Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Язык программирования Бейсик был создан в 1965 году для обучения программированию студентов гуманитарных вузов. Его прямое назначение - решение матем...полностью>>
'Программа'
Клинические формы и течение алкогольной энцефалопатии, алкогольного галлюциноза, алкогольных бредовых психозов. Клинические формы и течение патологиче...полностью>>
'Пояснительная записка'
На кафедре действуют шесть тематических спецсеминаров, охватывающих свыше 60 студентов 3-5 курсов и более двенадцати магистрантов, специализирующихся...полностью>>
'Документ'
1.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о страховании, содержат условия, на которых ОАО «А...полностью>>

Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Конспект лекцій

з дисципліни

«Основи менеджменту та організація праці менеджера»

Укладач: Кравченко В.О.,

к.е.н. професор

Рецензент: Козлова Г.М.

к.е.н. професор

2008 р.

ЗМІСТ

Тема

Вступ

Предмет, структура та зміст дисципліни. 3

1.Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 3

2. Закони, закономірності та принципи менеджменту 10

3. Історія розвитку менеджменту 12

4. Організація як об'єкт управління 19

5. Функції та технологія менеджменту 37

6. Планування як загальна функція менеджменту 42

7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту 66

8. Мотивування як загальна функція менеджменту 79

9. Контролювання як загальна функція менеджменту 86

10. Регулювання як загальна функція менеджменту 89

11. Методи менеджменту 90

12. Управлінські рішення 96

13. Інформація і комунікації в менеджменті 111

14. Керівництво і лідерство 118

15. Відповідальність та етика у менеджменті 130

16. Організаційні змі, організаційний розвиток і ефективність менеджменту 133

17. Особливості управлінської праці, її складові 143

18. Планування особистої роботи менеджера 158

19. Організація робочого місця менеджера 184

20. Складання та оформлення документів 196

21. Організація та проведення нарад і зборів 209

22. Ділові контакти в діяльності менеджера 227

Література 257

ВСТУП

1. Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення між-
народного поділу праці, формування сучасних організацій
(транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзинеових об'єднань тощо) вимагають створення в кожній країні клімату підприємницької активності, механізмів інноваційного розвитку, ефективної ринкової інфраструктури. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основі менеджменту

1. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту

В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент
активно проникає на українські підприємства. Підприємці зацікавлені у використанні його основних надбань, оскільки це дає змогу досягнути стрункої побудови організації, знизити трудомісткість управлінських робіт,оптимізувати чисельність апарату управління, посилити управлінський вплив, зосередити зусилля всіх працівників на досягненні поставлених цілей. В організаціях усе більшого значення набуває діяльність керівниківнової формації — менеджерів. Саме ці категорії працівників сприяють утвердженню підприємства на ринку,
успіху в конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та
результативних стратегій.

Добре підготовлений менеджер, який володіє широкими знаннями у сфері сучасної економіки, основами інформаційних і комп'ютерних технологій, технікою ділового спілкування з вітчизня-
ними та зарубіжними партнерами, може забезпечити успіх організації, її інноваційний розвиток, сприятливий інвестиційний клімат. Побудоване на засадах сучасного менеджменту управління організацією характеризуєть-
ся, з одного боку, стабільністю в отриманні високих економічних, технологічних, соціальних та інших результатів, з іншого — високою динамікою позитивних змін.

Вивчення науки про менеджмент є обов'язковою складовою підготовки фахівців економічних спеціальностей в усьому світі. В Україні дисципліни «Менеджмент» (напрям підготовки «Економіка і підприємництво») і «Основи менеджменту» (напрям підготовки «Менеджмент») входять у відповідні державні стандарти і є важливим чинником здобуття економічної освіти.

Предметом вивчення науки про менеджмент є:

1.Теоретичні засади управлінської діяльності (закони, закономірності, принципи, категорії, механізми, моделі тощо).

ється лише управління людьми (працівниками, колективами працівників, групами, організацією тощо). Практика управління організаціями, (підприємствами, корпораціями, господарськими товариствами тощо).

Проектування систем менеджменту (формування
взаємопов'язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи організації на керовану).

Об'єкт вивчення менеджменту — процес управління
виробничо-господарською діяльністю підприємств, корпорацій, господарських товариств, об'єднань та інших
організацій. Дослідження процесу менеджменту, виокремлення його етапів дають змогу послідовно ознайомитись з усіма управлінськими категоріями, виявити взаємозв'язки між ними, зрозуміти характер та особ-
ливості здійснення управлінського впливу. Це сприяє формуванню в майбутніх економістів та менеджерів управлінського мислення, керівних навичок, здатності до прийняття управлінських рішень.

Отже, суб'єктом вивчення менеджменті є працівники керуючої і керованої систем організації, їх професійний та кваліфікаційний рівень, ступінь виконання ними повноважень, обсяги відповідальності, а також взає-
мозв'язки в системі менеджменту.

На сучасному етапі розвитку національної економіки України використання надбань вітчизняного та зарубіжного менеджменту дасть змогу підприємцям та управлінцям забезпечити зростання ефективності діяльності організацій, підвищити якість інституційних та структурних змін, сприяти формуванню гнучкості шляхом нарощення здатності до адаптивності в умовах жорсткої конкуренції.

2. Категорії «управління» і «менеджмент»

Термін «менеджмент» в Україні почали використо-
вувати на початку 90-х років XX ст., що було зумовлено
падінням командно-адміністративної економічної системи і початком інтеграції країни у світовий економічний простір. Поряд із ним застосовується термін «управління». Однак між цими термінами існує суттєва відмінність, тому їх не можна ототожнювати. Управління - це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, автомобілем, конвеєром, літаком, людьми тощо. Менеджмент є різновидом управління, який стосу ється лише управління людьми(працівниками,колективами працівників, групами, організацією тощо).

Менеджмент— цілеспрямований вплив на колектив працівників
або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань
та досягнення визначених цілей.

На рис. 1.1 показано співвідношення між поняттями
«управління» та «менеджмент».

Рис. 1. Співвідношення між поняттями «управління» та «менеджмент»

Феномен менеджменту викликав зацікавлення представників багатьох наук і професій. Нині у світі існує понад п'ятдесят визначень поняття «менеджмент». В його основі лежить англійське дієслово «to manage» — керувати, яке походить від латинського «manus» — рука.
Парадигми менеджменту дають різнобічне трактування
цього поняття і його ролі у виробничо-господарській діяльності. Наприклад, Оксфордський словник англійської мови дає такі його тлумачення:

Менеджмент — це спосіб та манера спілкування з
людьми (працівниками).

Менеджмент — це влада та мистецтво керівництва.

Менеджмент — це вміння й адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату (служб працівників).

Менеджмент — це органи управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи.

Нерідко менеджмент трактується як сукупність принципів, методів, засобів, функцій і форм управління організаціями, установами з метою реалізації стратегічних планів, досягнення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

З функціонального погляду менеджмент — це процес планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, покликаний забезпечити формування та досягнення цілей організацій (підприємств, то
вариств, банків, асоціацій та їх підрозділів).

За напрямами реалізації функцій менеджмент поділяють на такі види:

 • виробничий менеджмент — управлінський процес,
  спрямований на формування комплексної системи виробництва на засадах оптимального використання ресурсів з
  метою забезпечення необхідного рівня прибутковості;

 • фінансовий менеджмент — управлінський процес,
  спрямований на формування системи залучення, ефективного розподілу та використання фінансових ресурсів організації;

 • маркетинг — управлінський процес, спрямований
  на задоволення потреб споживачів шляхом створення пропозиції товарів і послуг, які мають матеріальну і споживчу цінність;

 • менеджмент персоналу (управління персоналом).

Український економіст Валерій Терещенко зазначає,
що менеджеризм (менеджмент) як американська теорія
управління зміщує акцент з правових питань у галузь соціології, суспільних відносин, людських стосунків, психофізіології праці, психотехніки, колективної психології. Менеджерів розглядають як розпорядників економічного життя суспільства. Економісти Олег Білоус та Євген Панченко вказують на те, що менеджмент забезпечує реалізацію мети підприємства — задоволення соціальних потреб через
ринок, виробництво товарів або надання послуг.

У менеджменті основними е такі категорії: «організації», «функції управління», «рівні управління», «методи менеджменту», «стилі керівництва», «комунікації», «управлінські рішення» тощо.

3. Менеджери та підприємці

Однією з центральних фігур сучасного менеджменту є менеджер.

Менеджер — управлінець ринкової орієнтації, який активно впроваджує ефективні ідеї господарювання, нововведення та досягнення науково-технічного прогресу, виважено враховує зміни у міжнародних відносинах, своєчасно впливає на кон'юнктуру і динаміку попиту та пропозиції, вміло перебудовує виробничо-господарську діяльність з урахуванням вимог ринку.

Ролі менеджерів. Американський економіст Мінцберг виділив десять управлінських ролей (видів діяльності), які об'єднав у три групи.

1. Міжособистісні ролі: головний керівник; лідер; ланка, яка зв'язує із зовнішніми організаціями та особами.

2. Інформаційні ролі: приймач інформації (внутрішньої та зовнішньої); розповсюджувач інформації; представник (при зовнішніх контактах організації).

3. Ролі, пов'язані з прийняттям рішень: підприємець, який веде пошук можливостей удосконалення організації; ліквідатор порушень у діяльності організації; розповсюджувач ресурсів; відповідальний за переговори, які веде організація.
Кожен менеджер виконує всі ролі. Однак їх значущість визначається конкретними посадами управлінців.

Сучасний менеджер повинен володіти багатьма важливими для його успішного професійного функціонування якостями, які можна звести до чотирьох основних груп.

1. Професійно-ділові: високий професіоналізм; здатність
генерувати корисні ідеї, приймати нестандартні управлінські рішення та нести відповідальність за них; прагнення до професійного зростання; підприємливість; авторитетність; здатність до інновацій та розумного ризику; уміння здійснювати антикризове управління тощо.

2. Адміністративно-організаційні: оперативність; уміння здійснювати стратегічний і тактичний контроль;
уміння залежно від ситуації змінювати стиль управлінської діяльності; уміння розробляти довгострокові програми й організовувати їх реалізацію; здатність стимулювати ініціативу; послідовність у своїх діях; уміння доводити справу до кінця; інтернальність (усвідомлення, що від нього залежить успіх справи); внутрішнійк контроль; уміння формувати єдину команду, використовувати знання підлеглих; усвідомлення меж своєї влади; здатність делегувати повноваження; уміння організовувати час тощо.

3. Соціально-психологічні: психологічна компетентність; управлінська культура; розум; культура ділового спілкування; прагнення до лідерства і влади; уміння керувати своєю поведінкою І регулювати свій психічний стан;

колегіальність; толерантність; оптимізм; екстравертність (спрямованість зусиль, енергії на зовнішній світ); уміння керувати конфліктами; чітко висловлювати свої думки та публічно виступати; інтелектуальність; здатність оптимізувати соціально-психологічний клімат
у колективі, створювати психологічний комфорт; емоційна стійкість та стресостійкість; почуття гумору; уміння створювати та підтримувати свій імідж тощо.

4. Моральні: патріотизм; національна свідомість; державницька позиція; інтелігентність; людяність; порядність; почуття обов'язку; громадянська позиція; готовність допомагати людям; чесність; повага до гідності людей тощо.

Завдання підприємців. Окрім менеджера, в ринковій економіці надзвичайно важливу роль відіграє ще одна ключова фігура — підприємець. Підприємництво за своєю сутністю є основним механізмом здійснення структурних змін в економіці, забезпечення економічного
зростання, формування заново створеного капіталу, забезпечення результативної інноваційної та інвестиційної діяльності тощо.

Підприємець — людина, яка готова йти на ризик, нововведення,
новаторство, зміни в організації; регулює процес створення нового; несе фінансову, моральну та соціальну відповідальність; отримує грошовий дохід та задоволення від досягнень; розвиває власну справу на засадах вкладення додаткових фінансових коштів (своїх та позичених) і залучення матеріальних цінностей. Кардинальна відмінність між підприємцем та менеджером полягає в тому, що підприємець генерує ідею
(наприклад, створення хлібопекарні), реалізовує її за власні або позичені кошти (засновує підприємство з випікання хліба, фінансує ввесь процес) та наймає менеджера для керівної роботи, який здійснює управління ство-
реною підприємцем організацією. Відмінності між менеджером та підприємцем відображені у табл, 1.1.

Таблиця1
Відмінності між менеджером та підприємцем

Ознаки

Характерні особливості

Менеджер

Підприємець

1. Формальний
статус

Є найманою робочою
силою, залученою
на певних умовах
для здійснення
управлінської
діяльності

Започатковує певну
справу, відкриває
підприємство, виступає
в ролі власника,
Інвестора, засновника
тощо, який викорис-
товує свої або позичені
кошти та інші ресурси

2. Виробничо-
господарська
орієнтація

Зорієнтований на
виконання плану
і досягнення ефектив-
ності наявних у його
розпорядженні
ресурсів

Зорієнтований на пошук
нових можливостей

3. Здійснення
задуманого

Приймає рішення
та забезпечує його
виконання

Ризикує, тобто може
замінити ідею, яка
виявилася
нежиттєздатною

4. Залучення
ресурсів

Залучає ресурси
з метою забезпечення
роботи підрозділів,
тому зацікавлений
у їх нагромадженні

Залучає ресурси для
досягнення визначеної
мети, виявляє гнучкість,
використовує оренду,
кредит, лізинг тощо

5. Матеріальні
інтереси

Отримує за свою
роботу заробітну
плату

Є власником або
розпорядником ресурсів
і майна організації, бере
участь у прибутках,
отримує дивіденди

6. Ставлення
до побудови
організації

Використовує
організаційну
структуру управління,
яка склалась, і має
ієрархічну природу

Надає перевагу
горизонтальним органі-
заційним структурам,
які опираються на
неформальні зв'язки

Певною мірою ролі менеджера і підприємця можуть збігатися. Так, підприємець, який започаткував нове підприємство, може його очолити, тобто стати менеджером. А менеджер може відкрити власну справу й стати підприємцем. Але такий збіг ролей менеджера і підприємця можливий тільки тимчасово, оскільки через певний час функції працівників конкретизуються, і вони займуть відповідні позиції в організації. Тривале поєднання ролей «підприємецьменеджер» можливе тільки на невеликих підприємствах.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 2. Г. О. Швіндіна "Організація праці менеджера" конспект

  Конспект
  Організація праці - багатостороння міжгалузева дисципліна, предметом якої є жива праця, тобто праця робітників підприємств, фірм, акціонерних товариств, банків, концернів і т.
 3. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», 091401 «Системи управління та автоматики»

  Конспект
  Менеджмент – це сучасна система управління, яка найповніше відповідає функціонуванню соціально-економічних систем в умовах ринкових відносин. Менеджмент – це вид діяльності щодо керівництва людьми в різних організаціях, а також сфера людських знань.
 4. Конспект лекцій Здисципліни «Основи менеджменту»

  Конспект
  Щоб організація діяла успішно, робота по управлінню повинна бути чітко відокремлена від не управлінської роботи ( визначати керівників, коло їх обов’язків і відповідальність).
 5. Конспект лекцій з дисципліни " Інвестиційний менеджмент"

  Конспект
  Необхідною умовою розвитку економіки будь-якої країни є висока інвестиційна активність. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, що обумовлює конкурентну позицію національної економіки на світовому ринку.

Другие похожие документы..