Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Ведущая организация: ГУ «Волгоградский научно-исследо­ва­тельский технологический институт мясо-молочного скотоводства и пере­ра­бот­ки продукции жив...полностью>>
'Урок'
Урок был проведён по программе Б.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд». Данная программа является целостным интегрированным ку...полностью>>
'Календарно-тематическое планирование'
Примерное календарно-тематическое планирование с использованием народных, подвижных и спортивных игр по предмету «Физическая культура» для учащихся 1...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью освоения дисциплины является изучение раздела технологии полиграфии, в котором решается проблема приведения оригинальной изобразительной информ...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-14

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-14

Від 31.10.2011 № 1.4/18-3417

На № ____від _  

Ректорам (директорам)

обласних інститутів

післядипломної

педагогічної освіти

На виконання ухвали колегії Міністерства освіти і науки України від 29.06.06 протоко №8 /1-2 “Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовного-морального спрямування”, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.05 №435 “Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики, віри та релігієзнавства” і рішення Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2010 року в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти розроблена навчальна програма дисципліни “Християнська етика в українській культурі”.

Навчальна програма розрахована на організаторів післядипломної педагогічної освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Надсилаємо електронний варіант зазначеної програми задля використання її при розробці робочих навчальних програм та навчально-тематичних планів освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкільних предметів.

Директор О.А. Удод

Мележик Віктор Петрович

0501525865

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Інституту інноваційних технологій

і змісту освіти

О.А. Удод

від 31 жовтня 2011р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ

Київ 2011

Розробники: Левківський К.М., Даниленко В.І., Мележик В.П.

Технічний упорядник Тихонова Л.М.

Рецензенти: Дейнега І.І.

Лисянська Т.М.

Покроєва Л.Д.

Для використання в навчальному процесі

курсів підвищення кваліфікації педагогічних

працівників обласних закладів післядипломної

педагогічної освіти

Програма ухвалена секцією післядипломної

педагогічної освіти

Науково-методичної комісії

галузі знань “Педагогічна освіта”

Протокол № 17 від 3 грудня 2010 р.

Главная идея, которой служит Учитель,

состоит в насаждении нравственности в

роде человеческом.

Адольф Дистервег,

немецкий педагог- демократ.

Цілі і задачі курсу

Важливою подією з початку 90-х років XX століття було прийняття Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 року) і проголошення Акту незалежності України (24 серпня 1991 року), якими започатковано незалежність України та створення самостійної української держави.

Добу справжнього національного відродження переживає нині і українська освіта, наука, культура, що відбувається на підгрунті відтворення традиційних християнських моральних цінностей, ідеалів добра і любові.

Тому українське суспільство на сьогоднішньому етапі свого соціально-економічного розвитку потребує духовного і морального відродження

Головна роль в цьому відродженні належить освітній галузі. Адже освіта, згідно із законодавством України про освіту, є світською. А подальший розвиток демократизації в нашому суспільстві забезпечує людині право на свободу думки, совісті та релігії, свободу переконань і вільне їх виявлення, одержувати і поширювати інформацію та ідеї щодо своїх світоглядних позицій та віросповідань.

Саме ці права і свободи гарантує загальна Декларація прав людини, що проголошена та затверджена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.

Отже, саме освіта забезпечує самовизначення особистості, ознайомлення вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів з основами християнської етики.

Досвід багатьох європейських країн, зокрема Німеччини, Швеції, Греції, Росії, Румунії, Литви, Фінляндії свідчить про те, що вивчення загальноосвітніх шкільних предметів, які містять елементи релігійного, зокрема християнського світогляду, може здійснюватися винятково на базі партнерських стосунків між різними конфесіями, державою і Церквою; через діалог з батьками учнів та учнями.

Згідно із Законом України “Про загальну середню освіту” загальноосвітні шкільні предмети духовно-морального спрямування можуть викладати вчителі, які пройшли відповідну педагогічну підготовку у вищих педагогічних навчальних закладах або в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти на курсах підвищення кваліфікації за відповідними навчальними програмами та навчально-тематичними планами.

Вивчення навчального предмету в загальноосвітніх школах та навчальної дисципліни у вищих педагогічних навчальних закладах “Християнська етика в українській культурі” сприятиме загальному зростанню ролі моралі в житті суспільства та подоланню міжконфесійних протиріч.

З огляду на це запровадження навчального предмета та навчальної дисципліни духовно-морального спрямування “ Християнська етика в українській культурі” у навчальний процес загальноосвітніх шкіл, вищих педагогічних навчальних закладів та обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти є актуальним.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні стан духовної культури і моралі, як у цілому світі, так і в Україні свідчить про ерозію загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу.

Прагматизація життя, пропаганда насилля, нехтування правовими, моральними, соціальними нормами створили гостру соціальну проблему, привели до руйнації моральних, духовних, культурних принципів.

Відсутність у більшої частини молоді розуміння сутності найпростіших соціальних процесів, що відбуваються у нашому суспільстві, призводить її до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної поведінки, життя у віртуальному середовищі, тобто “втеча від реалій” через алкоголізм, наркоманію, розпусту тощо. А пропаганда засобами масової інформації аморальних принципів викорчовує духовні чесноти, які стали втрачати свою дієвість.

У свою чергу, прагматизація життя продукує меркантильність, користолюбство, здирництво, накопичення і цинізм, що знецінює одвічне: любов, сім’я, культурні цінності. Як наслідок, серед сучасної молоді культивуються принципи гедонізму, на підґрунті якого неможливо створювати міцну сім’ю, народжувати та виховувати дітей, що може привести не тільки до демографічної кризи, зокрема, а й до руйнації всього суспільства, взагалі.

Відсутність чітких ідеологічних інститутів, прогалини у виховній роботі серед учнівської та студентської молоді спонукають до виопрацювання нових підходів формування активної життєвої позиції кожної людини.

На сучасному етапі не лише загальноосвітні навчальні заклади, не лише вищі педагогічні навчальні заклади, а й Церква не забезпечені достатнім набором виховних інструментів для подолання негативних чинників у нашому суспільстві і не в змозі забезпечити молодій особі належну поінформованість про її духовний світ, зв’язки із навколишнім світом, навчити її аналізувати та коригувати власну поведінку відповідно до моральних норм.

Адже загальна культура людини визначається її духовною культурою, а саме ідеологією, мистецтвом і релігією, що формують систему духовних цінностей, соціальних норм, відношення людини до Вищого Начала, світу, людей. Отже, духовна сфера безпосередньо визначає спрямованість християнської культури, яка є осердям історії України протягом десятка століть.

Виховні можливості християнської етики полягають в тому, що вона є відзеркаленням християнської культури, яка зберегла певні почуття, еталонні цінності, способи реагування людини на світ.

Запровадження у навчальний процес загальноосвітніх шкіл навчального предмета, а у вищих педагогічних навчальних закладах навчальної дисципліни “Християнська етика в українській культурі” слугуватиме підгрунттям задля реалізації навчально-виховних і культурологічних спрямувань у молодіжному середовищі.

Дотепер в Україні накопичено певний досвід викладання та вивчення навчальних предметів і навчальних дисциплін духовно-морального змісту.

Так, в загальноосвітніх школах Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини, Рівненщини, у Автономній Республіці Крим у варіативну частину навчальних планів введено навчальний предмет “Основи християнської етики”.

Підготовку вчителів для викладання цього предмету започатковано в провідних інститутах післядипломної педагогічної освіти та у Національному університеті “Острозька академія”. Підставою для цього слугує Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”, якою в галузі знань “Гуманітарні науки” затверджено спеціальність “Богослов’я (теологія)”.

Навчальна програма “Християнська етика в українській культурі” структурована змістовними модулями, до складу яких крім теоретичних питань, входять тематика семінарських занять, орієнтовна тематика рефератів, запитання задля самоперевірки та перелік рекомендованої літератури.

Крім того, до навчальної програми “Християнська етика в українській культурі” розроблено навчально-тематичний план освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкільних предметів з визначенням обсягів годин на вивчення кожного змістовного модуля, що слугуватиме підгрунтям задля розробки навчальних програм і робочих навчально-тематичних планів.

Стрижневими змістовними модулями навчальної програми є модулі “Духовно-виховні та культурологічні аспекти в християнській етиці”, “Християнська етика людських взаємин”, “Християнські настанови, обряди та народні звичаї як осердя української культури”.

Саме переліченим змістовним модулям належить приділити особливу увагу при реалізації навчальної програми у навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Розгорнутий перелік основних термінів та визначень щодо християнської етики в українській культурі значно полегшує використання навчальної програми в освітній діяльності вищих та загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальна програма розрахована на 54 академічні години (один національний кредит або 1,5 кредита ЕСТS), на підставі якої в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти розробляються робочі програми курсу, та розробляються навчально-методичні плани освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкільних предметів.

При розробці робочих програм їх розробники мають враховувати духовно-культурологічні звичаї та обряди, що започатковані в певному регіоні (колядки, вертепи, дідухи тощо).

Після опанування теоретичного матеріалу програми слухачі курсів підвищення кваліфікації мають підготувати реферат на задану викладачем тематику.

Навчальна програма “Християнська етика в українській культурі” може бути започаткована і у вищих педагогічних навчальних закладах.

Форма семестрового контролю знань - з а л і к.

КОМПЕТЕНТНОСТІ,

що набуті особою після опанування

теоретичного матеріалу курсу

Після опанування теоретичного матеріалу курсу з питань християнської етики в українській культурі особи, які навчаються за даною програмою, повинні знати:

 • основні терміни та визначення щодо християнської етики в українській культурі;

 • сутність понять “Етика”, “Християнська етика”, “Етикет”, “Релігієзнавство”, їх спорідненості та відмінності;

 • дохристиянські політеїстичні релігії, загальні ознаки дохристиянських релігій;

 • історичні корені виникнення та розвитку християнства в Україні як монотеїстичної релігії;

 • моральне вчення та сутність християнства;

 • місце і роль релігії в українській культурі;

 • юрисдикцію і юриспруденцію принципу відокремлення школи від Церкви, а Церкви і релігійні організації від держави;

 • духовно-виховні та культурологічні аспекти християнської етики;

 • біблійні та євангельські висліви-накази та висліви-повчання морально-побутового характеру;

 • християнські обряди та народні звичаї як осердя української культури;

 • християнську етику людських взаємин;

 • найбільші релігійні свята;

 • прикмети, прислів’я та повір’я, що пов’язані з найбільшими релігійними святами;

 • християнські народні свята, їх суспільна значимість і зміст;

 • обрядові масові святкові заходи християнства;

 • сутність народного святкового календаря, основні щомісячні народні свята та їх змістовні характеристики;

 • християнський етикет, норми поведінки і правила ввічливості в християнстві;

 • принципи використання потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів;

 • головні чинники морально-естетичного самооздоровлення, збереження і розвитку національної свідомості та духовності народу;

 • походження, розселення, характерні риси побуту, духовної культури українського етносу;

 • вплив розселення по території України різних етносів на розвиток української національної культури і освіти;

 • принципи утвердження християнської моралі засобами літературних творів, митців літературного слова;

 • духовну спадщину класиків української літератури, поетів, художників, композиторів, митців;

 • досягнення вітчизняної та православної педагогіки, засоби впровадження набутків православної педагогіки в освітню діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти, курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

КОМПЕТЕНЦІЇ

фахівця з питань християнської етики

в українській культурі

У професійній діяльності особа, яка опанувала теоретичний матеріал програми і набула відповідних компетентностей, повинна уміти:

 • характеризувати дохристиянські політеїстичні релігії, загальні їх ознаки;

 • пояснювати історичні витоки та сутність християнства як монотеїстичної релігії;

 • використовувати духовно-виховні та культурологічні аспекти християнської етики у професійній діяльності вчителя, викладача вищого навчального закладу, вихователя дошкільного виховного закладу;

 • користуватися нормативно-правовою базою стосовно запровадження основ християнської етики у навчально-виховному процесі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів;

 • трактувати принцип відокремлення школи від Церкви, а Церкви і релігійні організації від держави;

 • тлумачити біблійні та євангельські висліви-накази та висліви-повчання морально-побутового характеру;

 • давати пояснення щодо християнських настанов, обрядів та народних звичаїв;

 • обґрунтовувати важливість християнської етики і етикету людських взаємин в українському суспільстві та українській культурі;

 • давати коментар найбільшим релігійним святам християнства, їх особливостям та основному змісту;

 • тлумачити сутність і змістовну характеристику християнських народних свят та їх вплив на українську культуру;

 • використовувати основи християнської етики та потенціал української традиційної культури у навчально-виховному процесі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів;

 • пояснювати сутність християнського етикету, норми поведінки і правила ввічливості в християнстві.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації

вчителів загальноосвітніх шкільних предметів

(ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ – 54 год. 1,5 кредита ЕСТS)

(Орієнтовний)*

№№

п/п

Стислий зміст

змістовних модулів

(Розділи, теми програми)

ОБСЯГ ГОДИН

Л

Е

К

Ц

І

Ї

С

Е

М

І

Н

А

Р

С

Ь

К

І

В

С
Ь
О
Г
О

А
У
Д
И
Т
О

Р
Н
И
Х

С

А
М
О
С
Т
І
Й
Н
А

Р
О
Б
О
Т
А

В
С
Ь
О
Г
О

1.

Вступ. Основні терміни і визначення.Сутність навчальної дисципліни “Християнська етика в українській культурі”.

Дохристиянські політеїстичні релігії.

Історичні витоки та розвиток християнства як монотеїстичної релігії.

Християнські орієнтири людського життя.

2

2

1

3

2.

Християнська етика як складова науки про мораль. Світський і християнський світогляди в українській культурі. Християнизація освіти, виховання, науки, мистецтва і культури. Філософське підгрунтя християнської етики.

2

1

3

1

4

3.

Духовно-виховні та культурологічні аспекти в християнській етиці. Біблійні або євангельські висліви-накази та висліви-повчання морально-побутового та культурного характеру.

Порушення релігійно-моральних норм.

Християнська етика родинних взаємин.

4

2

6

2

8

4.

Християнські настанови, обряди та народні звичаї як осердя української культури. Хрещення і христини.

Християнський родинний союз чоловіка і жінки. Церковне вінчання.

3

1

4

1

5

5.

Християнська етика людських взаємин.

Сенс людського життя. Християнські цінності. Співчутливе ставлення до ближнього. Чуйне ставлення до горя, страждань. Щоденні вчинки. Благородство, мудрість, високодуховність.

3

1

4

2

6

6.

Найбільші релігійні свята. Основний зміст найбільших релігійних свят та особливості їх святкування. Нерухомі по датам календаря релігійні свята християнства.

Повір’я, приказки, прислів’я та прикмети, що пов’язані з найбільшими релігійними святами християнства. Рухомі по датам календаря релігійні свята християнства.

4

2

6

2

8

7.

Християнські народні свята як складова української культури, християнської етики.

Система християнських правил , прикмет, звичаїв і спостережень за природними явищами. Християнський календар та його особливі дати.

Періодичність процесів у природі та відтворення їх у народному святковому календарі.

Етимологія назв місяців року та фенологічні дні.

3

1

4

2

6

8.

Християнський етикет в українській культурі. Норми поведінки і правила ввічливості в християнстві Пошана та повага. Розуміння розуміння. Відкритість як шлях до пізнання і розуміння. Каяття як поновлення довіри, поваги, розуміння. Ставлення до ближнього, доброзичливість.

4

1

5

2

7

9.

Використання основ християнської етики та потенціалу української традиційної культури у навчально-виховному процесі вищих та загальноосвітніх навчальних закладів.

Моральне вчення та сутність християнства.

Місце і роль релігії в українській культурі..

Теоретико-методичні основи викладання курсу “Християнська етика в українській культурі”.

2

2

1

3

10.

Підготовка та захист реферативних робіт

4

4

11.

Разом (годин)

27

9

36

18

54

*До робочих програми та навчально-тематичних планів додатково можуть бути включені розділи, вивчення яких є актуальними для даного регіону, області, міста, сільської місцевості або окремого вищого навчального закладу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.: (044) 248-91-14, 245-41-92, факс: (044) 248-91-14, institut@iitzo gov

  Документ
  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.04 2008 №323 „Про проведення моніторингу превентивної освіти дітей і молоді” відділенням моніторингових досліджень освітньої галузі Інституту інноваційних технологій і
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти (2)

  Документ
  Сучасні вимоги щодо рівня професійної підготовки фахівців вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на перший план висувають потреби формування творчої, активної, відповідальної і самостійної особистості майбутнього спеціаліста.
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти (4)

  Документ
  Ректорам (директорам) Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, Київського університету імені Б.Грінченка,
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти (1)

  Документ
  Посольством Російської Федерації в Україні, Представництвом Росспівробітництва в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводиться історична олімпіада «1812 рік та Україна», присвячена 200-літтю
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,тел.: (044) 248-91-13, 245-41-92, факс: (044) 248-91-14, institut@iitzo gov ua

  Документ
  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти інформує, що видавництвом «Фоліо» у 2011 році видано навчальні посібники серії «Шкільна бібліотека» (додаток 1).

Другие похожие документы..