Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВО для специальности 220200 – «Автоматизированные системы обработки информации и управления», рассмотре...полностью>>
'Кодекс'
Загострення глобальних економічних і духовних проблем сьогодення призвели до кризи загальнолюдських цінностей. Звідси і пошук шляхів відродження духо...полностью>>
'Реферат'
У першому розділі розглядається теоретичний аспект інтелектуального капіталу, передумови дощо його появи на прикінці ХХ сторіччя, наводяться точки зо...полностью>>
'Программа'
Постановления Кабинета Министров Украины от 26.04.2003 г. № 621 «О разработке прогнозных и программных документов экономического и социального развит...полностью>>

Методичні рекомендації (4)

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра фінансів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та основні вимоги до виконання дипломних магістерських робіт

студентами освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”,

напряму підготовки “Економіка і підприємництво”,

спеціальності 8.050104 “Фінанси”

Вінниця 2009

Укладачі О.О. Прутська, доктор екон. наук, професор,

Л.І. Губанова, кандидат екон. наук, доцент,

Ж.В. Гарбар кандидат екон. наук, доцент.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ “__” _______ 200__ р., протокол № __ та методичною радою інституту “__” _________ 200__ р., протокол № ___

Рецензент Е.О. Ковтун кандидат екон. наук, доцент

Навчально-методичне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та основні вимоги до виконання дипломних магістерських робіт

студентами освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”,

напряму підготовки “Економіка і підприємництво”,

спеціальності 8.050104 “Фінанси”

Укладачі: Прутська Олена Олексіївна, Губанова Людмила Іванівна,

Гарбар Жанна Володимирівна.

ЗМІСТ

ВСТУП

4

1. Вибір та затвердження теми дипломної магістерської роботи.

6

2. Структура дипломної магістерської роботи

8

3. Загальні вимоги до реферату

9

4. Вимоги до змісту дипломної магістерської роботи

9

4.1. Титульний аркуш дипломної магістерської роботи

9

4.2 Зміст

9

4.3. Перелік умовних скорочень та абревіатур

10

4.4. Вступ

10

4.5. Основна частина

11

4.6. Висновки

13

4.7. Список використаних джерел

14

4.8. Додатки

14

5. Вимоги до оформлення дипломної магістерської роботи

15

5.1. Загальні вимоги

15

5.2. Оформлення ілюстрацій та нумерація сторінок

16

5.3. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

19

5.4. Порядок оформлення списку використаних джерел

20

5.5. Оформлення додатків

21

6. Рецензування та допуску дипломної магістерської роботи до захисту

21

7. Порядок захисту дипломної магістерської роботи

24

Додаток А. Титульна сторінка дипломної магістерської роботи

28

Додаток Б. Завдання на дипломну магістерську роботу студентові

29

Додаток В. Приклади оформлення бібліографічного опису

31

Додаток Д. Відзив наукового керівника

32

Додаток Ж. Рецензія на дипломну магістерську роботу(внутрішня)

33

Додаток З. Рецензія на дипломну магістерську роботу(зовнішня)

34

Додаток К. Лист замовлення

35

Додаток Л. Довідка про впровадження

36

Додаток М. Анотація

37

ВСТУП

Дипломна магістерська робота - підсумковий результат теоретичних і професійних знань, самостійне дослідження, прояв творчих аналітичних якостей, який дає можливість оцінити знання, набуті студентом в інституті, та вміння їх застосовувати на практиці. Виконанням і захистом дипломної магістерської роботи завершується навчання у вищому навчальному закладі та є основою отримання вищого освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Дипломна магістерська робота носить комплексний характер: це підсумок вивчення різних дисциплін, передбачених навчальним планом. Підготовка та захист дипломної магістерської роботи має на меті:

 • глибоке та всебічне опрацювання та аналіз навчально-методичної, наукової літератури, нормативно-правових документів;

 • систематизування, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань за спеціальністю;

 • використання їх при вирішенні актуальних інноваційних науково-дослідних завдань;

 • розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння сучасними технологіями економічних досліджень при вирішенні наукових проблем та питань;

 • застосування різних наукових методів та прийомів аналізу грошово-кредитної сфери економіки;

 • опанування методикою дослідження та навичками самостійного логічного мислення;

 • підготовка до самостійної творчої роботи;

 • обґрунтоване використання статистичного і графічного матеріалу, вітчизняної практики та зарубіжного досвіду з дослідного питання;

 • вміння використовувати комп’ютерні програми для більш ефективного аналізу та обробки інформативного матеріалу.

Для економістів у галузі фінансів дипломна магістерська робота означає професійну зрілу розробку актуальних питань теорії та практики функціонування фінансової системи; грошового обігу; грошово-кредитної політики; бюджетної та податкової сфери; кредитно-комерційної та валютно-фінансової діяльності, вміння робити узагальнюючо-синтезовану диференціацію світового досвіду, обґрунтувати рекомендації щодо необхідності, ефективності покращення функціонування цих сфер в Україні, знаходити резерви кращої ефективної організації роботи у галузі фінансів.

Дипломна магістерська робота повинна мати насамперед чітку структуру, котра охоплювала б усе коло досліджуваних питань, що у своїй сукупності складають та відображають конкретну наукову проблему. Основну ціль дипломної магістерської роботи складатимуть конкретні пропозиції, аналітичні дослідження і висновки для практики функціонування фінансової системи, діяльності конкретних установ та закладів, як правило - тих, де автор проходив стажування.

Така дипломна магістерська робота є безпосереднім проявом активності і цілеспрямованості участі магістранта в науково-дослідній роботі, що має конкретне значення і вагомо впливає на формування магістра, який вміє творчо мислити, робити власні висновки.

При написанні дипломної магістерської роботи студент повинен обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. В разі використання запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело дипломна магістерська робота не допускається до захисту.

Порядок підготовки та захисту дипломної магістерської роботи регламентується Положенням про дипломну магістерську роботу, затвердженим методичною радою КНТЕУ 11 жовтня 2007 р., протокол № 1 та Методичними рекомендаціями щодо виконання дипломних магістерських робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, напряму підготовки “Економіка і підприємництво”, спеціальності 8.050104 “Фінанси” затвердженими методичною радою ВТЕІ КНТЕУ “_” __ 200_ р., протокол № _.

1. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ. ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ

Вибір теми є важливим моментом у написанні дипломної магістерської роботи. Тематика дипломних магістерських робіт розробляється, пропонується і затверджується кафедрою фінансів згідно з програмами курсів, які забезпечують фахову підготовку магістра зі спеціальності 8.050104 “Фінанси”. Кожного навчального року тематика дипломних магістерських робіт обов’язково поновлюється.

Вибір теми дипломної магістерської роботи повинен бути усвідомленим і виваженим, обумовлений врахуванням здібностей та інтересів студента, або логічним продовженням попередніх наукових досліджень: дипломної роботи, курсових робіт, рефератів, доповідей на наукових конференціях, семінарах та ін. Тема дипломної магістерської роботи повинна відповідати нахилам та творчим можливостям автора як з точки зору вибору для дослідження у сфері фінансів, так і характеру роботи.

При обранні теми основними критеріями повинні бути актуальність, наукова новизна і перспективність: наявність теоретичних джерел; можливість виконання теми у вищому навчальному закладі; безпосередній зв’язок з потребами практичної діяльності фінансової системи; можливість впровадження результатів дослідження: достатня обізнаність студента і наявність необхідних знань та навичок.

Тему дипломної магістерської роботи дослідник вибирає самостійно. При цьому студенти - магістранти не можуть виконувати роботи з однаковими темами. При необхідності магістрант може отримати консультації у викладачів кафедри. Крім того, дипломні магістерські роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, підприємства та підприємницькі структури, що уклали із ВТЕІ КНТНУ контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Бажаним є виконання теми за замовленням керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється відповідним листом.

Студент за погодженням із керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (з врахуванням попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об’єкті дослідження). Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Об’єктом дослідження може бути:

 • фінансові управління різних рівнів;

 • управління та відділення Державного казначейства;

 • органи податкової служби;

 • управління та відділення пенсійного фонду;

 • заклади охорони здоров’я, освіти, культури;

 • органи соціального страхування;

 • страхові компанії;

 • банківські установи;

 • інвестиційні компанії та фонди;

 • підприємства будь-якої форми власності, які є юридичною особою і мають самостійну звітність.

Діяльність об’єкта дослідження повинна створювати можливість інформаційного забезпечення відповідно до чинного законодавства та повного розкриття змісту обраної теми.

Протягом вересня магістранти вибирають тему дипломної магістерської роботи із затвердженої тематики і подають заяви на ім’я завідуючого кафедрою з проханням затвердити її. Тема дипломної магістерської роботи закріплюється за магістрантом і затверджується наказом по інституту. Тим самим наказом для кожного студента призначається керівник з числа науково-педагогічного персоналу кафедри фінансів чи провідних фінансистів, які мають вчене звання професора, або доцента, вчений ступень доктора, або кандидата наук та здійснюють власні наукові дослідження з відповідних напрямів.

Керівник дипломної магістерської роботи:

 • допомагає студенту в складанні плану даної роботи і видає завдання на дипломну магістерську роботу (додаток 2), яке затверджується завідуючим кафедри. На основі завдання студент складає календарний план виконання дипломної магістерської роботи;

 • рекомендує необхідну літературу, наукові джерела, довідкові та статистичні матеріали з теми дослідження;

 • проводить систематичні бесіди та надає необхідні консультації з написання дипломної магістерської роботи;

 • перевіряє строки виконання роботи за розділами і в цілому;

 • на основі аналізу наданих матеріалів фіксує ступінь виконання дослідження, про що інформує кафедру;

 • при перевірці матеріалів до дипломної магістерської роботи визначає помилки та неточності, вказує способи їх усунення або шляхи раціонального вирішення завдання, уточнює або виправляє недостатньо чіткі формулювання та стилістичні помилки;

 • дає відзив на дипломну магістерську роботу.

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Дипломна магістерська робота повинна послідовно включати:

1. Титульний аркуш

2. Зміст

3. Перелік умовних позначень та абревіатур (при необхідності)

4. Вступ

5. Основну частину

6. Висновки

7. Список використаних джерел

8. Додатки

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

Обсяг реферату до 3 – х сторінок. оформлення реферату аналогічно оформленню основного тексту дипломної магістерської роботи, за виключенням розміру інтервалу. Текст реферату друкується через одиничний інтервал. Нумерація сторінок здійснюється окремо від нумерації сторінок дипломної магістерської роботи. Першою сторінкою реферату є його титульний аркуш, який не нумерується. Структурні частини реферату не нумерують, їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту. Реферат дипломної магістерської роботи не потрібно підшивати разом з дипломною магістерською роботою у тверду палітурку.

4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

4.1. Титульний аркуш дипломної магістерської роботи

Титульний аркуш дипломної магістерської роботи (додаток А) містить:

 • найменування вищого навчального закладу;

 • прізвище, ім’я, по батькові автора;

 • назву дипломної магістерської роботи;

 • вчене звання, науковий ступінь, посаду, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника;

 • місто і рік.

Завершену й оформлену належним чином роботу обов’язково підписують автор та керівник.

4.2 Зміст

Зміст подають на початку дипломної магістерської роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів.

4.3. Перелік умовних скорочень та абревіатур

За необхідності, якщо в дипломній магістерській роботі вжито специфічну абревіатуру, а також використано маловідомі скорочення, то їх перелік повинен бути поданий в дипломній магістерській роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва наводять, абревіатуру, скорочення, а справу - їх детальну розшифровку. Якщо в дипломній магістерській роботі абревіатура, скорочення та інше повторюються менше трьох разів, то перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

4.4. Вступ

У вступі подають:

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку економічної системи України.

Мета і зміст поставлених задач. Формулюють основну мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. В об’єкті виділяється частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної магістерської роботи, яка вказується на титульному аркуші. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Теоретико-методологічну основу дипломної магістерської роботи становить сучасна економічна теорія/ Для оцінки фінансових відносин використовуються різноманітні методи, серед яких метод аналізу і синтезу, статистичні, економіко-математичні методи, порівняльний аналіз динаміки показників. Емпіричною основою дослідження є результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний і вітчизняний досвід щодо проблеми дослідження. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитись в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна показує теоретичне значення одержаних результатів, внесок автора у розв’язання наукової проблеми.

Практичне значення. Вказується які конкретно одержані в дипломній магістерській роботі результати можуть мати практичне застосування у фінансовій сфері

Структура дипломної магістерської роботи, тобто перелік її структурних елементів і обґрунтування послідовності їх розміщення.

Обсяг вступу 3-5 сторінок.

4.5. Основна частина

Зміст розділів дипломної магістерської роботи повинен відповідати її назві. До кожного розділу подаються короткі висновки - до 1 - 1,5 сторінки. Структура основної частини повинна мати такий вид:

Розділ 1 складається з декількох параграфів, містить загальну теоретичну характеристику досліджуваної теми, що розглядається на основі найновітніших теоретичних розробок, критичний аналіз різноманітних точок зору на те чи інше питання та аргументацію власної думки. Тому головним у першому розділі є глибоке вивчення літературних джерел з обраної теми і розкриття змісту проблеми в теоретичному аспекті.

Висновки до розділу 1.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30% загального обсягу дипломної магістерської роботи.

Розділ 2 складається з 2-3 параграфів, носить аналітико-дослідницький характер. Головним у другому розділі є вивчення сучасного стану предмета дослідження на обраному об’єкті дослідження; проведення горизонтального, вертикального, порівняльного та еталонного аналізу фінансово-економічних показників, що характеризують стан та тенденції розвитку напряму дослідження; визначення кількісної та якісної оцінки факторів, що обумовили зміни окремих показників на об’єкті дослідження; здійснення діагностики управління цим напрямом діяльності на об’єкті дослідження; критична оцінка її сучасного стану, методичного, інформаційного, програмного забезпечення тощо.

Характеристика та критична оцінка сучасного стану досліджуваної теми, діагностування щодо обраного напряму дослідження ґрунтується на аналізі накопиченого фактичного матеріалу об’єкта дослідження із залученням теоретичних знань, передового досвіду, в тому числі закордонного.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність та стан явищ та процесів, що спостерігаються на об’єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції розвитку, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (які розміщуються як додатки) та супроводжувати стислим коментарем.

Інформаційне забезпечення виконання другого розділу магістрант має зібрати під час стажування. Джерелом інформації є планові і фактичні показники діяльності, статистична, фінансова, податкова та управлінська звітність, накази, розпорядження, первинні інформаційні матеріали стосовно окремих бізнес-операцій та процесів, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та оброблення даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

Висновки до розділу 2.

Обсяг другого розділу у межах 30-35% загального обсягу дипломної магістерської роботи.

Розділ 3 включає 2-3 параграфи і є проектно-рекомендаційний. Завданням розділу є розроблення конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження, його інформаційного, методичного та організаційного забезпечення, обґрунтування моделей управління фінансово-економічними параметрами та індикаторами розвитку і діяльності закладів, установ та підприємств на базі основних теоретичних положень, методичних підходів та інструментарію, що викладені у першому розділі, а також із врахуванням результатів аналізу, проведеного у другому розділі дослідження.

Цей розділ повинен містити детальні пропозиції щодо вдосконалення об’єкта дослідження відповідно до напряму дослідження. Кожна пропозиція повинна мати розгорнуте обґрунтування, виноситися у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у розділі 2, відштовхуючись від виявлених відхилень, загроз, проблем та недоліків. Запропоновані заходи та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування та організаційний механізм (план організаційно-економічних заходів) впровадження в практику діяльності об’єкта дослідження.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

Висновки до розділу 3.

Обсяг третього розділу може становити до 20—25% загального обсягу дипломної магістерської роботи.

4.6. Висновки

У висновках підводяться підсумки дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми, з визначенням елементів наукової новизни; узагальнюються результати аналізу та діагностики об’єкта дослідження за визначеним напрямом дослідження, отримані у розділі 2, подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у розділі 3.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 4-6 сторінок.

4.7. Список використаних джерел

У список використаної літератури включають законодавчі, нормативно-методичні, монографічні, статистичні матеріали, які використовувались при написанні роботи. На кожне джерело, яке є працею одного чи кількох авторів, вказуються прізвище та ініціали авторів, повна назва роботи, місце видання, видавництво, рік і кількість сторінок. При використанні статей періодичної преси вказують прізвище та ініціали автора, назву статті, назву видання, номер журналу і сторінки, на яких вміщена публікація (чи рік і дату випуску газети).

Список літератури може містити до 80 найменувань (додаток В). Посилання на літературні джерела мають наводитись у вигляді порядкового номера за списком джерел у квадратних дужках; наприклад [19].Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації (8)

  Методичні рекомендації
  Друга світова війна нанесла, окрім економічних збитків, глибоку психологічну травму не одному поколінню людей. Адже люди, що пережили війну, передають цю травму у спадок.
 2. Методичні рекомендації (12)

  Методичні рекомендації
  Вивчення іноземної мови потребує від учнів напруженої розумової діяльності, уваги, здатності осмислювати абстрактні поняття, уміння робити узагальнення.
 3. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 4. Методичні рекомендації щодо порядку закінчення 2009-2010 навчального року

  Методичні рекомендації
  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 р. №1151 «Про внесення змін до положення про державну підсумкову атестацію учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти», Положення про організацію навчально-виробничого
 5. Методичні рекомендації, щодо вимог виконання самостійних, творчих робіт слухачами курсів підвищення

  Методичні рекомендації
  Система неперервної освіти передбачає органічний зв'язок процесів курсового навчання, методичної роботи у міжкурсової період та самоосвіти педагогічних і управлінських кадрів.
 6. Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Інформатика" (1)

  Методичні рекомендації
  Чернікова Л.А., зав.центром ІІТО ЗОАППОВасильченко С.В., методист з інформатики ІІТО ЗОАППОФедько О.М., методист з інформатики ІІТО ЗОАППО,тел. 236-30-99

Другие похожие документы..