Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
« Дети в семье считались предметом общего поклонения, нелюбимое дитя было редкостью в русском крестьянском быту. Люди, не испытавшие в детстве родител...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Факультет: заочного обученияКафедра педагогики и психологииКурс: 4Семестр: 7,8Лекций: 12 часовСеминарских занятий: 8 часовСамостоятельная работа: 120...полностью>>
'Документ'
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный педагогический университет» совместно ...полностью>>
'Державний стандарт'
Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови: для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та націона...полностью>>

Педагогічна бібліографія (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 1. Гамрецький І. Керівникові школи про культуру публіцистичного мовлення //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.94 – 98.

 2. Дроб'язко П. Модернізація управлінських функцій заступника директора школи з навчально-виховної роботи //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.67 – 74.

 3. Дроб'язко П. Організація і зміст роботи педагогічної ради //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.74 – 78.

 4. Євдошенко Г. Технологія планування роботи школи: принципи, підходи //Директор шк. – 1999. – N46. – С.9.

 5. Іванюшенко Т.П. Інформатизація процесу навчання, виховання й управління школою //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N2. – С.34 – 35.

 6. Иванова Т.В. Культура педагогического общения. – К., 1999. – 357 с. – Библиогр.: с. 348-353.

 7. Коберник О. Управління навчально-виховним процесом у сільській загальноосвітній школі //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.67 – 73.

 8. Корсакова О. Матеріали до шкільних педагогічних рад /О. Корсакова, С. Трубачева //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.79 – 89.

 9. Коршакова І. Російський завуч американського вчителя на роботу не прийме: Школа в США майже нічого не вчить, а педагоги нікого не виховують //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.24 – 25.

 10. Парибус В.С. Комп'ютер – незамінний помічник директора сільської школи //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.42 – 43.

 11. Перевезій Т. Експериментальне вивчення мотивації директорів шкіл до підвищення кваліфікації //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.87 – 96.

 12. Рева Ю. Управління формуванням та розвитком учнівського колективу //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.90 – 93.

 13. Хрыков Е.Н. Теоретические основы внутришкольного управления. – Луганск: Альма матер, 1999. – 117 с. – Бібліогр.: 47 назв.

 14. Чернов Ю. В.О.Сухомлинський: науково-прикладний аспект реалізації основних елементів системи внутрішньошкільного контролю в управлінській діяльності керівника школи //Директор шк. – 1999. – N43. – С.3 – 6.

 15. Щербань П. Мистецтво управління – це насемперед мистецтво бути чесним //Рідна шк. – 1999. – N1. – C.4 – 7.

УЧИТЕЛЬ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

 1. Аркушин Г. Прізвиська вчителів: мотивація, словотвір, виховний аспект //Урок української . – 1999. – N2 – 3. – C.28 – 33.

 2. Безбородий В.О. Правова поведінка вчителя як критерій його правової вихованості //Теоретико-методологічні проблеми організації педагогічного процесу: Зб.наук.пр. – Х.,1999. – 6 – 9.

 3. Біляєв О. Лінгвістичний аналіз мовлення вчителя //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.39 – 41.

 4. Богданова О. Методологічні основи роботи вчителя біології //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.16 – 18.

 5. Болсун С. Модель ідеального вчителя //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.55 – 58.

 6. Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів: психологічний аспект //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.37 – 38; N5. - С.16 – 21.

 7. Василюк А. Про шок професійного старту молодих вчителів //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.53 – 55.

 8. Василюк А. Школа і вчитель: вчора і завтра: Причини і тенденції змін у світовій освіті //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.78 – 80.

 9. Головльова Г. З історії спілок учителів України //Педагогіка толерантності. – 1999.-N2.-С.40 – 43.

 10. Гончарук-Василишина Н.М. Розвиток творчої активності вчителя – мовника //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. - Вип.2. - С.309-312.

 11. Грейліх О.О. Педагогічний професіоналізм учителя у стосунках з колегами //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.45 – 46.

 12. Даниленко В. Він був "душею школи". Володимир Дурдуківський //Наук. зап. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35. Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 179 – 193.

 13. Дроб'язко П. Контроль за роботою вчителів початкових класів фахівцем іншого профілю //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.40 – 44.

 14. Зазуліна Л. Дидактико-діалогічна модель підвищення кваліфікації вчителя //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.123 – 134.

 15. Зязюн І. Зоре моя, учительська, світи, не згорай...: (Із книги "Педагогіка добра і трагедій") //Рідна шк. – 1999. – N2,3. – С.6 – 12; N3. – С.11 – 18.

 16. Іонова О. Особливості діяльності вчителя в умовах вальдорфської школи //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.47 – 49.

 17. Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.10 – 12; N2. – С.13 – 14.

 18. Киричок В. Проблема етики спілкування вчителя з учнями: (Пед. спадщина В. Сухомлинського) //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.42 – 43.

 19. Комунікативність вчителя. Професійно-педагогічне спілкування: Метод. посіб. до проведення лабораторно-практ. занять з курсу "Основи пед. творчості"/Укл. В.Х. Сидоренко. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 31с.

 20. Корж Л.В. Професійна й соціальна творчість народного вчительства //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.114 – 116.

 21. Кощак В. Оцінювання діяльності вчителя і учня в процесі атестаційної експертизи середніх загальноосвітніх закладів/В. Кощак, І. Ситар //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.33 – 40.

 22. Кравченко Р. Атестація педагогічних працівників у системі контрольно-аналітичної діяльності //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.41 – 47.

 23. Кучерявий О.Г. Технологія самовиховання вмінь виконувати ціннісно-орієнтаційні функції педагога //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.79 – 86.

 24. Лавриченко Н.М. Роль учителя в соціалізації учнівської молоді: (Європейський контекст) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.101 – 108.

 25. Лукашенко И.Н. Личностные особенности преподавателя и формирование интереса учащихся к предмету /И.Н. Лукашенко, Б.В. Диденко //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N432. – С. 214-216.

 26. Мамус Г.М. Система розвиваючих завдань як засіб розвитку творчого потенціалу вчителя обслуговуючої праці //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.248 – 253.

 27. Манцевич В.Ф. Практичні поради вчителю з розвитку педагогічної інтуїції /В.Ф. Манцевич, Н.А. Козенчук //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.8 – 11.

 28. Наливайко Г. Керівництво самоосвітньою діяльністю вчителів //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.192 – 197.

 29. Охрімчук Р. Як підвищити зорієнтованість учителя на особистість кожного учня? //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.44 – 45.

 30. Панасенко Е. Проблеми ідеалу вчителя у педагогічній журналістиці : (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.76 – 80.

 31. Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України //ІЗ МО України. – 1999. – N3 – 4. – С.54 – 58.

 32. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник: крок у ХХІ століття”: Наказ МО України від 24 листоп. 1999 року № 396; Положення… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №50. – С.270 – 273.

 33. Про підсумки ІV Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 99”:Рішення колегії МО України від 26.05.99 № 6/3 – 18 //ІЗ МО України.– 1999. – № 13 – 14. – С. 58 – 60.

 34. Проблеми післядипломної освіти педагогів: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. (17 – 18 груд. 1998 р.): Доп. та повідомл. /Ін-т змісту і методів навч., Закарпат. ін-т методики навч. і виховання, підвищ. кваліфікації пед. кадрів. – Ужгород: Патент, 1999. – 248 с.

 35. Протасова Н. Наступність у освіті вчителя //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.62 – 63.

 36. Протасова Н. Особистісна орієнтація навчання в освіті педагогів //Рідна шк. – 1999.-N1.-C.72 – 73.

 37. Психологія: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ,1999. –

– Із змісту: Чепелєва Н.В. Психологічна культура вчителя, с.22 – 26; Зубалій Н.П. Проблема формування особистості вчителя у працях Д.Ф.Ніколенка, с.26 – 30; Гоголь О.В. Проблема формування педагогічного мовлення в світлі ідей Д.Ф.Ніколенка, с.40 – 43; Чорнобрівкін В. Порівняльний аналіз засобів ефективного і неефективного педагогічного спілкування /В. Чорнобрівкін, В. Чорнобрівкіна, с.50 – 55; Виновська Л.П. Емпатійність як механізм реалізації об’єкт – суб’єктної педагогічної парадигми, с.61 – 67; Максимець С.М. Місце емпатії в професіограмі учителя, с.67 – 72; Смульсон М.Л. Інтелектуалізація діяльності вчителя в умовах використання нових інформаційних технологій навчання, с.100 – 104; Туриніна О.Л. Використання психологічних поглядів Д.Ф.Ніколенка на проблеми підготовки майбутніх вчителів в педагогічній практиці, с.114 – 117; Ржегулка Е. Врахування професійних навантажень вчителів в концепції їх психологічної освіти, с.149 – 152; Зелінська Т.М. Стратегія психолого-педагогічної допомоги вчителя у становленні самоідентичності старшокласників /Т.М. Зелінська, О.М. Ічанська, с.160 – 163; Семенова Р.О. Особистість педагога як фактор ефективності навчально-виховного процесу в школах нового типу/Р.О. Семенова, Л.І. Пилипенко, с.180 – 186 ; Гуменюк О.М. Конфліктні взаємовідносини між вчителями та учнями підліткового віку, с.195 – 200; Павленко В.В. Взаємодії вчителя і учнів у процесі формування психологічного клімату в класі, с.191 – 195; Ставицька С.О. Деякі аспекти проблеми підготовки практичних психологов та вчителів початкової школи до профілактики і подолання особистісної тривожності молодших школярів, с.231 – 236.

 1. Пшеврацька О.В. Особа вихователя і вчителя у спадщині С.Ф.Русової та В.О.Сухомлинського //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.132 – 139.

 2. Сіткар В. Рівень підготовки вчителя до педагогічної взаємодії з дітьми //Наук. зап. /Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.30 – 33.

 3. Соколовська А. Інформаційна культура вчителя //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.53 – 54.

 4. Тараненко І. Проблеми підвищення кваліфікації вчителів в освітянській діяльності Ради Європи //Відродження. – 1999. – N1. – С.5 – 6.

 5. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. –К.:НПУ,1999. – Вип.2. – 420 с.

– Із змісту: Ілліна О.В. Аналіз діяльності викладачів шкіл як передумова вироблення технологій формування організаторських умінь у майбутніх учителів, с.195 – 199; Алексейчук І.С. Теоретико-методологічні засади професійної творчості учителя, с. 3 – 6; Андрєєва Т.О. Педагогічна творчість як вид духовного виробництва, с. 6 – 9; Гузій Н.В. Вчитель як професіонал: категоріальний аналіз проблеми, с.22 – 29; Гузій Н.В. Творчо-естетичні чинники формування професійної культури вчителя, с.25 – 28; Даниленко Л.І. Підготовка вчителя до інноваційної діяльност / Л.І. Даниленко, Л.В. Буркова, с.172 – 177; Кравченко А.І. Психологічні засоби відновлення здоров'я як головного чинника розвитку творчого потенціалу вчителя/А.І. Кравченко, М.О. Лянной, Ю.О. Лянной, с.216 – 219; Кривошея Т.М. Взаємозв'язок естетичних та інтелектуальних факторів творчої особистості вчителя, с. 34 – 40; Лазарєв М.О. Творча самореалізація вчителя і педагогічний експеримент, с.40 – 43; Панасенко Е.А. Дійсна свобода педагогічної діяльності – одна з головних умов розвитку творчої особистості вчителя, с.120 – 124; Перетятько О.В. Шляхи формування інновативності педагога: до історії, с.126 – 131; Подолянчук С.В. Персональний комп'ютер як засіб розвитку творчого потенціалу особистості вчителя, с.249 – 254; Скалєвська Н.О. Соціальна якість вчителя як сутність його професійно-творчої діяльності /Н.О. Скалєвська, Н.А. Маслєннікова, с.74 – 77; Тарасенко Г.С. Роль художньо-творчого потенціалу в процесі екологізації професійних позицій вчителя, с. 77 – 82; Уварова А.М. Мистецтво і технології виразного слова вчителя, с.394 – 396; Федорова Н.Ф. Роль вчителя – експериментатора в школі – лабораторії, с.397 – 399; Хомич В.Ф. Учитель як суб'єкт педагогічної діяльності в спадщині вітчизняних педагогів початку ХХ ст., с.157 – 163.

 1. Тихоша В. Хист педагога: (З досвіду роботи вчительки сш N44 м. Херсона Н.М. Лопушинської) //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.16 – 19.

 2. Учитель, перед именем твоим...: Из сокровищницы педагогического опыта г.Харькова: Учеб. пособие. – Х., 1999. – 262 с.

 3. Черненький Ю.П. Вплив стильової сфери на конфліктну поведінку вчителя //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.5 – 8.

 4. Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів: (Експериментальна програма) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2 – С.9-12 ; N3. – С.12 – 13.

 5. Янцур М.С. Проведення професійної просвіти та діагностики вчителями початкових класів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.23 – 25.

Див.: 221, 290, 1846

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ

 1. Вербицький В. Проблеми творчості: Позашкільна педагогічна творчість //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.3 – 9.

 2. Ільїн В.В. Гуманітаризація навчання як творчий процес /В.В. Ільїн, В.І. Вировий //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг. – економ. ун–т. – К., 1999. – С. 160 – 172.

 3. Кіт Г.Г. Творчість учителя як засіб формування творчої особистості школяра //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.3: Педагогічні та історичні науки. – С.106 – 112.

 4. Опорні схеми з курсу "Основи педагогічної творчості" (базові поняття та теоретичні основи): Метод.посіб. /НПУ ім.М.П.Драгоманова; Укл. І.М. Фещенко. – К., 1999 – Ч.1. – 32 с.; Ч.2. – 36 с.

 5. Полякова О.М. Категорія "Творча активність" у сучасній психолого-педагогічній науці //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35: Педагогічні та історичні науки. – Ч. 4.-С. 33 – 40.

 6. Творча особистість вчителя: Проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999 – Вип.3. – 461 с.

– Із змісту: Антонова О.Є. Теоретико-методологічна підготовка з педагогіки як складова професійної творчості майбутнього вчителя, с.3 – 7; Дробаха Л.В. Роль естетичного потенціалу праці у творчому розвитку вчителя,с.39 – 42; Крапівіна О.В. Діагностика творчих здібностей молодших школярів у контексті творчої самореалізації вчителя, с.368 – 374; Любчак Л.В. Формування професійної самосвідомості майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності",с.242 – 248; Пасічник О.П. Інтеграція мовного та народознавчого матеріалу як засіб творчої самореалізації вчителя початкових класів,с.390 – 394; Пашетепа І.П. Реалізація творчого потенціалу особистості вчителя у сучасній навчально-виховній практиці освітніх закладів нового типу /І.П. Пашетепа, В.В. Присакар, с.395 – 398; Романюк С.З. Проблема формування творчої особистості вчителя у науково-педагогічній спадщині Івана Бондарчука (Канада), с.139 – 144; Сегеда Н.А. Методологічні засади вивчення проблеми творчої самореалізації вчителя, с.65 – 69.

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

 1. Коваленко О.Е. Аналіз навчальної літератури як один з елементів методичної діяльності викладача спеціальних дисциплін //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч. 1: Педагогічні та історичні науки.. – С.52 – 60.

 2. Перехейда О.М. Нетрадиційні форми методичної роботи /О.М. Перехейда, Н.О. Шкарпітко, М.В. Гонтарева //Все для вчителя. – 1999. – N15 – 16. – С.46 – 50.

 3. Сорочан Т. Школи нового типу. Наук.-метод. забезпечення //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.143 – 144.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Гончаренко Т. Положення про психологічну службу приватної школи "Співтворчість" //Шкільний світ. – 1999. – N18. – С.10.

 2. Єфіменко В.О.Типові проблеми діяльності шкільних психологів і перспективи вдосконалення їх відбору і навчання /В.О. Єфіменко, В.О. Савуляк //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.39 – 44.

 3. Коломінський Н. Проблеми оптимізації соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.75 – 86.

 4. Максименко С.Д. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога /С.Д. Максименко, Т.Б. Ільїна //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.2 – 6.

 5. Пов'якель Н.І. Акмеологія становлення регулятивних компонент професійної діяльності практичного психолога //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.:НПУ,1999. – Вип.4(7). – С.22 – 26.

 6. Поради вченого: Застосування методики "Аналіз сучасного виховання" у консультативній роботі шкільного психолога //Все для вчителя. – 1999. – N10. – C.37 – 43.

 7. Федоров В.Д. Стережиться непрофесійного комп'ютерного психодіагностичного тестування //Комп'ютер у шк. та сім'ї. – 1999. – N1. – С.55 – 56.

 8. Чорна Л.Г. Робота практичного психолога з батьками обдарованих дітей //Обдарована дитина. – 1999. – N5. – С.28 – 34.

 9. Якиляшек В. Директор і шкільний психолог: грані співпраці /В. Якиляшек, М. Козій, Г. Павлова //Директор шк. – 1999. – N38. – С.10 – 12.

ВИЩА ОСВІТА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Андрущенко В.П. Вища освіта XXI століття : пошук пріоритетів //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – 1999. – С. 4 – 13.

 2. Андрущенко В.П. Ректорський корпус держави //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.21 – 26.

 3. Артюх С. Інженерно-педагогічна освіта в Україні на рубежі тисячоліть //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N4. – С.35 – 39.

 4. Балакін В. Багатоступенева підготовка фахівців як інноваційна освітня ідея //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.21 – 23.

 5. Бессолова Т.В. Нові орієнтації у розвитку потенціалу вищої школи України у 90-ті роки //Наука та наукознавство. – 1999. - № 2. – С. 73–76.

 6. Бєланова Р.А. Вища освіта = вище виховання //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.169 – 174.

 7. Бойко Є.М. Сучасний стан і напрямки реформування системи вищої освіти //Фінанси України. – 1999. – N9. – С.46 – 52.

 8. Бондар В.І. Модульно-рейтингова технологія вивчення навчальної дисципліни ( На матеріалі дидактики): Навч. посіб./НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – 48 с.

 9. Вакуленко В.М. Мета і принципи системи неперервної освіти //Наук. зап.: Ч.2 (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – С.24 – 33.

 10. Гаврилюк О. Соціально-економічні умови підготовки молодшого спеціаліста: (Вищі професійні училища) //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.43 – 44.

 11. Гонтаровська Н.Б. Теоретико-практичні основи створення навчального закладу естетичного профілю /АПН України, Ін-т змісту і методів навчання. – Д., 1999. – 178 с. – Бібліогр.: 170 назв.

 12. Гуманітарна освіта: досвід і проблеми: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманіт. освіти" (Ужгород, 25-27 трав. 1998 р.) /Ужгород. держ. ун-т, АН вищ. шк. України, 1999. – 612 с.

 13. Деркач М. Друга молодість старого вузу: Глухівському педінституту – 125 /М. Деркач, В. Чирва, В. Зінченко //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.1 – 3.

 14. Дмитренко П. Дистанційна освіта: Аналітичний огляд /П. Дмитренко, Ю. Пасічник.-К., 1999.-24 с.

 15. Закусилов Н.А. Концепция формирования единого межвузовского информационного пространства //Вестн. Херсон. гос. техн. ун–та. – 1999. - № 1(5). – С. 98-99.

 16. Кайдановська О.О. Значення емоцій у формуванні художньо-творчих здібностей студентів //Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства. – К.,1999. – Т.15. – С.51 – 58.

 17. Каптерев А.И. Концепция информатизации университета //Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф. – Симф., 1999. – Т. 2. – С. 198-201.

 18. Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури: Матеріали наук.-теор. конф., присвяч 165-річчю ун-ту. Ч. 1, Ч. 2. Гуманітарні науки. – К.: Вид. центр "Київ. ун-т", 1999. – Ч. 1. – 141 с., Ч. 2. – 133 с.

 19. Коваленко А.М. Види мотивації та її вплив на підвищення результативності навчання у ВНЗ /А.М. Коваленко, Л.М. Гопкало //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – 1999. –С. 172 – 180

 20. Коломієць О.Б. Реалії і перспективи гуманізації професійного становлення майбутнього фахівця у вищій школі //Наука і сучасність: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, Ч.3. – С.64 – 72.

 21. Коробченко А. Олександр Яната. Розвиток екологічної освіти в Україні //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.155 – 163.

 22. Массинга В. Информационные технологии управления высшими учебными заведениями / В. Массинга, Н.И. Самойленко. – Х.: Основа, 1999. – 230 с. – Библиогр.: 24 назв.

 23. Мигович І. Перспективний напрямок діяльності вищої школи України //Соціальна політика і соціальна робота. – 1999. – N3 – 4. – С.16 – 24.

 24. Михайлов К.М. Интегрированная система управления высшим учебным заведением //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та – 1999. – 1(5). – С. 252.

 25. Мозговий В.І. Університет як головний центр гуманістичної ідеології у зв'язку з духовною кризою суспільства /В.І. Мозговий, Н.І. Мозгова //Зб. наук. пр. Східноукраїнського держ. ун–ту. – Луганськ:СУСУ,1999. – Т.2. – С.164 – 166.

 26. Мокін Б.І. Роль університетів у розвитку регіонів молодих держав //Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 1999. – N6. – С. 101-103.

 27. Нікуліна А. Донецькому інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівникив – двадцять років //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.46 – 47.

 28. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. –

- Із змісту: Зінченко В.П. Зміст підготовки вчителів і практичних психологів до використання ЕОМ в профорієнтації учнівської молоді /В.П. Зінченко, М.С. Янцур, О.С. Вронський, с.93 – 98; Янцур М.С. Підготовка практичних психологів – профконсультантів до визначення рівня самоаналізу особистості з метою її профорієнтації, с.17 – 22; Янцур М.С. Психолого-педагогічні підходи до розробки змісту курсу "Професійна психодіагностика з практикумом", с.125 – 130.

 1. Орієнтовний перелік функцій проректора (заступника директора) вищого навчального закладу з питань гуманітарної освіти та виховання //ІЗ МО України. – 1999. – N11. – С.25 – 28.

 2. Островський К.С. Світові тенденції розвитку вищої освіти //Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – N 6. – С. 89-92.

 3. Петров Э.Г. Методы количественной оценки содержания и качества подготовки специалистов //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – 1(5). – С. 71-73.

 4. Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства: Матеріали звіт.-наук. конф., 1-2 квіт. 1999 р. /Держ. акад. кер. кадрів освіти. – К., 1999. – 369 с.

 5. Подлесний О.І. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у вузі //Наук. зап. Нац. ун-ту Києво-Могилянська академія. - 1999. - Т.9: Спец. випуск.Ч.2. – С.282 – 284.

 6. Подолян Л. Высшее образование ХХІ века: каким оно будет?: (Беседа с дир. Ин-та высш. образования АПН Украины В. Андрущенко) //Зеркало недели. – 1999. – N48(4 дек.). – С.12.

 7. Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Указ Президента України //Уряд. кур'єр. – 1999. – N223 (27 листоп.).

 8. Про утворення Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука: Пост. КМ України від 12.10.1999 року №1882 //Офіц. вісн. України.-1999.- №41.- С.34.

 9. Професійна підготовка фахівців в умовах оновленої парадигми освіти: Зб. наук. пр. – Харків: Каравела, 1999. – 136 с. – (Проблеми сучасного мистецтва і культури).

 10. Романовський О. Завдання освіти в аспекті розвитку підприємництва в Україні //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.116 – 123.

 11. Романовський О. Недержавна вища освіта: "за" чи "проти"? //Рідна шк. – 1999. – N9. – С.3 – 5.

 12. Романовський О. Програма ділового партнерства: (Українсько-американський гуманітарний ін-т "Вісконсінський міжнародний університет" (США) в Україні") //Рідна шк. – 1999. – N11. – С.25.

 13. Сигов К. Civitas academica та призначення університету //Сучасність. – 1999. – N6. – С.130 – 133.

 14. Таран Ю. Управління кадровим забеспеченням у ВНЗ /Ю. Таран, О. Величко, О. Ясєв //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.27 – 32.

 15. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – 428 с.

– Із змісту: Барановська Л.В. Комунікативна компетентність викладача вузу,с.145 – 148; Панасенко Т.Г. Формування творчих умінь в процесі музично-теоретичної підготовки студентів вузу культури,с.243 – 246.

 1. Шкіль М. Тенденції і принципи дальшого розвитку вищої освіти: (за матеріалами всесвіт.конф.ЮНЕСКО з вищої освіти) /М. Шкіль, О. Романовський //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.103 – 114.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

 1. Артюшина М.В. Академічна студентська група як фактор соціалізації і навчальної діяльності студентів //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. –К., 1999. – Вип.3. – С.64 – 69.

 2. Атрощенко Т. Розвиток культури міжнаціонального спілкування у студентському колективі //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка . – 1999. – N6. – С.92 – 95.

 3. Бочарова С.П. Проблеми розвитку професійної пам'яті в умовах інновацій навчання //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N 432. – С. 34-37.

 4. Гаркуша Л.С. Висока самооцінка студента педвузу як основа його професійної свідомості //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Вип.3. – С.195 – 200.

 5. Жалдак Л. Управління гуртуванням студентської групи //Освіта і управління. - 1999. - N3. - С.99-102.

 6. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. Вип. 13. – К. – Запоріжжя, 1999. – 208 с.

 7. Шебанова С.Г. Анализ "Образа Я" в исследовании феномена агрессии у студентов //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.31 – 34.

 8. Шостак Г.В. Особенности восприятия студентами музыки современных массовых жанров //Сучасний світ і незрячі: Матеріали 1 Міжнарод. наук.-практ. конф. – К., 1999. – С.75 – 81

 9. Штифурак В.С. Коррекція дезадаптованості студентів – першокурсників в умовах вузу //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук. пр. Київ. держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.21 – 26.

Див.: 1737Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..