Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Підготовка наказу «Про організацію та проведення ІІ (міського) та ІІІ (обласного) етапів ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченк...полностью>>
'Документ'
Органызацыя та управлыння безпекою життєдіяльності Електронний ресурс : Навчальний посібник / Д. В. Зеркалов, Ю. О. Полукаров. – Електрон. дані. – ...полностью>>
'Документ'
История развития отечественной медицины знает немало примеров приобщения студентов к научным исследованиям. Передовые наставники нашего студенчества ...полностью>>
'Анализ'
Начавшийся год назад мировой финансовый кризис в сентябре накрыл с головой российские рынки. Страдать от охватившей мир паники начинают и простые росс...полностью>>

Кафедра гуманітарних дисциплiн (1)

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛIН

Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Етика та естетика»

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)

КИЇВ – 2011

Етика та естетика // Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-науковий інститут права та підприємництва Київської національної Академії внутрішніх справ. 2011 р. - 43 с.

Укладачі: Дубчак Л.М., старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін.

Протокол № 1 від 26.08.2011 року

Завідувач кафедри О.М. Цапко

Схвалено методичною радою ННІПП КНУВС

Начальник НМЦ

полковник міліції

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальний рік

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

1. Структура робочої програми навчального курсу

«ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

ПЕРЕДМОВА

Реалізація в сфері вищої освіти України цілей Болонського процесу передбачає впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що враховує засади Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS) і ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання, залікових освітніх одиниць (залікових кредитів) та модульно-рейтингової системи контролю.

Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Етика та естетика» розраховані на студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і складаються з робочої навчальної програми, планів семінарських занять, завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Робоча навчальна програма спрямована на реалізацію вимог освітньо-професійної програми і характеристики, складається з опису предмета, мети та основних завдань навчальної дисципліни, модульного тематичного плану (структури залікового кредиту), змісту програми, методики здійснення модульного к

Курс: підготовка спеціалістів

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

1

2

3

Кількість кредитів ECTS: 3

Модулів: 1

Змістових модулів:3

Загальна кількість годин:

108

Тижневих годин: 6

6.0601

6.060102

Юридична освіта,

Бакалавр

Обов’язкова:

Студенти:

2 курс – 4семестр – Правознавство

2курс – 4 семестр – Психологія

Лекції (теоретична підготовка): 20 годин

Семінари: 22 години

Практичні заняття +модульний контроль: 12 годин

Самостійна робота: 54 годин

Вид контролю: залік

онтролю та визначення підсумкового рейтингу, переліку літератури.

Мета:

- знання про етику та естетику як філософські науки, основні етичні та естетичні категорії.

- вміння оперувати термінологією етичними та естетичними категоріями, аналізувати на емпіричному та науковому рівні процеси, що відбуваються в соціальному житті, використовувати в професійній діяльності основні теоретичні і практичні положення етики та естетики.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, дослідницький, експериментальний, метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

вхідний контроль, оперативний контроль, поточний контроль, підсумковий контроль.

2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

2.1. У зв’язку з тим, що вивчення етика та естетики в юридичних закладах є обов’язковим, і ґрунтуючись на багаторічному досвіді викладання її у вузах системи МВС України, а також з урахуванням наданого Радам вузів права самостійно встановлювати бюджет часу та зміст програми, курс розраховано на вивчення в обсязі 108 годин аудиторних, семінарських і практичних занять.

У програмі реалізується раціональне поєднання загальноосвітнього та професійного навчання студентів, максимальне наближення курсу до специфіки правознавчого фаху. Її доповнено теоретичним матеріалом, значимим із точки зору інтенсифікації діяльності в різних галузях юридичної практики.

Увага у вивченні предмета повинна приділятись світоглядним та духовно-практичним аспектам відношення людини до світу.

Значний історико-філософський курс, представлений в програмі дозволяє прослідити становлення етики та естетики не тільки в світоглядному аспекті, а й у методологічному. Знання методології пізнавального процесу є необхідним для юриста-правознавця.

  1. Курс підготовки бакалаврів.

Кількість кредитів, відповідно до ECTS — 1 (за спеціальності “Право”).

Загальна кількість годин — 108 годин

Змістовних модулів для факультетів за спеціальністю “право” - 3.

Змістовних модулів для факультетів за спеціальністю “психологія” - 3.

  1. Курс читається для студентів спеціальності

0601 Право.

.... Психологія

3.1. Характеристика навчального курсу.

Етика та естетика читається на факультетах за спеціальністю ”право” та “психологія” на другому курсі протягом протягом ІІ семестру і включає такі види занять як лекції, семінари та самостійна робота

Вивчення курсу завершується заліком.

На семінарські заняття виносяться теми, які націлюють студентів на всебічне і дискусійне обговорення тем. На заняттях передбачено виступи з рефератами та фіксованими виступами, що неодмінно приводить до активізації пізнавальної діяльності учасників семінару.

При підготовці до семінарських занять, студенти можуть ознайомитись з кафедральними методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності ННІПП КНУВС.

Кожен студент зобовязаний відпрацювати всі пропущені лекції і семінари з лектором або викладачем на семінарському занятті у встановлений ними час, незалежно від причин пропуску занять.

Лекцій з дисципліни “Етика та естетика” - 20 годин. На семінарські та практичні заняття виносяться ті проблеми, що потребують більш глибокого осмислення та детального обговорення і відзначаються певною складністю. Їх вивчення здійснюється шляхом всебічного і детального розгляду на семінарських заняттях, виходячи з лекційного і самостійно опрацьованого матеріалу під час вивчення рекомендованої літератури.

На семінарських заняттях активно застосовується обговорення реферативних доповідей, що дає можливість студентам через більш детальне заглиблення в проблемне питання розібратися в ньому і, відповідно, засвоїти тему та набрати додаткові бали за модульно-рейтинговою технологією навчання.

До семінарських занять студенти можуть ознайомитися з кафедральними, дидактичними матеріалами та методичними розробками, а також з навчальною та науковою літературою, яка є в наявності в бібліотеці ННІПП КНУВС та інших бібліотеках м.Києва.

Самостійна робота є індивідуальним видом роботи кожного студента над першоджерелами та навчальними посібниками і підручниками. Самостійна робота оцінюється викладачем за результатами виступів на семінарах, конференціях та при проведенні практичних занять. В рамках курсу “Етика та естетика” самостійна робота складає 54 годин.

Контроль за сомостійною роботою студентів здійснюєься після вивчення модуля. Студентам також виділяється час для консультацій з викладачами кафедри.

Модульно-рейтинговий контроль. Кожен студент, відповідно до програми курсу, після завершення вивчення модуля зобовязаний здати модульний контроль (в письмовій формі чи в компютерному класі) і отримати відповідні бали. Підсумковий рейтинговий бал за дисципліну визначається в кінці курсу і служить основою для визначення підсумкової оцінки за дисципліну.

Підсумковий контроль курсу “Етика та естетика” проходить у формі заліку.

3.2. В результаті вивчення дисципліни випускник інституту повинен:

Знати:

 1. предмет етики та естетики як філософських наук.

 2. зміст і суть світової і вітчизняної етичної та естетичної думки, а також тенденції в розвитку моралі та художньої дійсності протягом всієї світової історії.

Вміти:

 1. розрізняти етичні та естетичні категорії.

 2. Піднімати пролеми на рівні етики і акумулювати їх у рефератах і виступах на семінарах, на конференціяї та в практичній діяльності.

Мати навички:

 1. вивчення та наукового аналізу літератури з галузі етики та естетики.

 2. аналізу і обгрунтування особливостей сучасних тенденцій в розвитку естетичної дійсності і моралі;

Бути ознайомленим:

- з історією етичної та естетичної думки.

3.3. Модульний тематичний план

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни “Етика та естетика” містять організаційно-методичні рекомендації, поради та завдання щодо проведення семінарських і практичних занять, а також самостійної роботи.

Призначені для студентів факультету права та підприємництва зі спеціальностей “Правознавство” а “Психологія” Київського інституту внутрішніх справ.

3.4. Розрахунок рейтингової оцінки змістовного модуля (модулів) та умови отримання підсумкової оцінки залікового кредиту

Для розрахунку рейтингової оцінки пропонується використати єдину бальну систему оцінювання академічної успішності студентів з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету

A

5 (відмінно)

90-100

BC

4 (добре)

75-89

DE

3 (задовільно)

60-74

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

35-59

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

1-34

Розрахунок бальної оцінки змістовного модуля складається з наступних елементів:

М1 = М01+…Кп, де

М0 - початкова максимальна «вартість» змістовного модуля в балах, яку можна отримати під час поточного тестування. Вона становить 90 балів.

Максимальна бальна оцінка змістовного модуля (100 балів) досягається шляхом додавання «вартості» коефіцієнтів (К1+…Кп), які враховують якість аудиторної роботи та творчої діяльності.

Таблиця бальних коефіцієнтів

Поточні оцінки семінарських занять

К1

«5» (відмінно)

«4» (добре)

«3» (задовільно)

«2» (незадовільно)

+5

+4

+3

-2

Відвідування семінарських занять

К2

Постійно

За кожний пропуск

+1

-2

Термін складання модуля

К3

Поза терміном та повторне складання

-1

Зразок розрахунку:

Початкова вартість (модульного контролю) модуля (М0) = 90 балів

Результат модульного тестування = 50 балів

К1 - «5», «4», «3» = 12 балів – оцінки, отримані на семінарах модулях

К2 – постійно = +1 бали

К3 –поза терміном = – 1 бал

М1 = 50+12+1–1 = 62 бали

Якщо оцінка за М1 становить менше 60 балів модульний контроль проводиться повторно. Незадовільні оцінки , пропуски семінарських та практичних занять вважаються відпрацьованими за результатами модульного контролю.

Підсумковий рейтинг (в балах) за навчальну дисципліну (заліковий кредит) визначається за формулою:

А). За умови не складання студентом заліку

R д1 = Rм + ДБ , де

Rд1 - підсумковий (загальний) рейтинг за дисципліну

підсумковий модульний рейтинг, що визначається як середнє арифметичне (сума балів всіх модульних контролів поділена на їх кількість)

ДБ – додаткові бали за навчально-творчу діяльність (реферат, наукова робота (з виступом або без нього) тощо). Їх види та «вартість» визначаються кафедрою.

Студент протягом семестру може підготувати не більше одного реферату чи наукової роботи з дисципліни.

Якщо сума балів R д 1 складає більше 60 балів, студент може отримати залік без їх складання. У разі отримання меншої суми балів або бажання підвищення підсумкового рейтингу з дисципліни, складання заліку, обов'язкове.

Б). За умови складання заліку.

Rд1 + БВ

R д = ------------, де

2

БВ – «бальна вартість» заліку максимально становить 100 балів. Його пропонуються проводити у формі тестування . Тести складаються з вибіркових завдань всіх модульних контролів.

Зразок розрахунку :

R д1 = 80 балів

БВ = 70 балів

80 + 70

R д = ------------ = 75 балів, що дорівнює оцінці добре

2

До заліку допускаються студенти , які позитивно склали всі передбачені модульні контролі.

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

для студентів юридичного факультету та факультету права та підприємництва зі спеціальностей “Правознавство” та “Психологія”ТЕМА

Всього годин

Самостійні заняття

Під керівництвом викладача

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття + МК

Змістовний модуль І. Етика як філософська наука про мораль

36

16

10

8

2

1

Тема 1. Предмет, структура і функції етика як науки.

8

4

2

2

2

Тема 2. Категорії моральної свідомості і моральної самосвідомості.

10

4

4

2

3

Тема 3. Категорії моральної діяльності і моральних відносин.

8

4

2

2

4

Тема 4. Новітні теоретичні пошуки. Проблеми прикладної етики. Етика юриста.

8

4

2

2

5

Модульний контроль

2

2

Змістовний модуль ІІ. Естетика як філософська наука.

36

12

10

12

2

6

Тема 5. Предмет естетики, історія і теорія проблеми

8

2

2

4

7

Тема 6. Основні естетичні категорії

10

2

4

4

8

Тема 7. Мистецтво в системі людської життєдіяльності

8

4

2

2

9

Тема 8. Художня творчість як об`єкт естетичного аналізу

8

4

2

2

10

Модульний контроль

2

2

Змістовний модуль ІІІ. Художні методи та стилі мистецтва.

36

26

0

2

8

11

Тема 9. Художньо-естетичні пошуки в історії розвитку мистецтва від витоків до Нового часу.

18

12

2

4

12

Тема 10. Художні стилі та напрямки в мистецтві ХХ — ХХІ ст.

16

14

2

13

Модульний контроль.

2

2

Разом по дисципліні

108

54

20

22

12

5. Література.

Етика.

Основна.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кафедра гуманітарних дисциплiн (2)

  Методичні рекомендації
  Філософія Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011.
 2. Кафедра гуманітарних дисциплiн (4)

  Методичні рекомендації
  Історія української культури Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-науковий інститут права та психології Київського національного університету внутрішніх справ, 2011.
 3. Кафедра гуманітарних дисциплiн (3)

  Методичні рекомендації
  Культурологія Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011.
 4. Кафедра гуманітарних дисциплiн (5)

  Методичні рекомендації
  Філософія права Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Навчально-науковий інститут права та підприємництва Національної Академії внутрішніх справ.
 5. Кафедра гуманітарних дисциплiн (6)

  Методичні рекомендації
  Конфліктологія: Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. – Київ: Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011.

Другие похожие документы..