Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Актуальность исследования обусловлена необходимостью культурологического анализа двуязычия в процессе межкультурной коммуникации и интеграции. Ценност...полностью>>
'Методическая разработка'
Невозможно угадать заранее, что именно поразит тебя там больше всего, увлечёт, затронет душу. Может быть, это будет старинная архитектура города и кр...полностью>>
'Реферат'
Взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями 4.4 Совершенствование ассортиментной политики аптечной сети 4.4.1.Расширение ассортимента тов...полностью>>
'Закон'
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципа...полностью>>

Перелік питань для підготовки до іспиту з курсу «Мікроекономіка»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

перелік питань
для підготовки до іспиту
з курсу «Мікроекономіка»

1. Характеристика мікросистеми як суб’єкта ринкових відносин.

2. Матриця ринкових форм (ситуацій).

3. Поняття: корисність блага; сукупна та гранична корисність; принцип спадної граничної корисності.

4. Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з кардиналістських позицій.

5. Рівновага споживача: сутність та обгрунтування з ординалістських позицій.

6. Бюджетне обмеження вибору споживача та його зміни під впливом зміни доходів і цін.

7. Ефекти доходу та заміщення товарів як обгрунтування закону попиту.

8. Залежність споживання благ від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля.

9. Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній «ціна—споживання» та ліній попиту.

10. Визначення ефектів доходу та заміщення для різних благ.

11. Зміст поняття «попит». Індивідуальний і ринковий попит. Закон попиту та обгрунтування його дії.

12. Аналіз змін у попиті й у величині (обсязі) попиту. Чинники попиту.

13. Цінова еластичність попиту: суть, зміни, чинники.

14. Вплив зміни цін на сукупну виручку товаровиробників за умов різної еластичності попиту.

15. Еластичність попиту за доходом.

16. Перехресна еластичність попиту: поняття, методи обчислення та сфери використання.

17. Мікроекономічна модель підприємства. Поняття «виробничі фактори».

18. Виробнича функція: поняття і параметри.

19. Віддача (продуктивність) змінного фактора виробництва: поняття, закономірності зміни.

20. Характеристика виробничої функції з двома змінними факторами.

21. Технічне заміщення факторів виробництва: допустимі межі, норма заміщення.

22. Ефект від збільшення масштабу виробництва та його відображення в характері виробничої функції.

23. Концепція витрат «втрачених можливостей». Альтернативні витрати: поняття і склад.

24. «Економічний» та «бухгалтерський» підходи до визначення витрат і прибутку підприємства.

25. Типовий характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періоді.

26. Принцип неухильного зростання граничних витрат: сутність, графічна інтерпретація, значення в діяльності підприємства.

27. Ізокоста: поняття, графічна побудова, зміна положення під впливом варіацій цін виробничих факторів.

28. Обгрунтування рівноваги виробника на основі спільного аналізу виробничої функції та витрат.

29. Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді.

30. Поняття «нормальний прибуток», «чистий економічний прибуток». Вплив зміни їх кількісних значень на ділову активність підприємців.

31. Рівновага споживача: технологічний та економічний вибір.

32. Віддача від збільшення масштабів виробництва і структура галузі.

33. Обгрунтування розширення виробничої діяльності підприємства. Графічна побудова лінії «експансії».

34. Поняття «пропозиція». Індивідуальна і ринкова пропозиція. Закон пропозиції та обгрунтування його дії.

35. Аналіз змін у пропозиції і у величині (обсязі) пропозиції. Чинники пропозиції.

36. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

37. Реакція ринку на одночасні одно- та різноспрямовані зміни попиту і пропозиції.

38. Сутність і взаємозв’язок показників середньої і граничної виручки з ціною продукції за умов досконалої конкуренції.

39. Стратегія поведінки підприємства за умов досконалої конкуренції. Два підходи до максимізації прибутку.

40. Стратегія поведінки конкурентної фірми за певних витрат виробництва та варіаціях ринкових цін на її продукцію.

41. Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції

42. Ефективність ринків досконалої конкуренції.

43. Поняття і види монополій. Умови довгострокової рівноваги монополістів різних видів.

44. Ринково-продуктова стратегія підприємства-монополіста (визначення ціни та обсягу виробництва).

45. Цінова еластичність попиту і поведінка монополіста.

46. Цінова дискримінація: поняття, умови, види.

47. Економічна ефективність монополії.

48. Ринково-продуктова стратегія підприємства у короткостроковому періоді на ринку з монополістичною конкуренцією.

49. Нецінова конкуренція на ринку монополістичної конкуренції.

50. Механізм встановлення рівноваги підприємства у довгостроковому періоді за умов монополістичної конкуренції.

51. Олігополістична структура ринку і взаємообумовленість дій партнерів.

52. Ціноутворення за олігополії: загальна характеристика.

53. Можливі варіанти поведінки фірм за умов олігополістичного ринку. Причини і механізм «цінових війн».

54. Картельні угоди: визначення квот, умови реалізації, протиріччя, ефективність.

55. Похідний попит і принцип оплати факторів.

56. Рівновага виробника на ринку ресурсів.

57. Еластичність попиту на ринку ресурсів. Ефект доходу та ефект заміщення.

58. Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових ситуаціях.

59. Капітал як фактор виробництва.

60. Інвестування. Визначення поточної (дисконтованої) вартості активу довгострокового і безстрокового (довічного) володіння.

61. Рівновага на ринку капітальних благ у коротко- і довгостроковому періодах.

62. Земля як фактор виробництва. Економічна та земельна рента.

63. Часткова і загальна рівновага ринкової економічної системи.

64. Рівновага в економіці обміну.

65. Рівновага у виробничій сфері.

66. Проблеми оптимальності та загальна економічна рівновага.

67. Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфіч­ні, інтерспецифічні ресурси фірми. Трансакційні витрати.

68. Позаринкові ефекти, їх регулювання.

69. Громадські блага та ефективність.

70. Фіаско ринку і функції держави.

Ст.викладач Коваль О.Л.

Додаток 2

Зразок екзаменаційного завдання
з курсу «Мікроекономіка»
для студентів бакалаврату

варіант ___

Блок 1. Знайдіть єдино правильну відповідь:

 1. Відповідно до законів попиту і пропозиції збільшення попиту веде до такої ситуації:

а) зниження рівноважної ціни і зменшення рівноважної кількості товару;

б) збільшення обох вищезазначених показників;

в) зниження першого і збільшення другого з них;

г) збільшення першого і зменшення другого з них;

 1. Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв’язаний з ним товар зменшився на 3%, то це означає, що:

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від’ємним;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту більше 1;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту більше 1;

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту не більше 1;

 1. Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар підвищиться, то рівноважна ціна:

а) зменшиться, а рівноважна кількість товару збільшиться;

б) зменшиться і також зменшиться рівноважна кількість товару;

в) збільшиться, а рівноважна кількість товару зменшиться;

г) збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.

 1. Якщо збільшення обсягу виробництва товару на 10% є результатом збільшення вдвічі залучення факторів виробництва, то це означає, що:

а) товаровиробник отримає додатковий прибуток;

б) діє негативний ефект від збільшення масштабу виробництва;

в) діє позитивний ефект від масштабу;

г) рівень AFC підвищиться вдвічі.

 1. Споживач купує лише банани та апельсини. Ціна бананів — 2 грош. од., а апельсинів — 1,5 грош. од. Споживач може витрачати на ці товари щотижня 16 грош. од. Якщо він максимізує корисність, то його норма граничної заміни апельсинів на банани становить:

а) 3/4;

б) 4/3;

в) 1/8;

г) 3/32.

 1. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності за доходом стосується до предметів розкоші:

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) 1.

 1. Типографія виробляє рекламні плакати, використовуючи 3 робітників, середній продукт праці яких дорівнює 25 од. на день. При цьому заробітна плата кожного робітника дорівнює 600 грош. од. на день, а постійні витрати дорівнюють 1000 грош. од. Які середні змінні витрати по виробництву несе типографія, грош. од.:

а) 62;

б) 24;

в) 40;

г) 120.

 1. Лінія попиту на продукцію підприємства за умов досконалої конкуренції характеризується:

а) одиничною еластичністю;

б) низькою еластичністю;

в) абсолютною еластичністю;

г) абсолютною нееластичністю.

 1. На відміну від підприємства, що діє за умов досконалої конкуренції, монополіст прагне:

а) вибирати такий обсяг виробництва, за якого MR MC;

б) максимізувати прибуток;

в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичному відрізку лінії попиту;

г) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу.

 1. Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що:

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальному значенню довгострокових середніх витрат;

б) фірми не отримують економічного прибутку;

в) ціни рівні граничним витратам;

г) усі виробничі потужності задіяні.

Блок 2. Розкрийте сутність термінів:

Перший рівень

1. Функція пропозиції

2. Диференційований продукт

3. Монополія

Другий рівень

1. «Неявні» витрати

2. Пряма цінова еластичність попиту

3. Субституційність благ

Третій рівень

1. Рівновага Курно

2. Віддача від масштабу

3. Економічна альтернативність

Блок 3. Виконайте графоаналітичну вправу:

Перший рівень

Механізм зниження ціни рівноваги в результаті взаємних змін попиту та пропозиції.

Другий рівень

«Граничний» підхід до максимізації прибутку конкурентною фір­мою.

Третій рівень

Лінія експансії фірми для капіталомісткого виробництва.

Блок 4. Розв’яжіть та проаналізуйте розрахунково-ситуаційне
завдання

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ

Споживач витрачає 20 грош. од. на тиждень на купівлю товарів А і В:

Показник

А
В

Ціна, грош. од

0,7

0,5

Кількість одиниць товару, що купується

20

12

Загальна корисність, од.

500

1000

Гранична корисність, од.

30

20

Як повинен діяти споживач, щоб отримати максимальне задоволення: купувати таку саму кількість товарів, збільшувати чи зменшувати кількість того чи іншого товару? Відповідь обгрунтуйте.

Другий рівень

Підприємство функціонує у короткостроковому періоді. Вихідні параметри діючої технології наведено у таблиці:

Затрати змінного фактора

Обсяг
виробництва

Затрати змінного фактору

Обсяг
виробництва

0

0

5

800

1

64

6

864

2

224

7

864

3

432

8

784

4

640

Обчисліть параметри виробничої функції, побудуйте графіки, виділіть на них критичні точки. Дайте характеристику стадіям вироб­ництва за введення додаткової кількості одиниць змінного фактора і раціональності поведінки виробника на кожній з них.

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ

Взаємозв’язок між ціною товару та обсягом його реалізації в нас­тупний період розраховано так:

Ціна, грош. од. / шт.

10

9

8

7

6

5

Обсяг реалізації, шт.

800

1000

1500

1800

2000

2200

1. Обчисліть величини сукупної виручки TR за різних цін, а також величини граничного доходу в даних інтервалах.

2. Зобразіть графічно криву сукупної виручки TR продавця.

3. Зобразіть на одному графіку криві збуту товару D і граничного доходу продавця MR.

4. В яких інтервалах попит буде еластичним? Нееластичним? Відповідь обгрунтуйте.
Зразок екзаменаційного завдання
з курсу «Мікроекономіка» для слухачів
системи післядипломної підготовки

Блок 1. Знайдіть єдино правильну відповідь:

1. Якщо цінова еластичність попиту для товару дорівнює 0,5, то це означає, що:

а) усякі зміни ціни змінюють попит на 50%;

б) однопроцентному збільшенню кількості товару, на який пред’явле­но попит, відповідає зменшення ціни на 0,5%;

в) однопроцентному збільшенню кількості товару, на який пред’явле­но попит, відповідає двопроцентне зменшення ціни;

г) зміна ціни на 0,5% викличе такі ж зміни кількості товару, на який пред’явлено попит.

2. Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато замінників, а другий займає значну частку в доходах споживачів. Збільшення ціни кожного з товарів приведе до:

а) збільшення виручки обох товарів;

б) до зменшення виручки обох товарів;

в) до збільшення виручки від продажу товару А і зменшення — від Б;

г) зменшення виручки від продажу товару А і збільшення — від Б.

3. Якщо виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, а обсяг виробництва збільшився на 25%, то це означає, що:

а) фірма отримує додатковий прибуток;

б) діє закон спадної граничної продуктивності змінних факторів виробництва;

в) спостерігається негативний (спадний) ефект від збільшення масштабів виробництва;

г) спостерігається позитивний (зростаючий) ефект від збільшення
масштабів виробництва.

4. Економічний прибуток визначено як різницю між:

а) бухгалтерським і «нормальним» прибутком;

б) сукупною виручкою та альтернативними витратами;

в) сукупною виручкою і собівартістю продукції;

г) прибутком до і після сплати податків.

5. Збільшення реального доходу споживача:

а) робить бюджетну лінію більш пологою;

б) зміщує бюджетну лінію праворуч;

в) не змінює співвідношення цін на товари і отже, не впливає на положення бюджетної лінії;

г) зміщує бюджетну лінію ліворуч.

6. Товари X та Y мають ціни відповідно 50 і 80 грош. од., відповідно і споживач витрачає весь свій бюджет на купівлю тільки цих товарів, купуючи 5 одиниць X і 8 одиниць Y. Граничні корисності 5-ї одиниці X і 8-ї одиниці Y однакові. Тоді можна зробити висновок, що:

а) споживач знаходиться в стані рівноваги;

б) споживачеві треба купувати більше X і менше Y;

в) споживачеві треба купувати менше X і більше Y;

г) споживачеві треба збільшити покупку обох товарів.

7. Взаємозв’язок всіх можливих варіантів поєднання факторів виробництва та обсягу продукції, що випускається, відображається за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей;

б) кривої сукупного обсягу випуску продукції;

в) виробничої функції;

г) еластичності пропозиції.

8. У галузі досконалої конкуренції ринкова ціна одиниці продукції становить 40 грош. од. Якщо мінімальні середні витрати галузі у довгостроковому періоді становитимуть 30 грош. од., то як буде змінюватися ціна та пропозиція з наближенням галузі до конкурентної рівноваги?

а) збільшення пропозиції супроводжується підвищенням цін;

б) збільшення пропозиції супроводжується зниженням ціни;

в) збільшення пропозиції за умови збереження рівня цін;

г) зменшення пропозиції супроводжується підвищенням цін.

9. В якій з наведених ситуацій фірма, що максимізує прибуток, повинна залишити свій обсяг випуску продукції незмінним:

а) MR MC і TR TC;

б) MR MC і TR TC;

в) mr mc і tr tc;

г) різниця між MR і MC є максимальною.

10. Олігополія — це ринкова структура, де оперують:

а) велика кількість конкуруючих фірм, що дозволяють виробляти однорідну продукцію;

б) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану продукцію;

в) невелика кількість конкуруючих фірм;

г) лише одна велика фірма.

Блок 2. Ваше бачення однієї з зазначених нижче проблем та її теоретичне обгрунтування в мікроекономіці. Наведіть ілюстративні приклади.

1. Граничні величини та їх роль у поясненні поведінки суб’єктів ринку.

2. Оптимум, рівноважний стан виробника: способи досягнення та оцінка реальності дотримання.

Блок 3. Поясніть зображення та проаналізуйте ситуацію. Що спричинило зміни, позначені напрямком стрілки (Qk  Ql)? Які наслідки таких змін?

Скачать документ

Похожие документы:

 1. Питання та варіанти тестових завдань для підготовки до іспиту

  Закон
  Основні форми суспільного виробництва: натуральна, товарна, безпосередньо суспільна. Товар та його властивості.
 2. Програма фахового іспиту при проведені вступного випробування на окр "Магістр"

  Документ
  Метою вступного випробування зі спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» є визначення рівня знань, умінь і навичок, які
 3. Робоча програма по курсу «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» (окр «Спеціаліст» всіх форм навчання)

  Методичні рекомендації
  На вивчення курсу "Корпоративне управління" відведено 36 години - 2 кредити в 9 семестрі. Курс складається з 2 змістовних модулів. На тиждень доводиться 3 години - лекція.
 4. Укладач: канд екон наук, доцент В. М

  Документ
  студент повинен знати: теоретичні основи функціонування грошово-кредитних систем; сучасний стан грошово-кредитної системи України і основні напрямки її розвитку;
 5. Програма вступних іспитів до аспірантури За спеціальністю 08. 00. 08

  Документ
  Вступники до аспірантури складають вступний іспит із спеціальності в обсязі навчальних програм для спеціаліста з навчальних дисциплін “Гроші та кредит”, “Фінанси” і “Фінанси підприємств”, затверджених Вченою радою ЛДФА і на основі

Другие похожие документы..