Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В центре романа замечательного русского писателя И.А. Гончарова – образ Ильи Ильича Обломова. Цель автора романа заключалась в том, чтобы показать ти...полностью>>
'Документ'
Відповідно до пункту 15 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121/2001 (із змінами,...полностью>>
'Диплом'
Актуальность темы исследования. Современное законодательство уделяет значительное внимание вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних по с...полностью>>
'Документ'
Если знание и информация являются доминантными признаками экономики, то такая экономика называется экономикой знаний, и в соответствии с так называем...полностью>>

“Основи екології ”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

з дисципліни “Основи екології ” для студентів

спеціальності «Менеджмент організацій»

 1. Що таке екологія її завдання, методи і проблеми?

 2. Структура сучасної екології та завдання її галузевих підрозділів?

 3. Будова та функції атмосфери?

 4. Будова та функції гідросфери?

 5. Будова та функції літосфери?

 6. Будова та функції біосфери?

 7. Що таке ноосфера?

 8. Що таке природне середовище?

 9. Що таке великий та малий кругообіг речовин та енергії?

 10. Екологічні функції води?

 11. Дати визначення поняттям: вид, біотоп, біогеоценоз, біоценоз, екосистема, екологічні фактори, природні ресурси (біологічні, мінеральні, кліматичні, життєвий простір, генофонд), редуценти, продуценти, консументи, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, сембіоз, толерантність, метаболізм, біомаса, біопродуктивність, гомеостаз, сукцесія, екологічна піраміда, ланцюги живлення, агроценоз, моніторинг, евтрофікація, рекультивація, урбанізація, біологічне землеробство?

 12. Що собою являють такі явища: демографічний вибух, парниковий ефект, озонова дірка, кислотні дощі?

 13. Рік прийняття і зміст: МАРПОЛ 73/78, Водний кодекс України, Конституція України про охорону навколишнього середовища (рік прийняття і зміст)?

 14. Що таке ІМО та її функції?

 15. Діяльність організацій ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕП, GREEN PIASE?

 16. Що Ви знаєте про “АGENDA 21”?

 17. Міжнародне співробітництво в сфері охорони вод Світового океану.

 18. Які види вартості пов’язані з екологічними проблемами і враховані чинним законодавством?

 19. Що таке екологічна ніша? Правило заповнення екологічних ніш.

 20. Передача енергії в екосистемі.

 21. Сучасна екологічна криза, що необхідно для її подолання?

 22. Що таке екологічна експертиза, її мета.

 23. Забруднювачі, їх види, що таке ГДК, ГДС, ГДВ, ГДЕН?

 24. Закон мінімума (Ю. Лібіха).

 25. Що ви розумієте під сталим розвитком (Sustainable development)?

 26. Закон піраміди енергії (Р. Лінденмана).

 27. Що таке екологічна ліцензія?

 28. Які з екологічних проблем сучасності мають найбільш негативне інтернаціональне значення?

 29. Екополітика України в напрямках ресурсозбереження і природо охорони.

 30. Екологічні проблеми України (середнього Придніпров’я, Півдня, Донбасу та інш.).

 31. Що таке альтернативна енергетика? Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими для використання в Україні?

 32. Що таке толерантність? Закон толерантності (Шелфорда).

 33. Що таке екологічні збитки?

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Акимов Т.А., Хаскин В.В. “Экология”. Учебник для вузов. –М.: Юнити, 1998. – 456с.

 2. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. “Основи загальної екології”. – К.: Либідь, 1995 – 365 с.

 3. Боков В.А., Лущик А.В. “Основы экологической безопасности”. Учебное пособие. – Симферополь: Сонат, 1998. – 224 с.

 4. Бровдій В.М., Гаца О.О. “Екологічні проблеми України” (проблеми ноогеніки). – К.: НПУ, 2000. – 110 с.

 5. Вернадський В. “Биосфера”. – М.: Мыслль, 1967. – 376 с.

 6. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасов Т.В. “Основы экономической экологии”. – С. – Петербург: Специальная литература, 1995. – 370 с.

 7. Голубець М.А. “Від біосфери до соціосфери”.– Львів: Поллі, 1997.–251 с.

 8. Дідух Я.П. “Популяційна екологія”. – К.: Фітосоціоценр, 1998. –191 с.

 9. Злобін Ю.А. “Основи екології”. Підручник.-К.: Лібра, 1998.-248 с.

 10. Корсак К.В., Плахотнік О.В. “Основи екології”. – Київ, 2000. – 237 с.

 11. Кучерявий В.О. “Екологія”. – Львів: Світ, 2000. – 493 с.

 12. Малишко М.І. “Основи екологічного права України”. –К.: 1999.-150с

 13. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін. “Екологія людини”. – Харків: Ранок,1998.-206 с.

 14. Мороз С.А. “Історія біосфери Землі”. Кн.1 –К.: Заповіт, 1996. – 439 с.

 15. Мороз С.А. “Історія біосфери Землі”. Кн.2 –К.: Заповіт, 1996. – 421 с..

 16. Одум Ю. “Экология”, в 2-х томах. –М.: Мир, 1986.

 17. Петров К.М. “Общая экология”. Учебник.–С.-Петербург:Химия,1998.– 352 с.

 18. Реймерс Н.Ф. “Экология”. – М.: Россия молодая, 1994. – 366 с.

 19. “Экология города”. Под общей редакцией проф. Стольберга Ф.В. –К.: Либра, 2000. – 464 с.

Допоміжна:

 1. Горелов А.А. “Екология”. –М.: Центр, курс лекций, 1998. –237 с.

 2. Дітер Гайнріх, Майнфред Гергт “Екология dtv-Atlas” . –Київ: Знання Прес, 2001. – 287 с.

 3. Дегтярев В.В. “Охрана окружающей среды”. –М.: Транспорт, 1989. –207 с.

 4. Джигирей В.С. “Екологія та охорона навколишнього середовища”. –К.: Знання, 2000. –203 с.

 1. Зубрилов С.П., Ищук Ю.Г., Касовский В.И. “Охрана окружающей среды при эксплуатации судов”. –Ленинград: Судостроение, 1989. –256 с.

 2. Запольський А.К., Салюк А.І. “Основи екології”.- К.:Вища школа, 2001.-357

 3. Клименко Л.П. “Техноекологія”.- Одеса, Сімферополь: Таврія, 2000. – 542с.

 4. Крисаченко В.С. “Екологічна культура”. – К.: Заповіт, 1996. –350 с.

 5. Медоуз Д. И др. “Пределы роста”. –М., 1991

 6. Програма дій “Порядок денний на ХХІ століття”. – Київ. Інтелсфера, 2000. –359 с.

 7. Ситник К.М., Байрон А.В., Городецький А.В., Байрон А.П. “Словарь – справочник по экологии”. – К.: Наукова думка, 1994. – 666 с.

 8. Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. “Основи екології та економіка природокористування”. –Суми: Університетська книга, 2001. –324 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. «Основи екології»

  Реферат
  Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою. Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування.
 2. “ основи екології та безпеки товарів народного споживання”

  Документ
  Методичний посібник розроблений для виконання самостійних робіт з предмету «Основи екології та безпеки товарів народного споживання» для студентів спеціальностей 5.
 3. Екологічна освіта І виховання в закладах освіти

  Документ
  Система безперервної екологічної освіти та виховання будується та розвивається на основі чинних державних законів України, Національної доктрини розвитку освіти України ХХІ ст.
 4. Т. Є. Царик, В. В. Файфура Основи екології

  Документ
  4.6. Екологічні особливості галузевого використання природних ресурсів та екотехнологій. Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення в галузях промисловості 33
 5. Робоча навчальна програма з дисципліни ‘‘ Основи екології’’ Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання Львівського національного медичного університету

  Документ
  Програма обговорена на методичному засіданні кафедри загальної гігієни з екологією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Другие похожие документы..