Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Боковые корни – корни, развивающиеся на другом корне любого происхождения и являющиеся образованиями второго и последующих порядков ветвления. Образо...полностью>>
'Методическая разработка'
Сегодня перед учителем стоит чрезвычайно важная и сложная задача: он должен не только вооружить школьников историческими знаниями, но и строить уроки...полностью>>
'Документ'
Дисципліна “Математичні методи оптимізації” займає особливу роль в учбовому плані підготовки магістрів. Вона підсумовує знання, набуті студентами з м...полностью>>
'Документ'
47.1. Определить расстояние между соседними точками волны, находящимися в одинаковых фазах, если волна распространяется со скоростью 330 м/с, а часто...полностью>>

Загальна характеристика роботи актуальність теми (15)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток економіки характеризується зміною техніки і технологій, ростом конкуренції, скороченням сфери некваліфікованої і малокваліфікованої праці, що свідчить про потребу суспільства в активних суб’єктах підприємницької діяльності, здатних постійно розвиватися та зростати. На основі цього виникає необхідність пошуку можливостей для формування напрямів прояву, розвитку і реалізації активності підприємств, оскільки основні виробничі функції в економічній системі пов’язані саме з підприємством.

Безперечно, значні можливості щодо активізації діяльності підприємств має держава, яка повинна враховувати цей мікроекономічний фактор при формуванні макроекономічної політики. Однак існуюча державна політика не стимулює структурні зміни на виробництві, а фінансові та податкові важелі не стають каталізаторами селекції ефективних видів виробництва. Тому назріла необхідність переосмислення економічної політики та управління підприємством з метою формування та впровадження комплексних заходів зі створення джерел виходу з існуючої рецесії, забезпечення відповідності матеріально-технічної бази досягненню світової науки і техніки та активізації економічного зростання в умовах оновленої стратегії діяльності підприємств.

Зважаючи на актуальність активізації діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень, слід відзначити зростання кількості наукових досліджень в даній галузі знань. Питання активізації діяльності мають комплексний характер, а тому досліджуються з організаційного, правового, фінансового та економіко-статистичного боків. Деякі практичні і теоретичні аспекти активізації діяльності підприємств знайшли відображення в наукових працях багатьох провідних учених-економістів: І. Ансоффа, М. Армстронга, А. Богданова, О. Віханського, М. Воєйкова, В. Гончарова, В. Іскри, М. Кагана, М. Круглова, Г. Мінцберга, М. Мескона, С. Мочерного, Б. Прикіна, Б. Райана, Д. Сінка, М. Сичевського, О. Сологуб, Н. Тарнавської,В. Томашкевича, Ю. Шарова, Ф. Шумпетера, Р. Фатхутдинова тощо.

Зазначені розробки дозволяють глибше пізнати загальні принципи і методи активізації діяльності підприємства. Однак розмаїття теоретичних підходів до її вивчення, дискусійний характер багатьох її аспектів суттєво ускладнює процес системного використання наукового знання у практичній діяльності. Фрагментарний характер теоретичних напрацювань щодо організаційно-економічного механізму активізації діяльності підприємств у ринкових умовах не може розв’язати проблему поєднання елементів ринкової економіки і гнучких важелів державного регулювання, що визначає потребу створення на основі комплексного підходу цілісної системи активізації діяльності підприємства. Недостатньо відпрацьовані концептуальні питання та такі напрями, як податкове регулювання підприємницької активності, формування активної системи стратегічного управління та результативної системи мотиваційного забезпечення активізації діяльності підприємства.

Зазначені проблеми обумовили об’єктивний характер актуальності теми дисертації, мету і напрями даного дослідження.

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах наукової теми Національного університету харчових технологій “Розроблення економічного механізму функціонування підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції” (номер державної реєстрації 0107U000475). Автором досліджено вплив менеджменту на активізацію діяльності лікеро-горілчаних підприємств та сформовано активну систему стратегічного управління.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є узагальнення теоретичних засад активності матеріальної системи, а також виробничої системи (підприємства) та теоретико-методичне обґрунтування і розробка рекомендацій щодо вивчення особливостей, стану та формування методичних підходів до активізації діяльності підприємств харчової промисловості та, зокрема, підприємств лікеро-горілчаної галузі в ринкових умовах.

Відповідно до мети роботи визначено та вирішено такі методичні та практичні завдання:

- проведено узагальнення змісту економічної категорії “активізація діяльності” та дано науково-обґрунтоване визначення активного підприємства та активізації діяльності підприємств харчової промисловості;

- визначено теоретичні аспекти класифікації резервів реалізації активності підприємства;

- запропоновано систему активізації діяльності підприємства;

- побудовано матричну модель оцінки результатів діяльності підприємства та реалізації активності на базі існуючої методики;

- розроблено організаційно-економічний механізм активізації діяльності підприємства в ринкових умовах;

- визначено основні методичні аспекти податкового регулювання як інструменту активізації діяльності підприємства;

- обґрунтовано та запропоновано методичні підходи до удосконалення процесу формування активної системи стратегічного управління на підприємствах харчової промисловості;

- удосконалено методичні підходи до формування результативної системи мотиваційного забезпечення активізації діяльності підприємства.

Об’єктом дослідження є система управління активністю підприємств з позиції стратегічного та мотиваційного забезпечення.

Предметом дослідження є теоретико-методичні й практичні аспекти та інструменти забезпечення процесу активізації діяльності підприємств у ринкових умовах.

Методи дослідження. При виконанні дисертаційного дослідження була використана сукупність загальноприйнятих і спеціальних методів та прийомів наукового дослідження, використання яких зумовлене поставленою метою та завданнями, а саме: дедукції та індукції, аналізу та синтезу, абстрактно-логічний, діалектичний та системного аналізу (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз стану та оцінки тенденцій формування та реалізації активності харчових підприємств і лікеро-горілчаних, зокрема), експертний (при дослідженні впливу менеджменту на активізацію діяльності лікеро-горілчаних підприємств) та інші.

Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативні акти, якими регулюється господарська діяльність в Україні, звіти та статистичні матеріали національних і міжнародних організацій, матеріали періодичних видань, а також інформація, зібрана автором безпосередньо на підприємствах лікеро-горілчаної галузі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні і розробці нових теоретичних і практичних засад активізації діяльності підприємства. Основними науковими результатами, які відображають особистий внесок автора у розробку досліджуваної проблеми, є такі:

вперше:

- визначено активізацію діяльності підприємства як інтегровану систему єдності форм зовнішнього активізаційного регулювання і активізаційного саморегулювання, що дозволило визначити напрями активізації діяльності підприємства;

- запропоновано організаційно-економічний механізм функціонування процесу активізації діяльності підприємств у ринкових умовах, спрямованого на накопичення позитивних змін в активності підприємства шляхом поєднання різних форм активізації діяльності.

удосконалено:

- підхід до класифікації резервів реалізації активності на основі їх систематизації, що дозволяє визначити місце кожного з них у загальній системі і дає змогу використовувати відповідні методи і прийоми їх активізації;

- підходи щодо удосконалення системи оподаткування як невід’ємної складової системи активізації діяльності підприємства через раціоналізацію середньої сумарної ставки прямих податків, удосконалення методики обчислення податку на прибуток та додержання принципів системності побудови і функціонування механізму оподаткування;

- підходи до удосконалення процесу формування результативної системи мотиваційного забезпечення активізації діяльності підприємства шляхом взаємоузгодження мотиваційного процесу внутрішньо-організаційного суб’єкту з механізмом розробки методу мотивації підприємством, додержання основних принципів формування системи мотивації та оцінки сили активності внутрішньо-організаційних суб’єктів підприємства;

набули подальшого розвитку:

- визначення економічного змісту понять “активна діяльність підприємства” як свідомої, ініціативної, внутрішньо-обумовленої, самостійної підприємницької діяльності суб’єкта, її націленості на задоволення мотивів, бажань, інтересів, потреб суспільства та виробництво за допомогою внутрішньо-обумовленої господарської діяльності; “активізація діяльності підприємства” як безперервного цілеспрямованого процесу спонукання підприємства до формування і реалізації активності, подолання пасивності і стереотипності, спаду і застою під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища;

- використання матричних моделей в оцінці результатів діяльності підприємства та реалізації активності й їх угрупування за такими критеріями результативності, як прибутковість, продуктивність, економічність, ресурсний потенціал;

- методичний підхід до удосконалення процесу формування активної системи стратегічного управління на підприємствах харчової промисловості шляхом визначення етапів послідовності реалізації необхідних заходів, спрямованих на забезпечення вирішення пріоритетних та перспективних завдань.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені автором в дисертаційній роботі теоретичні положення та практичні рекомендації виступають методичною основою формування та удосконалення механізмів активізації діяльності підприємств і можуть бути впроваджені в господарську практику. Основна частина пропозицій автора призначена для органів державного управління, а також для використання у діяльності економічних та фінансових служб харчових підприємств.

Результати досліджень знайшли відображення в діяльності ТОВ “ВДК “Княжий Град” (довідка №26–6 від 18.06.2007 р.), ТОВ КЛГЗ “Столичний Стандарт” (довідка №38 від 14.06.2007 р.), ТОВ “Форца” (довідка № 28 від 12.06. 2007 р.), ДП “Агрофірма “Магарач” (довідка №11–11/1968 від 11.11.2007), ЗАТ “Бахчисарайський виноробний завод” (довідка №12-6 від 05.06.2007 р.), ЗАСТ “Агрофірма “Черноморець” (довідка № 15 від 07.06.2007 р.).

Теоретичні розробки та методичні матеріали використовуються при викладанні дисциплін “Маркетинг”, “Стратегічний маркетинг” у навчальному процесі кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно. З наукових праць, які видані у співавторстві, в дисертації використано ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок автора.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і висновки, зроблені автором дисертаційного дослідження, були покладені в основу доповідей на науково-практичних конференціях: “Проблеми та перспективи створення і впровадження нових ресурсо- та енергоощадних технологій, обладнання у галузях харчової і переробної промисловості” (м.Київ, 1999 р.); “Сучасні методи створення нових технологій та обладнання в харчовій промисловості” (м.Київ, 2002 р.); “Розроблення та виробництво продуктів функціонального харчування, інноваційні технології та конструювання обладнання для перероблення сільгоспсировини, культура харчування населення України” (м.Київ, 2003 р.); “Управління економікою в ринкових умовах в контексті стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року” (м. Київ, 2003 р.); “Інноваційно-інвестиційні моделі трансформації перехідних суспільств” (м. Київ, 2003 р.); “Інноваційно-інвестиційні моделі трансформації перехідних суспільств” (м. Біла Церква, 2003 р.); “Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки та зайнятості населення в Україні” (м. Київ, 2004 р.); “Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку” (м. Київ, 2007 р.);

Публікації. Основні положення роботи висвітлені у 20 друкованих працях загальним обсягом 5,11 друк. арк, із яких 9 (7 одноосібних та 2 у співавторстві) – у наукових фахових виданнях обсягом 3,12 друк. арк., 8 – у збірниках тез та матеріалах науково-практичних конференцій, 3 у співавторстві – в інших виданнях.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Основний обсяг роботи – 189 сторінки, 41 таблиця, 52 рисунка. Список використаних джерел (183 найменування) – 14 сторінок, 11 додатків – на 17 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми наукового дослідження, сформульовано мету і задачі, об’єкт і предмет дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі “Теоретико-методичні основи активізації діяльності підприємства” досліджено комплекс взаємопов’язаних проблем, які мають ключове значення для розкриття теми дисертаційної роботи. Огляд літературних джерел за темою дисертації та їх аналіз дали можливість з’ясувати, що при визначенні категорії “активізація діяльності підприємства” значна кількість питань, що розглядались науковцями, не втратила своєї значимості. Автором досліджено і узагальнено різноманітні теоретико-методичні погляди щодо активності і запропоновано з позицій системного підходу авторське бачення сутності активності матеріальної системи, активізації діяльності підприємства, систематизована класифікація резервів реалізації активності, визначено основні форми активізації діяльності підприємства, побудовано матричну модель оцінки результатів діяльності підприємства та реалізації активності, запропоновано організаційно-економічний механізм активізації діяльності підприємства.

За результатами аналізу теоретичних положень, викладених вітчизняними та закордонними вченими, дано авторське визначення активності. Активність – це властивість матеріальної системи, що характеризує першопричину генерування і здійснення процесів цілеспрямованого саморуху з метою зміни, розвитку та вдосконалення системи-продуцента і зовнішнього середовища. В дослідженні зазначено, що оскільки в природі не існує абсолютно саморухомих систем і оскільки кожна матеріальна система активна в якому-небудь одному відношенні і пасивна в іншому, то надання системі статусу активності означає, що в її діяльності переважає внутрішня детермінованість над зовнішньою. Встановлено, що в суспільно-економічному житті процес саморуху і, відповідно, активність мають такі форми: функціонування, зростання, саморозвиток, деградація, катастрофування.

На систему, форму і рівень її активності впливають не тільки внутрішні чинники системи, але опосередковано і зовнішнє середовище. Відповідно до завдань дисертаційного дослідження в роботі розглядався тільки вплив, який сприяє збільшенню рівня й еволюції форми активності матеріальної системи, який автор визначив як активізацію діяльності матеріальної системи.

Для того, щоб дати науково обґрунтоване визначення активного підприємства, яке відповідатиме загальним методологічним основам активної матеріальної системи та її специфіці в економічному середовищі, було з’ясовано, що потрібно розуміти під первинною саморушною системою стосовно до економічної системи.

Доведено, що вихідним імпульсом продукування активності в економічній системі є суспільство, але її реалізація здійснюється у вигляді діяльності кожного окремого підприємства, яке, з одного боку, є безпосередньою складовою частиною економічної системи, а з іншого – саме виступає як цілісна система. Тому у ринковій економіці функціонують лише ті підприємства, які пристосувалися до вимог ринку, організували виробництво конкурентоспроможної продукції, уміло здійснюють мотивацію висококваліфікованої праці персоналу. Усе це лежить в основі підприємницької діяльності, що є особливим видом господарської діяльності підприємства. Для підприємницької діяльності характерні такі форми активності як: розвиток, зростання, спад та регресія; для господарської – базове функціонування, на яке можуть або накладатися, або ні такі форми активності як зріст, спад, саморозвиток, деградація і саморуйнування.

Отже, активна діяльність підприємства виражається у свідомій, ініціативній, внутрішньо-обумовленій, самостійній підприємницькій діяльності суб’єкта, її націленості на задоволення мотивів, бажань, інтересів, потреб суспільства та виробництво за допомогою внутрішньо-обумовленої господарської діяльності.

На кожному проміжку часу багато можливостей у процесі реалізації активності підприємства залишаються абстрактними, а частина реальних можливостей не перетворюється на дійсність, тобто підприємство на цьому проміжку часу було пасивним. Найважливіша функція активності – служити джерелом підтримки і розвитку діяльності. Тому в інтересах досягнення цілей підприємству потрібно, щоб: а) діяльність супроводжувалася одержанням суспільно корисних продуктів; б) зміна розміру потенціалу мала ситуаційний характер; в) меншою була частка ресурсів, яка пішла на одержання нецільових результатів. Весь комплекс невикористаних можливостей реалізації активності підприємства доцільно позначати терміном "резерви". Змістовна характеристика резервів як невичерпаних можливостей реалізації активності підприємства сама по собі лише в загальному плані показує розбіжність між дійсною й оптимальною реалізацією активності. Конкретні ж форми вираження резервів – це і є, на думку автора, ті доступні обліку та виміру хиби в процесі реалізації активності підприємства, усунення яких сприяє активізації діяльності підприємства.

Активізацію діяльності підприємства автор визначив як безперервний цілеспрямований процес спонукання підприємства до формування і реалізації активності, подолання пасивності і стереотипності, спаду і застою під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища.

Дослідження показали, що активність підприємства залежить від різноманітності взаємопов’язаних факторів. Одні з них позитивно впливають на перебіг активізаційних процесів, забезпечуючи активність системи, а інші, навпаки, можуть уповільнювати розвиток в системі або взагалі спричинити кризову ситуацію в ній. Різноманітність форм активізації діяльності підприємства пов’язана із тим, що активність є системною властивістю і тому можливо виділити такі основні форми активізації діяльності підприємства: зовнішня активізація на основі саморегуляції окремими позасистемними активізаційними силами, зовнішня активізація з позасистемним цілеспрямованим активізуючим центром, активізаційне саморегулювання з внутрішньо-системним цілеспрямованим активізаційним центром, активізаційна саморегуляція на основі взаємодії між окремими компонентами внутрішньо-системних активізаційних сил.

Доведено, що формалізувати взаємозв’язок категорій, які задіяні у формуванні реалізації активності підприємства доцільно за допомогою методу побудови “поля відносин”. Модель повносистемного аналізу реалізується через матричні моделі, на основі яких в роботі було побудовано матричну модель оцінки результатів діяльності підприємства та реалізації активності, що дозволило узагальнити інформацію про основні результати діяльності підприємства. Для того, щоб оцінити, в якій мірі результат діяльності зумовлений рівнем активності підприємства, запропоновано угрупування результатів діяльності підприємства за такими критеріями результативності, як прибутковість, продуктивність, економічність, ресурсний потенціал.

На основі дослідження теоретико-методичної сутності категорії активізації було запропоновано організаційно-економічний механізм активізації діяльності підприємства (рис.1).

У другому розділі “Аналітичні передумови та реалізація активності підприємств харчової промисловості України ” – на основі аналізу сучасних тенденцій напрямів прояву, розвитку і реалізації активності підприємств харчової промисловості та визначення проблем підприємств лікеро-горілчаної галузі, зокрема, доведена необхідність активізації діяльності підприємств.

Проведення аналізу сучасних тенденцій напрямів прояву, розвитку і реалізації активності харчових підприємств і лікеро-горілчаних, зокрема, є відправним етапом на шляху активізації їх діяльності.

В роботі виділені основні істотні специфічні галузеві особливості у формуванні, прояві і реалізації активності підприємств харчової промисловості. Аргументовано, що активізацію діяльності підприємств харчової промисловості з виробництва однорідної за економічним призначенням продукції, слід розглядати як постійно діючий цілеспрямований процес кількісних і якісних перетворень у виробництві і доведенні до споживача продуктів харчування, спрямованих на збільшення виробництва і споживання продовольчих товарів високої якості.

Формування організаційно-економічного механізму активізації діяльності підприємстваТеоретичні основи активності

Взаємоузгодження цілей та стратегії діяльності підприємства

Оцінка результатів діяльності та існуючого рівня активності
Інтегрована єдність різних форм активізації діяльності підприємства


Зовнішня активізація на основі саморегуляції окремими позасистемними активізаційними силами

Зовнішня активізація з позасистемним цілеспрямованим активізуючим центром

Активізаційне саморегулювання з внутрішньо-системним цілеспрямованим активізаційним центром

Активізаційна саморегуляція на основі взаємодії між окремими компонентами внутрішньо-системних активізаційних сил
Державне регулюванняПотреба

Економічне забезпечення

Стратегічне управління

Система мотивування


Правове забезпечення


Конкуренція

Структура підприємства


Організаційне забезпечення

Тактичне управління


Культура підприємства


Інформаційне забезпечення

Оперативне управлінняІснуючий рівень активності задовольняє

Існуючий рівень активності не задовольняєНапрями активізації діяльності підприємства

Підтримка існуючого рівня активностіВдосконалення податкового регулювання з позиції стимулювання активізації діяльності підприємства

Формування активної системи стратегічного управління

Формування системи мотиваційного забезпечення активізації діяльності підприємства


Рис.1 Організаційно-економічний механізм активізації діяльності підприємства

Встановлено, що українські підприємства харчової промисловості ще не можна вважати повністю трансформованими до світового рівня, оскільки ринок продовольчих товарів України не відповідає вимогам до його формування, організації і розвитку, що зумовлено дією низки факторів. Насамперед, це високий рівень нестабільності зовнішнього середовища, відсутність державного регулювання ринку, значна частка тіньової економіки, недосконалість сучасної податкової системи, незадовільний організаційно-технічний рівень виробництва, дефіцит вільних фінансових ресурсів, низький рівень відповідності якості продукції вимогам споживачів, дефіцит платоспроможного попиту на внутрішньому ринку.

Зображена на рис. 2 динаміка змін темпів приросту фізичного обсягу продукції дозволила зробити висновок про те, що за період 1990-2006 р.р. підприємства промисловості і харчові, зокрема, як мінімум три рази демонстрували періоди зниження своєї активності:

- перший цикл (19891996 р.р.) є періодом деградування і катострофування;

- другому циклу (19962001 р.р.) притаманні усі форми активності (зростання, розвиток, функціонування та спад);

- третій цикл (20022006 р.р.) є циклічним повторенням другого циклу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна характеристика роботи актуальність теми (25)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах формування глобальної інноваційної системи, посилення конкуренції у парадигмі «економіки знань» особливо важливого значення для підвищення конкурентоспроможності національних економік, їх сталого збалансованого
 2. Загальна характеристика роботи актуальність теми (27)

  Документ
  Актуальність теми. Глобалізація є об’єктивним і всеохоплюючим процесом, характерним для сучасного розвитку світової економіки. Не можна зупинити поступальної об’єднавчої ходи, спрямованої на залучення України в інтеграційних процесах,
 3. Загальна характеристика роботи актуальність теми (36)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах проведення в Україні радикальної економічної реформи, питання забезпечення господарської та фінансової стабільності переробних підприємств набуває все більшого значення.
 4. Загальна характеристика роботи актуальність теми (40)

  Документ
  Актуальність теми. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу, комплексу, галузі, регіону.
 5. Загальна характеристика роботи актуальність теми (46)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах ринкової економіки у підприємства виникає необхідність свідомого управління змінами на основі науково обґрунтованої процедури їх передбачення, регуляції, пристосування до умов, що змінюються.
 6. Загальна характеристика роботи актуальність теми (47)

  Документ
  Актуальність теми. Вирішення проблеми становлення економіки України, здійснення радикальних перетворень у виробництві, перехід його до нових технологічних способів, що відповідають висококонкурентній ринковій економіці розвинених

Другие похожие документы..