Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
ГООУ НПО «ПУ № 2» располагается на севере Кольского полуострова (Мурманская область) в административном центре Кольского района – город Кола (располож...полностью>>
'Пояснительная записка'
Организация и проведение дистанционного образования (ДО) для детей с психическими, физическими ограничениями является весьма значимой и актуальной пр...полностью>>
'Документ'
1.0.1. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности распространяются на все действующие предприятия, организа...полностью>>
'Документ'
Уход за детьми включает в себя необходимость проведения времени и игр с детьми, ходить с ними на прогулки, приводить в садик и забирать из него. Один...полностью>>

Педагогічна бібліографія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

Наукова бібліотека

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1999

Науково-допоміжний покажчик літератури

Випуск 10

Київ – НПУ – 2007

ББК 91.9:74

УДК 01:371

У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – Вип.10. – с.

Редакційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук

Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990 – 1998 рр.

Випуск 10-й подає відомості про книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1999 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (Див.). У кінці – іменний покажчик, перелік розписаних збірників і періодичних видань.

Скорочення подаються за стандартом ДСТУ 3582 – 97.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2007.

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ

 1. Законодавство України про загальну середню освіту – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 448 с. – (Бюл. законодавства і юридичної практики України; N 9'99).

 2. Законодавство України про освіту та науку: За станом на 20 груд. 1999р. – Офіц.вид. – К.: Парламент. вид – во, 1999. – 127 с.

 3. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні: В 5 т./МО України. ІЗМН. – К., 1999. – Т.1. – 188 с.; Т.2. – 213 с.; Т.3. – 136 с.; Т.4. – 537 с .; Т.5. – 193 с.

 4. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 трав. 1999 р. № 651 – ХІV //Офіц. вісн. України. – 1999.№ 23. – С.4 – 23; ІЗ МО України. – № 15. – 1999. – С. 6 – 31.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх": Закон України від 8 лип. 1999 р.№ 864 – ХІУ //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 31. – С.2 – 5; Голос України. – 1999. – 10 серп.

 6. Про внесення змін до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”:Закон України від 21 трав. 1999 р. № 696 – ХІУ //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 23. – С.3.

 7. Про внесення змін до статті 16 Закону України „Про професійно-технічну освіту”:Закон України від 13 трав. 1999 р. №652 – ХІV //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 22. – С. 22.

 8. Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді:Указ Президента України від 5 жовт. 1999 року № 1285/99; Заходи… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №40. – С.36 – 39.

 9. Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій: Указ Президента України від 6 жовт. 1999 року № 1284/99 //Офіц. вісн. України. – 1999. – №40. – С.34 – 35.

Див.: 1332

ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

 1. Белова Л.А. Женщины в сфере образования: проблемы занятости и социальной защиты //Материалы междунар. науч.-практ. конф. „Женщины за духовную безопасность общества”. – Х.,1999. – С.82 – 83.

 2. Валуйський О.О. Концепція творчості особистості в умовах формування ринкової економіки (соціально-філософський аспект) //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – К., 1999. – С. 24 – 35.

 3. Козловська І.М. Теорія дидактичної інтеграції: синергетичний підхід //Наук. зап.: Ч.3 (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.142 – 151.

 4. Кочубей Т.Д. До питання розвитку філософії дитинства у педагогічній концепції В.О.Сухомлинського //Наук. зап.: Ч.3 (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.168 – 178.

 5. Кремінь В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.10 – 17.

 6. Кремінь В.Г. Спадщина Василя Сухомлинського в контексті нової філософії //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.57 – 58.

 7. Кремінь В.Г. Філософія освіти у спадщині великого педагога: (В.Сухомлинський) //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.55 – 56.

 8. Кузьміна С. Філософія виховання за П.Юркевичем //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.159 – 164.

 9. Кушнір В. Системно-синергетичні уявлення про управління педагогічним процесом //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.54 – 58.

 10. Люлькова О.М. Ідеї філософії педагогіки Джона Уайта в контексті сучасної освітньо-виховної ситуації в Україні //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С. 43 – 47

 11. Новацка У. Філософські засади сучасної педагогіки //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.165 – 169.

 12. Плахотник О.В. Философские аспекты проблемы образования как принципы функционирования молодежних и женских организаций (исторический и современный контекст) //Материалы междунар. науч.-практ. конф. „Женщины за духовную безопасность общества”. – Х.,1999. – С.128 – 130.

 13. Пруднікова О. Спілкування як засіб соціалізації: (деякі теоретичні передумови) //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.18 – 22.

 14. Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність і художньо-естетична культура: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників Уряду України Президенту, законодавчій, виконавчій владі /НДІ "Проблеми людини"; Керів. авт. кол.: А.І. Комарова, Ю.П. Богуцький, О.С. Тимошенко та ін. – К.: Злагода, 1999 – Т.14. – 624 с.

 15. Україна на порозі третього тисячоліття: Духовність як основа консолідації суспільства: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників Уряду України Президенту, законодавчій, виконавчій владі /НДІ "Проблеми людини"; Керів. авт. кол.: А.І. Комарова, В.Г. Табачківський. – К.: Злагода, 1999 – Т.15. – 628с.

Див.: 1600

СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

 1. Астахова Е.В. Трансформация социальных функций высшего образования в современных условиях /Харьк. гуманит. ин-т „Нар. укр. акад.” – Х., 1999. – 74 с. – Бібліогр.: с. 72–74.

 2. Звєрєва І.Д. Соціальні проблеми сільської молоді: (Соціально-професійна орієнтація) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.31–32; N 5. – С.27–29.

 3. Зязюн І. Молодь напередодні ХХІ століття //Педагогічна газ. – 1999. – № 9. – С.2.

 4. Красновський В.М. Особливості соціальної ситуації розвитку сучасного підлітка //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.64 – 72.

 5. Лактионова Г.М. Сексуальное поведение женской молодежи как соціально-педагогическая проблема //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Ч.1. – С.34 – 41.

 6. Лукашевич М.П. Роль гуманітарної освіти в гуманізації національного виховання студентської молоді //Вісн. Житомир. інж.-технол. ін-ту. Фундамент. та гуманіт. науки, пробл. освіти. – 1999. – N 9. – С. 55 – 60. Бібліогр.: 7 назв.

 7. Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодежи //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.36 – 38.

 8. Огороднійчук З.В. Д.Ф. Ніколенко про самовизначення молоді //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгмоанова. – К., 1999. – С.96 – 99.

 9. Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти: Матеріали ІІІ Харк. міжнар. психол. читань. – Х., 1999. – 206 с. – (Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер: Психологія. Політологія; N 439, ч. 3).

 10. Остапенко М. Політична соціалізація студентської молоді в Україні (стислий огляд) //Нова політика. – 1999. – N6. – С.61 – 63.

 11. Плав'юк М. Роль молодшого покоління в розбудові незалежної української держави //Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Зб. матер. 5-ої загальноукр. студ. наук. конф. – К., 1999. – С. 9-15.

 12. Сень Г.П. Молодіжна субкультура і проблеми соціалізації сучасного студентства /Г. П. Сень, І. В. Левчук, О. А. Кочановський //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. –1999. – С. 189 – 196.

 13. Скотна О.В. Соціально-психологічні проблеми становлення світогляду сучасної молодої людини //Проблеми гуманітарних наук: Наук. зап. Дрогобицький держ. пед. ін–т ім. І. Франка. – 1999. – Вип. 4. – С. 123 – 131.

 14. Яковенко А.В. Студенческая молодежь в условиях кризисных трансформацій общества (мотивационный аспект) //Зб. наук. пр. Східноукраїнського держ. ун–ту. – Луганськ, 1999. – Т.2. – С.161 – 163.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 1. Вішліна Р.І. Деякі соціально-філософські проблеми сучасної освіти та пошуки шляхів їх вирішення /Р.І. Вішліна, Л.Г. Нем'ята, Г.М. Павлова //Аграр. вісн. Причорномор'я. – 1999. – Вип. 3(6). – С. 51-55.

 2. Голік Л.О. Полікультурна освіта в Україні /Л.О. Голік, Т.В. Клинченко, М.Ю. Красовицький //Завуч. – 1999. – N29. – С.3 – 4.

 3. Горобей Т.І. Освіта кримських татар: шляхи подолання труднощів //Відродження. – 1999. – N1. – С.19 – 20.

 4. Гребенюк В.А. Виртуальная образовательная среда: изменения в образовательной вертикали / В.А. Гребенюк, А.А. Логвиновский //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 111–112.

 5. Дем'янчук О. Освітня політика й управління освітою в перехідний період: теоретичні засади та практичне втілення //Директор шк. – 1999. – N46. – С.3.

 6. Євтух М.Б. Гуманістична освіта та розвиток демократичних процесів в Україні //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. Київ. держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.72 – 75.

 7. Завалевський Ю.І. Проблеми освіти циган в Україні //Відродження. – 1999. – N1. – С.20 – 21.

 8. Кремень В. Культ знань – запорука майбутнього української держави //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.10 – 11.

 9. Кремень В. Сучасна освіта в контексті реформування //Освіта України. – 1999. – N40 (29 верес.). – С.6; Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С. 18 – 21.

 10. Кремень В.Г. Освітня ідеологія і політика в Україні і світі //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.2 – 9.

 11. Кузь В.Г. Освіта і школа XXI століття //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.143 – 149.

 12. Кучма Л. Система освіти – невід'ємна частина суспільного організму //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.2 – 5.

 13. Оржехівський В. Від громадянської освіти до громадянської культури //Відродження. – 1999. – N6. – С.25 – 26.

 14. Оржехівський В. Громадянській освіті – надійний фундамент //Освіта. – 1999. – N44 – 45(8 верес.). – С.12.

 15. Про соціально-економічне становище в галузі та заходи щодо його стабілізації //ІЗ МО України. – 1999. – N11. – С.3 – 16.

 16. Про стан освіти в Україні та головні напрямки її розвитку на зламі століть //ІЗ МО України. – 1999. – N10. – С.2 – 11.

 17. Руденко О. Освіта на межі тисячоліть: природа кризи і стратегія реформи //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.7 – 12.

 18. Рябов С. Громадянська освіта та її роль у демократизації українського суспільства //Директор шк. – 1999. – N45. – С.2.

 19. Савченко О. Закон про загальну середню освіту – нові умови її стабільного розвитку //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.12 – 16.

 20. Таланчук П. До українського питання: силове поле і вектор національних зусиль: (Укр. нац. ідея в системі освіти) //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.7 – 14.

 21. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: проблема мирового образования ХХІ века. – Х., 1999. – 285 с.

Див.: 353, 1223, 1229, 1601

ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 1. Безкоровайна О.В. Педагогіка миру: визначення, завдання, шляхи їх реалізації //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4. – С.146 – 154.

 2. Бім-Бад Б.М. Современная педагогическая антропология //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4.. – С.155 – 162.

 3. Болтівець С. Український андрагогічний словник //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.129 – 138.

 4. Борзенкова О.М. Педагогіка має бути одухотвореною //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.33 – 35.

 5. Ващенко Л. Експериментальна педагогіка – крок у ХХІ століття //газ. Директор шк. – 1999. - N 20.

 6. Виговська О. Віртуальний полілог – шлях до педагогіки толерантності //Педагогіка толерантності. – 1999. – N1. – С.91 – 94.

 7. Видолоб Н.О. Педагогіка та екологія: Природовідповідність у народній педагогіці та екологія як наука, як проблема і як предмет викладання у сучасній школі //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.39 – 40.

 8. Воловик А.Ф. Педагогіка дозвілля: Підруч. /А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. – Харк. держ. акад. культури, 1999. – 332с. – Бібліогр.: с. 327–329.

 9. Галузинський В.М. Педагогіка XXI століття – синтез наук і передового досвіду //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. Київ. держ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.17 – 19.

 10. Гімназія на зламі століть: Практ.-зорієнт. посіб. /Київ. держ. лінгв. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Літопис-ХХ, 1999. – 430 с.

 11. Голубєва М. Педагогічна система реалізації поняття "культура мислення" //Наук. зап. Нац. ун–т "Києво-Могилян. акад.". – Т.7: Політологія. Соціологія. - 1999. – С.75 – 79.

 12. Гончаренко С. Берегти і примножувати славні традиції української педагогіки /С. Гончаренко, Ю. Мальований //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.44 – 48.

 13. Горбенко С. Ідея народності в українській педагогіці: погляд у минуле на зламі тисячоліть //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.10 – 13.

 14. Грицюк Б. Ідеї гуманізму в українській педагогіці //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.6 – 9.

 15. Дубінчук О. З тривогою і надією про майбутнє педагогічної науки //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.2 – 4.

 16. Євдошенко Г. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перпективи //Директор шк. – 1999. – N45. – С.8 – 9.

 17. Кайріс О.Д. Емпатійна педагогіка: від співчуття до співдії //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2.. – С.113 – 115.

 18. Калініченко Т. Принцип природовідповідності у сучасному навчально-виховному процесі: До положень теорії "вільного виховання" //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.50 – 52.

 19. Каташинська І.В. Альтернативна освіта крізь призму соціалізації //Соціалізація особистості /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – С.18 – 28.

 20. Колодій О.І. Педагогіка толерантності: "за" і "проти" //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.44 – 46.

 21. Корсак К. Якість педагогічних вимірювань: нерозв'язана проблема //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.121 – 130.

 22. Кушнір В.А. Характеристика особливостей педагогічних систем //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.83 – 91.

 23. Леонтьев А. Педагогика здравого смысла: Наши позиции в общей педагогике и дидактике //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N38. – С.2 – 3.

 24. Ліхіцька Л.М. Новаторство у педагогіці //Наука і суспільство: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип. 1. – С.50 – 59.

 25. Маригодов В.К. Основы научных исследований: Инженерная педагогика /В.К. Маригодов, А.А. Слободянюк – Сев. ГТУ. – Севастополь, 1999. – 240 с.

 26. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вузів. – 2 – ге вид.. – К.: Гранмна, 1999. – 350 с.

 27. Огірок С.С. Стимули, педагогічне стимулювання з позицій системного підходу //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.9 – 13.

 28. Про затвердження Статуту Академії педагогічних наук України: Постанова від 9 груд. 1999 року №2222 //Офіц. вісн. України. – 1999. – N 49. – С.88 – 97.

 29. Радченко С.Г. Готовність до професійної діяльності як проблема педагогіки //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – 1999. – С. 180 – 189.

 30. Сазоненко Г. Проективна педагогіка: З досвіду проектування навчальних технологій //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.41 – 45.

 31. Семиволос П. К педагогике толерантности //Зеркало недели. – 1999. – N48 (4 дек.) – С.12.

 32. Ткачук І.М. Педагогічні проекти в інноваційній діяльності та управління ними //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.392 – 394.

 33. Ткачук Л. Невмируще джерело педагогічної мудрості: (В.Сухомлинський) //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.60 – 62.

 34. Федоренко Д. Мудрість козацької педагогіки: Учителеві сучасної школи про козацьку педагогіку //Освіта. – 1999. – N53 (10 листоп.) – С.4 – 5.

 35. Шаманова Е.Н. Роль альтернативного образования в системе жизненных стратегий личности //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 128 – 130.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ

 1. Богдановська О.В. Засвоєння соціальних норм як складова шкільної соціалізації //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.98 – 104.

 2. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – К.: Школяр,1999. – 385 с.

 3. Вільш І. Концепція сталих індивідуальних рис особистості та її використання у деяких практичних сферах //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.7 – 9.(Початок: 1998. – N 10. – С. 2-6).

 4. Гимаева Ю.А. Категориальная структура психоэмоциональных состояний и способов их саморегуляции у детей младшего школьного возраста //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. – 1999. – N 432. – С. 60-71.

 5. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обґрунтування гіпотези //Педагогіка і психологія. – 1999. – N 1. – С. 111 – 122.

 6. Мешко Г. Психологічний клімат у педагогічному колективі – фактор соціалізації особистості школяра/Г. Мешко, О. Мешко //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.33 – 38.

 7. Козубовська І.В. Особливості професійно-педагогічного спілкування з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку: Навч.-метод. посіб. /І.В. Козубовська, Г.В. Товканець; Ужгород. держ. ун-т. – 1999. – 92 с. – Бібліогр.: с. 71-74.

 8. Корнієнко І.Є. Учнівська молодь і соціально-психологічні аспекти політичної діяльності //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.35 – 37.

 9. Невельская-Гордеева Е.П. Сознание и поведение личности: методология психологического исследования девиантного подростка //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N 432. – С. 251-256. – Библиогр.: 12 назв.

 10. Паламарчук В.Ф. Техне інтелектус (технологія інтелектуальної діяльності учнів): Посіб. для вчителів. – К.: АПН України. Ін-т педагогіки, 1999. – 92 с. – Бібілогр.: 39 назв.

 11. Селюк П. Соціальна і педагогічна необхідність диференціації навчання //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.9 – 10.

 12. Сидоренко В.Х. До питання творчих здібностей учнів – членів дитячих та молодіжних організацій України //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.384 – 386.

 13. Шевцов З.М. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних аспектів соціалізації /З.М. Шевцов, М.М. Філоненко //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.71 – 72.

Див. 243, 250, 1402

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 1. Баглаєва Н. Розвиток логіко-математичного мислення у дошкільників //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.34 – 36.

 2. Баглаєва Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят //Дошк. виховання. – 1999. – N7. – С.3 – 4.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошк. виховання, 1999. – 69 с.

 4. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей: сутність та шляхи реалізації //Дошк. виховання. – 1999. – N6. – С.3 – 5.

 5. Болтівець С. Соціально-педагогічний патронаж: нова суспільна місія дитячого садка //Дошк. виховання. – 1999. – N4. – С.5 – 6.

 6. Бурова А. Педагогічні інновації в дошкільній освіті //Дошк. виховання. – 1999. – N7. – С.5 – 6.

 7. Вергазова Л.Г. Співтворчість педагога і дитини як метод організації літературної творчості дошкільників //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1999. – Вип.3. – С.328 – 333.

 8. Гавриш Н. Гумор виховує, навчає: Формування почуття гумору в дошкільнят під час сприймання художньої літератури /Н. Гавриш, С. Курінна //Дошк. виховання. – 1999. – N10. – С.20 – 21.

 9. Гергель А. Навчання іноземної через різні види діяльності //Дошк. виховання. – 1999. – N4. – С.12 – 13.

 10. Глухова Н. Екологізація як чинник формування гуманної особистості дитини //Дошк. виховання. – 1999. – N11 – 12. – С.10 – 11.

 11. Голець М.І.Етика матері й дитини Ч.1: Про виховання малят (з історії педагогічної думки). – К., 1999. – 200 с.

 12. Гувернантку замовляли?: "Круглий стіл" з проблем індивідуального професійного домашнього виховання //Дошк. виховання. – 1999. – N4. – С.10 – 11.

 13. Денисюк О.М. Вдосконалення педагогічної майстерності вихователів в процесі ознайомлення дошкільників з історією України //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1999. – Вип.2. – С. 318 – 323.

 14. Денисенко Н. Всебічно, грунтовно: Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання //Дошк. виховання. – 1999. – N10. – С.11 – 13.

 15. Дошкільна лінгводидактика: Хрестоматія: Посіб. для студ. пед. закл. освіти /Упоряд. А.М. Богуш. – К.: Вища шк., 1999 – Ч.1. – 211 с.; Ч.2. – 292 с.

 16. Кононенко О. Стратегічна мета виховання – життєва компетентність дитини //Дошк. виховання. – 1999. – N5. – С.3 – 6.

 17. Кононко О. Запорука особистісного зростання дошкільника: (Я – концепція) //Дошк. виховання. – 1999. – N10. – С.3 – 5.

 18. Лапченко І.О. Усвідомлення власних переживань дітьми –дошкільниками //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 4(7). – С.205 – 209.

 19. Лохвицька Л.В. Вплив творчого керівництва вихователя на процес формування у дітей пізнавальних інтересів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1999. – Вип.2. – С.359 – 362.

 20. Лохвицька Л. Формування пізнавальних інтересів у навчально-ігровому середовищі //Дошк. виховання. – 1999. – N10. – С.8 – 10.

 21. Луценко І. Моделювання ситуацій спілкування: Моральне виховання молодших дошкільнят з позицій системного підходу //Дошк. виховання. – 1999. – N2,5. – С.6 – 9,С.9 – 11.

 22. Ляшко К.С. Наступність у розвитку пізнавальних здібностей дітей у дитсадку і школі /К.С. Ляшко, Ю.В. Романенко //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.44 – 45.

 23. Мартиненко О. Твоя імпровізація: Розкриття творчого потенціалу дошкільнят виразними засобами хореографічного мистецтва //Палітра педагога. – 1999. – N4. – С.27 – 30.

 24. Марусинець М. Розвиток пізнавальної активності: психологічні умови та дидактичні засоби //Дошк. виховання. – 1999. – N11 – 12. – С.7 – 9.

 25. Марчик В. Показники фізичного розвитку міських і сільських дітей дошкільного віку Дніпропетровської області //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N4. – С.40 – 42.

 26. Мельник Л. Фахівець з усіх питань: Роль медичної сестри в дошк.закладі //Дошк. виховання. – 1999. – N2. – С.22 – 23.

 27. Мошенська Л. Вплив раннього дитинства на психічний розвиток суб'єкта //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.49 – 51.

 28. Мухоморіна Л. Пізнання світу разом з дорослим: типи взаємодії //Дошк. виховання. – 1999. – N8. – С.18 – 19.

 29. Ніколайчук Г.І. Особливості мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.72 – 75.

 30. Павленчик В. "Ось так добре, а так – ні": Моральне виховання молодших дошкільнят з позицій системного підходу //Дошк. виховання. – 1999. – N3. – С.3 – 4.

 31. Поніманська Т. Люди і я: Світ дорослих як чинник соціалізації особистості дитини //Дошк. виховання. – 1999. – N8. – С.14 – 15.

 32. Про Базовий компонент дошкільної освіти в Україні: Рішення колегії МО України від 28. 10.98 N 14/2-7; Рішення Президії АПН України від 28.10.98 N 1-7/9-106 //ІЗ МО України. – 1999. – N2. – С.12 – 15.

 33. Рославець Р.М. Психолого-педагогічні умови виховання екологічної культури дошкільників: Навч. посіб. – Луцьк, 1999. – 100 с. – Бібілогр.: 98 назв.

 34. Тарасенко Г. "Красиве і корисне": (Етноекологія як засіб гуманістичного виховання дитини) //Дошк. виховання. – 1999. – N7. – С.12 – 13.

 35. Фунтикова О.А. Теоретические основы умственного развития дошкольников. – Сімф.: Тавріда, 1999. – 301 с. – Библиогр.: 381 назв.

 36. Шалигіна Г. Вирішуй сам : Формування організаторських навичок засобами фізичної культури /Г. Шалигіна, В. Кондрашкіна //Дошк. виховання. – 1999. – N5. – С.7 – 8.

 37. Шапран А. Українська іграшка в дитячому садку //Дошк. виховання. – 1999. – N11 – 12. – С.12 – 13.

 38. Юхимюк Т.О. Математика у старшій групі дитячого садочка в системі розвиваючого навчання //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.17 – 20.

 39. Янцур Л.А. Особливості інтересу до зображувальної діяльності у старших дошкільників //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.75 – 79.

Див.: 1221

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

 1. Алексейчук І.С. Невербальне спілкування в навчанні та соціалізація особистості //Соціалізація особистості /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С. 10 – 18.

 2. Андріяшина В.Н. Увага і диференційоване навчання: (На матеріалі вивчення укр.мови) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.45 – 47.

 3. Антонюк М.С. Феноменологічний аналіз пізнавальної активності школярів /М.С. Антонюк, В.В. Сорочинська //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.114 – 120.

 4. Аринкина Е.Л. Тренируем пространственное воображение //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.28 – 32.

 5. Білявський І. Нові обрії психологічної науки: (Розвиток особистості учнів) //Мистецтво та освіта. – 1999. – N1. – С.26 – 28,37 – 38.

 6. Бакаєв О.В. Інтелектуальна експлуатація школярів: Правовий захист неповнолітніх від інтелектуальної експлуатації в навчальному процесі /О.В. Бакаєв, К.О. Бакаєва //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.29 – 30.

 7. Балл Г. Гуманізація освіти в контексті сучасності: психолого-педагогічні орієнтири //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.21 – 34.

 8. Барановська Л.В. Проблема навчання спілкуванню в історії педагогічної думки //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.96 – 99.

 9. Бех І. Біля витоків сутності особистості //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.10 – 14.

 10. Бичкова Л.В. Використання потенціалу кольористичної культури для активізації пізнавальної діяльності дітей //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.294 – 302.

 11. Бовть О. Соціально-психологічні причини агресивної поведінки підлітків //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.17 – 20.

 12. Болтівець С. Психогігієнічний зміст викладання мови та літератури //Дивослово. – 1999. – N4. – С.42 – 45.

 13. Большакова А.М. Фрустрация как психолого-педагогическая проблема //Теоретико-методологічні питання педагогіки та мистецтвознавства: Сер. Проблеми сучасного мистецтва і культури. Зб. наук. пр. – Х.,1999. – С.6 – 10.

 14. Васецька Т.М. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності молодших школярів //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1. – С.69 – 75.

 15. Васильєв Я.В. Ситуативний підхід у психології та рівнева структура особистості //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.5 – 10.

 16. Василькова О.І. Психолого-педагогічні питання неформального лідерства в навчальній групі ПТУ //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.83 – 89.

 17. Вільш І. Концепція сталих індивідуальних рис особистості та школа //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.2 – 4.

 18. Виштеюнас Г.В. Формування колективу //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С. 37-38; N4. – С.21 – 22.

 19. Власова Е.И. Ключевые проблемы и перспективы исследования социальной одаренности //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.2 – 8.

 20. Володарська-Зола Л. Гуманістичне виховання у світлі гуманістичної психології //Наукові зап.: Ч.4 (Педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С.210 – 219.

 21. Воробйов А.В. Психологічні механізми моральної саморегуляції і поведінки молоді //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.4 – 17.

 22. Воробйова Л.М. Спілкування у системі формування особистості школяра //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.87 – 89

 23. Гарач Н.Р. Генезис рефлексивної свідомості школяра //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.41 – 43.

 24. Гонтаровська Н. Оптимальний варіант розв'язання проблеми творчого розвитку особистості //Директор шк. – 1999. – N42. – С.6 – 7.

 25. Горбунова В. Експериментальне дослідження етнічної свідомості старшокласників /В. Горбунова, Н. Портницька //Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Зб. матер. 5-ої загальноукр. студ. наук. конф. – К., 1999. – С.91 – 94.

 26. Гошовська Д.Т. Статево-рольові особливості самосприйняття дівчаток підліткового віку //Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич, 1999. – С. 161 – 172. – (Наук. зап. /Дрогобицький держ. пед. ін-т; вип. 4).

 27. Грединарова Е.М. Развитие творческого мышления как условие успешного обучения //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.13 – 14.

 28. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обгрунтування гіпотези //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.111 – 122.

 29. Дикань В.С. Особливості групового рольового спілкування : (на прикладі вивчення іноземної мови в США) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.177 – 180.

 30. Дичківська І.М. Закон прогресивної диференціації у психологічних теоріях розумового розвитку (Історичний аспект) //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.81 – 83.

 31. Доротюк В.І. Психологічні проблеми діагностування при відборі учнів у профільні класи загальноосвітньої школи //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С. 152-160.

 32. Зінченко Н. Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.5 – 8.

 33. Заслуженюк В.С. Формування в школярів культури міжнаціонального спілкування /В.С., Заслуженюк, В.В. Присакар //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.66 – 74.

 34. Зеленкова Н.І. Формування пізнавальної самостійності як важливого показника творчих здібностей особистості //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.346 – 350.

 35. Зливков В.Л. Відмовитись від претензій на обов'язкову правоту у спілкування з учнем: Штрихи до портрета сучасного вчителя //Педагогіка толерантності. – 1999. – N1. – С.59 – 62.

 36. Іванова В.В. Різноманітні підходи до визначення поняття "готовність до педагогічної діяльності" //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип. 3. – С.43 – 47.

 37. Калашникова Л.В. Врахування особливостей розуміння процесу формування просоціальної поведінки молодшими школярами та їх батьками при удосконаленні психолого-педагогічної підготовки студентів до майбутньої професії /Л.В. Калашникова, І.Л. Улічний //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С.164 – 169.

 38. Кізь О. Формування психологічної готовності до створення сім'ї у вихованців інтернатних закладів //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.38 – 42.

 39. Калмиков Г. Методи формування взаємин між особою і колективом у дітей 6 – 10 років: Творча спадщина Василя Сухомлинського //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.9 – 11.

 40. Калошин В. Педагогічний конфлікт: причини, способи розв'язання //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.5 – 7.

 41. Калошин В.Ф. Як ставитися до помилок? //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.25 – 26.

 42. Капустін М. Рефлексія – інструмент самовдосконалення //Завуч. – 1999. – N25. – С.5 – 6.

 43. Карпенко Н. Диференціація та діагностика окремих видів страху у дітей //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.4 – 7.

 44. Коберник О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів/О. Коберник, Г. Коберник //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.55 – 60.

 45. Коберник О. Управлінські засади психолого-педагогічної діагностики розвитку учнів загальноосвітньої школи //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.79 – 85.

 46. Компанець Н. Дидактичні ігрові ситуації для адаптації дитини до школи і розвитку мислительних процесів //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.41 – 44.

 47. Корсакова О. Формування в учнів досвіду творчої діяльності //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.35 – 39.

 48. Красновський В.М. Гуманізація шкільної освіти: проблеми та суперечності //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.2 – 3.

 49. Красноголов В.О. Комплексна психодіагностика якостей : Визначення творчої індивідуальності дітей і шляхів її розвитку //Обдарована дитина. – 1999. – N2. – С.32 – 36.

 50. Красноголов В.О. Концептуальні моделі навчання обдарованих дітей //Обдарована дитина. – 1999. – N1. – С.15 – 19.

 51. Кремень В.Г. Психолого-педагогічна наука в ідеологічній проекції //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.22 – 24.

 52. Кремень В.Г. Раціональність як діяльнісний феномен школяра //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.46 – 51.

 53. Крузе В. Психосоматичні розлади в дитячому віці //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.27 – 28.

 54. Кульчицька О.І. Дивергентне мислення як умова розвитку творчості дітей молодшого шкільного віку //Обдарована дитина. – 1999. – N1. – С.2 – 6.

 55. Кушнірук Т.Д. Методика діагностики стратегій розв'язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.24 – 25.

 56. Лантушко Г.Н. Управление вниманием //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.38 – 41.

 57. Левчук І. Проблема процесу засвоєння знань у педагогічній літературі //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.5 – 12.

 58. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К.,1999. – 304 с.

 59. М'ясоїд П.А. Проблема психології розвитку //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.5 – 11.

 60. Мар'яненко Л.В. Пізнавальна активність як прояв обдарованості //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.12 – 16.

 61. Матвійчук О.С. Як навчити школярів розв'язувати конфлікти: профілактика конфліктів в учнівському колективі //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8; 2000. – N1. – С.13 – 18,С.10 – 14.

 62. Методики вивчення особистості: Тест "Егостани"; Тест шкільної тривожності (7 – 11 років); Опитувальник Тейлора //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N7. – С.32 – 36.

 63. Мешко Г. Психологічний клімат у педагогічному колективі – фактор соціалізації особистості школяра /Г. Мешко, О. Мешко //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.33 – 38.

 64. Митник О. Становлення продуктивного характеру особистості молодшого школяра в процесі навчання //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.19 – 22; N9. – С.14 – 18.

 65. Можно ли воспитать гения?: (По материалам книги: Дж. Ландрам "Гении, которые ломали правила". – Ростов – на – Дону, 1997) //Обдарована дитина. – 1999. – N3. – С.30 – 33.

 66. Моляко В.А. Творческие игры по развитию способностей учащихся "Конструкторское бюро" //Обдарована дитина. – 1999. – N5. – С.14 – 18.

 67. Мусатов С. Педагогічна комунікація: психологічні витоки та особливості //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.47 – 52.

 68. Осьмак Л. Програма активізації особистісного розвитку підлітків //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.60 – 62.

 69. Осьмак Л.П. Умови активізації особистісного потенціалу підлітків //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.49 – 58.

 70. Охрімчук Р. Характеристика учня: формальність чи продовження супрводжуючої діяльності вчителя? //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.5 – 6.

 71. Павлюк Н. Роль образної пам'яті у творчому мисленні //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.27 – 30.

 72. Панок В.Г. Социальная активность личности старшеклассника /В.Г. Панок, Ю.А. Привалов. – К., 1999. – 131 с. Библиогр.: 85 назв.

 73. Пархоменко М. Визначення оптимального віку учнів для вивчення різних предметів //Рідна шк. – 1999. – N6. – С.67 – 68.

 74. Петрасинський З. Пізнання людей і самого себе – суть самопізнання //Шкільний світ. – 1999. – N17. – С.9 – 10.

 75. Побірченко Н.А. Психологічні основи дослідницької роботи вчителя //Директор шк. – 1999. – N36. – С.1,9 – 12.

 76. Полякова Г.С. Шляхи вивчення творчої дитини /Г.С. Полякова, І.М. Снітко, Л.Д. Токарєва //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.20 – 25.

 77. Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. пр. /Волин. держ. ун–т. – Луцьк. - 1999. – Вип.3. – 102с.

– Із змісту: Книш Т. Психологічна готовність дітей до навчання в школі, с.46 – 49; Пантік В. Проблема специфіки мотивації людини, с.69 – 71; Ставицька С. Взаємозв”язок успішності та шкільної тривожності у дітей молодшого шкільного віку, с.82 – 88.

 1. Психологія девіантної поведінки: причини,умови виникнення, шляхи профілактики /За ред. А.О. Лігоцького. – К.: НАВСУ,1999. – 96 с.

 2. Пшенічка П. Розвиток творчих здібностей учнів //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.24 – 27.

 3. Роговик Л. Діагностика психомоторних здібностей до навчання в класі – комплекті //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.4 – 6.

 4. Савченко О.Я. Особистісно-орієнтоване спілкування //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.3 – 5.

 5. Сазоненко Г.С. Модель становлення і розвитку особистості в ліцеї: (З досвіду роботи Українського гуманіт. ліцею ) //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.4 – 8.

 6. Семеріков С.О. Об'єктивно-орієнтований підхід як засіб активізації пізнавальної діяльності //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., – К.:НПУ,1999. – Вип.3.. – С.65 – 75.

 7. Сисоєва С.О. Визначення технологій творчого розвитку особистості //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.146 – 152.

 8. Славтіч Г.О. Психологічні особливості ділового спілкування підлітків та старшокласників //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N432. – С. 306-310.

 9. Смольська Л.І. Психолого-дидактичні умови формування творчого мислення молодшого школяра //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.43 – 44.

 10. Снітко І.М. Тест Кеттелла для виміру інтелекту //Обдарована дитина. – 1999. – N3. – С.14 – 17; N4. – С.32 – 38.

 11. Сорочан Т.М. Психолого-педагогічні основи прогнозування розвитку освіти в регіоні (за матеріалами Луганської області) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.416 – 422.

 12. Сорочинська В.Є. Подолання конфліктності в педагогічній діяльності //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. держ. лінгв. ун-т. - 1999 – Суми, 1999. – Вип.6. – С.5 – 9.

 13. Татенко-Котикова О.М. Проблеми упередженості в дитячих колективах: Як позбутися образливих прізвиськ //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.116 – 119. (Початок: 1998. – N1,3 – 4)

 14. Теоретико-методологічні проблеми організації педагогічного процесу: Зб. наук. пр. /За ред. Г.Є. Гребенюка. – Х., 1999. – 74 с.

– Із змісту: Кречетникова Е.А. Теоретико-гносеологический поход к изучению конфликта, с.28 – 32; Стефаник С. Деякі аспекти застосування громадського контролю як умови соціалізації індивіда, с.55 – 59; Тверезовська Н.Т. Через спостереження до творчості, с.59 – 65.

 1. Тесленко В.В. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.2 – 3.

 2. Тесленко В. Розвиток обдарованості школярів/В. Тесленко, В. Алфімов //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.30 – 32.

 3. Третяк Т.М. Розвиток творчості школярів у навчально-виховному процесі //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.9 – 11.

 4. Удовенко М.В. Развитие эмпатии у подростков: (Программа игрового социально-психологического тренинга) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.4 – 5; N5. – С.5 – 11.

 5. Феллер М. Що таке вправне (ефективне) спілкування. Навіщо і як учити спілкуватися //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N39. – С.9 – 11.

 6. Фурман А. Рівні соціально-психологічного екпериментування в освітньому просторі України //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. - 1999. – N6. – С.3 – 6.

 7. Хохліна О. Розвиток дитини: формування індивідуального стилю діяльності //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.69 – 74.

 8. Цап Н.М. Агресивність дитини: за і проти //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6,7. – С.12 – 13,22 – 24.

 9. Цимбал І. Критерії адаптованості старшокласників в умовах спеціалізованої школи гуманітарного профілю //Директор шк. – 1999. – N44. – С.10.

 10. Чебыкин А.Я. Теория и методика эмоциональной регуляции учебной деятельности: Науч. – метод. пособие. – Одесса,1999. – 158 с.

 11. Черненький Ю.П. Стильова сфера особистості //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.4 – 7.

 12. Чернявська Л.Н. Психологічна підтримка творчості учнів: (З досвіду роботи Українського гуманіт. ліцею ) //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.17 – 24.

 13. Шевцов З.М. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних аспектів соціалізації /З.М. Шевцов, М.М. Філоненко. //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.71 – 72.

 14. Штепа О.С. Програма тренінгу спілкування для учнів середніх класів //Все для вчителя. – 1999. – N15 – 16. – С.83 – 85.

 15. Шулдик Г. Механізми психологічного захисту //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.68 – 71.

 16. Юрченко В. Формування "образу – Я" особистості: етнопсихологічний аспект //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.93 – 101.

 17. Юрченко З.В. Художньо-словесне самовираження старшокласників як психологічний чинник становлення творчої особистості //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.77 – 82.

 18. Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів: (Експериментальна програма) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2.. – С.9 – 12.

 19. Якунина О.С. Развитие пространственного мышления у младших школьников: //Школа и производство. – 1999. – N1. – С.71 – 75.

 20. Ярмаченко М.Д. Мужність та оптимізм – складові таланту: (Здібності хворої людини) //Обдарована дитина. – 1999. – N1. – С.7 – 9.

Див.: 70

ДИДАКТИКА (ТЕОРІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ)

 1. Бондар В. Дидактика – наука про розвиток особистості в процесі навчання: історико-теоретичний аналіз //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.45 – 53.

 2. Буркова Л.В. Педагогічні інновації та їх діагностична експертиза. Теоретичний аспект/Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Наук. світ, 1999. – 37 с. – Бібліогр.: 64 назв.

 3. Камінський Б.Т. Проблема інтеграції дидактичних комплексів у цілісну педагогічну систему //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Ч. 2. – С.63 – 69.

 4. Козловські І.М. Теорія дидактичної інтеграції: синергетичний підхід //Наука і сучасність: Зб.наук.праць /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Ч.1. – С.24 – 33.

 5. Крюкова Д.Ф. Модель розвиваючого навчання //Обдарована дитина. – 1999. – N5. – С.26 – 28.

 6. Литвиненко С.А. Гуманістичні засади сучасної шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.30 – 33.

 7. Марушкевич А. Дидактичне забезпечення рівня викладання в навчально-виховній практиці Івана Огієнка //Учитель. – 1999. – N7-8. – С.60 – 67.

 8. Мащак С.О. Особливості взаємодії в умовах індивідуалізації та диференціації навчання на уроках гуманітарного спрямування //Проблеми гуманітарних наук: Наук. зап. /Дрогобицький держ. пед. ін–т ім. І. Франка. –1999. – Вип. 4. – С. 150 – 160.

 9. Рибалка Л.В. До питання індивідуалізації навчання (теоретичний аспект) //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.140 – 145.

 10. Стешенко В.В. Міжпредметні зв'язки як інформаційні відношення в системі освіти //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. - Ч. 4. – С.98 – 105.

 11. Чайка В. Дидактична мета як теоретична і практична проблема //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.3 – 5.

 12. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. – К.: Станіца, 1999. – 245 с. – Бібліогр.: 208 назв.

ЗМІСТ ОСВІТИ. СТАНДАРТИ. ПІДРУЧНИКИ

 1. Бродський Я.С. Функції стандартів освіти, їх структура і зміст /Я.С. Бродський, О.Л. Павлов //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.40 – 46.

 2. Веретинський О. Інтеграція природничо-наукових і професійних знань //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3.. – С.39 – 43.

 3. Гірний О.І. Державний стандарт загальної середньої освіти: термінологія і методологія //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.33 – 39.

 4. Гончаренко С.У. Проблеми гуманітаризації змісту шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.17 – 25.

 5. Ільченко В.Р. Освітня програма "Довкілля": Інтеграція змісту природничо-наукової освіти: Концепт. засади /В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз; АПН України. Ін-т педагогіки. – К., Полтава, 1999. – 120 с. – Бібліогр.: 69 назв.

 6. Кизенко В.І. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація /В.І. Кизенко, Ю.І. Мальований, Е.М. Соф'янец. – Донецьк, 1999. –72 с.

 7. Корсак К. Про національні і світові "стандарти" середньої освіти //Рідна шк.-1999.-N4. – С.20 – 23.

 8. Лещинський О.П. Образ науки і засади конструювання змісту навчального предмета //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.29 – 36.

 9. Локшина О.І. Формування й структурування змісту шкільної освіти в зарубіжжі //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.58 – 65.

 10. Мальований Ю. Управлінсько-дидактичні засади формування і реалізації шкільного освітнього компонента/Ю. Мальований, В. Кизенко //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.131 – 136.

 11. Овдієнко Л.Н. Гуманістична освітня парадигма і зміст шкільного навчання //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.26 – 30.

 12. Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. /Ред. В.М. Мадзігон. – К., 1999. – 196 с.

 13. Савченко О. Реформування змісту шкільної освіти в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.1 – 4.

 14. Стешенко В.В. Міжпредметні зв'язки як інформаційні відношення в системі освіти //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4. – С. 98 – 105.

 15. Ткаченко В. Використання варіативної частини навчального плану в умовах системної диференціації навчання //Директор шк. – 1999. – N18.

 16. Тхоржевський Д.О. Державний стандарт загальної середньої освіти і диференціація змісту навчання //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.47 – 51.

 17. Філіпчук Г.Г. Проблеми етнокультури в змісті шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.52 – 58.

Див.: 1122

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 1. Автомонова О.О. Створення навчаючого середовища як дидактичний принцип досвіду вчителів – новаторів //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. /Київ. держ. лінгв. ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.105 – 108.

 2. Антонюк М.С. Дидактичні засоби розвитку пізнавальної активності /М.С. Антонюк, В.І. Тищук //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.22 – 28.

 3. Васьков Ю.В. Система педагогічного аналізу навчально-виховного процесу на уроці в загальноосвітній школі //Директор шк. – 1999. – N36. – С.13 – 15.

 4. Глущук С.В. Роль учителя в організації самостійної роботи школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 2 – С.305 – 309.

 5. Готра Н. Розвиток пізнавальної активності учнів: Досвід Коломийської гімназії імені М.Грушевського //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.45 – 47.

 6. Кремінь В. Раціональність як діяльнісний феномен школяра //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.24 – 27.

 7. Левченко Т.І. Про поняття педагогічного клімату в процесі навчання //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр./Київ. держ. лінгв. ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.89 – 94.

 8. Методичне і технологічне забезпечення педагогічного процесу: Зб. наук. пр. – Х.,1999. – 74 с. –

- Із змісту: Беденко С.С. До питання активізації пізнавальної діяльності учнів,с.5 – 10; Вільш І. Врахування сталих індивідуальних рис особистості у створенні психолого-педагогічних умов творчого розвитку учнів /І. Вільш, С. Сисоєва, с.11 – 14; Дмитренко Т.О. Сукупність технології реалізації педагогічного процесу у загальноосвітньому навчально-виховному закладі /Т.О. Дмитренко, Л.В. Ручкова, К.В. Яресько, с.21 – 27; Коваленко О.Е. Аналіз професійної діяльності фахівця, як основа побудови змісту освіти, с.33 – 37; Романова І.А. До питання про сутність дистанційного навчання,с.56 – 59; Синельник І.В. Комп’ютеризація освіти: історія, тенденції,перспективи,с.63 – 65.

 1. Оржехівський В.М. Про оптимізацію розподілу бюджету навчального часу //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.65 – 70.

 2. Осадчук Р. Використання словесно-діалогічних методів у навчальному процесі //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.12 – 16.

 3. Підласий А. Оптимізація навчально-виховного процесу: педагогічні іновації //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.59 – 68.

 4. Рудіна О. Організація педагогічного процесу в навчальних закладах нового типу //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.146 – 147.

 5. Сікорський П. Методологічні підходи до розв'язання суперечностей педагогічного процесу //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.5 – 10.

 6. Тименко М. Роль навчального посібника у формуванні самостійності школярів у трудовому навчанні //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.147 – 150.

 7. Трохимчук І.М. Перспективи розвитку дослідницької роботи в школі //Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Зб.наук.-метод. пр.-Рівне, 1999.-Вип.1. – С.82 – 86.

 8. Трубачова С. Методи самостійного здобування знань у школах нового типу //Шлях освіти. – 1999. – N1.. – С.30 – 33.

 9. Чайка В. Дидактична мета як теоретична і практична проблема //Наук.зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N 3. – С.3 – 5.

 10. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: Дидактико-методичний аспект . – К.: Станіца, 1999. – 245 с.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 1. Балютіна К. Педагогічні проблеми гуманізації початкової освіти та шляхи їх вирішення //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.46 – 49.

 2. Бондаренко Г. Уроки мислення як засіб формування творчих здібностей молодших школярів: Творча спадщина В.Сухомлинського //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.51 – 53.

 3. Васецька Т.М. Формування індивідуального стилю навчальної діяльності молодшого школяра /Т.М. Васецька, Л.В. Ципін //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.61 – 63.

 4. Головко І. Формування вмінь та навичок молодших школярів складати твори – міркування: під час вивчення теми "Іменник" //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.41 – 44.

 5. Данько Н.П. Театральне мистецтво в сучасному навчально-виховному процесі початкової школи //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.праць. – К., 1999. – Вип.2. – С.312 – 314.

 6. Дятлова С.І. Резерви ефективності навчального процесу в початковій школі //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22-23 листоп. 1999 р.-Глухів,1999.-С.35-38.

 7. Задорожна Л. Перша Всеукраїнська олімпіада з початкового навчання /Л. Задорожна, О. Тишик //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.28 – 31.

 8. Коберник О. Планування й організація життєдіяльності молодших школярів //Почат. шк. – 1999. – N6. – C.50 – 53.

 9. Кузнецов А.М. Діяльність учителя в період адаптації першокласників до навчання //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.78 – 80.

 10. Лазаренко Н. Розвиток пізнавальної активності першокласників у період навчання грамоти //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.13 – 16.

 11. Логачевська С. Постійний взаємозворотний зв'язок – одна з передумов диференціації навчання //Почат. шк. – 1999. – N3. – С.15 – 16.

 12. Любчук О.К. Розвиток здатності до оволодіння дією контролю на спеціально організованих заняттях (у першокласників) //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки ) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4:. – С. 162 – 165.

 13. Матвієнко О. Методика вивчення готовності дитини до шкільного навчання //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.3 – 4.

 14. Матеріали наук.-практ. конф. на тему "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 року. – Глухів, 1999. – 84 с.

 15. Овчарук О. Основні напрями інноваційних процесів в початковій освіті європейських країн //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.19 – 20.

 16. Плюхіна Н. Технологія навчання молодших школярів уміння вчитися //Почат. шк. – 1999. – N10. – C.61 – 63.

 17. Присяжнюк Н. Особливості роботи у класі – комплекті: Сільська школа //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.45 – 47; N3. – С.34 – 39.

 18. Роговик Л. Ритмічні вправи як засіб адаптації до навчання //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.44 – 46.

 19. Роговик Л.С. Розвиток психомоторних здібностей у навчальній діяльності молодшого школяра //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.22 – 25.

 20. Севастюк М.С. Педагогічне передбачення та прогнозування в діяльності вчителя початкової школи //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – 1999. – Вип.3. – С.61 – 65.

 21. Струннікова Л.І. Організаційно-методична робота по забезпеченню наступності в умовах діяльності НВК „школа – сад” //Наук. вісн. /Чернівецький ун-т. – Сер. : Педагогіка та психологія. – 1999. – Вип. 56.- – С.108 – 113.

 22. Улятовська Є.А. Дидактичні умови розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.31 – 33.

 23. Ходанич Л. Абетковий вірш і формування української ментальності у молодших школярів //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.46 – 49.

 24. Шерпельова М. Вміння ставити запитання як умова активної діалогової взаємодії вчителя та учнів у навчальному процесі початкової школи //Наук. зап. / Тернопільський пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.95 – 99.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

 1. Актуальні питання комплексної освіти у спеціалізованих середніх навчальних закладах з підвищенними вимогами до вивчення природничо-математичних дисциплін: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Рішельєв. читання", 23-27 верес. 1999 р. /Одес. держ. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О., 1999. – 272 с.

 2. Алексейчук І.С. Невербальний вплив на творчий потенціал учня: проксеміка в навчальній аудиторії //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.318 – 324.

 3. Василенко О. Умови реалізації особистісно орієнтованого змісту загальної середньої освіти //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.53 – 58.

 4. Кравцова І.А. Умови забезпечення формування інтересу до навчально-дослідної роботи у випускників педагогічних гімназій //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.365 – 368.

 5. Кульчицька Г.В. Пізнавальні інтереси старшокласників //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.44 – 46.

 6. Лактіонова Г. У класі тільки дівчата: (Про створення в Україні Вечірньої жіночої гімназії) //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.30 – 33.

 7. Левчук І. Проблема процесу засвоєння знань у психолого-педагогічній літературі //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.5 – 12.

 8. Митник О.Я. Розвиток творчого мислення школярів у навчально-виховному процесі – рушійний початок життєвого успіху особистості //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.385 – 389.

 9. Науковий вісник Чернівецького університету. – 1999. – Вип.56:Педагогіка та психологія.

– Із змісту: Гудима О.Ю. Педагогічні проблеми інтелектуалізації самостійної пізнавальної діяльності старшокласників, с.6 – 9; Сушанко В.В. Історико-методичний аналіз розвитку ідей самостійності учнів у процесі навчання /В.В. Сушанко, Т.Д. Мишковська, О.В. Костюк, с.13 – 19; Апетик Н.М. Корекція „неузгодженості стосунків” у підлітків в педагогічному процесі, с.184 – 188.

 1. Огірок С.С. Стимули, педагогічне стимулювання з позицій системного підходу //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.9 – 13.

 2. Похила Л. Профільна підготовка ліцеїстів з сільської місцевості /Л. Похила, В. Семенюк //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.212 – 216.

 3. Шаповал О. Дидактичні аспекти формування світоглядної культури учнівської молоді //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.99 – 102.

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ, ФОРМИ НАВЧАННЯ

 1. Аніщенко В. Модульне навчання. Концепція Міжнародної організації праці: Гнучкі програми професійного навчання – засіб сприяння занятості //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.21 – 23.

 2. Баханов К. Що ж таке технологія навчання? //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.23 – 25.

 3. Богданова І.М. Технології в освіті: теоретико-методологічний аспект /Південноукр. держ. пед. ун-т. – О., 1999. – 146 с. Бібліогр.: 41 назв.

 4. Булатова Е.І. Педагогічні технології: сучасні підходи //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип 3. – С.186 – 190.

 5. В центрі обговорення проблеми педагогічної технології: (Наук.-практ.конф."Реформування класно-урочної системи – шлях до утвердження в укр.школі педагогіки толерантності") //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.29 – 46.

 6. Вакарчук Н.О. Ігрова взаємодія з дітьми як засіб творчої самореалізації вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.324 – 328.

 7. Волинський В.П. Використання графопроектора в поєднанні з іншими засобами навчання/В.П. Волинський, Ю.О.Жук //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.39 – 42.

 8. Гриценко Л. Модульно-рейтингова система в школі //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.12 – 14.

 9. Гуревич Р. Створення педагогічних програмних засобів для нових інформаційних технологій /Р. Гуревич, І. Гуревич //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.31 – 33.

 10. Гусак П. Теорія і технологія диференційного навчання //Підготовка учителя: технологічні аспекти. – Луцьк, 1999. – С.73 – 128.

 11. Живодьор В. Консультативна форма навчання як один із шляхів збереження сільських шкіл/В. Живодьор, Г. Леонтьєва //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.7 – 10.

 12. Завізєна Н. Комп'ютеризація освіти в психолого-педагогічній літературі //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.59 – 62.

 13. Ільченко О. Технологізовані знання та інтелект підростаючих поколінь //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.18 – 23.

 14. Карась О.В. Нові телекомунікаційні технології у навчанні /О.В. Карась, В.В. Колос , С.П. Кудрявцева, А.Я. Мушак //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N2. – С.15 – 22.

 15. Коваленко О. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.31 – 33.

 16. Ковтун В. Основні ідеї модульно-рейтингової технології навчання //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.104 – 106.

 17. Липова Л.А. Функції і специфіка застосування методів навчання в класах природничих профілів/Л.А. Липова, А.М. Ясинська //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.44 – 51.

 18. Ломонова М.Ф. Технологія методу пояснення //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.213 – 222.

 19. Манойлова С.В. Схеми – конспекти як засоби організації самостійної роботи учнів //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.222 – 231.

 20. Матвійчук А.Я. Систематизація методів навчання учнів техніко-конструкторській діяльності //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.232 – 239.

 21. Мільто Л.О. Гуманістична модель особистісно-зорієнтованих технологій //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. – Вип.3. – С.55 – 60.

 22. Момот Л. Методи навчання, які формують емоційно-оцінну діяльність/Л. Момот, Р. Осадчук //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.41 – 43.

 23. Набока Б. Інформаційно-технологічні нововведення і гуманізація навчально-виховного процесу в школі //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.36 – 38.

 24. Орлова І.В. Елементи класифікації засобів навчання та педагогічні вимоги до власне моделей //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 24 – 33.

 25. Осадчук Р. Застосування словесно-діалогічних методів у навчальному процесі //Історія в шк. – 1999. – N7. – С.11 – 14; N8-9. - С.12 – 16.

 26. Освітні технології у школі та вузі: Зб. ст. до Всеукр. наук.-практ. конф., 14 - 16 квіт. 1999 р. м. Миколаїв /Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України, 1999. – 224 с.

 27. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник. – Полтава, 1999. – 375 с. – Бібліогр.: 24 назв.

 28. Приходченко К. Нестандартні форми роботи з розвитку творчих здібностей учнів //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.52 – 54.

 29. Рябова В. Методологія дидактичного дослідження модульних технологій навчання //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.6 – 12.

 30. Сидоренко В.Х. Використання методів активізації творчих здібностей учнів в роботі класного керівника //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.414 – 4.

 31. Система педагогічних вимог до засобів навчання: Навч.посіб. для студ.вузів та слухачів системи післядипломної освіти. – К.: Генеза, 1999. – 131 с.

 32. Слюсаренко Н. Активізація пізнавальної діяльності учнів //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.8 – 11.

 33. Тименко М.П. Педагогічні аспекти формування самостійності школярів //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 2 – С.168 – 174.

 34. Трухан О. Авторська технологія формотворення знань //Історія в шк. – 1999. – N4. – С.20 – 23.

 35. Фурман А.В. Методи дослідження модульно-розвивальних форм навчання /Тернопільська акад. народ. господарства. - 1999. – 35 с.

 36. Цінько С.В. Аудіювання в навчально-виховному процесі //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.10 – 16.

 37. Цінько С. Розвиток аудіативних умінь та навичок п'ятикласників //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.12 – 15.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 1. Барановська О.В. Інформаційні методи навчання учнів. – К.: Знання, 1999. – 34 с. – Бібліогр.32 назв.

 2. Іванюшенко Т.П. Інформатизація процесу навчання, виховання й управління школою //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N2. – С.34 – 35.

 3. Інюшина Т. Електронне навчальне видання – підручник нового покоління /Т. Інюшина, О. Ляш//Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.38 – 39.

 4. Лапінський В.В. Освіта та Internet /В.В. Лапінський, К. Естрела–Льопіс //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.18 – 22; N2. – С.12 – 15.

 5. Осадчий С.В. Роль міжшкільного комп'ютерного центру в трудовому профільному та професійному навчанні учнів //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.43 – 45.

 6. Пономарьова В.І. Використання нових інформаційних технологій у школі //Все для вчителя. – 1999. – N17 – 18. – С.35 – 38.

 7. Синельник І.В. Комп'ютерні технології у навчально-виховному процесі //Теоретико-методологічні проблеми організації педагогічного процесу: Зб. наук. пр. /За ред. Г.Є.Гребенюка. – Х.,1999. – С.50 – 54.

 8. Собко Р. Форми навчання з використанням ЕОМ та їх зв'язок з інтеграцією знань учнів //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 1. – С.152 – 158.

 9. Теплицький І.О. Психолого-педагогічні основи розвитку творчого мислення школярів засобами комп"ютерного моделювання //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.431 – 436.

Див.: 1139, 1391, 1427

ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ТЕСТУВАННЯ

 1. Афанасьєв М. Рейтингова система оцінювання знань учнів //Директор шк. – 1999. – N41. – С.2 – 3.

 2. Барна М. Оцінювання навченості учня: термінологія та методологія/М. Барна, О. Гірний //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.34 – 39.

 3. Джулай Л. Проблема генези та контролю у дидактичних системах //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 1 – С.13 – 18.

 4. Дрогомирецька О. Особливості системи контролю знань, умінь та навичок: Метод. розробка з предмета "Безпека життєдіяльності" //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.55 – 58.

 5. Кощак В. Оцінювання діяльності вчителя, рівня знань, умінь та навичок учнів у процесі атестаційної експертизи середніх загальноосвітніх закладів/В. Кощак, І. Ситар //Директор шк. – 1999. – N48. – С.6 – 9.

 6. Пастушенко Н. Діагностика навчання та вимірювання рівнів навченості з гуманітарних дисциплін/Н. Пастушенко, Р. Пастушенко //Директор шк. – 1999. – N36. – С.6 – 8.

 7. Поліщук Т. Рейтингова оцінка роботи учня/Т. Поліщук, Д. Поліщук, Н. Суржак /газ.Завуч. – 1999. – N32. – С.16.

 8. Романенко Ю. Створення тестів для школи і визначення їх якості/Ю. Романенко, М. Олійник //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.47 – 49.

 9. Ротаєнко П.А. Реалізація перевірки знань учнів у мультимедійних системах навчання /П.А. Ротаєнко, Н.І. Самойленко //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N4. – С.15 – 18.

 10. Сотніченко В. Система оцінювання в школі: проблема модернізації //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.20 – 22.

Див.: 1367

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

МОВИ

УКРАЇНСЬКА МОВА

 1. Антонюк Р.І. Двомовне навчання як реалізація принципу полікультурності в Україні, Румунії та Молдові. – К.: Лист, 1999. – 288 с.

 2. Браїлова О. Адаптивна система навчання на уроках мови //Дивослово. – 1999. – N2. – С.24 – 27.

 3. Вітценко Н. Поєднуючи народознавчий і мовний аспекти: Використання дидакт.матеріалу, побудованого на основі текстів І.Котляревського, на уроках укр.мови //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N3. – С.147 – 149.

 4. Вихрущ В. Навчання рідною мовою як психолого-дидактична проблема на сторінках журналу "Світло": (Історія педагогіки) //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. N6. – С.38 – 42.

 5. Вовкотруб Р. Робота над розвитком мовлення першокласників //Почат. шк.-1999.-N11.-С.12 – 13.

 6. Галкіна Л. За технологією концентрованого навчання: Узагальнювальний урок за темою "Дієприслівник". 11 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах.-1999.-N2.-С.162 – 165.

 7. Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів: один з аспектів //Дивослово. – 1999. – N12. – С.14 – 15.

 8. Гамрецький І. Публіцистичне слово в системі мовно-шкільної освіти //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.3 – 5.

 9. Гетманчук Н. Поетичне слово на заняттях з української мови //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.83 – 87.

 10. Гоголь Н.В. Ігри на уроках читання як засіб естетичного виховання молодших школярів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти",22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.48 – 50.

 11. Голуб Н. Знайомство учнів з видатними постатями української історії та національної культури на уроках розвитку зв'язного мовлення //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.9 – 12.

 12. Горбенко І.В. Сутність процесу формування лексичних навичок при комунікативному методі навчання мовлення молодшого школяра //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N7. – С.47 – 48.

 13. Гринь І. Інтенсифікація навчання української мови в ліцеї: (з досвіду роботи) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.43 – 45.

 14. Гужанов С.І. Фразеологічні звороти як засіб розвитку мовлення молодших школярів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.38 – 40.

 15. Дідук Г. Система опрацювання засобів емотивності на уроках рідної мови у 5 – 7 класах //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.79 – 83.

 16. Девдера М. Мовна здатність та принципи, зміст і логіка навчання мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.10 – 12.

 17. Демидчик Г. Вживання сполучників і часток як засіб увиразнення мовлення учнів //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.13 – 17.

 18. Демидчик Г. Зміст і форми вивчення прийменників з комунікативною метою //Почат. шк. – 1999. – N6. – C.14 – 17.

 19. Демидчик Г.С. Службові частини мови у мовленні молодших школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 2. - С.315 – 318.

 20. Дмитренко Г.К. Українознавство як методологічна основа вивчення української мови і літератури в навчальному закладі нового типу: (Гімназія "Троєщина") //Гімназія на порозі XXI століття: Наук.-метод. посіб. – К.: "Знання", 1999. – С.42 – 47.

 21. Донченко Т. Естетичне виховання учнів на уроках української мови: Наук.-метод.посіб. /Т. Донченко, В. Стеценко. – К., 1999. – 147 с.

 22. Дядик Г. Розвиваючи навички самостійного мислення: Тестова контрольна робота за темою "Безсполучникове складне речення". 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.156 – 158.

 23. Єлдінова С.М. Шляхи формування орфографічних навичок в учнів початкових класів //Наук. зап. Сер.: Філол. науки (мовознавство) /Кіровоград. держ. пед. ун–т. - 1999. – Вип.20. – С. 115 – 119

 24. Златів Л. Комплексний підхід до роботи з науково-навчальним текстом у курсі практикуму з української мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.49 – 53.

 25. Клічак Г.С. Плекаємо сад...: Метод. розробки уроків з укр. мови та л-ри. – К.: Просвіта,1999.-64 с.

 26. Кловак Г. Уроки рідної мови у формуванні національної самосвідомості молодших школярів //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.24 – 26.

 27. Коваленко О.М. Ефективні шляхи опанування українського мовлення першокласниками з російськомовних сімей: (на матеріалі шкіл з укр. мовою навчання) //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти" ,22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.29 – 31.

 28. Кожуховська Л. Урок з фразеології у 9 класі: (На матеріалі "Енеїди" І.Котляревського) //Дивослово. – 1999. – N4. – С.30 – 32.

 29. Колодко Г. Спонукаючи до активної розумової праці: Бінарний урок – семінар "Складні сполучникові речення". 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.158 – 162.

 30. Костогриз С. Особливості інтеграції під час навчання грамоти //Почат. шк.-1999.-N5,6.-С.10 – 12.

 31. Культура мовлення у процесі навчання: Теорія і практика: Зб. наук. робіт викладачів кафедри мови та методики викладання в почат. шк./НПУ ім. М.П. Драгоманова; Відп.за вип. А.П.Каніщенко, Л.П.Литвин. – Тернопіль: Астон, 1999 – Вип.2. – 133 с.

 32. Купцова В. Система краєзнавчої роботи на уроках мови //Дивослово. – 1999. – N10. – С.30 – 36.

 33. Кучерук О. Творчі завдання як засіб естетичного розвитку учнів у процесі вивчення мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.12 – 14.

 34. Кучерук О. Формування естетики мовлення під час написання творчого переказу художнього тексту //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.76 – 79.

 35. Лісійчук Т. Реалізація навчаючої індивідуалізації в процесі навчання читання //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.100 – 102.

 36. Ладоня К. Актуальні проблеми розвитку писемного мовлення учнів 5 – 9 класів у методичній спадщині І.О.Синиці //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.23 – 24.

 37. Лазаренко Н. Збагачення словника молодших школярів прикметниками //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.14 – 17.

 38. Лазаренко Н.І. Психолого-педагогічні аспекти формування у молодших школярів поняття про слово як лінгвістичне поняття //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.184 – 190.

 39. Лановик Т. Пояснювальне читання як засіб збагачення словникового запасу школярів //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.37 – 40.

 40. Левченко Т.М. Система роботи над збагаченням словникового запасу учнів початкових класів у спадщині В.О.Сухомлинського //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.3 – 5.

 41. Лехман Т. Правопис слів іншомовного походження: Практичне заняття з укр. ділової мови з використанням комп'ютера. //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N46. – С.8 – 9.

 42. Лобчук О. Тести до розділу "Текст", 4(3)кл.//Почат. шк. – 1999. – N12. – С.19 – 21.

 43. Макаренко В. Робота над помилками на уроках української мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.15 – 17.

 44. Марун М. Ділове мовлення в школі //Дивослово. – 1999. – N10. – С.27 – 30.

 45. Марун М. Формування ділового мовлення школярів //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999.-N3.-С.19 – 23.

 46. Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з української мови: місце лінгвостилістики //Дивослово. – 1999. – N8. – С.39 – 42.

 47. Мельничайко В. Елементи лінгвістичного аналізу художнього тексту на уроках мови //Урок української. – 1999. – N6. – С.29 – 33.

 48. Мирончук Л. Творчі роботи на уроках мови: 6 кл.//Дивослово. – 1999. – N5. – С.30 – 31.

 49. Михайлюк В. Моделювання як важливий засіб формування культури ділового мовлення //Дивослово. – 1999. – N7. – С.28 – 31.

 50. Мовчун А. Кобзарева доня – дітям: Марко Вовчок і її твори в дитячому читанні //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.49 – 52; N 11. - 55 – 58.

 51. Некряч Г. Диференціація на уроках української мови як один з методів індивідуальної роботи з учнями //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.12 – 14.

 52. Новосьолова В. Уроки з "Лексикології і фразеології" у 6 кл. //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N4. – С. 19-23; 2000. – N1. - С.10 – 13.

 53. Новосьолова В. Уроки з "Лексикології" у 5 класі //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.15 – 22.

 54. Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови: Метод. рек. для учнів гуманітарних класів шк. нового типу //Дивослово. – 1999. – N8. – С.23 – 26.

 55. Онищенко О.В. Системний підхід до вивчення рідної мови у 2 класі //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.12 – 15.

 56. Орат М.О. Удосконалення мовленнєвого розвитку першокласників у період навчання грамоти //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р.. – Глухів, 1999. – С.33 – 35.

 57. Парубець В. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології: Урок – дослідження з елементами рольової гри в 6-му класі //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N44. – С.5 – 6.

 58. Пахолок З. Подвоєні прислівники: особливості опрацювання //Дивослово. – 1999. – N3.-С.35 – 38.

 59. Пентилюк М. Аналіз тексту на уроках мови //Дивослово. – 1999. – N3. – С.30 – 32.

 60. Пентилюк М. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.8 – 10.

 61. Пенькова С.Д. Творча самореалізація в організації процесу засвоєння російськомовними першокласниками культури українського мовлення //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.369 – 374.

 62. Переказ із творчим завданням як екзаменаційна форма контролю підготовки учнів з української мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.6 – 10.

 63. Переказ з творчим завданням як екзаменаційна форма перевірки учнів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах: 11(12) кл.//Дивослово. – 1999. – N1. – С.18 – 23.

 64. Перхайло Н. До проблеми читацької компетенції школярів //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.17 – 19.

 65. Перхайло Н.А. Нестандартна організація навчального простору на уроках рідноі мови //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.398 – 400.

 66. Петров А. Вчити творчого спілкування зі словом: Метод. рек. до інтегрованого курсу "Українська словесність" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999.-N3. – С.18 – 25.

 67. Пріоритетні напрями наукових досліджень з методики навчання української мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.65.

 68. Рох Г.І. Заохочення до мистецтва слова: Урок читання за системою Л.В.Занкова //Початкова освіта. – 1999. – N44. – С.2.

 69. Свердан Т. Народна фразеологія та екологічна свідомість українців //Дивослово. – 1999. – N10. – С.16 – 18.

 70. Семеног О. Використання лексем на уроках народознавства /О.Семеног, В. Сєніна //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.11 – 13.

 71. Симоненко Т. Робота над діалогом у 5 – 7 класах //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.22 – 24.

 72. Симоненкова Т. Нові форми проведення уроків з мови //Урок української. – 1999. – N9 – 10. – С.27 – 33.

 73. Собко В.О. Розвиток учнів початкових класів у процесі роботи над текстами – описами //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.46 – 47.

 74. Соловець Л. Робота над фразеологізмами ввічливості //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.15 – 18.

 75. Соловець Л. Роль фразеологізмів у збагаченні лексичного запасу школярів //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.9 – 12.

 76. Степаненко М. Реформування освіти і деякі нові підходи до вивчення української мови в школі/М. Степаненко, Н. Степаненко //Дивослово. – 1999. – N9. – С.41 – 43.

 77. Суховєєва М. Уроки навчання грамоти: (рус.яз.) //Початкова школа. – 1999. – N11. – С.28 – 29.

 78. Теклюк В. Вивчення фразеології в 5 класі //Дивослово. – 1999. – N4. – С.24 – 26.

 79. Тесленко О. Робота над засвоєнням фразеологізмів української мови на міжпредметній основі //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.23 – 25.

 80. Ткачук М. Епіграф (мотто) у творах старшокласників //Урок української.-1999.-N7-8. – С.32 – 33.

 81. Третяк В. Узагальнення і систематизація знань з теми "Пряма мова", 8 кл.//Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.45 – 46.

 82. Турська О.В. Навчально-методична система формування емоційної культури засобами рідної мови //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 112 – 119

 83. Хом'як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії //Дивослово.-1999.-N5. – С.18 – 20.

 84. Хом'як І.М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі //Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії: Наук. зап. / Рівненський держ. гум. ун–ту. - 1999. – Вип.7. – С.46 – 51.

 85. Хом'як І. Навчання орфографії в сучасних умовах //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.4 – 6; N3. – С.12 – 15.

 86. Хорошковська О.Н. Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання. – К., 1999. – 306 с.

 87. Хорошковська О. Про зміст навчання української мови у школах національних меншин та критерії його відбору //Почат. шк. – 1999. – N3. – С.40 – 41.

 88. Цінько С. Методика роботи над розвитком умінь аудіювання в учнів 5 класу //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.7 – 11.

 89. Чабайовська М. Орфографія: (Тестові завдання для студентів педучилищ) //Дивослово. – 1999. – N4. – С.18 – 21.

 90. Чередниченко Н. Вироблення орфографічної пильності в учнів молодших класів із важкими вадами мовлення //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.21 – 24.

 91. Шелехова Г. Комп'ютерні технології у навчанні мови/Г. Шелехова, А. Манако, Я. Остаф //Дивослово. – 1999. – N3. – С.33 – 35.

 92. Шляхова В. Етимологізація синтаксичного терміна як методичний прийом //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.7 – 9.

 93. Шпачук Л.Р. До питання про роботу вчителя над збагаченням словникового запасу школярів і активізацію їх розумової діяльності //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.441 – 445.

 94. Шуляр В. Твір: як до нього підготуватися: (Психолого-педагогічний тренінг для дітей та викладачів – філологів) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.33 – 37.

 95. Ющук І. Методику викладання рідної мови в школі треба міняти //Укр. мова та л-ра. – 1999. – N25 – 28.

 96. Ющук І. Психологічний аспект у методиці викладання рідної мови //Дивослово. – 1999. – N8. – С.42 – 45.

 97. Яворська С. Вивчення розділу "Будова слова. Орфографія" в 5 кл.: (на основі укрупнення програмованого матеріалу) //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.11 – 16.

РОСІЙСЬКА МОВА

 1. Белоус В.С. На коммуникативной основе: Уроки русского языка в 8 классе школ с украинским языком преподавания/В.С. Белоус, Н.Н. Шишова //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8,9,10,12.

 2. Быкова Е.И. Современные подходы к обучению русскому языку в школах Украины/Е.И. Быкова, Т.Т. Подолинная //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.54 – 56.

 3. Гончарова Н. Решение лингвистических задач как один из приемов стимулирования познавательной активності учащихся //Наука сучасність:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Ч.4. – С.31 – 39.

 4. Гульчин М.Б. Промежуточное звено между диктантом и сочинением: Свободный диктант как средство обогащения синтаксического строя речи учащихся //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.10 – 15.

 5. Корсаков В.А. О новом курсе русского языка в 5 – 9 – х классах школ с украинским языком обучения //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.56 – 59.

 6. Купалова А.Ю. Изменим отношение к изучению теории – получим новый курс родного языка: О коммуникативной направленности обучения русскому языку в школе //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.1 – 4.

 7. Курач Л.И. Чтобы речевая деятельность была продуктивной: Использование наречия как средства связи предложений в тексте //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.12 – 14.

 8. Михайловская Г.А. Теоретические сведения о языке как основа формирования навыков общения //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.46 – 49.

 9. Стативка В.И. Как сделать обучение личностно-ориентированным: Об особенностях заданий по русскому языку для учебной книги школьника //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.9 – 12.

 10. Сульниченко В.Н. Раздвинув границы языка: Русская речевая культура в произведениях А.С.Пушкина //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.12 – 14.

 11. Фролова Т.Я. Как противостоять отрицательному взаимовлиянию: Подходы к изучению орфограмм со смешиваемым написанием //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.4 – 5.

 12. Фролова Т.Я. Чтобы лучше запомнить, придумаем рифму: Мнемотехнические приемы на уроках русского языка //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.8 – 10.

 13. Цоброва И.А. Как сказать по-русски? А по-английски?: Взаимосвязь в обучении простому предложению в русском и английском языках //Всесвітня л-ра. в серед. навч. закл. України.-1999.-N6.-С.61 – 63.

 14. Цоброва И.А. Почему родной край у поэта – "несказанное, синее, нежное"?: Синтаксические средства и их роль в стилистической окраске текста(С.Есенин) //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.15 – 17.

 15. Яроцкая Л.В. Сказка учит языку: Театрализованный интегрированный урок развития речи в 5 классе //Всесвіт. л-ра. в серед. навч. закл. України – 1999. – N9. – С.61 – 63.

ІНОЗЕМНІ МОВИ

 1. Асоянц П.Г. Мультимедійний курс GCSE з навчання писемного мовлення /П.Г. Асоянц, О.П. Норенко //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.42 – 43.

 2. Бабченко О.М. Навчання технічного перекладу та реформування у школі //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.11 – 12.

 3. Бориско Н.Ф. Основные положения концепции визуализации учебно-методического комплекса для обучения межкультурному общению //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.23 – 30.

 4. Вєтохов О.М. Становлення психології навчання іноземних мов //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.134 – 143.

 5. Виробничі функції,типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста). – К.: Ленвіт, 1999. – 95с. – (Б-чка журн. "Іноземні мови"; Вип. 4'99).

 6. Воробйова І.А. Соціокультурна інформація у поцесі навчання іноземної мови //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.64 – 66.

 7. Гамуліна О.І. Формування білінгвізму в процесі вивчення другої іноземної мови //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.22 – 28.

 8. Гапонова С.В. Вправи для навчання аудиювання англомовних текстів за темою "Australia" учнів старших класів //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.13 – 17.

 9. Гронь Л.В. Роль і місце вільного переказу у навчанні іноземних мов //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.21 – 22.

 10. Демидчик Г.С. Службові частини мови у мовленні молодших школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.315 – 318.

 11. Карпова В.Н. Материалы для проведения внеклассной работы по английскому языку на начальной ступени обучения //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.23 – 25.

 12. Коваленко Ю.А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.37 – 41.

 13. Коломієць А.С. Формування готовності студентів педучилищ до оволодіння іноземною мовою: (до проблеми організації корективного курсу) //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.58 – 63.

 14. Крекотіна Т.М. Умови здійснення ефективного керування пізнавальною діяльністю учнів на уроках англійської мови /Т.М. Крекотіна, О.К. Мілютіна //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова - К., 1999. – Вип.2. – С.350 – 352.

 15. Круківська І.А. Робота з краєзнавчим матеріалом як фактор розвиваючого навчання //Іноземні мови. – 1999. – N1. – С.7 – 8.

 16. Кучма М.О. Мотивація вивчення іноземної мови сучасними старшокласниками //Іноземні мови. – 1999. – N1. – С.3 – 4.

 17. Мельник Є.Ю. Використання граматичних ігор у навчанні французької мови за інтенсивною методикою на початковому ступені середньої школи //Іноземні мови. – 1999. – N1. – С.5 – 6.

 18. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підруч. /Авт. кол. С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Н.О. Бражник та ін. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

 19. Молодиченко Н.А. Розвиток моральних переконань підлітків під час виховної діяльності з іноземної мови //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 166 – 171.

 20. Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою. – К.: Ленвіт, 1999 – (Б-чка журн."Іноземні мови"; Вип.3'99). – Ч.5. – 71 с.

 21. Петрещак О.П. Типи тестових завдань для контролю іншомовного говоріння учнів середньої загальноосвітньої школи //Іноземні мови. – 1999. – N1. – С.14 – 18.

 22. Плотникова О.Б. Аналіз рівня підготовки випускників середньої школи до вивчення іноземної мови у вузі //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.400 – 405.

 23. Редько В.Г. Психолого-педагогічні передумови навчання іншомовної граматики (до проблеми вдосконалення змісту підручників іноземної мови) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.16 – 22.

 24. Савицький К.Г.Сучасна англійська та американська пісня в процесі навчання англійської мови /К.Г. Савицький,Т.В. Савицька //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.377 – 380.

 25. Тітова В.М. Вимоги до рівня володіння іноземною мовою випускниками середніх навчальних закладів //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.11 – 13.

 26. Трегубова Г. Вивчення мови в технічних коледжах //Дивослово. – 1999. – N5. – С.23 – 26.

 27. Хоменко О. Психологічні передумови змісту навчання іноземної мови на старшому ступені загальноосвітньої школи //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т.-Сер.: Педагогіка.-1999.- N3.-С.106 – 109.

 28. Цінько С.В. Культура усного мовлення вчителя – складова його творчої самореалізації в системі мовленнєвої підготовки учнів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.404 – 407.

 29. Шерстюк О.М. Навчання монологу – роздуму на основі спеціальних засобів для самостійної роботи учнів старших класів //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.18 – 22.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Доманский В.А. Качественно новый подход к литературному образованию: Экспертная оценка школьных учебников по литературе //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.2 – 7.

 2. Захарова В.А. До проблеми виховних можливостей уроків літератури //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.331 – 336.

 3. Марченко Н.П. Інформувати чи розвивати?: Суб'єктивні роздуми з приводу змісту літературної освіти //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.3 – 6.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрусенко В. Диспут на уроці літератури в гуманітарній парадигмі виховання //Дивослово. – 1999. – N4. – С.38 – 42.

 2. Андрусенко В. До проблеми викладання літератури в сучасній школі //Дивослово. – 1999. – N12. – С.24 – 28.

 3. Бійчук Г. Героїчна поезія Олега Ольжича й Олени Теліги: (До проблеми формування рис українського національного характеру учнів засобами літератури) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.25 – 28.

 4. Білоус Н. Аналіз чи інтерпретація літературного твору? /Н. Білоус, П. Білоус //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N41. – С.6.

 5. Білоус Н. До таємниць художнього слова: (Вивчаємо новелу М.Коцюбинського "Intermezzo" та вірш Лесі Українки "Як я люблю оці години праці...")/Н. Білоус, П. Білоус //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.19 – 23.

 6. Бандура О. Становлення творчих методів: (З історії методики)/О. Бандура, Г. Бандура //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.61 – 64.

 7. Барановська Л. Ну що б, здавалося, слова...: (Тем. вечір) //Дивослово. – 1999. – N5. – С.43 – 44.

 8. Береза Б. Уроки поезії пророка: З досвіду вивч. творчості Шевченка у сільській школі //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.20 – 28.

 9. Бойко Г. Навчання – творчість: Методично-поетичні роздуми сільського вчителя //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.39 – 44; N4. – С.40 – 45.

 10. Бойко Л. Тести до теми "Життя і творчість Євгена Маланюка" //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.20 – 21.

 11. Бондаренко Л. "Ніхто й ніщо нас не розлучить з нею...": До вивч. творчості Є. Маланюка у взаємозв'язку із зарубіж. літературою //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.16 – 20.

 12. Бондаренко Ю. Поема Івана Драча "Чорнобильська мадонна" у шкільному вивченні //Дивослово. – 1999. – N5. – С.34 – 39.

 13. Вдовенко Л. Відображення світогляду наших предків у повісті О.Довженка "Зачарована Десна" //Дивослово. – 1999. – N11. – С.42 – 45.

 14. Войтун Г. Мистецько-літературні аналогії як засіб підсилення емоційно-естетичного сприйняття художніх образів школярами //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.19 – 23.

 15. Волошина Н. Вивчення казки "Хоробрі з найхоробріших" Миколи Магери в 5 – му класі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.10 – 14.

 16. Волошина Н.Й. Методика літератури. Проблеми. Пошуки. Здобутки. Перпективи //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.2 – 4.

 17. Галіба Т. Сторінками ранньої творчості Шевченка: Конспект підсумкового інтегрованого уроку – літературного журналу //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах.-1999.-N1. – С.129 – 133.

 18. Гармаш М. Методична розробка теми "Григорій Сковорода. Життя і творчість" //Дивослово. – 1999. – N8. – С.26 – 29.

 19. Герасимова А. Пісня з серця народу: Інтегрований урок: народні пісні на слова Т.Шевченка //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.138 – 141.

 20. Гненна Г. Співець козацької слави: (до вивчення творчості Адріана Кащенка) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.41 – 42.

 21. Градовський А. "Пребезумний в серці скаже, що бога немає...": (Вивчення циклу віршів Т. Шевченка "Давидові псалми") //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.27 – 29.

 22. Градовський А. "У мене живе любов до свободи...": (Повість О. Кобилянської "Людина". 10 клас) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.16 – 18.

 23. Гриценко В. "Мов паралітик той на роздорожжу...: Вивчення в 10 кл. повісті І. Франка "Перехресні стежки" //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.30 – 32.

 24. Грозян С. Народний герой чи зрадник?: (Система уроків за поемою "Мазепа" В. Сосюри) //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N42. – С.7 – 8.

 25. Гуменний М. Авторські характеристики і образна система І. Франка (на матеріалі дитячих оповідань)/М. Гуменний, В. Гуменна //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.34 – 37.

 26. Данильчук О. Розкриття в п'єсі "Хазяїн" І. Карпенка-Карого деморалізуючого впливу на людину злочинних засобів збагачення //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.46 – 47.

 27. Демчук О. Вирішення психо-фізіологічних проблем на уроках літератури/О. Демчук, Г. Демчук //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.37 – 41.

 28. Демчук О. Книга, що дана Богом: Система уроків з вивчення Біблії. 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.114 – 126.

 29. Демчук О. Лекція – портрет: З дрібниць складається життя (психологічний портрет М.Кропивницького) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N4. – С.77 – 79.

 30. Демчук О. Ніколи не сміявся без любові: (літ.-біограф. портрет О. Вишні: урок в 11–му кл.) //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N41. – С.7 – 8.

 31. Демчук О. Розробка уроків з теми: "Життя і творчість Івана Франка" //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N43. – С.6 – 8.

 32. Демчук О. Уроки – дослідження у процесі вивчення літератури в школі //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.29 – 32.

 33. Дискусія "Методична наука і практика в сучасних умовах": (початок див. у N,6,8,10 за 1998 р.) //Дивослово. – 1999. – N1,2. – С.51 – 53,50 – 53.

 34. Дмитренко Г. "І хоч я жив, то все ж я не нажився...": (Театралізований урок вивчення біографії І. Франка в 10 кл.) //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N43. – С.3 – 5.

 35. Дмитренко Г.К. Опис зовнішності українського козака за народною картиною "Козак Мамай": План – конспект відкритого уроку з укр. мови в 7 кл. //Гімназія на порозі XXI століття: Наук.-метод. посіб. – К.: "Знання", 1999. – С.53 – 63.

 36. Драчук Л. "Вернулися люди з рушниками, з святим хлібом обміненим...": (Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу, відображених у творах Т.Шевченка) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.20 – 26.

 37. Драчук Л. Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу під час вивчення пісенної творчості українських поетів //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.2 – 4.

 38. Жиденко Г. "Перехресні стежки" Івана Франка в 10 класі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.6 – 12.

 39. Жила С. "Кобилянська жила огнем душі...": (Вивч. біографії О. Кобилянської у взаємозв'язку з суміжними мистецтвами) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.13 – 15.

 40. Жила С. На засадах взаємодії і синтезу мистецтв: (Досвід роботи вчительки укр.мови та літ. О.Лісової) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.22 – 23.

 41. Жила С. "Тут Шевченко присутній. Присутні ми...": (Вивч. біографії Т. Шевченка у взаємозв'язку з образотворчим мистецтвом) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.41 – 51.

 42. Завгородня Т. Василь Пачовський про вивчення української літератури в школі //Дивослово. – 1999. – N6. – С.37 – 38.

 43. Захарова В.А. До проблеми виховних можливостей уроків літератури //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.331 – 336.

 44. Калінчева Л. Філософське осмислення долі народу, невмирущості його основ у романі В.Земляка "Лебедина зграя" //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.47 – 49.

 45. Кейда Ф. Ознайомлення восьмикласників із творами народної лірики //Дивослово. – 1999. – N6. – С.31 – 33.

 46. Клименко Н. Україна в малярстві Т.Г. Шевченка: Матеріали до уроку – екскурсії //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.228 – 236.

 47. Клочек Г. Українська література в школі як націотворчий фактор //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3 – С.25 – 28; N 4 - С.25 – 27.

 48. Князь О. Проблемний підхід до вивчення літератури як засобу розвитку творчих здібностей учнів //Директор шк. – 1999. – N44. – С.12.

 49. Коваль В. Виховання патріотичних почуттів під час вивчення творчості Уласа Самчука //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.41 – 43.

 50. Ковальчук Г. Використання літературно-краєзнавчого матеріалу на уроках української літератури та в позаурочний час/Г. Ковальчук, В. Терлецький //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.34 – 38.

 51. Ковальчук О. "Ми є. Були. І будем ми!": Вивчення роману Івана Багряного "Тигролови" //Дивослово. – 1999. – N7. – С.36 – 41.

 52. Косогова Л. Схема нетрадиційної форми залікового контролю знань учнів //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N48. – С.9.

 53. Кривутенко Т. Творчість Олександра Довженка в 11 – му класі: Тестові завдання //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N46. – С.12.

 54. Кузнецов Ю. Імпресіонізм як мрія про гармонію: На прикладі новели М. Коцюбинського "Intermezzo" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.78 – 84.

 55. Кузнецов Ю. "Підручник – це твір мистецтва" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.10 – 12.

 56. Купцова В. "Як підручник допомагає учневі у засвоєнні теорії літератури?" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.21 – 24.

 57. Лаврусевич Н. Особливості вивчення новелістики 20 – 30 – років ХХ ст.в загальноосвітній школі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.13 – 15.

 58. Левченко Т. Вивчення слів – символів на уроках словесності у 5 класі //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.73 – 75.

 59. Лісова О. "Я України син, України...": (Через призму "Щоденника" О.П.Довженка) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.23 – 25.

 60. Лісовський А. Сучасні проблеми шкільної літературної освіти /А. Лісовський, С. Пультер //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N4. – C.2 – 5.

 61. Лупійчук А. Чого навчає "Велесова книга"?: Урок – дослідження. 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.127 – 135.

 62. Майоров В. Нові підручники з української словесності в контексті сучасності //Дивослово. – 1999. – N8. – С.38 – 39.

 63. Масол Л. Образ – слово – думка: полікультурний діалог в освітньому просторі //Мистецтво та освіта. – 1999. – N4. – С.38 – 45.

 64. Машталер Г. Вивчення літературознавчих праць Симона Петлюри в гімназії //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.14 – 17.

 65. Мельничайко В. Мовні аспекти опрацювання п'єси "Наталка Полтавка" //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.57 – 61.

 66. Месевря О. Проблема добра і зла у творчості українських класиків: Урок повторення й узагальнення //Дивослово. – 1999. – N12. – С.28 – 31.

 67. Михайлова Н. Емоційне виховання учнів на уроках української літератури //Дивослово. – 1999. – N7. – С.44 – 45.

 68. Мовчун А. Леонід Іванович Глібов і його твори в початковій школі //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.44 – 46.

 69. Мовчун А. Тарас Григорович Шевченко і його твори в початковій школі //Почат. шк. – 1999. – N2,3. – С.5 – 10,С.6 – 12.

 70. Могильницька Г. Моральна проблема драми І.Кочерги "Ярослав Мудрий" //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.36 – 39.

 71. Москальчук В. Неопалима Купина української душі: Урок – бесіда за романом "Прибутні люди" лауреата Шевченковської премії В.Захарченка.11 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.115 – 123.

 72. Москальчук В. Тести за творчістю Тараса Шевченка : 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.124 – 128.

 73. Наумова Н. Ідея спокути і духовного відродження в поемі Т.Шевченка "Варнак" та однойменній повісті //Дивослово. – 1999. – N11. – С.45 – 47.

 74. Овчарук О.В. Народна творчість – джерело української духовності: Деякі аспекти гуманізації процесу навчання та виховання //Відродження. – 1999. – N5. – С.36 – 37.

 75. Одинець І. Вивчення творчості О.Коломійця в 11 – му класі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.35 – 40.

 76. Осадча І. "А що історія? Історія – коріння...Чим глибше, тим міцніше стоїмо": (Образ Ярослава Мудрого в романі Павла Загребельного "Диво") //Дивослово. – 1999. – N2. – С.39 – 41.

 77. Пастушенко Н. Діагностування навченості учнів з української літератури як шлях до утвердження педагогіки толерантності (теорія і практика) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.28 – 33.

 78. Пастушенко Н. Погляд на виховні можливості літератури крізь призму педагогіки Юліяна Дзеровича //Дивослово. – 1999. – N12. – С.48 – 51.

 79. Пахаренко В. "...Перейти до естетико-гуманістичного підходу у викладанні літератури" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.16 – 19.

 80. Пахаренко В. Аналіз художнього твору //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.28 – 30.

 81. Пахаренко В. Скарби "Великого льоху": Вивчення поеми у школі //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.157 – 162.

 82. Пенцакова Л. Тести з української літератури (11 – 18 ст.) /Л.Пенцакова, Г.Рахова //Дивослово. – 1999. – N7. – С.45 – 50.

 83. Піскун О. "Над обмеженою реальністю видимого": Життя і творчість Василя Барки //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.32 – 36.

 84. Письменна Н.С. Вивчення творчості С.В.Руданського: Робота над текстом творів. Читання за ролями //Все для вчителя. – 1999. – N19 – 20. – С.56 – 57.

 85. Пультер С. Життєпис письменника на уроках літератури в старших класах/С. Пультер, К. Колесник //Укр.мова і література в школі. – 1999. – N4. – С.33 – 37.

 86. Пучневська В. Відповідати добром: Образ знедоленої жінки у поемі "Наймичка" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.134 – 137.

 87. Розвозчик П. Ідея національного пробудження в творчості Т.Шевченка: (Дослідження з елементами семінару – практикуму) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.10 – 12.

 88. Розвозчик П. Поринаючи в історію пращурів: (погляд з майбутнього на історичну повість І.Франка "Захар Беркут") //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.50 – 52.

 89. Руснак І. Український фольклор у школі: Фрагменти з підручника //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2 – С.60 – 78; N 3. - С.105 – 111.

 90. Рязанова О. Система уроків за темою "Вивчення творчості Івана Франка" в 10 класі //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N43. – С.9 – 11.

 91. Сваричевський А. Леонід Глібов – байкар і педагог //Урок української. – 1999. – N6. – С.37 – 43.

 92. Сидорчук І. Образи української міфології як засіб народної педагогіки: Л. Українка //Почат. шк. – 1999. – N 2. – С. 46-47.

 93. Ситченко А. Вивчення художнього твору в школі: деякі аспекти проблеми //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.25 – 29.

 94. Скиба О. Поглиблене вивчення фольклору в 6-му класі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.46 – 54.

 95. Скуратівський Л. Еверест духовності: (Матеріали до вивч. Нового Заповіту на позакласних і позашкільних заняттях) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1,2. – С.53 – 58,С.56 – 60.

 96. Слоньовська О. "...Саме через підручник ведеться боротьба за душу дитини..." //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.12 – 14/

 97. Соп'яненко К. Перспективы підручника з української літератури /К. Соп'яненко, Г. Воробйова //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.2 – 5.

 98. Сосюк Н. Тестові завдання з теорії літератури (10 – 11 класи) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.32 – 33.

 99. Степанишин Б. Еволюція і корекція програми української літератури 5 – 11 кл. //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.44 – 50.

 100. Степанишин Б.І. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі: Методична трилогія: Метод. посіб. для вчителів. – К.: Проза, 1999. – 384 с.

 101. Степанишин Б. Що і як робити? Роздуми методиста літератури: (Сорок проблемних запитань і стільки ж принципових відповідей на них) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.38 – 46.

 102. Степанишин Б. Яким бути підручникові з літератури? //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.57 – 62.

 103. Суровцева Р.Ф. Психолого-педагогічні особливості викладання літератури в школі //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук. пр. /Київ.держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.65 – 67.

 104. Тернецька М. Поет високого духу: Система уроків за творчістю Є.Маланюка. 11 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.141 – 153.

 105. Ткачук Г. Організація навчання та орієнтовне планування занять з дитячою книжкою: 1 півріччя, 2 півріччя //Почат. шк. – 1999. – N9, – С.34 – 38; N 12. - C.35 – 38.

 106. Токмань Г. Методи літературознавчого аналізу в школі //Дивослово. – 1999. – N6. – С.28 – 30.

 107. Фасоля А. Ігрова змагальність на уроках літератури//Урок української. – 1999.-N9.-10. – С.33 – 35.

 108. Фасоля А. Роман Уласа Самчука "Марія". Три варіанти одного уроку //Дивослово. – 1999. – N3. – С.39 – 42.

 109. Фасоля А. Формування духовного світу особистості школяра засобами літератури: (Психолого-педагогічні основи формування духовного світу особистості) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.22 – 24.

 110. Філіппова Н. Варіанти уроку вивчення біографії письменника //Дивослово.-1999.-N5. – С.32 – 34.

 111. Фисюк О. Викладання літератури української діаспори в середній школі //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.37 – 39.

 112. Хрипко К.О. Літературне краєзнавство та його місце при вивченні літератури в школі/К.О. Хрипко, Т.О. Зволинська //Наука і сучасність: Зб.наук.пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. Вип.2, ч.3. – С.102 – 109.

 113. Чириба В. "Казка мойого дитинства" Богдана Лепкого в позакласному читанні //Дивослово. – 1999. – N9. – С.38 – 40.

 114. Чумак Т. Розгляд статті Уласа Самчука "Народ чи чернь?" в 11 класі //Дивослово. – 1999. – N12. – С.31 – 33.

 115. Шевченко З. Вічне, невмируще слово Кобзаря: (Вивч. життя і творчості Тараса Шевченка в 9–му кл.) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.37 – 41.

 116. Шевченко З. Нездоланна сила людського духу: (До вивч. творчості Т.Г.Шевченка в 9-му кл.) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.7 – 10.

 117. Шевчук В. Кілька думок з приводу нового підручника та хрестоматії для 11-го кл.//Слово і час. – 1999. – N10. – С.23 – 27.

 118. Шинкарук Н. Про що може розповісти рівень знань: (Про результати перевірки М-вом освіти рівня знань учнів з укр.мови і л-ри) //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.31 – 42.

 119. Шкуть Л. Трактування питань національної історії та культури в романах: "Чорна Рада" П.Куліша та "Хмари" І.Нечуя – Левицького //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.28 – 33.

 120. Шпильова Н. Вивчення трагедії "Сава Чалий" Івана Карпенка – Карого в 10-му кл. //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N42. – С.3 – 4.

 121. Шуляр В. Література як художнє відтворення життя (6 кл.) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.17 – 18.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Альбер Камю: Матеріали до вивчення творчості //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.21 – 23.

 2. Андроник А. Брат мой – враг мой: К проблеме анализа образа отрицательного героя в школе (на материале драмы Ф.Шиллера "Разбойники") //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.137 – 142.

 3. Андроник А.В. Утверджуючи концепцію оптимістичного сприйняття життя: Матеріали до вивчення "Декамерона" Дж. Боккаччо. 8 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.20 – 22.

 4. Афанащенко Л.М. Добро должно побеждать зло: Изучение "Приключений Оливера Твиста" с помощью опорной таблицы //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.38 – 39.

 5. Бабенко Е.П. Нескончаемый день Чика: Исследование эмоционального тона повести Ф.Искандера "Ночь и день Чика" в процессе беседы на уроке в 9–м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.40 – 43.

 6. Белей Н.І. Чарівний світ арабських казок: Начерки до уроку – знайомства із збіркою "Тисяча та одна ніч". 5 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.7 – 9.

 7. Белоус В.С. На коммуникативной основе: Уроки русского языка в 7 кл. школ с украинским языком преподавания/В.С. Белоус, Н.Н. Шишова //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1998. – N8 – 12; 1999. – N1 – 4

 8. Береза Б. У класі Гоголь: у нас іде урок: (Із творчої лабораторії: текстуальне вивчення в 6 кл. повісті "Страшна помста") //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N39. – С.1 – 2.

 9. Бескровна О. Шолом-Алейхем у школі //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N35. – С.3.

 10. Білик Н.Д. Замість світу рицарів, принцес і чудовиськ – реальне життя: До вивчення роману Г.Філдінга "Історія Тома Джонса, знайди". 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.39 – 42.

 11. Бобровська Є.М. Чи справді покоління втрачене?: Матеріали до уроку за романом Е.М.Ремарка "Три товариші". 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.38 – 39.

 12. Болотіна В.Ю. Активізація методів формування та діагностування моральної вихованості школярів в процесі вивчення зарубіжної літератури //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки)./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.14 – 21.

 13. Братко В.О. Розвиток творчої активності учнів під час вивчення новел Е.Хемінгуея: Метод. рек. 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.37 – 42.

 14. Бунеев Р. Концепция и программа курса литературного образования в средней школе (5 – 11 кл.)/Р. Бунеев, Е. Бунеева, И. Гитович, И. Адельгейм //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N38. – С.7 – 12.

 15. Бунеев Р. Программа по чтению и начальному литературному образованию для 1 – 4 классов общеобразовательной школы: Объяснительная записка/Р. Бунеев, Е. Бунеев //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N38. – С.4 – 6.

 16. Бурда Т."Його мусить прочитати кожен": Дидактичний матеріал до вивчення героїчного епосу німецького народу "Пісні про Нібелунгів" //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.106 – 116.

 17. Вітченко А. Вогник родинного театру: Система сценічно-ігрової діяльності на уроках за романом М.Твена "Пригоди Тома Сойєра".5 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.95 – 98.

 18. Вітченко А.О. Програма театрально-творчого розвитку школярів середніх класів у процесі вивчення курсу "Зарубіжна література" (5 – 7 кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.17 – 25.

 19. Вітченко А.О. Програма театрально-творчого розвитку школярів середніх класів у процесі вивчення курсу "Зарубіжна література" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.12 – 15.

 20. Ващенко Л.М. Культура не вичерпується Словом: Про завдання, зміст та метод. підходи до викладання курсу "Світова художня культура" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – С.6 – 8.

 21. Волков В.В. Учить языку через литературу и литературу – через язык: Роль изложения в совершенствовании мастерства читателя //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.6 – 8.

 22. Волощук Є. Західні літературознавчі концепції – вітчизняній методиці //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.81 – 88.

 23. Денисова Т.Н. Наприкінці ХХ ст.: постмодернізм, мультикультуралізм: Матеріали до уроку. 11 кл./Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.49 – 51.

 24. Денисова Т. Роздуми про викладання літератури США //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.72 – 75.

 25. Дереза Л. Подорож до країни наших мрій: Л.Ф.Баум "Чарівник країни Оз". 5 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.82 – 86.

 26. Дишлюк Ю.М. "И свет хорошо, да и со светом плохо...": Вариант урока, посвященного изучению сатирических рассказов Михаила Зощенка. 11 класс //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.33 – 37.

 27. Доктор Фауст: Легенда (Отрывки) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – С.37 – 40.

 28. Евграфова А.А. "Метель": К изучению повести //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.11 – 13.

 29. Експериментаторство і художні відкриття Гійома Аполлінера у царині поезії //Тема. – 1999. – N2. – С.92 – 94.

 30. "Епічний театр" Б.Брехта: теоретичні засади і творча практика ("Життя Галілея") //Тема. – 1999. – N2. – С.102 – 103.

 31. "Епічний театр" Б.Брехта: теоретичні засади і творча практика ("Матінка Кураж та її діти") //Тема. – 1999. – N2. – С.101 – 102.

 32. Єременко О.В. Влада золота та її філософія в повісті "Гобсек": Матеріали до уроку, 10 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.23 – 24.

 33. Єременко О.В. Погляд у "темноту людського серця": Матеріали до прочитання роману В.Голдінга "Володар Мух". 6 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.16 – 19.

 34. Єременко О.В. Шедевр Бермана: До вивчення новели "Останній листок" О.Генрі //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.16 – 17.

 35. Жанрова та художня своєрідність романів Л. Толстого, засоби відтворення в них "діалектики душі" героїв ("Анна Кареніна") //Тема. – 1999. – N2. – С.60 – 65.

 36. Жанрова та художня своєрідність романів Л.Толстого, засоби відтворення в них "діалектики душі" героїв ("Війна і мир") //Тема.. – 1999. – N2. – С.65 – 67.

 37. Загальна характеристика "срібної доби" російської поезії, її провідних напрямів, течій та художніх здобутків //Тема. – 1999. – N2. – С.54 – 56.

 38. Зарольська Л.І. Комплекс завдань як засіб диференційованого навчання: На уроках за романом Д.Дефо "Робінзон Крузо". 5(6) кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.6 – 8.

 39. Зарольська Л.І. Щоб читання було не тільки працею, а й насолодою, треба стимулювати нарощування його обсягів: (Дидактичний матеріал) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.7 – 10.

 40. Зарубіжна література: Екзаменаційні білети. 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.60 – 61; Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – N3. – С.62 – 64.

 41. Зарубіжна література: Екзаменаційні білети. 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.62 – 64; N4. – С.54 – 55.

 42. Затонський Д. Зарубіжна література в школах України //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.61 – 66.

 43. Зварич В.З. Розум серця: Матеріали до вивчення творчості Ясунарі Кавабати. 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.42 – 46.

 44. Зображення жіночої долі на сторінках творів художньої літератури 19 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.49 – 51.

 45. Зозуля Н.В. Поэтика материнской любви: Особенности изучения детского фольклора на уроках литературы //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.47 – 49.

 46. Ісаєва О.О. Методичні рекомендації з розвитку мовлення учнів 8 – 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N1. – С.39 – 41.

 47. Ісаєва О.О. Організація дослідницької діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.3 – 5.

 48. Ісаєва О.О. Хто ви – Дон Кіхоте Ламанчський?: Урок – засідання прес – клубу з вивчення роману М. де Сервантеса з використанням літературно критичних матеріалів. 8 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N5. – С.14 – 17.

 49. Кабкова О.В. Нові засоби зображення внутрішнього світу людини в модерністській літературі 20 ст. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.53.

 50. Кабкова О.В. Опираючись пошесті, зберегти власне "Я": Матеріали до вивчення роману А.Камю "Чума". 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.23 – 26.

 51. Казымова Л.И. "Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...": Дидактический материал для уроков по развитию речи //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.15 – 16.

 52. Камынина Е.М. "Духовной жаждою томим...": Изучение стихотворений А.С.Пушкина "Пророк" в 7–м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.21 – 25.

 53. Караменов Н. Эскизы урока – мифологической интерпретации повести – притчи "Старик и море": Хемінгуей у методичній палітрі //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.168 – 176.

 54. Кеба О.В. Ф. Кафка "Перевтілення": Матеріали до вивчення: 11 кл./О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам'янець – Подільський: Абетка, 1999. – 60 с.

 55. Кирилюк З.В. Вивчати твір у системі координат своєї епохи //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.3 – 6.

 56. Кирилюк З.В. Изучение программных произведений А.С.Пушкина в широком литературном контексте: 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.15 – 19.

 57. Ковбасенко Л.В. Відлік нової поезії починається з нового типу героя: Матеріали до вивч. творчості Шарля Бодлера. 10 кл./Л.В. Ковбасенко, О.В. Пронкевич //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.38 – 42.

 58. Ковбасенко Л.В. Джеймс Джойс. "Джакомо Джойс": матеріали до варіативного вивчення. 11 кл./Л.В. Ковбасенко, Р.П. Савчук, Н.І. Дорофеєва, Р. Семків //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.28 – 42.

 59. Кокарєва В.В. Образ, що став вічним: Уроки коментованого читання роману М.Сервантеса "Дон Кіхот". 8 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.20 – 24.

 60. Коломієць Г. "Американське" та "європейське" в творчості Едгара По: Матеріали для узагальнюючого уроку. 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.119 – 128.

 61. Коломієць Л.А. "Гюго – це цілий світ": Вивчення біографії письменника – романіста із залученням творів інших видів мистецтва цього напряму. 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.21 – 23.

 62. Коломієць Л.В. Основні мотиви лірики Томаса Стернза Еліота: (Наша консультація: завтра екзамен) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.62.

 63. Коломієць Л.В. Символіка змісту та образів хемінгуеївської філософської повісті – притчі "Старий і море" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.54.

 64. Колосова Н.А. Пантеоны богов: Мифология (нач.см. N4,5,6 1998 г.) //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1,4. – С.39 – 43,С.39 – 44.

 65. Конєва Н.С. Тривожні акорди чайної церемонії: Начерки до вивчення творчості Ясунарі Кавабата, зокрема його повісті "Тисяча журавлів". 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.38 – 41.

 66. Конєва Т.М. "Я повинен примусити вас повірити в любов, у життя...": Оповідання Рея Бредбері "Усмішка", 6 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.5 – 9.

 67. Контрастність почуттів та фольклорно-національний колорит у поезії Ф.Гарсія Лорки, її жанрова специфіка //Тема. – 1999. – N2. – С.99 – 101.

 68. Конфлікт між ілюзією та реальністю у романі ("Анна Кареніна" Л.Толстого) //Тема. – 1999. – N2. – С.45 – 46.

 69. Конфлікт між ілюзією та реальністю у романі ("Пані Боварі" Г.Флобера) //Тема. – 1999. – N2. – С.43 – 45.

 70. Конфлікт між ілюзією та реальністю у романі ("Червоне і чорне" Стендаля) //Тема. – 1999. – N2. – С.42 – 43.

 71. Коробенко О. Фольклорно-національний колорит у поезії Ф.Гарсіа Лорки //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.62 – 63.

 72. Косоговський А. Життя – це гра?...: (Д.Д.Селінджер "Над прірвою у житі") //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N37. – С.7.

 73. Костюк О.М. Жанрова своєрідність роману Л.Толстого "Війна і мир" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.53 – 54.

 74. Кохан Г.О. "Як безсмертя зоветься? Трава!"Урок – роздум за творчістю поета: (до 180 – річчя від дня народження Уолта Уїтмена //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.28,37 – 38.

 75. Красуцька І. Крутий обрив дорослості: Дж.Д.Селінджер "Над прірвою у житі". 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.163 – 168.

 76. Крементуло В.К. "Пан Тадеуш" Адама Міцкевича як національна епопея польської літератури. 9 кл.: Урок – літературний салон. Поети – символісти кінця 19 – початку 20 ст. 10 – 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.32 – 38.

 77. Кузьменко В.І. Вічна загадка любові: Матеріал до уроку за "Книгою пісень" Франческо Петрарки та його епістолярними творами. 8 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.15 – 17.

 78. Кузьмук О. "Батько Горіо" Оноре де Бальзака в 10 кл. //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N44. – С.4.

 79. Куцевол О.М. "В тенетах клятого раба...": Урок – диспут за трагедією Вільяма Шекспіра "Отелло". 8 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N5. – С.37 – 42.

 80. Куцевол О.М. Подорож до країни, яку вигадав Свіфт: Система уроків з вивчення "Мандрів Гуллівера" Дж.Свіфта, 7 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.9 – 14.

 81. Лаврусевич Н. Психолого-педагогічні умови сприймання старшокласниками новелістики //Дивослово. – 1999. – N9. – С.37 – 38.

 82. Лімборський І.В. Йоганн–Вольфганг Гете й Україна //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.55 – 56.

 83. Лімборський І.В. Фрідріх Шіллер і українська література //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.47 – 49.

 84. Літературні премії, їх роль у розвитку літературного процесу; найвідоміші письменники – лауреати Нобелівської премії //Тема. – 1999. – N2. – С.115 – 116.

 85. Литовка Л.І. "Щире золото не боїться спробного каменя": Два уроки з вивчення казки В.Гауфа "Гаданий принц". 5 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.11 – 16.

 86. Логінов А.Ю. Дидактичний матеріал до вивчення творчості Миколи Гоголя. 5 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.20 – 27.

 87. Логвин Г.П. "Майстерно ти стріляєш з лука, Телль...": До проведення уроків з вивчення поетичної драми Ф.Шіллера "Вільгельм Телль". 9 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.21 – 26.

 88. Логвин Г. Протистояння Фауста і Мефістофеля: Матеріали до уроку з вивчення трагедії Гете "Фауст". 9 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N4. – С.45 – 50.

 89. Логинов А.Ю. Там, на неведомых дорожках...: КВН по сказкам А.С.Пушкина //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.8 – 11.

 90. Лук'янець Н.П. Міфи про виникнення світу: Матеріали до уроку //Всесвітня л-ра. – 1999. – N6. – С.27 – 29.

 91. Макаренко Л.А. Театрализованный пушкинский марафон: Сценарий общешкольного праздника //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.48 – 51.

 92. Максимова Л. "Мислити і діяти, діяти і мислити": Тези до уроків, присвячених вивченню "Фауста" Й.В.Гете //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.51 – 55.

 93. Маркіна Л. Пізнати світ: Методичні нотатки до першої частини "Фауста" Й.В.Гете //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.47 – 51.

 94. Мартинець А.М. "Пошук пригод – моя невилікована хвороба...": Матеріали до уроку з вивч. роману Майн Ріда "Вершник без голови", 6 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.35 – 39.

 95. Марченко Н.П.Кожну мить проживати гарно, з позицій краси: До 100–ліття від дня народження Ясунарі Кавабата/Н.П. Марченко, О.В. Дебейко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N6. – С.50 – 52.

 96. Марченко Н.П. Чайна церемонія як спосіб розкриття японського національного характеру: Урок – чайна церемонія за повістю Ясунарі Кавабати "Тисяча журавлів". 11 кл. /Н.П. Марченко, Т.В. Михед, Т.П. Чередник //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.46 – 49.

 97. Матюшкіна Т.П. Портрет – совість: Матеріали до вивчення роману О.Уайльда "Портрет Доріана Грея". 10 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.37 – 39.

 98. Мацевко Л.В. Особливості реалізму в літературі початку ХХ століття: Компаративний огляд оповідань В.Винниченка, І.Буніна, Т.Манна. 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.40 – 46.

 99. Мацевко Л.В. Скорочуючи шлях від учителя до учня: (З практики організації особистісно-зорієнтованого навчання) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.10 – 13.

 100. Мележик В.О. Дивні й трагічні пригоди екіпажу "Іспаньйоли" : Система уроків з вивчення роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів", 7 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.40 – 43.

 101. Мельник А.О. "Там русский дух...там Русью пахнет!": Фольклорные мотивы в поэме А.С.Пушкина "Руслан и Людмила" //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.6 – 11.

 102. Местек Ф. Образ Мазепи у всесвітній літературі /Ф. Местек, Л. Тримбач //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N39. – С.3,6 – 7.

 103. Мірошниченко Л.Ф. Вивчення ліричних творів всесвітньої літератури: Лекція 8. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.25 – 27

 104. Мірошниченко Л.Ф. Методи викладання світової літератури в школі //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.40 – 48.

 105. Мірошниченко Л.Ф. Методологію викладання літератури в школі визначати педагогам, а не літературознавцям/Л.Ф. Мірошниченко, Н.П. Марченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.2 – 4.

 106. Мистецькі ідеали угрупування французьких поетів "Парнас" та їх вплив на розвиток європейської поезії кінця 19 – поч. 20 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.40 – 42.

 107. Михайлова Л. Культурологічний підхід до аналізу літературних творів: (на прикладі арабської культури) //Мистецтво та освіта. – 1999. – N4. – С.13 – 16.

 108. Михайленко В. В гостях у барона Мюнхгаузена: Узагальнюючий урок – конкурс //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.104 – 106.

 109. Михальчук Н.О. Проблема розвитку вміння школярів продуктивно спілкуватися в процесі дискусії на уроках світової літератури в сучасній середній школі та деякі напрямки її розв'язання //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.83 – 87.

 110. Модерністські напрями і течії в літературі кінця 19 – початку 20 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.13 – 16.

 111. Мокрій Н.О. Казки народів світу: Система опрацювання теми. 5 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.5 – 7.

 112. "Музика вірша" і "пейзажі душі" у ліриці П.Верлена //Тема. – 1999. – N2. – С.35 – 38.

 113. Мурзо Т.Є. "Умій нести свій хрест і віруй": Роздуми перед уроком за п'єсою А.П.Чехова "Чайка" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.2 – 3.

 114. Назарець В.М. Біля витоків детективу: Едгар По і Артур Конан Дойль //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.53 – 56.

 115. Назарець В.М. Мандрівка до безсмертя і вічної юності: Роман Жуля Верна "П'ятнадцятирічний капітан" //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.47 – 51.

 116. Наливайко Д.С. Основні засади французького символізму як мистецького явища та його роль у розвиткові європейської поезії //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.55 – 58.

 117. Наумова Н.С. "О, вітер зі схилу Фудзі": Конспект уроку з вивчення поезії Мацуо Басьо. 5 кл./Н.С. Наумова, Ю.С. Наумова //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.27 – 35.

 118. Не кількість письменників – а якість вивчення: Інтерв'ю з чл. – кор. НАН України Д.С.Наливайком //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N4. – С.2 – 4.

 119. Недайнова Т.Б. Зарубіжна література в контексті творів інших видів мистецтва: (Журнал в журналі)/Т.Б. Недайнова, О.О. Покатилова, А.О. Вітченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.29 – 36; N 12. - С.29 – 40.

 120. Недайнова Т.Б. На основі взаємодії різних видів мистецтва: До питання про теорію і практику інтегрованого уроку //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.6 – 8.

 121. Немиришин П. В поисках путей к свободе: Система уроков по изучению драмы Ф.Шиллера "Вильгельм Телль" //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.124 – 137.

 122. Немиришин П.І. Засобами суміжних видів мистецтва: Два уроки за драмою Ф.Шиллера "Вільгельм Телль" з використанням живопису (Й.А.Кох, Й.Г.Фюслі), музики (Л.ван Бетховен, Дж.Россіні). 9 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.28 – 42.

 123. Немиришин П. Система вивчення ліричних творів: (На матеріалі "Книги пісень" Г.Гейне) //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.161 – 171.

 124. Ненько І.Я. Заклик до всепланетарної солідарності: Спроба інтерпретації ідейно-художнього змісту роману " Сто років самотності" Г.Гарсіа Маркеса. 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.46 – 48.

 125. Ніколенко О.М. "Відкриття світу й людини": "Декамерон" Дж. Боккаччо (приповість до четвертого дня) //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.4 – 7.

 126. Ніколенко О.М. Діти, які ніяк не можуть подорослішати: Блискучий сатиричний твір Б.Нушича "Автобіографія". 11 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.45 – 48.

 127. Ніколенко О.М. Марк Твен і його книги: Сценарій літературного вечора //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.39 – 45.

 128. Ніколенко О.М. "Моє пробудження благословили шквали...": Поезія Артюра Рембо. 10 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.49 – 53.

 129. Ніколенко О.М. Навіщо людині вчитися?: Урок компаративного аналізу за творами Ж. – Б.Мольєра "Міщанин – шляхтич" і Д.Фонвізіна "Недоросток". 8 кл./О.М. Ніколенко, С.Д. Стеценко //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N2. – С.50 – 55.

 130. Ніколенко О.М. Найбільша загадка – людина: Урок – психологічне розслідування за повістю А.Конан Дойля "Собака Баскервілів", 7 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.14 – 21.

 131. Ніколенко О.М. Останні дороги Миколи Гоголя: Сценарій літературного вечора для старшокласників (До 190–річчя від дня народж. М.В. Гоголя) //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N4. – С.50 – 56.

 132. Ніколенко О.М. Провісник Відродження: Данте. "Божественна комедія". 8 кл./О.М. Ніколенко, Н.Г. Марченко //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N2. – С.16 – 24.

 133. Ніколенко О.М. Собака дорожчий за людину: Оповідання А.Чехова "Хамелеон" //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.7 – 10.

 134. Ніколенко О.М. Чи потрібні янголи на землі?: Габріель Гарсіа Маркес і Лев Толстой (порівняльний аналіз оповідань "Стариган з крилами" та "Що живить людей"), 7 кл./О.М. Ніколенко, Н.Г. Марченко //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.46 – 50.

 135. Ніколенко О.М. Що є людина на Землі? : Урок – роздум за трагедією Й.–В.Гете "Фауст" (1 частина), 9 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.27 – 34.

 136. Ніколенко О.М. "Як важко говорити російською!": Оповідання М.Зощенка "Мавпяча мова" //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.10 – 13.

 137. Ніколенко О. Перемога духа особистості: Матеріали до вивчення п'єси "Життя Галілея" Б.Брехта //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.196 – 200.

 138. Нові засоби зображення внутрішнього світу людини у модерністській прозі 20 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.94 – 96.

 139. Новаторський характер і тематичне розмаїття поетичної збірки У.Уїтмена "Листя трави" //Тема. – 1999. – N2. – С.4 – 6.

 140. Образ дитини і тема дитинства у творчості Ч.Діккенса ("Пригоди Олівера Твіста") //Тема. – 1999. – N2. – С.38 – 40.

 141. Оришака Ю.М. Фрідріх Шиллер: "І любов між нами триватиме – радій, Лауро! – без кінця..."/Ю.М. Оришака, Т.К. Пересунько //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.57 – 59.

 142. Орленко Л.Л. Лексическая тема как средство повышения эффективности изучения языка: 5 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2,4. – С.58 – 60,51 – 54.

 143. Орлов А. Гра "Пригоди Сіндбада" //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.9 – 11.

 144. Орлова О.В. Влада сліпої долі: Урок за повістю О.С.Пушкіна "Заметіль". 6 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.34 – 37.

 145. Орлова О.В. "З трояндою в руці...": Асоціативний аналіз поезії Генріха Гейне. 9 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.43 – 47.

 146. Орлова О. Поетичний всесвіт Томаса Стернза Еліота: 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.143 – 150.

 147. Орлова О.В. Флейта Гамлета: Урок – дослідження з вивчення інтерпретацій образу принца Датського на світовій сцені. 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N2. – С.30 – 33.

 148. Орлова О.В. "Яка вона важка, ця намистина – моя сльоза!": Зерна вічності поезії Ісікава Такубоку. 10 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.35 – 38.

 149. Основні мотиви і жанри лірики Т.С. Еліота //Тема. – 1999. – N2. – С.103 – 106.

 150. Основні мотиви й філософська насиченість лірики Б. Пастернака //Тема. – 1999. – N2. – С.87 – 88.

 151. Основні мотиви, образи і символи лірики О. Блока //Тема. – 1999. – N2. – С.71 – 73.

 152. Павличко Д.В. Сонети Шекспіра: 8 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.21 – 24.

 153. Пацановська Л.І. Гобсек – це не лише живоглот: Матеріали до уроку, 10 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.21 – 23.

 154. Первак А.П. Понять себя, поняв героев романа: Конспект сдвоенного урока – исследования (методом психоанализа) романа в стихах А.С.Пушкина. 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.25 – 38.

 155. Первак О. "Вічний світ у втіленнях невічних": образ світу в романі Г.Гессе "Гра в бісер" //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.206 – 213.

 156. Первак О.П. Ідея солідарності як альтернатива самотності: Комплексний аналіз роману Г.Гарсіа Маркеса "Сто років самотності". 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.43 – 46.

 157. Первак О.П. Тестові завдання із зарубіжної літератури //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.46 – 54.

 158. Первак О. У чому сила героїв Джека Лондона?: 6 – 8 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.102 – 106.

 159. Пересунько Т.К. С любимыми не расстаются...: История легендарной любви Оноре де Бальзака и графини Эвелины Ганской //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.39 – 43.

 160. Писаренко Ю.М. Й.В.Гете. "Фауст": матеріали до варіативного вивчення: 9 кл./Ю.М. Писаренко, В. О. Мухін, А.О. Вітченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.17 – 37.

 161. Півнюк Н.О. Поетичний маніфест знедолених: Матеріали до уроку – бесіди за поезією "Чесна бідність" Роберта Бернса. 5 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.7 – 8.

 162. Півнюк Н.О. Турбуючись про підвищення статусу читання: Авторський коментар до підручника – хрестоматії із зарубіжної літератури для 5 кл./Н.О. Півнюк, О.М. Чепурко, Н.М. Гребницька //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.38 – 41.

 163. Пізня поезія Анни Ахматової ("Реквієм"). Ахматова і Україна //Тема. – 1999. – N2. – С.51 – 53.

 164. Пицко Л. Джеймс Крюс "Тім Талер, або проданий сміх": (Урок позакласного читання в 6 кл.) //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N45. – С.6.

 165. Платухина Г.И. Героическое влечет героев, тем более, если они поэты: Былинные мотивы в русской поэзии: "Илья Муромец" А.К.Толстого, "Змей" Н.С.Гумилева, "Князь Василько Ростовский" Д.Б.Кедрина //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.36 – 38.

 166. Поколодный Л. Материалы к урокам по произведениям Э.Т.А.Гофмана //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.144 – 150.

 167. Полетова Н.П. "Хочу воспеть свободу миру": Урок – устный журнал по лирике А.С.Пушкина в 9–м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.25 – 29.

 168. Поліфонія і проблематика роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита", традиції світової літератури у творі //Тема. – 1999. – N2. – С.97 – 99.

 169. Поняття про акмеїзм, його естетичні засади та художні здобутки представників цієї течії //Тема. – 1999. – N2. – С.67 – 69.

 170. Поняття про модернізм та авангардизм у літературі й мистецтві кінця 19–початку 20 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.11 – 13.

 171. Постулати теорії естетизму О.Уайльда та їхня інтерпретація в романі "Портрет Доріана Грея" //Тема. – 1999. – N2. – С.69 – 71.

 172. Пранцова Г.В. "Остроумные вымыслы": Анекдот как "строительный материал" для создания юмор. произведений разных жанров //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.37 – 39.

 173. Пригодій С.М. Поліметодологічні підходи до прочитання "Іліади" Гомера: Аналіз поеми в історико-культурному, естетичному, юнгіанському, екзистенціалістському аспектах //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.35 – 38.

 174. Приходько О. Постать гетьмана Мазепи очима двох слов'янських письменників: (Матеріали до уроку вивчення поеми В.Сосюри "Мазепа" з елементами компаративного аналізу) //Дивослово. – 1999. – N6. – С.34 – 37.

 175. Про деякі концептуальні питання методики викладання зарубіжної літератури: Бесіда з літературознавцем, методистом, автором посібників, хрестоматій Ю.І.Султановим //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.2 – 3.

 176. Проблема мистецтва та місця художника у суспільстві ("Майстер і Маргарита" М.Булгакова) //Тема. – 1999. – N2. – С.91 – 92.

 177. Проблема мистецтва та місця художника у суспільстві ("Мартін Іден" Джека Лондона) //Тема. – 1999. – N2. – С.88 – 89.

 178. Проблема мистецтва та місця художника у суспільстві ("Смерть у Венеції" Т.Манна) //Тема. – 1999. – N2. – С.89 – 91.

 179. Провідні жанри і проблеми французької прози 19 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.2 – 4.

 180. Пронкевич О. Відкриваючи дорогу до казки: З практики вивчення казок братів Грімм /О. Пронкевич, А. Ситченко //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.88 – 97.

 181. Протест проти війни у творах письменників 20 ст. (на прикладах вивчення творів Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Бьолля, В.Бикова) //Тема. – 1999. – N2. – С.109 – 113.

 182. Рада І. Ранній американський романтизм у дзеркалі живопису: 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.111 – 119.

 183. Рада И.Н. "Я здесь, на сером полотне, возникла странно и неясно": Урок – экскурсия по портретной галерее поэтессы. (К 110 – летию со дня рождения А.Ахматовой) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N6. – С.52 – 56.

 184. Рада І.М. "Як у слові вимовити себе...": Творчі письмові роботи учнів 10 – 11 кл. із зарубіжної літератури //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.52 – 56.

 185. Ревнівцева О. Запалити вогонь у своїй душі: О.Генрі "Світильник, що горить". 6 – 8 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.98 – 102.

 186. Рибакова О. Східці до пекла: (Новий погляд на роман Оноре де Бальзака "Батько Горіо": карнавальні мотиви і образи) //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N44. – С.6 – 8.

 187. Рогозинський В.В. Блукаючи у темряві ночі, або Пекло очима Семюеля Беккета //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N1. – С.49 – 55.

 188. Рогозинський В.В. "Нам долю не перемогти несправедливістю й помстою...": Матеріали до проведення системи уроків з вивчення філософської драми П.Кальдерона "Життя – це сон". 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N2. – С.39 – 45.

 189. Рогозинський В.В. "Не розуміє людина жарту – пиши пропало": Сценарій проведення Дня Сміху. 9 – 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.54 – 62.

 190. Рожнова Л. "Там русский дух... там Русью пахнет!" "Руслан и Людмила" – поэма А.С.Пушкина и опера М.И.Глинки: Интегрированный урок /Л. Рожнова, О. Кудряшова //Все для вчителя. – 1999. – N10. – C.35 – 36.

 191. Розмаріца І. Том і ми: Уроки за романом М.Твена "Пригоди Тома Сойєра".5 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.90 – 95.

 192. Роик Е.М. Дорога к Пушкину нелегка для ученика, но ведь он идет не один: Авторский взгляд на изучение творчества великого поэта //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.4 – 6.

 193. Романчук Т.В. Над чем смеется Чехов? : Изучение рассказа "Хамелеон" в 7–м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.30 – 31.

 194. Ромащенко Л.І. Пафос заперечення війни: Матеріали до уроку за повістю "Альпійська балада" В.Бикова і оповіданням "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." Г.Белля. 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.39 – 41.

 195. Росицька І.В. Любов до життя. До якого?..: Спроба нетрадиційного трактування образу головного героя оповідання Дж. Лондона "Любов до життя" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.3.

 196. Росовецький С.К. Билина "Ілля Муромець і Соловей Розбійник" у культурологічному контексті //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N6. – С.31 – 34.

 197. Рудиченко В.И. "Вот – я,весь боль и ушиб...": Краткий конспект урока – исследования по теме "Особенности любовной лирики В.Маяковского //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.38 – 40.

 198. Рудь О.Л. "Дорога до дому – дорога до себе": О.С.Пушкін "Станційний доглядач". Урок – дослідження. 6 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.8 – 11.

 199. Ружевич Т. Зазирнути до фантасмагоричного світу Е.Т.А.Гофмана: (Зарубіжна л-ра у вузі) //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.150 – 156.

 200. Рыбакова Е. Мир разума и мир мифа в новелле Т.Манна "Смерть в Венеции": Материалы в помощь учителю //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.177 – 189.

 201. Самолук С. Світ, за який варто боротися: Хемінгуей у методичній палітрі //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.184 – 188.

 202. Саржевський С.В. Собор... без Бога: Що засвідчує компаративний аналіз творів В.Гюго, О.Гончара, І.Багряного. 9 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.25 – 27.

 203. "Світ фантастичної реальності" у творі Г.Гарсія Маркеса "Сто років самотності", його жанрові особливості //Тема. – 1999. – N2. – С.113 – 115.

 204. Своєрідність поезії та ліричної героїні творів Анни Ахматової //Тема. – 1999. – N2. – С.77 – 78.

 205. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф.Кафки "Перевтілення" //Тема. – 1999. – N2. – С.106 – 109.

 206. Святенко О. "Я – поет Тіла і я – поет Душі...": Творчість Уолта Уїтмена. 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.128 – 143.

 207. Сердюкова Т.Р. "Панчатантра" і народна мораль: Урок розвитку творчих здібностей учнів, їхніх уявлень про порядність, чесність //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.10 – 11.

 208. Сердюкова Т.Р. Чи можуть товаришувати бідні і багаті діти: Матеріали до уроків за повістю В.Г.Короленка "Діти підземелля". 5 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.6 – 9.

 209. Сікорська В.С. Методика аналізу художнього твору визначається літературознавчою концепцією: На прикладі оповідання Р.М.Рільке "Пісня про Правду". 7 кл. /В.С. Сікорська, Г.В. Довгань //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.18 – 21.

 210. Силкіна В.І. Покараний за самозакоханість: Прочитання новели "Смерть у Венеції" Т.Манна через зіставлення з міфом про Нарциса. 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.39.

 211. Симакова Л.А. Изучение творчества А.С.Пушкина в 8–м классе //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.31 – 36.

 212. Символіка змісту та образів філософської повісті – притчі Е.Хемінгуея "Старий і море" //Тема. – 1999. – N2. – С.116 – 117.

 213. Символіка та основний смисл поезії А.Рембо "П'яний корабель" //Тема. – 1999. – N2. – С.32 – 33.

 214. Сисюк Л.В. Розважаючись, розмірковувати: Урок розвитку зв'язного мовлення з елементами рольової гри за романом В.Гюго "Собор Паризької Богоматері". 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.23 – 25.

 215. Скрипник Т.М. Чарівна квітка триєдності в поезії: Компаративний аналіз вірша У.Уїтмена "О капітане!". 10 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.15 – 18.

 216. Слободська А.М. "Ми тікаємо від самих себе...": До вивчення романів Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" та Ернста Хемінгуея "Прощавай, зброє!" (фрагмент уроку). 11 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.42 – 49.

 217. Смирнова Н.Б. Джордж Ноел Гордон Байрон. "Хотів би жити знов у горах": 6 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.16 – 18.

 218. Снегірьова В. "Чотирнадцять вовків!.. І обидва сірі!": Паралельне прочитання мисливських усмішок Остапа Вишні і "Пригод барона Мюнхаузена" Еріха Распе. 5 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.38 – 41.

 219. Соколова А. "Едва ли миг отдельный возвеличу, вскричав "Мгновение, повремени!" – Все кончено...": План – конспект урока по "Фаусту" Й.В.Гете с элементами поиска, диалога и использования языка оригинала //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.30 – 47.

 220. Соколова К.А."Єдиний ворог людини – в ній самій". В.Голдінг: Матеріали до роботи з текстом твору ("Володар Мух") //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.19 – 21.

 221. Соколова О. Уїльям Фолкнер у безмежному океані сподівань і безкінечному морі тривог американської літератури: 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.150 – 163.

 222. Сокольская Л.П. В ключе личностно-сориентированной методики: Из опыта работы учительницы А.В.Янковской. (Русский язык в шк. Украины) //Всесвітня л-ра. – 1999. – N6. – С.57 – 59.

 223. Соловцова І.В. Всесвіт письменника у слові, як у краплі роси: Аналіз притчі Ф.Кафки "Пасажири залізниці" методом "від тексту до контексту" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.7 – 12.

 224. Соціальні контрасти і моральні конфлікти у висвітленні Ч.Діккенса ("Домбі і син") //Тема. – 1999. – N2. – С.34 – 35.

 225. Соціальні контрасти і моральні конфлікти у висвітленні Ч.Діккенса ("Пригоди Олівера Твіста") //Тема. – 1999. – N2. – С.33.

 226. Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Ч.Діккенса //Тема. – 1999. – N2. – С.31 – 32.

 227. Ступнікова С.І. Непідвладний часові: Інсценівка до завершального уроку за романом М.Сервантеса "Дон Кіхот". 8 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.24 – 26.

 228. Султанов Ю.І. Веди, Біблія, Коран як пам'ятки світової літератури: Матеріали до уроку – лекції, 8 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N6. – С.34 – 38.

 229. Султанов Ю.І. Вивчення теорії літератури в 5 – 7–х класах середньої загальноосвітньої школи //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.3 – 8.

 230. Султанов Ю.І. "Муза до тих пісень кликала душу мою...": До вивчення давньогрецької та давньоримської поезії. 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.12 – 21.

 231. Султанов Ю.І. Особливості літературного розвитку учнів 5 – 7 класів //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N8. – С.2 – 7.

 232. Султанов Ю.І. Поезія як свічадо людської душі: Система уроків/Ю.І. Султанов, О.Я. Мариновська, Н.В. Мафтин //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.9 – 16.

 233. Султанов Ю.І. "Тримати дзеркало перед природою...": Матеріали до вивчення творчості Вільяма Шекспіра, зокрема його трагедії "Гамлет". 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N5. – С.17 – 24.

 234. Султанов Ю.І. Фольклор і література: (Система уроків). 6 кл./Ю.І. Султанов, О.Я. Мариновська, Н.В. Мафтин //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.10 – 13.

 235. Султанов Ю.І. "Хіба у Всесвіті найкращий твір – не ми?": Матеріали до вивчення літератури Близького Сходу. 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.16 – 27.

 236. Тарасова Н.І. "Будити совість, сіяти добро...": Жанр байки у творчості Ігнація Красицького. 6 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N1. – С.37 – 39.

 237. Тацій Т.П. Керуючись любов'ю до ближнього: Урок – бесіда за новелою О.Генрі "Останній листок". 7 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.17 – 19.

 238. Тематична та художня самобутність лірики Р.М.Рільке //Тема. – 1999. – N2. – С.96 – 97.

 239. Теплінський М.В. Гоголівський сміх крізь сльози: Матеріали до уроку за поемою "Мертві душі". 9 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.27 – 38.

 240. Теплінський М.В. Новаторські принципи драматургії Чехова у п'єсі "Чайка": Матеріали до уроку. 10 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.18 – 21.

 241. Тисяча і одна дидактична дрібниця: Ф.Шіллер //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.142 – 144.

 242. Тисяча і одна дидактична дрібниця: Б.Брехт "Копійчаний роман" //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.200 – 201.

 243. Токмань Л.Г. Загадковий Альбіон: Тести на уроках з вивчення англійської літератури. 5 – 7 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.32 – 34.

 244. Трагізм протистояння особистості суспільству в зображенні французьких письменників 19 ст. (за романом "Червоне і чорне" Стендаля) //Тема. – 1999. – N2. – С.10 – 11.

 245. Трансформація давньогрецького міфу в комедії "Пігмаліон", її проблематика; новаторські відкриття Б.Шоу – драматурга //Тема. – 1999. – N2. – С.84 – 87.

 246. Третьякова В."И вся земля была его наследством": Сценарий лит. вечера, посвящ.творчеству Б.Пастернака //Все для вчителя. – 1999. – N15 – 16. – С.76 – 78.

 247. Угрин А. Конфликт добра и зла в изображении человеческой природы: Опорная схема к "Фаусту" Й.В.Гете //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.55 – 61.

 248. Факторович Б.З. Франц Кафка "Перевтілення": матеріали до варіативного вивчення. 11 кл./Б.З. Факторович, Ф.М. Штейнбук, Л.Я. Бойко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.45 – 59.

 249. Філософські та соціальні витоки теорії Родіона Раскольнікова, її антигуманний смисл (за романом Ф.Достоєвського "Злочин і кара") //Тема. – 1999. – N2. – С.53 – 54.

 250. Філософсько-символічний характер змісту та системи образів п'єси – феєрії М.Метерлінка "Синій птах" //Тема. – 1999. – N2. – С.78 – 80.

 251. Фидкевич Е.Л. Смысл поэтики Чехова – это раскрытие "жизни человеческого духа": Цвето-световая символика пьесы "Вишневый сад" //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.28 – 29.

 252. Флобер Г. "Пані Боварі": художні прийоми викриття суті тогочасного суспільства //Тема. – 1999. – N2. – С.13.

 253. Флотилія "Парусів": Матеріали до уроку – зіставлення українських перекладів твору М.Лермонтова. 9 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.26 – 28.

 254. Французький реалістичний роман 19 ст., його характерні ознаки ("Пані Боварі" Г.Флобера) //Тема. – 1999. – N2. – С.7 – 8.

 255. Французький реалістичний роман 19 ст., його характерні ознаки ("Червоне і чорне" Стендаля) //Тема. – 1999. – N2. – С.6 – 7.

 256. Хоменко В.В. Експериментаторство Г. Аполлінера //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.60 – 61.

 257. Хоменко Н.В. Художня трансформація легенди про Фауста в трагедії Й.–В.Гете //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.51 – 53.

 258. Чаус М.Л. Зла вдача Синьої Бороди: Рек. до компаративного аналізу казки Шарля Перро. 5 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.8 – 10.

 259. Черняева В.Ю. Когда учеба в радость: Сценарий конкурса "Волшебница грамматика" для 5 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.61 – 64.

 260. Шалагінов Б.Б. Данте, Шекспір, Вольтер, Гете, Толстой "панують над умами мільйонів людей, які за все своє життя не прочитали жодного рядка з їхніх творів": Про мету вивч. л-ри в шк. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.5 – 7.

 261. Шалагинов Б. Немецкая философия ХХ века в приближении к методике литературы //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.73 – 81.

 262. Шалагінов Б.Б. Роль німецької літератури у збагаченні загальнолюдських духовних цінностей: Огляд творів, що вивчаються //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.41 – 44.

 263. Шахова К. Тож як викладати зарубіжну літературу у школах України? //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.66 – 73.

 264. Шевеленко Ф. Блиск променів життя: Завершальне заняття факультативу з творчості Шолом-Алейхема //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N35. – С.8.

 265. Шевченко Л.І. Естетичні засади футуризму //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.58 – 59.

 266. Шепель Ю.О. Нова ланка у вічному ланцюгу мистецтва: Урок – дослідження (постмодернізм). 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.51 – 53.

 267. Шулик І.М. Розвиток трагедії в античному театрі (за трагедіями Есхіла "Закутий Прометей" і Софокла "Едіп – цар"): Урок – лекція, проведений за асистентською допомогою учнів. 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.41 – 45.

 268. Янчук О.Д. Міф. Література: Система уроків. 6 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.25 – 28.

 269. Янчук О. Твори Вашингтона Ірвінга: 5 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.86 – 90.

 270. Янчук О. "Я був хоробрим солдатом у війні за визволення людства!": (Життєвий шлях Г.Гейне) //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.156 – 161.

 271. Ярець Л.В. "В Езопа вчіться, добрі люди!": Конспект евристичного уроку – бесіди. 6 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.15 – 17.

 272. Ярко Н.Н. Четыре стихотворения об одном чувстве: Урок словесности "Благодарение" //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.34 – 35.

ІСТОРІЯ

 1. Баханов К. Облік індивідуальних досягнень учнів у навчанні історії //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.25 – 27.

 2. Баханов К. Шляхом інноваційного навчання //Історія в шк. України. – 1999. – N4. – С.19 – 25.

 3. Біловол Г. До питання оцінювання знань на уроках історії в школі (в контексті педагогічного експерименту учителя історії гімназії N 143 В.Сотніченка) //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.23 – 25.

 4. Дубас О. Підготовка і видання нових підручників. Досягнення і головні труднощі //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.4 – 5.

 5. Іванова О. Підручник з історії: проблеми і перспективи //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.6 – 8.

 6. Ільюшина О. Алгоритмізація історичного процесу: (Використання алгоритмів на уроках історії) //Історія в шк. – 1999. – №3. – С.25 – 26.

 7. Ільюшина О. Практика інноваційної роботи: розробка матеріалу уроків з історії України: (7 кл.) //Історія в шк. – 1999. – N11. – С.14 – 18.

 8. Ільюшина О. Структурування об'єкту вивчення історії: шляхи і проблеми його формування //Історія в шк. – 1999. – N1 – 2. – С.25 – 28.

 9. Калініна Л. Деякі підходи до визначення концептуальних засад шкільної історичної освіти //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.8 – 10.

 10. Кегель І. Кілька думок щодо розробки підручників з історії //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.6 – 7.

 11. Комаров В. Економічна освіта дев'ятикласників на уроках вітчизняної історії кінця Х1Х-поч. ХХ ст. //Історія в шк. - 1999.-N12. - С.18-21.

 12. Комаров В. Питання економічної освіти дев'ятикласників на уроках історії України: (друга пол. XIX ст.) //Історія в шк. - 1999.-N6. - С.14-18.

 13. Коробова І. Дослідження розвитку дивергентного мислення учнів //Історія в шк. – 1999. – N2. – С.2 – 5.

 14. Коцур В. Проблеми удосконалення апарату організації засвоєння знань у шкільних підручниках з історії/В. Коцур, Б. Чернов //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.17 – 21.

 15. Мисан В. Перші підручники з початкового курсу історії України //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.37 – 41.

 16. Мудрак В.І. Історико-філософські основи ущільнення педагогічної інформації на уроках з історії України //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 2.-С.126 – 136.

 17. Мудрак В.І. Мінімізація педагогічної інформації на уроках історії як засіб розвитку творчого вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб.наук.пр. / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.363 – 365.

 18. Осмоловська О. Модульно-розвивальна система на уроках історії //Історія в шк. – 1999. – N1 – 2. – С.29 – 31.

 19. Панченко П. До питання історизму, історичної правди в курсі сучасної історії України //Історія в шк. – 1999. – N3. – С.13 – 16.

 20. Пастушенко Р. Концептуальні засади шкільної історичної освіти: ("Круглий стіл" на сторінках журналу) //Історія в шк. України. – 1999. – N4.. – С.3 – 6.

 21. Полянський П.Б. Про Українсько-польську комісію експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії //Укр. іст. журн. – 1999. – №1. – С.151 – 153.

 22. Сотніченко В. Організація і планування вивчення програмного матеріалу з історії методом структурування його змісту: (на прикладі навч. курсу з історії України для 7-го кл.) //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.21 – 25.

 23. Сотніченко В. Формування історичного мислення: квантитативний та квалітативний аспекти //Історія в шк. – 1999. – N11. – С.11 – 13.

 24. Тоболін В. Вивчення життя і діяльності історичних осіб через використання схем – портретів //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.25 – 27.

 25. Удод О. Аксіологічний (ціннісний) підхід у викладанні історії //Історія в шк. України. – 1999. – N3. – С.27 – 31.

 26. Фідря О. Методологія історії і тенденції розвитку шкільної історичної освіти //Історія в шк. України. – 1999. – N3. – С.31 – 38.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

 1. Іонова О.М.Методологічні й методичні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти /О.М. Іонова, Н.О.Ткачова //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1. – С.93 – 98.

 2. Машіка В. Нетрадиційні методи, форми та прийоми навчання в курсі "Основи правознавства" //Історія в шк. України. – 1999. – N4. – С.26 – 29.

МАТЕМАТИКА

 1. Богданович М. Методика математики на межі тисячоліття //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.6 – 10.

 2. Богданович М. Особливості вивчення математики в початковій школі //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.43 – 45.

 3. Бродський Я. Діагностика математичної підготовки/Я. Бродський, О. Павлов //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.3 – 5.

 4. Василенко М. Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.60.

 5. Возняк Г. Вивчення алгебри в 7 кл. за пробним підручником/Г. Возняк, Г. Литвиненко //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.39 – 41.

 6. Волчаста М. Наступність у навчанні учнів 1 – 4(3) і 5 – 6 класів розв'язувати геометричні задачі //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.65 – 69.

 7. Габрієль В. Аналіз проблем вивчення математики та можливі шляхи їх розв'язання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.2.

 8. Гудзик І. Про двомовне навчання математики у 1 класі //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.35 – 38.

 9. Дубовик О. Експериментальна комбінаторика для молодших школярів //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.12 – 14.

 10. Зівакіна О.А. Математика з комп’ютером //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – № 2. – С.41 – 42.

 11. Івасик В. Вибір програмних засобів для вивчення теорії графів в середній школі //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.170 – 175.

 12. Коберник Г. Диференційоване навчання на уроках математики //Почат. шк. – 1999.-N9.-С.25-27.

 13. Козира В. Професійно-педагогічна спрямованість навчання математики старшокласників/В. Козира, В. Швець //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.75 – 78.

 14. Койчу Б. Деякі методичні прийоми реалізації розвиваючого навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.28 – 30.

 15. Корчевська О. Система завдань підвищеної трудності та її використання на уроці математики в початкових класах //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.175 – 180.

 16. Корчевська О. Система завдань підвищеної трудності та її використання на уроці математики в початкових класах //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.175 – 180.

 17. Кривошея Т. Активізація образного мислення першокласників у процесі формування елементарних математичних понять //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.52 – 55; N 3. - С.49 – 51.

 18. Логачевська С. Диференціація на уроках математики //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.26 – 28.

 19. Мовчун Л. Мовна математика: Культура мови //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.36 – 38.

 20. Плоцкі А. Ймовірнісний простір на уроках математики як засіб розв'язування проблем //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.7 – 12.

 21. Прищепа О. Формування навичок письма цифр і букв на уроках математики/О. Прищепа, В. Шпакова //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.44 – 49.

 22. Сиваківський Б. Мовні аспекти навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.24 – 25.

 23. Сілков В. Освітній стандарт з математики та методичні основи навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.26 – 27.

 24. Скворцова С.О. Формування в молодших школярів умінь розв'язувати задачі на рух згідно з теорією поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна і Н.Ф.Тализіної //Почат. освіта. – 1999. – N42. – (вкладиш).

 25. Співаковський О.В. Підготовка вчителя математики до використання комп'ютера у навчальному процесі //Комп'ютер в шк. та сім'ї. – 1999. – №2. – С.9 – 11.

 26. Умрихин А. Методика ведения занятий по расширению, улучшению работы памяти учащихся в режимах восприятия, запоминания и воспроизведения информации с использованием художественных картин, различных предметов и геометрических фигур //Все для вчителя. – 1999. – N21 – 22. – С.22 – 24.

 27. Фомкіна О. Елементи прикладної математики в шкільному курсі //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.41 – 43.

 28. Фунтикова О. Педагогічні основи формування початкових математичних уявлень у дітей 4 – 5-го року життя //Палітра педагога. – 1999. – N4. – С.10 – 13.

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ

 1. Барнаш О.В. Викладання інформатики в школі/О.В. Барнаш, В.С. Ільницька //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N2. – С.36 – 37.

 2. Білоусова Л.І. Навчання інформатиці молодших школярів як засіб розвитку їх мислення /Л.І. Білоусова, Н.І. Грицай //Информ. технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье: Сб. тр. ХГПУ. – Х., 1999. – Вып.7,ч.4. – С.318 – 321.

 3. Івасик В.Б. Використання комп'ютера під час вивчення теорії графів //Комп’ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – №2. – С.47 – 50.

 4. Руденко В.Д. Практичний курс інформатики: Навч.-метод. посіб. – К.: Фенікс, 1999. – 304 с.

 5. Христіянінов О.М. Вимоги до навчаючих комп'ютерних програм у контексті активізації пізнавальної діяльності учнів/О.М. Христіянінов, О.В. Ващук //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.31 – 33.

ФІЗИКА

 1. Августин Р. Різнорівнева диференціація при вивченні розділу "Світлові явища" у 8 кл./Р. Августин, Ю. Бачинський, М. Шемеля //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.69 – 75.

 2. Анісімов А. Дидактичні вимоги до складання і розв'язування задач на уроках фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N3. – С.10 – 12.

 3. Атаманчук П. Концепція управління навчально-пізнавальною діяльністю в навчанні фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N3. – С.3 – 6.

 4. Галатюк Ю.М. Інноваційний потенціал педагога як одна з умов впровадження нових підходів до реалізації міжпредметних зв'язків при викладанні фізики в сучасній школі /Ю.М. Галатюк, Н.С. Савчук //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.333 – 338.

 5. Горбань М. Систематизація знань учнів на основі міжпредметних зв'язків //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.21 – 22.

 6. Гушулей Й. Техніка як об"єкт педагогічного аналізу з метою вивчення її основ у ліцеї //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.150 – 154.

 7. Киричков В. Організація і розвиток науково-практичної роботи з фізики в технічному ліцеї /В. Киричков, Л. Почекайлова, П. Смертенко //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.10 – 11.

 8. Кнорр Н. Інтегроване вивчення фізики в класах природничого профілю //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N1. – С.2 – 5.

 9. Коломієць А. Елементи фізики в початковій школі //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.16 – 17.

 10. Коробова І. Дослідження розвитку дивергентного мислення учнів //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.2 – 5.

 11. Кремінський Б. XXXV Всеукраїнська олімпіада юних фізиків //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.54 – 56.

 12. Мацюк В. Наука і релігія в шкільному курсі фізики //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.102 – 105.

 13. Молодцова В. Нові шляхи підвищення якості самостійної роботи учнів з підручником фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.12 – 14.

 14. Ордановська О.І. Математизація фізичних знань учнів у середній загальноосвітній школі //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4. – С. 14 – 23

 15. Орлова І. Засоби навчання та іх класифікація/І. Орлова, В. Самсонов, М. Шут //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.38 – 40.

 16. Павленко А.І. Експериментальні навчальні задачі: проблеми теорії і практики /А.І. Павленко, О.В. Сергєєв,В.І. Тищук //Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Зб.наук.-метод. пр. – Рівне, 1999. – Вип.1. – С.50 – 58.

 17. Пастух І. Формування наукового світогляду під час вивчення фізики в 7 кл. //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N1. – С.20 – 22.

 18. Песін О. До проблеми вивчення елементів фізики в початковій школі/О. Песін, В. Коршак, Ю. Соколович //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N3. – С.15 – 18.

 19. Протасова О. Роль дидактичних ігор у процесі вивчення фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.10 – 12.

 20. Руденко М. Критерії активності пізнавальної діяльності учнів //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N3. – С.6 – 9.

 21. Сільвейстр А. Викладання матеріалу за новою інформаційною технологією //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.33 – 34.

 22. Савицька О.В. Організація групової роботи як умова розвитку рефлексії на уроках фізики //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.44 – 46.

 23. Станіславчук Л. Індивідуальна робота з фізики без використання дидактичних матеріалів //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N1. – С.9 – 11.

 24. Тевлін Б. Математика на уроках фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.18 – 23.

 25. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін. – Зб. наук.-метод. пр. Рівненського держ. гум. ун-ту. - 1999. – Вип.1.

– Із змісту: Барановська В.Ю. Фізичні завдання у процесі засвоєння навчального матеріалу/В.Ю. Барановська, М.В. Остапчук, с.101 – 105; Величко С.П. Шкільний фізичний експеримент як педагогічна система у сучасній різнопрофільній школі/С.П. Величко, І.В. Сальник, Л.Д. Костенко, с.35 – 38; Гавриленко О.М. Про структуру методики навчання учнів/О.М. Гавриленко, М.І. Садовий, с.78 – 79; Садовий М.І. Про вивчення фундаментальних понять/М.І. Садовий, Д.Я. Костюкевич,с.76 – 78; Тимощук В.О. Розвиток мислення на уроках фізики як провідний засіб реалізації розвиваючої функції навчання,с.59 – 64.

 1. Швай Р. Структурування змісту навчального матеріалу з фізики //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.2 – 4.

 2. Ясінський А. Розв'язування задач з фізики з використанням інформаційних технологій //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.34 – 37.

АСТРОНОМІЯ

 1. Ковальов В. Самостійне виконання учнями завдань з астрономії під контролем учителя //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.38 – 40.

 2. Кузьменков С. Як доказово викладати астрономію //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2.. – С.34 – 37.

 3. Яцків Я. Про концепцію викладання астрономії в середній школі України /Я. Яцків, В. Каретников, Ю. Александров, В. Івченко, І. Крячко, І. Вавілова //Світ фізики. – 1999. – N2. – С.17 – 20.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 1. Байбара Т. Бесіда в процесі навчання природознавства //Почат. шк. – 1999. – N3. – С.17 – 19; N 4. - С.20 – 22.

 2. Буринська Н.М. Дидактичні основи шкільного підручника з природничих дисциплін //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.23 – 28.

 3. Варакута О. Пізнавальні завдання для формування природничих понять //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.53 – 56.

 4. Варакута О. Формування природничих понять в учнів початкових класів //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.20 – 23.

 5. Волошанська С.Я. Позакласне читання з природознавства як засіб виховання любові до природи/С.Я. Волошанська, В.С. Кавчак, С.С. Монастирська //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: " Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.40 – 42.

 6. Гуз К. "Довкілля" як предмет загальноосвітньої школи //Почат. шк. – 1999. – N10. – C.57 – 58.

 7. Різник Л. Домашні завдання з природознавства //Почат. шк. – 1999. – N6. – C.29 – 31.

 8. Степанюк А. Цілісне відображення живої природи в змісті шкільного підручника //Наук.і зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.162 – 166.

 9. Шаламов Р. Пропедевтичний курс природознавства /Р. Шаламов, Т. Фещенко, С. Курганов //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.33 – 34.

 10. Якименко С.І. Інтеграція знань про людину та світ як фактор формування цінносно-смислових сфер учнів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р.. – Глухів, 1999. – С.18 – 21.

БІОЛОГІЯ. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 1. Батовкіна А. Перетнути шлях екологічній кризі: Формування національної свідомості засобами еколого-натуралістичного виховання //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.56 – 57.

 2. Бачинський П.П. На шляху створення системи екологічної освіти школярів та студентів //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.106 – 112.

 3. Бондар С. Дидактичні засади гуманізації процесу навчання //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.13 – 17.

 4. Вадзюк Н.В. Вивчення питань історії біологічної науки в коледжі імені В.О.Сухомлинського /Н.В. Вадзюк, О.Б. Вадзюк //Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти. – Зб. наук. пр., присвяч. 25–річчю природничо-геогр.ф-ту /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – С.210 – 212.

 5. Ващенко Л. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів з біології /Л. Ващенко, Н. Матяш //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.18 – 20.

 6. Гавриленко О.Г. Творчість учителя і формування основ екологічної культури молодших школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 2. – С.302 – 305.

 7. Гаврилюк А. Екологічна свідомість: "Від пізнання проблем – до їх вирішення" //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.31 – 33.

 8. Головіна Н. Комбінаторно-ймовірнісний метод розв'язування задач з біології //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.14 – 16.

 9. Грубінко В. Методологічні і методичні засади екологічної освіти і виховання засобами "глибинної екології" / В. Грубінко, М. Воронюк //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.166 – 170.

 10. Драган О. Методичні аспекти щодо вдосконалення екологічної освіти і виховання учнів //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.28 – 29.

 11. Золотар О.М. Методичні шляхи використання народознавчого матеріалу в творчій самореалізації вчителя – біолога //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.351 – 355.

 12. Карпенко Ю. "В природі все буденне і святкове": Організація ліцейних екологічних експедицій //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.67 – 69.

 13. Кизенко В. Факультативи як засіб самовираження особистості учня //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.10 – 13.

 14. Кмець А.М. Рівень екологічних знань молодших школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.337 – 338.

 15. Ковальчук Г.В. Рівень знань з екології випускників педучилищ та середніх загальноосвітніх шкіл /Г.В. Ковальчук, А.С. Бичко //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.338 – 345.

 16. Кутищева Н. Розвиток нетрадиційних форм екологічної освіти //Рідна шк.-1999. – N5. – С.36 – 37.

 17. Локшина О. Сучасні тенденції екологічної освіти/О. Локшина, Н. Пустовіт //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.27 – 29.

 18. Монастирська С.С. Формування екологічної культури молодших школярів /С.С. Монастирська, Л.М. Прокопів, М.Й. Хом'як //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.42 – 43.

 19. Омельченко М. Завдання з екології – засіб розвитку творчих здібностей юннатів //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.25 – 26.

 20. Омельченко М.І. Нестандартні завдання з екології – засіб розвитку творчих здібностей юннатів //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.34 – 38.

 21. Остроушенко Т. Розвиток нетрадиційних форм і методів екологічної освіти і виховання //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.46 – 47.

 22. Пархоменко М. Визначення здібностей учнів до поглибленого вивчення біології //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N1. – С.39 – 41.

 23. Положення про Всеукраїнський конкурс на створення підручників, навчально-наочних та навчально-методичних посібників з екології //ІЗ МО України. – 1999. – N21. – С.8 – 13.

 24. Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів: Проект //ІЗ МО України. – 1999. – N23. – С.12 – 25.

 25. Постернак Н.О. До питання про актуальність формування в учнів знань про лікарські рослини //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4 – С. 40 – 47.

 26. Прушковська О.Л. Творча самореалізація вчителя початкових класів у процесі розвитку у дітей естетичних почуттів до природи //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.405 – 409.

 27. Сливчак Г. Досвід викладання спецкурсу з радіобіології /Г. Сливчак, І. Гудков //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N1. – С.30 – 32.

 28. Степанюк А. Цілісне відображення живої природи в змісті шкільного підручника //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.162 – 166.

 29. Трохимчук І.М. Екологізація навчально-виховного процессу в сучасній школі //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.133 – 135.

 30. Цицюра В. Шкільна екскурсія з радіоекології //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.48 – 49.

ВАЛЕОЛОГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 1. Василенко Н. Зарубіжна школа про здоровий спосіб життя //Шлях освіти. – 1999. – N1.-С.15 – 18.

 2. Вишневський О. В пошуках альтернативи: (Валео-педагогічна гіпотеза) //Освіта. – 1999. – N44 – 45(8 верес.). – С.12.

 3. Дехтяр В.Д. Стан здоров'я і фізичної підготовленості юнаків загальноосвітніх шкіл //Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти: Зб. наук. пр., присвяч. 25–річчю природничо-геогр.ф-ту /НПУ ім. М.П. Драгоманова . – К.,1999. – С.223 – 225.

 4. Дробноход М. Проблема валеології в освіті /М. Дробноход, Ф. Вольвач //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.172 – 180.

 5. Колесник І.В. Педагогічна діагностика порушень спілкувальної сфери підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого центру //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.345 – 347.

 6. Максимова Н.Ю. Підліток і наркотики: Психологічні аспекти попередження адиктивної поведінки неповнолітніх //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N5. – С.2 – 4.

 7. Панін І. Рухова активність та здоров'я школярів в умовах пострадіаційного забруднення //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.62 – 63.

 8. Пікельна В. "Тіло – дім для душі": "Екологія здоров'я" як наукове поняття та складова екологічної культури людини //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.10 – 11.

 9. Полька Н.С. Про державні санітарні правила та норми влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N4. – С.52 – 58.

 10. Проблеми педагогічних технологій /Волин держ. ун–т ім. Л.Українки.– Луцьк,1999. – Вип. 3. – 120 с.

– Із змісту: Альошина А. Динаміка зміни довжини тіла у дітей шкільного віку, с. 3 – 6; Добринський В. Особливості функціонального стану хлопчиків 13 – 15 років м. Луцька,с.30 – 34.; Цюпак Ю. Українська етнопедагогіка про формування здорового способу життя / Ю. Цюпак, Л. Гнітецький, с. 91 – 97.

 1. Програма з основ безпеки життєдіяльності для загальноосвітніх навчальних закладів України //ІЗ МО України. – 1999. – N 22. – С. 3 – 30.

 2. Пясецька Н.А. Валеологія: основні складові життя і здоров'я людини //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.86 – 93.

 3. Сухомлинський В. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я //Валеологія. – 1999. – N18. – С.8 – 9; N 19. - С.2 – 3.

 4. Чернишова Г.Ф. Основні вимоги до організації життєдіяльності дитячого оздоровчого центру нового типу/Г.Ф. Чернишова, А.О. Ходцева //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.407 – 409.

ХІМІЯ

 1. Білоус О. Використання шкільного тесту розумового розвитку учнів на уроках хімії/О. Білоус, Т. Куратова. //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N1. – С.37 – 39.

 2. Бачківський І. Унітарний підхід до розв'язування задач з хімії /І. Бачківський, С. Решнова, Л. Вишневська //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.24 – 26.

 3. Василенко С. XXX Міжнародна хімічна олімпіада //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N3. – С.29 – 33.

 4. Василенко С. XXXII Міжнародна Менделєєвська олімпіада школярів з хімії //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N2. – С.35 – 37.

 5. Василенко С. XXXV Всеукраїнська олімпіада юних хіміків //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N2. – С.33 – 34.

 6. Ващенко Л. IX Міжнародна біологічна олімпіада школярів/Л. Ващенко, О. Данилова, В. Мотузний //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N3. – С.33 – 39.

 7. Вишенський В. П'ята Соросівська олімпіада: (Хімія)/В. Вишенський, С. Котов, Т. Миргородська //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N3. – С.39 – 41.

 8. Кушнірук С. Групова робота на семінарcьких заняттях з хімії //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N1. – С.44 – 46.

 9. Момот Л. Розвивальне навчання: методи і прийоми: Хімія //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N2. – С.9 – 11.

 10. Олійник М. Фонд тестових завдань та його використання /М. Олійник, Ю. Романенко //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N3. – С.26 – 28.

 11. Попель П. Мікроексперимент на уроці хімії: болгарський досвід //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N1. – С.33 – 34.

 12. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.1 – 8; N5. – С.9 – 12.

 13. Родигіна І. Біблійні матеріали у викладанні хімії /І.Родигіна, М.Родигін //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N1. – С.42 – 43.

 14. Солодка Г. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів з хімії //Біології і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.20 – 22.

 15. Титаренко Н. Результати впровадження тестів на уроках хімії //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N2. – С.38 – 39.

 16. Чайченко Н. Методична система формування у школярів теоретичних знань на уроках хімії //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.35 – 39.

 17. Юзбашева Г. Оцінювання знань за рейтинговою системою //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.23 – 24.

 18. Ярошенко О. Методика вивчення окисно-відновних процесів //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.18 – 24.

 19. Ясинська А. Організація роботи в классах хіміко-екологічного профілю //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N2. – С.25 – 26.

ГЕОГРАФІЯ

 1. Дубняк В.А. Оптимізація навчально-виховного процесу при викладанні фізичної географії України //Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти. – Зб. наук. пр., присвяч. 25-річчю природничо-геогр. ф-ту./НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. –С.125 – 126.

 2. Захаров С.В. Формування пізнавальних інтересів учнів у процесі позакласної роботи з географії //Географія і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. – Вип.2. – С.171 – 174.

 3. Кобернік С.Г. Дидактичні можливості опорно-інформаційних схем для підвищення ефективності навчання на уроках географії //Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти. – Зб. наук. пр., присвяч. 25-річчю природничо-геогр. ф-ту /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С.197 – 201.

 4. Ковальова Л.П. Самостійна робота – як засіб залучення учнів до пошукової діяльності //Географія і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. – Вип.2. – С.179 – 184.

 5. Лиховид О. Формування краєзнавчих уявлень школярів під час екскурсій //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.38 – 41.

 6. Назаренко Т. Педагогічний процес навчання географії як особлива форма пізнання //Наук. зап. /Терноп. пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.218 – 221.

 7. Петрук Н. Самостійна робота учнів під час вивчення фізичної географії України //Географія та основи економіки в шк. – 1999. – N1. – С.20 – 24.

 8. Сиротенко А. Європейські тенденції шкільної географії //Географія та основи економіки в шк. – 1999. – N2. – С.2 – 3.

 9. Хлонь Н.В. Рівень загальногеографічних знань і вмінь випускників шкіл /Н.В. Хлонь, В.М. Шерпельова //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999.– Вип.2. – С.399 – 404.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

 1. Воітєлєва Г. Особливості управлінської діяльності учнів у нових соціально-економічних умовах //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N4. – С.25 – 27

 2. Гражевська Н. Шкільна економічна освіта: проблеми становлення та розвитку //Географія та основи економіки в шк. – 1999. – N4. – С.30 – 32.

 3. Ковальчук О.Б. До питання про викладання курсу "Основи економічних знань" в середній школі (історія та сучасність) //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.132 – 141.

 4. Левченко Г. Ознайомлення учнів з основами економічного аналізу господарської діяльності/Г. Левченко, В. Моцак //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N4. – С.11 – 15.

 5. Пасічник Н. Підприємництво та підприємець очима учнів //Наук. зап. /Терноп. держ. пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3.. – С.157 – 161.

 6. Побірченко Н. Інтеграція економічних знань у початкових класах //Почат. шк. – 1999. – N7, – С.22 – 24; N 10. – С. 39 – 44; N11. – С.6 – 8; N12. - С.10 – 12.

 7. Шевченко Г. Ознайомлення учнів з основами економічного аналізу господарської діяльності /Г. Шевченко, В. Моцак //Трудова підгот. в закладах освіти. – 1999. – № 4. – С.11 – 15.

Див.: 1132

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 1. Білошицька Н. Система методичної роботи у Центрі технічної творчості та підприємництва учнівської молоді //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.51 – 53.

 2. Букач М. Умови підвищення виховних можливостей дитячої праці //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.9 – 20.

 3. Васенок Т. Методика диференційованого навчання в процесі конструювання поясних виробів на уроках трудового навчання //Наук. зап. /Терноп. пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. -N3.-С.154 – 155.

 4. Васильєв В. "Маркетизація" процесу формування базового трудового потенціалу /В. Васильєв, О. Горобець //Наук. зап. /Терноп. пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.105 – 108.

 5. Верещак Г. Відмінності особистісного зростання школярів з різним рівнем технічної обдарованості //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N4. – С.34 – 38.

 6. Вихрущ А. Особливості трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл у період розбудови державності України/А. Вихрущ, С. Дем'янчук //Наук. зап. /Терноп. пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.51 – 54.

 7. Геращенко В.Д. Виховання у молодших школярів творчого ставлення до праці //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р.Глухів,1999.-С.25 28.

 8. Гуревич Р. Математика та фізика на уроках трудового навчання /Р. Гуревич, Д. Коломієць //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.14 – 17.

 9. Гушулей Й. Принципи відбору змісту сучасної трудової підготовки школярів //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.46 – 51.

 10. Джеджула О. Дидактичний аспект формування змісту навчальної дисципліни: Наукові основи трудового навч. //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.39 – 41.

 11. Дідух В. Історично перший досвід організації продуктивної праці учнів //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.24,47.

 12. Дмитренко П. До питання інтенсифікації навчального процесу/П. Дмитренко, О. Джеджула //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.26 – 29.

 13. Дмитренко П. До питання виховання самостійності учня/П. Дмитренко, Г. Ігнатенко //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N4. – С.31 – 34.

 14. Зайцева О. Творча діяльність як засіб розвитку професійних інтересів школярів у процесі трудового навчання //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.5 – 8.

 15. Зікій Г. Поглиблена трудова чи допрофесійна підготовка? //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.6 – 8.

 16. Коберник О. Трудова активність учнів як індикатор ефективності трудового виховання в школі //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.41 – 43.

 17. Корець М. Особливості підготовки організаторів технічної творчості в сучасних умовах //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.28 – 31.

 18. Лукаш С. Формування мислительних умінь та навичок під час вивчення економічних питань на уроках обслуговуючої праці //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – № 4. – С.2 – 3.

 19. Лукаш С. Економічна освіта підлітків на уроках обслуговуючої праці //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.15 – 18.

 20. Мусієнко В. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання /В. Мусієнко, Р. Захарченко,В. Сидоренко, Д. Тхоржевський //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3, 4. – Книжка в журналі.

 21. Осипов О.В. Психолого-педагогічні аспекти формування інтересу до технічних професій в учнів 8 – 9 класів у процесі трудового навчання //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. –Ч.2. – С.137 – 142.

 22. Осипов О. Навчальне обладнання шкільних майстерень і техніко-педагогічні вимоги до його створення //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.155 – 157.

 23. Осипов О. Педагогічні передумови створення навчального обладнання для майстерень трудової підготовки учнів //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N4. – С.38 – 40.

 24. Павх С. Національне виховання на уроках трудового навчання в умовах Української гімназії //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – № 4. – С.5 – 11.

 25. Пінаєва О.Ю. Використання міжпредметних зв'язків під час уроків трудового навчання //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.374 – 377.

 26. Подолянчук С. Комп'ютерні технології під час вивчення професійних дисциплін /С. Подолянчук, Р. Гуревич //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N4. – С.18 – 22.

 27. Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві //ІЗ МО України.– 1999. – № 10. – С. 11 – 29.

 28. Пригодій М. Початкове професійне навчання з електротехніки в загальноосвітній школі //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.12 – 13.

 29. Проблеми трудової і професійної підготовки: Наук.-метод. зб./Слов'янський держ. пед. ін–т; За заг.ред. В.В.Стешенка, М.Т.Малюти. – Слов'янськ, 1999 – Вип.3. – 146 c.

 30. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у 2 класі: Посібник для вчителів. – К.: Спалах, 1999. – 56 с.

 31. Титаренко В. Національно-культурні традиції в системі трудової підготовки учнівської молоді //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.54 – 56.

 32. Трегуб І. Використання технічних засобів навчання у трудовій підготовці як засіб формування технічної культури //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.56 – 60.

 33. Христенок І.В. Методика проведення занять по оздобленню художнім різьбленням побутових виробів //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки)./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 2.- С.209- 214.

 34. Яковишин П.А. Психологічні основи красоти процесу творчого аналізу і синтезу навчальних технічних завдань //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 120 – 126.

Див.: 300, 360, 1469

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ШКОЛІ

 1. Ареф'єв В.Г. Сучасні стандарти фізичного розвитку школярів. – К.: Вежа, 1999. – 256 с.

 2. Артем'єв О. Виконання цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров'я нації" як умова розвитку футболу в системі освіти //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N3. – С.8 – 10.

 3. Бех І. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до уроку //Фіз. виховання в шк.-1999. – N3.-С.10 – 11.

 4. Боднар Я. Часопис "Учитель" – організатор фізичного виховання в народній школі //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.89 – 91.

 5. Борейко М. Проблема оптимізації процесу фізичного виховання учнів початкових класів засобами легкої атлетики //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.87 – 89.

 6. Глазирін І. Диференційована фізична підготовка юнаків у системі урочних та самостійних занять //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N2. – С.28 – 32.

 7. Демінський О. Суть оптимізації навчально-тренувального процесу //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N2. – С.47 – 51.

 8. Жевага С. Методична підготовка батьків до проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед підлітків //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N3. – С.40 – 42.

 9. Зубалій М. Пропозиції щодо покращання технічної підготовки юних футболістів //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N3. – С.11.

 10. Ільяшенко О. Комплексна система відновлення та змагальна діяльність легкоатлетів – юнаків //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N1. – С.40 – 44.

 11. Козетов І. Методика використання нестандартного обладнання на уроках фізкультури //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N4. – С.37 – 39.

 12. Козленко О. Державні тести фізичної підготовленості як нормативна основа вступних фахових випробувань з фізичного виховання //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N2. – С.34 – 36.

 13. Козленко О. Формування мотивів фізичного вдосконалення у молодших школярів //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N4. – С.29 – 32.

 14. Коломієць С.І. Творчий розвиток дітей в умовах функціонування колективу спортивного бального танцю //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.348 – 350.

 15. Колотов В. Урок з футболу в школі першого ступеня //Фіз. виховання в шк. – 1999. – № 2.-С.3 – 7.

 16. Короп М. Розвиток та удосконалення процесів сприйняття у юних волейболистів /М. Короп, В. Махов, Ф. Юрчук //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N3. – С.43 – 45.

 17. Круцевич Т. Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N1. – С.47 – 50.

 18. Лянной Ю. Рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації учнів у загальноосвітній школі /Ю. Лянной, А. Кравченко //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N2. – С.23 – 25.

 19. Мартиненко І. Розвиток функціональних можливостей організму молодших школярів за допомогою спеціальних вправ у водному середовищі //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N4. – С.24 – 28.

 20. Мунтян В. Урок з футболу в школі другого ступеня /В. Мунтян, Є.Столітенко //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N3.. – С.20 – 24.

 21. Назем А. Роль зорової та пропріорецептивної сенсорних систем в оволодінні точнісними рухами дітей 7 – 9 років //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N4. – С.42 – 46.

 22. Нові нормативні документи з фізичного виховання //Освіта і управління. - 1999. - N1. - С. 172-185.

 23. Огнистий А. Фахівці фізичного вихованя про зміст та методику організації вступних випробувань /А. Огнистий, К. Огниста //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3.-С.192 – 199.

 24. Панін І. До проблеми впровадження адекватних навчальних тестів з фізичного виховання школярів, які живуть в умовах пострадіаційного забруднення //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N2. – С.21 – 23.

 25. Попов А. Перспективи розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N3 – С.4 – 5.

 26. Присяжнюк С. Витривалість: основи визначення та методики розвитку у школярів початкових класів //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N4. – С.32 – 34.

 27. Про Цільову комплексну програму "Фізичне виховання – здоров'я нації" //ІЗ МО України. – 1999. – N7. – С.3 – 15.

 28. Сварковська Л. Засоби та методи формування мотивів до занять фізичною культурою у дітей 5 – 6 років //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.80 – 87.

 29. Сінгаєвський С. Фізичне виховання школярів: (теоретична підготовка) //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N2. – С.25 – 28.

 30. Стеценко А. Особливості побудови тренувального процесу на етапі передзмагальної підготовки з пауерліфтингу //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N2. – С.43 – 46.

 31. Столітенко В. Впровадження нової навчальної програми та методик забезпечення уроку з футболу //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N3.. – С.18 – 19.

 32. Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти. – Зб. наук. пр., присвяч. 25 – річчю природничо-геогр. ф-ту. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999.

–Із змісту: Гоголенко Л.В. Методика навчання дітей в процесі освоєння базової техніки дзюдо, с.221 – 223; Дехтяр В.Д. Стан здоров'я і фізичної підготовленості юнаків загальноосвітніх шкіл,с.223 – 225; Козленко О.М. Підвищення ефективності фізичного виховання молодших школярів на основі формування в них відповідного прагнення,с.225 – 228.

 1. Тимошенко О. Особливості навчання ігрових дій дівчаток 10 – 14 років, що займаються баскетболом //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N3. – С.36 – 40.

 2. Трошкін В. Урок з футболу в школі третього ступеня /В. Трошкін, Є. Столітенко //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N4. – С.5 – 9.

 3. Шалар О. Методика проведення кросової підготовки тренування витривалості учнів середніх шкіл південного регіону України //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N1. – С.30 – 33.

 4. Шульга М. Методика застосування бігу на витривалість на уроках фізичної культури в школі //Фіз. виховання в шк. – 1999. – N1. – С.33 – 40.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

 1. Бичкова Л.В. Використання потенціалу кольористичної культури для активізації пізнавальної діяльності дітей //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.294 – 302.

 2. Коновець С. Образотворче мистецтво як засіб активізації дитячої творчості: (На прикладах опанування кольору молодшими школярами) //Мистецтво та освіта. – 1999. – N3. – С.15 – 19.

 3. Миропольська Н. Експериментальна програма "Художня культура світу" (10 – 11 кл.) //Мистецтво та освіта. – 1999. – N1. – С.18 – 25.

 4. Сорочинська В.В. Стадії образотворчої діяльності дитини //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти/Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.64 – 66.

 5. Сотніченко В. Проведення уроків за методиками "Урок – малюнок" і "Сам собі режисер"/В. Сотніченко, О. Ільюшина //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.39 – 40.

 6. Томашевський В. Музика на уроках образотворчого мистецтва //Мистецтво та освіта. – 1999. – N1. – С.13 – 17.

 7. Чирва О.Ч. Рисунок як засіб становлення пізнавальної активності молодшого школяра //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.409 – 413.

МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ

 1. Анікіна Т. Музичний інтерес як духовна домінанта особистості /Т. Анікіна, Г. Горбуліч //Мистецтво та освіта. – 1999. – N4. – С.17 – 20.

 2. Антонюк В. Виховання співом: (Пам'яті вчителя І. Голімбовського) //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.28 – 30.

 3. Барвінок І. Визначення рівня розвитку музично-естетичної культури у школярів //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.59 – 62.

 4. Барвінок І. Ти і музика навколо тебе: Особливості формування музично-естетичної культури молодших школярів у позашкільній роботі //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.54 – 56.

 5. Білецька М.В. Питання психології пам'яті в музичній педагогіці //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.80 – 81.

 6. Гоголь Н. Пізнавальна діяльність школярів на уроках музики //Почат. шк.-1999.-N10. – С.25 – 28.

 7. Горбенко С.С. Формування гуманістичної світоглядної позиції підлітків засобами народно-пісенної творчості /С.С. Горбенко, О.П. Хижна //Соціалізація особистості /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – С.35 – 42.

 8. Дорошенко Т. Дитяча опера як засіб музичного виховання //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.24 – 26.

 9. Дорошенко Т. Методи навчання сприйняття музики //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.18 – 20.

 10. Дуюнова Н.М. Творча самореалізація вчителя у процесі морального виховання молодших школярів засобами музичного мистецтва //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.342 – 344.

 11. Зеленецька І. Музично-дидактичні ігри на уроках //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.29 – 36.

 12. Козлін В.І. Специфічні якості вчителя у самодіяльному художньому колективі //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.355 – 360.

 13. Паньків Л. Вплив музики на психічне здоров'я особистості: (дитини) //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.58 – 59.

 14. Печерська Е. Роль кольорових уявлень молодших школярів у процесі сприймання музики /Е. Печерська, Т. Киреєва //Мистецтво та освіта. – 1999. – N4. – С.21 – 23.

 15. Побережна Л. Специфіка прояву естетичної культури в професійній діяльності вчителя музики //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. - Вип.3. – С.121 – 123.

 16. Рева В. Естетичне виховання школярів у процесі сприйняття музики //Мистецтво та освіта. – 1999. – N1. – С.4 – 8.

 17. Семко М.І. Особливості контрольно-оцінювальної діяльності на уроках музики //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. –– Вип. 35, Ч. 4. – С. 69 – 75

 18. Ткачук І. Персональний комп'ютер: розвиток музичних здібностей учнів //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.47 – 48.

 19. Триліс В. Про передачу традиційної пісенної культури дітям //Берегиня. – 1999. – N2. – С.64 – 70.

 20. Хлєбникова Л. Співацьку культуру виховувати змалечку! //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.20 – 23.

 21. Яковенко Л.П. Художнє мислення в контексті музичної діяльності //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.67 – 70.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Анненков В.П. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді. – К., 1999. – 138 с. – Бібліогр.: 178 назв.

 2. Бех І. Виховання у дітей миролюбства //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.17 – 20.

 3. Бех І.Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.5 – 14.

 4. Бех І. Науковий підхід – запорука виховного успіху педагога //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.1 – 5.

 5. Бех І. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.13 – 16.

 6. Вакуленко В.М. Розвиток інтелектуально-творчого і духовного потенціалу особистості в процесі її становлення //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999.-Вип.2, Ч.3. – С.17 – 30.

 7. Вишневський О. Віра і релігія в контексті завдань сучасного українського виховання //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.3 – 8; N 4. - 3 – 7.

 8. Воловик А.Ф. Педагогіка дозвілля: Підруч. / А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. – Х.: Харк. держ. акад. культури, 1999. – 332 с. – Бібліогр.: с. 327-329.

 9. Іванюк Г. Реалізація виховного ідеалу: спрямованість у майбутнє //Рідна шк.-1999.-N1.-C.12 – 15.

 10. Іонова О.М. Дитина в сучасному суспільстві (вальдорфська педагогіка як "екологія дитинства") //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.86 – 92.

 11. Коваль О.В. Психічні умови виховної дії //Шкільний світ. – 1999. – N21. – С.10 – 11.

 12. Колісник В. Криза виховання в Україні не є безпосереднім наслідком загальної кризи суспільства: Про шляхи подолання цієї кризи, можливості позитивного впливу на формування особистості //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4. – С.103 – 112.

 13. Косова Л.В. Реформування виховної системи школи на основі особистісно-розвивального підходу //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. –Ч. 2. – С.97 – 102.

 14. Костів В. Сучасні аспекти виховання в національній школі //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.2 – 8.

 15. Красновський В. Організація шкільного виховного процесу: гуманістичний підхід //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.41 – 46.

 16. Красовицький М. В.О.Сухомлинський про виховання особистості в колективі: цілісна концепція /М. Красовицький, Г. Бучківська //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.13 – 17.

 17. Красовська О. Національна символіка і формування ціннісних орієнтацій української молоді //Директор шк. – 1999. – N42. – С.1,11 – 12.

 18. Кремень В. Формування особистості в умовах розвитку української державності //Освіта. – 1999. – N60 – 61(29 груд.). – С.3.

 19. Наумчук Г.І. Психолого-педагогічні особливості гуманізації виховання у системі В.О.Сухомлинського /Г.І.Наумчук, Л.М. Наумчук //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.111 – 114.

 20. Оржеховська В.М. Про концепцію превентивного виховання дітей і молоді //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.8 – 9.

 21. Павленчик В.О. Системний підхід у дослідженнях проблем виховання дітей //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.59 – 66.

 22. Підласий І. Реалії сучасного українського виховання //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.3 – 12.

 23. Поніманська Т.І. Гуманістичні засади соціалізації особистості дитини в процесі виховання //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.79 – 81.

 24. Приходченко К.І. Плекаймо творчу особистість. – Донецьк: Джерела, 1999. – 238 с. – Бібліогр.: 101 назв.

 25. Про заходи щодо розвитку духовності,захисту моралі та формування здорового способу життя громадян: Указ Президента України від 27 квіт. 1999 р. № 456/99; Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 17. – С.20 – 25.

 26. Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства: Постанова від 15 верес. 1999 р. №1697; Національна програма… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №37. – С.33 – 46.

 27. Проблеми педагогічних технологій: Зб.наук.пр./Волин.держ.ун–т. - Луцьк,1999. – Вип.3. – 102 с.

– Із змісту: Бичук О. Використання принципів фізичного виховання у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи, с.7 – 10; Вірна Ж. Генезис мотиваційної сфери та формування особистості, с.11 – 14; Рисак Н. Роль виховання у формуванні гармонійної особистості школяра, с.74 – 79; Тарасюк М. Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у процесі екологічного виховання, с.88 – 91; Шевчук І. Гуманістичне вихованняи школярів,с.98 – 101.

 1. Рабченюк Т. Управління роботою педколективу з превентивного виховання учнів //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.33 – 39.

 2. Селіванова І.Л. Духовність очима учнівської молоді і проблеми національної самосвідомості //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.14 – 16.

 3. Сметанський М. Самовиховання як засіб індивідуалізації виховної роботи в школі //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.4 – 7.

 4. Ставицький О.О. Місце і роль аргументації вимог у виховному процесі //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти / Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.29 – 33.

 5. Сущенко А.В. Декотрі концептуальні положення виховання гуманних стосунків у шкільному педагогічному процесі //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.76 – 85.

 6. Сущенко А. Пробудження у дітей гуманних запитів //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.48 – 50.

 7. Ткаченко Г.М. Проблема виховання засобами слова у творчій спадщині А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. –Вип. 35, Ч. 4. – С. 105 – 112

 8. Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості – сутність педагогічного процесу //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.35 – 40.

 9. Федоренко Д. Дитячий гумор як засіб виховання //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.46 – 47.

 10. Чинок О.І. У пошуках гармонії зі світом: (Викладання універсальних знань) //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4. – С.68 – 72.

 11. Щербань М. Доля унікального експерименту: (Учнівське самоврядування в школах м. Києва) //Освіта. – 1999. – N47 – 48 (29 вересня). – С.4 – 5.

Див. 77, 340

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 1. Батухтіна О.Г. Залучаємо дітей до національної культури //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 1. – С.8 – 13.

 2. Болгаріна В. Прилучення учнів до національної культури /В. Болгаріна, Я. Журецький //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.52 – 55.

 3. Борисов В.В. Вимірювання рівня розвитку складових національної самосвідомості особистості /В.В. Борисов, Д.О. Тхоржевський //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.51 – 58.

 4. Борисов В. Чи можна вимірювати рівень національної самосвідомості особистості /В. Борисов, Д. Тхоржевський //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N4.. – С.22 – 25.

 5. Бугайцева Г. Принципи патріотичного виховання української молоді /зі спадщини Григорія Ващенка///Історія в шк. – 1999. – N5. – С.7 – 10.

 6. Будник О. Виховання господарської культури школярів //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.8 – 11.

 7. Гуменюк Г. Національна самосвідомість школярів та перспектива її розвитку //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.59 – 61.

 8. Кравченко Н. Краєзнавчий матеріал як засіб національного виховання учнів //Дивослово. – 1999. – N4. – С.49 – 51.

 9. Красовська О.С. Національна символіка і формування ціннісних орієнтацій української молоді //Шкільний світ. – 1999. – N21. – С.3 – 4.

 10. Хоменко Л. Виховують народні традиції //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.66 – 67.

 11. Чепіль М.М. Г. Врецьона про зміст діяльності вчителя щодо формування національної свідомості учнів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.164 – 168.

Див.: 179, 1137

ВИХОВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

 1. Алатарцева О.М. Використання досвіду П.Ф.Луньова в організації морально-естетичного виховання //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.3. – С.3 – 8.

 2. Безверхий О.С. Особистісні передумови засвоєння молодшими школярами моральних норм //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.43 – 49.

 3. Володарська-Зола Л. Гуманістичне виховання у світлі гуманістичної психології //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4. - С. 210 – 219.

 4. Ільїна Т.А. Педагогічні погляди діячів освіти на проблему морально-релігійного вихованя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.106 – 111.

 5. Каневська О.Б. Виховання особистості на засадах морально-християнських цінностй у козацькій педагогічній системі //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. /Київ. держ. лінгв. ун-ту. – 1999. – Вип.6. – С.86 – 89.

 6. Кучинська І. Іван Огієнко про шляхи та засоби виховання духовних цінностей особистості //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999.– N3. – С.48 – 52.

 7. Матвієнко О.В. Основи виховання моралі у молодших школярів /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Стилос, 1999. – 232 с.

 8. Ніколенко О.М. Вічна магія Корану //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.2 – 7.

 9. Наукові записки Т. 2, Ч. 2. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – Острог, 1999. – 463 с.

 10. Олексюк О. Нормативно-регулятивні механізми духовного розвитку особистості //Педагогіка толерантності. – 1999. – N1. – С.85 – 91.

 11. Столяренко О. Формування гуманних рис школярів загальноосвітньої школи //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.53 – 58.

 12. Тхоржевська Т.Д. Деякі проблеми морального виховання у загальноосвітній школі //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.1. – С.159 – 164.

 13. Тхоржевська Т. Трудове виховання як критерій моральності //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.34 – 39.

 14. Тюріна Т.Г. Духовне виховання й самовиховання цілісної людини //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.99 – 106.

 15. Фасоля А. Формування духовного світу особистості: від теорії до практики //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.59 – 61.

 16. Филипов В.М. Гуманистическая роль образования: православие и воспитание //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4. – С.167 – 171.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Демчук О. Формування екологічної культури в позашкільних закладах //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.33 – 36.

 2. Дробноход М. Екологія в освітньому полі України: методологія та зміст /М. Дробноход, Ф. Вольвач //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.137 – 154.

 3. Іващенко С. Екологічна культура в контексті національного виховання //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.107 – 115.

 4. Ковальчук Г. Виховання екологічної свідомості //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.17 – 19.

 5. Коренева І. Правові аспекти екологічного виховання //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.19 – 21.

 6. Радченко Т. Нетрадиційні форми екологічної освіти і виховання //Рідна шк. – 1999.-N5.-С.75 – 76.

 7. Рева Ю. Розвиток особистості дитини через екологічний фактор //Рідна шк.-1999.-N12.-С.44 – 46.

 8. Семилеткіна Н. Напрями, форми і методи екологічної освіти, трудового навчання і виховання //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.30 – 31.

 9. Семиволос Р. Без верби й калини немає України: Формування національної свідомості дітей та юнацтва еколого-натуралістичними засобами //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.58 – 60.

 10. Степанюк А. Формування в школярів емоційно-ціннісного ставлення до живої природи //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.12 – 14.

 11. Тарасюк М. Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у процесі екологічного виховання //Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. пр. /Волин. держ. ун-т. – Луцьк, 1999. – Вип. 3. – С. 88-91.

 12. Шаповал Л. Казка як засіб формування екологічних знань //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.24 – 25.

 13. Шаповал Л. Рухливі ігри екологічного спрямування //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.22 – 23.

 14. Яковлєв В. Експедиція: важлива екологічна акція //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.41 – 43.

Див. 66, 1339

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

 1. Варбан М.Ю. Диагностика профессиональных ожиданий в юношеском возрасте //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.32 – 36.

 2. Васильєв В. Критерії оцінки ефективності педагогічноо процесу професійної адаптації //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.8 – 11.

 3. Васильков В.М. Соціально-психологічні питання професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.59 – 66.

 4. Вихрущ А. Василь Сухомлинський про систему трудового виховання учнів /А. Вихрущ, С. Дем'янчук //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.43 – 47.

 5. Войтко А.І. Психолого-педагогічні засади розробки професійних проб для учнів 8 – 9 класів //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С. 50 – 57.

 6. Кирильчук Ю.В. Передумови формування психологічної готовності до праці у старших підлітків //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.131 – 133.

 7. Киселев С.Н. Диагностические методы в профессиональной ориентации: Учеб. пособ. /С.Н. Киселев, В.В. Нискородов; Славян. гос. пед. ин-т – 1999. – 164 с. – Бібліогр.: 41 назв.

 8. Кнорр Н.В. Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в умовах багатопрофільного ліцею //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 155 – 161.

 9. Колесникова В.Ф. Проектування наступності трудової підготовки дошкільників і молодших школярів. – К.: Знання, 1999. – 125 с. – Бібліогр.: 183 назв.

 10. Панченко В. Г.С. Костюк і проблема професійного самовизначення молоді //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.16 – 19.

 11. Пилипчук О.Ф. Професійна спрямованість особистості, її сутність і проблема формування в процесі профорієнтаційної роботи //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С. 44 – 50.

 12. Подоляк В. Шляхи активізації профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.32 – 33.

 13. Сидоренко В. Наукові основи професійного самовизначення школярів //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.33 – 39.

 14. Янцур М.С. Теоретичні підходи до змісту професійної орієнтації молодших школярів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.21 – 23.

Див.: 1129, 1273, 1336

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 1. Волос М. Естетичні орієнтації та їх роль у формуванні особистості //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.132 – 135.

 2. Гомон І. Модель школи з пріоритетами естетичного виховання //Мистецтво та освіта. – 1999. – N3. – С.19 – 21.

 3. Калашник Н.Г. Естетичні смаки як фактор сучасного виховання //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. - 1999. – Вип.6. – С.19.

 4. Кір'ян М.М. Мистецтво як засіб формування естетичних почуттів у сфері естетичної культури особистості //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип.2, Ч.3. – С.44 – 51.

 5. Кондрацька Л. Мистецтво і Біблія: педагогічні здобутки культуротворчого діалогу //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту.Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.135 – 140.

 6. Косяк Л.І. Естетичні інтереси старшокласників розвивати на уроках з усіх предметів: Деякі підходи до вирішення проблеми //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.57 – 61.

 7. Косяк Л.І. Створення естетичних ситуацій у навчально-виховному процесі як засіб формування естетичних інтересів школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип.3. – С.360 – 365.

 8. Нєменський Б. З досвіду художньо-естетичного виховання учнів у шкільних музеях //Мистецтво та освіта. – 1999. – N4. – С.24 – 27.

 9. Сапожнік О.В. Естетичне виховання старшокласників на матеріалі української сучасної естрадної музики //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип.3. – С.409 – 414.

 10. Симоненко О.П. Роль народознавства в естетичному вихованні молодших школярів //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2. – С. 161-168.

 11. Сироткіна Ж.Є. Творча діяльність у формуванні естетичної оцінки молодших кшолярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2 – С.386 – 389.

 12. Щолокова О.П. Концепція художньо-естетичного розвитку школярів в системі освітньої галузі "Культурознавство"/Щолокова О.П., Ващенко Л.М. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – С.62 – 63.

Див.: 1206, 1343

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ

 1. Гаубас С.М. Актуальні методи статевого виховання школярів у сучасних умовах //Все для вчителя. – 1999. – N17 – 18. – С.105 – 106.

 2. Лакоза Н.В. Нетрадиційні форми роботи з учнями як засіб гігієнічного виховання //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2. – С.103 – 110.

 3. Сечейко О.В. Статеве виховання підлітків у сучасних умовах //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.93 – 98.

 4. Сечейко О. До проблеми сексуального виховання //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.25 – 26.

 5. Сечейко О. Ставлення підлітків до сексуальних проблем //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.57 – 58.

Див.: 29

ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї

 1. Безлюдна В.І. Порушення виховної функції сім"ї та її корекції //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.33 – 38.

 2. Власова О.І. Сімейна структура і материнське виховання в системі "SOS – KINDERDORF" //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ.держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.68 – 70.

 3. Красовська Л.І. Подолання стереотипів мислення у взаємодії вчителя і батьків //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., – К.:НПУ,1999. – Вип.3. – С.374 – 380.

 4. Приходько Ю.О. Сім'я як чинник емоційного ставлення дитини до навколишнього світу /Ю.О. Приходько, І.О. Лапченко //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 59 – 69.

 5. Радчук Г. Тоталітарна свідомість і сімейне виховання //Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – N2. – С.66 – 69.

 6. Федорович Л. Дидактичні принципи моделювання взаємодії сім'ї, дошкільної установи, школи //Рідна шк. – 1999. – N9. – С.65 – 68.

 7. Широкорадюк Л. Лихослів'я в сім'ї та школі: психологічно-педагогічний аспект //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.19 – 22.

 8. Яценко Т. Національні традиції родинного виховання в романі І.Багряного "Тигролови" //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.30 – 34.

Див.: 1155

ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА

 1. Андрющук А. Додаткова освіта учнів – членів МАН України у позашкільних навчальних закладах //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.148 – 149.

 2. Голубицька І. Організація літніх таборів і експедицій //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.44 – 45.

 3. Закон України Про позашкільну освіту //Освіта України. – 1999. – N40 (29 верес.). – С.8 – 9.

 4. Корець М.С. Методичні і організаційні особливості проведення занять в авіамодельному технічному гуртку та розвитку творчого потенціалу учнів /М.С. Корець, А.М. Тарара //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки)./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.2 – С.91 – 97.

 5. Науменко Р.А. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчої особистості в позашкільних закладах //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.75 – 81.

 6. Організація роботи екологічного закладу відпочинку //Почат. освіта . – 1999. – N21 – 22

 7. Петрова І.В. Педагогічні умови удосконалення діяльності клубів з профорієнтаційного виховання підлітків: (досвід зарубіжжя) //Соціалізація особистості: Зб.наук.пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.51 – 63.

 8. Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (проект) //ІЗ МО України.– 1999. – № 23. – С. 12 – 25.

 9. Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України: Наказ МО України від06.04.99 р. N 96; Правила… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №21. – С.192 – 207.

 10. Пустовіт Г. Екологічна освіта в позашкільних закладах //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.14 – 18.

 11. Рабченюк Т. Управління позаурочною виховною діяльністю в школі: структурно-функціональний аналіз //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.86 – 92.

 12. Скиба О. Шкільний етнографічно-фольклорний гурток //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.51 – 53.

 13. Соловей М. Краєзнавчо-пошукова робота учнів у загальноосвітніх школах України в 20 – 30 – х рр. //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.38 – 40.

 14. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип.2.

– Із змісту: С.І. Коломієць Творчий розвиток дітей в умовах функціонування колективу спортивного бального танцю, с.348 – 350; Л.М. Онофрійчук Дитячий ляльковий театр як засіб естетичного виховання, с.367 – 369; В.Х. Сидоренко До питання розвитку творчих здібностей учнів – членів дитячих та молодіжних організацій України, с.384 – 386.

Див.: 67

ОХОРОНА ДИТИНСТВА

 1. Заплатніков Л.Т. Творчі здобутки діячів освіти в галузі охорони здоров'я дітей / Л.Т. Заплатніков, Г.Л. Кривошеєва //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип.2. – С.327 – 331.

 2. Іонова О.М. Дитина в сучасному суспільстві (вальдорфська педагогіка як „екологія дитинства”) //Педагогіка і психологія. – 1999. – №1(22). – С.86 – 92.

 3. Каржова З.Д. Соціально-правовий захист дитинства //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.91 – 100.

 4. Колесник І.В. Педагогічна діагностика порушень спілкувальної сфери підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого центру //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2 – С.345 – 347.

 5. Кусайкіна Н. Право дитини на щастя: До 150 – річчя Загальної декларації прав людини //Дошк. виховання. – 1999. – N1. – C.24 – 29.

 6. Про внесення змін і доповнень до Порядку передачі дітей, які є громадянами України,на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім”ях усиновителів: Пост. КМ України від 22 черв. 1999 р. № 1108 //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – С. 122 – 126.

 7. Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу поздоровницю – курорт Євпаторія: Пост. КМ України від 14 лип. 1999 р. № 1269; Положення… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №29. – С.58 – 63.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. Булка Н. Проблеми духовного світу безпритульної дитини: психологічний аспект //Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Зб. матер. 5–ої загальноукр. студ. конф. – К.,1999. – С.100 – 104.

 2. Киричук В.О. Неповнолітні у пенітенціарній системі: (Соціально-психологічна служба у силових структурах) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.41.

 3. Кобзар Б.С. Зняття адаптаційних труднощів у дітей в соціально-реабілітаційному центрі /Б.С. Кобзар, Є.П. Постовойтов. – К., 1999. – 130 с. – Бібліогр.: 8 назв.

 4. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру //Право України. – 1999. – N10. – С.29 – 30.

 5. Кузьма О.М. Соціальний аспект роботи з дітьми – сиротами в структурі діяльності центрів соціальних служб для молоді //Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – 1999. – Вип. 56: Педагогіка та психологія. – С.87 – 90.

 6. Лазаренко В.І. Соціально-психологічні причини наркозалежності серед підлітків і молоді //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.86 – 90.

 7. Левін Р. Перший досвід діяльності Центру соціальної роботи з дітьми – інвалідами //Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – N3 – 4. – С.137 – 139.

 8. Льовкіна Н.Ю. Модель соціально-педагогічного комплексу у вихованні складних підлітків засобами фізичної культури та спорту //Наук. зап.: Т.9: Спец. вип.Ч.2 /Нац. ун – т "Києв-Могилянська академія". – К., 1999. – С.285 – 288.

 9. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Досвід та перспективи /Запорізький держ ун–т. – Запоріжжя, 1999. – 248 с.

 10. Мороз В. Про юридичну оцінку суспільно небезпечних вчинків, скоєних підлітками віком від 11 до 14 років //Право України. – 1999. – N9. – С.72 – 76.

 11. Науменко Т.І. Соціальна адаптація дітей – сиріт раннього віку //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.66 – 72.

 12. Оржеховська В. "Діти вулиці" потребують захисту //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.58 – 60.

 13. Пономаренко О.В. Соціальна педагогіка: історичні передумови становлення та розвитку //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – С.3 – 9.

 14. Про затвердження типових положень про службу у справах неповнолітніх: Постанова від 25 лист. 1999 року № 2136; Типові положення…//Офіц. вісн. України. – 1999. – №47. – С.59 – 67.

 15. Соколова І. Соціальний педагог в економічній сфері //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.99 – 103.

 16. Стрюк К.І. Особливості спілкування дітей – сиріт в умовах дитбудинку //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.72 – 77.

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 1. Вавіна Л. Перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок учнів допоміжної школи з української (російської) мови //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.11 – 16.

 2. Гошовський Я.О. Соціально-психологічний захист скривджених дітей (до проблеми самосвідомості депривованих підлітків) //Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич, 1999. – С. 172 – 182. – (Наук. зап. /Дрогобицький держ. пед. ін-т; вип. 4).

 3. Гребенюк Т.М. Нові підходи у визначенні змісту курсу "Методика ознайомлення з навколишнім дітей з порушенням зору" у структурі фахової підготовки спеціаліста – тифлопедагога //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.65 – 66.

 4. Дубініна А. Методики до – та після операційного логопедичного навчання дітей із вродженими незрощеннями піднебіння //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.53 – 54.

 5. Єременко І. Урок у спеціальній школі //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.7 – 10.

 6. Єрещенко В. Про мотивацію учіння розумово відсталих школярів //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.49 – 50.

 7. Журов В. Сенсорно-перцептивний розвиток у системі навчання просторової орієнтації та мобільності інвалідів за зором //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.41 – 44.

 8. Завальна Н.С. Організація пізнавальної діяльності дітей з аномаліями зору/Н.С.Завальна, Г.Я. Маковська //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.34 – 39.

 9. Заверико Н.В. Професійна орієнтація учнів з порушеннями зору //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.43 – 48.

 10. Іванова І. Діти з особливими потребами: проблема термінологічного визначення //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.2 – 7.

 11. Ілляшенко Т. Як формувати знання та уявлення про навколишній світ у дітей із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.46 – 50.

 12. Кобзар Б.С. Основы формирования гуманных взаимоотношений учащихся школ-интернатов для детей–сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, во внеурочной деятельности. – К.: Стилос, 1999. – 250 с. – Библиогр.: С. 245-247.

 13. Кобзар Б.С. Розвиток особистості учня в умовах соціально-реабілітаційного центру /Б.С. Кобзар, Є.П. Постовойтов //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.59 – 69.

 14. Кобильченко В. Психолог у спеціальній школі //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.38 – 42.

 15. Кобильченко В. Психологічні основи групової психокорекції //Дефектологія.-1999.-N2.-С.36 – 40.

 16. Компанець Н. Використання нетрадиційних методів під час навчання читання //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.24 – 27.

 17. Кондратенко В.О. Психолого-педагогічний аспект словотворчої роботи зі слабочуючими дітьми //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.47 – 48.

 18. Королько Н. Методика дослідження орієнтувальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.44 – 49.

 19. Кравець Н. Самостійна навчальна діяльність в учнів молодших класів допоміжної школи //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.34 – 37.

 20. Кравець Н. Формування якісних ознак читання в учнів допоміжної школи //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.16 – 20.

 21. Крет Я. Артикуляційна дихальна гімнастика, лікувальний масаж для дітей із дизартрією //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.31 – 33.

 22. Крет Я. Рання психодіагностика немовленнєвої симптоматики в дітей із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.51 – 53.

 23. Кузнєцов А. Психомоторика – важлива передумова адаптації першокласника до навчання //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.42 – 45.

 24. Лактюшина Т. Система вироблення рухових дій у школярів із церебральним паралічем //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.22 – 24.

 25. Легкий О.М. Використання інформаційних технологій у спеціальній школі //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N4. – С.19 – 20.

 26. Луцько К. Взаємозв'язок пізнавальної діяльності та розвитку мовлення глухих //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.8 – 11.

 27. Любина Г.А. Игра как средство коррекции зрения слабовидящих дошкольников //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.67 – 72.

 28. Мамічева О. Психологічна готовність учнів допоміжної школи до саморегуляції діяльності в побуті //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.19 – 22.

 29. Маслай Г.С. Люди з вадами зору – активні учасники освіти і виховання //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.19 – 22.

 30. Мойса С.Є. Деякі проблеми методики роботи незрячого вчителя в загальноосвітній школі //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.23 – 26.

 31. Мустафаєв Г.Ю. Життєві плани сліпих старшокласників щодо працевлаштування //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.39 – 43.

 32. Палій Н. АРТ – терапія як метод психокорекційного впливу на емоційну сферу дитини //Мандрівець. – 1999. – N3. – С.65 – 67.

 33. Писук Т. Дефектологічний пункт: планування діяльності: (досвід роботи білорус.дит.садка з дітьми із загальним недорозвитком мовлення) //Дошк. виховання. – 1999. – N11 – 12. – С.31 – 35.

 34. Покась В. Становлення спеціальних шкіл – інтернатів в Україні (1945 – 1965) //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.51 – 52.

 35. Постовойтов Є. Педагогічна корекція мовно-фізичних вад учнів молодших класів шкіл – інтернатів для дітей із наслідками поліомієліту та церебрального паралічу /Є. Постовойтов, Л. Радченко //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.26 – 28.

 36. Радченко М. Соціокультурний статус дітей – аутистів: проблеми реабілітації громадської моралі //Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – N3 – 4. – С.34 – 40.

 37. Родименко І. Корекція, соціальна реабілітація і працевлаштування учнів із недоліками розумового та фізичного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.25.

 38. Сак Т. До вивчення природознавства у класах інтенсивної педагогічної корекції: (Для дітей із затримкою психічного розвитку)/Т. Сак, Н. Бєскова //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.28 – 31.

 39. Сак Т. Особливості узагальнення у дітей із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.33 – 36.

 40. Свиридюк Т.П. Нариси з історії тифлопедагогіки на Україні /Т.П. Свиридюк, Т.А. Гроза, Т.І. Ранська. – К., 1999. – 101 с.

 41. Свиридюк Т.П. Система ранньої інтеграції дітей з особливими потребами //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.56 – 61.

 42. Соколова Н.В. Особливості розвитку "образу – Я" в структурі самосвідомості слабозорих підлітків //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.52 – 56.

 43. Співак Л. Корекційна роль природознавства в навчанні та вихованні дітей з обмеженими розумовими можливостями //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.53 – 55.

 44. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова, - К., 1999. – Вип.2. – 428 с.

– Із змісту: Л.Д. Індило До питання професійно-педагогічної спрямованості вчителя – дефектолога, с. 32 – 34; І.В. Дмитрієва Вплив образотворчого мистецтва на розвиток творчості в малюнках дітей з вадами інтелектуального розвитку, с.323 – 327.

 1. Федоренко С.В. Організація трудової самостійності дитини зі зниженим зором в умовах спеціального дошкільного закладу //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф.-К., 1999.-С.61 – 64.

 2. Хохліна О. Теоретичні засади формування усвідомленості учіння в дітей із вадами інтелектуального розвитку //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.16 – 18.

 3. Хохліна О.П. Мета освіти у змісті навчання розумово відсталих дітей //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.70 – 75.

 4. Хохліна О.П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С. Виготського //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.136 – 142.

 5. Чепурна Л.Г. Історичні передумови створення навчальної книги для допоміжних шкіл //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.109 – 117.

 6. Шебанова С.Г. Практичний курс "Сприяння своєму зростанню": (Програма корекції агресивної поведінки у підлітків, студентів та молоді. Модифікований варіант соціально-психологічного тренінгу (СПТ) спілкування) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.20 – 22; N4. – С.14 – 17.

 7. Шебанова С.Г. Психокорекція агресивної поведінки //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.15 – 23.

 8. Шевченко О. Ігровий комплекс дидактичних вправ із розвитку фонематичних процесів у дітей з вадами мовлення //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.27 – 32.

 9. Юхимук Н.Н. Помочь слабовидящему ребенку – дошкольнику полноценно развиваться //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.73 – 75.

 10. Ярмаченко М. Науково-теоретичні основи проблеми компенсації глухоти //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.4 – 6.

Див.: 224

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

 1. Бутівченко О. Проблеми економічного виховання учнів ПТУ //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.135 – 140.

 2. Васильєв В.В. Система адаптації робітників до професійної діяльності. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1999. – 298 с.

 3. Васильєв І. Від ПТУ до вищих училищ і професійних ліцеїв: трансформація педагогічної системи //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.15 – 20.

 4. Васильєв І. Проблеми сучасності і професіоналізм майбутнього: Гуманізм освіти //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.76 – 77.

 5. Вільчковський Е. Активізація діяльності учнів на заняттях з физичної культури в ПТУ //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.28 – 30.

 6. Головінова В. Зміст і структура діяльності обласної методичної служби профтехосвіти в контексті управління змінами: (Інформ. аспект) //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.57 – 66.

 7. Гуревич Р. Впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес /Р. Гуревич, М. Кадемія //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.30 – 33.

 8. Гуржій А. Другий Міжнародний конгрес з технічної і професійної освіти /А. Гуржій, Н. Ничкало, О. Щербак //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.52 – 53.

 9. Кабінет Міністрів України. Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту: Постанова від 3 черв. 1999 р.N956 //Освіта України. – 1999. – N27 (7 лип.). – С.4.

 10. Коваленко В. Науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з будівельної механізації //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3.. – С.31 – 34.

 11. Козловська І.М. Методологічні засади інтеграції знань у професійній школі //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.74 – 81.

 12. Кольцов В. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета "Спеціальна технологія" //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.24 – 29.

 13. Корсак К. Стан і головні тенденції розвитку базової профосвіти в Західній Європі //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.143 – 154.

 14. Лікарчук І.Л. Професійно-технічна освіта України: історичний шлях і перспективи. – К.: Педагогіка, 1999. – 287 с.

 15. Лікарчук І. До питання про назву системи підготовки робітничих кадрів //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.52 – 55.

 16. Мельниченко В. Модель системи управління ПТУ сільськогосподарського профілю //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.31 – 34.

 17. Ничкало Н.Г. Профессионально-техническое образование в Украине: проблемы исследований. – К.: Наук. світ, 1999. – 28 с. Бібліогр.: 85 назв.

 18. Олійник В. Проблема підготовки управлінських кадрів профтехосвіти в сучасних умовах //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.50 – 52.

 19. Орлов В. Професійна культура учня ПТУ //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.25 – 27.

 20. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.2 – 11.

 21. Положення про ступеневу професійно-технічну освіту: Затверд. постан. КМ України від 3 черв. 1999 року N 965 //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.6 – 7.

 22. Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики: Затверд. постан. КМ України від 7 черв. 1999 року N 992 //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.8 – 10.

 23. Про підготовку у системі професійно-технічної освіти фахівців з народних промислів та ремесел //ІЗ МО України. – 1999. – N2. – С.3 – 12.

 24. Сапронов В. Розвиток регіональної системи професійно-технічної освіти //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.23 – 27.

 25. Сергеєва Л. Управлінські навички – учням ВПУ //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.35 – 36.

 26. Сушенцева Л. Система сучасної методичної роботи в професійно-технічному училищі //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.28 – 30.

 27. Ткачова Н. Майбутнім майстрам виробничого навчання – знання і вміння з правового виховання учнів //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.28 – 30.

 28. Ткачова Н.О. Методологічні й методичні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.93 – 98.

 29. Ткачова Н.О. Формування правових знань в учнів шкіл і профтехучилищ //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2 (педагогічні та історичні науки). – С.174 – 180.

 30. Фічора І.В. Шляхи і засоби естетичного виховання у професійних училищах художньо-промислового профілю: навч.-метод. посіб. /Ін-т змісту і методів навч. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 216 с.

 31. Хижняк Б. Ідеї В.О.Сухомлинського в системі професійно-технічної освіти //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.49 – 51.

 32. Щербак О. Нова організаційно-педагогічна форма професійного навчання //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.34 – 37.

 33. Якимович Т.Д. Сутність та інтегративні властивості вмінь учнів професійно-технічних училищ //Наук. зап. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999 - Ч.2 (педагогічні та історичні науки) – С.231 – 238.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ. УПРАВЛІННЯ. ЕКОНОМІКА. СТАТИСТИКА

 1. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1999. – 176 с.

 2. Дробноход М. Актуальні проблеми розвитку післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів на сучасному етапі //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.132 – 140.

 3. Єльникова Г. До питання адаптивного управління //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.7 – 18.

 4. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні /Держ. акад. кер. кадрів освіти. – Х., 1999. – 301 с.- Бібліогр.: 328 назв.

 5. Законодавство України про загальну середню освіту. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 448 с. – (Бюл. законодавства і юридичної практики України; N 9'99)

 6. Законодавство України про освіту та науку: За станом на 20 груд. 1999 р. – Офіц.вид. – К.: Парламент. вид–во, 1999. – 127 с.

 7. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні: В 5 т./МО України. ІЗМН. – К., 1999. – Т.1. – 188 с.; Т.2. – 213 с. ; Т.3. – 136 с.; Т.4. – 537с.; Т.5. – 193 с.

 8. Курило В.С. Моделювання системи критеріїв оцінки розвитку освіти в регіоні //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.35 – 39.

 9. Лікарчук І. Трансформація управління системою освіти – ключова умова її реформування //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2.. – С.11 – 12.

 10. Підвищення ефективності управління національною загальноосвітньою школою: Проблема НОП: Метод. рек. студентам і слухачам фак – тів післядипломної освіти /Укл. В.І. Маслов, Н.М. Чепурна, О.Т. Шпак. – К., 1999. – 29 с.

 11. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 трав. 1999 р. № 651 – ХІV //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 23. – С.4 – 23; ІЗ МО України. – № 15. – 1999. – С. 6 – 31.

 12. Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України: Пост. КМ України від 30.10.1999 р. № 2018 //Офіц. вісн. України. – 1999. – №44. – С.59.

 13. Федоров Г. Відділ освіти в умовах соціально-економічних перетворень //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.28 – 32.

Див.: 234

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 1. Бережний С. Візитна картка Першої української гімназії Миколаєва //Дивослово. – 1999. – N7. – С.31 – 32.

 2. Гімназія на порозі ХХI століття: Досвід роботи гімназії "Троєщина". Наук.-метод.посіб. – К.: Знання, 1999. – 208 с.

 3. Грітченко А.Г. Умови трудової підготовки учнів сільської школи України //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.2: Педагогічні та історичні науки. – С.33 – 37.

 4. Громовий В. Феномен гімназії: Погляд на віддалі часу //Директор шк. – 1999. – N40. – С.5 – 8.

 5. Демченко Д. Заклад освіти, який впевнено дивиться у майбутнє: (Рішельєвський ліцей в м.Одессі) //Директор шк. – 1999. – N39.

 6. Євтушин В. Про деякі сучасні проблеми міжшкільного навчально-виробничого комбінату //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.2 – 5.; Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – N3. – С.2 – 5.

 7. Затока В. Новомиргородський ліцей на Кіровоградщині //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.27 – 30.

 8. Захаренко О.А. Гордієві вузли сучасної школи. Як їх розв`язати? //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.12 – 15.

 9. Знайомтесь: полілінгвістична гімназія: (Перша міська гімназія м.Черкас) //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.34 – 36.

 10. Калініна Л. Проблеми вимірювання у процесі внутрішкільного контролю //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.71 – 73.

 11. Кизенко І. Шкільний освітній компонент: Сутність, функції, реалізація /І. Кизенко, Ю.І. Мальований, Е.М. Соф'янец. – Донецьк: КІТІС, 1999. – 72 с.

 12. Кізь О. Формування психологічної готовності до створення сім’ї у вихованців інтернатних закладів //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.38 – 42.

 13. Коберник О.М. Активність як індикатор ефективності педагогічної системи школи //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.43 – 51.

 14. Ковальчук П. Про роботу міжшкільного навчально-виробничого комбінату (МНВК) м. Рівного //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.23 – 24.

 15. Костарчук Ю. До питання про національні школи в Україні //Визвольний шлях. – 1999. – N3. – С.299 – 300.

 16. Мелешко В. Перспективи розвитку сільської школи //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.1 – 3.

 17. Мелешко В. Проблеми сільської малочисельної школи //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.3 – 5.

 18. Осадчий І.Г. Пректно-модульний підхід до моделювання та організації функціонування системи загальної середньої освіти сільського адміністративного району //Директор шк. – 1999. – N19. – С.

 19. Осмоловський А.О. Гра в житті ліцею...: (З досвіду роботи Українського гуманітарного ліцею ) //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.24 – 28.

 20. Руденко Н. Українська гімназія: перші кроки: (Досвід роботи, м. Сімферополь) //Дивослово. – 1999. – N6. – С.57 – 58.

 21. Руденко О. Методологічна реформа середньої школи //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.93 – 98.

 22. Савченко О. Про стан та перспективи розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.1 – 3.

 23. Специфіка внутрішкільного контролю в умовах оновлення освіти: Метод. рек. /Авт. – укл. О.Т. Шпак. – К., 1999. – 27 с.

 24. Співаковський В. Рейтинг шкіл //Директор шк. – 1999. – N33. – С.6 – 7.

 25. Статистичний збірник: Середні, позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1997 – 1998 рр.). – К.: Компас, 1999. – 136 с.

 26. Хриков Є. Особливості внутрішньошкільного управління в сучасних умовах //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.59 – 66.

 27. Цуканова Т. Загальноосвітній навчальний заклад приватної форми власності: управлінський аспект //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.59 – 66.

 28. Цуканова Т. Приватна школа: специфіка неперервної освіти і обдаровані діти //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.68 – 71.

 29. Яковенко В.П. Трансформаційні процеси в агропромисловому комплексі та сільська школа //Директор шк. – 1999. – N19.

Див.: 69

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 1. Гамрецький І. Керівникові школи про культуру публіцистичного мовлення //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.94 – 98.

 2. Дроб'язко П. Модернізація управлінських функцій заступника директора школи з навчально-виховної роботи //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.67 – 74.

 3. Дроб'язко П. Організація і зміст роботи педагогічної ради //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.74 – 78.

 4. Євдошенко Г. Технологія планування роботи школи: принципи, підходи //Директор шк. – 1999. – N46. – С.9.

 5. Іванюшенко Т.П. Інформатизація процесу навчання, виховання й управління школою //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N2. – С.34 – 35.

 6. Иванова Т.В. Культура педагогического общения. – К., 1999. – 357 с. – Библиогр.: с. 348-353.

 7. Коберник О. Управління навчально-виховним процесом у сільській загальноосвітній школі //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.67 – 73.

 8. Корсакова О. Матеріали до шкільних педагогічних рад /О. Корсакова, С. Трубачева //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.79 – 89.

 9. Коршакова І. Російський завуч американського вчителя на роботу не прийме: Школа в США майже нічого не вчить, а педагоги нікого не виховують //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.24 – 25.

 10. Парибус В.С. Комп'ютер – незамінний помічник директора сільської школи //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.42 – 43.

 11. Перевезій Т. Експериментальне вивчення мотивації директорів шкіл до підвищення кваліфікації //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.87 – 96.

 12. Рева Ю. Управління формуванням та розвитком учнівського колективу //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.90 – 93.

 13. Хрыков Е.Н. Теоретические основы внутришкольного управления. – Луганск: Альма матер, 1999. – 117 с. – Бібліогр.: 47 назв.

 14. Чернов Ю. В.О.Сухомлинський: науково-прикладний аспект реалізації основних елементів системи внутрішньошкільного контролю в управлінській діяльності керівника школи //Директор шк. – 1999. – N43. – С.3 – 6.

 15. Щербань П. Мистецтво управління – це насемперед мистецтво бути чесним //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.4 – 7.

УЧИТЕЛЬ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

 1. Аркушин Г. Прізвиська вчителів: мотивація, словотвір, виховний аспект //Урок української . – 1999. – N2 – 3. – C.28 – 33.

 2. Безбородий В.О. Правова поведінка вчителя як критерій його правової вихованості //Теоретико-методологічні проблеми організації педагогічного процесу: Зб.наук.пр. – Х.,1999. – 6 – 9.

 3. Біляєв О. Лінгвістичний аналіз мовлення вчителя //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.39 – 41.

 4. Богданова О. Методологічні основи роботи вчителя біології //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.16 – 18.

 5. Болсун С. Модель ідеального вчителя //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.55 – 58.

 6. Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів: психологічний аспект //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.37 – 38; N5. - С.16 – 21.

 7. Василюк А. Про шок професійного старту молодих вчителів //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.53 – 55.

 8. Василюк А. Школа і вчитель: вчора і завтра: Причини і тенденції змін у світовій освіті //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.78 – 80.

 9. Головльова Г. З історії спілок учителів України //Педагогіка толерантності. – 1999.-N2.-С.40 – 43.

 10. Гончарук-Василишина Н.М. Розвиток творчої активності вчителя – мовника //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. - Вип.2. - С.309-312.

 11. Грейліх О.О. Педагогічний професіоналізм учителя у стосунках з колегами //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.45 – 46.

 12. Даниленко В. Він був "душею школи". Володимир Дурдуківський //Наук. зап. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35. Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 179 – 193.

 13. Дроб'язко П. Контроль за роботою вчителів початкових класів фахівцем іншого профілю //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.40 – 44.

 14. Зазуліна Л. Дидактико-діалогічна модель підвищення кваліфікації вчителя //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.123 – 134.

 15. Зязюн І. Зоре моя, учительська, світи, не згорай...: (Із книги "Педагогіка добра і трагедій") //Рідна шк. – 1999. – N2,3. – С.6 – 12; N3. – С.11 – 18.

 16. Іонова О. Особливості діяльності вчителя в умовах вальдорфської школи //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.47 – 49.

 17. Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.10 – 12; N2. – С.13 – 14.

 18. Киричок В. Проблема етики спілкування вчителя з учнями: (Пед. спадщина В. Сухомлинського) //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.42 – 43.

 19. Комунікативність вчителя. Професійно-педагогічне спілкування: Метод. посіб. до проведення лабораторно-практ. занять з курсу "Основи пед. творчості"/Укл. В.Х. Сидоренко. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 31с.

 20. Корж Л.В. Професійна й соціальна творчість народного вчительства //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.114 – 116.

 21. Кощак В. Оцінювання діяльності вчителя і учня в процесі атестаційної експертизи середніх загальноосвітніх закладів/В. Кощак, І. Ситар //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.33 – 40.

 22. Кравченко Р. Атестація педагогічних працівників у системі контрольно-аналітичної діяльності //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.41 – 47.

 23. Кучерявий О.Г. Технологія самовиховання вмінь виконувати ціннісно-орієнтаційні функції педагога //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.79 – 86.

 24. Лавриченко Н.М. Роль учителя в соціалізації учнівської молоді: (Європейський контекст) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.101 – 108.

 25. Лукашенко И.Н. Личностные особенности преподавателя и формирование интереса учащихся к предмету /И.Н. Лукашенко, Б.В. Диденко //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N432. – С. 214-216.

 26. Мамус Г.М. Система розвиваючих завдань як засіб розвитку творчого потенціалу вчителя обслуговуючої праці //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.248 – 253.

 27. Манцевич В.Ф. Практичні поради вчителю з розвитку педагогічної інтуїції /В.Ф. Манцевич, Н.А. Козенчук //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.8 – 11.

 28. Наливайко Г. Керівництво самоосвітньою діяльністю вчителів //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.192 – 197.

 29. Охрімчук Р. Як підвищити зорієнтованість учителя на особистість кожного учня? //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.44 – 45.

 30. Панасенко Е. Проблеми ідеалу вчителя у педагогічній журналістиці : (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.76 – 80.

 31. Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України //ІЗ МО України. – 1999. – N3 – 4. – С.54 – 58.

 32. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник: крок у ХХІ століття”: Наказ МО України від 24 листоп. 1999 року № 396; Положення… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №50. – С.270 – 273.

 33. Про підсумки ІV Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 99”:Рішення колегії МО України від 26.05.99 № 6/3 – 18 //ІЗ МО України.– 1999. – № 13 – 14. – С. 58 – 60.

 34. Проблеми післядипломної освіти педагогів: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. (17 – 18 груд. 1998 р.): Доп. та повідомл. /Ін-т змісту і методів навч., Закарпат. ін-т методики навч. і виховання, підвищ. кваліфікації пед. кадрів. – Ужгород: Патент, 1999. – 248 с.

 35. Протасова Н. Наступність у освіті вчителя //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.62 – 63.

 36. Протасова Н. Особистісна орієнтація навчання в освіті педагогів //Рідна шк. – 1999.-N1.-C.72 – 73.

 37. Психологія: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ,1999. –

– Із змісту: Чепелєва Н.В. Психологічна культура вчителя, с.22 – 26; Зубалій Н.П. Проблема формування особистості вчителя у працях Д.Ф.Ніколенка, с.26 – 30; Гоголь О.В. Проблема формування педагогічного мовлення в світлі ідей Д.Ф.Ніколенка, с.40 – 43; Чорнобрівкін В. Порівняльний аналіз засобів ефективного і неефективного педагогічного спілкування /В. Чорнобрівкін, В. Чорнобрівкіна, с.50 – 55; Виновська Л.П. Емпатійність як механізм реалізації об’єкт – суб’єктної педагогічної парадигми, с.61 – 67; Максимець С.М. Місце емпатії в професіограмі учителя, с.67 – 72; Смульсон М.Л. Інтелектуалізація діяльності вчителя в умовах використання нових інформаційних технологій навчання, с.100 – 104; Туриніна О.Л. Використання психологічних поглядів Д.Ф.Ніколенка на проблеми підготовки майбутніх вчителів в педагогічній практиці, с.114 – 117; Ржегулка Е. Врахування професійних навантажень вчителів в концепції їх психологічної освіти, с.149 – 152; Зелінська Т.М. Стратегія психолого-педагогічної допомоги вчителя у становленні самоідентичності старшокласників /Т.М. Зелінська, О.М. Ічанська, с.160 – 163; Семенова Р.О. Особистість педагога як фактор ефективності навчально-виховного процесу в школах нового типу/Р.О. Семенова, Л.І. Пилипенко, с.180 – 186 ; Гуменюк О.М. Конфліктні взаємовідносини між вчителями та учнями підліткового віку, с.195 – 200; Павленко В.В. Взаємодії вчителя і учнів у процесі формування психологічного клімату в класі, с.191 – 195; Ставицька С.О. Деякі аспекти проблеми підготовки практичних психологов та вчителів початкової школи до профілактики і подолання особистісної тривожності молодших школярів, с.231 – 236.

 1. Пшеврацька О.В. Особа вихователя і вчителя у спадщині С.Ф.Русової та В.О.Сухомлинського //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.132 – 139.

 2. Сіткар В. Рівень підготовки вчителя до педагогічної взаємодії з дітьми //Наук. зап. /Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.30 – 33.

 3. Соколовська А. Інформаційна культура вчителя //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.53 – 54.

 4. Тараненко І. Проблеми підвищення кваліфікації вчителів в освітянській діяльності Ради Європи //Відродження. – 1999. – N1. – С.5 – 6.

 5. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. –К.:НПУ,1999. – Вип.2. – 420 с.

– Із змісту: Ілліна О.В. Аналіз діяльності викладачів шкіл як передумова вироблення технологій формування організаторських умінь у майбутніх учителів, с.195 – 199; Алексейчук І.С. Теоретико-методологічні засади професійної творчості учителя, с. 3 – 6; Андрєєва Т.О. Педагогічна творчість як вид духовного виробництва, с. 6 – 9; Гузій Н.В. Вчитель як професіонал: категоріальний аналіз проблеми, с.22 – 29; Гузій Н.В. Творчо-естетичні чинники формування професійної культури вчителя, с.25 – 28; Даниленко Л.І. Підготовка вчителя до інноваційної діяльност / Л.І. Даниленко, Л.В. Буркова, с.172 – 177; Кравченко А.І. Психологічні засоби відновлення здоров'я як головного чинника розвитку творчого потенціалу вчителя/А.І. Кравченко, М.О. Лянной, Ю.О. Лянной, с.216 – 219; Кривошея Т.М. Взаємозв'язок естетичних та інтелектуальних факторів творчої особистості вчителя, с. 34 – 40; Лазарєв М.О. Творча самореалізація вчителя і педагогічний експеримент, с.40 – 43; Панасенко Е.А. Дійсна свобода педагогічної діяльності – одна з головних умов розвитку творчої особистості вчителя, с.120 – 124; Перетятько О.В. Шляхи формування інновативності педагога: до історії, с.126 – 131; Подолянчук С.В. Персональний комп'ютер як засіб розвитку творчого потенціалу особистості вчителя, с.249 – 254; Скалєвська Н.О. Соціальна якість вчителя як сутність його професійно-творчої діяльності /Н.О. Скалєвська, Н.А. Маслєннікова, с.74 – 77; Тарасенко Г.С. Роль художньо-творчого потенціалу в процесі екологізації професійних позицій вчителя, с. 77 – 82; Уварова А.М. Мистецтво і технології виразного слова вчителя, с.394 – 396; Федорова Н.Ф. Роль вчителя – експериментатора в школі – лабораторії, с.397 – 399; Хомич В.Ф. Учитель як суб'єкт педагогічної діяльності в спадщині вітчизняних педагогів початку ХХ ст., с.157 – 163.

 1. Тихоша В. Хист педагога: (З досвіду роботи вчительки сш N44 м. Херсона Н.М. Лопушинської) //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.16 – 19.

 2. Учитель, перед именем твоим...: Из сокровищницы педагогического опыта г.Харькова: Учеб. пособие. – Х., 1999. – 262 с.

 3. Черненький Ю.П. Вплив стильової сфери на конфліктну поведінку вчителя //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.5 – 8.

 4. Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів: (Експериментальна програма) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2 – С.9-12 ; N3. – С.12 – 13.

 5. Янцур М.С. Проведення професійної просвіти та діагностики вчителями початкових класів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.23 – 25.

Див.: 221, 290, 1846

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ

 1. Вербицький В. Проблеми творчості: Позашкільна педагогічна творчість //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.3 – 9.

 2. Ільїн В.В. Гуманітаризація навчання як творчий процес /В.В. Ільїн, В.І. Вировий //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг. – економ. ун–т. – К., 1999. – С. 160 – 172.

 3. Кіт Г.Г. Творчість учителя як засіб формування творчої особистості школяра //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.3: Педагогічні та історичні науки. – С.106 – 112.

 4. Опорні схеми з курсу "Основи педагогічної творчості" (базові поняття та теоретичні основи): Метод.посіб. /НПУ ім.М.П.Драгоманова; Укл. І.М. Фещенко. – К., 1999 – Ч.1. – 32 с.; Ч.2. – 36 с.

 5. Полякова О.М. Категорія "Творча активність" у сучасній психолого-педагогічній науці //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35: Педагогічні та історичні науки. – Ч. 4.-С. 33 – 40.

 6. Творча особистість вчителя: Проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999 – Вип.3. – 461 с.

– Із змісту: Антонова О.Є. Теоретико-методологічна підготовка з педагогіки як складова професійної творчості майбутнього вчителя, с.3 – 7; Дробаха Л.В. Роль естетичного потенціалу праці у творчому розвитку вчителя,с.39 – 42; Крапівіна О.В. Діагностика творчих здібностей молодших школярів у контексті творчої самореалізації вчителя, с.368 – 374; Любчак Л.В. Формування професійної самосвідомості майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності",с.242 – 248; Пасічник О.П. Інтеграція мовного та народознавчого матеріалу як засіб творчої самореалізації вчителя початкових класів,с.390 – 394; Пашетепа І.П. Реалізація творчого потенціалу особистості вчителя у сучасній навчально-виховній практиці освітніх закладів нового типу /І.П. Пашетепа, В.В. Присакар, с.395 – 398; Романюк С.З. Проблема формування творчої особистості вчителя у науково-педагогічній спадщині Івана Бондарчука (Канада), с.139 – 144; Сегеда Н.А. Методологічні засади вивчення проблеми творчої самореалізації вчителя, с.65 – 69.

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

 1. Коваленко О.Е. Аналіз навчальної літератури як один з елементів методичної діяльності викладача спеціальних дисциплін //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.52 – 60.

 2. Перехейда О.М. Нетрадиційні форми методичної роботи /О.М. Перехейда, Н.О. Шкарпітко, М.В. Гонтарева //Все для вчителя. – 1999. – N15 – 16. – С.46 – 50.

 3. Сорочан Т. Школи нового типу. Наук.-метод. забезпечення //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.143 – 144.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Гончаренко Т. Положення про психологічну службу приватної школи "Співтворчість" //Шкільний світ. – 1999. – N18. – С.10.

 2. Єфіменко В.О.Типові проблеми діяльності шкільних психологів і перспективи вдосконалення їх відбору і навчання /В.О. Єфіменко, В.О. Савуляк //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.39 – 44.

 3. Коломінський Н. Проблеми оптимізації соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.75 – 86.

 4. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога /С.Д. Максименко, Т.Б. Ільїна //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.2 – 6.

 5. Пов'якель Н.І. Акмеологія становлення регулятивних компонент професійної діяльності практичного психолога //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.:НПУ,1999. – Вип.4(7). – С.22 – 26.

 6. Поради вченого: Застосування методики "Аналіз сучасного виховання" у консультативній роботі шкільного психолога //Все для вчителя. – 1999. – N10. – C.37 – 43.

 7. Федоров В.Д. Стережиться непрофесійного комп'ютерного психодіагностичного тестування //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.55 – 56.

 8. Чорна Л.Г. Робота практичного психолога з батьками обдарованих дітей //Обдарована дитина. – 1999. – N5. – С.28 – 34.

 9. Якиляшек В. Директор і шкільний психолог: грані співпраці /В. Якиляшек, М. Козій, Г. Павлова //Директор шк. – 1999. – N38. – С.10 – 12.

ВИЩА ОСВІТА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Андрущенко В.П. Вища освіта XXI століття : пошук пріоритетів //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – 1999. – С. 4 – 13.

 2. Андрущенко В.П. Ректорський корпус держави //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.21 – 26.

 3. Артюх С. Інженерно-педагогічна освіта в Україні на рубежі тисячоліть //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.35 – 39.

 4. Балакін В. Багатоступенева підготовка фахівців як інноваційна освітня ідея //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.21 – 23.

 5. Бессолова Т.В. Нові орієнтації у розвитку потенціалу вищої школи України у 90-ті роки //Наука та наукознавство. – 1999. - № 2. – С. 73–76.

 6. Бєланова Р.А. Вища освіта = вище виховання //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.169 – 174.

 7. Бойко Є.М. Сучасний стан і напрямки реформування системи вищої освіти //Фінанси України. – 1999. – N9. – С.46 – 52.

 8. Бондар В.І. Модульно-рейтингова технологія вивчення навчальної дисципліни ( На матеріалі дидактики): Навч. посіб./НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 48 с.

 9. Вакуленко В.М. Мета і принципи системи неперервної освіти //Наук. зап.: Ч.2 (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.24 – 33.

 10. Гаврилюк О. Соціально-економічні умови підготовки молодшого спеціаліста: (Вищі професійні училища) //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.43 – 44.

 11. Гонтаровська Н.Б. Теоретико-практичні основи створення навчального закладу естетичного профілю /АПН України, Ін-т змісту і методів навчання. – Д., 1999. – 178 с. – Бібліогр.: 170 назв.

 12. Гуманітарна освіта: досвід і проблеми: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманіт. освіти" (Ужгород, 25-27 трав. 1998 р.) /Ужгород. держ. ун-т, АН вищ. шк. України, 1999. – 612 с.

 13. Деркач М. Друга молодість старого вузу: Глухівському педінституту – 125 /М. Деркач, В. Чирва, В. Зінченко //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.1 – 3.

 14. Дмитренко П. Дистанційна освіта: Аналітичний огляд /П. Дмитренко, Ю. Пасічник.-К., 1999.-24 с.

 15. Закусилов Н.А. Концепция формирования единого межвузовского информационного пространства //Вестн. Херсон. гос. техн. ун–та. – 1999. - № 1(5). – С. 98-99.

 16. Кайдановська О.О. Значення емоцій у формуванні художньо-творчих здібностей студентів //Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – К.,1999. – Т.15. – С.51 – 58.

 17. Каптерев А.И. Концепция информатизации университета //Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф. – Симф., 1999. – Т. 2. – С. 198-201.

 18. Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: Матеріали наук.-теор. конф., присвяч 165-річчю ун-ту. Ч. 1, Ч. 2. Гуманітарні науки. – К.: Вид. центр "Київ. ун-т", 1999. – Ч. 1. – 141 с., Ч. 2. – 133 с.

 19. Коваленко А.М. Види мотивації та її вплив на підвищення результативності навчання у ВНЗ /А.М. Коваленко, Л.М. Гопкало //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – 1999. –С. 172 – 180

 20. Коломієць О.Б. Реалії і перспективи гуманізації професійного становлення майбутнього фахівця у вищій школі //Наука і сучасність: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, Ч.3. – С.64 – 72.

 21. Коробченко А. Олександр Яната. Розвиток екологічної освіти в Україні //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.155 – 163.

 22. Массинга В. Информационные технологии управления высшими учебными заведениями / В. Массинга, Н.И. Самойленко. – Х.: Основа, 1999. – 230 с. – Библиогр.: 24 назв.

 23. Мигович І. Перспективний напрямок діяльності вищої школи України //Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – N3 – 4. – С.16 – 24.

 24. Михайлов К.М. Интегрированная система управления высшим учебным заведением //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та – 1999. – 1(5). – С. 252.

 25. Мозговий В.І. Університет як головний центр гуманістичної ідеології у зв'язку з духовною кризою суспільства /В.І. Мозговий, Н.І. Мозгова //Зб. наук. пр. Східноукраїнського держ. ун–ту. – Луганськ:СУСУ,1999. – Т.2. – С.164 – 166.

 26. Мокін Б.І. Роль університетів у розвитку регіонів молодих держав //Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 1999. – N6. – С. 101-103.

 27. Нікуліна А. Донецькому інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівникив – двадцять років //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.46 – 47.

 28. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. –

- Із змісту: Зінченко В.П. Зміст підготовки вчителів і практичних психологів до використання ЕОМ в профорієнтації учнівської молоді /В.П. Зінченко, М.С. Янцур, О.С. Вронський, с.93 – 98; Янцур М.С. Підготовка практичних психологів – профконсультантів до визначення рівня самоаналізу особистості з метою її профорієнтації, с.17 – 22; Янцур М.С. Психолого-педагогічні підходи до розробки змісту курсу "Професійна психодіагностика з практикумом", с.125 – 130.

 1. Орієнтовний перелік функцій проректора (заступника директора) вищого навчального закладу з питань гуманітарної освіти та виховання //ІЗ МО України. – 1999. – N11. – С.25 – 28.

 2. Островський К.С. Світові тенденції розвитку вищої освіти //Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – N 6. – С. 89-92.

 3. Петров Э.Г. Методы количественной оценки содержания и качества подготовки специалистов //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – 1(5). – С. 71-73.

 4. Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства: Матеріали звіт.-наук. конф., 1-2 квіт. 1999 р. /Держ. акад. кер. кадрів освіти. – К., 1999. – 369 с.

 5. Подлесний О.І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у вузі //Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могилянська академія. - 1999. - Т.9: Спец. випуск.Ч.2. – С.282 – 284.

 6. Подолян Л. Высшее образование ХХІ века: каким оно будет?: (Беседа с дир. Ин-та высш. образования АПН Украины В. Андрущенко) //Зеркало недели. – 1999. – N48(4 дек.). – С.12.

 7. Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Указ Президента України //Уряд. кур'єр. – 1999. – N223 (27 листоп.).

 8. Про утворення Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука: Пост. КМ України від 12.10.1999 року №1882 //Офіц. вісн. України.-1999.- №41.- С.34.

 9. Професійна підготовка фахівців в умовах оновленої парадигми освіти: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела, 1999. – 136 с. – (Проблеми сучасного мистецтва і культури).

 10. Романовський О. Завдання освіти в аспекті розвитку підприємництва в Україні //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.116 – 123.

 11. Романовський О. Недержавна вища освіта: "за" чи "проти"? //Рідна шк. – 1999. – N9. – С.3 – 5.

 12. Романовський О. Програма ділового партнерства: (Українсько-американський гуманітарний ін-т "Вісконсінський міжнародний університет" (США) в Україні") //Рідна шк. – 1999. – N11. – С.25.

 13. Сигов К. Civitas academica та призначення університету //Сучасність. – 1999. – N6. – С.130 – 133.

 14. Таран Ю. Управління кадровим забеспеченням у ВНЗ /Ю. Таран, О. Величко, О. Ясєв //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.27 – 32.

 15. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – 428 с.

– Із змісту: Барановська Л.В. Комунікативна компетентність викладача вузу,с.145 – 148; Панасенко Т.Г. Формування творчих умінь в процесі музично-теоретичної підготовки студентів вузу культури,с.243 – 246.

 1. Шкіль М. Тенденції і принципи дальшого розвитку вищої освіти: (за матеріалами всесвіт.конф.ЮНЕСКО з вищої освіти) /М. Шкіль, О. Романовський //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.103 – 114.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

 1. Артюшина М.В. Академічна студентська група як фактор соціалізації і навчальної діяльності студентів //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. –К., 1999. – Вип.3. – С.64 – 69.

 2. Атрощенко Т. Розвиток культури міжнаціонального спілкування у студентському колективі //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.92 – 95.

 3. Бочарова С.П. Проблеми розвитку професійної пам'яті в умовах інновацій навчання //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N 432. – С. 34-37.

 4. Гаркуша Л.С. Висока самооцінка студента педвузу як основа його професійної свідомості //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.195 – 200.

 5. Жалдак Л. Управління гуртуванням студентської групи //Освіта і управління. - 1999. - N3. - С.99-102.

 6. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. Вип. 13. – К. – Запоріжжя, 1999. – 208 с.

 7. Шебанова С.Г. Анализ "Образа Я" в исследовании феномена агрессии у студентов //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.31 – 34.

 8. Шостак Г.В. Особенности восприятия студентами музыки современных массовых жанров //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.75 – 81

 9. Штифурак В.С. Коррекція дезадаптованості студентів – першокурсників в умовах вузу //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук. пр. Київ. держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.21 – 26.

Див.: 1737

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 1. Андрющук А.А. Профессионально-ориентированные системы тестирования /А.А.Андрющук, И.Л. Глемб; Восточноукр. гос. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Луганск, 1999. – 82 с. – Библиогр.: 38 назв.

 2. Барановська Л.В. Комунікативна компетентність викладача вузу //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.146 – 148.

 3. Булгакова Н.Б. Активізація пізнавальної діяльності студентів – іноземців на основі суб'єкт – суб'єктних відносин //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.105 – 111.

 4. Вонсович В. Внутрішньо-семестровий контроль якості знань студентів як педагогічна проблема //Проблеми педагогічних технологій /Волин. держ. пед ун-т. –Луцьк,1999. – Вип. 3. – С. 15 – 19.

 5. Грига І. Викладання соціальної політики і соціальної роботи в магістеріумі / І. Грига, О. Іванова //Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – N 3-4. – С. 5-15.

 6. Гусак П.М. Методологічні засади диференційованого навчання у вищому закладі освіти //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 145 – 154

 7. Демінський О. Наукові аспекти оптимізації побудови навчально-тренувального процесу //Наук.записки Тернопільського держ.пед.ун–ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.183 – 187.

 8. Демінський О.С. Науково-технічна творчість студентів: проблеми і пошуки //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.18 – 26.

 9. Дрибан В.М. Активизация обучения в высшей школе: Аспект проблемного обучения. – Донецк: Кассиопея, 1999. – 141 с.

 10. Заскалєта С.Г. Основи організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при навчанні іноземної мови //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.1: Педагогічні та історичні науки.-С.26- 32.

 11. Збірник наукових праць Східноукраїнського державного університету. – Луганськ, 1999. – Т.2. – 200 с.

– Із змісту: Голубченко А.Л. Использование компьютеров в организации самостоятельного обучения студентов /А.Л. Голубченко, Ю.Г. Вивденко, В.А. Слащев, с. 117-119; Вереина Л.В. Особенності изучения психологических дисциплін в форме психотренинга, с.119 – 123; Дронова В.В. Особливості викладання української ділової мови в системі модульного навчання, с.126 – 129; Проценко В.А. Изучение гуманитарних и социально-экономических дисциплин и их роль в гуманитарном воспитании студентов /В.А.Проценко, В.Н.Носач, М.А.Бренер, с.132 – 135; Мандрила В.А. Проблемно-поисковый процесс развития знания, с.146 – 151.

 1. Клименко Н. Формування активної пізнавальної діяльності студентів //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.16 – 19.

 2. Коренева І.М. Актуальність самостійної пізнавальної діяльності студентів як пріоритетної форми організації навчання у вищому навчальному закладі //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.56 – 58.

 3. Кравцова І.А. Навчально-дослідна робота як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. – Вип.3. – С.235 – 239.

 4. Курило В. Система довузівської підготовки учнів шкіл нового типу/В. Курило, О. Адаменко //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.145 – 146.

 5. Лузан П.Г. Активізація навчання студентів – К., 1999. – 216 с. – Бібліогр.: 312 назв.

 6. Метешкин К.А. Формализация деятельности преподавателя высшего учебного заведения //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 151-153. – Библиогр.: 7 назв.

 7. Окса М.М. Проблеми активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з спецкурсів та спецсемінарів //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.1: Педагогічні та історичні науки.-С.118- 124.

 8. Плотникова О.Б. Педагогічне керування процесом дидактичної адаптації першокурсника педвузу (на матеріалі вивч. іноз. мови) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. – Вип.3. – С.277. – 279.

 9. Проблемы и пути оптимизации образования учащейся молодежи в гуманитарном вузе: III науч.-метод. конф.: Сб.материалов. – Донецк, 1999. – 152 с.

 10. Тищенко О.І. Про більш чи менш об'єктивну оцінку знань студентів за допомогою метематичних методів //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 74-75.

 11. Тодосійчук В.Л. Систематизація знань та використання ділових ігор при атестації студентів вузу //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.2. – С.190 – 195.

ФОРМИ, МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 1. Бондар В. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти: (на матеріалі дидактики) //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.19 – 40.

 2. Воровка М.И. Личностные характеристики студентов как условие эффективности организации деловых игр //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. - Ч.3 – С.30 – 37.

 3. Гич Г.М. Тренінгове навчання студентів бібліотечно-інформаційних спеціальностей //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.200 – 206.

 4. Домінський О. Науково-технічна творчість молоді у вищих закладах освіти //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.43 – 45.

 5. Журавська Л. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у вищих навчальних закладах освіти //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.105 – 115.

 6. Купенко О.В. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.219 – 222.

 7. Мушак А.Я. Інтерактивні мультимедіа – невід'ємний атрибут сучасних технологій дистанційного навчання //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 100-101.

 8. Римар Л.В. Використання активних методів навчання в практиці роботи ВЗО //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2.-С.258 – 261.

 9. Сергієнко Л. Деякі аспекти організації самостійної роботи студентів технічних вузів //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N2. – С.31 – 33.

 10. Телекоммуникации для дистанционного обучения: новые возможности для преподавателей /Е.В. Карась, В.В. Колос, С.П. Кудрявцева //Управляющие системы и машины. – 1999. – N2. – С. 81-88.

Див.: 366

ВИХОВНА РОБОТА У ВНЗ

 1. Демчук В.С. Системний підхід до організації національного виховання студентської молоді //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.19 – 21.

 2. Заїка О.Я. Збереження традицій естетичного виховання у вищій школі //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К, 1999. – Вип.2. – С. 30 – 32

 3. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 20 – 23 квіт. 1999 р. – К.: Вид-во Європ. ун–ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 375 с.

 4. Олексюк О.М. Проблема формування духовного потенціалу студентів //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.47 – 48.

 5. Похоленчук Ю.Т. Історичні аспекти та основні напрями розвитку фізичного виховання на природничо-географічному факультеті з 1972 – 1997 рр./Ю.Т. Похоленчук, В.Я. Махов, Б.Р. Антоневич, Г.М. Оленіна //Сучасний стан та перспективи розвитку природничо-географічних наук і освіти. – Зб. наук. пр., присвяч. 25 – річчю природничо-геогр.ф-ту /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – С.213 – 218.

 6. Тарасенко Г.С. Шляхи екологізацтї сприйняття природи майбутніми вчителями //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.81 – 87.

 7. Ципко С. Проблеми сучасної політичної культури студентської молоді України //Відродження. – 1999. – N4. – С.8 – 13.

ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

 1. Балашова С.П. До проблеми професійної підготовки вчителя – дослідника //Наук. зап. НПУ ім. М.П.Драгоманова.: (педагогічні та історичні науки). - К., 1999. - Ч.3 – С.8 – 13.

 2. Бережний С. Засобами народної педагогіки: Підготовка майбутнього вчителя /С. Бережний, Г. Бережна //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.66 – 67.

 3. Бешевець Л.В. Особливості індивідуальної роботи по формуванню відповідальності у майбутніх педагогів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.178 – 182.

 4. Бірюк Л.Я. Формування творчих здібностей студентів у процесі оволодіння методикою російської мови //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук.пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова – К., 1999. – Вип.2. – С.148 – 150.

 5. Болюбаш Я. Реформування педагогічної освіти: концептуальні засади //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.3 – 4.

 6. Бортніченко О.Д. Підготовка майбутніх учителів до професійно-педагогічного спілкування: соціокультурний аспект //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип.2. – С.9 – 14.

 7. Букач М. Виховна робота майбутнього вчителя музики у дитячому таборі відпочинку //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.45 – 47.

 8. Булда А. Педагогічна практика студентів – істориків як фактор професійного становлення //Історія в шк. України. – 1999. – N4. – С.50 – 51.

 9. Булда А.А. Практична підготовка вчителів історії в педагогічних навчальних закладах України: Етапи і особливості: Монографія /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 498 с.

 10. Бучко Г. Роль курсу латинської мови у формуванні граматичних і словотвірних понять студентів – філологів //Наук. зап. Терноп. держ .пед. ун – ту.Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.102 – 106.

 11. Вайніленко Т.В. До питання формування готовності майбутніх вчителів до професійного самовдосконалення //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.8 – 12.

 12. Васильєва О.В. Професійно-педагогічне відношення до музики як моральної цінності: деякі теоретичні передумови //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С. 19 – 21.

 13. Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький,1999. – Вип.1.

– Із змісту: Кримська Г.І. Педагогічна акмеологія і проблеми профессионалізму /Г.І. Кримська, В.В. Панчук, с.144 – 147; Засєкіна Л.В. Технологія формування професійно-творчого мислення майбутнього педагога – фахівця іноземної мови, с.147 – 149; Дубасенюк О.А. Соціально-педагогічна підготовка майбутніх учителів до роботи з важковиховуваними учнями та їх батьками /В.А. Ковальчук, Т.І. Шанскова, О.А. Дубасенюк, с.155 – 158; Дубовик Л.П. Педагогічне стимулювання естетичної активності в системі професійної підготовки, с.164 – 167; Бойко Ю.П. Сугестопедія – новий стиль педагогічного спілкування,с.168 – 171; Козубай В.І. Психолого-педагогічні фактори становлення майбутніх фахівців/В.І. Козубай, В.В. Дроздова, с.174 – 178; Галус О.М. Трансформування наукових ідей в практику роботи вчителів як педагогічна проблема, с.182 – 184.

 1. Волкова В.А. Професійно-ціннісні орієнтації – стрижнева якість особистості майбутнього вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.12 – 17.

 2. Володько В.М. Основні проблеми підготовки майбутнього вчителя //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.89 – 98.

 3. Гаврилюк О.О. Формування комунікативної культури як умови творчої діяльності майбутніх вчителів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.17 – 22.

 4. Гапійчук І.М. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до емоційної дидактичної взаємодії //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки)/НПУ ім. М.П.Драгоманова.-К.,1999.-Ч.3.-С.37- 44.

 5. Геращенко В.Д. Формування творчої особистості вчителя в процесі професійної підготовки //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб.наук.пр. НПУ ім.М.П.Драгоманова – К., 1999. – Вип.2. С.162 – 164.

 6. Головач Ю.В. Критерии оценки сформированности фонетических навыков устной речи студентов языкового педагогического вуза //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.29 – 31.

 7. Голота Н.М. Формування творчої особистості майбутнього вихователя в процесі підготовки з курсу "Художня праця" //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.165 – 168.

 8. Горбенко С.С. Історико-педагогічна думка про естетичне виховання та підготовку вчителя //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.3. - С.56 – 63.

 9. Горда М. Морально-етичне виховання майбутніх учителів на уроках літературного краєзнавства Буковини //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.20 – 23.

 10. Горда М. Морально-етичне виховання студентів педучилища в процесі вивчення літературного краєзнавства/М. Горда, С. Пультер //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N4. – C.41 – 47.

 11. Гретченко М.Б. Психологічна підготовка вчителя //Проблеми гуманітарних наук: Наук. зап. /Дрогобицький держ. пед. ін-т ім. І. Франка. – 1999. – Вип. 4. – С. 140 – 149

 12. Гринь Т.В. Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя початкової школи //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.68 – 70.

 13. Гусак П.М. Підготовка учителя: технологічні аспекти. – Луцьк: Вежа, 1999. – 278 с.( Інтенсифікація дидактичної підготовки майбутніх учителів початкових класів; Дидактика як системоутворюючий фактор системи дидактичної підготовки майбутнього учителя; Диференційоване навчання в процесі дидактичної підготовки майбутнього учителя). – (Книгозбірня студента).

 14. Дарійчук Л.П. Педагогічне спілкування як форма навчальної взаємодії викладача та студентського колективу в процесі вивчення англійської мови //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. - Ч.2 – С.44 – 49.

 15. Дивак В.В. Здійснення поетапного навчання методистів на курсах у закладах післядипломної освіти педагогічних працівників //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. - Ч.2 – С.49 – 57.

 16. Діагностичні основи підготовки педагогів до вивчення виховної роботи //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.97 – 104.

 17. Долинська Ю.Г. Розвиток здатності самоуправління як механізму активізації процесу самоактуалізації особистості майбутнього практичного психолога //Психологія /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Вип.4(7). – С.236 – 245.

 18. Зазуліна Л. Курсова підготовка педагогів до діалогізації педагогічного процесу //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.181 – 191.

 19. Зайцєва О.М. Шляхи та засоби підготовки студентів педвузу до професійної кар’єри педагога //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.105 – 109.

 20. Капська А.Й. Методика моделювання сценарію життя як механізм підготовки студентів до формування особистості підлітка //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. - Вип.2, Ч.3. – С.3 – 7.

 21. Ковальчук Г.О. Формування професійних педагогічних умінь майбутніх викладачів економіки //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.98 – 103.

 22. Кожевнікова Л.В. До проблеми підготовки вчителів початкових класів до музично-просвітницької діяльності в школі //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1. – С.68 – 74.

 23. Козяр М.М. Психологічні основи формування графічних умінь і навичок у майбутніх спеціалістів //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.98 – 102.

 24. Коломієць Д.І. Використання задач з інтегрованим змістом при підготовці вчителя трудового навчання //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1. – С.82 – 89.

 25. Корець М.С. Основні положення до концепції вчителя технологій виробництва //Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Зб. наук.-метод. пр. /Рівненський держ. гум. ун-ту. – 1999. – Вип.1. – С.105 – 108.

 26. Крицький В.М. Формування узагальнених прийомів способу художньо-інтерпретаційної діяльності у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти //Наук.ові зап.иски: Ч.3 (педагогічні та історичні науки) ./ /– НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.3. – С.178 – 184.

 27. Кучерявий О. Засади організації професійного самовиховання майбутніх педагогів дошкільних закладів і початкової школи //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.116 – 121.

 28. Кучерявий О.Г. Концептуальна схема психології професійного самовиховання майбутнії педагогів дошкільної і початкової шкільної ланок освіти //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.45 – 46.

 29. Кучерявый А.Г. Профессиональное самовоспитание будущих педагогов в процессе их целостной подготовки. – К.: Вища шк., 1999. – 223 с. – Библиогр.: 218 назв.

 30. Ліхіцька Л.М. Формування учителя нового типу, учителя – творця //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.3. - С.203 – 213.

 31. Литвиненко С.А. Підготовка педагогічних кадрів в умовах гуманізації освіти та виховання //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.89 – 93.

 32. Лучкіна Л. Удосконалення мовленнєвої підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.92 – 95.

 33. Макарченко О. Підготовка випускників інженерно-педагогічних ВНЗ до виховної роботи в професійних закладах освіти //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту. Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.208 – 212.

 34. Мішедченко В.В. Підготовка студентів педагогічного факультету до проведення уроків музики в загальноосвітній школі //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.51 – 53.

 35. Ничкало Н.Г. Современные проблемы подготовки педагогических кадров для профессионально-технических учебных заведений /Н.Г. Ничкало, Э.М. Ковальчук, О.И. Щербак – К.: Наук. свит, 1999. – 34 с.

 36. Ніколаєва С.Ю. Ступенева підготовка вчителя/викладача іноземної мови в університеті: Вихідні положення //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.3 – 8.

 37. Овчарук О. Педагогічні ідеї Олександра Дзбанівського в сучасній практиці музичної освіти //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.48 – 50.

 38. Олексюк О. Творча самореалізація майбутнього фахівця – музиканта в інтерпретаційному процесі //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.116 – 120.

 39. Осипець Р. Педагогічне керівництво засвоєнням майбутніми вчителями народної пісенної культури //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.22 – 25.

 40. Остапенко Л.В. Дієвість педагогічних умов в процесі формування творчих якостей у студентів – хормейстерів засобами хорової духовної музики //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 172 – 178.

 41. Падалка Г.М. Професійно-цілісний підхід і його реалізація в умовах художньої освіти майбутніх вчителів: На матеріалі музичних дисциплін /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 29 с.

 42. Панченко Г. Готовність любити дітей як необхідна складова професіоналізму майбутнього вчителя /Г. Панченко, І. Парасюк //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.216 – 218.

 43. Пасинок В.Г. Мовна підготовка студентів як загальнопедагогічна проблема. – Х.: Лівий беріг, 1999. – 154 с.

 44. Пащенко Д. Підготовка вчителя до гуманістичного виховання: Зарубіжний досвід //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.74 – 76.

 45. Пироженко В. Філософія як навчальний предмет: обгрунтування викладання вузівського курсу //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.9 – 13.

 46. Побережна Л. Специфіка прояву естетичної культури в професійній діяльності вчителя музики //Наук. зап. /Терноп. держ. пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.121 – 124.

 47. Побережна Л.Л. Психолого-педагогічні засади розвитку естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів //Соціалізація особистості /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ, 1999. – С.28 – 34.

 48. Полякова О.Л. Визначення потреби в читанні фахової іноземної літератури студентів педагогічного коледжу //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Ч.1. - С.136 – 140.

 49. Поташнюк І.В. Оптимізація професійної підготовки педагога як організація здорового способу життя //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.70 – 79.

 50. Про створення Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка: Постанова від 9 груд. 1999 року № 2247 //Офіц. вісн. України. – 1999. – №50. – С. 63.

 51. Про створення Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка: Постанова від 6.10.1999 р. № 1843 //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 40. – С.64

 52. Про утворення Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти і Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників: Постанова від 22 лип. 1999 р. № 1327 //Офіц. вісн. України. – 1999. – №30. – С.17

 53. Проблеми педагогічних технологій: Зб.наук.пр./Волин. держ. ун–т,1999. – Вип.3. – 102 с.

– Із змісту: Грицай О. Особливості підготовки спеціалістів фізичної культури й оздоровчої роботи до професійної діяльності на територіях радіоактивного забруднення,с.20 – 23; Засекіна Л. Конструювання моделі професійно-творчого мислення майбутнього педагога – фахівця іноземної мови, с.34 – 42; Кричфалуший М. Роль уваги у формуванні особистості майбутнього вчителя фізичної культури, с.50 – 54; Ніфака Я. Формування творчої особистості вчителя фізичної культури,с.61 – 66.

 1. Проблеми формування сучасного вчителя у вищій педагогічній школі. Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів педагогічного закладу: Наук.-метод. зб. /Ніжин. держ. пед. ун-т. – 1999. – 174 с.

 2. Прокопович Б. Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання до ознайомлення учнів з художніми народними ремеслами //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N4. – С.27 – 30.

 3. Протасова Н.Г. Педагогічна техніка та розвиток творчого потенціалу особистості у післядипломній освіті педагогів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр./НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2 – С.254 – 258.

 4. Психологія: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ,1999. – Вип. 4(7). – 246 с.

- Із змісту: Балабанова Л.М. Психолого-педагогічні проблеми студентського віку, с.169 – 174; Блінова О.Є. Психологічні умови розвитку відкритості до спілкування майбутнього вчителя у навчальному процесі, с.142 – 149; Бочелюк В.Й. Професійне становлення педагога,с.91 – 96; Волинська Л.В. Проблеми підготовки вчителя предметника в світлі поглядів Д.Ф.Ніколенка, с.84 – 91; Кривокулінська В.М. Психологічні особливості формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вчителів іноземної мови, с130 – 135; Максимчук Н.П. Зміст ціннісних орієнтацій в життєво-професійному самовизначенні майбутнього педагога,с.55 – 61; Матяш-Заяць Л.П. Особливості прояву стилю конфліктної поведінки майбутніх вчителів, с.73 – 78; Ткачук Т.М. Орієнтація на особистісний розвиток – умова формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів,с.36 – 40; Співак Н.В. Підготовка вчителя до засвоєння психологічних основ формування навчальних дій у дошкільників і молодших школярів, с.186 – 190; Хомич Г.О. Актуальні проблеми та перспективи підготовки практичних психологів,с.219 – 224; Юрченко В.І. „Я – концепція” як показник особистісного зростання майбутнього вчителя,с.31 – 35; Яблонська Т.М. Розвиток здатності до рефлексії як умова професійного та особистісного зростання майбутнього педагога, с.44 – 49.; Артемчук О.Г. Уміння формувати екологічні поняття – важлива складова розумових якостей майбутнього вчителя біології, с.125 – 130; Носков В.І. Проблеми підготовки психологів в системі вищої освіти,с.210 – 219; Полякова І.О. Розвиток музично-художнього мислення студентів у процесі підготовки до музично-виконавської діяльності,с.118 – 125.

 1. Романишина Л. Підготовка майбутнього вчителя хімії та біології до соціально-педагогічної діяльності /Л. Романишина, Л. Свідерська //Наук.зап. Терноп. держ. пед. ун–ту.Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.13 – 17.

 2. Рейзенкінд Т. Взаємодія мистецтв як фактор підготовки педагогів до художньо-просвітницької діяльності //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.48 – 49.

 3. Синьова Є.П. Підготовка компетентних кадрів до праці з незрячими різних вікових категорій //Сучасний світ і незрячі: Матеріали І Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.14 – 18.

 4. Сігаєва Л.Є. Проблема підготовки й підвищення кваліфікації вчителів у контексті неперервної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.94 – 100.

 5. Сіткар В. Рівень підготовки вчителя до педагогічної взаємодії з дітьми //Наук.зап. Терноп. держ. пед. ун–ту.Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.30 – 33.

 6. Сова М.О. Вивчення смисложиттєвих орієнтацій майбутнього вчителя музики /М.О. Сова, С.О. Дєніжна //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999.-Ч.4.-С.84- 91

 7. Сорочинська В.Є. Цілісне становлення особистості майбутнього вчителя //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.87 – 94.

 8. Стегура Т.М. До питання змісту навчання іноземній мові у вищих неспеціалізованих закладах освіти //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 92 – 98.

 9. Степанишин Б.І. Професійне спрямування навчально-виховного процесу педагогічного вузу. – Рівне, 1999. – 110 с.

 10. Степура Л.О. Навчальна гра як засіб стимулювання вивчення іноземної мови у немовному вузі /Л.О. Степура, С.Б. Столбецька //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук .пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип.3. – С.295. – 300.

 11. Стешенко В. Структурно-логічна схема підготовки вчителя трудового навчання //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N1. – С.23 – 28.

 12. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.:НПУ,1999. – Вип.2. – 428 с.

–Із змісту: Бортніченко О.Д. Підготовка майбутніх учителів до професійно-педагогічного спілкування: соціокультурний аспект,с. 9 – 14; Голота Н.М. Формування творчої особистості майбутнього вихователя в процесі підготовки з курсу "художня праця",с.165 – 168; Горбенко С.С. Естетична підготовка творчої особистості вчителя в історії педагогічної думки,с.95 – 98; Дубасенюк О.А.Динаміка розвитку професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вчителів /О.А. Дубасенюк, Т.О. Гришенкова, с.184 – 186; Заїка В.В. Світоглядна орієнтація майбутнього вчителя,с. 28 – 30; Захарова Н.М. Формування творчих здібностей майбутнього вчителя в процесі вивчення курсу методики викладання природознавства в початкових класах,с.186 – 189; Знамеровська Н.П. Підготовка студентів інженерно-педагогічних факультетів педвузів до розвитку художньо-конструкторських здібностей учнів,с.189 – 195; Каліш В.А. Формування в майбутніх класоводів лексичних знань та умінь з орієнтацією на професіограму вчителя початкових класів ,с.199 – 203; Парасюк І.А. Зміст поняття та особливості формування у студентів готовності любити дитину,с.247 – 249; Сиротюк І.Б. Проблеми фахової підготовки вчителів ритміки і танцю,с.261 – 263; Решетняк В.Ф. Проблеми формування творчої активності особистості, с.59 – 62; Осадчук Т.В. Застосування мотодів та прийомів активізації творчості студентів у системі їх підготовки до виховної роботи,с.262 – 270; Ковальчук В.А. До питання про підготовку майбутнього вчителя до соціально-педагогічної діяльності ,с.207 – 210; Мільто Л.О. Творче становлення індивідуальності майбутнього вчителя,с. 47 – 50; Кучерявий О.Г. Професійне самовиховання як засіб розвитку творчого потенціалу особистості майбутнього педагога,с.222 – 227; Коновальчук І.І. Структурно-функціональна модель формування у майбутніх учителів умінь проектувати виховну діяльність,с.210 – 216; Індило Л.Д. До питання професійно-педагогічної спрямованості вчителя – дефектолога,с.32 – 34; Степаненко Н.І. Деякі аспекти підготовки вчителя початкової школи до соціально-педагогічної роботи,с.267 – 269; Захарова Н.М. Формування творчих здібностей майбутнього вчителя в процесі вивчення курсу методики викладання природознавства в початкових класах,с.186 – 189; Осадчук Т.В. Роль творчості у формуванні виховного потенціалу вчителя,с.54 – 59; Лазаренко Н.І. Формування творчої особистості вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки,с.227 – 230; Федоришин В.І. Художньо-творчий розвиток майбутнього вчителя в класі музичного інструменту, с.272 – 275; Фещенко І.М. Формування в майбутніх вчителів творчого підходу до розв'язання педагогічних задач,с.275 – 278; Щетина Н.П. Формування творчої спрямованості майбутнього вчителя креслення,с.281 – 284; Теплова О.Ю. Інтерпретація творів М.Степаненка у фаховій підготовці вчителя музики,с.269 – 272; Бриліна В.Л. Основи науково-педагогічних досліджень в системі підготовки вчителя музики,с.150 – 153; Бурська О.П. До питання розвитку музично-виконавського мислення майбутнього вчителя,с.15 – 19; Васильєва О.В. Професійно-педагогічне відношення до музики як моральної цінності: деякі теоретичні передумови, с.19 – 21; Верещагіна О.Є. Розвиток самостійності майбутнього педагога – музиканта в процесі вивчення курсу "аналіз музичних творів" /О.Є. Верещагіна, Т.Т. Маринчук,с.153 – 155; Газінський В.І. Робота над сучасною музикою в учбовому хорі,с.155 – 158; Гарбар Г.А. Використання активних методів навчання в музичній підготовці студентів вузу культури ,с.158 – 162; Коваленко І.Г. Розвиток творчих здібностей на уроках диригування – необхідна умова професіоналізму майбутніх вчителів,с.203 – 206; Олексюк О.М. Духовні почуття в структурі творчої особистості майбутнього фахівця – музиканта,с. 50 – 54; Римаренко Н.П. Зміст і структурні компоненти емоційно-естетичного досвіду майбутнього фахіфця – бандуриста,с. 62 – 65; Римаренко О.П. Формування культури почуттів майбутнього фахівця – бандуриста в контексті особистісно-орієнтованого підходу,с. 65 – 68; Семенова Н.М. Ціннісний підхід в процесі викладання музично-теоретичних дисциплін у вузах мистецтва,с. 68 – 74; Семко М.І. Особливості проблеми стандартизації вимог до оцінювання результатів музичної освіти, с.380 – 384;

 1. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип. 3. – 461 с.

- Із змісту: Бендікова С.І. Професійна підготовка майбутнього вчителя музики на засадах народнопісенних традицій,с.174 – 178; Чайковська О.А. Проектування комп’ютерного середовища в музичному навчанні,с.300. – 304; Дорошенко Т.В. Комунікативні уміння як компонент творчої особистості майбутнього вчителя музики,с.29 – 35; Король А.М. Нестандартні методи навчання музики при підготовці до творчої діяльності,с.232 – 235; Згурська Н.М. До проблеми формування музично-виконавської культури майбутнього вчителя,с.211 – 216; Могилей І.В. Тренінги як засіб емоційного виховання майбутніх учителів музики,с.253 – 258; Овчаренко Н.А. Проблема формування мотивації творчості майбутніх учителів музики у вокальному класі,с.258 – 262; Прушковська Н.Н. Формування творчої особистості вчителя музики у навчально-виховному процесі: з досвіду роботи викладача /Н.Н. Прушковська, Л.П. Василевська, с.280. – 286; Рубаха О.О. Деякі аспекти методики викладання аналізу хорових партитур,с.286. – 291; Скорик Т.В. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музики у процесі інструментальної підготовки,с.291. – 295; Суходольська Л.В. Творча самореалізація – основа розвитку естетичного досвіду майбутнього вчителя, с.75 – 79; Сущенко Л.П. Формування творчого потенціалу майбутнього викладача фізичного виховання та спорту в процесі вивчення валеології,с.422 – 430; Кучерявий О.Г. Особливості формування у майбутніх педагогів дошкільних закладів і початкових класів інтересу до професійного самовиховання,с.239 – 242; Індило Л.Д. Професійна мотивація в системі становлення вчителя – дефектолога,с.452 – 455; Ілліна О.В. Педагогічні задачі організаційного характеру як засіб формування організаторських умінь майбутніх учителів,с.217 – 226; Драшко О.М. До проблеми виховання творчої особистості вчителя обслуговуючої праці в умовах вищого навчального закладу,с.35 – 38; Загородня Л.П. Розвиток творчих здібностей майбутніх вихователів дитячого садка в процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності",с.206 – 210; Фещенко І.М. Формування у майбутніх вчителів інтегративного педагогічного вміння розв"язувати педагогічні задачі,с.85 – 89; Чуланова О.Л. Соціокультурний аспект розвитку творчого потенціалу у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів,с.89 – 95; Штельмах Г.Б. Про зміст взаємодій школи та вузу по покращенню професійної підготовки вчителів – початківців,с.308. – 312; Ілліна О.В. Психолого-педагогічна підготовка вчителя початкових класів для роботи в інтегрованій системі навчання, виховання, розвитку,с.445 – 451.

 1. Терешко Л.В. Самостійна робота студенів як засіб активізації пізнавальної діяльності та професійного творчого мислення майбутніх педагогів //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.102 – 105.

 2. Тесленко В. Підготовка педагогічних кадрів до навчання і виховання обдарованих дітей //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.126 – 130.

 3. Тимчишин Л. Діагностика в роботі майбутнього вчителя трудового навчання /Л. Тимчишин, Б. Сіменач //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.32 – 34.

 4. Тхоржевський Д. Концепція педагогічної освіти та підготовка вчителя трудового навчання //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.25 – 26.

 5. Уманський державний педагогічний університет імени П.Г.Тичини: З творчого доробку викладачів //Рідна шк. – 1999. – N12; 2000. – N2. – /спецвипуск/.

 6. Харченко С.Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-педагогической деятельности. – Луганск: Альма матер, 1999. – 138 с. – Библиогр.: 22 назв.

 7. Хлівна О.М. Формування у студентів педколеджу готовності до роботи з обдарованими дітьми //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.47 – 48.

 8. Хлонь Н.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів при вивченні землезнавства і краєзнавства //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2 – С.278 – 281.

 9. Хомич Л.О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.104 – 110.

 10. Хомич Л. Сучасні види педагогічних практик //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.4 – 8.

 11. Чорнобай І. Про підготовку вчителів початкових класів з питань фізичної культури,валеології та охорони життя і здоров’я //Фіз. виховання в шк. – 1999. – №2. – С.41 – 43.

 12. Шмирова О.В. Аудіювання в системі цілей навчання іноземній мові у немовному вузі //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.305. – 308.

 13. Шпак О.Т. Економічна підготовка педагогічних кадрів в системі безперервної освіти /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Четверта хвиля, 1999. – 352 с. – Бібліогр.: 326 назв.

 14. Щербина В. Організаційні моделі в управлінні процесом формування композиційних умінь: (Підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва) //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.50 – 53.

 15. Яковишин П.А. Діалектичні і феноменологічні проблеми формування і передачі знань технічно-творчого мислення у ВЗО //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова, – К., 1999. – Вип.2. – С.88 – 92.

 16. Яковишин П.А. Психолого-педагогічні основи методики навчання креативного аналізу і синтезу механізмів і машин //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.284 – 288.

 17. Яценко Т.С. До проблеми професійної підготовки психологів – практиків /Т.С. Яценко, Я.М. Кміт, В.І. Коновальчук //Наук. зап.: (Педагогічні та історичні науки)/НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1. – С.177 – 186.

Див.: 182, 255, 1130

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

 1. Бакуліна Н.В. Єврейська освіта в Україні: проблеми, тенденції, розвиток //Відродження. – 1999. – N6. – С.27 – 32.

 2. Балл Г. Григорій Костюк – видатний психолог України: (До 100 – річчя з дня народж.) //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.218 – 224.

 3. Бежан Н.С. Омелян Попович – видатний освітній діяч Буковини (кінець XIX – поч. XX ст.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.123 – 133.

 4. Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) – К.: Молодь, 1999. – 191 с. – Бібліогр.: С. 158-174.

 5. Богуславський М. Структура сучасного історико-педагогічного знання: (З історії педагогіки) //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.37 – 40.

 6. Бондар Л. Педагогічна діяльність Миколи Корфа: (До 165 – річчя від дня народж.) //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.60 – 61.

 7. Борисов В.Л. Українізація та розвиток загальноосвітньої школи в 1921 – 1932 рр. //Укр. іст. журн. – 1999. – N2. – С.76 – 80.

 8. Бугайцева Г.М. Засади української освітньої системи (з педагогічної спадщини Г.Ващенка) //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.3. – С.21 – 29.

 9. Бучківська Г.В. В.О.Сухомлинський про вплив дитячого колективу на особистість //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.142 – 148.

 10. Вагіна О. Навчання... на чужині: (Організація шкільної освіти в таборах українських інтернованих і полонених на території Австрії, Німеччини, Польщі, Чехословаччини: 1915 – 1923 рр.) //Слово і час. – 1999. – N4 – 5. – С.96 – 99.

 11. Ващенко Г. Педагогічна наука в СРСР: (Яничар А.С.Макаренко – найбільший совєтський педагог) //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.70 – 80.

 12. Виноградова-Бондаренко В.Є. Фізичний та психічний стан безпритульних дітей в Україні в 20-х роках XX століття //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. - Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С.137 – 144.

 13. Висока місія: Сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. – К: Правда Ярославичів, 1999. – 192 с.

 14. Вихрущ В. Формування теоретико-концептуальних основ вітчизняної педагогіки: П. Редкін (1808 – 1891) //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.52 – 57.

 15. Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Тараса Шевченка //Визвольний шлях. – 1999. – N1. – С.22 – 24.

 16. Герасименко В. Співець людини, волі й України: Г. Ващенко //Освіта. – 1999. – N53(10 листоп.). – С.2 – 3.

 17. Гонюкова Л.В. Спогади Софії Русової //Укр. іст. журн. – 1999. – N5. – С.133 – 139.

 18. Гупан Н. До періодизації розвитку історико-педагогічного процесу в Україні //Шлях освіти. – 1999. – N1.. – С.45 – 49.

 19. Гупан Н. Проблеми розвитку школи в Україні 10 – 18 ст. у творах вітчизняних істориків педагогіки другої половини 19 – початку 20 ст. //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.2 – 7.

 20. Гупан Н.М. Творча спадщина видатних педагогів у працях українських істориків на рубежі Х1Х – ХХ ст. //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.113 – 121.

 21. Даниленко В. В.Ф. Дурдуківський: (Видатні педагоги України) //газ.Історія України. – 1999. – N46. – С.2 – 5.

 22. Даниленко В.В. Освітня політика Української Центральної Ради: Українізація школи в 1917 р. //Відродження. – 1999. – N6. – С.40 – 42.

 23. Данилова Л.О. Розвиток музеїв педагогічного профілю в Україні з кінця Х1Х ст.до наших днів //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.146 – 152.

 24. Дем'яненко М. Підготовка вчителя в Ніжинському історикоа –- філологічному інституті князя О.А. Безбородька (1875 – 1917 рр.) //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.35 – 37.

 25. Дем'яненко Н. А починалося все так... Специфіка розвитку загальнопедагогічної підготовки вчителя у період нац.- – визвол. змагань укр. народу (1917 – 1920 рр.) //Рідна школа.//Рідна шк. – 1999. – N3. – С.71 – 73.

 26. Дем'яненко Н. Загальнопедагогічна підготовка вчителя початкової школи в Україні (1862 – 1917 рр.) //Почат.кова школа. – 1999. – N3. – С.53.

 27. Доценко Ю. Етнос. Школа. Політика: (Народня освіта в контексті сусп. – політ. боротьби ОУН в західноукр.землях 40-х – поч. 50-х рр. за матеріалами таємних архівів ЦК КП(б)У) /Ю. Доценко, С. Сворак //Визвольний шлях. – 1999. – N1. – С.42 – 51.

 28. Дубровська-Макаренко Л. З досвіду роботи сільських шкіл України 20 – 30-х років ХХ ст. //Почат. шк. – 1999. – N6. – C.58 – 59.

 29. Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка. – К.: Просвіта, 1999. – 176 с.

 30. Завгородня Т. Підвищення професійної кваліфікації вчителів Галичини (1919 – 1939 роки): Дидакт. аспект /Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – 89 с.

 31. Задорожна Л.В. Педагогічні здобутки викладачів Глухівського учительського інституту дореволюційного періоду (1874 – 1917 рр.). – Глухів, 1999. – 76 с.

 32. Задорожна Л.В. Питання творчої особистості вчителя в науково-педагогічних творах викладачів Глухівського учительського інституту (1874 – 1917) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: 1999. – Вип.2. – С.99 – 102.

 33. Задорожна Л. Перлини української освіти: Глухівський учительський інститут (1874 – 1917) //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.49 – 51.

 34. Заремська Н.І. Проекти організації початкової освіти в катерининські часи (друга половина 18 ст.) /Н.І. Заремська, В.А. Мосіяшенко //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти",22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.15 – 16.

 35. Заремська Н.І. Становлення світської системи освіти в Російській імперії на початку 18 ст. //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.17 – 18.

 36. Заходи щодо відзначення 125 – річного ювілею І.М.Стешенка //ІЗ МО України. – 1999. – N2. – С.24 – 29.

 37. Золотухіна С. С.І.Миропольський – український педагог і методист //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.51 – 54.

 38. Зорін В. Педагогічні погляди Якова Чепіги в контексті розбудови національної школи //Учитель. – 1999. – N9 – 10. – С.42 – 43.

 39. Ільїна Н.Н. Педагогічний аспект внутрішнього мовлення в науковій спадщині Б.Ф.Баєва //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.136 – 141.

 40. Капченко О. Державно-громадські засади діяльності районних відділів народної освіти з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (1957 – 1967 рр.) //Наук.ові зап.иски Терноп.ільського держ.авного пед.агогічного ун-іверситету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – Вип.3. – С.63 – 70.

 41. Капченко О. Діяльність шкільної інспекції райвно з підвищенням кваліфікації вчителів після Ддругої світової війни (1945 – 1956 рр.) //Рідна школа.//Рідна шк. – 1999. – N3. – С.74 – 77.

 42. Капченко О. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в діяльності районних відділів освіти (1957 – 1967) //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.47 – 51.

 43. Кирпач А. "Граматика" П. Куліша – один із перших україномовних підручників Х1Х ст.: (До 100 – річчя від дня смерті) //Початкова школа.//Почат. шк. – 1999. – N4. – С.58 – 59.

 44. Кірдан О.Л. Становлення класного керівництва в навчальних закладах України середини – початку XX століття //Наук.ові зап.: (Педагогічні та історичні науки)иски / /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2 (педагогічні та історичні науки). – С.70 – 82.

 45. Кіт Г.Г. Творч-о-інноваційний характер праці вчителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр.– К.: / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.102 – 106.

 46. Клос Л. З історії розвитку медичної освіти у Галичині (ХVII – поч. ХХ ст.) //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.48 – 50.

 47. Кобилянська Л.І. Українські народні школи – початкова ланка освіти Буковини кінця 18 – початку 20 століть //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.11 – 13.

 48. Коваленко О. Людина року, або просто – людина: (Академік М.І.Шкіль) //Рідна шк.-1999.-N12.-С.5.

 49. Ковальова О.В. Питання творчої досконалої особистості вчителя в педагогічній спадщині О.В.Духновича //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова – К., 1999. – Вип.2. – С.106 – 110.

 50. Коляденко С.М. Викладачі Кременецького ліцею (1805 – 1833) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.110 – 114.

 51. Конференція "Педагогічні ідеї С.Смаль-Стоцького в контексті розвитку національної освіти і виховання" //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.54.

 52. Копилов А.О. Кам'янець-Подільський державний університет: від ідеї заснування до ліквідації(1917 – 1921 рр.): (Закінчення. Початок у N3) / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк //Укр. іст. журн. – 1999. – N4. – С.41 – 50; N5. – С.26 – 36.

 53. Корецька А. Видатний філолог і педагог Іван Стешенко //Дивослово. – 1999. – N10. – С.61 – 63.

 54. Корж Л. Земська школа на Харківщині //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.53 – 55.

 55. Короткий В.А. Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХIХ століття /В.А. Короткий, С.Г. Біленький. – К., 1999. – 388 с. – (Видатні постаті Київського університету).

 56. Красовицький М. Антон Макаренко під вогнем бездарності й невігластва //Освіта України. – 1999. – N39 (22 верес.). - С. 6; N40(29 верес.). – С.12.

 57. Куглер С. Профшколи в Україні у 20 – 40-х рр. ХХ ст. //газ.Історія України. – 1999. – N36-С.12.

 58. Курило В. Критеріально-комплексний підхід до аналізу історико-педагогічної думки //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.41 – 44.

 59. Курило В. Початкова школа і народні вчителі Луганщини наприкінці Х1Х – на поч. ХХ ст.: З історії педагогіки //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.54 – 55.

 60. Курило В.С. Професійно-технічна освіта у Східноукраїнському регіоні наприкінці Х1Х – на початку ХХ сторіччя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.116 – 126.

 61. Курляк І. Реорганізація класичної освіти на Західноукраїнських землях після встановлення більшовицького режиму: (вересень 1939 р. – червень 1941 р.) //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.42 – 45.

 62. Курляк І. Розвиток шкільництва на західноукраїнських землях у період ЗУНР (1918 – 1919 рр.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.127 – 135.

 63. Кучер Т. Велет духу і лицар свободи: (До 125 – річчя від дня народж. Августина Волошина – видатного політ. та культ. – освіт. діяча Закарпаття) //Учитель. – 1999. – N9 – 10. – С.44 – 46.

 64. Кучинська І. Іван Огієнко про шляхи та засоби виховання духовних цінностей особистості //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.48 – 52.

 65. Левандовська І. Досвід організації сільськогосподарської освіти серед молоді Галичини товариством "Сільський господар" //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.34 – 38.

 66. Лещенко Е.В. Книга для читання – "Наш друг": (до 165–річчя з дня народження М.О.Корфа) //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – К., 1999. – Ч. 3. – С.191 – 203.

 67. Липинський В.В. Концепція та модель освіти в УРСР у 20-ті рр. //Укр. іст. журн. – 1999. – N5. – С.3 – 15.

 68. Логвин Г. Л.М.Толстой і В.О.Сухомлинський. Педагогічні погляди і досвід //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.67 – 70.

 69. Логвиненко О.В. Висвітлення історії шкільництва України 1950 – 1965 років в загальносоюзній літературі //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 250 – 259.

 70. Луцик Д. Літопис педагогічної думки в Україні /Д. Луцик, Т. Логвиненко.-Дрогобич, 1999.-160 с.

 71. Любар О.О. Історія української педагогіки: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів/О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – К.: ІЗМН, 1999. – 355 с.

 72. Любар О. Предтеча нової зорі педагогічної думки України: Творча спадщина Василя Сухомлинського/О. Любар, Д. Федоренко //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.5 – 9.

 73. Люта О.М. Діяльність Єлисаветградського ремісничо-грамотного училища у складі "Єлисаветградського товариства поширення грамотності та ремесел" (жовтень 1867 – січень 1912 рр.) //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.,1999 - Ч.1. – С.112 – 118.

 74. Максименко С.Д. Коллегия П.Галагана в индивидуальной и творческой биографии Г.С.Костюка: До 100 – річчя з дня народж. /С.Д. Максименко, Ю.Т. Рождественский //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N7. – С.2-5.

 75. Малиновська Н.В. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині Софії Русової //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.129 – 135.

 76. Марушкевич А. Іван Огієнко про рідномовні обов'язки //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.56.

 77. Марушкевич А. Напрямки самовдосконалення особистості у науковій спадщині Івана Огієнка //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.30 – 34.

 78. Марушкевич А. Науково-педагогічна діяльність І.Огієнка в еміграції //Мандрівець. – 1999. – N3. – С.68 – 70.

 79. Марушкевич А. Особистість учителя в науково-теоретичному аналізі Івана Огієнка //Учитель. – 1999. – N5 – 6. – С.46 – 51.

 80. Мацюк В. Розвиток основоположних фізичних понять вченими Києво-Могилянської академії //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту.Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.180 – 183.

 81. Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХIХ – поч. ХХ ст.). – К.: КДЛУ, 1999. – 238 с.

 82. Мищишин І.Я. Традиції морального виховання української молоді в Галичині (кін. XIX – 30-ті р. XX ст.) /І.Я. Мищишин, С.Б. Лаба //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.2. – С.118 – 125.

 83. Моргун В.Ф. Школа – господарство А.С.Макаренка: ступінь чи вершина освіти? //Відродження. – 1999. – N2. – С.14 – 18.

 84. Ніколенко Л. Методика початкового навчання в педагогічній спадщині Якова Чепіги //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.51 – 53.

 85. Набока Б. Боротьба за демократизацію школи наприкінці Х1Х – поч. ХХ сторіччя в Україні //газ.Історія України. – 1999. – N43. – С.5 – 6.

 86. Неживий О. Борис Грінченко - педагог: від минулого в майбутнє //Рідна шк. – 1999. – N2.-С.21 – 25.

 87. Ничкало Н. Педагогічна зірка Василя Сухомлинського: Сучасні виміри пед. спадщини видатного педагога //Освіта. – 1999. – N55 – 56(24 листоп.). – С. 2; N57(1 груд.). – С. 2; N58 – 59(8 груд.). – С.4.

 88. Огнєв В. Михайло Драгомиров – військовий мислитель і педагог //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.51 – 54.

 89. Олександр Іванович Гедвілло: (До 70 – річчя від дня народж.). Видатний український вчений – педагог //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.45 – 46.

 90. Падун Н.О. Професійно-технічна освіта в Україні: історія, досвід, проблеми (1929 – 1940 рр.) – К., 1999. – 150 с. – Бібліогр.: 194 назв.

 91. Пащенко Д.І. В.О.Сухомлинський про творення щастя як мету виховання //Наук. зап: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1. – С.130 – 136.

 92. Перетятько О.В. Творчий пошук освітян Харківщини в реформуванні традиційного шкільництва на початку XX ст. //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2 – С.124 – 127.

 93. Побірченко Н.С. До історії створення та початків освітньої діяльності київської громади (60 – ті роки Х1Х ст.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.126 – 138.

 94. Побірченко Н. Київські громадівці і недільні школи (60 – ті рр. XIX ст.) //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.40 – 44.

 95. Побірченко Н.С. Офіційні змагання громадівців за українську мову, школу, літературу, підручники (друга половина XIX – поч. XX ст.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.117 – 126.

 96. Покась В. Становлення та розвиток загальноосвітніх шкіл – інтернатів в Україні: (1956 – 66 рр.) //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.74 – 76.

 97. Поліщук Ю. Ідея української державності і виховна діяльність національних молодіжних об'єднань (XIX – поч. XX ст.) //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.57 – 63.

 98. Посохова Л.Ю. Харківський колегіум: (XVIII – перша половина XIXст.). – Х., 1999. – 168 с.

 99. Постой А.В. Вчитель у творчій спадщині М.І. Пирогова за дореволюційними джерелами //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 48 – 59

 100. Рибалка В. Концепція особистості у дослідженнях Г.С.Костюка: До 100 – річчя з дна народж. //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.12 – 16.

 101. Рисіна М.Ю. Місце і роль вчителя в педагогічній спадщині С.Ф.Русової //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова – К., 1999. – С.127 – 129.

 102. Розсоха А.П. Сутність екологічного виховання у спадщині Степана Рудницького //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2. - С.142 – 148.

 103. Романюк С.З. Іван Бондарчук [1910 - 1999]. Життя і педагогічна діяльність /С.З. Романюк, І.С. Руснак /Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 1999. – 207 с. – Бібліогр.: с. 181-185.

 104. Рудницька Н. Краєзнавство в навчальних програмах шкіл Волині (1917 – 1932 рр.) //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.58 – 59.

 105. Рудницька Н.Ю. Підручники з краєзнавства П.Постоєва в системі освіти Волинської округи (20 – рр. XX ст.) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Вип.2. – С.129 – 133.

 106. Русова С. Мої спомини //Укр. іст. журн. – 1999. – N5. – С.139 – 149.

 107. Рябовал Л.Т. Земство: погляд на вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. – Вип.3. – С.151 – 157.

 108. Самоплавська Т. Степан Сірополко як історик освіти України //Шлях освіти.-1999.-N4.-С.45 – 49.

 109. Сбруєва А.А. Вимоги до вчителя та його діяльності у вітчизняних шкільних документах XVI – XVII століть //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова, - К., 1999. – Вип.2 – С.133 – 137.

 110. Сворак С. Суспільно-політичні умови становлення і трансформації загальноосвітньої школи західних областей УРСР у перші повоєнні роки //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., – 1999 – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 267 – 271.

 111. Скільський Д.М. Морально-естетична спрямованість змісту навчальних книг О.В.Духновича //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.121 – 126.

 112. Слєпухов М. Сумнівні аксіоми радянської педагогіки //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.15 – 18.

 113. Сорочук Ю.В. Іван Франко про мету і завдання народної освіти та виховання //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. держ. лінгв.ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.104 – 105.

 114. Стоян Т.А. Історіографія проблеми розвитку університетської освіти в Україні в другій половині XIX ст. //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 2.-С.272 – 281.

 115. Струманський В. Антон Макаренко і сучасна українська дійсність //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.58 – 60.

 116. Ступарик Б. Національна ідея у працях українських педагогів XX століття //Мандрівець. – 1999. – N3. – С.54 – 58.

 117. Ступарик Б. Освіта дорослих у Галичині (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.) /Б. Ступарик, І. Воробець //Рідна шк. – 1999. – N11. – С.73 – 77.

 118. Ступарик Б. Проект єдиної школи в Україні: (80 років від часу опублікування "Проекту єдиної школи на Вкраїні", 1919 р.) //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.44 – 47.

 119. Сухомлинська О. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.41 – 45.

 120. Талалуєва Н. Підготовка майбутніх робітників в Україні (кінець XIX ст.) //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.48 – 51.

 121. Тарабан В.М. Відродження і становлення українських студентських організацій Східної Галичини у 20 – х рр. XX ст. //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.35, Ч.4 (педагогічні та історичні науки). - С.271 – 281.

 122. Телячий Ю. Центральна Рада та українське шкільництво (березень 1917 – квітень 1918 рр.) //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.74 – 76.

 123. Тимошик М.С. Її величність книга: Історія видавничої справи Київського університету 1834 – 1999. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 308 с.

 124. Тишик О.А. С.І.Миропольський про особистість вчителя /О.А. Тишик, Ш.Р.Рзаєв //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.137 – 140.

 125. Ткаченко Г. В.О.Сухомлинський про виховання любові до рідного слова //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.17 – 19.

 126. Ткаченко Г.М. Проблема виховання засобами слова у творчій спадщині А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.4. - С.105 – 111.

 127. Ткачук Л.В. Ідея успіху в навчанні дітей у педагогічній спадщині й досвіді В.О.Сухомлинського //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2. - С.181 – 189.

 128. Ткачук Л. Василь Сухомлинський про виховання успіхом у навчанні //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.11 – 14.

 129. Ткачук М. З історії академічної філософії в Україні: Університет святого Володимира //Філософ. думка. – 1999. – N1 – 2. – С.213 – 241.

 130. Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності //Відродження. – 1999. – N3. – С.28 – 30.

 131. Тригубенко В. Фундатори освітньої системи ХІХ століття: (В.Каразін та ін.) //Учитель. – 1999. – N9 – 10. – С.38 – 41.

 132. Трохименко В.О. Роль педагогічної спадщини Т.Г.Лубенця у розвитку методики початкового навчання //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти, 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.5 – 7.

 133. Туляков О.О. Антична євгеніка та творча спадщина Г.Сковороди //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.140 – 142.

 134. Туляков О.О. Синтезуюча функція античної калокагатії у педагогічній творчості Г.С.Сковороди //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.праць /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.142 – 145.

 135. Тхоржевська Т.Д. Релігійне виховання в педагогічній спадщині І.Огієнка //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.13 – 15.

 136. Улюкаєв С.Г. Нижча сільськогосподарська освіта на Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.138 – 145.

 137. Установчи збори товариства "Просвіта" 1868 року //Визвольний шлях. – 1999. – N1. – С.17 – 22.

 138. Філоненко Н.В. Реформа математичної освіти на початку 20 століття і її вплив на початкову освіту //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.13 – 15.

 139. Франко О. Перший ректор Українського вільного університету: (Вадим Щербаківський) //Дзвін. – 1999. – N10 – 12. – С.108 – 112.

 140. Хижняк Б.П. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.117 – 122.

 141. Шевчук В. Анонім про "Виховання дітей", 1609 року //Учитель. – 1999. – N9 – 10. – С.50 – 57.

 142. Шинкаренко Л.П. Традиційні свята та обряди народів Миколаївщини як одна з складових частин народної педагогіки //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.437 – 441.

 143. Шип Н.А. Київська духовна академія – центр вищої духовної освіти Наддніпрянської України (XIX – поч. XX ст.) //Укр. іст. журн. – 1999. – N2. – С.63 – 76.

 144. Щербяк Ю. Моральне виховання молоді в гуртках "Молодої Просвіти" //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.26 – 30.

 145. Юрас І. П.Д.Юркевич про принципи навчально-виховного процесу //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – Вип.3. – С.70 – 75.

 146. Юрченко В. Гуманістична психологія Григорія Костюка: До 100 – річчя від дня народж. //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.25 – 27.

 147. Яковенко В. "Виховний ідеал" Г.Ващенка і його значення для гуманізації освіти //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.64 – 70.

 148. Яковишин Р. Проблема морального виховання шкільної молоді у діяльності товариства "Просвіта" другої половини XIX ст. //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.23 – 26.

Див.: 93, 154, 395, 400, 1151, 1265, 1342, 1400, 1406,1540, 1548, 1688

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 1. Акуленко А.І. Огляд підручників з математики італійської Scuola media //Наука і сучасність: Зб.наук.пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.7 – 17.

 2. Бакуліна Н. Система освіти в сучасному Ізраїлі: становлення та розвиток //Відродження. – 1999. – N3. – С.21 – 27.

 3. Василюк А. Про реформування середньої освіти в Україні і Польщі: (Порівняльний аналіз)/А. Василюк, Н. Яковець //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.115 – 120.

 4. Василюк А. Реформи освіти у сучасній Польщі //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.25 – 27.

 5. Василюк А. Реформування професійної освіти в Польщі та Україні: (Порівняльний аналіз) //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.13 – 18.

 6. Василюк А.В. Реформи і гуманізація освіти в сучасній Польщі та шляхи формування особистості вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова – К., 1999. – Вип.2. – С.92 – 95.

 7. Васюк Л.М. З історії індивідуалізації виховання в педагогіці стародавнього світу //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.3 – 5.

 8. Гаманюк В.А.Становлення традиційної системи підготовки вчителів у Німеччині /В.А. Гаманюк, І.В. Мельничук //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.100 – 106.

 9. Джуравець Ю. Християнський ідеал у канадській системі освіти //Мандрівець. – 1999. – N3. – С.71 – 72.

 10. Дикань В.С. Стратегія пізнавальної мовної діяльності студентів – лінгвістів в американських університетах //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. - С.180 – 184.

 11. Єгоров Г. До питання змісту громадянської освіти в зарубіжній школі //Історія в шк. – 1999. – N10. – С.17 – 19.

 12. Єгоров Г. Тенденції розвитку порівняльної педагогіки за кордоном/Г. Єгоров, Н. Лавриченко //Шлях освіти. – 1999. – N1.. – С.19 – 23.

 13. Задорожна І. Професійно-методична підготовка вчителів англійської мови у Великобританії //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.109 – 112.

 14. Зуман Ф. Діяльність доброчинного просвітнього товариства ім. Яна Амоса Коменського в Києві (1914 – 1917) //Хроніка 2000. – 1999. – N25 – 26. – С.266 – 272.

 15. Ісаєвич Я. "Lycaeum trilngue": концепція тримовної школи в Європі 16 століття: Збірка поліських пам'яток 5 – 9 століть //Урок української . – 1999. – N1. – C.53 – 56.

 16. Інтернаціональність, творчий підхід та навчання протягом усього життя: Освітня політика в Німеччині //Відродження. – 1999. – N5. – С.35.

 17. Каташинська І.В. Трансформація моделей альтернативної освіти (на прикладі школи М.Монтессорі) //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім.М.П.Драгоманова. - К., 1999. - Ч.1. – С.32 – 43.

 18. Ковчина І.М. Педагогічні цілі освітянської політики Англії як одна з умов соціальної орієнтації особистості /І.М. Ковчина, О.Б. Гуляк //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки)/НПУ ім.М.П.Драгоманова.: - К., 1999. – Ч.1. - С.60 – 68.

 19. Коменський Я.А. Лабіринт світу і рай серця: Фрагменти //Хроніка 2000. – 1999. – N25 – 26. – С.125 – 151.

 20. Копієвська О.Р. Соціально-педагогічні аспекти організації дозвілля молоді в парковій системі зарубіжжя //Соціалізація особистості /НПУ ім.М.П.Драгоманова: Зб.наук.пр. – К., 1999. – Вип.3. – С.42 – 51.

 21. Корсак К. Порівняльна педагогіка як наука і як навчальний предмет //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.26 – 29.

 22. Кошманова Т. Коопероване навчання як модель підготовки американських учителів //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.20 – 25.

 23. Кошманова Т. Напрями реформи педагогічної освіти США у школах професійного розвітку вчителів ///Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.111 – 116.

 24. Кошманова Т. Педагогічна освіта в Сполучених Штатах Америки: (істор. аспект) //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.155 – 158.

 25. Кошманова Т.С. Інновації американської педагогічної освіти //Наука і сучасність: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.72 – 79.

 26. Кошманова Т. Реформування педагогічної освіти США (1960 – 98 рр.) //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.50 – 52.

 27. Кошманова Т.С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 1998 рр.). – Л.: Світ, 1999. – 487 с. – Бібліогр.: с. 427-487.

 28. Крашевські К. Деякі аспекти професійної орієнтації учнів у ФРН //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.43 – 45.

 29. Кришемінська Л. Досвід шведських навчальних закладів з питань підготовкі та перепідготовки фахівців //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.43 – 44.

 30. Кузь В. Недільна школа "Юні благодійники" (Великобританія) //Почат. шк. – 1999.-N3.-С.54 – 55.

 31. Кумарін В. Ідеї, перевірені часом: (Творча спадщина нім. класика педагогіки Ф.Дістервега) //газ.Завуч. – 1999. – N26. – С.11-12

 32. Кутова Н.А. Становлення та розвиток жіночих студій у вищих навчальних закладах США //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.15 – 17.

 33. Локшина О. Підходи до реформування середньої освіти у Великій Британії /О. Локшина, Ю. Ткаченко //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.203 – 206.

 34. Мамед-заде Р.Г. Этические проблемы педагогики толерантности: О путях решения этих проблем в школах Азербайджана //Педагогіка толерантності. – 1999. – N1. – С.62 – 68.

 35. Марченко Г. Діяльність громадських природоохоронних організацій Великої Британії з екологічного виховання школярів //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.164 – 171.

 36. Маслов В.С. Особливості культурологічної підготовки в зарубіжних закладах військової освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.108 – 116.

 37. Матвєєв В. Реформа тайванської освіти: Університет Фо Гуанг //Відродження. – 1999. – N1. – С.22 – 23.

 38. Махінов В.М. Спадщина видатних німецьких діячів освіти і літератури як засіб утвердження загальнолюдських моральних цінностей //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. /Київ. держ. лінгв. ун – ту. – 1999. – Вип.6. – С.97 – 101.

 39. Машталер Г. Особливості викладання літератури в Кутногорській гімназії Чехії //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.63 – 64.

 40. Мельниченко Б. Концептуальні засади вивчення історії в сучасній загальноосвітній школі Чехії та Словакії //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.10 – 16.

 41. Мельниченко Б. Програма громадянської освіти у демократичному суспільстві: приклад Польщі //Історія в шк. – 1999. – N12. – С.4 – 7.

 42. Морітз Я. Особливості реформи освіти у Польщі в кінці другого тисочоліття //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.261 – 270.

 43. Наріжний С. Вищі українські школи в Чехії //Хроніка 2000. – 1999. – N29 – 30. – С.146 – 192.

 44. Овчарук О.В. Сучасні аспекти розвитку процесу демократизації освіти в європейських країнах //Відродження. – 1999. – N4. – С.14 – 15.

 45. Остапенко М. Система політичної соціалізації студентів у США (теоретичний аспект) //Людина і політика. – 1999. – N6. – С.56 – 60.

 46. Павлов А. Современный университет со средневековой традицией: (Чешская Респ., г.Оломоуц) //Відродження. – 1999. – N2. – С.19 – 22.

 47. Пасічник В. Реформування історичної освіти в школах Польщі //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.116 – 118.

 48. Пащенко Д.І. Зарубіжний досвід гуманізації соціального середовища та виховання. – К.: Знання , 1999. – 208 с

 49. Петрікаш А. Нове в розвитку змісту шкільної освіти в Угорщині //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.12 – 15.

 50. Петрова Т.М. Джон Дьюї: реформаторство і гуманізм у вихованні особистості //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. держ. лінгв. ун – т. – 1999. – Вип.6. – С.75 – 76.

 51. Поліщук В. Досвід підготовки фахівців з соціальної роботи за рубежем //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.109 – 114.

 52. Поліщук В. ФРН: післядипломна освіта й атестація педагогічних кадрів //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.207 – 212.

 53. Різниченко С.Т. Проблеми професіоналізму вчителя в американському суспільстві //Трибуна. – 1999. – N7 – 8. – С.33 – 34.

 54. Різниченко С.Т. Розвиток системи підготовки науково-педагогічних кадрів у США (історико-педагогічний аспект)/Київ. держ. торг.-економ. ун-т . – К., 1999. – 161 с. – Бібліогр.: 265 назв.

 55. Різниченко С.Т. Скористаймось їх досвідом: Формування системи науково-педагогічних кадрів вищої школи США //Трибуна. – 1999. – N11 – 12. – С.26 – 28.

 56. Романова С. Тенденції неперервної освіти в зарубіжних країнах //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.213 – 217.

 57. Романовський О.О. Управління вищою освітою в США та її реформування //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – - Ч. 2. - С.149 – 160.

 58. Руснак І.С. Боротьба українських вчителів за розбудову рідномовного шкільництва в Канаді //Наука і сучасність: Зб.наук.пр./НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.93 – 102.

 59. Руснак І.С. Роль двомовних учителів у розвитку освіти українців у Канаді //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб.наук.пр./НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3.. – С.144 – 151.

 60. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. – Суми, 1999. – 301 с.

 61. Сейко Н. Польські культурно-освітні товариства в 1916 – 1919 рр. //Шлях освіти.-1999.-N1. С.52.

 62. Семілетко В.І. Розвиток шкільництва, педагогічної думки у середовищі української діаспори Сполучених Штатів Америки //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ.держ.лінгв.ун – т. – 1999. – Вип.6. – С.108 – 110.

 63. Слєпкань З. Структурування змісту в сучасних австрійських підручниках з математики для середньої школи /З.Слєпкань, Б. Фуртак //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.46 – 50.

 64. Степенко Г. Про деякі аспекти забезпечення якості європейської професійної освіти /Г. Степенко, К. Корсак //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.198 – 202.

 65. Тадєєва М.І. Розвиток Британської етнопедагогіки в епоху відродження //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. держ. лінгв. ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.84 – 86.

 66. Тараненко І. Нові орієнтації в соціально-політичній освіті європейських країн //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.29 – 31.

 67. Тарасова Е. Плюсы и минусы американской школьной демократии //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4.. – С.172 – 174.

 68. Тележенко І. Географічна освіта в США //Географія та основи економіки в шк. – 1999. – N2. – С.20 – 23.

 69. У-юнь-тна. Китайські педагоги про виховання особистості //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.31 – 33.

 70. Фрейман М. Активні методи навчання вчителів техніки у Польщі /М. Фрейман, С.Д. Фрейман //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.114 – 116.

 71. Цзян Цземінь Освіта в Китаї //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2.. – С.105 – 108.

 72. Швець Т.А. Родина – основа формування особистості у французській народній педагогіці //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. Київ.держ.лінгв.ун – т. – 1999. – Вип.6. – С.94 – 97.

 73. Шейко В.М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етичн аспекти /Харк. держ. акад. культури. – Х., 1999. – 151 с.

 74. Яковець Н. Зарубіжні педевтологи про "метод випадків" у підготовці вчителів //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.122 – 125.

Див.: 175, 278, 319, 1065, 1323, 1433, 1504

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 1. Ващенко Л.М. Київ став місцем заснування Міжнародного педагогічного клубу европейських столиць //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.16 – 19.

 2. Декларація Міжнародного педагогічного клубу європейських столиць //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.20 – 22.

 3. Про основні напрямки розвитку міжнародного співробітництва в галузі середньої освіти. Рішення колегії МО України від 27.10.99 № 12/1 – 10 //ІЗ МО України.– 1999. – № 24. – С. 3 – 7.

 4. Про ратифікацію Основної Угоди про співробітництво між Дитячим фондом ООН та Урядом України: Закон України від 21 верес. 1999 р. № 1071 – ХІУ //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 39. – С.7.

 5. Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні" //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.77.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

 1. Сучасні освітні технології: Рек. бібліогр. покажчик/ІЗМН.Центр. освітянська б-ка; Укл.: Т.Ф.Букшина, Г.К.Черняєва. – К.: Віпол, 1999 – Вип.1. – 59 с

 2. Труды ученых Харьковского гуманитарного ин-та "Народная украинская академия": Библиогр. указатель. – Х., 1999 – Вып.1: (1991 – 1998). – 132 с.

 3. Українська педагогічна бібліографія: Покажчик літератури /НПУ ім.М.П.Драгоманова; Укл.: Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К., 1999 – Вип.6: 1995 рік. – 227 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На ступінь кандидата наук

 1. Дзвінчук Д.І. Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера): (25.00.05) /Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв).

 2. Калашнікова С.А. Управління державним сектором вищої освіти США: (25.00.05) /Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 1999. – 19 с.: іл. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

 1. Сворак С.Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільнополітичного життя другої половини 40–х – першої половини 60 – х років ХХ століття: (07.00.01) /НАН України, Ін–т історії України. – К., 1999. – 34 с. – Бібліогр.: с. 29 – 32 (32 назви) та в підрядк. прим.

На ступінь кандидата наук

 1. Вагіна О.М. Освітня діяльність української еміграції в країнах Європи (1918 – 1939 рр.): (07.00.01) /Запоріз. держ. ун–т. – Запоріжжя, 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (12 назв) та в підрядк. прим.

 2. Гавриш Р.Л. Шкільна діяльність земського самоврядування на Лівобережній Україні в 1865 – 1919 роках: (07.00.01) /Харк. держ. ун–т. – Х., 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (12 назв).

 3. Качмар В.М. Проблема українського університету у Львові в кінці XIX – на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект: (07.00.01) /Львів. держ. ун–т ім. Івана Франка. – Л., 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим.

 4. Мисечко А.І. Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900 – 1914 рр.): (07.00.01) /Одес. держ. ун–т ім. І.І.Мечникова. – О., 1999. – 15 с. – Бібліогр.: с. 12 (5 назв) та в підрядк. прим.

 5. Соловйов Ю.І. Система підготовки вчителів початкової школи України (1991 – 1997 рр.): (07.00.01) /Донец. держ. ун–т. – Донецьк, 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в підрядк. прим.

 6. Стоян Т.А. Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.: (07.00.01) /Киев. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 20с. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим.

 7. Футулуйчук В.М. Військово-патріотичне виховання у Галицькій армії: (20.02.22) /Держ. ун–т "Львівська політехніка". – Л., 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (9 назв).

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь доктора наук

 1. Абашкіна Н.В. Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець XIX – XX ст.): (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 46 с. – Бібліогр.: с. 39 – 43 (48 назв).

 2. Букач М.М. Формування педагогічної культури вчителя музики у процесі професійної підготовки (на матеріалі спеціальних практик): (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 32с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 28 – 29 (19 назв).

 3. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 33с., включ. обл.: табл. – Бібліогр.: с. 26 – 31 (71 назва).

 4. Гусак П.М. Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класів: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 37с., включ. обл..: іл., табл. – Бібліогр.: с. 32 – 34 (25 назв).

 5. Дем'яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (XIX – перша чверть XX ст.): (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 40с. – Бібліогр.: с. 32 – 38 (71назва).

 6. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної (української) мови: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 32с. – Бібліогр.: с. 27 – 30.

 7. Звєрєва І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні: (13.00.05) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 39с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 32 – 36 (68 назв).

 8. Коваленко О.Е. Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін: (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 38с.: табл., схеми – Бібліогр.: с. 31 – 35 (39 назв).

 9. Крилова Т.В. Наукові основи навчання математики студентів нематематичних спеціальностей (на базі металургійних, енергетичних і електромеханічних спеціальностей вищого закладу технічної освіти): (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 36с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 30 – 32 (24 назви).

 10. Лактіонова Г.М. Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста: (13.00.05) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 35с. – Бібліогр.: с. 30 – 33 (32 назви) та підрядк. прим.

 11. Лікарчук І.Л. Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в Україні: педагогічний аспект (1988 – 1998 роки): (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 36, [1]с., включ. обл. – Бібліогр.: с. 32 – 34.

 12. Мартинюк М.Т. Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 34с.: іл. – Бібліогр.: с. 29 – 32 (35 назв).

 13. Марушкевич А.А. Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка: (13.00.01) /Київ. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 36с. – Бібліогр.: с. 31 – 32 (25 назв) та підрядк. прим.

 14. Протасова Н.Г. Теоретико-методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів в Україні: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 31с. – Бібліогр.: с. 27 – 28 (24 назви).

 15. Смолюк І.О. Розвиток педагогічних технологій у вищих закладах освіти України (теорія і практика): (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 35с. – Бібліогр.: с. 29 – 32 (36 назв).

 16. Степанюк А.В. Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 36с.: табл. – Бібліогр.: с. 30 – 33 (52 назви).

 17. Тарасун В.В. Психолого-педагогічні основи превентивного навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку: (13.00.03) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 56, [1]с., включ. обл. – Бібліогр.: с. 52 – 54 (42 назви).

 18. Флешар Ева. Дидактичні основи підготовки студентів – майбутніх вчителів біології до реалізації екологічної освіти: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 42с. – Бібліогр.: с. 32 – 40 (66 назв).

 19. Фунтікова О.О. Педагогічні основи розумового розвитку дітей дошкільного віку: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 36с.: табл. – Бібліогр.: с. 29 – 32 (37 назв).

 20. Хомич Л.О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів: (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 38с.: табл. – Бібліогр.: с. 31 – 35 (41 назва).

 21. Черноватий Л.М. Основи теорії педагогічної граматики іноземної мови: (13.00.02) /Київ. держ. лінгв. ун–т. – К., 1999. – 32с. – Бібліогр.: с. 25 – 28 (48 назв).

На ступінь кандидата наук

 1. Ардобацька К.В. Корекційна спрямованість, дидактичних ігор у :формуванні кількісних уявлень в учнів допоміжної школи: (13.00.03) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 17 с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: 14 (6 назв).

 2. Батухтіна О.Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 21с., включ. обл.: табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (5 назв).

 3. Бенедюк В.В. Організація краєзнавчої роботи учнів у процесі вивчення фізичної географії основної школи (V – IX класи): (13.00.02) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв).

 4. Беркита К.Ф. Організація професійного навчання бакалаврів у фінансово-економічних коледжах : (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 19 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (12 назв).

 5. Бєлкіна Н.І. Освітня діяльність і педагогічні погляди М.І.Демкова (1859 – 1939): (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 21с. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв).

 6. Бєлявіна Н.Д. Педагогічні умови використання комп'ютерних технологій на початковому етапі музичної освіти: (13.00.02) /Київ. держ. ун–т культури і мистецтва. – К., 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 17 (4 назви).

 7. Бойко Н.О. Дидактичні умови формування пізнавального інтересу у школярів: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).

 8. Бойчук Н.М. Економічне виховання студентів педагогічних училищ: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 19 с.: табл. – Бібліогр.: 15 – 16 (7 назв).

 9. Бондаренко Г.Л. Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18с.: табл., схема. – Бібліогр.: с. 14 – 15.

 10. Бочарнікова В.М. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів вищої школи: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 11. Бугайчук О.В. Методика подолання лексико-граматичної інтерференції в усному українському мовленні студентів нефілологічних факультетів: (13.00.02) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 1999. – 20 с. .: табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (15 назв).

 12. Бугерко А.А. Організація навчально-виробничого процесу у вищому професійному училищі – агрофірмі: (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 23 с.: іл. – Бібліогр.: с. 19 – 20 (7 назв).

 13. Веремчук А.П. Теоретичні основи виховання у працях М.С.Грушевського: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 21с. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (16 назв) та в підрядк. прим.

 14. Вівчар П.В. Особливості морального виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях. – Тернопіль: ТДПУ, 1999. – 19 с.

 15. Вобленко Ю.Ф. Формування інформаційної культури юнацтва в бібліотеці: (07.00.08) /Київ. держ. ун–т культури і мистецтв. – К., 1998 – 17 с., включ, обкл – Бібліогр.: с. 14 – 15 (9 назв).

 16. Волянська О.Є. Вивчення алгебри і початків аналізу в професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього стандарту: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 17. Герасименко Л.В. Організація дидактичного вибору в навчально-пізнавальній діяльності студентів вищих педагогічних закладів: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – X., 1998. – 16, [1] с.: табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (6 назв).

 18. Глазова О.П. Перспективність і наступність у формуванні текстотворчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи: (13.00.02) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18с. .: табл. – Бібліогр.: с. 15 (12 назв) та підрядк. прим.

 19. Головко І.А. Формування у молодших школярів початкових умінь і навичок складати твори – міркування: (13.00.02) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 16с. .: табл. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (6 назв).

 20. Горда М.С. Морально-етичне виховання студентів педучилища в процесі вивчення літератури рідного краю: (13.00.02) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв) та в підрядк. прим.

 21. Городиський М.Ї. Педагогічні умови забезпечення змісту правової освіти майбутнього вчителя: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв).

 22. Горожанкіна О.Ю. Формування духовної культури студентів музично-педагогічних факультетів вищих закладів освіти: (13.00.04) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (12 назв).

 23. Гречко С.М. Системний підхід до виховання дисциплінованості у курсантів вищих військових навчальних закладів: (20 02.02) /Вища атестац. комісія України. – Хмельницький, 1998. – 18 с., включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 24. Гривнак О.С. Лінгводидактичні ідеї Івана Огієнка: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (7 назв).

 25. Гриньков В.В. Шляхи та умови підвищення педагогічної творчості викладачів вищих військових навчальних закладів: (20.02.02) /Нац. акад. прикордон. військ України. – Хмельницький, 1999. – 17 с., включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).

 26. Гриценко В.Г. Нові інформаційні технології при вивченні статистичних закономірностей у процесі підготовки вчителів фізики: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с. .: іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 27. Груць Г.М. С. Русова і просвітительський рух в Україні: (13.00.01) /Терноп. держ пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (6 назв) та підрядк. прим.

 28. Гунько С.О. Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с. .: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (6 назв).

 29. Гусакова Н.М. Педагогічні умови формування творчої особистості режисера аматорського театрального об'єднання : (13.00.06) /Київ. нац. ун–т культури і мистецтв. – К., 1999. – 19 с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв).

 30. Дарманський М.М. Соціально-педагогічні основи управління освітою в регіоні: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 27 с.: табл. – Бібліогр.: с. 22 – 23 (17 назв).

 31. Дивак В.В. Професійне становлення методистів у закладах післядипломної освіти педагогічних працівників: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 16, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (14 назв).

 32. Дикань В.С. Рефлексивний підхід у теорії і практиці підготовки майбутніх педагогів в університетах США (педагогічний аспект): (13.00.04) /Нац. аграр. ун–т. – К., 1999. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (13 назв).

 33. Домінський О.С. Організація технічної творчості студентів вищих навчальних закладів у галузі радіоелектроніки: (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 21с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 19 (12 назв).

 34. Дутка Г.Я. Формування вмінь студентів розв'язувати прикладні задачі при навчанні математики в коледжах економічного профілю: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).

 35. Журавська Л.М. Педагогічні умови управління самостійною роботою студентів вищих закладів освіти: (13.00.04) /Нац. аграрний ун–т. – К., 1999. – 21с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 18 – 19 (12 назв).

 36. Загривий В.І. Формування у старшокласників пізнавального інтересу до економічних знань у позакласній роботі: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18с.: табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (12 назв).

 37. Захарова І.О. Формування інтелектуальної культури старшокласників засобами математики: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (12 назв).

 38. Іванова С.В. Формування геометричних умінь старшокласників шкіл (класів) гуманітарного профілю: (13.00.02) /Нац. пед. ун – т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 39. Ігнатенко Г.В. Розвиток самостійності школярів у процесі трудового навчання (на прикладі уроків обслуговуючої праці в 5 – 7 класах): (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 40. Казанджнєва М.С. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь у процесі роботи з навчальними текстами шкільних предметів немовного циклу: (13.00.02) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 19 с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (8 назв).

 41. Капченко О.Л. Діяльність районних відділів народної освіти з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні (1945 – 1990 рр.): (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (8 назв).

 42. Карпенко О.Г. Соціальне становлення особистості підлітка в тимчасових об'єднаннях за інтересами: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (12 назв).

 43. Кіреєва І.В. Дидактичні умови гуманізації навчального процесу при вивченні курсу педагогіки: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 1999. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 44. Кіссе А.І. Самостійні заняття в системі фізичного виховання інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату: (13.00.03) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (9 назв).

 45. Клименко Ж.В. Взаємозв'язане вивчення зарубіжної та української літератур у 5 – 8 класах загальноосвітньої школи: (13.00.02) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (14 назв).

 46. Кнорр Н.В. Підготовка старшокласників до педагогічної професії вчителя фізики в багатопрофільному ліцеї: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (13 назв).

 47. Коваль В.О. Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури в старших класах загальноосвітньої школи: (13.00.02) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 16с.: табл. – Бібліогр.: с. 14 (8 назв) та в підрядк. прим.

 48. Ковальчук Г.О. Формування професійних педагогічних умінь у студентів – майбутніх викладачів економіки: (13.00.04) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (9 назв).

 49. Кожуховська Л.П. Збагачення мовлення учнів 5 – 7 класів українською фразеологією: (13.00.02) /Ін–т пед. АПН України. – К., 1999. – 16 с.: табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (9 назв) та в підрядк. прим.

 50. Коломійченко Л.Г. Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи в процесі засвоєння математичних знань: (13.00.01) /Ін–т пед. АПН України. – К., 1999. – 16 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 14 – 16 (7 назв).

 51. Кондратенко В.О. Формування системи словотворення як засіб розвитку мовлення слабочуючих учнів: (13.00.03) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 23 с.: іл. – Бібліогр.: с. 20–21 та в підрядк. прим.

 52. Коновальчук І.І. Формування у майбутніх учителів умінь проектувати виховну діяльність: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 19 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 53. Копієвська О.Р. Соціально-культурні аспекти організації діяльності парків в країнах зарубіжжя: (13.00.06) /Київ. нац. ун–т культури і мистецтв. – К., 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим.

 54. Корж Л.В. Освітня діяльність земств Харківської губернії (в кінці XIX – на початку XX століття): (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (8 назв).

 55. Коршак Т.Є. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу учнями на уроках (на прикладі вивчення біології в основній школі): (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: табл. – Бібліогр.: с. 17 (6 назв).

 56. Костюк В.В. Творче самовиявлення особистості школяра у навчально-виховному процесі: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Т.Г.Шевченка. – Луганськ, 1999. – 16с. – Бібліогр.: с. 13 (7 назв).

 57. Костюшко Г.О. Розвиток творчої активності молодших школярів засобами театральної самодіяльності: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв).

 58. Кравченко І.Ф. Професійне самовизначення старших підлітків у сфері обслуговування засобами професіографії: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 16 с.: іл. – Бібліогр.: с. 12 – 13 (11 назв).

 59. Красноголова І.Б. Формування мотивів учіння студентів у процесі викладання англійської мови: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 (10 назв).

 60. Красовська О.О. Виховання громадянської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (12 назв).

 61. Крицький В.М. Формування уміння художньої інтерпретації у студентів музичних факультетів педагогічних закладів вищої освіти: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.: табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

 62. Кузьменко Н.М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1857 – 1997): (13.00.01) /Київ. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 20, [1]с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 17 – 19 (22 назви).

 63. Кулибчук Л.М. Розвиток образного мовлення учнів 5 – 7 – их класів: (13.00.02) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – 18с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (12 назв)та в підрядк. прим.

 64. Кульбіда С.В. Вечірня спеціальна середня школа України для осіб з вадами слуху (становлення та розвиток): (13.00.03) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19 – 20 (8 назв).

 65. Куненко Л.О. Корекційна спрямованість музично-естетичної діяльності сліпих молодших школярів у позаурочний час: (13.00.03) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 19 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (12 назв).

 66. Кушнірук С.А. Навчання в складі малих груп як фактор розвитку пізнавальної активності старшокласників: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).

 67. Логвіна-Бик Т.А. Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі предметів біологічного циклу): (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 17 (16 назв).

 68. Лопатка В.Д. Формування іншомовного професійного лексикону у слухачів – прикордонників при навчанні читання текстів за фахом: (20.02.02) /Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 1999. – 18 с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 69. Мазуріна В.О. Гуманізація взаємин учителів і старшокласників у позаурочній роботі загальноосвітньої школи: (13 00.01) /Ін–т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 16, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (9 назв).

 70. Малюхова Н.І. Особливості конкретизації уявлень слабозорих розумово відсталих учнів про оточуючий світ (на основі їх предметно-практичної діяльності): (13.00.03) /Ін–т дефектології АПН України. – К, 1999. – 18с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 (3 назви).

 71. Мартиненко О.М. Організація науково-дослідної роботи викладачів вищих навчальних закладів в Україні (XIX ст.): (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – X., 1999. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (7 назв).

 72. Мартиненко С.М. Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних дітей: (13.00.01) /Ін–т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (12 назв).

 73. Масалітіна О.С. Педагогічні умови застосування тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – X., 1999. – 19 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 74. Матвієнко О.В. Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності: (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 75. Матіяш В.В. Педагогічне краєзнавство в підготовці майбутніх учителів початкових класів до гуманітаризації навчання: (13.00.04) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (13 назв).

 76. Михайлюк В.О. Формування культури ділового мовлення у студентів аграрного вузу (на матеріалі спеціальностей "Облік і аудит" та "Менеджмент організацій"): (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 18 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (13 назв).

 77. Мишковська Т.Д. Формування дослідницько-педагогічних умінь студентів в умовах модульної організації процесу навчання: (13.00.01) /Терноп. держ. пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 19с.: іл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (10 назв).

 78. Мищишин І.Я. Моральне виховання української молоді в процесі співпраці школи, греко-католицької Церкви і громадськості (Галичина, кін. ХІХ – 30 – і роки ХХ ст.): (13.00.01) /Терноп. держ. пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 20с. – Бібліогр.: с. 16 – 18 (13 назв).

 79. Морозов А.С. Формування правової культури у майбутніх працівників міліції: (13.00.01) /Терноп. держ. пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (7 назв).

 80. Морозов С.М. Розвиток військово-педагогічної спрямованості у майбутніх офіцерів – прикордонників: (20.02.02) /Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 1999. – 18 с., включ. обкл..: табл.. – Бібліогр.: с. 15 ( 4 назви).

 81. Муляр В.П. Засоби інформаційних технологій у вивченні питань квантової фізики в середній школі: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 16, [2]с., включ. обл..: іл., – Бібліогр.: с. 14 – 15 (8 назв).

 82. Новаківська Л.В. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Олени Пчілки: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв).

 83. Одарченко Н.І. Засоби відеоінформації на лекційних і семінарських заняттях при вивченні природничих предметів у школах нового типу: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 25 с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 20 – 21 (10 назв).

 84. Опалюк О.М. Формування основ морально-естетичного світогляду молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 1999. – 20, [1]с., включ. обкл..: схема. – Бібліогр.: с. 19 (5 назв).

 85. Осадчий С.В. Формування професійної спрямованості старшокласників у процесі вивчення електронно-обчислювальної техніки: (13.00.01) /АПН України, Ін–т проблем виховання. – К., 1999. – 17 с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 14 (8 назв).

 86. Остапенко Л.В. Розвиток творчих якостей у студентів – хормейстерів засобами української духовної хорової музики: (13.00.02) /Київ. нац. ун–т культури і мистецтв. – К., 1999. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (5 назв).

 87. Охріменко І.В. Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях українського народу: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – X., 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (12 назв) та в підрядк. прим.

 88. Палюх З.А. Методи заохочення і покарання у навчально-виховному процесі загальноосвітньої ніколи України (20 – ті роки XX ст.): (13.00.01) /Ін–т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим.

 89. Пермінова С.О. Формування навичок сприйняття хорового багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях з сольфеджіо: (13.00.02) /Київ. нац. ун–т культури і мистецтв. – К., 1999. – 20, [1] с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 18 (4 назви).

 90. Підлужна Г.В. Розвиток читацької самостійності молодших школярів: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М П. Драгоманова. – К., 1999. – 21 с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 18 (9 назв).

 91. Пожар Н.В. Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1999. – 18с., включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (12 назв).

 92. Полякова О.М. Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв'язання педагогічних задач: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – X., 1999. – 18 с.: табл., схема. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 93. Приходько Г.І. Проблема фізичного виховання особистості у вітчизняній педагогічній журналістиці (друга половина XIX – початок XX ст): (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – X., 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (6 назв).

 94. Прокопенко А.І. Інформаційна технологія лексичної кваліметрії дидактичних засобів (на прикладі підручників англійської мови): (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 17с., включ. обкл.: іл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (12 назв).

 95. Пустинниковя І.М. Сучасні інформаційні технології в підготовні вчителя фізики: (13.00.02) /Нан. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 18с.: табл.–Бібліогр.: с. 14 – 15 (10 назв).

 96. Регейло І.Ю. Формування естетичного ставлення до мистецтва у молодших підлітків засобами радіомовлення: (13.00.01) /Ін–т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв).

 97. Романишин І.М. Формування моральних відносин підлітків в умовах мікросоціуму: (13.00.01) /Терноп. держ. пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – Тернополь, 1999. – 19 с.: іл.. табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (8 назв) та в підрядк. прим.

 98. Романченко О.С. Формування моральних потреб особистості молодшого школяра: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 1999. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 99. Рукас Т.П. Формування культури ділового мовлення в майбутніх інженерів: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 21 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв).

 100. Рябушко С.О. Формування культури педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови: (13.00.04) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського – О., 1999. – 20с.: табл., схема. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).

 101. Свистун В.І. Психолого-педагогічні умови удосконалення економічної підготовки студентів вищих аграрних закладів освіти: (13.00.02) /Нац. аграр. ун–т. – К., 1999. – 20 с.: іл.. табл. – Бібліогр.: с. 17 (5 назв).

 102. Сейко Н.А. Педагогічні та етносоціологічні засади розвитку польського шкільництва на Волині – Житомирщині у 1905 – 1938 рр.: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999 – 16 с. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (14 назв).

 103. Семенюк Т.В. Науково-педагогічне проектування граф – схем навчальних курсів загальноосвітньої школи за модульно-розвивального навчання: (13.00.01) /Київ. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (10 назв).

 104. Смолінська О.Є. Лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами українського фольклору: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв).

 105. Совгіра С.В. Підготовка майбутнього вчителя до екологічного виховання старшокласників (на краєзнавчому матеріалі): (13.00.04) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 20 с.: іл.. табл. – Бібліогр,: с. 15 – 16 (12 назв).

 106. Соколова І.В. Організація виховної роботи на філологічних факультетах вищих закладів освіти: (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 22с. – Бібліогр.: с. 18 – 19 (11 назв).

 107. Соломко Л.Р. Дидактичні умови забезпечення успішності навчання студентів молодших курсів технічних закладів освіти: (13.00.04) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1999. – 19 с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16(14 назв).

 108. Солуха І.В. Тестовий контроль у процесі навчання фізики (на матеріалі теоретичної фізики): (13.00.02) /Нац. пед. ун – т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 109. Степаненко Л.М. Моральне виховання учнів початкових класів шкіл – інтернатів засобами народної педагогіки: (13.00.01) /Ін–т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (10 назв).

 110. Сушенцева Л.Л. Управління системою методичної роботи в сучасному професійно-технічному училищі: (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 17 – 18(14 назв).

 111. Тадіян В.В. Розвиток початкової освіти в Бессарабії (1918 – 1944 рр.): (13.00.01) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (12 назв).

 112. Татьянчикова І.В. Особливості формування життєвих орієнтацій в учнів допоміжної школи: (13.00.03) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 20 с.; табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (6 назв) та в підрядк. прим.

 113. Твердохліб Л.В. Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 1999. – 17 с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (8 назв).

 114. Тищенко В.В. Формування інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дошкільників: (13.00.03) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 24 с. – Бібліогр.: с. 21 – 22 (8 назв) та в підрядк. прим.

 115. Товканець Г.В. Корекція відхилень у поведінці важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами професійно-педагогічного спілкування: (13.00 01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16 (11 назв).

 116. Тодосійчук В.Л. Систематизація економічних знань студентів сільськогосподарських вищих закладів освіти у процесі вивчення профільних дисциплін: (13.00.04) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 20с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв).

 117. Томащук О.П. Професійна спрямованість викладання математичного аналізу в умовах диференційованої підготовки вчителя математики: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 118. Торічний О.В. Удосконалення педагогічної підготовки слухачів вищої військової школи на основі сучасних освітніх технологій (ігрові технології): (20.02.02) /Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 1999. – 18 с., включ. обл..: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 15 (4 назви).

 119. Триняк М.В. Спілкування українських школярів із зарубіжними однолітками як фактор формування рис громадянськості: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – X., 1999. – 18 с,: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (8 назв) та в підрядк. прим.

 120. Тютюнник М.І. Соціально-педагогічна реабілітація дітей в спеціальних дошкільних закладах освіти засобами творчої гри: (13.00.01) /Терноп. держ. пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 20 с.: схеми. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим.

 121. Федішова Н.В. Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в підрядк. прим.

 122. Федоренко О.І. Формування логічних умінь учнів основної школи: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 16, [1] с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 14 (8 назв).

 123. Федорова Н.Ф. Організаційно-педагогічні умови діяльності школи – лабораторії наукової установи: (13.00.01) /Ін–т педагогіки АПН. України. – К, 1999. – 15 с.: іл. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (13 назв). – [99 – 324]

 124. Цибко Г.Ю. Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв).

 125. Цибулько Г.Я. Формування у майбутніх учителів готовності до розвитку учнівського самоврядування: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 1999. – 17с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 14 (10 назв).

 126. Цимбал І.І. Соціальна адаптація старших підлітків в умовах спеціалізованої школи гуманітарного профілю: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 127. Чуйко С.Р. Організація навчального процесу в ліцеях України (XIX – перша половина XX ст.) : (13.00.01) /Терноп. держ пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 19 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв).

 128. Шаповал Л.В. Екологічне виховання молодших школярів у процесі вивчення природознавчих предметів: (13.00.01) /Ін–т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 14 – 16 (14 назв).

 129. Шепеленко Т.Л. Формування комунікативних умінь студентів економічного університету в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін: (13.00.04) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (9 назв).

 130. Шишкін Г.О. Формування у студентів – фізиків педагогічних інститутів професійної готовності до організації дослідницької роботи з учнями: (13.00.02) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: – Бібліогр.: с. 16 – 18 (18 назв).

 131. Шиян Н.І. Технологія модульно-рейтингового навчання у вищій педагогічній школі: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – X., 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим.

 132. Шиян О.І. Розвиток післядипломної освіти вчителів природничих предметів західного регіону України (1944 – 1996 рр.): (13.00.01) /Терноп. держ. пед. ун–т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (9 назв).

 133. Шкурін О.І. Виховання моральної культури старшокласників засобами мистецтва: (13.00.01) /Луган. держ. пед. ун–т ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 1999. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (7 назв).

 134. Штефан Л.В. Соціальна адаптація курсантів з мовними труднощами в умовах модульної технології навчання: (13.00.05) /Харк. військ. ун–т. – Х.: 1999. – 20 с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 135. Шумовецька С.П. Формування мовної культури особистості у військовому вузі: (20.02.02) /Акад.. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 1999. – 18 с., включ. обл..: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 136. Юрчук Н.С. Формування економічних знань старшокласників в навчальному процесі загальноосвітньої школи та ПТУ (на прикладі сільських загальноосвітніх шкіл та ПТУ): (13.00.02) /Нац. аграр. ун–т. – К., 1999. – 22 с.: табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (14 назв).

 137. Яресько К.В. Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти: (13.00.01) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С. Сковороди. – К., 1999. – 19 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (13 назв).

 138. Яценко С.Є.Організація навчально-виховного процесу на уроках математики в класах з поглибленим вивченням предмета основної школи: 13. 00. 02. /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с.16 – 17.

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

 1. Катаєва М.С. Політична соціалізація школярів в умовах трансформації українського суспільства: (23.00.03) /НАН України, Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 15 (10 назв).

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

 1. Андріяшина Н.В. Властивості уваги як фактори засвоєння української мови учнями четвертих – п'ятих класів: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 2. Варбан М.Ю. Рефлексія професійного становлення в студентські роки: (19.00.01) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 18с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 15 (5 назв).

 3. Варбан М.Ю. Довільне та мимовільне запам'ятовування англомовного тексту учнями середнього шкільного віку: (19.00.07) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1999. – 17с., включ. обкл.: табл.. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).

 4. Виногородський А.М. Розвиток особистісної рефлексії підлітків (на матеріалі сприйняття музики): (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).

 5. Волобуєва О.Ф. Формування професійно-комунікативної спрямованості у слухачів мовної спеціальності військових вузів (психолого-лінгвістичний аспект) 20.02.02 /Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 1999. – 18с. , включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв).

 6. Волошина В.В. Психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярів: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 7. Воробйова І.Ю. Психологічне забезпечення діяльності працівників ОВС в умовах вияву соціально небезпечної поведінки натовпу: (19.00.06) /Нац. акад. внутр. справ МВС України. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв).

 8. Галян О.І. Співвідношення імперативності та діалогічності у стильовій характеристиці діяльності вчителя: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 9. Дорожко І.І. Розв'язання лінгвістичних мислительних задач підлітками засобами фразеології: (19.00.07) /Харківський держ. педагогічний ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1999. – 16с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 13 (5 назв).

 10. Іванова О.В. Соціально-психологічна адаптація курсантів у вищому закладі освіти МВС як етап професійного становлення майбутніх співробітників пенітенціарної системи: (19.00.06) /Нац. акад. внутр. справ України. – К., 1999. – 16 [1]с., включ. обкл.: – Бібліогр.: с. 14 (9 назв) та і підрядк. прим.

 11. Колот С.О. Психологічні механізми і умови формування культури емоцій студентів вищих технічних закладів освіти: (19.00.07) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського . – О., 1999. – 19с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 (12 назв).

 12. Крайнюк В.М. Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку: (19.00.01) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 18с. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (11 назв).

 13. Крутій О.М. Формування діалогічності як засобу інтелектуального розвитку старшокласника: (19.00.07) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1998. – 16с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 14 (9 назв).

 14. Лукашевич О.М. Психологічні умови гуманізації управлінської діяльності в загальноосвітній школі: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (7 назв).

 15. Міхаелі Соня. Психологічні особливості інтеграції підлітків до нового соціокультурного середовища: (19.00.07) /Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К.Д.Ушинського. – О., 1999. – 20с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв).

 16. Мустафаєв Г.Ю. Особливості життєвих планів сліпих старшокласників: (19.00.08) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1998. – 21с., включ. обкл.: – Бібліогр.: с. 17 (6 назв).

 17. Научитель О.Д. Ціннісні орієнтації студентів: психологічні фактори формування, розвитку, трансформації: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1999. – 17с., включ. обкл.: іл. – Бібліогр.: с. 15 (10 назв).

 18. Пасічняк Р.Ф. Психологічні особливості особистісного самовизначення старшокласників: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 16с.: табл.. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (7 назв).

 19. Помиткін Е.О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби: (19.00.07) /Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1998. – 21с., включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (14 назв).

 20. Смольська Л.М. Формування творчого мислення молодших школярів у процесі вивчення рідної мови: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1999. – 18с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

 21. Ставицька С.О. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с., включ.: табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 22. Стеценко Н.Д. Психологічні аспекти розумової працездатності молодших школярів, які навчаються під час лікування у психоневрологічному стаціонарі: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: іл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (6 назв).

 23. Тарасюк С.О. Формування соціально-комунікативної активності дітей із затримкою психічного розвитку в процесі корекційного навчання: (19.00.08) /Ін–т дефектології АПН України. – К., 1999. – 19с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви).

 24. Ткач Р.В. Психологічні особливості творчої активності молодших школярів у процесі фольклорно-ігрової діяльності: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 19с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв).

 25. Тоба М.В. Психологічні детермінанти діалогового педагогічного спілкування: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 16с.: табл.. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (7 назв).

 26. Туріщева Л.В. Формування у старшокласників способів розв'язування навчально-логічних задач: (19.00.07) /Харк. держ. пед. ун–т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1998. – 16с., включ. обкл..: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 (7 назв).

 27. Удовенко М.В. Особливості розвитку особистості при зміні навчального колективу: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).

 28. Хлівна О.М. Формування психологічної готовності до роботи з обдарованими дітьми у студентів педучилища: (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 17с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв).

 29. Хрущ–Ріпська О.В. Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності (на матеріалі музвиховання): (19.00.07) /Ін–т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 1999. – 17с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 14 (7 назв).

 30. Яремчук С.В. Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя: (19.00.07) /Нац. пед. ун–т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 20с.: табл. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (11 назв).

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

 1. Бірюкова М.В. Вища школа регіону як об'єкт соціального прогнозу: (22.00.06) /Харк. держ. ун–т. – Х., 1999. – 18с., включ. обкл.: табл. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (8 назв).

 2. Дікова–Фаворська О.М. Особливості формування особистості майбутнього спеціаліста в умовах інституціоналізації приватної освіти: (22.00.06) /Харк. держ. ун–т. – Х., 1999. – 18с – Бібліогр.: с. 15 (10 назв).

 3. Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків: (22.00.06) /Київ. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19с. – Бібліогр.: с. 16 (4 назви) та в підрядк. прим.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

На ступінь кандидата наук

 1. Альмаждалаві Асаад Юсеф. Обгрунтування системи оцінювання та нормативів фізичної підготовленості юнаків – старшокласників Палестини: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 21с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 17 – 18 (10 назв).

 2. Дуб І.М. Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12 – 14 років на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв).

 3. Єременко О.А. Специфіка початкового етапу спортивної підготовки юних легкоатлетів 10 – 11 років, які проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 18с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (10 назв).

 4. Карабанов А.Г. Корекція фізичних недоліків глухих школярів у процесі фізичного виховання: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 16с.: табл. – Бібліогр.: с. 13 – 14 (8 назв).

 5. Курчаба Т.М. Працевлаштування випускників вищого закладу освіти фізкультурного профілю у період переходу до ринкових відносин: (424.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 16с.: табл. – Бібліогр.: с. 11 – 12 (10 назв).

 6. Малімон О.О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 19с.: табл.. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 7. Мудрик С.Б. Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у початковій школі: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: с. 14 – 15 (15 назв).

 8. Огнистий А.В. Підготовка старшокласників і відбір до навчання на факультеті фізичного виховання: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (14 назв).

 9. Олещук В.В. Підготовка студентів факультетів фізичної культури до військов-патріотичного виховання учнів: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 20 с.: табл. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (8 назв).

 10. Смолюк В.І. Формування національної самосвідомості майбутніх вчителів фізичної культури: (24.00.02) /Волин. держ. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 18 с.: табл. – Бібліогр.: с. 15 (9 назв).

 11. Тимошенко О.В. Розвиток швидкості та точності ігрових дій у дівчаток 10 – 14 років, які займаються баскетболом: (24.00.02) /Нац. ун–т фіз. виховання і спорту України. – К., 1999. – 20 с.: іл., табл.. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (7 назв).

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

На ступінь кандидата наук

 1. Ісаєв Е.Ш. Тенденції розвитку вимови старшокласників Німеччини: (10.02.04) /Київ. нац. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 15 – 16 (12 назв) та в підрядк. прим.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Абашкіна Н.В. 2008

Августин Р. 995

Автомонова О.О. 287

Адаменко О. 1643

Адельгейм И. 675

Акуленко А.І. 1916

Алатарцева О.М. 1261

Александров Ю. 1024

Алексейчук І.С. 147, 330, 1552

Алфімов В. 239

Альмаждалаві Асаад Юсеф. 2201

Альошина А. 1074

Андрєєва Т.О. 1552

Андріяшина В.Н. 148

Андріяшина Н.В. 2168

Андроник А. 663, 664

Андрусенко В. 541, 542

Андрущенко В.П. 1576, 1577, 1609

Андрющук А.А. 1330, 1629

Анікіна Т. 1191

Анісімов А. 996

Аніщенко В. 341

Анненков В.П. 1212

Антоневич Б.Р. 1665

Антонова О.Є. 1563

Антонюк В. 1192

Антонюк М.С. 149, 288

Антонюк Р.І. 397

Апетик Н.М. 337

Аполлінер Гійом (690, 917)

Ардобацька К.В. 2029

Ареф'єв В.Г. 1148

Аринкина Е.Л 150

Аркушин Г. 1511

Артем'єв О. 1149

Артемчук О.Г. 1737

Артюх С. 1578

Артюшина М.В. 1620

Асоянц П.Г. 509

Астахова Е.В. 25

Атаманчук П. 997

Атрощенко Т. 1621

Афанасьєв М. 387

Афанащенко Л.М. 665

Ахматова А. (824, 844, 865)

Бабенко Е.П. 666

Бабченко О.М. 510

Баглаєва Н. 108, 109

Багряний І. (863,1329)

Баєва Б.Ф. (1806)

Байбара Т. 1025

Байрон Д.Н.Г. (878)

Бакаєв О.В. 152

Бакаєва К.О. 152

Бакуліна Н.В. 1768, 1917

Балабанова Л.М. 1737

Балакін В. 1579

Балашова С.П. 1668

Балл Г. 153, 1769

Балуг'янський М. (1898)

Бальзак О. (739, 820, 847)

Балютіна К. 305

Бандура Г. 546

Бандура О. 546

Барановська В.Ю. 1019

Барановська Л.В. 154, 547, 1618, 1630

Барановська О.В. 378

Барвінок І. 1193, 1194

Барка В. (623)

Барна М. 388

Барнаш О.В. 990

Батовкіна А. 1035

Батухтіна О.Г. 1250, 2030

Баум Л.Ф. (686)

Баханов К. 342, 934, 935

Бачинський П.П. 1036

Бачинський Ю. 995

Бачківський І. 1080

Беденко С.С. 294

Бежан Н.С. 1770

Безбородий В.О. 1512

Безбородько О.А. (1793)

Безверхий О.С. 1262

Безкоровайна О.В. 60

Безлюдна В.І. 1322

Беккет С. (848)

Белей Н.І. 667

Белль Г.(855)

Белова Л.А. 10

Белоус В.С. 668

Бендікова С.І. 1750

Бенедюк В.В. 2031

Бережна Г. 1669

Бережний С. 1467, 1669

Береза Б. 548, 669

Березівська Л.Д. 1771

Беркита К.Ф. 2032

Бернс Р. (822)

Бескровна О. 670

Бессолова Т.В. 1580

Бетховен Л. (783)

Бех І. , 155,1150, 1213-1216

Бешевець Л.В. 1670

Бєланова Р.А. 1581

Бєлкіна Н.І. 2033

Бєлявіна Н.Д. 2034

Биков В. (842, 855)

Бичко А.С. 1049

Бичкова Л.В. 156, 1184

Бичук О. 1238

Бігич О.Б. 526

Бійчук Г. 543

Біленький С.Г. 1822

Білецька М.В. 1195

Білик Н.Д. 671

Біловол Г. 936

Білоус В.С. 494

Білоус Н. 544, 545

Білоус О. 1079

Білоус П. 544, 545

Білоусова Л.І. 991

Білошицька Н. 1114

Білявський І. 151

Біляєв О. 1513

Бім-Бад Б.М. 61

Бірюк Л.Я. 1671

Бірюкова М.В. 2198

Блінова О.Є. 1737

Блок О. (812)

Бобровська Є.М. 672

Бовть О. 157

Богданова І.М. 343

Богданова О. 1514

Богданович М. 962, 963

Богдановська О.В. 95

Богуславський М. 1772

Богуцький Ю.П. 23

Богуш А.М. 111, 122

Бодлер Ш. (718)

Боднар Я. 1151

Бойко Г. 549

Бойко Є.М. 1582

Бойко Л. 550, 909

Бойко Н.О. 2035

Бойко Ю.П. 1680

Бойчук Н.М. 2036

Боккаччо Дж. (664, 786)

Болгаріна В. 1251

Болотіна В.Ю. 673

Болсун С. 1515

Болтівець С. 112, 158

Болтівець С. 62

Большакова А.М. 159

Болюбаш Я. 1672

Бондар В. 258, 1583, 1651

Бондар Л. 1773

Бондар С. 1037

Бондаренко Г. 306, 2037

Бондаренко Л. 551

Бондаренко Ю. 552

Бондарчук І. (1563,1870)

Борейко М. 1152

Борзенкова О.М. 63

Бориско Н.Ф. 511

Борисов В.В. 1252, 1253

Борисов В.Л. 1774

Бортніченко О.Д. 1673, 1749

Бочарнікова В.М. 2038

Бочарова С.П. 1622

Бочелюк В.Й. 1737

Бражник Н.О. 526

Браїлова О. 398

Брати Грімм (841)

Братко В.О. 674

Бредбері Р. (727)

Бренер М.А. 1639

Брехт Б. (691, 692, 798, 903)

Бриліна В.Л. 1749

Бродський Я. 270, 964

Бугайцева Г. 1254

Бугайцева Г.М. 1775

Бугайчук О.В. 2039

Бугерко А.А. 2040

Будник О. 1255

Букач М. 1115, 1674, 2009

Букшина Т.Ф. 1995

Булатова Е.І. 344

Булгаков М. (829, 837)

Булгакова Н.Б. 1631

Булда А.А. 1675, 1676

Булка Н. 1351

Бунеев Е. 676

Бунеев Р. 675, 676

Бунеева Е. 675

Бунін І. (759)

Бурда Т. 677

Буринська Н.М. 1026

Буркова Л.В. 259, 1552

Бурова А. 113

Бурська О.П. 1749

Бутівченко О. 1421

Бучківська Г. 1227, 1776

Бучко Г. 1677

Быкова Е.И. 495

Бьолля Г. (842)

Вавілова І. 1024

Вавіна Л. 1367

Вагіна О. 1777, 2001

Вадзюк Н.В. 1038

Вадзюк О.Б. 1038

Вайніленко Т.В. 1678

Вакарчук Н.О. 346

Вакуленко В.М. 1217, 1584

Валуйський О.О. 11

Варакута О. 1027, 1028

Варбан М.Ю. 1291, 2169, 2170

Васенок Т. 1116

Васецька Т.М. 160, 307

Василевська Л.П. 1750

Василенко М. 965

Василенко Н. 1065

Василенко О. 331

Василенко С. 1081-1083

Василишина Т.В. 1516

Васильєв В. 1117, 1292, 1422

Васильєв І. 1423, 1424

Васильєв Я.В. 161

Васильєва О.В. 1679, 1749

Васильков В.М. 1293

Василькова О.І. 162

Василюк А. 1517, 1518, 1918-1921

Васьков Ю.В. 289

Васюк Л.М. 1922

Ващенко Г. 96, (1775), 1778 (1783, 1914)

Ващенко Л. 64, 1039, 1084

Ващенко Л.М. 681, 1316, 1990

Ващук О.В. 994

Вдовенко Л. 553

Величко О. 1617

Величко С.П. 1019

Вербицький В. 1558

Вергазова Л.Г. 114

Вереина Л.В. 1639

Веремчук А.П. 2041

Веретинський О. 271

Верещагіна О.Є. 1749

Верещак Г. 1118

Верлен П. (773)

Верн Ж. (776)

Вєтохов О.М. 512

Вивденко Ю.Г. 1639

Виговська О. 65

Видолоб Н.О. 66

Винниченко В. (759)

Виновська Л.П. 1547

Виногородський А.М. 2171

Виноградова-Бондаренко В.Є. 1779

Вировий В.І. 1559

Вихрущ А. 1119, 1294

Вихрущ В. 400, 1781

Вишенський В. 1085

Вишневська Л. 1080

Вишневський О. 1066, 1218

Вишня О. (570, 879)

Виштеюнас Г.В. 164

Вівчар П.В. 2042

Вільчковський Е. 1425

Вільш І. 97, 163, 294

Віоліна Р.І. 39

Вірна Ж. 1238

Вітценко Н. 399

Вітченко А. 678

Вітченко А.О. 679, 680, 780, 821

Власова Е.И. 165

Власова О.І. 1323

Вобленко Ю.Ф. 2043

Вовкотруб Р. 401

Возняк Г. 966

Воітєлєва Г. 1107

Войтко А.І. 1295

Войтун Г. 554

Волинська Л.В. 1737

Волинський В.П. 347

Волков В.В. 682

Волкова В.А. 1681

Волобуєва О.Ф. 2172

Воловик А.Ф. 67, 1219

Воловик В.А. 67, 1219

Володарська-Зола Л. 166, 1263

Володько В.М. 1682

Волос М. 1305

Волошанська С.Я. 1029

Волошин А. (1830)

Волошина В.В. 2173

Волошина Н. 555

Волошина Н.Й. 556

Волощук Є. 683

Волчаста М. 967

Вольвач Ф. 1068, 1278

Вольтер (921)

Волянська О.Є. 2044

Вонсович В. 1632

Воробець І. 1884

Воробйов А.В. 167

Воробйова Г. 637

Воробйова І.А. 514

Воробйова І.Ю. 2174

Воробйова Л.М. 168

Воровка М.И. 1652

Воронюк М. 1043

Воропай Т.С. 59

Врецьона Г. (1260)

Вронський О.С. 1603

Габрієль В. 968

Гаврик Н. 115

Гавриленко О.Г. 1040

Гавриленко О.М. 1019

Гаврилюк А. 1041

Гаврилюк О. 1585, 1683

Гавриш Р.Л. 2002

Газінський В.І. 1749

Галаган П. (1841)

Галатюк Ю.М. 998

Галіба Т. 557

Галкіна Л. 402

Галузинський В.М. 68

Галус О.М. 1680

Гальперін П.Я. (985)

Галян О.І. 2175

Гаманюк В.А. 1923

Гамрецький І. 403, 404, 1496

Гамуліна О.І. 515

Ганска Э. (820)

Гапійчук І.М. 1684

Гапонова С.В. 516

Гарач Н.Р. 169

Гарбар Г.А. 1749

Гаркуша Л.С. 1623

Гармаш М. 558

Гарсіа Маркес Г. (785, 817, 864)

Гаубас С.М. 1317

Гаус В. 746

Гедвілло О.І. (1856)

Гейне Г. (784, 806, 931)

Генрі О. (695, 846, 898)

Герасименко В. 1783

Герасименко Л.В. 2045

Герасимова А. 559

Геращенко В.Д. 1120, 1685

Гергель А. 116

Гессе Г. (816)

Гете Й.В. (743, 749, 753, 754, 796, 821, 880, 908, 918, 921)

Гетманчук Н. 405

Гимаева Ю.А. 98

Гич Г.М. 1653

Гірний О.І. 272, 388

Глазирін І. 1153

Глазова О.П. 2046

Глемб И.Л. 1629

Глинка М.И. (851)

Глібов Л.І. (608, 631)

Глухова Н. 117

Глущук С.В. 290

Гненна Г. 560

Гнітецький Л. 1074

Гоголенко Л.В. 1179

Гоголь М. (668, 747, 792)

Гоголь Н.В. 406, 1196

Гоголь О.В. 1547

Голдінг В. (694, 881)

Голець М.І. 118

Голік Л.О. 40

Голімбовський І. (1192)

Головач Ю.В. 1686

Головіна Н. 1042

Головінова В. 1426

Головко І. 308, 2047

Головльова Г. 1519

Голота Н.М. 1687, 1749

Голуб Н. 407

Голубєва М. 70

Голубицька І. 1331

Голубченко А.Л. 1639

Гомер (834)

Гомон І. 1306

Гонтарева М.В. 1565

Гонтаровська Н. 170, 1586

Гончар О. (863)

Гончаренко С. 71, 273

Гончаренко Т. 1567

Гончарова Н. 496

Гончарук-Василишина Н.М. 1520

Гонюкова Л.В. 1784

Гопкало Л.М. 1594

Горбань М. 999

Горбенко І.В. 408

Горбенко С. 72, 1197, 1688, 1749

Горбуліч Г. 1191

Горбунова В. 171

Горда М. 1689, 1690, 2048

Горобей Т.І. 41

Горобець О. 1117

Городиський М.Ї. 2049

Горожанкіна О.Ю. 2050

Готра Н. 291

Гофман Е.Т.А. (860)

Гофман Э.Т.А. (827)

Гошовська Д.Т. 172

Гошовський Я.О. 1368

Градовський А. 561, 562

Гражевська Н. 1108

Гребенюк В.А. 42

Гребенюк Г.Є. 237

Гребенюк Т.М. 1369

Гребницька Н.М. 823

Грединарова Е.М. 173

Грейліх О.О. 1521

Гретченко М.Б. 1691

Гречко С.М. 2051

Гривнак О.С. 2052

Грига І. 1633

Гринь І. 409

Гринь Т.В. 1692

Гриньков В.В. 2053

Грицай Н.І. 991

Грицай О. 1733

Гриценко В. 563, 2054

Гриценко Л. 348

Грицюк Б. 73

Гришенкова Т.О. 1749

Грінченко Б. (1796, 1853)

Грітченко А.Г. 1469

Гроза Т.А. 1406

Грозян С. 564

Громовий В. 1470

Гронь Л.В. 517

Грубінко В. 1043

Груць Г.М. 2055

Грушевський М.С. (2041)

Гудзик І. 969

Гудима О.Ю. 337

Гудков І. 1061

Гужанов С.І. 410

Гуз К.Ж. 274, 1030

Гузій Н.В. 1552

Гульчин М.Б. 497

Гуляк О.Б. 1933

Гуменна В. 565

Гуменний М. 565

Гуменюк Г. 1256

Гуменюк О.М. 1547

Гумилев Н.С. (826)

Гунько С.О. 2056

Гупан Н. 1785-1787

Гуревич І. 349

Гуревич Р. 349, 1121, 1139, 1427, 2010

Гуржій А. 1428

Гусак П. 350, 1634, 1693, 2011

Гусакова Н.М. 2057

Гушулей Й. 1000, 1122

Гюго В (722, 863, 875)

Даниленко В. 1522, 1788, 1789

Даниленко Л.І. 1552

Данилова Л.О. 1790

Данилова О. 1084

Данильчук О. 566

Данте (793, 921)

Данько Н.П. 309

Дарійчук Л.П. 1694

Дарманський М.М. 2058

Дебейко О.В.756

Девдера М. 412

Демидчик Г. 413-415

Демидчик Г.С. 518

Демінський О. 1154, 1635, 1636

Демков М.І. (2033)

Демченко Д. 1471

Демчук В.С. 1661

Демчук Г. 567

Демчук О. 567-572, 1277

Дем'яненко М. 1791

Дем'яненко Н. 1792, 1793, 2012

Дем'янчук О. 43

Дем'янчук С. 1119, 1294

Денисенко Н. 121

Денисова Т.Н. 684, 685

Денисюк О.М. 120

Дереза Л. 686

Деркач М. 1588

Дефо Д. (699)

Дехтяр В.Д. 1067, 1179

Дєніжна С.О. 1743

Джеджула О. 1123, 1125

Джойс Дж. (719)

Джулай Л. 389

Джуравець Ю. 1924

Дзбанівський О. (1717)

Дзвінчук Д.І. 1998

Дзеровича Ю. (618)

Дзюбко Л.В. 99, 174

Дивак В.В. 1695, 2059

Диденко Б.В. 1535

Дикань В.С. 175, 1925, 2060

Дичківська І.М. 176

Дишлюк Ю.М. 687

Дідук Г. 411

Дідух В. 1124

Діккенс Ч. (801, 885-887)

Дікова–Фаворська О.М. 2199

Дістервег Ф. (1946)

Дмитренко Г. 574, 1454

Дмитренко Г.К. 416, 575

Дмитренко П. 1125,1126, 1589

Дмитренко Т.О. 294

Дмитрієва І.В. 1410

Добринський В. 1074

Довгань Г.В. 870

Довженко О. (553, 593, 599)

Долинська Ю.Г. 1697

Доманский В.А. 538

Домінський О. 1654

Домінський О.С. 2061

Донченко Т. 417, 2013

Дорожко І.І. 2176

Доротюк В.І. 177

Дорофієва Н.І. 719

Дорошенко Т. 1198, 1199, 1750

Достоєвський Ф. (910)

Доценко Ю. 1794

Драган О. 1044

Драгомиров М. (1855)

Драч І. (552)

Драчук Л. 576, 577

Драшко О.М. 1750

Дрибан В.М. 1637

Дробаха Л.В. 1563

Дробноход М. 1068, 1278, 1455

Дроб'язко П. 1497, 1498, 1523

Дрогомирецька О. 390

Дроздова В.В. 1680

Дронова В.В. 1639

Дуб І.М. 2202

Дубас О. 937

Дубасенюк О.А. 1680, 1749

Дубініна А. 1370

Дубінчук О. 74

Дубняк В.А. 1098

Дубовик Л.П. 1680

Дубовик О. 970

Дубровська-Макаренко Л. 1795

Дурдуківський В. (1522, 1788)

Дутка Г.Я. 2062

Духнович О.В. (1816, 1878)

Дуюнова Н.М. 1200

Дядик Г. 418

Дятлова С.І. 310

Евграфова А.А. 689

Еліот Т.С. (723, 807, 810)

Есенин С. (507)

Естрела–Льопіс К. 381

Есхіл (928)

Євдошенко Г. 75, 1499

Євтух М.Б. 44

Євтушин В. 1472

Єгоров Г. 1926, 1927

Єлдінова С.М. 419

Єльникова Г. 1456, 1457

Єніна В. 466

Єременко І. 1371

Єременко О.А. 2203

Єременко О.В. 693-695

Єрещенко В. 1372

Єфіменко В.О. 1568

Жалдак Л. 1624

Жевага С. 1155

Живодьор В. 351

Животенко-Піанків А. 1796

Жиденко Г. 578

Жила С. 579, 580 581

Жук Ю.О. 347

Журавська Л. 1655, 2063

Журецький Я. 1251

Журов В. 1373

Завалевський Ю.І. 45

Завальна Н.С. 1374

Завальнюк О.М. 1819

Завгородня Т. 582, 1797

Заверико Н.В. 1375

Завізєна Н. 352

Загородня Л.П. 1750

Загребельний П. (616)

Загривий В.І. 2064

Задорожна І. 1928

Задорожна Л. 311, 1798-1800

Зазуліна Л. 1524, 1698

Заїка В.В. 1749

Заїка О.Я. 1662

Зайцева О. 1127

Зайцєва О.М. 1699

Заков Л.В. (464)

Закусилов Н.А. 1590

Заплатніков Л.Т. 1344

Заремська Н.І. 1801, 1802

Зарольська Л.І. 699, 700

Засекіна Л. 1733

Засєкіна Л.В. 1680

Заскалєта С.Г. 1638

Заслуженюк В.С. 179

Затока В. 1473

Затонський Д. 703

Захаренко О.А. 1474

Захаров С.В. 1099

Захарова В.А. 539

Захарова В.А. 583

Захарова І.О. 2065

Захарова Н.М. 1749

Захарченко В. (611)

Захарченко Р. 1133

Зварич В.З. 704

Звєрєва І.Д. 26, 2014

Зволинська Т.О. 652

Згурська Н.М. 1750

Зеленецька І. 1201

Зеленкова Н.І. 180

Зелінська Т.М. 1547

Земляк В. (584)

Зівакіна О.А. 971

Зікій Г. 1128

Зінченко В. 1588

Зінченко В.П. 1603

Зінченко Н. 178

Златів Л. 420

Зливков В.Л. 181

Знамеровська Н.П. 1749

Зозуля Н.В. 706

Золотар О.М. 1045

Золотухіна С. 1804

Зорін В. 1805

Зощенко М. (687, 797)

Зубалій М. 1156

Зубалій Н.П. 1547

Зуман Ф. 1929

Зязюн І. 27, 1525

Иванова Т.В. 1501

Искандер Ф. (666)

Іванова В.В. 182

Іванова І. 1376

Іванова О. 938, 1633, 2177

Іванова С.В. 2066

Іванюк Г. 1220

Іванюшенко Т.П. 379, 1500

Івасик В. 972, 992

Іващенко С. 1279

Івченко В. 1024

Ігнатенко Г. 1126

Ігнатенко Г.В. 2067

Ілліна О.В. 1552, 1750

Ілляшенко Т. 1377

Ільїн В.В. 1559

Ільїна Н.Н. 1806

Ільїна Т.А. 1264

Ільїна Т.Б. 1570

Ільницька В.С. 990

Ільченко В.Р. 274

Ільченко О. 353

Ільюшина О. 939-941, 1188

Ільяшенко О. 1157

Індило Л.Д. 1410, 1749, 1750

Інюшина Т. 380

Іонова О.М. 960, 1221, 1345, 1526

Ірвінг В. (930)

Ісаєв Е.Ш. 2212

Ісаєва О.О. 707-709

Ісаєвич Я. 1930

Ісікава Такубоку (809)

Ічанська О.М. 1547

Кабкова О.В. 710, 711

Кавчак В.С. 1029

Кадемія М. 1427

Казанджнєва М.С. 2068

Казымова Л.И. 712

Кайдановська О.О. 1591

Кайріс О.Д. 76

Калашник Н.Г. 1307

Калашникова Л.В. 183

Калашнікова С.А. 1999

Калініна Л. 942, 1476

Калініченко Т. 77

Калінчева Л. 584

Каліш В.А. 1749

Калмиков Г. 185

Калошин В. 186, 187

Кальдерон П. (849)

Кальницька К.О. 1527

Камінський Б.Т. 260

Камынина Е.М. 713

Камю Альбер (662, 711)

Каневська О.Б. 1265

Каніщенко А.П. 427

Капська А.Й. 1700

Каптерев А.И. 1592

Капустін М. 188

Капченко О. 1807-1809, 2069

Карабанов А.Г. 2204

Каразін В.(1898)

Караменов Н. 714

Карась Е.В. 1660

Карась О.В. 354

Каретников В. 1024

Каржова З.Д. 1346

Карпенко Н. 189

Карпенко О.Г. 2070

Карпенко Ю. 1046

Карпенко-Карий І. (566, 660)

Карпова В.Н. 519

Катаєва М.С. 2167

Каташинська І.В. 78, 1932

Кафка Ф. (715, 866)

Кафка Ф. (884, 909)

Качмар В.М. 2003

Кащенко А. (560)

Кеба О.В. 715

Кегель І. 943

Кедрин Д.Б. (826)

Кейда Ф. 585

Кизенко В. 275, 1047

Кизенко І. 1477

Киреєва Т. 1204

Кирильчук Ю.В. 1296

Кирилюк З.В. 716, 717

Киричков В. 1001

Киричок В. 1528

Киричук В.О. 1352

Кирпач А. 1810

Киселев С.Н. 1297

Кізь О. 184, 1478

Кірдан О.Л. 1811

Кіреєва І.В. 2071

Кір'ян М.М. 1308

Кіссе А.І. 2072

Кіт Г.Г. 1560, 1812

Клименко Ж.В. 2073

Клименко Н. 586, 1640

Клинченко Т.В. 40

Клічак Г.С. 421

Кловак Г. 422

Клос Л. 1813

Клочек Г. 587

Кмець А.М. 1048

Кміт Я.М. 1767

Книш Т. 223

Кнорр Н. 1002, 1298, 2074

Князь О. 588

Коберник Г. 190, 973

Коберник О. 190, 191, 312, 1129, 1479, 1502

Кобернік С.Г. 1100

Кобзар Б.С. 1353, 1378, 1379

Кобильченко В. 1380, 1381

Кобилянська Л.І. 1814

Кобилянська О. (562)

Коваленко А.М. 1594

Коваленко В. 1430

Коваленко І.Г. 1749

Коваленко О. 355, 1815

Коваленко О.Е. 294, 1564, 2015

Коваленко О.М. 423

Коваленко Ю.А. 520

Коваль В. 589, 2075

Коваль О.В. 1222

Ковальов В. 1022

Ковальова Л.П. 1101

Ковальова О.В. 1816

Ковальчук В.А. 1680, 1749

Ковальчук Г. 590, 1280

Ковальчук Г.В. 1049

Ковальчук Г.О. 1701, 2076

Ковальчук О. 591, 1109

Ковальчук П. 1480

Ковальчук Э.М. 1715

Ковбасенко Л.В. 718, 719

Ковтун В. 356

Ковчина І.М. 1933

Кожевнікова Л.В. 1702

Кожуховська Л. 424, 2077

Козенчук Н.А. 1537

Козетов І. 1158

Козира В. 974

Козій М. 1575

Козленко О. 1159, 1160, 1179

Козлін В.І. 1202

Козловська І.М. 12, 1431

Козловські І.М. 261

Козубай В.І. 1680

Козубовська І.В. 101

Козяр М.М. 1703

Койчу Б. 975

Кокарєва В.В. 720

Колесник І.В. 1069, 1347

Колесник К.625

Колесникова В.Ф. 1299

Колісник В. 1223

Колодій О.І. 79

Колодко Г. 425

Коломієць А. 521, 1003

Коломієць Г. 721

Коломієць Д. 1121, 1704

Коломієць Л.А. 722

Коломієць Л.В. 723, 724

Коломієць О. (615)

Коломієць О.Б. 1595

Коломієць С.І. 1161, 1342

Коломійченко Л.Г. 2078

Коломінський Н. 1569

Колос В.В. 354, 1660

Колосова Н.А. 725

Колот С.О. 2178

Колотов В. 1162

Кольцов В. 1432

Коляденко С.М. 1817

Комаров В. 944, 945

Комарова А.І. 23, 24

Коменський Я.А. (1929), 1934

Компанець Н. 192, 1382

Конан Дойль А. (775, 791)

Кондратенко В.О. 1383, 2079

Кондрацька Л. 1309

Кондрашкіна В. 143

Конєва Н.С. 726

Конєва Т.М. 727

Коновальчук В.І. 1767

Коновальчук І.І. 1749, 2080

Коновець С. 1185

Кононенко О. 123

Кононко О. 124

Копилов А.О. 1819

Копієвська О.Р. 1935, 2081

Коренева І. 1281, 1641

Корець М. 1130, 1333, 1705

Корецька А. 1820

Корж Л. 1530, 1821, 2082

Корнієнко І.Є. 102

Коробенко О. 732

Коробова І. 946, 1004

Коробченко А. 1596

Короленко В.Г. (869)

Король А.М. 1750

Королько Н. 1384

Короп М. 1163

Короткий В.А. 1822

Корсак К. 80, 276, 1433, 1936, 1979

Корсаков В.А. 498

Корсакова О. 193, 1503

Корф М. (1773, 1833)

Корчевська О. 976, 977

Коршак В. 1012

Коршак Т.Є. 2083

Коршакова І. 1504

Косова Л.В. 1224

Косогова Л. 592

Косоговський А. 733

Костарчук Ю. 1481

Костенко Л.Д. 1019

Костів В. 1225

Костогриз С. 426

Костюк В.В. 2084

Костюк Г. (1300, 1769, 1841, 1867, 1913)

Костюк О.В. 337

Костюк О.М. 734

Костюкевич Д.Я. 1019

Костюшко Г.О. 2085

Косяк Л.І. 1310, 1311

Котляревський І. (399, 424)

Котов С. 1085

Кох Й.А. (783)

Кохан Г.О. 735

Коцур В. 947

Коцюбинський М. (545, 579, 594)

Кочановський О.А. 36

Кочерга І. (610)

Кочубей Т.Д. 13

Кошманова Т. 1937-1942

Кощак В. 391, 1531

Кравець Н. 1385, 1386

Кравцова І.А. 332, 1642

Кравченко А. 1165, 1552

Кравченко І.Ф. 2086

Кравченко Н. 1257

Кравченко О. 1354

Кравченко Р. 1532

Крайнюк В.М. 2179

Крапівіна О.В. 1563

Красицький І. (897)

Красновський В. 28, 194, 1226

Красноголов В.О. 195, 196

Красноголова І.Б. 2087

Красовицький М. 1227, 1823

Красовицький М.Ю. 40

Красовська Л.І. 1324

Красовська О. 1228, 2088

Красовська О.С. 1258

Красуцька І. 736

Крашевські К. 1943

Крекотіна Т.М. 522

Крементуло В.К. 737

Кремень В. 1229

Кремінський Б. 1005

Кремінь В.Г. 14,15,16, 46,47,48,197,198, 292

Крет Я. 1387, 1388

Кречетникова Е.А. 237

Кривокулінська В.М. 1737

Кривошеєва Г.Л. 1344

Кривошея Т. 978, 1552

Кривутенко Т. 593

Крилова Т.В. 2016

Кримська Г.І. 1680

Крицький В.М. 1706, 2089

Кричфалуший М. 1733

Кришемінська Л. 1944

Кропивницький М. (569)

Крузе В. 199

Круківська І.А. 523

Крутій О.М. 2180

Круцевич Т. 1164

Крюкова Д.Ф. 262

Крюс Дж. (825)

Крячко І. 1024

Куглер С. 1824

Кудрявцева С.П. 354, 1660

Кудряшова О. 851

Кузнецов А.М. 313

Кузнецов Ю. 594, 595

Кузнєцов А. 1389

Кузь В.Г. 49, 1945

Кузьма О.М. 1355

Кузьменко В.І. 738

Кузьменко Н.М. 2090

Кузьменков С. 1024

Кузьміна С. 17

Кузьмук О. 739

Кулибчук Л.М. 2091

Куліш П. (659, 1812)

Кульбіда С.В. 2092

Кульчицька Г.В. 333

Кульчицька О.І. 200

Кумарін В. 1946

Куненко Л.О. 2093

Купалова А.Ю. 499

Купенко О.В. 1656

Купцова В. 428, 596

Куратова Т. 1079

Курач Л.И. 500

Курганов С. 1033

Курило В. 1643, 1461, 1825-1827

Курінна С. 115

Курляк І. 1828, 1829

Курчаба Т.М. 2205

Кусайкіна Н. 1348

Кутищева Н. 1050

Кутова Н.А. 1947

Куцевол О.М. 740, 741

Кучер Т. 1830

Кучерук О. 429, 430

Кучерявий О.Г. 1533, 1707, 1708, 1749, 1750

Кучерявый А.Г. 1709

Кучинська І. 1266, 1831

Кучма Л. 50

Кучма М.О. 524

Кушнір В. 18, 81

Кушнірук С. 1086, 2094

Кушнірук Т.Д. 201

Лаба С.Б. 1849

Лавриченко Н. 1534, 1927

Лаврусевич Н. 597, 742

Ладоня К. 432

Лазаренко В.І. 1356

Лазаренко Н. 314, 433, 434, 1749

Лазарєв М.О. 1552

Лакоза Н.В. 1318

Лактионова Г.М. 29, 334, 2017

Лактюшина Т. 1390

Ландрам Дж. (211)

Лановик Т. 435

Лантушко Г.Н. 202

Лапінський В.В. 381

Лапченко І.О. 125, 1325

Левандовська І. 1832

Левін Р. 1357

Левченко Г. 1110

Левченко Т. 598

Левченко Т.І. 293

Левченко Т.М. 436

Левчук І. 203, 335

Левчук І.В. 36

Легкий О.М. 1391

Леонтьев А. 82

Леонтьєва Г. 351

Лепкий Б.(653)

Лермонтов М. (914)

Лехман Т. 437

Лещенко Е.В. 1833

Лещинський О.П. 277

Липинський В.В. 1834

Липова Л.А. 357

Литвин Л.П. 427

Литвиненко Г. 966

Литвиненко С.А. 263, 1711

Литовка Л.І. 746

Лиховид О. 1102

Лігоцький А.О. 224

Лікарчук І. 1462

Лікарчук І.Л. 1434, 1435, 2018

Лімборський І.В. 743, 744

Лісійчук Т. 431

Лісова О. (580), 599

Лісовський А. 600

Ліхіцька Л.М. 83, 1710

Лобчук О. 438

Логачевська С. 315, 979

Логвин Г. 1835

Логвин Г.П. 748, 749

Логвиненко О.В. 1836

Логвиненко Т. 1837

Логвиновский А.А. 42

Логвіна-Бик Т.А. 2095

Логинов А.Ю. 750

Логінов А.Ю. 747

Лозниця В.С. 204

Локшина О. 1051, 1948

Локшина О.І. 278

Ломонова М.Ф. 358

Лондон Дж. (819, 838, 856)

Лопатка В.Д. 2096

Лорка Ф.Г. (728, 732)

Лохвицька Л.В. 126, 127

Лубенць Т.Г. (1899)

Лузан П.Г. 1644

Лукаш С. 1131, 1132

Лукашевич М.П. 30

Лукашевич О.М. 2181

Лукашенко И.Н. 1535

Лук'янець Н.П. 751

Лупійчук А. 601

Луценко І. 128

Луцик Д. 1837

Луцько К. 1392

Лучкіна Л. 1712

Льовкіна Н.Ю. 1358

Любар О.О. 1838, 1839

Любина Г.А. 1393

Любчак Л.В. 1563

Любчук О.К. 316

Люлькова О.М. 19

Люта О.М. 1840

Лянной М.О. 1552

Лянной Ю. 1165

Лянной Ю.О. 1552

Ляш О. 380

Ляшко К.С. 129

Магера М. (555)

Мадзігон В.М. 281

Мазепа І. (835)

Мазуріна В.О. 2097

Майоров В. 602

Макаренко А. (1245, 1778, 1850, 1823, 1882, 1893)

Макаренко В. 439

Макаренко Л.А. 752

Макарченко О. 1713

Маковська Г.Я. 1374

Максименко С.Д. 1570, 1841

Максимець С.М. 1547

Максимова Л. 753

Максимова Н.Ю. 1070

Максимович М. (1822)

Максимчук Н.П. 1737

Маланюк Є. (550, 551, 644)

Малиновська Н.В. 1842

Малімон О.О. 2206

Мальований Ю. 71, 279

Мальований Ю.І. 275, 1477

Малюта М.Т. 1142

Малюхова Н.І. 2098

Мамед-заде Р.Г. 1949

Мамічева О. 1394

Мамус Г.М. 1536

Манако А. 487

Мандрила В.А. 1639

Манн Т. (759, 839, 861, 871)

Манойлова С.В. 359

Манцевич В.Ф. 1537

Маригодов В.К. 84

Мариновська О.Я. 893,895

Маринчук Т.Т. 1749

Маркес Г.Г. (795)

Маркіна Л. 754

Марко Вовчок (446)

Мартиненко І. 1166

Мартиненко О. 130

Мартиненко О.М. 2099

Мартиненко С.М. 2100

Мартинець А.М. 755

Мартинюк М.Т. 2019

Марун М. 440,441

Марусинець М. 131

Марушкевич А. 264, 1843-1846

Марушкевич А.А. 2020

Марченко Г. 1950

Марченко Н.Г. 793, 795

Марченко Н.П. 540, 756, 757, 766

Марчик В. 132

Мар'яненко Л.В. 206

Масалітіна О.С. 2101

Маслай Г.С. 1395

Маслєннікова Н.А. 1552

Маслов В.І. 1463

Маслов В.С. 1951

Масол Л. 603

Массинга В. 1597

Матвєєв В. 1952

Матвієнко О. 317

Матвієнко О.В. 1267, 2102

Матвійчук А.Я. 360

Матвійчук О.С. 207

Матіяш В.В. 2103

Матюшкіна Т.П. 758

Матяш Н. 1039

Матяш-Заяць Л.П. 1737

Мафтин Н.В. 893, 895

Махінов В.М. 1953

Махов В. 1163

Махов В.Я. 1665

Мацевко Л.В. 759, 760

Мацуо Басьо (778)

Мацько Л. 442

Мацюк В. 1006, 1847

Машіка В. 961

Машталер Г. 604, 1954

Мащак С.О. 265

Маяковский В. (858)

Мележик В.О. 761

Мелешко В. 1482, 1483

Мельник А.О. 762

Мельник Є.Ю. 525

Мельник Л. 133

Мельничайко В. 443, 605

Мельниченко Б. 1955, 1956

Мельниченко В. 1436

Мельничук І.В. 1923

Месевря О. 606

Местек Ф. 763

Метерлінк М. (911)

Метешкин К.А. 1645

Мешко Г. 100, 209

Мешко О. 100, 209

Мигович І. 1598

Миргородська Т. 1085

Мирончук Л. 444

Миропольська Н. 1186

Миропольський С.І. (1804)

Мисан В. 948

Мисечко А.І. 2004

Митник О. 210

Митник О.Я. 336

Михайленко В. 769

Михайличенко О.В. 1848

Михайлов К.М. 1599

Михайлова Л. 768

Михайлова Н. 607

Михайловская Г.А. 501

Михайлюк В. 445

Михайлюк В.О. 2104

Михальчук Н.О. 770

Михед Т.В.757

Мишковська Т.Д. 337, 2105

Мищишин І.Я. 1849, 2106

Міллер Ф. (744)

Мільто Л.О. 361, 1749

Мілютіна О.К. 522

Мірошниченко Л.Ф. 764, 765, 766

Міхаелі Соня. 2182

Міцкевич А. (737)

Мішедченко В.В. 1714

Міщик Л.І. 1359

Мовчун А. 446, 608, 609

Мовчун Л. 980

Могилей І.В. 1750

Могильницька Г. 610

Мозгова Н.І. 1600

Мозговий В.І. 1600

Мойса С.Є. 1396

Мойсеюк Н.Є. 85

Мокін Б.І. 1601

Мокрій Н.О. 772

Молодиченко Н.А. 527

Молодцова В. 1007

Мольєр Ж.-Б. (790)

Моляко В.А. 212

Момот Л. 362, 1087

Монастирська С.С. 1029, 1052

Монтессорі М. (1932)

Моргун В.Ф. 1850

Морітз Я. 1957

Мороз В. 1360

Морозов А.С. 2107

Морозов С.М. 2108

Мосіяшенко В.А. 1801

Москальчук В. 611, 612

Мотузний В. 1084

Моцак В. 1110, 1113

Мошенська Л. 134

Мудрак В.І. 949, 950

Мудрик С.Б. 2207

Муляр В.П. 2109

Мунтян В. 1167

Мурзо Т.Є. 774

Мусатов С. 213

Мусієнко В. 1133

Мустафаєв Г.Ю. 1397, 2183

Мухін В.О. 821

Мухоморіна Л. 135

Мушак А.Я. 354, 1657

М'ясоїд П.А. 205

Набока Б. 363, 1852

Назаренко Т. 1103

Назарець В.М. 775, 776

Назем А. 1168

Наливайко Г. 1538

Наливайко Д.С. 777, 779

Наріжний С. 1958

Науменко Р.А. 1334

Науменко Т.І. 1361

Наумова Н. 613

Наумова Н.С. 778

Наумова Ю.С. 778

Наумчук Г.І. 1230

Наумчук Л.М. 1230

Научитель Е.Д. 31

Научитель О.Д. 2184

Невельская-Гордеева Е.П. 103

Недайнова Т.Б. 780, 781

Неживий О. 1853

Некряч Г. 447

Немиришин П.І. 782-784

Нем'ята Л.Г. 39

Ненько І.Я. 785

Нечуй-Левицький І. (659)

Нєменський Б. 1312

Нискородов В.В. 1297

Ничкало Н. 1428, 1854

Ничкало Н.Г. 1437, 1715

Ніколаєва С.Ю. 526, 528, 1716

Ніколайчук Г.І. 136

Ніколенко Д.Ф. (32)

Ніколенко Л. 1851

Ніколенко О.М. 786-798, 1268

Нікуліна А. 1602

Ніфака Я. 1733

Новаківська Л.В. 2110

Новацка У. 20

Новосьолова В. 448, 449

Норенко О.П. 509

Носач В.Н. 1639

Носков В.І. 1737

Нушич Б. (787)

Овдієнко Л.Н. 280

Овчаренко Н.А. 1750

Овчарук О. 319, 1717

Овчарук О.В. 614, 1959

Огієнко І. (1266, 1831, 1843-1846, 1902, 2020, 2052)

Огірок С.С. 86, 338

Огнєв В. 1855

Огниста К. 1170

Огнистий А. 1170

Огнистий А.В. 2208

Оголевець А. 450

Огороднійчук З.В. 32

Одарченко Н.І. 2111

Одинець І. 615

Окса М.М. 1646

Олексюк О. 1270, 1718

Олексюк О.М. 1664, 1749

Оленіна Г.М. 1665

Олещук В.В. 2209

Олійник М. 394, 1088

Олійник В. 1438

Ольжич О. (543)

Омельченко М.І. 1053, 1054

Онищенко О.В. 451

Онофрійчук Л.М. 1343

Опалюк О.М. 2112

Орат М.О. 452

Ордановська О.І. 1008

Оржехівський В. 51,52

Оржехівський В.М. 295

Оржеховська В. 1362

Оржеховська В.М. 1231

Оришака Ю.М. 802

Орленко Л.Л. 803

Орлов А. 804

Орлов В. 1439

Орлова І. 1009

Орлова І.В. 364

Орлова О.В. 805-809

Осадча І. 616

Осадчий І.Г. 1484

Осадчий С.В. 382, 2113

Осадчук Р. 296, 362, 365

Осадчук Т.В. 1749

Осипець Р. 1719

Осипов О.В. 1134-1136

Осмоловська О. 951

Осмоловський А.О. 1485

Остапенко Л.В. 1720, 2114

Остапенко М. 34, 1960

Остапчук М.В. 1019

Остаф Я. 487

Островський К.С. 1605

Остроушенко Т. 1055

Осьмак Л.П. 214,215

Охріменко І.В. 2115

Охрімчук Р. 216, 1539

Павленко А.І. 1010

Павленко В.В. 1547

Павленчик В. 137

Павленчик В.О. 1232

Павличко Д.В. 813

Павлов А. 1961

Павлов О. 964

Павлов О.Л. 270

Павлова Г. 1575

Павлова Г.М. 39

Павлюк Н. 217

Павх С. 1137

Падалка Г.М. 1721

Падун Н.О. 1857

Паламарчук В.Ф. 104

Палій Н. 1398

Палюх З.А. 2116

Панасенко Е. 1540

Панасенко Е.А. 1552

Панасенко Т.Г. 1618

Панін І. 1071, 1171

Панок В.Г. 218

Пантік В. 223

Панченко В. 1300

Панченко Г. 1722

Панченко П. 952

Панчук В.В. 1680

Паньків Л. 1203

Парасюк І. 1722

Парасюк І.А. 1749

Парибус В.С. 1505

Парубець В. 453

Пархоменко М. 1056

Пархоменко М. 219

Пасинок В.Г. 1723

Пасічник В. 1962

Пасічник Н. 1111

Пасічник О.П. 1563

Пасічник Ю. 1589

Пасічняк Р.Ф. 2185

Пастернак Б. (811, 907)

Пастух І. 1011

Пастушенко Н. 392, 617, 618

Пастушенко Р. 392, 953

Пахаренко В. 619, 620, 621

Пахолок З. 454

Пацановська Л.І. 814

Пачовський В. (582)

Пашетепа І.П. 1563

Пащенко Д. 1724

Пащенко Д.І. 1858, 1963

Пентилюк М. 455, 456

Пенцакова Л. 622

Пенькова С.Д. 457

Первак А.П. 815

Первак О.П. 816-819

Перевезій Т. 1506

Перепелиця Т.Г. 2200

Пересунько Т.К. 802, 820

Перетятько О.В. 1552, 1859

Перехейда О.М. 1565

Пермінова С.О. 2117

Перро Ш. (919)

Перхайло Н.А. 460, 461

Песін О. 1012

Петлюра С. (604)

Петрарка Ф. (738)

Петрасинський З. 220

Петрещак О.П. 529

Петрікаш А. 1964

Петров А. 462

Петров Э.Г. 1606

Петрова І.В. 1336

Петрова Т.М. 1965

Петрук Н. 1104

Печерська Е. 1204

Пилипенко Л.І. 1547

Пилипчук О.Ф. 1301

Пипін Л.В. 307

Пирогов М.І. (1866)

Пироженко В. 1725

Писаренко Ю.М. 821

Писук Т. 1399

Письменна Н.С. 624

Пицко Л. 825

Півнюк Н.О. 822, 823

Підласий А. 297

Підласий І. 1233

Підлужна Г.В. 2118

Пікельна В. 1072

Пінаєва О.Ю. 1138

Піскун О. 623

Плав'юк М. 35

Платухина Г.И. 826

Плахотник О.В. 21

Плотникова О.Б. 530, 1647

Плоцкі А. 981

Плюхіна Н. 320

По Е. (721, 775)

Побережна Л. 1205

Побережна Л.Л. 1726, 1727

Побірченко Н. 1112

Побірченко Н.А. 221

Побірченко Н.С. 1860-1862

Пов'якель Н.І. 1571

Подлесний О.І. 1608

Подолинная Т.Т. 495

Подоляк В. 1302

Подолян Л. 1609

Подолянчук С. 1139

Подолянчук С.В. 1552

Пожар Н.В. 2119

Покась В. 1400, 1863

Покатилова О.О. 780

Поколодный Л. 827

Полетова Н.П. 828

Поліщук В. 1966, 1967

Поліщук Д. 393

Поліщук Т. 393

Поліщук Ю. 1864

Полька Н.С. 1073

Полякова Г.С. 222

Полякова І.О. 1737

Полякова О.Л. 1728

Полякова О.М. 1562, 2120

Полянський П.Б. 954

Помиткін Е.О. 2186

Поніманська Т. 138

Поніманська Т.І. 1234

Пономаренко О.В. 1363

Пономарьова В.І. 383

Попель П. 1089

Попов А. 1172

Попович О. (1770)

Портницька Н. 171

Посохова Л.Ю. 1865

Постернак Н.О. 1059

Постовойтов Є. 1401

Постовойтов Є.П. 1353, 1379

Постоєв П. (1872)

Постой А.В. 1866

Поташнюк І.В. 1729

Похила Л. 339

Похоленчук Ю.Т. 1665

Почекайлова Л. 1001

Пранцова Г.В. 833

Привалов Ю.А. 218

Пригодій М. 1141

Пригодій С.М. 834

Присакар В.В. 179, 1563

Присяжнюк Н. 321

Присяжнюк С. 1173

Приходченко К. 368

Приходченко К.І. 1235

Приходько Г.І. 2121

Приходько О. 835

Приходько Ю.О. 1325

Прищепа О. 982

Прокопенко А.І. 2122

Прокопів Л.М. 1052

Прокопович Б. 1735

Пронкевич О. 841

Пронкевич О.В. 718

Протасова Н. 1545, 1546

Протасова Н.Г. 1736, 2021

Протасова О. 1013

Проценко В.А. 1639

Пруднікова О. 22

Прушковська Н.Н. 1750

Прушковська О.Л. 1060

Пультер С. 600, 625, 1690

Пустинниковя І.М. 2123

Пустовіт Г. 1339

Пустовіт Н. 1051

Пучневська В. 626

Пушкин А.С. (503, 713, 717, 750, 762, 815, 828, 851, 853, 872)

Пушкін О.С. (805, 859)

Пчілка О. (2110)

Пшеврацька О.В. 1548

Пшенічка П. 225

Пясецька Н.А. 1076

Рабченюк Т. 1239, 1340

Рада И.Н. 844

Рада І.М. 843, 845

Радченко Л. 1401

Радченко М. 1402

Радченко С.Г. 88

Радченко Т. 1282

Радчук Г. 1326

Ранська Т.І. 1406

Распе Е. (879)

Рахова Г. 622

Рева В. 1206

Рева Ю. 128, 1507

Ревнівцева О. 846

Регейло І.Ю. 2124

Редкін П. (1781)

Редько В.Г. 531

Рейзенкінд Т. 1739

Ремарк Е.М. (672, 842, 877)

Рембо А. (789, 874)

Решетняк В.Ф. 1749

Решнова С. 1080

Ржегулка Е. 1547

Рзаєв Ш.Р. 1891

Рибакова О. 847

Рибалка В. 1867

Рибалка Л.В. 266

Римар Л.В. 1658

Римаренко Н.П. 1749

Римаренко О.П. 1749

Рисак Н. 1238

Рисіна М.Ю. 1868

Рід М. (755)

Різник Л. 1031

Різниченко С.Т. 1968-1970

Рільке Р.М. (870, 899)

Роговик Л. 226

Роговик Л.С. 322, 323

Рогозинський В.В. 848-850

Родигін М. 1091

Родигіна І. 1091

Родименко І. 1403

Рождественский Ю.Т. 1841

Рожнова Л. 851

Розвозчик П. 627, 628

Розмаріца І. 852

Розсоха А.П. 1869

Роик Е.М. 853

Романенко Ю. 394, 1088

Романенко Ю.В. 129

Романишин І.М. 2125

Романишина Л. 1738

Романова І.А. 294

Романова С. 1971

Романовський О. 1613, 1614, 1615, 1619

Романовський О.О. 1972

Романченко О.С. 2126

Романчук Т.В. 854

Романюк С.З. 1563, 1870

Ромащенко Л.І. 855

Росицька І.В. 856

Рославець Р.М. 140

Росовецький С.К. 857

Россіні Дж. (783)

Ротаєнко П.А. 395

Рох Г.І. 464

Рубаха О.О. 1750

Руданський С.В. (624)

Руденко В.Д. 993

Руденко М. 1014

Руденко Н. 1486

Руденко О. 55, 1487

Рудиченко В.И. 858

Рудіна О. 298

Рудницька Н.Ю. 1871, 1872

Рудницький С. (1869)

Рудь О.Л. 859

Ружевич Т. 860

Рукас Т.П. 2127

Руснак І. 629

Руснак І.С. 1870, 1973, 1974

Русова С. (1548, 1784, 1842, 1868, 1873, 2055)

Ручкова Л.В. 294

Рыбакова Е. 861

Рябов С. 56

Рябова В. 369

Рябовал Л.Т. 1874

Рябушко С.О. 2128

Рязанова О. 630

Савицька О.В. 1016

Савицька Т.В. 532

Савицький К.Г. 532

Савуляк В.О. 1568

Савченко О. 57, 282, 1488

Савченко О.Я. 227

Савчук Н.С. 998

Савчук Р.П. 719

Садовий М.І. 1019

Сазоненко Г. 89

Сазоненко Г.С. 228

Сак Т. 1404, 1405

Сальник І.В. 1019

Самійленко Н.І. 395

Самойленко Н.И. 1597

Самолук С. 862

Самоплавська Т. 1875

Самсонов В. 1009

Самчук У. (649, 653)

Сапожнік О.В. 1313

Сапронов В. 1444

Саржевський С.В. 863

Сбруєва А.А. 1876, 1975

Сваричевський А. 631

Сварковська Л. 1175

Свердан Т. 465

Свиридюк Т.П. 1406,1407

Свистун В.І. 2129

Свідерська Л. 1738

Світ Дж. (741)

Сворак С. 1794, 1877

Сворак С.Д. 2000

Святенко О. 867

Севастюк М.С. 324

Сегеда Н.А. 1563

Сейко Н. 1976

Сейко Н.А. 2130

Селіванова І.Л. 1240

Селінджер Д.Д. (733, 736)

Селюк П. 105

Семенова Н.М. 1749

Семенова Р.О. 1547

Семеног О. 466

Семенюк В. 339

Семенюк Т.В. 2131

Семеріков С.О. 229

Семиволос П. 90

Семиволос Р. 1285

Семилеткіна Н. 1284

Семілетко В.І. 1977

Семків Р. 719

Семко М.І. 1207, 1749

Сень Г.П. 36

Сервантес М. (709, 720, 888)

Сергеєва Л. 1445

Сергєєв О.В. 1010

Сергієнко Л. 1659

Сердюкова Т.Р. 868, 869

Сечейко О. 1320, 1321

Сечейко О.В. 1319

Сиваківський Б. 983

Сиваченко Г.М. 684

Сигов К. 1616

Сидоренко В. 1133, 1303

Сидоренко В.Х. 106, 370, 1343, 1529

Сидорчук І. 632

Силкіна В.І. 871

Симакова Л.А. 872

Симоненко О.П. 1314

Симоненко Т. 467

Симоненкова Т. 468

Синельник І.В. 294, 384

Синиця І.О. (432)

Синьова Є.П. 1740

Сиротенко А. 1105

Сироткіна Ж.Є. 1315

Сиротюк І.Б. 1749

Сисоєва С. 294

Сисоєва С.О. 230

Сисюк Л.В. 875

Ситар І. 391, 1531

Ситченко А. 633, 841

Сігаєва Л.Є. 1741

Сікорська В.С. 870

Сікорський П. 299

Сілков В. 984

Сільвейстр А. 1015

Сіменач Б. 1753

Сінгаєвський С. 1176

Сірополко С.(1875)

Сіткар В. 1549, 1742

Скалєвська Н.О. 1552

Скворцова С.О. 985

Скиба О. 634, 1341

Скільський Д.М. 1878

Сковорода Г. (1900,1901)

Сковорода Г. (558)

Скорик Т.В. 1750

Скотна О.В. 37

Скрипник Т.М. 876

Скуратівський Л. 635

Славтіч Г.О. 231

Слащев В.А. 1639

Слєпкань З. 1978

Слєпухов М. 1879

Сливчак Г. 1061

Слободська А.М. 877

Слободянюк А.А. 84

Слоньовська О. 636

Слюсаренко Н. 372

Смаль-Стоцький С. 1818

Смертенко П. 1001

Сметанський М. 1241

Смирнова Н.Б. 878

Смолінська О.Є. 2132

Смольська Л.І. 232

Смольська Л.М. 2187

Смолюк В.І. 2210

Смолюк І.О. 2022

Смульсон М.Л. 1547

Снегірьова В. 879

Снітко І.М. 233

Собко В.О. 469

Собко Р. 385

Сова М.О. 1743

Совгіра С.В. 2133

Соколова А. 880

Соколова І. 1365

Соколова І.В. 2134

Соколова К.А. 881

Соколова Н.В. 1408

Соколова О. 882

Соколович Ю. 1012

Соколовська А. 1550

Сокольская Л.П. 883

Соловей М. 1342

Соловець Л. 470, 471

Соловйов Ю.І. 2005

Соловцова І.В. 884

Солодка Г. 1092

Соломко Л.Р. 2135

Солуха І.В. 2136

Соп'яненко К. 637

Сорочан Т. 1566

Сорочан Т.М. 234

Сорочинська В.В. 149, 1187

Сорочинська В.Є. 235, 1744

Сорочук Ю.В. 1880

Сосюк Н. 638

Сосюра В. (564, 835)

Сотніченко В. 396, 955, 956, 1188

Софокл (928)

Соф'янец Е.М. 275, 1477

Співак Л. 1409

Співак Н.В. 1737

Співаковський В. 1490

Співаковський О.В. 986

Ставицька С. 223

Ставицька С.О. 1547, 2188

Ставицький О.О. 1242

Станіславчук Л. 1017

Стативка В.И. 502

Стегура Т.М. 1745

Стельмахович М.Г. 1838

Стендаль (731, 916)

Степаненко Л.М. 2137

Степаненко М. 472

Степаненко Н. 472

Степаненко Н.І. 1749

Степанишин Б.І. 1746

Степанишин Б.І. 639, 640, 641, 642

Степанюк А. 1032, 1062, 1286

Степанюк А.В. 2023

Степенко Г. 1979

Степура Л.О. 1747

Стефаник С. 237

Стеценко А. 1177

Стеценко В. 417

Стеценко Н.Д. 2189

Стеценко С.Д. 790

Стешенко В. 1748

Стешенко В.В. 267, 283, 1142

Стешенко І. (1820)

Стешенко І.М. (1803)

Стівенсон Р. (761)

Столбецька С.Б. 1747

Столітенко В. 1178

Столітенко Є. 1167, 1181

Столяренко О. 1271

Стоян Т.А. 1881, 2006

Струманський В. 1882

Струннікова Л.І. 325

Стрюк К.І. 1366

Ступарик Б. 1883-1885

Ступнікова С.І. 888

Султанов Ю.І. 836, 889-896

Сульниченко В.Н. 503

Суржик Н. 393

Суровцева Р.Ф. 643

Суховєєва М. 473

Суходольська Л.В. 1750

Сухомлинська О. 1886

Сухомлинський В. (282, 306, 436, 1077, 1227, 1230, 1238, 1245, 1287, 1451, 1509, 1528, 1548, 1776, 1808, 1835, 1854, 1858, 1892-1895, 2037)

Сушанко В.В. 337

Сушенцева Л. 1446

Сушенцева Л.Л. 2138

Сущенко А.В. 1243, 1244

Сущенко Л.П. 1750

Табачківський В.Г. 24

Тадєєва М.І.1980

Тадіян В.В. 2139

Талалуєва Н. 1887

Таланчук П. 58

Тализіна Н.Ф. (985)

Тарабан В.М. 1888

Таран Ю. 1617

Тараненко І. 1551, 1981

Тарара А.М. 1333

Тарасенко Г. 141

Тарасенко Г.С. 1552, 1666

Тарасова Е. 1982

Тарасова Н.І. 897, 1997

Тарасун В.В. 2024

Тарасюк М. 1238, 1287

Тарасюк С.О. 2190

Татарчук Е.В. 1997

Татенк-Котикова О.М. 236

Татьянчикова І.В. 2140

Тацій Т.П. 898

Твен М. (678, 788, 852)

Твердохліб Л.В. 2141

Тверезовська Н.Т. 237

Тевлін Б. 1018

Теклюк В. 474

Тележенко І. 1983

Теліга О. (543)

Телячий Ю. 1889

Теплицький І.О. 386

Теплінський М.В. 900, 901

Теплова О.Ю. 1749

Терешко Л.В. 1751

Терлецький В. 590

Тернецька М. 644

Тесленко В. 1752

Тесленко В.В. 238, 239

Тесленко О. 475

Тименко В.П. 1143

Тименко М. 300

Тименко М.П. 373

Тимошенко О.В. 2211

Тимошенко О.С. 23

Тимошик М.С. 1890

Тимощук В.О. 1019

Тимчишин Л. 1753

Титаренко В. 1144

Титаренко Н. 1093

Титович И. 675

Тихоша В. 1553

Тишик О. 311

Тишик О.А. 1891

Тищенко В.В. 2142

Тищенко О.І. 1649

Тищук В.І. 288, 1010

Тітова В.М. 533

Ткач Р.В. 2191

Ткаченко В. 284

Ткаченко Г.М. 1245, 1892, 1893

Ткаченко І.Г. (1907)

Ткаченко Ю. 1948

Ткачова Н.О. 960, 1447-1449

Ткачук Г. 645

Ткачук І. 1208

Ткачук І.М. 91

Ткачук Л. 92

Ткачук Л.В. 1894, 1895

Ткачук М. 476, 1896

Ткачук Т.М. 1737

Тоба М.В. 2192

Тоболін В. 957

Товканець Г.В. 101, 2143

Тодосійчук В.Л. 1650, 2144

Токмань Г. 646

Токмань Л.Г. 904

Толстой А.К. (826)

Толстой Л. (696, 697, 729, 734, 795, 921, 1835)

Томашевський В. 1189

Томащук О.П. 2145

Торічний О.В. 2146

Трегуб І. 1145

Трегубова Г. 534

Третьякова В. 907

Третяк В. 477

Третяк Т.М. 240

Тригубенко В. 1246, 1897, 1898

Триліс В. 1209

Тримбач Л. 763

Триняк М.В. 2147

Трохименко В.О. 1899

Трохимчук І.М. 301, 1063

Трошкін В. 1181

Трубачева С. 302, 1503

Трухан О. 374

Туляков О.О. 1900, 1901

Туриніна О.Л. 1547

Туріщева Л.В. 2193

Турська О.В. 478

Тхоржевська Т.Д. 1272. 1273, 1902

Тхоржевський Д. 1133, 1754

Тхоржевський Д.О. 285, 1252, 1253

Тюріна Т.Г. 1274

Тютюнник М.І. 2148

Тягло А.В. 59

Уайльд О. (758, 832)

Уварова А.М. 1552

Угрин А. 908

Удовенко М.В. 241, 2194

Удод О. 958

Уїтмен У. (735, 800, 867, 876)

Українка Л. (545, 632, 640)

Улічний І.Л. 183

Улюкаєв С.Г. 1903

Улятовська Є.А. 326

Умрихин А. 987

У-юнь-тна 1984

Факторович Б.З. 909

Фасоля А. 647, 648, 649, 1275

Федішова Н.В. 2149

Федоренко Д. 93, 1247

Федоренко Д.Т. 1838, 1839

Федоренко О.І. 2150

Федоренко С.В. 1411

Федоришин В.І. 1749

Федоров В.Д. 1573

Федоров Г. 1466

Федорова Н.Ф. 1552, 2151

Федорович Л. 1327

Феллер М. 242

Фещенко І.М. 1561, 1749

Фещенко І.М. 1750

Фещенко Т. 1033

Фидкевич Е.Л. 912

Филипов В.М. 1276

Фисюк О. 651

Фідря О. 959

Філдінг Г. (671)

Філіппова Н. 650

Філіпчук Г.Г. 286

Філоненко М.М. 107

Філоненко М.М. 250

Філоненко Н.В. 1905

Фічора І.В. 1450

Флешар Ева 2025

Флобер Г. (730, 913, 915)

Фолкнер У. (882)

Фомкіна О. 988

Фонвізін Д. (790)

Франко І. (563, 565, 571, 574, 578, 628, 630, 640, 1880)

Франко О. 1906

Фрейман М. 1985

Фрейман С.Д. 1985

Фролова Т.Я. 504, 505

Фунтикова О. 989

Фунтикова О.А. 142

Фунтікова О.О. 2026

Фурман А. 243

Фурман А.В. 375

Фуртак Б. 1978

Футулуйчук В.М. 2007

Фюслі Й.Г.(783)

Харченко С.Я. 1756

Хемінгуей Е. (674, 714, 842, 862, 873, 877)

Хижна О.П. 1197

Хижняк Б. 1451

Хижняк Б.П. 1907

Хлєбникова Л. 1210

Хлівна О.М. 1757, 2195

Хлонь Н.В. 1106, 1758

Ходанич Л. 327

Ходцева А.О. 1078

Хоменко В.В. 917

Хоменко Л. 1259

Хоменко Н.В. 918

Хоменко О. 535

Хомич В.Ф. 1552

Хомич Г.О. 1737

Хомич Л.О. 1759, 1760, 2027

Хом'як І.М. 479, 480, 481

Хом'як М.Й. 1052

Хорошковська О.Н. 482, 483

Хохліна О. 244, 1412

Хохліна О.П. 1413, 1414

Хриков Є. 1492

Хрипко К.О. 652

Христенок І.В. 1146

Христіянінов О.М. 994

Хрущ–Ріпська О.В. 2196

Хрыков Е.Н. 1508

Цап Н.М. 245

Цзян Цземінь 1986

Цибко Г.Ю. 2152

Цибулько Г.Я. 2153

Цимбал І. 246

Цимбал І.І. 2154

Ципко С. 1667

Цицюра В. 1064

Цінько С. 484

Цінько С.В. 376, 377, 536

Цоброва И.А. 506, 507

Цуканова Т. 1493, 1494

Цюпак Ю. 1074

Чабайовська М. 485

Чайка В. 268, 303

Чайковська О.А. 1750

Чайченко Н. 1094

Чаус М.Л. 919

Чебыкин А.Я. 247

Чепелєва Н.В. 1547

Чепіга Я. (1805, 1851)

Чепіль М.М. 1260

Чепурко О.М. 823

Чепурна Л.Г. 1415

Чепурна Н.М. 1463

Чередник Т.П. 757

Чередниченко Н. 486

Черненький Ю.П. 248, 1555

Чернишова Г.Ф. 1078

Чернов Б. 947

Чернов Ю. 1509

Черноватий Л.М. 2028

Чернявська Л.Н. 249

Черняева В.Ю. 920

Черняєва Г.К. 1995

Чехов А. (774, 794, 854, 901, 912)

Чинок О.І. 1248

Чирва В. 1588

Чирва О.Ч. 1190

Чириба В. 653

Чорна Л.Г. 1574

Чорнобай І. 1761

Чорнобрівкін В. 1547

Чорнобрівкіна В. 1547

Чуйко С.Р. 2155

Чуланова О.Л. 1750

Чумак Т. 654

Шалагинов Б. 922

Шалагінов Б.Б. 921, 923

Шаламов Р. 1033

Шалар О. 1182

Шалигіна Г. 143

Шаманова Е.Н. 94

Шанскова Т.І. 1680

Шаповал Л. 1288, 1289

Шаповал Л.В. 2156

Шаповал О. 340

Шапран А. 144

Шахова К. 924

Швай Р. 1020

Швець В. 974

Швець Т.А. 1987

Шебанова С.Г. 1416, 1417, 1626

Шевеленко Ф. 925

Шевцов З.М. 107, 250

Шевченко Г. 1113

Шевченко З. 655, 656

Шевченко Л.І. 926

Шевченко О. 1418

Шевченко Т. (548, 557, 559, 561, 581, 586, 609, 612, 613, 627, 640, 655, 656)

Шевчук В. 657, 1908

Шевчук І. 1238

Шейко В.М. 1988

Шекспір В. (740, 813, 894, 921)

Шелехова Г. 487

Шемеля М. 995

Шепеленко Т.Л. 2157

Шепель Ю.О. 927

Шерпельова В.М. 1106

Шерпельова М. 328

Шерстюк О.М. 537

Шиллер Ф. (663, 782, 783, 802)

Шинкаренко Л.П. 1909

Шинкарук Н. 658

Шип Н.А. 1910

Широкорадюк Л. 1328

Шишкін Г.О. 2158

Шишова Н.Н. 494, 668

Шиян Н.І. 2159

Шиян О.І. 2160

Шіллер Ф. (748, 902)

Шкарпітко Н.О. 1565

Шкіль М. 1619, (1815)

Шкурін О.І. 2161

Шкуть Л. 659

Шляхова В. 488

Шмирова О.В. 1762

Шолом-Алейхем (670, 925)

Шостак Г.В. 1627

Шоу Б. (906)

Шпак О.Т. 1463, 1489, 1763

Шпакова В. 982

Шпачук Л.Р. 489

Шпильова Н. 660

Штейнбук Ф.М. 909

Штельмах Г.Б. 1750

Штепа О.С. 251

Штефан Л.В. 2162

Штифурак В.С. 1628

Шулдик Г. 252

Шулик І.М. 928

Шулик П.Л. 715

Шульга М. 1183

Шуляр В. 490, 661

Шумовецька С.П. 2163

Шут М. 1009

Щербак О. 1428, 1452

Щербак О.И. 1715

Щербаківський В. (1906)

Щербань М. 1249

Щербань П. 1510

Щербина В. 1764

Щербяк Ю. 1911

Щетина Н.П. 1749

Щолокова О.П. 1316

Юзбашева Г. 1095

Юрас І. 1912

Юркевич П. (17)

Юркевич П.Д. (1912)

Юрченко В. 253, 1913

Юрченко В.І. 1737

Юрченко З.В. 254

Юрчук Н.С. 2164

Юрчук Ф. 1163

Юхимук Н.Н. 1419

Юхимюк Т.О. 145

Ющук І. 491, 492

Яблонська Т.М. 255, 1556, 1737

Яворська С. 493

Якиляшек В. 1575

Якименко С.І. 1034, 1750

Якимович Т.Д. 1453

Яковенко А.В. 38

Яковенко В. 1914

Яковенко В.П. 1495

Яковенко Л.П. 1211

Яковець Н. 1918, 1989

Яковишин П.А. 1147, 1765, 1766

Яковишин Р. 1915

Яковлєв В. 1290

Якунина О.С. 256

Яната О. (1596)

Янковская А.В. (883)

Янцур Л.А. 146

Янцур М.С. 1304, 1557, 1603

Янчук О.Д. 929-931

Яремчук С.В. 2197

Яресько К.В. 294, 2165

Ярець Л.В. 932

Ярко Н.Н. 933

Ярмаченко М. 1420

Ярмаченко М.Д. 257

Яроцкая Л.В. 508

Ярошенко О. 1096

Ярошенко О.Г. 269, 304

Ясєв О. 1617

Ясинська А. 1097

Ясинська А.М. 357

Ясінський А. 1021

Ясунарі Кавабата (704, 726, 756, 757)

Яценко С.Є. 2166

Яценко Т. 1329

Яценко Т.С. 1767

Яцків Я. 1024

ЗМІСТ

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В УКРАЇНІ 3

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 3

ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ 4

СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 5

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 6

ПЕДАГОГІКА 8

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ 8

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ 10

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 11

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ 14

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 14

ДИДАКТИКА (ТЕОРІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ) 23

ЗМІСТ ОСВІТИ. СТАНДАРТИ. ПІДРУЧНИКИ 24

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 25

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 27

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 29

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ, ФОРМИ НАВЧАННЯ 30

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 33

ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ТЕСТУВАННЯ 34

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 35

МОВИ 35

УКРАЇНСЬКА МОВА 35

РОСІЙСЬКА МОВА 42

ІНОЗЕМНІ МОВИ 43

ЛІТЕРАТУРА 46

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 46

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 55

ІСТОРІЯ 77

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 79

МАТЕМАТИКА 79

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 81

ФІЗИКА 82

АСТРОНОМІЯ 84

ПРИРОДОЗНАВСТВО 84

БІОЛОГІЯ. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ 85

ВАЛЕОЛОГІЯ. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 87

ХІМІЯ 89

ГЕОГРАФІЯ 90

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ 91

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 91

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ШКОЛІ 94

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 97

МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ 98

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ УЧНІВ 100

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 100

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 103

ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 103

ВИХОВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 104

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ 105

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ І ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 106

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 107

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ 108

ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї 109

ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА 109

ОХОРОНА ДИТИНСТВА 111

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 111

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 113

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА 117

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ. УПРАВЛІННЯ. ЕКОНОМІКА. СТАТИСТИКА 120

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 121

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 123

УЧИТЕЛЬ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ 124

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ 129

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ 129

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 130

ВИЩА ОСВІТА 131

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 131

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 135

ФОРМИ, МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 137

ВИХОВНА РОБОТА У ВНЗ 138

ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА 139

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 151

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 162

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 168

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ 169

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 169

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 169

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 169

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 170

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 185

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 186

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 189

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 189

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 190

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 191

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..