Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Брянске Факультет логопедии Заочное (Очное или Очно-заочное) отделение Специальность: 050715....полностью>>
'Доклад'
В данном докладе будут затронуты вопросы сопутствующих рисков при приобретении зарубежной недвижимости, т.е. таких рисков, которые напрямую не влияют...полностью>>
'Реферат'
Творчество М.А. Булгакова – одно из крупнейших явлений русской художественной литературы ХХ века. Его талант дал литературе замечательные произведени...полностью>>
'Программа дисциплины'
Государственный университет – Высшая школа экономики, Нижний НовгородПрограмма дисциплины «Основы научных исследований в учете, анализе и аудите» для...полностью>>

Педагогічна бібліографія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див.: 182, 255, 1130

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

 1. Бакуліна Н.В. Єврейська освіта в Україні: проблеми, тенденції, розвиток //Відродження. – 1999. – N6. – С.27 – 32.

 2. Балл Г. Григорій Костюк – видатний психолог України: (До 100 – річчя з дня народж.) //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.218 – 224.

 3. Бежан Н.С. Омелян Попович – видатний освітній діяч Буковини (кінець XIX – поч. XX ст.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.123 – 133.

 4. Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) – К.: Молодь, 1999. – 191 с. – Бібліогр.: С. 158-174.

 5. Богуславський М. Структура сучасного історико-педагогічного знання: (З історії педагогіки) //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.37 – 40.

 6. Бондар Л. Педагогічна діяльність Миколи Корфа: (До 165 – річчя від дня народж.) //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.60 – 61.

 7. Борисов В.Л. Українізація та розвиток загальноосвітньої школи в 1921 – 1932 рр. //Укр. іст. журн. – 1999. – N2. – С.76 – 80.

 8. Бугайцева Г.М. Засади української освітньої системи (з педагогічної спадщини Г.Ващенка) //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.3. – С.21 – 29.

 9. Бучківська Г.В. В.О.Сухомлинський про вплив дитячого колективу на особистість //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.142 – 148.

 10. Вагіна О. Навчання... на чужині: (Організація шкільної освіти в таборах українських інтернованих і полонених на території Австрії, Німеччини, Польщі, Чехословаччини: 1915 – 1923 рр.) //Слово і час. – 1999. – N4 – 5. – С.96 – 99.

 11. Ващенко Г. Педагогічна наука в СРСР: (Яничар А.С.Макаренко – найбільший совєтський педагог) //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.70 – 80.

 12. Виноградова-Бондаренко В.Є. Фізичний та психічний стан безпритульних дітей в Україні в 20-х роках XX століття //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К., 1999. - Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С.137 – 144.

 13. Висока місія: Сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. – К: Правда Ярославичів, 1999. – 192 с.

 14. Вихрущ В. Формування теоретико-концептуальних основ вітчизняної педагогіки: П. Редкін (1808 – 1891) //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.52 – 57.

 15. Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Тараса Шевченка //Визвольний шлях. – 1999. – N1. – С.22 – 24.

 16. Герасименко В. Співець людини, волі й України: Г. Ващенко //Освіта. – 1999. – N53(10 листоп.). – С.2 – 3.

 17. Гонюкова Л.В. Спогади Софії Русової //Укр. іст. журн. – 1999. – N5. – С.133 – 139.

 18. Гупан Н. До періодизації розвитку історико-педагогічного процесу в Україні //Шлях освіти. – 1999. – N1.. – С.45 – 49.

 19. Гупан Н. Проблеми розвитку школи в Україні 10 – 18 ст. у творах вітчизняних істориків педагогіки другої половини 19 – початку 20 ст. //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.2 – 7.

 20. Гупан Н.М. Творча спадщина видатних педагогів у працях українських істориків на рубежі Х1Х – ХХ ст. //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.113 – 121.

 21. Даниленко В. В.Ф. Дурдуківський: (Видатні педагоги України) //газ.Історія України. – 1999. – N46. – С.2 – 5.

 22. Даниленко В.В. Освітня політика Української Центральної Ради: Українізація школи в 1917 р. //Відродження. – 1999. – N6. – С.40 – 42.

 23. Данилова Л.О. Розвиток музеїв педагогічного профілю в Україні з кінця Х1Х ст.до наших днів //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.146 – 152.

 24. Дем'яненко М. Підготовка вчителя в Ніжинському історикоа –- філологічному інституті князя О.А. Безбородька (1875 – 1917 рр.) //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.35 – 37.

 25. Дем'яненко Н. А починалося все так... Специфіка розвитку загальнопедагогічної підготовки вчителя у період нац.- – визвол. змагань укр. народу (1917 – 1920 рр.) //Рідна школа.//Рідна шк. – 1999. – N3. – С.71 – 73.

 26. Дем'яненко Н. Загальнопедагогічна підготовка вчителя початкової школи в Україні (1862 – 1917 рр.) //Почат.кова школа. – 1999. – N3. – С.53.

 27. Доценко Ю. Етнос. Школа. Політика: (Народня освіта в контексті сусп. – політ. боротьби ОУН в західноукр.землях 40-х – поч. 50-х рр. за матеріалами таємних архівів ЦК КП(б)У) /Ю. Доценко, С. Сворак //Визвольний шлях. – 1999. – N1. – С.42 – 51.

 28. Дубровська-Макаренко Л. З досвіду роботи сільських шкіл України 20 – 30-х років ХХ ст. //Почат. шк. – 1999. – N6. – C.58 – 59.

 29. Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка. – К.: Просвіта, 1999. – 176 с.

 30. Завгородня Т. Підвищення професійної кваліфікації вчителів Галичини (1919 – 1939 роки): Дидакт. аспект /Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1999. – 89 с.

 31. Задорожна Л.В. Педагогічні здобутки викладачів Глухівського учительського інституту дореволюційного періоду (1874 – 1917 рр.). – Глухів, 1999. – 76 с.

 32. Задорожна Л.В. Питання творчої особистості вчителя в науково-педагогічних творах викладачів Глухівського учительського інституту (1874 – 1917) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: 1999. – Вип.2. – С.99 – 102.

 33. Задорожна Л. Перлини української освіти: Глухівський учительський інститут (1874 – 1917) //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.49 – 51.

 34. Заремська Н.І. Проекти організації початкової освіти в катерининські часи (друга половина 18 ст.) /Н.І. Заремська, В.А. Мосіяшенко //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти",22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.15 – 16.

 35. Заремська Н.І. Становлення світської системи освіти в Російській імперії на початку 18 ст. //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.17 – 18.

 36. Заходи щодо відзначення 125 – річного ювілею І.М.Стешенка //ІЗ МО України. – 1999. – N2. – С.24 – 29.

 37. Золотухіна С. С.І.Миропольський – український педагог і методист //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.51 – 54.

 38. Зорін В. Педагогічні погляди Якова Чепіги в контексті розбудови національної школи //Учитель. – 1999. – N9 – 10. – С.42 – 43.

 39. Ільїна Н.Н. Педагогічний аспект внутрішнього мовлення в науковій спадщині Б.Ф.Баєва //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.136 – 141.

 40. Капченко О. Державно-громадські засади діяльності районних відділів народної освіти з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (1957 – 1967 рр.) //Наук.ові зап.иски Терноп.ільського держ.авного пед.агогічного ун-іверситету. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – Вип.3. – С.63 – 70.

 41. Капченко О. Діяльність шкільної інспекції райвно з підвищенням кваліфікації вчителів після Ддругої світової війни (1945 – 1956 рр.) //Рідна школа.//Рідна шк. – 1999. – N3. – С.74 – 77.

 42. Капченко О. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в діяльності районних відділів освіти (1957 – 1967) //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.47 – 51.

 43. Кирпач А. "Граматика" П. Куліша – один із перших україномовних підручників Х1Х ст.: (До 100 – річчя від дня смерті) //Початкова школа.//Почат. шк. – 1999. – N4. – С.58 – 59.

 44. Кірдан О.Л. Становлення класного керівництва в навчальних закладах України середини – початку XX століття //Наук.ові зап.: (Педагогічні та історичні науки)иски / /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2 (педагогічні та історичні науки). – С.70 – 82.

 45. Кіт Г.Г. Творч-о-інноваційний характер праці вчителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр.– К.: / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.102 – 106.

 46. Клос Л. З історії розвитку медичної освіти у Галичині (ХVII – поч. ХХ ст.) //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.48 – 50.

 47. Кобилянська Л.І. Українські народні школи – початкова ланка освіти Буковини кінця 18 – початку 20 століть //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.11 – 13.

 48. Коваленко О. Людина року, або просто – людина: (Академік М.І.Шкіль) //Рідна шк.-1999.-N12.-С.5.

 49. Ковальова О.В. Питання творчої досконалої особистості вчителя в педагогічній спадщині О.В.Духновича //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова – К., 1999. – Вип.2. – С.106 – 110.

 50. Коляденко С.М. Викладачі Кременецького ліцею (1805 – 1833) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.110 – 114.

 51. Конференція "Педагогічні ідеї С.Смаль-Стоцького в контексті розвитку національної освіти і виховання" //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.54.

 52. Копилов А.О. Кам'янець-Подільський державний університет: від ідеї заснування до ліквідації(1917 – 1921 рр.): (Закінчення. Початок у N3) / А.О. Копилов, О.М. Завальнюк //Укр. іст. журн. – 1999. – N4. – С.41 – 50; N5. – С.26 – 36.

 53. Корецька А. Видатний філолог і педагог Іван Стешенко //Дивослово. – 1999. – N10. – С.61 – 63.

 54. Корж Л. Земська школа на Харківщині //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.53 – 55.

 55. Короткий В.А. Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХIХ століття /В.А. Короткий, С.Г. Біленький. – К., 1999. – 388 с. – (Видатні постаті Київського університету).

 56. Красовицький М. Антон Макаренко під вогнем бездарності й невігластва //Освіта України. – 1999. – N39 (22 верес.). - С. 6; N40(29 верес.). – С.12.

 57. Куглер С. Профшколи в Україні у 20 – 40-х рр. ХХ ст. //газ.Історія України. – 1999. – N36-С.12.

 58. Курило В. Критеріально-комплексний підхід до аналізу історико-педагогічної думки //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.41 – 44.

 59. Курило В. Початкова школа і народні вчителі Луганщини наприкінці Х1Х – на поч. ХХ ст.: З історії педагогіки //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.54 – 55.

 60. Курило В.С. Професійно-технічна освіта у Східноукраїнському регіоні наприкінці Х1Х – на початку ХХ сторіччя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.116 – 126.

 61. Курляк І. Реорганізація класичної освіти на Західноукраїнських землях після встановлення більшовицького режиму: (вересень 1939 р. – червень 1941 р.) //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.42 – 45.

 62. Курляк І. Розвиток шкільництва на західноукраїнських землях у період ЗУНР (1918 – 1919 рр.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.127 – 135.

 63. Кучер Т. Велет духу і лицар свободи: (До 125 – річчя від дня народж. Августина Волошина – видатного політ. та культ. – освіт. діяча Закарпаття) //Учитель. – 1999. – N9 – 10. – С.44 – 46.

 64. Кучинська І. Іван Огієнко про шляхи та засоби виховання духовних цінностей особистості //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.48 – 52.

 65. Левандовська І. Досвід організації сільськогосподарської освіти серед молоді Галичини товариством "Сільський господар" //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.34 – 38.

 66. Лещенко Е.В. Книга для читання – "Наш друг": (до 165–річчя з дня народження М.О.Корфа) //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – К., 1999. – Ч. 3. – С.191 – 203.

 67. Липинський В.В. Концепція та модель освіти в УРСР у 20-ті рр. //Укр. іст. журн. – 1999. – N5. – С.3 – 15.

 68. Логвин Г. Л.М.Толстой і В.О.Сухомлинський. Педагогічні погляди і досвід //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.67 – 70.

 69. Логвиненко О.В. Висвітлення історії шкільництва України 1950 – 1965 років в загальносоюзній літературі //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 250 – 259.

 70. Луцик Д. Літопис педагогічної думки в Україні /Д. Луцик, Т. Логвиненко.-Дрогобич, 1999.-160 с.

 71. Любар О.О. Історія української педагогіки: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів/О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко. – К.: ІЗМН, 1999. – 355 с.

 72. Любар О. Предтеча нової зорі педагогічної думки України: Творча спадщина Василя Сухомлинського/О. Любар, Д. Федоренко //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.5 – 9.

 73. Люта О.М. Діяльність Єлисаветградського ремісничо-грамотного училища у складі "Єлисаветградського товариства поширення грамотності та ремесел" (жовтень 1867 – січень 1912 рр.) //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.,1999 - Ч.1. – С.112 – 118.

 74. Максименко С.Д. Коллегия П.Галагана в индивидуальной и творческой биографии Г.С.Костюка: До 100 – річчя з дня народж. /С.Д. Максименко, Ю.Т. Рождественский //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N7. – С.2-5.

 75. Малиновська Н.В. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині Софії Русової //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.129 – 135.

 76. Марушкевич А. Іван Огієнко про рідномовні обов'язки //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.56.

 77. Марушкевич А. Напрямки самовдосконалення особистості у науковій спадщині Івана Огієнка //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.30 – 34.

 78. Марушкевич А. Науково-педагогічна діяльність І.Огієнка в еміграції //Мандрівець. – 1999. – N3. – С.68 – 70.

 79. Марушкевич А. Особистість учителя в науково-теоретичному аналізі Івана Огієнка //Учитель. – 1999. – N5 – 6. – С.46 – 51.

 80. Мацюк В. Розвиток основоположних фізичних понять вченими Києво-Могилянської академії //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун–ту.Сер.:Педагогіка. – 1999. – N3. – С.180 – 183.

 81. Михайличенко О.В. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХIХ – поч. ХХ ст.). – К.: КДЛУ, 1999. – 238 с.

 82. Мищишин І.Я. Традиції морального виховання української молоді в Галичині (кін. XIX – 30-ті р. XX ст.) /І.Я. Мищишин, С.Б. Лаба //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.2. – С.118 – 125.

 83. Моргун В.Ф. Школа – господарство А.С.Макаренка: ступінь чи вершина освіти? //Відродження. – 1999. – N2. – С.14 – 18.

 84. Ніколенко Л. Методика початкового навчання в педагогічній спадщині Якова Чепіги //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.51 – 53.

 85. Набока Б. Боротьба за демократизацію школи наприкінці Х1Х – поч. ХХ сторіччя в Україні //газ.Історія України. – 1999. – N43. – С.5 – 6.

 86. Неживий О. Борис Грінченко - педагог: від минулого в майбутнє //Рідна шк. – 1999. – N2.-С.21 – 25.

 87. Ничкало Н. Педагогічна зірка Василя Сухомлинського: Сучасні виміри пед. спадщини видатного педагога //Освіта. – 1999. – N55 – 56(24 листоп.). – С. 2; N57(1 груд.). – С. 2; N58 – 59(8 груд.). – С.4.

 88. Огнєв В. Михайло Драгомиров – військовий мислитель і педагог //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.51 – 54.

 89. Олександр Іванович Гедвілло: (До 70 – річчя від дня народж.). Видатний український вчений – педагог //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1999. – N3. – С.45 – 46.

 90. Падун Н.О. Професійно-технічна освіта в Україні: історія, досвід, проблеми (1929 – 1940 рр.) – К., 1999. – 150 с. – Бібліогр.: 194 назв.

 91. Пащенко Д.І. В.О.Сухомлинський про творення щастя як мету виховання //Наук. зап: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1. – С.130 – 136.

 92. Перетятько О.В. Творчий пошук освітян Харківщини в реформуванні традиційного шкільництва на початку XX ст. //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2 – С.124 – 127.

 93. Побірченко Н.С. До історії створення та початків освітньої діяльності київської громади (60 – ті роки Х1Х ст.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.126 – 138.

 94. Побірченко Н. Київські громадівці і недільні школи (60 – ті рр. XIX ст.) //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.40 – 44.

 95. Побірченко Н.С. Офіційні змагання громадівців за українську мову, школу, літературу, підручники (друга половина XIX – поч. XX ст.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.117 – 126.

 96. Покась В. Становлення та розвиток загальноосвітніх шкіл – інтернатів в Україні: (1956 – 66 рр.) //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.74 – 76.

 97. Поліщук Ю. Ідея української державності і виховна діяльність національних молодіжних об'єднань (XIX – поч. XX ст.) //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.57 – 63.

 98. Посохова Л.Ю. Харківський колегіум: (XVIII – перша половина XIXст.). – Х., 1999. – 168 с.

 99. Постой А.В. Вчитель у творчій спадщині М.І. Пирогова за дореволюційними джерелами //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 48 – 59

 100. Рибалка В. Концепція особистості у дослідженнях Г.С.Костюка: До 100 – річчя з дна народж. //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.12 – 16.

 101. Рисіна М.Ю. Місце і роль вчителя в педагогічній спадщині С.Ф.Русової //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова – К., 1999. – С.127 – 129.

 102. Розсоха А.П. Сутність екологічного виховання у спадщині Степана Рудницького //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2. - С.142 – 148.

 103. Романюк С.З. Іван Бондарчук [1910 - 1999]. Життя і педагогічна діяльність /С.З. Романюк, І.С. Руснак /Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 1999. – 207 с. – Бібліогр.: с. 181-185.

 104. Рудницька Н. Краєзнавство в навчальних програмах шкіл Волині (1917 – 1932 рр.) //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.58 – 59.

 105. Рудницька Н.Ю. Підручники з краєзнавства П.Постоєва в системі освіти Волинської округи (20 – рр. XX ст.) //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Вип.2. – С.129 – 133.

 106. Русова С. Мої спомини //Укр. іст. журн. – 1999. – N5. – С.139 – 149.

 107. Рябовал Л.Т. Земство: погляд на вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1999. – Вип.3. – С.151 – 157.

 108. Самоплавська Т. Степан Сірополко як історик освіти України //Шлях освіти.-1999.-N4.-С.45 – 49.

 109. Сбруєва А.А. Вимоги до вчителя та його діяльності у вітчизняних шкільних документах XVI – XVII століть //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова, - К., 1999. – Вип.2 – С.133 – 137.

 110. Сворак С. Суспільно-політичні умови становлення і трансформації загальноосвітньої школи західних областей УРСР у перші повоєнні роки //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., – 1999 – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 267 – 271.

 111. Скільський Д.М. Морально-естетична спрямованість змісту навчальних книг О.В.Духновича //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.121 – 126.

 112. Слєпухов М. Сумнівні аксіоми радянської педагогіки //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.15 – 18.

 113. Сорочук Ю.В. Іван Франко про мету і завдання народної освіти та виховання //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. держ. лінгв.ун–т. – 1999. – Вип.6. – С.104 – 105.

 114. Стоян Т.А. Історіографія проблеми розвитку університетської освіти в Україні в другій половині XIX ст. //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 2.-С.272 – 281.

 115. Струманський В. Антон Макаренко і сучасна українська дійсність //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.58 – 60.

 116. Ступарик Б. Національна ідея у працях українських педагогів XX століття //Мандрівець. – 1999. – N3. – С.54 – 58.

 117. Ступарик Б. Освіта дорослих у Галичині (друга половина Х1Х – початок ХХ ст.) /Б. Ступарик, І. Воробець //Рідна шк. – 1999. – N11. – С.73 – 77.

 118. Ступарик Б. Проект єдиної школи в Україні: (80 років від часу опублікування "Проекту єдиної школи на Вкраїні", 1919 р.) //Шлях освіти. – 1999. – N2. – С.44 – 47.

 119. Сухомлинська О. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні //Шлях освіти. – 1999. – N1. – С.41 – 45.

 120. Талалуєва Н. Підготовка майбутніх робітників в Україні (кінець XIX ст.) //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N1. – С.48 – 51.

 121. Тарабан В.М. Відродження і становлення українських студентських організацій Східної Галичини у 20 – х рр. XX ст. //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.35, Ч.4 (педагогічні та історичні науки). - С.271 – 281.

 122. Телячий Ю. Центральна Рада та українське шкільництво (березень 1917 – квітень 1918 рр.) //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.74 – 76.

 123. Тимошик М.С. Її величність книга: Історія видавничої справи Київського університету 1834 – 1999. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 308 с.

 124. Тишик О.А. С.І.Миропольський про особистість вчителя /О.А. Тишик, Ш.Р.Рзаєв //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.137 – 140.

 125. Ткаченко Г. В.О.Сухомлинський про виховання любові до рідного слова //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.17 – 19.

 126. Ткаченко Г.М. Проблема виховання засобами слова у творчій спадщині А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.4. - С.105 – 111.

 127. Ткачук Л.В. Ідея успіху в навчанні дітей у педагогічній спадщині й досвіді В.О.Сухомлинського //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч.2. - С.181 – 189.

 128. Ткачук Л. Василь Сухомлинський про виховання успіхом у навчанні //Почат. шк. – 1999. – N9. – С.11 – 14.

 129. Ткачук М. З історії академічної філософії в Україні: Університет святого Володимира //Філософ. думка. – 1999. – N1 – 2. – С.213 – 241.

 130. Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності //Відродження. – 1999. – N3. – С.28 – 30.

 131. Тригубенко В. Фундатори освітньої системи ХІХ століття: (В.Каразін та ін.) //Учитель. – 1999. – N9 – 10. – С.38 – 41.

 132. Трохименко В.О. Роль педагогічної спадщини Т.Г.Лубенця у розвитку методики початкового навчання //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти, 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.5 – 7.

 133. Туляков О.О. Антична євгеніка та творча спадщина Г.Сковороди //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.140 – 142.

 134. Туляков О.О. Синтезуюча функція античної калокагатії у педагогічній творчості Г.С.Сковороди //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.праць /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2. – С.142 – 145.

 135. Тхоржевська Т.Д. Релігійне виховання в педагогічній спадщині І.Огієнка //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.13 – 15.

 136. Улюкаєв С.Г. Нижча сільськогосподарська освіта на Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.138 – 145.

 137. Установчи збори товариства "Просвіта" 1868 року //Визвольний шлях. – 1999. – N1. – С.17 – 22.

 138. Філоненко Н.В. Реформа математичної освіти на початку 20 століття і її вплив на початкову освіту //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.13 – 15.

 139. Франко О. Перший ректор Українського вільного університету: (Вадим Щербаківський) //Дзвін. – 1999. – N10 – 12. – С.108 – 112.

 140. Хижняк Б.П. Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.117 – 122.

 141. Шевчук В. Анонім про "Виховання дітей", 1609 року //Учитель. – 1999. – N9 – 10. – С.50 – 57.

 142. Шинкаренко Л.П. Традиційні свята та обряди народів Миколаївщини як одна з складових частин народної педагогіки //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.437 – 441.

 143. Шип Н.А. Київська духовна академія – центр вищої духовної освіти Наддніпрянської України (XIX – поч. XX ст.) //Укр. іст. журн. – 1999. – N2. – С.63 – 76.

 144. Щербяк Ю. Моральне виховання молоді в гуртках "Молодої Просвіти" //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.26 – 30.

 145. Юрас І. П.Д.Юркевич про принципи навчально-виховного процесу //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 1999. – Вип.3. – С.70 – 75.

 146. Юрченко В. Гуманістична психологія Григорія Костюка: До 100 – річчя від дня народж. //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.25 – 27.

 147. Яковенко В. "Виховний ідеал" Г.Ващенка і його значення для гуманізації освіти //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.64 – 70.

 148. Яковишин Р. Проблема морального виховання шкільної молоді у діяльності товариства "Просвіта" другої половини XIX ст. //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.23 – 26.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..