Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
- оказание адресной социальной помощи и поддержки отдельным наиболее социально незащищенным слоям населения: малоимущим гражданам; лицам, попавшим в т...полностью>>
'Документ'
Актуальність теми. Особливістю дисертаційної роботи є відсутність комплексного дослідження історико-правових проблем правового становища заміжньої жі...полностью>>
'Документ'
Украинская зерновая ассоциация оказала организационную поддержку шестого международного Зернового торгового саммита (30 марта -1 апреля, 2011), которы...полностью>>
'Документ'
5.158. Знающий это останавливает все волнения (вритти) ума, как бы активны они не были. Пусть йогин неустанно и самозабвенно стремится приобрести это...полностью>>

Інститут законодавства bepxobhoї ради україни

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА BEPXOBHOЇ РАДИ УКРАЇНИ

Т.В. Березянко

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО

СЕКТОРУ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ

Частина1

КОРПОРАТИВНИЙ ГЛОБАЛІЗМ ЯК БАЗОВИЙ НАПРЯМОК МІЖНАРОДНОЇ EKOHOMIЧHOЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Київ 2010

УДК 339.924

ББК 65.29

Б 4

Рекомендоване до друку вченою радою Інституту законодавства

Верховної Ради України по спеціальності "економіка та управління національним господарством " (протокол № 4 від 12.11.2009р.)

Рецензенти:

Бутнік-Северський О.Б., доктор економічних наук, професор

Чубукова О.Ю., доктор економічних наук, професор

Б 4 Березянко Т.В. Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції / Розвиток національного кор­поративного сектору (інституціональний контекст): Монографія. Ч. 1 - Київ: ТОВ «ДКС центр», 2010. - 238 с.

У науково-практичній монографії вперше систематично розглянуто вплив глобалізаційних процесів в умовах ліберальних економічних конс­трукцій трансформаційних та розвинених економік. Під призмою розбу­дови національного інституціонального середовища розглядаються проце­си адаптації економічного простору та корпоративного сектору до вимог розвинених світових ринкових спільнот.

УДК 339.924 ББК 65.29

I8ВN 978-966-2339-07-9

© Т.В.Березянко, 2010 © Інститут законодавства Верховної Ради України

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………………… ………………………………………5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РИНКОВИХ МОДЕЛЕЙ

ТА КОНСТРУКЦІЙ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІК 7

 1. Криза західної економічної теорії вільного ринку 7

 2. Імпорт інституціональних конструкцій країнами з перехідною та трансформаційною економікою 19

 3. Утілення ліберальної ідеї капіталістичного суспільства

в ринкові конструкції трансформаційних економік 27

РОЗДІЛ 2. ГЛОБАЛІЗМ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ

ЕКСТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ 35

 1. Суспільно необхідна функція держави в забезпеченні економічного

 2. зростання 35

 3. Вплив глобалізації на державне управління в трансформаційних

економіках 43

 1. Трансформація корпоративного глобалізму у напрямки регіональної

конвергенції в умовах подолання світової фінансової кризи 56

РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

ЗА ДОМОГОЮ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ШТЕРГАЦІЇ 76

 1. Інтеграційна невизначеність у національному державному

Управлінні 76

 1. Перші національні та галузеві результати набуття членства в СОТ 87

 2. Проблеми адаптації регуляторної політики с земельного питання до

вимог ЄС 98

 1. Вірогідні секторальні наслідки реалізації ідеї створення зони вільної

торгівлі з ЄС 107

РОЗДІЛ 4. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО

СЕКТОРУ 116

 1. Світові тенденції в регулюванні корпоративного сектора 116

 2. Міжнародний досвід реформування та законодавчого регулювання

корпоративного сектору у розвинених ринкових країнах 126

4.3 Законодавче регулювання корпоративного сектора в трансформаційних

економіках 137

4.4. Специфіка законодавчого регулювання корпоративного управління

в країнах Східної Європи ……………………………………………………156

4.5. Вплив міжнародних наддержавних організацій на реформування

законодавства з управління корпоративним середовищем в Україні 163

4.6. Проблеми забезпечення розвитку корпоративного сектора

в Україні 178

4.7. Сучасний стан законодавства з регулювання національного

корпоративного сектору 200

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО 212

ЛІТЕРАТУРА 219

ПЕРЕДМОВА

Сьогодні багатьма національними та західними науковими школами та експертами-практиками визнається, що в перші роки здійснення транс­формаційних змін у пострадянському середовищі була сильно недооціне­на ефективність впливу інституційних факторів щодо забезпечення розви­тку.

На початку трансформацій майже не було наукових робіт по впливу якості інститутів та відновленню й підтримці економічного росту в пере­хідних економіках. Проте, основна увага приділялась впровадженню лібе­ралізації та її стимулюючому впливу на прискорення економічного зрос­тання [1]. Активно досліджувались ступінь лібералізації внутрішніх рин­ків, ступінь лібералізації зовнішньої торгівлі, масштаби та темпи привати­зації та роздержавлення.

Для виміру трансформаційних досягнень в західній системі оцінки рі­вня впровадження ринковості на пострадянському просторі був сконстру­йований індекс індекс лібералізації, пов'язаний з темпами економічного росту. Але використання індексу в 20 країнах із перехідною економікою продемонструвало, що економічне зростання безпосередньо залежить від рівня профіциту бюджету, міжнародної допомоги та середніми темпами інфляції. В середині 90-х увага дослідників вже зосереджувалась навколо впливу початкових умов на подальше економічне зростання та його темпи [2]. Тепер аргументовано доводився вирішальний вплив плаваючого об­мінного курсу та виваженої монетарної політики. Узагальнюючи висновки широкого кола досліджень можна зробити висновок, що вплив фактору економічної лібералізації стає незначним, якщо здійснюється контроль та регуляція змінних економічної політики із самого початку трансформацій [3].

Численні дослідження та економічна теорія не дають відповіді на пи­тання: чи сприяє політична лібералізація економічному розвитку. Невизначеність, а в деяких випадках негативні наслідки реформ спонукають до більш уважного ставлення до порад ззовні. Трансформаційні країни, їх економіки, ефективність впроваджених рецептів національної ринквості та методи подолання рецесії ще довгий час будуть викликати інтерес у до­слідників та ініціаторів широкого економічного та суспільного експерименту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Внутрішні війська мвс україни (2)

  Документ
  Журнал “Честь і закон” включено до переліку № 13 наукових фахових видань ВАК України, галузь “Військові науки” (постанова президії ВАК України від 10 грудня 2003 р.
 2. Академія внутрішніх військ мвс україни

  Документ
  Журнал “Честь і закон” внесено до нового Переліку наукових фахових видань України в галузі військових наук (постанова президії ВАК України від 26 травня 2010 р.
 3. Зміст (31)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 4. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.
 5. 107. Бунке А. С., Мовчан А. П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами Вольчин К. В., Мысак В. Ф

  Документ
  107.Бунке А.С., Мовчан А.П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессамиВольчин К.В., Мысак В.

Другие похожие документы..