Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Бедственное положение детей в семье и современном российском обществе признанно не только отдельными авторами2 и организациями3, занимающимися пробле...полностью>>
'Доклад'
В целях реализации государственной экономической политики в области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, направленной на ...полностью>>
'Документ'
Особенности физических свойств воды и многочисленные короткоживущие водородные связи между соседними атомами водорода и кислорода в молекуле воды созд...полностью>>
'Программа'
Возрастающая интенсивность информационных потоков и повышение требований оперативности реагирования на поступающую информацию диктуют новые подходы к...полностью>>

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут комп’ютерних технологій

Факультет комп’ютерних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

Індекс: Р01-8.091501-27 ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2006р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Системне програмування

(за кредитно-модульною системою)

Напрям: 0915 “Комп'ютерна інженерія”

Спеціальності 6.091500 “Комп'ютерні системи та мережі”

Курс – 2 Семестр – 3,4

Лекції – 70 Диференційований залік – 3 семестр

Лабораторні заняття – 35 Екзамен – 4 семестр

Самостійна робота – 111

Всього – 216

Домашнє завдання (2) – 3,4 семестр

Київ 2006

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 501/01 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 8.091501 “Комп'ютерні системи та мережі”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”, індекс: НБ-4-6.091501-27, НБ-4-6.091502-26, затвердженої 20.12.2005 , “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.

Робочу навчальну програму склав:

старший викладач Є. Артамонов

Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри комп’ютеризованих систем управління, протокол № 16 від 20 березня 2006 р.

Завідувач кафедри _______________________________ О. Литвиненко

Робоча навчальна програма узгоджена з випусковою кафедрою обчислювальної техніки спеціальності 8.091501 “Комп'ютерні системи та мережі”

Завідувач кафедри _______________________________ І. Жуков

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету комп’ютерних систем інституту комп’ютерних технологій, протокол №_____ від “_____”____________2006р.

Голова НМРК Б. Г.Масловський

Згоден

Декан ФКС

_______________ О. Литвиненко

“____”__________2006р.

ЗМІСТ

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни 4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 4

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 5

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 6

2.2 Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 7

2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 7

2.2.2 Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 8

2.2.3 Самостійна робота студента і контрольні заходи 9

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 11

3.1. Основна та додаткова література 11

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН 11

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 12

4.1 Основні терміни, поняття, означення 12

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 13

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Основною метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій проектування та реалізації системних програм з використанням переривань і звертань до пам’яті, алгоритмів обробки інформації різних типів даних, вивчення принципів реалізації системних програм з використанням сучасних технологій програмування.

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головною задачею дисципліни є:

- ознайомлення з принципами побудови системних програм;

- засвоєння основ побудови спеціалізованих апаратно-програмних обчислювальних комплексів збирання, обробки та передавання даних;

- вивчення основ програмування на низькому рівні;

- вивчення і реалізація основних алгоритмів, покладених в основу операційних систем;

- вивчення і реалізація основних алгоритмів обробки інформації різних типів даних.

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль фахівця в галузі інформаційних управляючих систем та технологій.

На базі знань, здобутих під час вивчення дисципліни, фахівцем вирішуватимуться такі основні задачі як:

розробка системних і прикладних програм;

робота з комп’ютерними пристроями на низькому рівні;

вирішення основних задач написання та налагодження системного програмного забезпечення.

Фахівці повинні кваліфіковано проводити аналіз проблем написання програм на різних стадіях створення та оформляти одержані результати в вигляді відповідних документів.

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні методи роботи з пам’яттю за допомогою мови С++;

 • основи мови Асемблер;

 • систему адресації пам’яті в режимі процесорів вищих за Intel 80486;

 • принципи організації відеопам’яті в текстовому режимі;

 • принципи побудови спеціалізованих апаратно-програмних обчислювальних комплексів збирання, обробки та передавання даних;

 • принципи мікропрограмування;

 • принципи лінійного простору пам’яті;

 • алгоритми обробки інформації різних типів даних (голосової або аудіо, графічної та символьної інформації).

Вміти:

 • створювати програми підвищеної складності на мові С++;

 • створювати прості програми на мові Асемблер;

 • використовувати асемблерні підпрограми;

 • реалізовувати основні алгоритми, що покладені в основу операційних середовищ і систем на мові програмування "С" та "С++".

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з чотирьох навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Мова С++ в системному програмуванні ” студент повинен:

Знати:

 • етапи створення, зміст та структуру програм і програмних кодів;

 • основні елементи мов програмування, які використовуються при системному програмуванні;

 • поняття адресації і адресної арифметики.

Вміти:

 • самостійно описувати формати даних представлення в комп‘ютері;

 • самостійно розробляти системні програми, які зможуть обмінюватися даними з операційними системами;

 • налагодити систему Windows XP для визначення прав доступу системних програм.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Особливості написання системних програм” студент повинен:

Знати:

 • принципи роботи з потоками і файлами;

 • поняття видимості змінних;

 • методи керування пам‘яттю, стратегії керування пам‘яттю, особливості керування зовнішньою пам‘яттю.

Вміти:

 • писати програми на мові програмування С++ по роботі з потоками та файлами;

 • використовувати пре процесор мови С++;

 • писати програми на мові програмування С++, які використовують пам’ять різних рівнів;

 • розробляти структури, які використовують системні данні.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Програмування на мові Асемблер” студент повинен:

Знати:

 • програмну модель мікропроцесора;

 • структуру програми на асемблері;

 • способи обчислення арифметичних операцій для цілих чисел, чисел з фіксованою точкою та чисел з плаваючою точкою.

Вміти:

 • самостійно писати елементарні програми на мові асемблер;

 • використовувати стандартні перериванні при написанні програм на мові асемблер.

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 „Структурні елементи у мові асемблер” студент повинен:

Знати:

 • особливості описання і використання одно- і двохвимірних масивів;

 • про організацію і роботу з структурами, об’єднаннями і записами;

 • про макродирективи мови асемблер.

Вміти:

 • самостійно розробляти програмні реалізації з використанням масивів;

 • самостійно розробляти програми по сортуванню одно- і двовимірних масивів;

 • використовувати у програмах макродирективи.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6

3 семестр

Модуль №1 “Мова С++ в системному програмуванні”

1.1

Введення в системне програмування

8

2

2

4

1.2

Мова С++ в системному програмуванні

12

4

2

6

1.3

Типи даних

12

4

2

6

1.4

Особливості використання масивів у системному програмуванні

4

2

0

2

1.5

Поняття адресації

11

4

2

5

1.6

Модульна контрольна робота №1

3

2

0

1

Усього за модулем №1

50

18

8

24

Модуль №2 „Особливості написання системних програм”

2.1

Функції

10

4

2

4

2.2

Робота з потоками і файлами

10

4

2

4

2.3

Поняття видимості змінних

4

2

0

2

2.4

Структури

17

4

5

8

2.5

Модульна контрольна робота №2

3

2

1

2.6

Домашнє завдання 1

8

0

8

Усього за модулем №2

52

16

9

27

Усього за 3 семестр

102

34

17

51

4 семестр

Модуль №3 „Програмування на мові Асемблер”

3.1

Програмування на мові Асемблер

14

4

2

8

3.2

Програмна модель мікропроцесора

12

6

0

6

3.3

Структура програми на асемблері

24

6

6

12

3.4

Модульна контрольна робота №3

3

2

0

1

Усього за модулем №3

53

18

8

27

Модуль №4 „Структурні елементи у мові асемблер

4.1

Масиви

12

4

2

6

4.2

Структури, об’єднання і записи, як особливі елементи мови асемблер

8

2

2

4

4.3

Макродирективи

4

2

0

2

4.4

Теорія переривань

12

4

2

6

4.5

Використання асемблерних вставок

14

4

4

6

4.6

Модульна контрольна робота №4

3

2

0

1

4.7

Домашнє завдання 2

8

0

0

8

Усього за модулем №4

61

18

18

33

Усього за 4 семестр

114

36

18

60

Усього за навчальною дисципліною

216

70

35

111Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (1)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 502/03 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 6.091500 “Системне програмування”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”, індекс: НБ-4-8.

Другие похожие документы..