Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовой проект'
Цель данной работы заключается в разработке стратегии развития факультета механической и химической обработки древесины (МХТД) государственного образо...полностью>>
'Регламент'
(1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференціальну ФМН (ДФ...полностью>>
'Документ'
Активизация работы учреждений образования Балаковского муниципального образования, школьных факультативов, детских объединений (кружков, секций, маст...полностью>>
'Документ'
Николай Васильевич Пушков был первым директором НИИЗМ, впоследствии ставшего ИЗМИРАНом, старейшего научно-исследовательского учреждения нынешнего г.Тр...полностью>>

Міністерство фінансів україни державне казначейство україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2010 м. Київ № 8

Про складання річної фінансової звітності за 2009 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1232 та з метою встановлення єдиних вимог щодо складання річної фінансової звітності за 2009 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

НАКАЗУЮ:

1. Поширити дію Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10.01.2008 №3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за №27/14718 (із змінами), при складанні річної фінансової звітності за 2009 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів.

2. Затвердити Зміни до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів (додаються).

3. Зміни до Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, органам Державного казначейства України довести до відома установ, що ними обслуговуються.

4. Самостійним структурним підрозділам Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

5. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) та Юридичному департаменту (Зіневич О.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов’язків.

7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова Т.Я.Слюз

Погоджено:

Заступник Міністра В.М. Матвійчук

фінансів України

15січня 2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

казначейства України

15.01.2010 №8

Зміни до Порядку

складання річних фінансових звітів за 2007 рік

установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

1. У преамбулі Порядку текст “Про Державний бюджет України на 2007 рік” замінити на текст “Про Державний бюджет України на 2009 рік”.

2. У главі 1:

2.1. У пункті 1.4. після слова “складання” доповнити словом “річної”.

2.2. Пункт 1.5. викласти в такій редакції:

“1.5. Бюджетні установи, у яких згідно із законодавством України протягом звітного періоду була проведена реорганізація (змінена підпорядкованість), фінансову звітність складають за весь звітний період та подають у повному обсязі за новою підпорядкованістю з урахуванням залишків на початок року. Установи вищого рівня у зведеній фінансовій звітності враховують фінансову звітність таких бюджетних установ у повному обсязі наростаючим підсумком з початку року включно.”.

2.3. Пункт 1.6. викласти в такій редакції:

“1.6. Форми фінансової звітності розпорядники та одержувачі бюджетних коштів і форми зведеної фінансової звітності головні розпорядники бюджетних коштів складають у гривнях з копійками.”.

2.4. У пункті 1.8.:

2.4.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

“Для відображення у звітах форм: №2д, №2м, №4-1д, №4-1м, №4-2д, №4-2м, №4-3д, №4-3м, №4-3д.1, №4-3м.1 проведених операцій у натуральній формі (отримання матеріальних цінностей, робіт, послуг) або іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів після проведення операцій складають Довідку про надходження у натуральній формі відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 №89 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №716/9315, та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 №205 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за №919/7207, або Довідку про операції в іноземній валюті відповідно до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 №126 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2001 за №670/5861, та подають до органу Державного казначейства України не пізніше останнього робочого дня місяця.”.

2.4.2. В абзаці четвертому слово “установами” виключити.

2.5. У пункті 1.10. слова „внутрівідомчі” та „внутрівідомчими” виключити.

2.6. У абзаці другому пункту 1.13. слово “звітів” замінити словами “фінансової звітності”; слова “зведеному звіті” замінити словами “зведеній фінансовій звітності”.

2.7. У пункті 1.14.:

2.7.1. Абзац перший та другий викласти в такій редакції:

“1.14. Зведена фінансова звітність складається головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, на підставі фінансової звітності підвідомчих їм установ, а також фінансової звітності за своїми операціями.

Зведена фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, які мають свою мережу, до подання головному розпоряднику бюджетних коштів повинна бути перевірена і завізована відповідним органом Державного казначейства України, за винятком фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів, які мають підвідомчі установи в різних областях.”.

2.7.2. Після абзацу другого доповнити пункт абзацом третім такого змісту:

„Зведена фінансова звітність обласних державних адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідним Головним управлінням Державного казначейства України.”.

У зв’язку з цим абзац третій уважати відповідно абзацом четвертим.

2.8. Пункт 1.15. викласти в такій редакції:

“1.15. Розпорядники бюджетних коштів подають у повному обсязі річну фінансову звітність:

органу Державного казначейства України;

установі вищого рівня.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену річну фінансову звітність подають:

Державному казначейству України;

Рахунковій палаті України.

Головні розпорядники коштів державного бюджету подають до Міністерства фінансів України копії зведеної річної фінансової звітності.

Головні розпорядники коштів місцевого бюджету зведену річну фінансову звітність подають органу Державного казначейства України.

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають до фінансових органів копії зведеної річної фінансової звітності.

При цьому всі примірники річної фінансової звітності мають однакову юридичну силу.

Усі примірники річної фінансової звітності до подачі установі вищого рівня повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Державного казначейства України, з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності.

Форма №5 "Звіт про рух необоротних активів" подається додатково органу державної статистики за місцезнаходженням бюджетної установи.”.

2.9. Пункт 1.16. викласти в такій редакції:

„1.16. Подання фінансової звітності супроводжується листом за підписом керівника розпорядника та одержувача бюджетних коштів і головного бухгалтера/керівника фінансової служби, в якому зазначається перелік форм фінансової звітності, що подається, та її обсяг (кількість сторінок).”.

2.10. Пункт 1.17. викласти в такій редакції:

“1.17. Зведену річну фінансову звітність головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (копії), попередньо завізовану в органах Державного казначейства України, подають відповідному фінансовому органу з метою підготовки пояснювальної записки до річної фінансової звітності про виконання місцевих бюджетів.”.

2.11. Абзаци п’ятий – восьмий пункту 1.18. виключити.

2.12. Пункт 1.20. викласти в такій редакції:

“1.20. Форми фінансової звітності подаються на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державного казначейства України.”.

3. У главі 2:

3.1.У абзаці шістнадцятому пункту 2.1 слова "про виконання кошторисів" виключити.

3.2. Пункт 2.2. після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

“У “Звіті про надходження та використання коштів загального фонду” (форма №2д, №2м), “Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” (форма №4-3д, №4-3м) та “Звіті про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)” (форма №4-3д.1, №4-3м.1) графа “Фактичні видатки” не заповнюється.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий – восьмий уважати відповідно абзацами восьмим – дев’ятим.

4. У главі 3.:

4.1. У пункті 3.1.:

4.1.1. Абзаци перший викласти в такій редакції:

“3.1. “Баланс” (форма №1) (додаток 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку станом на початок та на кінець звітного періоду. Звітні дані мають бути достовірними, об’єктивними, реальними. Звітні дані статей “Балансу” на початок року повинні бути тотожними даним графи “На кінець року” фінансової звітності попереднього звітного періоду, крім окремих випадків (наприклад реорганізація бюджетних установ тощо).”.

4.1.2. Абзац другий перед словом „Установи” доповнити словом „Бюджетні” та після слів „спеціального фондів” доповнити словами „відповідного бюджету”.

4.1.3. У розділі ІІ “Оборотні активи”:

Абзац тринадцятий доповнити словами “з оплати за навчання у закладах освіти”.

Абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“187 “Розрахунки за іншими операціями”. Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181-186, в тому числі за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дебіторської заборгованості за розрахунками, що проводились установами банків, які ліквідовані, відсотки, нараховані банком на залишок коштів у національній та іноземній валюті за користування тимчасово вільними коштами, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами.”.

У абзаці шістнадцятому та сімнадцятому слова „за звітний період” замінити словами „на початок та кінець звітного періоду”.

У абзаці сімнадцятому слово “довгострокові” виключити.

Абзаци двадцять другий та двадцять третій доповнити словами „якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом”.

Абзац двадцять п’ятий викласти у такій редакції:

“244 "Інші поточні рахунки". Відображається не наведена у рядках 241, 242, 243 сума коштів, що зберігається на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім’я бюджетної установи, та які отримані нею у тимчасове розпорядження. Сума коштів розшифровується в Довідці про залишки коштів бюджетних установ та інших поточних рахунках в банках (додаток 47).”.

Абзац двадцять шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий – тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять шостим – тридцять третім.

Абзац тридцять другий доповнити реченням наступного змісту:

“У цьому рядку відображаються залишки коштів, отриманих у тимчасове розпорядження.”

4.1.4. У розділі ІІ “Зобов’язання”:

Друге речення абзацу сьомого після слів “кредиторської заборгованості” доповнити словом “бюджетних”.

Абзац восьмий доповнити словами “з оплати за навчання у закладах освіти”.

Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

“428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями (правоохоронних, митних, органів державної податкової служби тощо);”.

Абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“429 “Розрахунки за іншими операціями”. Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної установи, що не ввійшли до рядків 421-428, у тому числі суми кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за утриманням членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами, за розрахунками на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відображаються також суми коштів, отриманих в тимчасове розпорядження, як суми коштів, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я бюджетної установи (правоохоронних, митних, органів державної податкової служби тощо) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;”.

У другому реченні абзацу шістнадцятого слова “у розрахунках між установами-замовниками та установами-закупниками” виключити.

У абзацах шістнадцять і сімнадцять слова „за звітний період” замінити словами „на початок та кінець звітного періоду”.

Друге речення абзацу сімнадцятого після слів “суми заборгованості” доповнити словом “бюджетної”; слово “довготермінові” виключити.

4.1.5. Після розділу ІІІ “Доходи” текст:

“Довідка до рахунку 71 “Доходи спеціального фонду”

(у частині інших надходжень)

Ця довідка призначена для відображення коштів, що належать до інших надходжень спеціального фонду:

у рядку 490 записується сума доходів, що списана підсумковими оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за іншими надходженнями спеціального фонду;

у рядку 530 наводиться сума коштів, що фактично надійшли за розподілами як інші надходження спеціального фонду;

у рядку 540 відображається сума коштів, отриманих за позиками міжнародних фінансових організацій;

у рядку 570 залишку не повинно бути.” виключити.

4.2. Абзаци чотири та одинадцять пункту 3.2. доповнити словами „якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом”.

4.3. Абзац перший пунктів 3.4., 3.5. та 3.7. після слова “складається” доповнити словом “бюджетними”.

4.4. У пункті 3.8:

4.4.1. Абзац п’ятий викласти у такій редакції:

„у графі "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець звітного періоду" форм №4-3д, №4-3м залишків грошових коштів не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідними нормативно-правовими актами;”.

4.4.2. Перше речення абзацу восьмого після слів “видами діяльності” доповнити словом “бюджетної”.

4.5. По тексту абзацу тридцять четвертого пункту 3.12. слово „Добудівля” замінити словом „Добудова” у відповідних відмінках.

4.6. У пункті 3.14.:

4.6.1. Абзац двадцять другий доповнити словами “в установленому порядку”.

4.6.2. Абзац двадцять п’ятий після слів “яка відображається” доповнити словом “бюджетними”.

4.7. У пункті 3.15.:

4.7.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

“3.15. "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма №7д.1, №7м.1) (додаток 11) складається за сумами заборгованості бюджетної установи за звітний період, що виникла при виконанні кошторису за поточний та минулі роки за окремими кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або окремими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного матеріального резерву, надані пільгові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками установи на її утримання.”

4.7.2. У абзаці шостому слова “дебіторська та кредиторська заборгованість” замінити словами “дебіторської та кредиторської заборгованості”.

4.7.3. У абзаці сьомому слова “за кодами економічної класифікації видатків 1139, 1170 та 2200” замінити цифрами “020, 030, 060”.

4.7.4. Доповнити пункт абзацом восьмим такого змісту:

“У рядках 070, 080, 090, 100, 110 графи 8 і 9 на кінець року не заповнюються.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - десятий уважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим.

4.7.5. У абзаці дев'ятому третє речення викласти в такій редакції:

“Суми кредиторської заборгованості відображають заборгованість за розрахунками з бюджетом, на суму наданих кредитів позичальникам із загального фонду.”.

4.8. У пункті 3.16.:

4.8.1. Абзаци шостий та сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – сорок сьомий уважати відповідно абзацами шостим – сорок п'ятим.

4.8.2. Абзац сорок п'ятий викласти в такій редакції:

“У випадку отримання бюджетною установою коштів з державного і місцевих бюджетів для виконання функціональних повноважень форма №9д, №9м складається окремо за коштами відповідного бюджету.”.

5. Абзац перший глави 5 викласти в такій редакції:

“Правильність складання річної фінансової звітності визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у формах річної фінансової звітності, визначених у цьому Порядку (додаток 16).”.

6. У главі 6:

6.1. Пункт 6.1. доповнити абзацами шостим – тринадцятим такого змісту:

“У пояснювальній записці, у разі наявності, зазначаються та описуються:

динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі простроченої, на звітну дату порівняно із заборгованістю на початок року та причини її збільшення або зменшення;

причини виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості зазначеної в рядку "Інше" Довідки про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду (додаток 31) та Довідки про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 33);

причини наявності простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 1110, 1138, 1160;

причини наявності незареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов’язань, що обліковуються у складі кредиторської заборгованості;

причини виникнення небюджетної кредиторської заборгованості та підстави її зменшення (списання у зв’язку із закінченням терміну позовної давності; за рішенням суду);

інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Державний бюджет України на поточний рік не затверджувались, відомості щодо перереєстрації такої заборгованості за бюджетними програмами поточного бюджетного року та чинники, за яких така перереєстрація не проведена;

номер, дата протоколу про бюджетне правопорушення, складеного органами Державного казначейства України та бюджетне правопорушення, що стало підставою для складання такого протоколу.”.

6.2. У пункті 6.2.:

6.2.1. Підпункт 6.2.8. викласти в такій редакції:

“6.2.8. Довідка про виконання статті 66 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” в частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, встановлені додатком №3 цього Закону або рішенням про місцевий бюджет (додаток 25). Наводиться інформація за коштами, що отримані як плата за послуги та від господарської та/або виробничої діяльності бюджетними установами (крім надходжень у натуральній формі).

У графі 5 „Понадпланові надходження” зазначається сума власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, встановлені додатком №3 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”. У випадку, якщо такі надходження відсутні, то в зазначеній графі проставляється прочерк.

У графі 6 „Спрямовано понадпланових надходжень, разом” відображається загальна сума, що зазначена в графі 5 за напрямками використання в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

У графі 7 „Спрямовано понадпланових надходжень на погашення кредиторської заборгованості, усього” наводиться сума, яка спрямована на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Зазначена сума визначається окремо за заборгованістю загального та спеціального фонду кошторису.

У графі 10 „Спрямовано понадпланових надходжень на інші заходи, усього” наводиться сума, яка спрямована на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень та на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

Зазначені суми відображаються окремо у графі 11 та 12.”.

6.2.2. Абзац другий підпункту 6.2.9. викласти в такій редакції:

„У цій довідці відображається дебіторська заборгованість за відсотками, нарахованими за користування тимчасово вільними коштами установами банків на залишок коштів у національній та іноземній валюті, яка відображається в рядку 187 форми №1 "Баланс", якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, та сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед бюджетом за надходженнями від розміщення в установах банків бюджетних коштів, яка відображається у рядку 423 форми №1 „Баланс”.

6.2.3. В першому реченні підпункту 6.2.10. слова „загального фонду” вилучити.

6.2.4. Друге речення підпункту 6.2.13. після слів “довідка складається” доповнити словом “бюджетними”.

6.2.5. Друге речення підпункту 6.2.23. викласти в такій редакції:

“Ця довідка складається головними розпорядниками коштів державного бюджету за програмами, які виконуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.”.

6.2.6. Підпункт 6.2.30. виключити.

6.2.7. Доповнити пункт підпунктом 6.2.30. такого змісту:

“6.2.30. Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках в банках (додаток 47).”.

7. У додатку 3 рядки 680 -720 графи 4 доповнити символом “Х”.

8. У додатку 4 рядки 660 -700 графи 4 доповнити символом “Х”.

9. У додатках 2-7, 9-11, 17, 29, 35-42 позицію “Галузь (вид діяльності)” виключити.

10. Додатки до Порядку 1, 8, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 31-33, 47 викласти в новій редакції (додаються).

11. У додатках до Порядку скорочення „КККБ” замінити на скорочення „ККК”; скорочення „СПОДУ” замінити на скорочення „КОДУ”.

12. У тексті Порядку: слова „річний фінансовий звіт” у всіх відмінках замінити словами „річна фінансова звітність” у відповідних відмінках; слово та цифру „(форма №9)” замінити словом та цифрами „(форма №9д, №9м)”; слова “зведений річний фінансовий звіт” у всіх відмінках замінити словами “зведена річна фінансова звітність” у відповідних відмінках; слова „фінансовий звіт” у всіх відмінках замінити словами „фінансова звітність” у відповідних відмінках.

Директор Департаменту методології

з обслуговування бюджетів, бухгалтерського

обліку та звітності Н.І.СушкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Україна міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет

  Документ
  Вдовенко Л.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Фурман І.В., асистент кафедри фінансів та кредиту, Марценюк-Розарьонова О.В. / Фінанси. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання для
 2. Міністерство фінансів України (8)

  Документ
  Державне казначейство України направляє для використання в роботі наказ Державного казначейства України від 22.12.2009 №526 “Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 17.
 3. Науково-дослідний фінансовий інститут міністерства фінансів україни на правах рукопису гончаренко олег вікторович

  Документ
  Актуальність теми. З прийняттям Бюджетного кодексу в липні 2001 р. в Україні розпочалося проведення бюджетної реформи, яка мала за мету формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами та зміцнення фінансової
 4. Міністерство фінансів україни (13)

  Документ
  1. Затвердити Порядок проведення заліку надміру сплачених грошових зобов'язань або суми невідшкодованих податків платника податків у разі ліквідації, не пов'язаної з банкрутством, що додається.
 5. План роботи Міністерства фінансів України на 2005 рік №

  Документ
  Розроблення прогнозних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на 2007 – 2009 роки та довгострокову перспективу

Другие похожие документы..