Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
«Стратегическая концепция молодежной кадровой политики в библиотечной сфере на 2010-2020 гг.» (далее Концепция) разработана по решению Конференции Ро...полностью>>
'Документ'
На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического () и магнитного () полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энерг...полностью>>
'Документ'
Летом прошлого года в корпусе Бенуа Государственного Русского музея была открыта выставка «Павел Филонов «Очевидец незримого». Организаторы представи...полностью>>
'Документ'
Начали увеличиваться ассигнования на нужды обороны, участились учения, пусть еще и не всегда успешные....полностью>>

План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет менеджменту

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань 0306 “Менеджмент і адміністрування

Напрям підготовки 6.030601

“Менеджмент” (бакалавр)

Рівне 2008

УДК 378.1

ББК 74.480.27

І 52

Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.–с.

Наведено інформацію про Національний університет водного господарства та природокористування, факультет менеджменту, правила прийому студентів; умови навчання; кваліфікації; програми навчання; професорсько-викладацький склад; тривалість; форми і методи навчання; оцінювання в ECTS та кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

Розробники:

Затверджено вченою радою факультету менеджменту НУВГП “____”_____________ 2008 р., протокол №___________

Відповідальний за випуск:

 НУВГП, 2008

ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ

1.3. Загальний опис університету 8

2.1. Умови вступу до НУВГП 9

3.3. Координатор ECTS 16

4.2. Академічний календар 20

5. ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ 27

6.1. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30

6.2. План навчального процесу 30

6.3. Структура навчального плану 33

7.1. Нормативні навчальні дисципліни 35

7.1.1. Цикл гуманітарної підготовки 35

7.1.2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 42

7.1.3. Цикл професійно-орієнтованої підготовки 50

7.2. Вибіркова частина 60

7.2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору університету 60

7.2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студента (ВСБ) 76

СЛОВНИК ТЕРМІНОЛОГІЇ 91

ВСТУП

ECTS (European Credit Transfer System) – це Європейська система перезарахування кредитів, яка відповідає Болонському процесу, спрямованому на створення Європейського простору вищої освіти до 2010 року.

Впровадження елементів ECTS в університетську освіту України призводять до:

 • впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка відповідає вимогам Болонської декларації;

 • підвищення якості вищої освіти та конкурентоспроможності випускників на Європейському та світовому ринках праці;

 • створення системи оцінювання якості освіти студентів, яка адаптована до європейських стандартів;

 • нормативного забезпечення мобільності студентів на принципах ECTS;

 • створення української системи кредитного забезпечення навчальних дисциплін, яка узгоджується з ECTS без радикальних змін існуючої.

Система академічних кредитів – це система, яка полегшує оцінювання і порівняння результатів навчання в контексті різних кваліфікацій, програм і умов навчання. Вона слугує стандартизованим засобом для порівняння навчання між різними навчальними програмами, секторами, регіонами, країнами. Європейська система накопичення кредитів покликана забезпечити прозорість і зв’язки між різними системами освіти, охоплює всі форми і види навчання, дає можливість отримувати різні ступені (бакалавр/магістр), дозволяє надати студентам кращу можливість вибору як кваліфікації, так і вищого навчального закладу тощо.

Таким чином, в системі ECTS–КМСОНП всі навчальні програми виражені в академічних кредитах, які:

 • є системою еквівалентності (обсягу) існуючого навчання;

 • даються лише за успішні досягнення у навчанні;

 • даються одним вищим навчальним закладом і можуть бути визнані іншим ВНЗ;

 • в основі мають число 60, що є еквівалентом одного середнього року за денною формою навчання.

У рамках Болонського процесу перший цикл (3 або 4 роки навчання) дорівнює 180-240 кредитам. Другий цикл навчання (1 або 2 роки постбакалаврського навчання дорівнює 60-120 кредитам).

В Україні ECTS реалізується під назвою кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та змістових освітніх одиниць – залікових кредитів.

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Кредит ECTS відображає трудомісткість кожного виду навчальної діяльності, до якої відносяться лекції, лабораторні та практичні заняття, семінари, практики, курсове та дипломне проектування, індивідуальна та самостійна робота студента.

Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Модуль – завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Трансфер кредитів – визнання навчальних (академічних) кредитів у вищому навчальному закладі інших країн, де було документовано ці кредити.

Таким чином, українська КМСОНП відповідає вимогам Болонської декларації.

Національний університет водного господарства та природокористування розпочав впровадження елементів ECTS – КМСОНП з 20 жовтня 2004 р. (наказ МОНу за №812 від 20.10.2004 р.). Навчання студента здійснюється за індивідуальним планом, який складається на кожний навчальний рік згідно з графіком навчального процесу в КМСОНП.

1. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

1.1. Національний університет водного господарства та природокористування

вул. Соборна, 11

м. Рівне

Україна

33000

тел. 8-0362-22-10-86

факс 8-0362-22-21-97

e-mail: mail@nuwm.rv.ua

Ректор університету:

Гурин Василь Арсентійович

тел. 8-0362-22-00-63

факс. 8-0362-22-21-97

e-mail: mail@nuwm.rv.ua

Проректори університету:

!!!!!!Ковальов Сергій Володимирович – перший проректор НУВГП

тел. 8-0362-22-14-93

факс 8-0362-22-70-00

Білецький Анатолій Альфонсович – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи

тел. 8-0362-22-58-67

Сапсай Григорій Іванович – директор центру міжнародних та регіональних зв’язків

тел. 8-0362-63-34-45

факс 8-0362-22-63-99

e-mail: androsh@usuwm.rv.ua

1.2. Координатор ECTS від університету

Гончаров Станіслав Михайлович - професор кафедри економіки підприємства

тел. 8-0362-22-59-52

факс. 8-0362-22-21-97

e-mail: S.M.Goncharov@usuwm.rv.ua

1.3. Загальний опис університету

Навчальний заклад заснований 1922 року у Києві. 1959 року його переведено до Рівного як Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ). У 1955 році УІІВГ отримав статус Української державної академії водного господарства (УДАВГ). У 1998 році на базі УДАВГ та Рівненського державного автотранспортного і текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний університет (РДТУ). У березні 2002 року РДТУ перейменовано на Український державний університет водного господарства та природокористування (УДУВГП). З травня 2004 року – Національний університет водного господарства та природокористування:

 • статус – державний;

 • інститутів, факультетів, технікумів, коледжів – 12;

 • кафедр – 46;

 • спеціальностей – 29;

 • викладачів – 650;

 • студентів – 16000;

 • рівень акредитації – IV;

2. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

2.1. Умови вступу до НУВГП

Університет проводить прийом на навчання відповідно до статті 8 Закону України “Про вищу освіту”, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2007 р. № 1172), Положення про приймальну комісію Університету для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. На перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів до Університету приймаються громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і мають повну загальну середню освіту.

Громадяни України мають право на безоплатну освіту незалежно від статі, раси, національності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Фінансування підготовки фахівців в Університеті проводиться:

 • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;

 • за рахунок пільгових довгострокових кредитів (при умові надання їх у поточному році);

 • за рахунок коштів юридичних осіб;

 • за рахунок коштів фізичних осіб.

Цільовий прийом до Університету проводиться відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (в редакції Закону України від 19.12.91 р. зі змінами та доповненнями) і постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості” з доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2003 р. № 1298.

Прийом документів на денну форму навчання:

 • на місця за державним замовленням проводиться з 16 червня по 15 липня;

 • на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, проводиться з 16 червня по 23 липня (за наявності вакантних місць рішенням приймальної комісії термін прийому документів може бути продовжений по 23 серпня).

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для категорій вступників, визначених у пунктах 7, 8 цих Правил) на денну форму навчання проводяться:

 • для абітурієнтів, які вступають на місця за державним замовленням – з 16 липня;

 • для абітурієнтів, які вступають на умовах повного відшкодування за навчання – після виконання Університетом державного замовлення (рішення приймальної комісії щодо рекомендації абітурієнтів до зарахування на місця державного замовлення) за відповідними напрямами підготовки, за якими оголошено прийом на навчання за кошти державного бюджету.

Зарахування на денну форму навчання:

 • на місця за державним замовленням проводиться не пізніше 5 серпня;

 • на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб – не пізніше 30 серпня, після внесення плати за навчання.

Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені в установленому порядку копії;

 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії), отримані у поточному році, що відповідають переліку, визначеному приймальною комісією Університету, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний напрям підготовки;

 • медичну довідку за формою 086-У та довідку про профілактичні щеплення (оригінали або їх завірені копії). Медична довідка повинна бути видана не раніше, ніж за шість місяців до моменту прийому документів, всі її розділи повинні бути заповненими, а в кінці довідки обов’язково повинен бути висновок „здоровий” або „придатний до навчання”;

 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

 • завірений печаткою витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи) при вступі на заочну форму навчання;

 • документи, що дають право на пільги.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки в Університеті, зобов’язані у п’ятиденний термін після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (список вивішується на дошці оголошень приймальної комісії), подати до приймальної комісії Університету оригінали: документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів. Вказані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього терміну навчання.

Особи, які у п’ятиденний термін не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, втрачають право зарахування на навчання до Університету за кошти державного бюджету.

Прийом до Університету, незалежно від джерел фінансування навчання, проводиться на конкурсній основі.

Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році (за шкалами оцінювання від 1 до 12 балів та від 100 до 200 балів), з предметів, визначених у пункті 8 цих Правил.

Абітурієнти, які вступають на навчання за напрямами підготовки “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, ”Автомобільний транспорт”, “Будівництво”, „Гідротехніка (водні ресурси)”, “Гідроенергетика”, “Машинобудування”, “Прикладна математика”, “Гірництво”, “Теплоенергетика”, “Геодезія, картографія та землеустрій”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, „Фінанси і кредит”, “Менеджмент”, “Управління персоналом та економіка праці”, “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”, подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з математики та української мови і літератури.

Вступні випробування (екзамени), які проводяться в Університеті, оцінюються за шкалою незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.

Зараховуються до Університету без вступних випробувань на місця державного замовлення за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня:

 • учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профілюючим є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад,

 • призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профілюючим є предмет, зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, з якого вони були учасниками олімпіад.

Зараховуються за результатами співбесіди на місця державного замовлення за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого рівня:
а) особи, яким за Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (в редакції Закону України від 19.12.91 р. зі змінами та доповненнями), надане таке право;

б) призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за умови, що вони вступають за напрямами підготовки, для яких профілюючою є дисципліна, з якої вони були призерами вищезгаданого конкурсу;
   в) призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за умови, що вони вступають за напрямами підготовки, для яких профілюючою є дисципліна, з якої вони були призерами вищезгаданих олімпіад та конкурсів;
г) вступники із країн СНД, які є переможцями державних учнівських олімпіад з базових дисциплін;
ж) призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів за умови, що вони вступають за відповідними професійними спрямуваннями. Відповідність професійного спрямування визначається приймальною комісією Університету при прийомі документів.

Зараховуються поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого рівня:

а) особи, яким за Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

б) діти–сироти та діти, які залишились без піклування батьків;

в) інваліди І-ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки, що повинно бути підтверджено відповідною медичною довідкою;

г) особи, яким за Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

д) діти військовослужбовців Збройних сил України й інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

е) діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.

Слухачі підготовчого відділення факультету довузівської підготовки Університету, які успішно склали випускні екзамени з усіх дисциплін, зараховуються на перший курс за конкурсом на виділені їм приймальною комісією держбюджетні місця на денну або заочну форму навчання. Слухачі, які не пройшли за конкурсом на виділені місця, можуть брати участь у загальному конкурсі на держбюджетні місця з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

Слухачі, які навчались за програмами 8-и, 6-и і 4-и місячних підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Університету і які успішно склали випускні екзамени з усіх дисциплін, зараховуються на перший курс за конкурсом на виділені їм приймальною комісією держбюджетні місця на денну або заочну форму навчання. Слухачі, які не пройшли за конкурсом на виділені місця, можуть брати участь у загальному конкурсі на держбюджетні місця з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

Слухачі підготовчого відділення та підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Університету, які успішно склали випускні екзамени з усіх дисциплін, при вступі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб можуть брати участь у конкурсі на виділені приймальною комісією місця з результатами, одержаними на випускних екзаменах, та балами, зазначеними у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти.

За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального забезпечення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до Університету понад державне замовлення за результатами співбесіди і з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та/або оцінок вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки.

Конкурс проводиться за напрямами підготовки.

Прийом документів на заочну форму навчання на місця держзамовлення проводиться з 16 червня по 15 липня; на навчання на місця за повне відшкодування – з 16 червня по 23 липня (за наявності вакантних місць рішенням приймальної комісії термін прийому документів може бути продовжений по 23 серпня (в навчально-консультаційних центрах – по 05 вересня)). Прийом документів на заочну форму навчання в навчально-консультаційних центрах проводиться відбірковими комісіями цих центрів.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у пункті 7 цих Правил прийому категорій вступників) на заочну форму навчання проводиться:

 • для абітурієнтів, які вступають на місця держзамовлення – з 16 липня;

 • для абітурієнтів, які вступають на умовах повного відшкодування за навчання – після виконання Університетом державного замовлення (рішення приймальної комісії щодо рекомендації абітурієнтів до зарахування на місця державного замовлення) за відповідними напрямами підготовки, за якими оголошено прийом на навчання за кошти державного бюджету.

Зарахування студентів на заочну форму навчання проводиться:

 • на місця держзамовлення – не пізніше ніж через 10 днів після проведення конкурсу сертифікатів (закінчення вступних випробувань);

 • на навчання на місця за повне відшкодування – не пізніше 30 серпня, в навчально-консультаційних центрах – не пізніше 20 вересня.

2.2. Умови навчання

2.2.1. Бібліотека

Фонди бібліотеки НУВГП нараховують понад 820 тис. примірників, серед них навчальна, наукова, довідково-інформаційна, художня література, газети, нормативні технічні документи, дисертації та інші джерела інформації.

Абонемент навчальної літератури для студентів молодших курсів знаходиться за адресою вул. Приходька, 75, корпус №2, ауд. 203. Тут обслуговуються студенти 1-2 курсів, що навчаються на денній формі навчання, а також студенти 103 курсів заочної форми навчання.

Абонемент навчальної літератури для студентів старших курсів та викладачів (вул. Приходька, 75, корпус №2, ауд. 212). Обслуговуються студенти 3-6 курсів, які навчаються на денній формі навчання, 4-6 курсів заочної форми навчання, а також викладачі та співробітники навчального закладу.

Абонемент методичної літератури (вул. Приходька, 75, корпус №2, ауд. 229). Працює з 9-00 до 17-00. Тут знаходяться методичні розробки викладачів університету.

Довідково-бібліографічний відділ (вул. Приходька, 75, корпус №2, ауд. 236). Тут можна отримати консультації з підготовки до семінарських занять, рекомендації щодо складання списку літератури до курсових робіт, допомогу при роботі з каталогами і картотеками, довідково-інформаційними виданнями, словниками і т.д. Відділ має доступ до мережі Інтернет, а також банк електронних джерел інформації.

Абонемент художньої літератури знаходиться за адресою: вул. Чорновола, 53, гуртожиток №6 і працює з 9-00 до 19-00.

Основний читальний зал (вул. Приходька, 75, корпус №2, ауд. 236) працює з 9-00 до 21-00.

Читальний зал періодичних видань (вул. Приходька, 75, корпус №2, ауд. 225 - а) працює з 9-00 до 19-00.

Читальний зал гуртожитку № 1 (вул. Чорновола, 51) працює з 9-00
до 19-00.

Для отримання літератури на будь-якому із пунктів обслуговування читач пред'являє читацький квиток з відміткою реєстрації поточного року та студентський квиток.

2.2.2. Навчально-лабораторна база

Навчальний процес проводиться у семи навчальних корпусах, де функціонує понад 100 спеціалізованих аудиторій, кабінетів, лабораторій, класів, оснащених сучасною аудіовізуальною технікою, комп'ютерами та іншим технічним обладнанням. Навчальну, виробничу та інші практики студенти проходять у лабораторіях, майстернях, на навчальних полігонах університету та в провідних установах і підприємствах України. Студентам надається можливість додатково прослухати понад 100 вибіркових дисциплін та спецкурсів.

3. факультет МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Адреса факультету

вул. Приходька, 75

м. Рівне

Україна, 33000

Тел.: (0362)23-00-95

Факс: 8-0362-23-00-95

3.2. Декан факультету менеджменту

Окорський Віталій Петрович, кандидат технічних наук, доцент

тел. 8-0362-23-00-95

факс 8-0362-23-00-95

Кожушко Леонід Федорович – завідувач кафедрою менеджменту, доктор технічних наук, професор

тел. 8-0362-23-00-95

Заступники декана

Валюх А.М. – заступник декана факультету менеджменту з навчально-методичної роботи

тел. 8-0362-23-00-95

факс 8-0362-23-00-95

e-mail: mail@nuwm.rv.ua

Кірічок Олександр Георгійович – заступник декана з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент

тел. 8-0362-23-00-95

факс 8-0362-23-00-95Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 2. Нницький державний аграрний університет положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у вінницькому державному аграрному університеті вінниця 2009

  Документ
  Наводяться матеріали про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою підготовки фахівців: загальна характеристика, планування, організація та методичне забезпечення навчального процесу; особливості переведення,
 3. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 5. Освітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011

  Документ
  О-72 Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011.

Другие похожие документы..