Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьями 264, 266 и 166 УК РФ, Пленум Верховного Суда...полностью>>
'Документ'
Вступ. Основні поняття і закони електротехніки. Електричні кола постійного струму і їх структура. Джерело електрорушійної сили (ЕРС) і джерело струму....полностью>>
'Документ'
Заказы выполняются в порядке получения почтовых переводов. Оплата предварительная. Заказ считается принятым после его оплаты. Наложенным платежом не ...полностью>>
'Документ'
.ua Организатор: Татьяна Путятина. Родоначальники: Трансперсональный Центр и Харьк.Фонд психологических исследований Партнеры: Александр Купчик , Каф....полностью>>

Педагогічна бібліографія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

 1. Алексейчук І.С. Невербальне спілкування в навчанні та соціалізація особистості //Соціалізація особистості /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С. 10 – 18.

 2. Андріяшина В.Н. Увага і диференційоване навчання: (На матеріалі вивчення укр.мови) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.45 – 47.

 3. Антонюк М.С. Феноменологічний аналіз пізнавальної активності школярів /М.С. Антонюк, В.В. Сорочинська //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.114 – 120.

 4. Аринкина Е.Л. Тренируем пространственное воображение //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.28 – 32.

 5. Білявський І. Нові обрії психологічної науки: (Розвиток особистості учнів) //Мистецтво та освіта. – 1999. – N1. – С.26 – 28,37 – 38.

 6. Бакаєв О.В. Інтелектуальна експлуатація школярів: Правовий захист неповнолітніх від інтелектуальної експлуатації в навчальному процесі /О.В. Бакаєв, К.О. Бакаєва //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.29 – 30.

 7. Балл Г. Гуманізація освіти в контексті сучасності: психолого-педагогічні орієнтири //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.21 – 34.

 8. Барановська Л.В. Проблема навчання спілкуванню в історії педагогічної думки //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.96 – 99.

 9. Бех І. Біля витоків сутності особистості //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.10 – 14.

 10. Бичкова Л.В. Використання потенціалу кольористичної культури для активізації пізнавальної діяльності дітей //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.294 – 302.

 11. Бовть О. Соціально-психологічні причини агресивної поведінки підлітків //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.17 – 20.

 12. Болтівець С. Психогігієнічний зміст викладання мови та літератури //Дивослово. – 1999. – N4. – С.42 – 45.

 13. Большакова А.М. Фрустрация как психолого-педагогическая проблема //Теоретико-методологічні питання педагогіки та мистецтвознавства: Сер. Проблеми сучасного мистецтва і культури. Зб. наук. пр. – Х.,1999. – С.6 – 10.

 14. Васецька Т.М. Вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності молодших школярів //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1. – С.69 – 75.

 15. Васильєв Я.В. Ситуативний підхід у психології та рівнева структура особистості //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.5 – 10.

 16. Василькова О.І. Психолого-педагогічні питання неформального лідерства в навчальній групі ПТУ //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.83 – 89.

 17. Вільш І. Концепція сталих індивідуальних рис особистості та школа //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.2 – 4.

 18. Виштеюнас Г.В. Формування колективу //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С. 37-38; N4. – С.21 – 22.

 19. Власова Е.И. Ключевые проблемы и перспективы исследования социальной одаренности //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.2 – 8.

 20. Володарська-Зола Л. Гуманістичне виховання у світлі гуманістичної психології //Наукові зап.: Ч.4 (Педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С.210 – 219.

 21. Воробйов А.В. Психологічні механізми моральної саморегуляції і поведінки молоді //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.4 – 17.

 22. Воробйова Л.М. Спілкування у системі формування особистості школяра //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.87 – 89

 23. Гарач Н.Р. Генезис рефлексивної свідомості школяра //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.41 – 43.

 24. Гонтаровська Н. Оптимальний варіант розв'язання проблеми творчого розвитку особистості //Директор шк. – 1999. – N42. – С.6 – 7.

 25. Горбунова В. Експериментальне дослідження етнічної свідомості старшокласників /В. Горбунова, Н. Портницька //Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Зб. матер. 5-ої загальноукр. студ. наук. конф. – К., 1999. – С.91 – 94.

 26. Гошовська Д.Т. Статево-рольові особливості самосприйняття дівчаток підліткового віку //Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич, 1999. – С. 161 – 172. – (Наук. зап. /Дрогобицький держ. пед. ін-т; вип. 4).

 27. Грединарова Е.М. Развитие творческого мышления как условие успешного обучения //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.13 – 14.

 28. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обгрунтування гіпотези //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.111 – 122.

 29. Дикань В.С. Особливості групового рольового спілкування : (на прикладі вивчення іноземної мови в США) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.177 – 180.

 30. Дичківська І.М. Закон прогресивної диференціації у психологічних теоріях розумового розвитку (Історичний аспект) //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.81 – 83.

 31. Доротюк В.І. Психологічні проблеми діагностування при відборі учнів у профільні класи загальноосвітньої школи //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С. 152-160.

 32. Зінченко Н. Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.5 – 8.

 33. Заслуженюк В.С. Формування в школярів культури міжнаціонального спілкування /В.С., Заслуженюк, В.В. Присакар //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.66 – 74.

 34. Зеленкова Н.І. Формування пізнавальної самостійності як важливого показника творчих здібностей особистості //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.346 – 350.

 35. Зливков В.Л. Відмовитись від претензій на обов'язкову правоту у спілкування з учнем: Штрихи до портрета сучасного вчителя //Педагогіка толерантності. – 1999. – N1. – С.59 – 62.

 36. Іванова В.В. Різноманітні підходи до визначення поняття "готовність до педагогічної діяльності" //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. – Вип. 3. – С.43 – 47.

 37. Калашникова Л.В. Врахування особливостей розуміння процесу формування просоціальної поведінки молодшими школярами та їх батьками при удосконаленні психолого-педагогічної підготовки студентів до майбутньої професії /Л.В. Калашникова, І.Л. Улічний //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – С.164 – 169.

 38. Кізь О. Формування психологічної готовності до створення сім'ї у вихованців інтернатних закладів //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.38 – 42.

 39. Калмиков Г. Методи формування взаємин між особою і колективом у дітей 6 – 10 років: Творча спадщина Василя Сухомлинського //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.9 – 11.

 40. Калошин В. Педагогічний конфлікт: причини, способи розв'язання //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.5 – 7.

 41. Калошин В.Ф. Як ставитися до помилок? //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.25 – 26.

 42. Капустін М. Рефлексія – інструмент самовдосконалення //Завуч. – 1999. – N25. – С.5 – 6.

 43. Карпенко Н. Диференціація та діагностика окремих видів страху у дітей //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.4 – 7.

 44. Коберник О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів/О. Коберник, Г. Коберник //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.55 – 60.

 45. Коберник О. Управлінські засади психолого-педагогічної діагностики розвитку учнів загальноосвітньої школи //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.79 – 85.

 46. Компанець Н. Дидактичні ігрові ситуації для адаптації дитини до школи і розвитку мислительних процесів //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.41 – 44.

 47. Корсакова О. Формування в учнів досвіду творчої діяльності //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.35 – 39.

 48. Красновський В.М. Гуманізація шкільної освіти: проблеми та суперечності //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.2 – 3.

 49. Красноголов В.О. Комплексна психодіагностика якостей : Визначення творчої індивідуальності дітей і шляхів її розвитку //Обдарована дитина. – 1999. – N2. – С.32 – 36.

 50. Красноголов В.О. Концептуальні моделі навчання обдарованих дітей //Обдарована дитина. – 1999. – N1. – С.15 – 19.

 51. Кремень В.Г. Психолого-педагогічна наука в ідеологічній проекції //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.22 – 24.

 52. Кремень В.Г. Раціональність як діяльнісний феномен школяра //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.46 – 51.

 53. Крузе В. Психосоматичні розлади в дитячому віці //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.27 – 28.

 54. Кульчицька О.І. Дивергентне мислення як умова розвитку творчості дітей молодшого шкільного віку //Обдарована дитина. – 1999. – N1. – С.2 – 6.

 55. Кушнірук Т.Д. Методика діагностики стратегій розв'язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.24 – 25.

 56. Лантушко Г.Н. Управление вниманием //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.38 – 41.

 57. Левчук І. Проблема процесу засвоєння знань у педагогічній літературі //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.5 – 12.

 58. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К.,1999. – 304 с.

 59. М'ясоїд П.А. Проблема психології розвитку //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.5 – 11.

 60. Мар'яненко Л.В. Пізнавальна активність як прояв обдарованості //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.12 – 16.

 61. Матвійчук О.С. Як навчити школярів розв'язувати конфлікти: профілактика конфліктів в учнівському колективі //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8; 2000. – N1. – С.13 – 18,С.10 – 14.

 62. Методики вивчення особистості: Тест "Егостани"; Тест шкільної тривожності (7 – 11 років); Опитувальник Тейлора //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N7. – С.32 – 36.

 63. Мешко Г. Психологічний клімат у педагогічному колективі – фактор соціалізації особистості школяра /Г. Мешко, О. Мешко //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.33 – 38.

 64. Митник О. Становлення продуктивного характеру особистості молодшого школяра в процесі навчання //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.19 – 22; N9. – С.14 – 18.

 65. Можно ли воспитать гения?: (По материалам книги: Дж. Ландрам "Гении, которые ломали правила". – Ростов – на – Дону, 1997) //Обдарована дитина. – 1999. – N3. – С.30 – 33.

 66. Моляко В.А. Творческие игры по развитию способностей учащихся "Конструкторское бюро" //Обдарована дитина. – 1999. – N5. – С.14 – 18.

 67. Мусатов С. Педагогічна комунікація: психологічні витоки та особливості //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.47 – 52.

 68. Осьмак Л. Програма активізації особистісного розвитку підлітків //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.60 – 62.

 69. Осьмак Л.П. Умови активізації особистісного потенціалу підлітків //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.49 – 58.

 70. Охрімчук Р. Характеристика учня: формальність чи продовження супрводжуючої діяльності вчителя? //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.5 – 6.

 71. Павлюк Н. Роль образної пам'яті у творчому мисленні //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.27 – 30.

 72. Панок В.Г. Социальная активность личности старшеклассника /В.Г. Панок, Ю.А. Привалов. – К., 1999. – 131 с. Библиогр.: 85 назв.

 73. Пархоменко М. Визначення оптимального віку учнів для вивчення різних предметів //Рідна шк. – 1999. – N6. – С.67 – 68.

 74. Петрасинський З. Пізнання людей і самого себе – суть самопізнання //Шкільний світ. – 1999. – N17. – С.9 – 10.

 75. Побірченко Н.А. Психологічні основи дослідницької роботи вчителя //Директор шк. – 1999. – N36. – С.1,9 – 12.

 76. Полякова Г.С. Шляхи вивчення творчої дитини /Г.С. Полякова, І.М. Снітко, Л.Д. Токарєва //Обдарована дитина. – 1999. – N6. – С.20 – 25.

 77. Проблеми педагогічних технологій: Зб. наук. пр. /Волин. держ. ун–т. – Луцьк. - 1999. – Вип.3. – 102с.

– Із змісту: Книш Т. Психологічна готовність дітей до навчання в школі, с.46 – 49; Пантік В. Проблема специфіки мотивації людини, с.69 – 71; Ставицька С. Взаємозв”язок успішності та шкільної тривожності у дітей молодшого шкільного віку, с.82 – 88.

 1. Психологія девіантної поведінки: причини,умови виникнення, шляхи профілактики /За ред. А.О. Лігоцького. – К.: НАВСУ,1999. – 96 с.

 2. Пшенічка П. Розвиток творчих здібностей учнів //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.24 – 27.

 3. Роговик Л. Діагностика психомоторних здібностей до навчання в класі – комплекті //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.4 – 6.

 4. Савченко О.Я. Особистісно-орієнтоване спілкування //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.3 – 5.

 5. Сазоненко Г.С. Модель становлення і розвитку особистості в ліцеї: (З досвіду роботи Українського гуманіт. ліцею ) //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.4 – 8.

 6. Семеріков С.О. Об'єктивно-орієнтований підхід як засіб активізації пізнавальної діяльності //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., – К.:НПУ,1999. – Вип.3.. – С.65 – 75.

 7. Сисоєва С.О. Визначення технологій творчого розвитку особистості //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.146 – 152.

 8. Славтіч Г.О. Психологічні особливості ділового спілкування підлітків та старшокласників //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N432. – С. 306-310.

 9. Смольська Л.І. Психолого-дидактичні умови формування творчого мислення молодшого школяра //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.43 – 44.

 10. Снітко І.М. Тест Кеттелла для виміру інтелекту //Обдарована дитина. – 1999. – N3. – С.14 – 17; N4. – С.32 – 38.

 11. Сорочан Т.М. Психолого-педагогічні основи прогнозування розвитку освіти в регіоні (за матеріалами Луганської області) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.416 – 422.

 12. Сорочинська В.Є. Подолання конфліктності в педагогічній діяльності //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. держ. лінгв. ун-т. - 1999 – Суми, 1999. – Вип.6. – С.5 – 9.

 13. Татенко-Котикова О.М. Проблеми упередженості в дитячих колективах: Як позбутися образливих прізвиськ //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.116 – 119. (Початок: 1998. – N1,3 – 4)

 14. Теоретико-методологічні проблеми організації педагогічного процесу: Зб. наук. пр. /За ред. Г.Є. Гребенюка. – Х., 1999. – 74 с.

– Із змісту: Кречетникова Е.А. Теоретико-гносеологический поход к изучению конфликта, с.28 – 32; Стефаник С. Деякі аспекти застосування громадського контролю як умови соціалізації індивіда, с.55 – 59; Тверезовська Н.Т. Через спостереження до творчості, с.59 – 65.

 1. Тесленко В.В. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.2 – 3.

 2. Тесленко В. Розвиток обдарованості школярів/В. Тесленко, В. Алфімов //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.30 – 32.

 3. Третяк Т.М. Розвиток творчості школярів у навчально-виховному процесі //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6. – С.9 – 11.

 4. Удовенко М.В. Развитие эмпатии у подростков: (Программа игрового социально-психологического тренинга) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.4 – 5; N5. – С.5 – 11.

 5. Феллер М. Що таке вправне (ефективне) спілкування. Навіщо і як учити спілкуватися //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N39. – С.9 – 11.

 6. Фурман А. Рівні соціально-психологічного екпериментування в освітньому просторі України //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. - 1999. – N6. – С.3 – 6.

 7. Хохліна О. Розвиток дитини: формування індивідуального стилю діяльності //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.69 – 74.

 8. Цап Н.М. Агресивність дитини: за і проти //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N6,7. – С.12 – 13,22 – 24.

 9. Цимбал І. Критерії адаптованості старшокласників в умовах спеціалізованої школи гуманітарного профілю //Директор шк. – 1999. – N44. – С.10.

 10. Чебыкин А.Я. Теория и методика эмоциональной регуляции учебной деятельности: Науч. – метод. пособие. – Одесса,1999. – 158 с.

 11. Черненький Ю.П. Стильова сфера особистості //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.4 – 7.

 12. Чернявська Л.Н. Психологічна підтримка творчості учнів: (З досвіду роботи Українського гуманіт. ліцею ) //Обдарована дитина. – 1999. – N4. – С.17 – 24.

 13. Шевцов З.М. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних аспектів соціалізації /З.М. Шевцов, М.М. Філоненко. //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.71 – 72.

 14. Штепа О.С. Програма тренінгу спілкування для учнів середніх класів //Все для вчителя. – 1999. – N15 – 16. – С.83 – 85.

 15. Шулдик Г. Механізми психологічного захисту //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.68 – 71.

 16. Юрченко В. Формування "образу – Я" особистості: етнопсихологічний аспект //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.93 – 101.

 17. Юрченко З.В. Художньо-словесне самовираження старшокласників як психологічний чинник становлення творчої особистості //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.77 – 82.

 18. Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів: (Експериментальна програма) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2.. – С.9 – 12.

 19. Якунина О.С. Развитие пространственного мышления у младших школьников: //Школа и производство. – 1999. – N1. – С.71 – 75.

 20. Ярмаченко М.Д. Мужність та оптимізм – складові таланту: (Здібності хворої людини) //Обдарована дитина. – 1999. – N1. – С.7 – 9.

Див.: 70

ДИДАКТИКА (ТЕОРІЯ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ)

 1. Бондар В. Дидактика – наука про розвиток особистості в процесі навчання: історико-теоретичний аналіз //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.45 – 53.

 2. Буркова Л.В. Педагогічні інновації та їх діагностична експертиза. Теоретичний аспект/Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Наук. світ, 1999. – 37 с. – Бібліогр.: 64 назв.

 3. Камінський Б.Т. Проблема інтеграції дидактичних комплексів у цілісну педагогічну систему //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Ч. 2. – С.63 – 69.

 4. Козловські І.М. Теорія дидактичної інтеграції: синергетичний підхід //Наука і сучасність: Зб.наук.праць /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Ч.1. – С.24 – 33.

 5. Крюкова Д.Ф. Модель розвиваючого навчання //Обдарована дитина. – 1999. – N5. – С.26 – 28.

 6. Литвиненко С.А. Гуманістичні засади сучасної шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.30 – 33.

 7. Марушкевич А. Дидактичне забезпечення рівня викладання в навчально-виховній практиці Івана Огієнка //Учитель. – 1999. – N7-8. – С.60 – 67.

 8. Мащак С.О. Особливості взаємодії в умовах індивідуалізації та диференціації навчання на уроках гуманітарного спрямування //Проблеми гуманітарних наук: Наук. зап. /Дрогобицький держ. пед. ін–т ім. І. Франка. –1999. – Вип. 4. – С. 150 – 160.

 9. Рибалка Л.В. До питання індивідуалізації навчання (теоретичний аспект) //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.140 – 145.

 10. Стешенко В.В. Міжпредметні зв'язки як інформаційні відношення в системі освіти //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки). /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. - Ч. 4. – С.98 – 105.

 11. Чайка В. Дидактична мета як теоретична і практична проблема //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.3 – 5.

 12. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико-методичний аспект. – К.: Станіца, 1999. – 245 с. – Бібліогр.: 208 назв.

ЗМІСТ ОСВІТИ. СТАНДАРТИ. ПІДРУЧНИКИ

 1. Бродський Я.С. Функції стандартів освіти, їх структура і зміст /Я.С. Бродський, О.Л. Павлов //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.40 – 46.

 2. Веретинський О. Інтеграція природничо-наукових і професійних знань //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N3.. – С.39 – 43.

 3. Гірний О.І. Державний стандарт загальної середньої освіти: термінологія і методологія //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.33 – 39.

 4. Гончаренко С.У. Проблеми гуманітаризації змісту шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.17 – 25.

 5. Ільченко В.Р. Освітня програма "Довкілля": Інтеграція змісту природничо-наукової освіти: Концепт. засади /В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз; АПН України. Ін-т педагогіки. – К., Полтава, 1999. – 120 с. – Бібліогр.: 69 назв.

 6. Кизенко В.І. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація /В.І. Кизенко, Ю.І. Мальований, Е.М. Соф'янец. – Донецьк, 1999. –72 с.

 7. Корсак К. Про національні і світові "стандарти" середньої освіти //Рідна шк.-1999.-N4. – С.20 – 23.

 8. Лещинський О.П. Образ науки і засади конструювання змісту навчального предмета //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.29 – 36.

 9. Локшина О.І. Формування й структурування змісту шкільної освіти в зарубіжжі //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.58 – 65.

 10. Мальований Ю. Управлінсько-дидактичні засади формування і реалізації шкільного освітнього компонента/Ю. Мальований, В. Кизенко //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.131 – 136.

 11. Овдієнко Л.Н. Гуманістична освітня парадигма і зміст шкільного навчання //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.26 – 30.

 12. Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. /Ред. В.М. Мадзігон. – К., 1999. – 196 с.

 13. Савченко О. Реформування змісту шкільної освіти в контексті педагогічної спадщини Василя Сухомлинського //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.1 – 4.

 14. Стешенко В.В. Міжпредметні зв'язки як інформаційні відношення в системі освіти //Наук. зап. (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4. – С. 98 – 105.

 15. Ткаченко В. Використання варіативної частини навчального плану в умовах системної диференціації навчання //Директор шк. – 1999. – N18.

 16. Тхоржевський Д.О. Державний стандарт загальної середньої освіти і диференціація змісту навчання //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.47 – 51.

 17. Філіпчук Г.Г. Проблеми етнокультури в змісті шкільної освіти //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.52 – 58.

Див.: 1122

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

 1. Автомонова О.О. Створення навчаючого середовища як дидактичний принцип досвіду вчителів – новаторів //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. /Київ. держ. лінгв. ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.105 – 108.

 2. Антонюк М.С. Дидактичні засоби розвитку пізнавальної активності /М.С. Антонюк, В.І. Тищук //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.22 – 28.

 3. Васьков Ю.В. Система педагогічного аналізу навчально-виховного процесу на уроці в загальноосвітній школі //Директор шк. – 1999. – N36. – С.13 – 15.

 4. Глущук С.В. Роль учителя в організації самостійної роботи школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 2 – С.305 – 309.

 5. Готра Н. Розвиток пізнавальної активності учнів: Досвід Коломийської гімназії імені М.Грушевського //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.45 – 47.

 6. Кремінь В. Раціональність як діяльнісний феномен школяра //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.24 – 27.

 7. Левченко Т.І. Про поняття педагогічного клімату в процесі навчання //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр./Київ. держ. лінгв. ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.89 – 94.

 8. Методичне і технологічне забезпечення педагогічного процесу: Зб. наук. пр. – Х.,1999. – 74 с. –

- Із змісту: Беденко С.С. До питання активізації пізнавальної діяльності учнів,с.5 – 10; Вільш І. Врахування сталих індивідуальних рис особистості у створенні психолого-педагогічних умов творчого розвитку учнів /І. Вільш, С. Сисоєва, с.11 – 14; Дмитренко Т.О. Сукупність технології реалізації педагогічного процесу у загальноосвітньому навчально-виховному закладі /Т.О. Дмитренко, Л.В. Ручкова, К.В. Яресько, с.21 – 27; Коваленко О.Е. Аналіз професійної діяльності фахівця, як основа побудови змісту освіти, с.33 – 37; Романова І.А. До питання про сутність дистанційного навчання,с.56 – 59; Синельник І.В. Комп’ютеризація освіти: історія, тенденції,перспективи,с.63 – 65.

 1. Оржехівський В.М. Про оптимізацію розподілу бюджету навчального часу //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.65 – 70.

 2. Осадчук Р. Використання словесно-діалогічних методів у навчальному процесі //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.12 – 16.

 3. Підласий А. Оптимізація навчально-виховного процесу: педагогічні іновації //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.59 – 68.

 4. Рудіна О. Організація педагогічного процесу в навчальних закладах нового типу //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.146 – 147.

 5. Сікорський П. Методологічні підходи до розв'язання суперечностей педагогічного процесу //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.5 – 10.

 6. Тименко М. Роль навчального посібника у формуванні самостійності школярів у трудовому навчанні //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.147 – 150.

 7. Трохимчук І.М. Перспективи розвитку дослідницької роботи в школі //Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Зб.наук.-метод. пр.-Рівне, 1999.-Вип.1. – С.82 – 86.

 8. Трубачова С. Методи самостійного здобування знань у школах нового типу //Шлях освіти. – 1999. – N1.. – С.30 – 33.

 9. Чайка В. Дидактична мета як теоретична і практична проблема //Наук.зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N 3. – С.3 – 5.

 10. Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: Дидактико-методичний аспект . – К.: Станіца, 1999. – 245 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..