Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проект направлен мелкосерийное производство и реализацию оборудования по переработке автомобильных шин в резиновый порошок (ТУ 2519-001-510 09273-200...полностью>>
'Закон'
В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российск...полностью>>
'Документ'
Постанова правління ПФУ від 25.03.04.р. №4-1 "Про Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в ПФУ та його органами&qu...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «15» июня 2010 г. в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.294.03 при ГОУВПО «Тихоокеанский государственный универси...полностью>>

Педагогічна бібліографія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОХОРОНА ДИТИНСТВА

 1. Заплатніков Л.Т. Творчі здобутки діячів освіти в галузі охорони здоров'я дітей / Л.Т. Заплатніков, Г.Л. Кривошеєва //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип.2. – С.327 – 331.

 2. Іонова О.М. Дитина в сучасному суспільстві (вальдорфська педагогіка як „екологія дитинства”) //Педагогіка і психологія. – 1999. – №1(22). – С.86 – 92.

 3. Каржова З.Д. Соціально-правовий захист дитинства //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.91 – 100.

 4. Колесник І.В. Педагогічна діагностика порушень спілкувальної сфери підлітків зони радіологічного контролю в умовах лікувально-оздоровчого центру //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2 – С.345 – 347.

 5. Кусайкіна Н. Право дитини на щастя: До 150 – річчя Загальної декларації прав людини //Дошк. виховання. – 1999. – N1. – C.24 – 29.

 6. Про внесення змін і доповнень до Порядку передачі дітей, які є громадянами України,на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім”ях усиновителів: Пост. КМ України від 22 черв. 1999 р. № 1108 //Офіц. вісн. України. – 1999. – № 25. – С. 122 – 126.

 7. Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячу поздоровницю – курорт Євпаторія: Пост. КМ України від 14 лип. 1999 р. № 1269; Положення… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №29. – С.58 – 63.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. Булка Н. Проблеми духовного світу безпритульної дитини: психологічний аспект //Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Зб. матер. 5–ої загальноукр. студ. конф. – К.,1999. – С.100 – 104.

 2. Киричук В.О. Неповнолітні у пенітенціарній системі: (Соціально-психологічна служба у силових структурах) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.41.

 3. Кобзар Б.С. Зняття адаптаційних труднощів у дітей в соціально-реабілітаційному центрі /Б.С. Кобзар, Є.П. Постовойтов. – К., 1999. – 130 с. – Бібліогр.: 8 назв.

 4. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру //Право України. – 1999. – N10. – С.29 – 30.

 5. Кузьма О.М. Соціальний аспект роботи з дітьми – сиротами в структурі діяльності центрів соціальних служб для молоді //Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. – 1999. – Вип. 56: Педагогіка та психологія. – С.87 – 90.

 6. Лазаренко В.І. Соціально-психологічні причини наркозалежності серед підлітків і молоді //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.86 – 90.

 7. Левін Р. Перший досвід діяльності Центру соціальної роботи з дітьми – інвалідами //Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – N3 – 4. – С.137 – 139.

 8. Льовкіна Н.Ю. Модель соціально-педагогічного комплексу у вихованні складних підлітків засобами фізичної культури та спорту //Наук. зап.: Т.9: Спец. вип.Ч.2 /Нац. ун – т "Києв-Могилянська академія". – К., 1999. – С.285 – 288.

 9. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Досвід та перспективи /Запорізький держ ун–т. – Запоріжжя, 1999. – 248 с.

 10. Мороз В. Про юридичну оцінку суспільно небезпечних вчинків, скоєних підлітками віком від 11 до 14 років //Право України. – 1999. – N9. – С.72 – 76.

 11. Науменко Т.І. Соціальна адаптація дітей – сиріт раннього віку //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.66 – 72.

 12. Оржеховська В. "Діти вулиці" потребують захисту //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.58 – 60.

 13. Пономаренко О.В. Соціальна педагогіка: історичні передумови становлення та розвитку //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – С.3 – 9.

 14. Про затвердження типових положень про службу у справах неповнолітніх: Постанова від 25 лист. 1999 року № 2136; Типові положення…//Офіц. вісн. України. – 1999. – №47. – С.59 – 67.

 15. Соколова І. Соціальний педагог в економічній сфері //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.99 – 103.

 16. Стрюк К.І. Особливості спілкування дітей – сиріт в умовах дитбудинку //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.72 – 77.

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 1. Вавіна Л. Перевірка й оцінювання знань, умінь і навичок учнів допоміжної школи з української (російської) мови //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.11 – 16.

 2. Гошовський Я.О. Соціально-психологічний захист скривджених дітей (до проблеми самосвідомості депривованих підлітків) //Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич, 1999. – С. 172 – 182. – (Наук. зап. /Дрогобицький держ. пед. ін-т; вип. 4).

 3. Гребенюк Т.М. Нові підходи у визначенні змісту курсу "Методика ознайомлення з навколишнім дітей з порушенням зору" у структурі фахової підготовки спеціаліста – тифлопедагога //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.65 – 66.

 4. Дубініна А. Методики до – та після операційного логопедичного навчання дітей із вродженими незрощеннями піднебіння //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.53 – 54.

 5. Єременко І. Урок у спеціальній школі //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.7 – 10.

 6. Єрещенко В. Про мотивацію учіння розумово відсталих школярів //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.49 – 50.

 7. Журов В. Сенсорно-перцептивний розвиток у системі навчання просторової орієнтації та мобільності інвалідів за зором //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.41 – 44.

 8. Завальна Н.С. Організація пізнавальної діяльності дітей з аномаліями зору/Н.С.Завальна, Г.Я. Маковська //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.34 – 39.

 9. Заверико Н.В. Професійна орієнтація учнів з порушеннями зору //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.43 – 48.

 10. Іванова І. Діти з особливими потребами: проблема термінологічного визначення //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.2 – 7.

 11. Ілляшенко Т. Як формувати знання та уявлення про навколишній світ у дітей із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.46 – 50.

 12. Кобзар Б.С. Основы формирования гуманных взаимоотношений учащихся школ-интернатов для детей–сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, во внеурочной деятельности. – К.: Стилос, 1999. – 250 с. – Библиогр.: С. 245-247.

 13. Кобзар Б.С. Розвиток особистості учня в умовах соціально-реабілітаційного центру /Б.С. Кобзар, Є.П. Постовойтов //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.59 – 69.

 14. Кобильченко В. Психолог у спеціальній школі //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.38 – 42.

 15. Кобильченко В. Психологічні основи групової психокорекції //Дефектологія.-1999.-N2.-С.36 – 40.

 16. Компанець Н. Використання нетрадиційних методів під час навчання читання //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.24 – 27.

 17. Кондратенко В.О. Психолого-педагогічний аспект словотворчої роботи зі слабочуючими дітьми //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.47 – 48.

 18. Королько Н. Методика дослідження орієнтувальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.44 – 49.

 19. Кравець Н. Самостійна навчальна діяльність в учнів молодших класів допоміжної школи //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.34 – 37.

 20. Кравець Н. Формування якісних ознак читання в учнів допоміжної школи //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.16 – 20.

 21. Крет Я. Артикуляційна дихальна гімнастика, лікувальний масаж для дітей із дизартрією //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.31 – 33.

 22. Крет Я. Рання психодіагностика немовленнєвої симптоматики в дітей із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.51 – 53.

 23. Кузнєцов А. Психомоторика – важлива передумова адаптації першокласника до навчання //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.42 – 45.

 24. Лактюшина Т. Система вироблення рухових дій у школярів із церебральним паралічем //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.22 – 24.

 25. Легкий О.М. Використання інформаційних технологій у спеціальній школі //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N4. – С.19 – 20.

 26. Луцько К. Взаємозв'язок пізнавальної діяльності та розвитку мовлення глухих //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.8 – 11.

 27. Любина Г.А. Игра как средство коррекции зрения слабовидящих дошкольников //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.67 – 72.

 28. Мамічева О. Психологічна готовність учнів допоміжної школи до саморегуляції діяльності в побуті //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.19 – 22.

 29. Маслай Г.С. Люди з вадами зору – активні учасники освіти і виховання //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.19 – 22.

 30. Мойса С.Є. Деякі проблеми методики роботи незрячого вчителя в загальноосвітній школі //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.23 – 26.

 31. Мустафаєв Г.Ю. Життєві плани сліпих старшокласників щодо працевлаштування //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.39 – 43.

 32. Палій Н. АРТ – терапія як метод психокорекційного впливу на емоційну сферу дитини //Мандрівець. – 1999. – N3. – С.65 – 67.

 33. Писук Т. Дефектологічний пункт: планування діяльності: (досвід роботи білорус.дит.садка з дітьми із загальним недорозвитком мовлення) //Дошк. виховання. – 1999. – N11 – 12. – С.31 – 35.

 34. Покась В. Становлення спеціальних шкіл – інтернатів в Україні (1945 – 1965) //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.51 – 52.

 35. Постовойтов Є. Педагогічна корекція мовно-фізичних вад учнів молодших класів шкіл – інтернатів для дітей із наслідками поліомієліту та церебрального паралічу /Є. Постовойтов, Л. Радченко //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.26 – 28.

 36. Радченко М. Соціокультурний статус дітей – аутистів: проблеми реабілітації громадської моралі //Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – N3 – 4. – С.34 – 40.

 37. Родименко І. Корекція, соціальна реабілітація і працевлаштування учнів із недоліками розумового та фізичного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.25.

 38. Сак Т. До вивчення природознавства у класах інтенсивної педагогічної корекції: (Для дітей із затримкою психічного розвитку)/Т. Сак, Н. Бєскова //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.28 – 31.

 39. Сак Т. Особливості узагальнення у дітей із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.33 – 36.

 40. Свиридюк Т.П. Нариси з історії тифлопедагогіки на Україні /Т.П. Свиридюк, Т.А. Гроза, Т.І. Ранська. – К., 1999. – 101 с.

 41. Свиридюк Т.П. Система ранньої інтеграції дітей з особливими потребами //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.56 – 61.

 42. Соколова Н.В. Особливості розвитку "образу – Я" в структурі самосвідомості слабозорих підлітків //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.52 – 56.

 43. Співак Л. Корекційна роль природознавства в навчанні та вихованні дітей з обмеженими розумовими можливостями //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.53 – 55.

 44. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова, - К., 1999. – Вип.2. – 428 с.

– Із змісту: Л.Д. Індило До питання професійно-педагогічної спрямованості вчителя – дефектолога, с. 32 – 34; І.В. Дмитрієва Вплив образотворчого мистецтва на розвиток творчості в малюнках дітей з вадами інтелектуального розвитку, с.323 – 327.

 1. Федоренко С.В. Організація трудової самостійності дитини зі зниженим зором в умовах спеціального дошкільного закладу //Сучасний світ і незрячі: Матеріали I міжнар. наук.-практ. конф.-К., 1999.-С.61 – 64.

 2. Хохліна О. Теоретичні засади формування усвідомленості учіння в дітей із вадами інтелектуального розвитку //Дефектологія. – 1999. – N1. – С.16 – 18.

 3. Хохліна О.П. Мета освіти у змісті навчання розумово відсталих дітей //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.70 – 75.

 4. Хохліна О.П. Проблема розвитку дитини з вадами інтелекту в працях Л.С. Виготського //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.136 – 142.

 5. Чепурна Л.Г. Історичні передумови створення навчальної книги для допоміжних шкіл //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.109 – 117.

 6. Шебанова С.Г. Практичний курс "Сприяння своєму зростанню": (Програма корекції агресивної поведінки у підлітків, студентів та молоді. Модифікований варіант соціально-психологічного тренінгу (СПТ) спілкування) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.20 – 22; N4. – С.14 – 17.

 7. Шебанова С.Г. Психокорекція агресивної поведінки //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.15 – 23.

 8. Шевченко О. Ігровий комплекс дидактичних вправ із розвитку фонематичних процесів у дітей з вадами мовлення //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.27 – 32.

 9. Юхимук Н.Н. Помочь слабовидящему ребенку – дошкольнику полноценно развиваться //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.73 – 75.

 10. Ярмаченко М. Науково-теоретичні основи проблеми компенсації глухоти //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.4 – 6.

Див.: 224

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

 1. Бутівченко О. Проблеми економічного виховання учнів ПТУ //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.135 – 140.

 2. Васильєв В.В. Система адаптації робітників до професійної діяльності. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1999. – 298 с.

 3. Васильєв І. Від ПТУ до вищих училищ і професійних ліцеїв: трансформація педагогічної системи //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.15 – 20.

 4. Васильєв І. Проблеми сучасності і професіоналізм майбутнього: Гуманізм освіти //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.76 – 77.

 5. Вільчковський Е. Активізація діяльності учнів на заняттях з физичної культури в ПТУ //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.28 – 30.

 6. Головінова В. Зміст і структура діяльності обласної методичної служби профтехосвіти в контексті управління змінами: (Інформ. аспект) //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.57 – 66.

 7. Гуревич Р. Впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес /Р. Гуревич, М. Кадемія //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.30 – 33.

 8. Гуржій А. Другий Міжнародний конгрес з технічної і професійної освіти /А. Гуржій, Н. Ничкало, О. Щербак //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.52 – 53.

 9. Кабінет Міністрів України. Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту: Постанова від 3 черв. 1999 р.N956 //Освіта України. – 1999. – N27 (7 лип.). – С.4.

 10. Коваленко В. Науково-методичне забезпечення професійної підготовки фахівців з будівельної механізації //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3.. – С.31 – 34.

 11. Козловська І.М. Методологічні засади інтеграції знань у професійній школі //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.74 – 81.

 12. Кольцов В. Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета "Спеціальна технологія" //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.24 – 29.

 13. Корсак К. Стан і головні тенденції розвитку базової профосвіти в Західній Європі //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.143 – 154.

 14. Лікарчук І.Л. Професійно-технічна освіта України: історичний шлях і перспективи. – К.: Педагогіка, 1999. – 287 с.

 15. Лікарчук І. До питання про назву системи підготовки робітничих кадрів //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.52 – 55.

 16. Мельниченко В. Модель системи управління ПТУ сільськогосподарського профілю //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.31 – 34.

 17. Ничкало Н.Г. Профессионально-техническое образование в Украине: проблемы исследований. – К.: Наук. світ, 1999. – 28 с. Бібліогр.: 85 назв.

 18. Олійник В. Проблема підготовки управлінських кадрів профтехосвіти в сучасних умовах //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.50 – 52.

 19. Орлов В. Професійна культура учня ПТУ //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.25 – 27.

 20. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.2 – 11.

 21. Положення про ступеневу професійно-технічну освіту: Затверд. постан. КМ України від 3 черв. 1999 року N 965 //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.6 – 7.

 22. Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики: Затверд. постан. КМ України від 7 черв. 1999 року N 992 //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.8 – 10.

 23. Про підготовку у системі професійно-технічної освіти фахівців з народних промислів та ремесел //ІЗ МО України. – 1999. – N2. – С.3 – 12.

 24. Сапронов В. Розвиток регіональної системи професійно-технічної освіти //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.23 – 27.

 25. Сергеєва Л. Управлінські навички – учням ВПУ //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.35 – 36.

 26. Сушенцева Л. Система сучасної методичної роботи в професійно-технічному училищі //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.28 – 30.

 27. Ткачова Н. Майбутнім майстрам виробничого навчання – знання і вміння з правового виховання учнів //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.28 – 30.

 28. Ткачова Н.О. Методологічні й методичні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.93 – 98.

 29. Ткачова Н.О. Формування правових знань в учнів шкіл і профтехучилищ //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2 (педагогічні та історичні науки). – С.174 – 180.

 30. Фічора І.В. Шляхи і засоби естетичного виховання у професійних училищах художньо-промислового профілю: навч.-метод. посіб. /Ін-т змісту і методів навч. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 216 с.

 31. Хижняк Б. Ідеї В.О.Сухомлинського в системі професійно-технічної освіти //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3. – С.49 – 51.

 32. Щербак О. Нова організаційно-педагогічна форма професійного навчання //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.34 – 37.

 33. Якимович Т.Д. Сутність та інтегративні властивості вмінь учнів професійно-технічних училищ //Наук. зап. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999 - Ч.2 (педагогічні та історичні науки) – С.231 – 238.

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ. УПРАВЛІННЯ. ЕКОНОМІКА. СТАТИСТИКА

 1. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1999. – 176 с.

 2. Дробноход М. Актуальні проблеми розвитку післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів на сучасному етапі //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.132 – 140.

 3. Єльникова Г. До питання адаптивного управління //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.7 – 18.

 4. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні /Держ. акад. кер. кадрів освіти. – Х., 1999. – 301 с.- Бібліогр.: 328 назв.

 5. Законодавство України про загальну середню освіту. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 448 с. – (Бюл. законодавства і юридичної практики України; N 9'99)

 6. Законодавство України про освіту та науку: За станом на 20 груд. 1999 р. – Офіц.вид. – К.: Парламент. вид–во, 1999. – 127 с.

 7. Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні: В 5 т./МО України. ІЗМН. – К., 1999. – Т.1. – 188 с.; Т.2. – 213 с. ; Т.3. – 136 с.; Т.4. – 537с.; Т.5. – 193 с.

 8. Курило В.С. Моделювання системи критеріїв оцінки розвитку освіти в регіоні //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.35 – 39.

 9. Лікарчук І. Трансформація управління системою освіти – ключова умова її реформування //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2.. – С.11 – 12.

 10. Підвищення ефективності управління національною загальноосвітньою школою: Проблема НОП: Метод. рек. студентам і слухачам фак – тів післядипломної освіти /Укл. В.І. Маслов, Н.М. Чепурна, О.Т. Шпак. – К., 1999. – 29 с.

 11. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 трав. 1999 р. № 651 – ХІV //Офіц. вісн. України. – 1999. - № 23. – С.4 – 23; ІЗ МО України. – № 15. – 1999. – С. 6 – 31.

 12. Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України: Пост. КМ України від 30.10.1999 р. № 2018 //Офіц. вісн. України. – 1999. – №44. – С.59.

 13. Федоров Г. Відділ освіти в умовах соціально-економічних перетворень //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.28 – 32.

Див.: 234

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 1. Бережний С. Візитна картка Першої української гімназії Миколаєва //Дивослово. – 1999. – N7. – С.31 – 32.

 2. Гімназія на порозі ХХI століття: Досвід роботи гімназії "Троєщина". Наук.-метод.посіб. – К.: Знання, 1999. – 208 с.

 3. Грітченко А.Г. Умови трудової підготовки учнів сільської школи України //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.2: Педагогічні та історичні науки. – С.33 – 37.

 4. Громовий В. Феномен гімназії: Погляд на віддалі часу //Директор шк. – 1999. – N40. – С.5 – 8.

 5. Демченко Д. Заклад освіти, який впевнено дивиться у майбутнє: (Рішельєвський ліцей в м.Одессі) //Директор шк. – 1999. – N39.

 6. Євтушин В. Про деякі сучасні проблеми міжшкільного навчально-виробничого комбінату //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N4. – С.2 – 5.; Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – N3. – С.2 – 5.

 7. Затока В. Новомиргородський ліцей на Кіровоградщині //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.27 – 30.

 8. Захаренко О.А. Гордієві вузли сучасної школи. Як їх розв`язати? //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.12 – 15.

 9. Знайомтесь: полілінгвістична гімназія: (Перша міська гімназія м.Черкас) //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.34 – 36.

 10. Калініна Л. Проблеми вимірювання у процесі внутрішкільного контролю //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.71 – 73.

 11. Кизенко І. Шкільний освітній компонент: Сутність, функції, реалізація /І. Кизенко, Ю.І. Мальований, Е.М. Соф'янец. – Донецьк: КІТІС, 1999. – 72 с.

 12. Кізь О. Формування психологічної готовності до створення сім’ї у вихованців інтернатних закладів //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.38 – 42.

 13. Коберник О.М. Активність як індикатор ефективності педагогічної системи школи //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.43 – 51.

 14. Ковальчук П. Про роботу міжшкільного навчально-виробничого комбінату (МНВК) м. Рівного //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.23 – 24.

 15. Костарчук Ю. До питання про національні школи в Україні //Визвольний шлях. – 1999. – N3. – С.299 – 300.

 16. Мелешко В. Перспективи розвитку сільської школи //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.1 – 3.

 17. Мелешко В. Проблеми сільської малочисельної школи //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.3 – 5.

 18. Осадчий І.Г. Пректно-модульний підхід до моделювання та організації функціонування системи загальної середньої освіти сільського адміністративного району //Директор шк. – 1999. – N19. – С.

 19. Осмоловський А.О. Гра в житті ліцею...: (З досвіду роботи Українського гуманітарного ліцею ) //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.24 – 28.

 20. Руденко Н. Українська гімназія: перші кроки: (Досвід роботи, м. Сімферополь) //Дивослово. – 1999. – N6. – С.57 – 58.

 21. Руденко О. Методологічна реформа середньої школи //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.93 – 98.

 22. Савченко О. Про стан та перспективи розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.1 – 3.

 23. Специфіка внутрішкільного контролю в умовах оновлення освіти: Метод. рек. /Авт. – укл. О.Т. Шпак. – К., 1999. – 27 с.

 24. Співаковський В. Рейтинг шкіл //Директор шк. – 1999. – N33. – С.6 – 7.

 25. Статистичний збірник: Середні, позашкільні, дошкільні та професійно-технічні навчальні заклади (1997 – 1998 рр.). – К.: Компас, 1999. – 136 с.

 26. Хриков Є. Особливості внутрішньошкільного управління в сучасних умовах //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.59 – 66.

 27. Цуканова Т. Загальноосвітній навчальний заклад приватної форми власності: управлінський аспект //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.59 – 66.

 28. Цуканова Т. Приватна школа: специфіка неперервної освіти і обдаровані діти //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.68 – 71.

 29. Яковенко В.П. Трансформаційні процеси в агропромисловому комплексі та сільська школа //Директор шк. – 1999. – N19.

Див.: 69Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..