Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
изучение студентами политических аспектов геоэкономики, теоретических и методологических основ этой новой отрасли знания, изучающей мировое экономичес...полностью>>
'Реферат'
Настоящее методическое пособие предназначено для студентов ТМЦДО заочной формы обучения, выполняющих выпускную квалификационную работу по специальнос...полностью>>
'Публичный отчет'
Лиховской техникум железнодорожного транспорта – филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский...полностью>>
'Регламент'
3. Корпоративный университет как инновационный подход к организации системы профессионального развития государственных гражданских служащих Томской об...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

юридичний факультет

кафедра теорії та історії держави та права

Укладачі: М.І.Неліп, О.Б.Костенко, Н.А.Вангородська

ІСТОРІЯ

ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 «Право»

Затверджено:

на засіданні кафедри

теорії та історії держави і права

Протокол № 3

від “26”листопада 2009 р.

Декан юридичного факультету

____________ І. С. Гриценко

КИЇВ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ»

Історія політичних і правових учень. Робоча навчальна програма / М.І.Неліп, О.Б.Костенко, Н.А.Вангородська. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2009. – 72 с.

Укладачі:

к.ю.н., доц. Неліп Михайло Іванович

к.ю.н., доц. Костенко Олександр Борисович

ас. Вангородська Наталія Аркадіївна

Лектори:

к.ю.н., доц. М.І. Неліп

к.ю.н., доц. О.Б. Костенко

к.ю.н., доц. Н.І. Кабанець

Викладачі:

к.ю.н., доц. М.І. Неліп

к.ю.н., доц. О.Б. Костенко

к.ю.н., доц. Н.І. Кабанець

ас. Н.А. Вангородська

ас. О.І. Вернік

ас. К.В. Ліщук

Рецензенти:

к.ю.н., проф. В.О. Котюк

к.ю.н., доц. В.П. Марчук

Погоджено

з науково-методичною комісією

Протокол № 6

від «04» грудня 2009 р.

_______________

ЗМІСТ

вступ

4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

8

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

10

Змістовий модуль І.

11

Змістовий модуль ІІ.

30

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ НА ІСПИТ

43

Рекомендовані теми курсових та дипломних робіт

46

Література

45

вступ

Історія політичних і правових вчень відноситься до числа теоретико-історичних дисциплін, що носять фундаментальний, світоглядний характер. Ця навчальна дисципліна тісно пов'язана із історією держави і права, загальною теорією держави і права, філософією права, соціальною філософією і іншими напрямами гуманітарної думки. Мета історії політичних і правових вчень – на конкретному історичному матеріалі показати закономірності становлення політико-правової культури цивілізації в аспекті виникнення і розвитку теоретичних знань про право і державу, природу політичної влади і законодавство в контексті формування і затвердження в історії загальнолюдських і національних політико-правових цінностей.

Плани семінарських занять призначені для використання студентами в процесі підготовки до семінарів, а також безпосередньо в процесі семінарських занять по історії політичних і правових вчень. Метою семінарських занять є допомога студентам у вивченні учбового курсу, а також сприяння більш глибокому і всебічному розгляданню і аналізу важливих і складних питань історії вчень про державу та право.

Вивчення курсу політичних і правових вчень відповідає завданням гуманізації процесу становлення юридичного мислення студентів, допомагає їм самовизначитися в особистих світоглядних позиціях та духовних інтересах, сприяє формуванню їх правової культури.

Завдання семінару – на основі першоджерел забезпечити засвоєння учбового матеріалу програми курсу шляхом вільного та ґрунтовного обговорення ідей, теорій, вчень, визначення їх дискусійного характеру, визначення концептуальних положень, які ввійшли до арсеналу загальнолюдських і національних політико-правових цінностей, а також тих теоретичних положень, які використовуються сьогодні.

При підготовці до семінару студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, і перш за все твори тих мислителів, які стануть предметом обговорення. Студенти також повинні ознайомитися із змістом відповідних інтерпретацій творчості видатних мислителів, що надає можливість визначити історичну долю їх політико-правової спадщини.

Виступ на семінарі слід будувати так, щоб відобразити в ньому наступні моменти:

1. Світоглядні, соціально-економічні, та культурологічні закономірності виникнення і формування певної політико –правової доктрини.

2. Твори, в яких воно знайшло відображення.

3. Характеристика змісту вчення, доктрини, концепції ( логіко-теоретична і соціально-філософська основа, понятійно-категоріальний апарат, програмні положення).

4. Внесок того чи іншого мислителя в розробку певної політико-правової проблеми, історичне значення відповідних ідей, доктрин та вчень в контексті їх впливу на сучасність і майбутнє.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна “Історія політичних і правових вчень” викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

 • Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в другому семестрі складають іспит. На екзамен виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у першому семестрі за один ЗМ дорівнює 30-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 30 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

Параметри

Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 30

0 - 30

0 - 40

0 - 100

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 бал;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 5 балів;

 • домашня робота – до 5 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 5 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної зимової сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

Шкала оцінювання:

За шкалою університету

100-бальн. система

Оцінка за національною шкалою

та шкалою університету

90 – 100

відмінно

5

75 – 89

добре

4

60 – 74

задовільно

3

0 – 59

незадовільно

2

Приклад розрахунку оцінки знань студента:

12 балів ЗМ1 + 15 балів ЗМ2 + 49 балів КПМ = 76 бал – оцінка знань студента за семестр.

За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 4 – „добре”.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин

лекції

семінари

Самостійна робота студента

Змістовий модуль І

Вступ. Предмет і методологія історії

політичних і правових вчень

1

Політичні і правові вчення в суспільствах

Стародавнього Сходу.

1

Політичні і правові вчення у Стародавній Греції.

2

2

Політичні і правові вчення в Стародавньому Римі.

2

Політичні та правові вчення Середньовіччя.

2

Політична і правова думка Арабського Сходу

2

Політичні і правові вчення в Західній Європі в XVI сторіччі.

2

2

Политико-правові вчення в Росії у ХV - ХХ ст.

2

Політичні і правові вчення в Голландії у ХVII ст.

2

Політичні і правові вчення в Англії у ХVII ст.

2

2

Політичні і правові вчення європейського Просвітництва кінець XVII - XVIII cт.

2

2

2

Політичні і правові вчення у США в XVII - XIX ст.

2

Політичні і правові вчення в Німеччині в кінці XVIII - на початку XIX сторіччя.

2

4

Всього за змістовим модулем І:

18

12

8

Змістовий модуль ІІ

Політико-правова ідеологія західноєвропейського консерватизму.

2

Західноєвропейська політична і правова ідеологія першої половини XIX сторіччя.

2

2

Західноєвропейська політико - правова ідеологія в другий половині XIX сторіччя.

2

4

Західна політико-правова ідеологія ХХ сторіччя.

2

2

2

Розвиток української політичної і правової думки в ХI - ХХ ст.

2

4

Погляди на державу і право вчених

Київського університету Св. Володимира.

4

2

2

Всього за змістовим модулем ІІ:

14

12

6

Всього

32

24

14

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль І

Лекція 1. Вступ. Предмет і методологія історії

політичних і правових вчень

1. Історія політичних і правових вчень як самостійна юридична навчальна дисципліна. Завдання курсу. Актуальність вивчення курсу (дискусійність, альтернативність рішення політико-правових проблем у минулому і сьогоденні). Юридичний характер історії політичних і правових вчень.

2. Поняття і загальна характеристика структури і змісту політико-правового вчення, (доктрини, концепції):

- соціально-філософська і логіко-теоретична основа;

- онтологічна, аксіологічна, деонтологічна та гносеологічна характеристика;

- понятійно-категоріальний апарат;

- програмні положення.

3. Проблема єдності політичного і правового, соціальні та економічні закономірності виникнення і формування політико-правових доктрин, співвідношення загальнолюдського і національного, класового.

4. "Вічні" проблеми історії політичних і правових вчень.

5. Класифікація політичних і правових вчень – основні підходи до класифікації, підстави. Причини і наслідки різноманітності (багатоманітності) вчень, напрямків, шкіл та тенденцій у політико-правовий ідеології.

6. Методологія історії політичних і правових вчень. Система методів складається з великого арсеналу методів, що використовуються в процесі пізнання змісту політико-правової доктрини:

- загальнонаукові методи – логічний, догматичний, метод класифікації (систематизації), узагальнення, аналізу і синтезу, дедукції та індукції, аналогії, порівняння та протиставлення, гіпотетико-дедуктивний метод;

- загальнофілософські методи – діалектичний, ідеалістичний, феноменологічний, герменевтичний, метод лінгвістичного аналізу та ін.;

- власне історичні (історико-правові) методи – синхронний, хронологічний, діахронний (метод періодизації), порівняльно-історичний, ретроспективний та ін.

- власне юридичні методи – порівняльно-правовий, логіко-юридичний, метод нормативно-догматичного аналізу, тлумачення права та ін.;

- міждисциплінарні методи – структурно-системні, статистичні, моделювання, методи соціальної психології та ін.

7. Логіка чинності /функціонування/ метода. Проблема вибору найбільш оптимального і ефективного метода в процесі оцінки змісту і значення політико-правової концепції. Співвідношення історичного (наприклад, принцип хронології) і логіко-теоретичного методів, суб'єктивного і об'єктивного. Проблема наступності та нового в історії політико - правових вчень.

8. Періодизація історії політичних і правових вчень.

Лекція 2. Політичні і правові вчення в суспільствах

Стародавнього Сходу.

1. Загальна характеристика міфологічних та релігійних уявлень про політику, державу та право

Природа міфологічних та релігійних уявлень (синкретичність як методологія міфу; тотожність інформативного та нормативного в міфології; природа найдавніших заборон).

Міфологія про земний порядок як частину загальносвітового і космічного устрою. Присутність божественних засад у природі людських взаємовідносин. Плюралізм міфологічних версій у відображенні різних соціально-політичних впорядкувань. Природа впорядкування та регуляції відповідних суспільних відносин. Взаємозв’язок міфу та релігії у сфері політико-правових поглядів. Вплив міфів на наступну державно-правову ідеологію.

2. Загальна характеристика релігійно-міфологічних уявлень про політику, державу і право в країнах Стародавнього Сходу в II – I тис. до н.е.

Принципи божественної справедливості та природа поведінки людини і правителя у древньоєгипетських джерелах ("Повчення Птахотепа", "Книга мертвих", "Повчення гераклеопольського царя свому сину", "Речення Іпусера"); Принцип божої кари за порушення справедливості ("стезя Шамаша") в древньошумерської міфології та у Вавилоні (Закони Хаммурапі). Зорастрийські уявлення про природу та призначення держави.

3. Політико-правова ідеологія Стародавньої Індії / брахманізм, ранній буддизм, школа локаяти (чарвака) /

Джерела брахманізму (Веди, Упанішади). Поняття "дхарми" як божественного передвстановленого нормативу. Розвиток ідеології брахманізму в дхармасутрах і дхармашастрах, в "Манавадхармашастрі" ("Наставлення Ману о дхармі"). Критика брахманізму буддизмом. Інтерпретація буддизмом дхарми у "Дхаммападі" ("Стезя закону"). Моральні принципи раннього буддизму, уявлення про природу покарання и законність. Критика брахманізму школою локаяти (обґрунтування "природності моралі", що засновується "на суспільній згоді та корисності"). Політико-правовий принцип користі (артха) в "Артхашастре" Каутильи.

4. Політико-правова ідеологія в Стародавньому Китаї. Даосизм. Етико-політичні погляди Конфуція. Моїзм. Легізм.

Погляди Лао-цзи як засновника даосизму (головне джерело "Дао де дзін"). Політико-правові аспекти трактування принципу "дао".

Вчення Конфуція (погляди, що викладені у книзі "Лунь юй") про державу та право. Патріархально-патерналістський характер його концепції держави. Принцип доброчесності Конфуція. Моральні засади державного управління. Протиставлення правління "за допомогою закону та покарань" та правління "за допомогою доброчесності та ритуалу". Принцип "виправлення імен".

Політико-правові ідеї Мо-цзи. "Воля неба" як модель людських взаємовідносин ("єдиний зразок справедливості"). Теорія договірного походження держави. Соціальні аспекти ідеології моїзму.

Ідеологія легізму (Шан Ян, Хань Фей). Критика легістами (законниками) конфуціанства, традиційного морального праворозуміння. Розуміння легістами ролі законів у державі. Державна влада і народ. Принцип колективної відповідальності. Принципи “недіяння правителя” та мистецтва управління Хань Фея.

Лекція 3. Політичні і правові вчення у Стародавній Греції.

 1. Загальна характеристика політико-правової ідеології у Стародавній Греції.

Закономірності виникнення політико-правової ідеології у Стародавній Греції та її взаємозв’язок з державотворчими процесами. Проблема елліноцентризму. Загальні парадигми і специфіка теоретичних підходів (концепція природного права, договірного походження держави) до розуміння природи держави та права. Періодизація політико-правової думки.

 1. Політико-правова думка раннього періоду (ІХ – VІ ст. до н.е.).

Трансформація міфологем як наслідок раціоналізації та розуміння етичного характеру держави та права.

Творчість Гомера ("Іліада" та "Одиссея"). Взаємозв’язок "дике"(справедливість) и "темісу" (звичай, звичаєве право) у Гомера.

Творчість Гесіода - поеми ("Теогонія" та "Турботи та дні"). Бог як уособлення морально-правового принципу. Призначення богині Евномії у Гесіода. Значення ідеї "золотого віку" у регресистській "зміні віків" Гесіода.

"Сім мудреців" (Фалес, Піттак, Періандр, Біант, Солон, Клєобул та Хілон). Ідея панування справедливих законів у суспільному житті поліса. Реформи Солона.

Піфагор та його школа (Архіт, Лізіс, Філолай та ін.). Зміст філософських основ при перетворенні політико-правових порядків. Зміст поняття "рівність" та визначення “справедливості”.

Проекти ідеального полісного устрою Фалея Халкедонського і неопіфагорейця Гіпподама.

Парадигма "арістократії" як політико-правового и морального принципу (піфагорійці, Геракліт. Феогнід Мегарський). Взаємодія політико-правових та філософських поглядів у Геракліта (проблема співвідношення "логосу" і "закону").

3. Розквіт давньогрецької політико-правової думки (V – перша половина IV ст. до н.е.).

Демокріт про співвідношення штучного і природного в еволюції суспільства. Проблема закону. Взаємозв’язок держави та загального блага.

Софісти (Протагор, Горгій, Гіппій, Антіфонт, Фразімах, Пол Агригентський. Каліклес, Лікофрон, Алкідам Елейський). Уявлення софістів про природне право. Протиставлення "законів поліса" та "законів природи". Фразімах про сутність політики. Лікофрон про договірне походження держави.

Сократ. Уявлення про єдність законного і справедливого. Розумне як основа політико-правових явищ.

Платон. Божественне та ідеальне як філософська засада політико – правової доктрини Платона. Природа держави та класифікація її форм. Проекти "ідеальної держави" у діалогах "Держава" і "Закони". Проблема справедливості у Платона.

Аристотель. Сутність держави та права. Політика як наука. Правильні та неправильні форми держави. "Політія" як найкраща форма правління. Поняття справедливості. Визначення природного права. Теорія закону. Відносини пана та раба. Ідеологія "середнього класу". Політико-правові аспекти критики Платона. Історичне значення поглядів Аристотеля на державу та право.

4. Політико-правова думка періоду еллінізму (друга половина IV – II ст.до н.е).

Епікур. Етичні передумови політичної ідеології Епікура. Природа та цілі держави. Трактування закону як наслідку суспільного договору. Епікур про співвідношення договору та справедливості.

Стоїки. Періодизація стоїцизму. Ідеї Зенона і Хрісіппа. Доля як "природний та загальний закон". Сутність держави. Космополітизм як політико-правовий принцип. Критика полісної організації.

Полібій. Розуміння природи розвитку політичних явищ. Циклічна зміна основних форм держави. Змішана форма держави.

5. Історичне значення античної політико-правової ідеології.

Особливе значення доктрини природного права, договірного походження держави, розрізнення форм державного правління у наступній еволюції політико-правової культури людства.

Семінарське заняття 1.

Вчення Арістотеля про державу і право.

1. Загальна політико-правова характеристика закономірностей розвітку Стародавньої Греції.

2. Вчення Арістотеля про державу.

3. Вчення Арістотеля про право.

4. Історична доля політико-правових ідей Арістотеля.

Навчальна література:

Основна:

Аристотель. Политика. // Сочинения : В 4 т. – М., 1983

Аристотель. Политика. Афинская полития. – М., Мысль, 1997.

Допоміжна:

 1. Кечекьян С.Ф. Учение Аристотеля о государстве и праве. – М.,-Л.1947.

 2. Кечекьян С.Ф. История рабовладельческого государства и права Древней Греции. – М., 1957.

 3. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1966.

 4. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

 5. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М., 1979.

 6. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

 7. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. – М., 1988.

 8. Разумович Н.Н. Политическая и правовая культура: идеи и институты Древней Греции. – М., 1989.

 9. Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994.

 10. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., Основи, 1995.

 11. Аннерс Э. История европейского права. – М.,Наука, 1996.

 12. Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. – М., 1989.

Лекція 4. Політичні і правові вчення в Стародавньому Римі.

1. Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Древньому Римі.

Періодизація. Стародавній Рим як спадкоємець політико-правових ідей Давньої Греції. Криза полісного державного устрою та ідеології. Взаємозв’язок політичної історії Стародавнього Риму та розвитку політико-правової ідеології.

2. Вчення Цицерона про державу і право. Природа держави та права. Визначення держави. Проблема найкращого державного устрою та критерії класифікації його форм. Справедливість і право. Визначення природного права. Співвідношення права та закону.

3. Політико-правові погляди римських стоїків /Сенека, Епіктет, Марк Аврелій Антонін/.

Природне право и природна держава у римських стоїків. Проблема рабства. Марк Аврелій Антонін про рівність.

4. Політико-правові ідеї римських юристів /Гай, Папініан, Ульпіан, Павло/.

Трактування природного права. Поняття справедливості у римських юристів. Ульпіан про публічне та приватне право. Право народів. Праворозуміння Павла. Папініан про закон. Історичне значення ідей римських юристів.

5. Політико-правова ідеологія раннього християнства.

Новий Завіт (Євангелії та ін.) як джерело політико-правових ідей християнства. Правові принципи і норми Нового Завіту. Ідеї всезагальної рівності та свободи, справедливості та природного права в ранньому християнстві.

Політико-правові погляди Тертуліана, Кепріана, Євсевія, Іоанна Златоуста. Соціально-політичний критицизм. Природа держави та права у світлі есхатологічної ідеології та месіанізму. Антична критика християнства.

Наступна еволюція раннього християнства (формування духовенства, канонізація християнської літератури).

6. Політико-правові погляди Аврелія Августина.

Держава та право в християнській концепції Августина. Концепція історії людства. Політико-правове трактування гріха. Проступок і злочин. Доктрина "двох градів". Вплив Августина на розвиток політико-правової ідеології в епоху середньовіччя.

Лекція 5. Політичні та правові вчення Середньовіччя.

1. Загальна характеристика політико-правової думки середньовічного суспільства.

Світогляд феодального суспільства. Соціально-політичні протиріччя, боротьба між світською та духовною владою. Особливості політико-юридичного мислення.

2.Особливості державно-правового розвитку Візантії.

Обґрунтування імператорського самодержавного режиму. Традиція обожнення імператора (Євсавій Кесарійський). Доктрина “симфонії світської і духовної влади”. Звід законів Юстиніана та його вплив на розвиток політико-правової культури. Агафій Маринійский про свободу особи та віротерпимість. Праця Іоана Дамаскіна “Джерело знань”. Ідеальний державний порядок в уявленні Михайла Псела. Трактат Костянтина Багрянородного “Про управління імперією”. Вплив візантійських політико-правових ідей на розвиток політичної та правової думки Київської Русі.

3. Політико-правове вчення Фоми Аквінського. Формування політико-правової ідеології католицизму.

Інтерпретація античних уявлень про право і державу. Ідея божественної побудови світу і природа влади. Вчення Фоми про закони. Діалектика законів бога і законів людських.

Сутність та призначення держави. Монархія як політичний ідеал. Вплив Фоми на католицьку філософію права і держави.

4. Середньовічні єресі.

Значення ранньохристиянських єресей ( аріанство, несторіанство, донатизм, сутність тринітарних спорів). Кінець VII ст. - перемога ортодоксального християнства.

Зміст і значення єресей XI-XIII ст.ст. (богоміли, патарени, вальденси, альбигойці – “катари”)

Бюргерські і плебейські ( селянські) єресі другої половини XIV-XV ст.ст. (Джон Уікліф, Ян Гус, лолларди, таборити). Історичне значення.

5. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського.

М.Падуанський про співвідношення церкви та держави, божественного та людського законів у творі «Захисник миру». Критика домагань католицької церкви на світську владу. Природа та організація державної влади. Народ і держава. Принцип підзаконності дій уряду.

6.Середньовічна юридична думка.

Загальна характеристика юридичної думки середньовіччя. Принципи методології. Проблематика природного та позитивного права. Школа глосаторів /Ірнерій/. Легісти. Рецепція римського права. Прибічники звичаєвого права про природу державної влади. Трактат Генрі Бректона «Про закони та звичаї Англії». Представники канонічного права. «Кодекс Грациана». Історичне значення.

Лекція 6. Політична і правова думка Арабського Сходу

1. Формування і розвиток мусульманської політико-правової думки.

Коран як джерело мусульманського права. Норми і принципи Корана. Сунни. Доктринальна розробка мусульманського права у VIII ст. Проблеми тлумачення.

“Іджтихад” як принцип свободного розсуду судді. Правові школи мусульманського права XI ст. Суніти та шиїти. Нормативно-юридичний і етико-філософський підходи до проблем держави та права.

Абуан-Насром аль-Фарабї – батько арабської політичної філософії.

Трактати аль-Фарабї “Афоризми державного діяча”, “Громадянська політика”.

Ібн Сіна про сенс політичного знання.

Арабсько-мусульманська філософія Ібн Рушда. Релігія як політичне містецтво.

Проблема ідеальної держави. Правові ідеали.

Ібн Хальдун про природу влади. Єдність філософського та юридичного підходів до держави у трактаті “Мукаддима”. Питання еволюції держави.

Теорія халіфату аль-Маварді.

2. Мусульманська правова думка в ХVІІ-ХVІІІ ст.ст.

3. Історична доля мусульманської політико-правової доктрини у ХІХ – ХХ ст ст.

Джемаль ад-Дин аль Афгані як засновник ісламської реформації. Принципи влади. “Представницька консультативна форма” держави.

Мухаммед Абдо про природу “справедливої” ісламської влади. Шаріат як природне право мусульман.

Мусульманська теорія держави Мухаммеда Рашид Ріда у трактаті “Халіфат, або Великий імамат”.

“Іслам і основи влади” Алі Абдель Разека. Державні форми мусульманського правління.

Лекція 7. Політичні і правові вчення в Західній Європі в XVI сторіччі.

1. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Відродження і Реформації.

Гуманізм як ідеологія Відродження. Формування буржуазного (юридичного) світогляду Зародження нової світської політичної науки. Мета і наслідки Реформації.

2.Політична доктрина Ніколо Макіавеллі (Італія).

Ідея об’єктивної історичної необхідності та закономірності. Політика як досвідна наука. Критика ролі релігії в суспільному та державному житті. Зміст політичної поведінки. Принципи політичного мистецтва. Визначення, зміст та призначення держави. ”Глас народу-глас божий”. Погляди на природу монархії та республіки. Значення творчості Макіавеллі в наступному розвитку світової політичної ідеології.

3. Політичні і правові ідеї Реформації ( Мартін Лютер, Томас Мюнцер (Німеччина), Жан Кальвін (Швейцарія).

Критика офіційної доктрини римо-католицької церкви. Перетворення церковної організації. Природа взаємовідносин церкви та держави М.Лютер про проблему внутрішньої релігійності людини. Зміст юрисдикції держави. Методологічна єдність природного права та основ функціонування світської влади.

Ідея рівноправності людей Томаса Мюнцера. “Християнський союз та братерство”. Принципи справедливого суспільного устрою. Природа та цілі держави. Критика М.Лютера.

Догмат “про божественне приречення” Жана Кальвіна. Критика свавілля та насильства.

Право на опір тиранії. Діалектика державної влади і мирського життя людини.

4. Тираноборці /Етьен де Ла Боесі (Франція)/

5.Вчення Жана Бодена (Франція) про державу.

Ж. Боден як буржуазний ідеолог королівського абсолютизму. Концепція світської національної централізованої держави. Ідея “державного суверенітету” Ж. Бодена. Принцип єдності, неподільності та постійності влади. Питання про обмеження влади суверена.

6. Політико - правова ідеологія раннього європейського соціалізму /Томас Мор (Англія), Томазо Кампанелла (Італія)/.

Історичні причини виникнення соціальної утопії Т. Мора в Англії на початку XVI ст.

Державно-правовий аспект критики Т. Мором сучасного йому суспільства. Держава та право в «Утопії» Т. Мора. Історичне значення політико-правових ідей Томаса Мора.

“Місто Сонця” Т.Кампанелли.

Семінарське заняття 2. Державно-правові погляди Томаса Мора.

1. Історичні причини виникнення соціальної утопії Т. Мора в Англії на початку XVI ст.

2. Державно-правовий аспект критики Т. Мором сучасного йому суспільства.

3. Держава та право в «Утопії» Т. Мора.

4 Історичне значення політико-правових ідей Томаса Мора.

Навчальна література:

Основна:

Томас Мор.Утопия. М., 1978.

Допоміжна:

 1. Бонташ П.К., Прозорова Н.С. Томас Мор. М., 1983.

 2. Джордж Г.Себайн, Томас Л. Торсон. Історія політичної думки. К., Основи, 1997.

 3. Лейст О.Э. Вопросы государства и права в трудах утопистов-социалистов XVI- XVIII вв. М., 1966.

 4. Шамарин Э.В. Государственно-правовые взгляды предшественников научного социализма в России. Изд.Киевского ун-та, К.,1973

 5. Осиновский И.Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, реформация. М., 1978.

 6. Соколов В.В.Европейская философия ХУ - ХVІІ веков. М., 1984

 7. Рассел Б. Історія західної філософії. К., Основи, 1995

 8. Утопический социализм. М., 1982.

Завдання для самостійної роботи (4 год.):

 1. Раннє християнство (апостольська церква, ап. Павло) про право та закон.

 2. Період патристики (Аврелій Августин “Про град небесний”, та апологетики)

 3. Схоластична традиція (Фома Аквінський, теорія законної держави)

 4. Юридична університетська освіта в Середні віки (глосатори, постглосатори).

 5. Вплив візантійських політико-правових ідей на розвиток політичної та правової думки Київської Русі.

 6. Значення ранньохристиянських єресей (аріанство, несторіанство, донатизм, сутність тринітарних спорів).

 7. Загальна характеристика юридичної думки середньовіччя. Проблематика природного та позитивного права.

 8. Школа глосаторів /Ірнерій/.

 9. Доктринальна розробка мусульманського права у VIII ст. Проблеми тлумачення.

 10. Правові школи мусульманського права XI ст.

 11. Мусульманська правова думка в ХVІІ-ХVІІІ ст.ст.

Лекція 8. Политико-правові вчення в Росії у ХV - ХХ ст.

1. Загальна характеристика розвитку російської політико-правової думки. Характеристика основних етапів розвитку. Спрямованість і зміст.

2 Політична полеміка “нестяжателей” /некористолюбців/…і іосифлян (“стяжателей”) /Ніл Сорський, Максим Грек, Феодосій Косой, Іосиф Волоцький.

3. Філофей і його концепція “Москва – третій Рим”, Федір Карпов, Зиновій Отенський, Іван Пересветов.

4. Полеміка Івана Грозного і Андрія Курбського.

5. Політичні ідеї Івана Тимофеєва і протопопа Аввакума.

6. Політичні і правові вчення в період абсолютизму /Симеон Полоцький, Юрій Крижаніч, Феофан Прокопович, Василь Татищев, Іван Посошков/.

7. Ідеологія “просвіченого абсолютизму”; ідеологія аристократії /Михайло Щербатов/; освітні і ліберальні ідеї /Семен Десницький, Олександр Радищев/.

8. Політична і правова думка першої половини ХIX сторіччя /Михайло Сперанський, Куніцин Олександр Петрович, Микола Карамзин/; політичні програми декабристів: проекти Павла Пестеля і Микити Муравйова; слов’янофіли і західники: Тимофій Грановський, Петро Чаадаєв.

9. Політико-правова ідеологія другої половини ХІХ сторіччя реформаторська течія (Микола Серно-Соловьєвич, Олексій Унковський); «російський соціалізм» (Олександр Герцен, Микола Чернишевський); анархізм (Михайло Бакунін, Петро Кропоткін); ліберальне і революційне народництво (Петро Лавров и Петро Ткачов); лібералізм (Борис Чичерін, Сергій Муромцев, Микола Коркунов, Максим Ковалевський ); консерватизм (Микола Данилевський, Костянтин Леонтьев, Володимир Соловйов).

10. Політико-правові погляди російських філософів і правознавців першої половини ХХ ст. ( Габріель Шершеневич, Сергій Котляревський, Сергій Булгаков, Євген Трубецькой, Павло Новгородцев, Микола Бердяєв, Іван Ільін, Питирим Сорокін, Петр Струве)

11. Політико-правова ідеологія російського марксизму ( Георгій Плеханов,Володимир Ленін, Микола Бухарін, Лев Троцький, Іосіф Сталін)

12 Праворозуміння радянського періоду ( Дмитро Курський, Петро Стучка, Євген Пашуканіс, Михайло Рейснер, І.Разумовський, Андрій Вишинський, С.Кечекьян, В.Нерсесянц та ін).

Лекція 9. Політичні і правові вчення в Голландії у ХVII ст.

 1. Вчення Гуго Гроція про право і державу.

Голландія як перша буржуазна республіка у Європі. Роль Г. Гроція у формуванні юридичного світогляду буржуазії. Розмежування юриспруденції та політики. Доктрина природного права в нових історичних умовах. Сутність права. Природа та призначення держави. Ідеї в області міжнародного права. Вчення про право війни і миру.

 1. Політичне і правове вчення Бенедикта Спінози.

Методологія обґрунтування доктрини природного права. Вчення про походження і сутність держави. Співвідношення політики і практики, політики та етики. Природні права людини та межі державної влади.

Лекція 10. Політичні і правові вчення в Англії у ХVII ст.

1. Основні напрямки англійської політико-правової думки в період буржуазної революції ХVII сторіччя /роялісти –Яків I, Роберт Філмер, індепенденти - Джон Мілтон, Елджертон. Сідней, Джеймс Гаррінгтон/.

2. Політико-правова ідеологія левеллерів /Джон Лілберн/

Принципи влади народу Джона Лілберна. Зміст ”природжених та невідчужуваних прав” та їх спрямованість. Призначення держави та принцип законності.

3. Політико-правові ідеї діггерів /Джерард Вінстенлі/

Комуністичні принципи організації суспільства у ”Законі свободи” Д. Вінстенлі. Проект конституційного устрою.

4. Політико-правова доктрина Томаса Гоббса.

Доктрина природного додержавного стану Т.Гоббса. Особливості теорії природного права і договірного походження держави. Діалектика сили і права. Право і закон. Природа держави. Співвідношення особистості і держави.

5. Політико-правове вчення Джона Локка.

Формування доктрини лібералізму. Концепція політичної влади. Народ як єдине джерело політичної влади. Суспільний договір і громадянське суспільство. Свобода як основа всіх прав людини. Принцип розподілу влад як гарантія запобігання деспотизму та інституційного вдосконалення управління державою. Д. Локк і доктрина буржуазного конституціоналізму.

Семінарське заняття 3. Вчення про державу і право Джона Локка

 1. Історичні умови в Англії після контрреволюційного перевороту і повернення до влад Стюартів. Обґрунтування класового компромісу 1688 р.

 2. Д.Локк про державу.

 3. Д.Локк про право.

 4. Про розподіл влад і особливості погляду Д.Локка.

 5. Вплив поглядів на подальший розвиток політико-правових вчень (Америка).

Навчальна література:

Основна:

 1. Д.Локк Два трактата о правлении. – М. 1988.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Роль Г. Гроція у формуванні юридичного світогляду буржуазії. Розмежування юриспруденції та політики.

 2. Доктрина природного права в нових історичних умовах.

 3. Ідеї в області міжнародного права. Вчення про право війни і миру.

 4. Методологія обґрунтування доктрини природного права Б. Спінози. Природні права людини та межі державної влади у вченнях Б. Спінози.

Лекція 11. Політичні і правові вчення європейського Просвітництва / кінець XVII - XVIII cт.

1. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Просвітництва.

2. Природно-правові вчення в Німеччині /Самуїл Пуфендорф, Христіан Томазій, Христіан Вольф, Вильгельм фон Гумбольдт /.

С.Пуфендорф як основоположник світської юридичної науки в Німеччині. Соціально-етичні засади природно-правової доктрини Пуфендорфа. Проблема рівності. Правові засади держави.

Доктрина природного права Х. Томазія. Співвідношення права та моралі, держави та церкви.

Х. Вольф про державу та право. Право та моральний обов’язок. Природа та завдання держави. Природний та позитивний закон.

Держава і суспільство (індивід) як головна тема В.Гумбольдта. Межі діяльності держави та її цілі. Уявлення про державу “як необхідне зло”. Діалектика людини та громадянина.

3. Політико–правова думка в Італії. Правова теорія Джамбаттиста Віко та Чезаре Беккаріа.

Д.Віко про політичну владу, державу та право як закономірні явища. Завдання політичної науки. Принцип історизму Д.Віко. Розвиток свободи як предмет політичної науки.

Ч. Беккаріа як критик феодальної юстиції. Обґрунтування гуманістичних принципів кримінального права та процесу. Ч. Беккаріа про попередження правопорушень та принципи законності.

4. Політичні і правові вчення у Франції.

Критика феодалізму Вольтером. Концепція природного права. Діалектика свободи і рівності. Принцип необмеженої приватної власності.

Енциклопедисти Дені Дідро, Клод-Андріан Гельвецій, Поль-Анрі Гольбах. Проблеми законодавства та правового виховання при зміні суспільно-політичного ладу. Ідея “освіченої монархії” Д. Дідро. Теза П.Гольбаха про визначальну роль середовища у формуванні особистості. К. Гельвецій про походження держави та роль приватної власності у розвитку суспільства.

Політико-правова доктрина Шарля-Луї Монтеск’є. Вчення про фактори, що визначають “дух законів”. Географічний фактор. Концепція форм державного правління. Зміст вчення про розподіл влад. Ідея взаємних правових “стримувань і противаг” влад. Праворозуміння Ш Монтеск’є. Політична свобода як принцип права. Природа законодавчого процесу.

Жан Жак Руссо та його концепція “суспільного договору” і “народного суверенітету”. Уявлення про природний стан людства. Питання про природу нерівності.

Теорія обдурених і обманщиків та механізм соціально-політичного відчуження. Діалектика суспільного та приватного інтересів. Концепція громадянства. Природа народовладдя. “Самопредставництво” народу. Республіка (політичний організм) як наслідок суспільного договору. Суверенітет як “влада, що спрямована загальною волею”. Співвідношення особистості та держави. Закон та влада. Влада як “сила” на службі права. Теорія закону. Мета “Законодавця”.

Французький соціалізм ( Ж. Месьє, Мореллі, Габрієль де Маблі) .

Ж.Мельє про “тиранічне правління царів”. Доктрина Ж. Мельє про добровільну федерацію самодостатніх громад.

Мореллі про республікансько-демократичну форму правління. Демократія як “природна” державна форма.

Народ як носій верховної влади у Г. Маблі. Співвідношення громадянина та влади, влади та закону у Г. Маблі .

Політико-правова ідеологія Великої французької революції (конституціоналісти, жирондісти, якобінство, Марат, Робесп’єр і Гракх Бабеф).

Деспотизм як головна тема Жана-Поля Марата. Праворозуміння Марата.

Призначення “диктатури” в контексті методології революційного тероризму.

Діалектика демократичних та авторитарних засад в політико-правових поглядах Марата.

Соціальні та державно-правові ідеали Максиміліана Робесп’єра. Засади державної влади. М Робесп’єр про співвідношення терору та справедливості.

Вплив Жан-Жака Руссо на політико-правову доктрину якобінців.

Погляди Г. Бабефа на сутність революції у Франції. Доктрина “народної держави” Г. Бабефа.

“Декларація прав людини і громадянина” як видатне явище європейської політичної та правової думки.

Семінарське заняття 4. Вчення про державу і право Ш. Монтеск’є.

1. Історичні умови формування політико-правової доктрини Ш.Монтескє.

2. Вчення Монтескє про фактори, що визначають “дух законів”.

3. Співвідношення політичної свободи і права.

4. Погляди Ш. Монтескє на державу. Концепція форм державного правління.

5. Доктрина “розподілу влад”. Ідея взаємних “стримувань і противаг” влад.

6. Історична доля доктрини Монтескє про «розподіл влад».

Навчальна література:

Основна:

Монтескье Ш.О духе законов. Избр. произведения.М., 1955.

Монтескье Ш. Персидские письма : В кн.Французский фривольный роман. М., Иолос, 1993.

Допоміжна:

 1. Маркс К.,Энгельс Ф. Соч.2-е изд.Т.1.С.599, Т.3. С.46.

 2. Ковалевский М. Происхождение современной демократии. М., 1895.

 3. Корецький В.М. Монтеск’є . К., 1956.

 4. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в ХVІІІ в. М.,1958.

 5. Баскин М.П. Монтескье. М., 1975.

 6. Прозорова Н.С. Теория «разделения властей» и современное буржуазное государство. Сов. государство и право. 1974, № 9.

 7. Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии.ХVІ - первая половина ХІХ в. М., 1981.

 8. Мишин А.А. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. М., 1984.

 9. Азаркин Н.М. Монтескье : французский мыслитель, юрист. М., 1988.

 10. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение. Томск, 1988.

 11. История буржуазного конституционализма ХVІІ - ХVІІІ вв. М., 1983.

 12. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты./Сов. государство и право. 1990, № 8.

Семінарське заняття 5. Політико-правова доктрина Жан Жака Руссо.

1. Історичні умови формування поглядів Руссо на державу та право.

2. Теорія суспільного договору.

3. Теорія народного суверенітету.

4. Історичне значення політико-правової доктрини Руссо.

Навчальна література:

Основна:

Руссо Жан Жак Эмиль, или о воспитании. М.,1968.

Руссо Жан Жак. Трактаты. М.,1969.

Руссо Жан Жак. Сочинения. М.,1991.

Допоміжна:

 1. Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.2-е изд.Т.1.С.405; Т.20.С.20,143-144.

 2. Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в ХVІІІ веке. М., Изд. АН СССР, 1958.

 3. Алексеев-Попов В.С. О социальных и политических идеях Жан-Жака Руссо// Руссо Жан-Жак. Трактаты. М., 1969.

 4. История диалектики Х1У - ХVІІІ вв. М., 1974

 5. Манфред А.З. Три портрета эпохи Великой Французской революции. М., 1978.

 6. Дворцов А.Т. Жан - Жак Руссо. М., 1980.

 7. Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии. ХVІ - первая половина ХІХ в. М., 1981.

 8. Джибладзе Г.И. Сущность руссоизма. Тбилиси, 1983.

 9. Момджян Х.Н. Французское просвещение ХVІІІ в. М., 1983.

 10. Моряков В.И.Руссо и Радищев об общественном договоре и народном суверенитете//Вестн. Мос.ун-та.Сер.8.История. 1983, № 1.

 11. Занадворова Г.Л. Сентиментализм Руссо. Челябинск, 1983.

 12. Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., Мысль, 1984.

 13. Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм. М., 1984.

 14. Карбонье Ж. Юридическая социология. М.,1986.

 15. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грузнов А.Ф. Западноевропейская философия ХѴІІІ в М., 1986.

 16. Кисель М.А. Французское просвещение и революция. М. Наука, 1989.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Просвітництва.

 2. Співвідношення раціонального та ірраціонального в теоріях французьких просвітників.

 3. С.Пуфендорф як основоположник світської юридичної науки в Німеччині.

 4. Доктрина природного права Х. Томазія. Співвідношення права та моралі, держави та церкви.

 5. Х. Вольф природний та позитивний закон.

 6. В.Гумбольдт діалектика людини та громадянина.

 7. Правова теорія Джамбаттиста Віко та Чезаре Беккаріа.

 8. Енциклопедисти Дені Дідро, Клод-Андріан Гельвецій, Поль-Анрі Гольбах.

 9. Політико-правова ідеологія Великої французької революції (конституціоналісти, жирондісти, якобінство, Марат, Робесп’єр і Гракх Бабеф).

 10. Призначення “диктатури” в контексті методології революційного тероризму.

 11. М Робесп’єр про співвідношення терору та справедливості.

 12. “Декларація прав людини і громадянина” як видатне явище європейської політичної та правової думки.

Лекція 12. Політичні і правові вчення у США в XVII – XIX ст.

1. Загальна характеристика і основні напрямки американської політико-правової ідеології.

2. Політико-правові погляди пуританізму /Джон Уінтроп, Роджер Вільямс/.

3. Політико-правова думка в період боротьби за незалежність /Томас Пейн, Бенджамін Франклін, Томас Джеферсон, Олександр Гамільтон, Джон Адамс, Джеймс Медісон/.

Декларація незалежності 4 липня 1776 року та “Біль про права”, їх значення в процесі подальшого розвитку правової та політичної думки у США та в світі. Конституційно-правові погляди Б.Франкліна. Доктрина прав людини Т.Пейна. Свобода думки та боротьба з релігійним догматизмом. Боротьба за незалежність як форма боротьби за природні права людини. Т.Пейн про співвідношення суспільства та держави. Політичні та правові погляди Т. Джеферсона. Державно-правова концепція Д.Адамса (теорія розподілу влад). О.Гамільтон про зміст та призначення судової влади. Концепція законодавчого закріплення та захисту прав людини Д. Медісона.

4. Політико-правова думка ХІХ ст. /Джон Калхун, Вудро Вільсон, Олівер Холмс/.

Лекція 13. Політичні і правові вчення в Німеччині в

кінці XVIII - на початку XIX сторіччя.

1. Загальна характеристика німецької політико-правової ідеології.

2.Вчення ІммануЇла Канта про державу і право.

І. Кант та традиції європейського Просвітництва. Проблема свободи і необхідності як засада праворозуміння. Свобода особистості і “практичний розум”. Категоричний імператив Канта. Діалектика моральності та легальності як методологічна основа етичного праворозуміння Канта. Розуміння права. Природне і позитивне право. Справедливість як правова категорія. Сутність та призначення держави. Держава і благо громадян. Політичні права народу. Співвідношення держави та права. Проблема методів управління народом. Проект встановлення “вічного миру”. Історичне значення ідей І.Канта.

 1. Політико-правова теорія Іоганна Фіхте

Свобода як моральний борг людини. Суспільний договір як засада соціальної філософії І.Фіхте. Положення про суверенітет народу та зміст революційного демократизму. І.Фіхте про основи природного права. Доктрина ”замкненої торгової держави”. Держава та економіка.

4. Вчення Г.В.Ф. Гегеля про державу і право.

Право и держава у філософській системі Гегеля. “Свобідна воля” як підстава, ґрунт права. Три ступені розвитку свобідної волі. Абстрактне право, мораль, моральність. Філософське обґрунтування приватної власності. Вчення про покарання. Гегелівське розуміння моралі. Сім’я, громадянське суспільство, держава. Діалектика громадянського суспільства та держави. Визначення, сутність та призначення держави. Держава у триадичній єдності елементів: внутрішній устрій, відносини з іншими державами, роль держави у всесвітній історії. Гегель про “розумну монархію”.

5. Соціально-політичні погляди Людвіга Фейєрбаха.

Проблема побудови гуманістичного суспільства. Політичні аспекти критики християнства. Політична активність та природа “істинної держави”. Критика “політичного католицизму”. Сутність “релігійної революції”

6. Історична школа права (Густав Гуго, Фрідріх Карл Савіньі, Георг Пухта)

Питання про виникнення права. Теза про самостійний та стихійний розвиток права. Співвідношення позитивного та звичаєвого права. Право і “національний народний дух”(К.Савіньі), “народна свідомість”. Критерії “гармонії розвитку права”. Питання про стадії розвитку права. Історична обумовленість права (Г.Гуго). “Загальне переконання нації” як імператив нормотворчої діяльності законодавця. (Г.Пухта). Критика доктрини природного права, теорії договірного походження держави та розподілу влад. Питання про консерватизм історичної школи права.

Семінарське заняття 6. Вчення Іммануїла Канта про право і державу.

1. Творчість І.Канта і європейське Просвітництво ХѴІІІ ст.

2. Праворозуміння І.Канта. Співвідношення моралі і права.

3. І.Кант про природу держави.

4. Вплив І.Канта на політико-правову ідеологію ХІХ - ХХ ст.ст.

Навчальна література:

Основна:

Кант И. Сочинения : В 6 т. М., 1965.

Кант И. Метафизика нравов. Соч. в 6 т., т.4, М., 1965.

Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

Допоміжна:

 1. Виндельбанд В. От Канта до Ницше. — М.: Канон-пресс, 1998.

 2. Галанза П.Н. Учение Канта о государстве и праве. – М., 1960.

 3. Гулыга А.В. Кант. – М., 1977.

 4. Кант и кантианцы. — М., Наука, 1978.

 5. Кассирер 3. Жизнь и учение Канта. — СПб.: Университетская книга, 1997. - 448 с.

 6. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVІІІ - начала ХІХ века. – М., 1989.

 7. Кленнер Г. Философско-правовое Просвещение в Берлине в годы

 8. Великой французской революции.//Историко-философский ежегодник.1991, – М., 1991

 9. Малахов В.А. Проблема нравственной свободы в философии Канта // Критические очерки по философии Канта. — К.: Наукова думка, 1975.

 10. Мінаков М. А. Вчення Канта про віру розуму. — К.: Центр практичної філософії, 2001.

 11. Нарский И.С. Кант. – М., 1976.

 12. Новгородцев П. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. М., 1901

 13. Попов С.И. Кант и кантианство. – М., 1961.

 14. Поликарпова Е.В. Учение Канта о праве и государстве. Автореф. .дис.канд.филос.наук. – М., 1973.

 15. Пионтковский А.А. Теория права и государства Канта //Философия Канта и современность. – М., 1974.

 16. Рассел Б. Історія західної філософії. К., Основи, 1995.

 17. Соловьев Э.Ю. Теория «Общественного договора» и кантовское моральное обоснование права// Философия Канта и современность. – М., 1974.

 18. Соловьев Э.Ю. И.Кант: взаимодополнение морали и права. — М.: Наука, 1992.

 19. Суслова Л.А. Философия И. Канта. Учебное пособие для вузов. – М., 1988.

 20. Табачковский В.Г. Кант и проблема целостности человеческой деятельности в буржуазном сознании //Критические очерки по философии Канта. Наукова думка, – К., 1975.

 21. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. РФО, – М., 1997.

 22. Шашков Н.И. Кант и этический социализм. – Свердловск, 1976.

 23. Шинкарук В.И., Булатов М.А. Социальные и теоретические предпосылки формирования философии Канта // Критические очер­ки по философии Канта. Наукова думка, – К., 1975.

 24. Философия Канта и современность. – М., 1974.

Семінарське заняття 7: Вчення Г.В.Ф. Гегеля про державу та право.

 1. Право и держава у філософській системі Гегеля.

 2. “Свободна воля” як основа права. Три ступені розвитку свободної волі. Абстрактне право, мораль, моральність. .

 3. Визначення, сутність та призначення держави. Держава у триадичній єдності елементів: внутрішній устрій, відносини з іншими державами, роль держави у всесвітній історії. Гегель про “розумну монархію”.

 4. Діалектика громадянського суспільства та держави.

 5. Історична доля політико-правового вчення Гегеля.

Навчальна література:

Основна:

Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., Мысль, 1990.

Гегель Г. Политические произведения. М., Наука, 1978

Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1972. Т.1.

Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М.,1973. Т.2.

Гегель Г.В.Ф. Философия истории. М.-Л., 1935.

Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство. Переклад з нім. Р.Осадчука та М.Кушніра. Юниверс, К., 2000.

Допоміжна:

 1. Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль ХIХ века. – М., 1973.

 2. Гулыга А.В. Гегель.М.,Молодая гвардия, 1970.

 3. Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон. Історія політичної думки. – К., Основи, 1997.

 4. Ильин И.А.Философия Гегеля как учение о конкретности бога и человека. – Спб.,1994

 5. Киссель М.А. Гегель и современный мир. – Ленинград, 1982.

 6. Кечекьян С.Ф. О понятии естественного права у Канта и Гегеля.- Вопросы философии и психологии», Кн. 111, 1965.

 7. Клецов Ю.В. Проблемы собственности в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля. – СПБ,1992.

 8. Костенко О.Б. Філософія права Гегеля і становлення громадянського суспільства в Україні.//Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку /міжвузівський збірник наукових праць/. – Рівне.1994.с.43-51

 9. Костенко О.Б., Неліп М.І. До проблеми взаємозв’язку громадянського суспільства і держави: в контексті філософсько-правової концепції Гегеля.// Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 4-5.Чернівці,ЧДУ,1996.с.108-112.

 10. Костенко О. Гегель і проблема діалектики громадянського суспільства і держави.// Право України, 1998, № 6, с.72-76.

 11. Костенко О.Б. Розуміння взаємозвязку держави і громадянського суспільства Г.В.Ф.Гегелем. /Франкфуртський період/. // Вісник Київського університету. Юридичні науки. Випуск 35, 1998.

 12. Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. – М., 1987.

 13. Малинин В.А. Диалектика Гегеля и антигегельянство. – М.,1983.

 14. Малинин В.А., Шинкарук В.И. Левое гегельянство. – К.,1983.

 15. Мамут Л.С. Гегелевская концепция соотношения государства и личности //Проблемы государства и права на современном этапе.Вып.7, – М.,1973.

 16. Маньковский Б.С. Учение Гегеля о государстве и современность. – М.,1970

 17. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Соч. 2-изд. Т.1.

 18. Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». Наука, – М.,1984

 19. Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права. – М. Наука, 1974.

 20. Нерсесянц В.С. «Философия права»: диалектика объективного духа//Философия Гегеля: Проблемы диалектики. – М.,1987

 21. Нерсесянц В.С. Гегель. – М.,1979.

 22. Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. – М., Юристъ, 1998.

 23. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М., 1991.

 24. Овсянников М.Ф. Гегель. – М. Мысль, 1971.

 25. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992, т.2.

 26. Рассел Б. Історія західної філософії. – К.,Основи,1995.

 27. Фукуяма Френсис. Конец истории? // Страна и мир. 1990, №1.

 28. Философия права Гегеля и современность. – М., Наука, 1977.

 29. Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение. – М.,Л., 1933.

 30. Чижевский Д.И. Гегель в России. – Париж, 1939.

 31. Лавров П.Л. Гегелизм //Избранные сочинения.Т.1 –М., 1965.

 32. Шинкарук В.И. О месте права в формообразованиях человеческого духа в философии Гегеля.-»ѴІ межд.гегелевский философский конгресс», – М., 1968.

 33. Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. –К. 1964

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль ІІ

Лекція 14. Політико-правова ідеологія західноєвропейського

консерватизму.

1. Концепції Жозефа де Местра, Луї де Бональда /Франція/

2. Ідеї Людвіга Галлера (Швейцарія).

3. Традиціоналізм Едмунда Берка (Англія).

Лекція 15. Західноєвропейська політична і правова ідеологія

першої половини XIX сторіччя.

1. Політико-правова ідеологія лібералізму /Джеремі Бентам, Джон Стюарт Мілль (Англія), Бенжамен Констан, Алексіс де Токвиль (Франція), Вільгельм Гумбольдт, Лоренц Штейн (Німеччина)/.

2. Політико-правове вчення Огюста Конта (Франція).

3. Юридичний позитивізм /Джон Остін (Англія) /

4. Політико-правова ідеологія соціалізму /Клод Анрі де Сен-Симон, Шарль Фур’є (Франція), Роберт Оуен (Англія), Огюст Бланки (Франція), Вільгельм Вейтлінг (Німеччина)

6. Політико-правова ідеологія анархізму /Пьер Жозеф Прудон (Франція), Макс Штирнер - псевдонім /Каспар Шмідт / (Німеччина).

Лекція 16. Західноєвропейська політико - правова ідеологія

в другий половині XIX сторіччя.

1. Загальна характеристика основних напрямків.

2. Політико-правове вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса (марксизм).

3. Формування соціально-демократичної ідеології /Фердинанд Лассаль, Едуард Бернштейн, Карл Каутський (Німеччина)

4.Юридичний позитивізм /Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), ліберальний позитивізм Адемара Есмена (Франція)/

5. Соціологічний напрямок /Рудольф Іерінг (Німеччина), Герберт Спенсер (Англія), Людвіг Гумплович (Австрія).

6. Неокантіанське вчення про право Рудольфа Штамлера (Німеччина).

7. Дуалістична теорія держави Георга Еллинека (Німеччина).

8. Політико-правова доктрина Фрідріха Ніцше(Німеччина).

Семінарське заняття 8. Вчення про державу та право К.Маркса і Ф.Енгельса.

1. Історичні умові формування марксизму.

2. Методологія пізнання політико-правових явищ.

3. Етапи еволюції державно-правових поглядів К. Маркса и Ф. Енгельса.

4. Держава та право в проекції комуністичної ідеології.

5. Історичне значення марксизму.

Навчальна література:

Основна:

К. Маркс и Ф.Энгельс.Сочинения. 2 -е издание.

Маркс К. К критике гегелевской философии права.// Соч.2-е изд.Т. 1, с.221-368.

Энгельс Ф.Положение Англии. Английская конституция// Соч. Т.1, с.618-642.

Маркс К.,Энгельс Ф. Немецкая идеология.// Соч.Т. 3.

Энгельс Ф.Принципы коммунизма./ Соч. Т.4, с.322-339.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии// Соч. Т.4, с.419-459.

К.Маркс. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850// Соч.Т. 7, с.5-110

Энгельс Ф. Революция и контрреволюция в Германии.// Соч. Т.8, с.3-113.

Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта.// Соч.Т.8, с.115-217.

Маркс К. К критике политической экономии.Предисловие // Соч. Т.13, с.5-9

Маркс К. Гражданская война во Франции.// Соч. Т. 17,с.317-370.

Маркс К. Критика Готской программы.// Соч.Т. 19, с.9-32.

Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке.// Соч.Т.19, с.185-230.

Энгельс Ф.Анти-Дюринг.Переворот в науке,произведенный господином Евгением Дюрингом./ с.81-106, 146-185, с.319-331. М.,Политиздат, 1977.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.// Соч. Т. 21, с.28-178.

Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.// Соч.Т.21, с.269-317.

Энгельс Ф. Роль насилия в истории.// Соч.Т.21, с.419-479.

Допоміжна:

Ленин В.И. Три источника и три составные части марксизма//Полн.соб.соч.Т.23

Ленин В.И. Государство и революция.// Полн.собр. соч. Т. 33.

Прозорова Н.С. Возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве. Вып.1.К., Из-во Киевского ун-та, 1972

Мамут Л.С. Карл Маркс как теоретик государства. М., 1979

Политические учения: История и современность: Марксизм и политическая мысль ХІХ века. М., Наука, 1979

Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм// Избр.произведения по общей теории права и государства. М., 1980

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991.

Арон Р. Мнимый марксизм. М., 1993.

Манхейм К.Диагноз нашего времени.М., Юрист, 1994.

Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги. К., 1994.

Рассел Б. Історія західної філософії.К., Основи, 1995

Аннерс Э. История европейского права. М., 1996.

Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон. Історія политичної думки. К.,Основи,1997.

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М.,1997

Семінарське заняття 9. Политичні і правові вчення в Західній Європі у першій половині ХІХ сторіччя.

1. Історична школа права /Густав Гуго, Фрідріх Карл Савіньі, Георг Пухта (Німеччина)/

2. Політико-правова ідеологія консерватизму ( Жозеф де Местр, Луї де Бональд (Франція), Едмунд Берк (Англія)

3. Політико-правова ідеологія лібералізму /Джеремі Бентам, Джон Стюарт Мілль (Англія), Бенжамен Констан, Алексіс де Токвиль (Франція), Вильгельм фон Гумбольдт, Лоренц Штейн (Німеччина).

4. Політико-правове вчення Огюста Конта (Франція).

5. Політико-правова ідеологія анархізму /Пьер Жозеф Прудон (Франція), Макс Штирнер (Німеччина)/

6.Юридичний позитивізм / Джон Остін (Англія) /.

Навчальна література:

Основна:

Бентам И. Избранные сочинения.Т.1.СПб, 1867.

Бентам Иеремия. Введение в основания нравственности и законодательства.// История политических и правовых учений. Хрестоматия. Для юридических вузов. Под ред. Г.Г.Демиденко. Харьков, 1999.

Берк Едмунд. Релігія і громадянське суспільство.Права людини. Свобода і влада. // Консерватизм: Антологія /Упоряд.О Проценко та ін. Вид. ”Смолоскип”, 1998.

Конт О. Общий обзор позитивизма.т.1-3.-»Родоначальники позитивизма», вып.1У-У, СПб.,1912-1913.

Конт Огюст. Дух позитивной философии.// История политических и правовых учений. Хрестоматия. Для юридических вузов. Под ред. Г.Г.Демиденко. Харьков, 1999.

Местр Ж. де. Петербургские письма. СПб, 1995.

Местр Жозеф де. Провидіння і революція.// Консерватизм: Антологія /Упоряд. О Проценко та ін. Видавництво ”Смолоскип”, 1998.

Милль Дж.Ст. Утилитаризм. О свободе.СПб.1900.

Милль Джон. О свободе.// История политических и правовых учений. Хрестоматия. Для юридических вузов. Под ред. Г.Г.Демиденко. Харьков, 1999.

Прудон П.Ж.Что такое собственность? Или исследование о принципе права и власти. М., 1919.

Прудон П.Ж. Что такое собственность?// История политических и правовых учений.

Хрестоматия. Для юридических вузов. Под ред. Г.Г.Демиденко. Харьков, 1999.

Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. Ярославль, 1972.

Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1911.

Токвиль А. Демократия в Америке. М., Прогресс, 1994

Штирнер М Единственный и его собственность. Харьков, 1994.

Допоміжна:

Кечекьян С.Ф. Гегель и историческая школа права //Правоведение. 1967, .№ 1.

Нур Фарахат М. Юридический позитивизм.(Критический анализ).Автореф. дис. канд. юрид.наук. М., 1975

Политические учения: История и современность:Марксизм и политическая мысль ХІХ века.М., Наука, 1979

Деев.Н.Н.Иеремия Бентам.Политические учения: история и современность.М.,1979.

Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии.ХѴІ - первая половина ХІХ в. М., 1981.

Консерватизм: Антологія /Упоряд. О Проценко та ін. Смолоскип, К, 1998.

Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1986.

Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания.

Домарксистский период. М., 1989.

Кирилюк Ф.М., Ковш О.Г. Западноевропейские социально-политические учения ХІХ в. К., 1991.

Аннерс Э. История европейского права. М., 1996.

Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон. Історія политичної думки.К., 1997.

Тихонравов Ю.В. Основы философии права.М., Вестник, 1997.

Рассел Б. Історія західної філософії.К.,Основи, 1995

Лекція 17. Західна політико-правова ідеологія ХХ сторіччя.

1. Загальна характеристика головних напрямків політичних і правових вчень ХХ ст.

2. Політико-правова доктрина солідаризму /Леон Дюгі (Франція)/

3. Інституціоналізм Мориса Оріу (Франція), юридичний інституціоналізм Питирима Сорокіна.

4. Сучасний позитивізм: аналітична юриспруденція Герберт Харт (Англія); Позитивістський нормативізм Ганса Кельзена (Австрія);пізнавально-критична теорія права /О.Вайнберг/.

5.Неокантіанство Г.Радбрух,К. Кюль,Й.Лоб, В.Наук е(Німеччина), А.Оллеро (Іспанія)

6.Неогегельянство. / К.Ларенц, Г.Лассон ,О.Шпан, Е.Гірш, Г.Геллер, Ю.Біндер (Німеччина), Б.Кроче, Д.Джентіле, У Спіріто(Італія), Б.Телдерс (Голландія), Ж.Іпполіт (Франція)

7. Соціологічна юриспруденція: «школа вільного права» / Євген Ерліх (Австрія), Франсуа Жені (Франція)/; соціологічна юриспруденція Роско Паунда (США), школа «реального права» / Джером Френк, К. Ллевеллін (США)/; концепція соціального права» Г. Гурвича;

8. Психологічна теорія права Льва Петражицького.

9. Теорії «відродженого природного права» /Леон Фуллер (Англія), Рональд Дворкін (США), герменевтична теорія Артура Кауфмана (Німеччина), погляди Джона Роулса та Джона Фінніса.

10. Природно-правова доктрина неотомізму /Жак Марітен(Франція), Жан Дабен (Бельгія), Й.Меснер (Австрія)/.

11. Феноменологічна теорія права /Х. Вельцель, Г. Гуссерль, А. Райнах/.

12. Екзистенціалістська філософія права /Е.Фехнер, В.Майхофер (Німеччина), Г. Кон (Швейцарія)/

13.Фашистська політико-правова ідеологія Т.Гаєринг ,В.Шмідт, К.Шмітт, А.Розенберг/

14. Теорія «держави загального благоденства», «соціальної держави»/Карл Гуннар Мюрдаль (Швеція), Данієл Белл (США).

15. Теорія «плюралістичної демократії»/ Гарольд Ласкі (Англія), А. Бентлі (США).

16. Теорія «бюрократії» Макса Вебера і теорія еліт /Гаєтано Моска, Вільфредо Парето (Італія), Роберт Міхельс/.

17. Технократичні доктрини /Моріс Дюверже (Франція), Д. Белл, Г. Скотт (США).

18. Концепція «демократичного соціалізму»/ Л. Блюм (Франція), К. Реннер (Австрія)/

19. Біхевіористська школа /Г. Лассвел, Д. Трумен, Г. Алмонд/

20. Інтегративна юриспруденція /Виноградов П.Г., Ященко А.С., Д.Хол (США)/

21. Онтологічна концепція права Р.Марчича(Австрія).

22. Теорії національної держави.

23. Неопротестантизм про природне право / К.Барт,Эрнст Вольф, Ф.Хорст/.

24. Концепція автономного природного права / Г.Райнер (Швейцарія)/

Семінарське заняття 10. Західноєвропейська політико-правова ідеологія другої половини ХІХ та початку ХХ ст.

1. Юридичний позитивізм /Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), ліберальний позитивізм Адемара Есмена (Франція), позитивистський нормативізм Ганса Кельзена/.

2. Соціологічний напрямок /Рудольф Іерінг (Німеччина), Герберт Спенсер (Англія), Людвіг Гумплович (Австрія)/.

3. Неокантіантське вчення про право Рудольфа Штамлера (Німеччина).

4. Дуалістична теорія держави Георга Еллинека (Німеччина).

5. Політико-правова доктрина Фрідріха Ніцше(Німеччина).

6. Політико-правова доктрина солідаризму /Леон Дюгі (Франція)/

7. Соціологічна юриспруденція: «школа вільного права» /Євген Ерліх (Австрія), Франсуа Жені (Франція)/; соціологічна юриспруденція Роско Паунда (США),

8. Психологічна теорія права Льва Петражицького.

Навчальна література:

Основна:

Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910.

Дюги Л.Конституционное право.СПб., 1908.

Дюги Л. Общество, личность, государство.СПб., 1909.

Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. М., 1909.

Дюги Л.Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона.М., 1919.

Еллинек Г.Общее учение о государстве.М., 1908

Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды, наказания.М., 1910.

Иеринг Р. Борьба за право.М., 1991.

Кельзен Г. Чистое учение о праве: Сб. переводов.-Вып.1.-М.,1987; Вып.2.- М., 1988.

Ницше Ф. Сочинения в двух томах.-М., Мысль, 1990.

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.Т.1-2. СПб., 1901-1909.

Петражицкий Л.И.Очерки философии права. Вып.1. Спб.1900.

Спенсер Г.Основания социологии. СПб., 1898.

Спенсер Г. Социальная статика. СПб., 1906.

Штаммлер Р. Сущность и задачи правоведения. СПб., 1908.

Штаммлер Р. Хозяйство и право.Т.1-2. Спб., 1907.

Допоміжна:

Иванов Г.А. Психологическая теория права в критической литературе.СПб., 1912.

Штейнберг И.З. Что такое движение «свободного права».М., 1914.

Попов С.И. Кант и кантианство. М., 1961

Пешко В.Психологические концепции в современной буржуазной теории права //Критика современной буржуазной теории права: Сб.статей. М., 1969

Неновски Н. Учение Леона Дюги о государстве и праве и органическая теория общества. Вестник МГУ., 1969, № 5.

Старченко А.А. Философия права и принципы правосудия в США.М.,1969.

Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. М., 1971

Луковская Д.И. Социологическое направление во французской теории права. Л., 1972.

Нур Фарахат М. Юридический позитивизм.(Критический анализ).Автореф. дис. канд. юрид.наук. М., 1975.

Беккер Г.,Босков А. Современная социология права.М., 1961.

Марчук В.П. «Свободное право» в буржуазной юриспруденции.

Критика концепции Е.Эрлиха. К., 1977.

Политические учения: История и современность: Марксизм и политическая мысль ХІХ века. М., Наука, 1979.

Зорькин В.Д. Критика психологической теории права Л.И.Петражицкого //Сов.государство и право. 1979, .№ 6.

Кузнецов Э.В. Философия права в России.М., 1989.

Кирилюк Ф.М.,Ковш О.Г. Западноевропейские социально-политические учения ХІХ в. К., 1991.

Синютин М.В. Политико-правовая проблематика психологического позитивизма Петражицкого. СПб., 1993.

Аннерс Э. История европейского права. М., 1996

Тихонравов Ю.В. Основы философии права.М., Вестник, 1997.

Нерсесянц В.С. Философия права.Учебник для вузов. М., 1997.

Лекція 18. Розвиток української політичної і правової думки

в ХI - ХХ ст.

 1. Особливості розвитку української політико-правової думки.

Загальна характеристика основних етапів її розвитку. Спрямованість української політико-правової думки.

2. Політичні і правові ідеї Київської Русі

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона – митрополита київського. Благодать як прогрес людства. Співвідношення Старого й Нового Заповітів - закону та благодаті. Прагнення до зміцнення державності Київської Русі.

Погляди єпископа Кирила Туровського на співвідношення церковної та світської влади. Ідея “одного володаря”.

«Повісті временних літ» Нестора-літописця. Ідея про богобраність слов’янства. Добровільна домовленість народу з князями як основа політичної влади.

«Руська правда» як джерело офіційної політико-правової ідеології.

«Слово о полку Ігоровім» і проблема феодальної роздробленості та збереження цілісності держави.

Політична програма Володимира Мономаха. “Повчання” як спроба розуміння співвідношення особистості та держави. Ідеальний князь як гарант соціальних благ у державі.

Політичні погляди Данили Заточеника. Ідея єдиновладдя у державі. Поради князеві щодо врівноваження влади. Проблема справедливості у суспільстві.

3. Основні напрямки політико-правової думки України під час перебування у складі Речі Посполітої.

Реформаційні ідеї Юрія Дрогобича, Павла Русина, Шимона Шимоновича.

Ідеї держави та права Станіслава Оріховського-Роксолана, Лазаря Барановича та Іоанікія Голятовського. Захист православної церкви Мелетієм Смотрицьким.

Погляди Івана Вишенського на суспільство. Уявлення про рівність і свободу людини та народу. Демократичні основи християнської віри. Соборність як основний принцип «комуни християнської». «Чернецька республіка».

Погляди Петра Могили на державу і її правителя. Ідея верховенства влади православної церкви. Концепція ідеального володаря. Напрямки діяльності держави.

4. Політико-правова думка в Українській козацькій державі і Гетьманщині.

Погляди Богдана Хмельницького на державу і право. Б. Хмельницький як творець Української гетьманської держави. Проект федерації Івана Виговського та Ю.Немирича. Ідея незалежної держави Івана Мазепи. “Пакти і Конституції законів та вільностей Війська Запорозького” Пилипа Орлика.

Державно-правові ідеї козацьких літописів кінця XVII-XVIII ст.ст.

 1. Ідеї природного права в Україні епохи Просвітництва.

Політико-правові погляди Григорія Сковороди. Принцип “сродної” праці.

Гуманістичні основи суспільного життя. “Горня республіка” як суспільно-політичний ідеал.

Яков Козельський про суспільний договір як шлях до створення демократичної республіки. Філософські засади праворозуміння.

 1. Розвиток політико-правових ідей в Україні у XIX ст.

Політична програма Кирило-Мефодіївського товариства.

Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу. Вирішення національного питання. ”Праведний закон” Т. Шевченка.

Микола Костомаров та ідеологія лібералізму в Україні. Природа державного правління (республіка) та державного устрою (слов’янська федерація).

“ Конституція республіки” Георгія Андрузького.

Державно-правові погляди С.А. Подолинського та О.С. Терлецького.

Вчення про державу і право Михайла Драгоманова. Конституційний проект “Вольный Союз – Вільна спілка”. Права людини. Концепція побудови влади. Місцеве самоврядування та федералізм Драгоманова.

Вчення про державу і право Івана Франка. Характеристика держави та права в Росії та Австро-Угорщині. Проблеми права, закону та кримінальної юстиції. Погляди на соціалізм. Розробка національного питання. Концепція федералізму у І.Франка.

Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач). Співвідношення людини та держави. Політичні ідеали Л.Українки.

Погляди на державу та право вчених-юристів Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д.Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, М.К.Ренненкапмф, О.Ф.Кістяківський та ін.)

7. Розвиток політико-правових ідей в Україні у XX ст.

Богдан Кістяківський про державу і право. Теорія правової держави.

Завдання юридичної науки.

Погляди на державу і право Михайла Грушевського. Вирішення національного питання - концепція автономії України. Проблеми федеративного державного устрою. Співвідношення прав людини та прав нації. Значення ідей Михайла Грушевського для розбудови суверенної Української держави.

Погляди на державу і право Володимира Винниченка. Діалектика соціального та національного. Ідеї державного суверенітету України та федеративної Конституції В. Винниченка.

Державно-правова ідеологія у програмних документах Української партії соціалістів-революціонерів, Української радикально-демократичної партії соціалістів-федералістів, Української народної партії, Української партії самостійників-соціалістів. Державно-правова концепція в Українському проекті союзного договору 1922 р.

Погляди на державу та право в період перебування України у складі СРСР.

Політико-правові концепції національної держави В’ячеслава Липинського, Василя Кучабського, Дмитра Донцова, Сергія Шелухіна, Івана Огієнко (Митрополита Іларіона), Ольгерда Бочковського, Стефана Томашевського, Володимира Старосольского, Миколи Хвильового, Юрія Липи,, Миколи Сциборського, Станіслава Дністрянського, Миколи Скрипника.

8. Сучасна політико-правова ідеологія незалежної України.

Права людини. Доктрина природного права в Україні. Ідеї демократичної, соціальної, правової держави. Верховенство права як принцип українського конституціоналізму. Теорія розподілу влади – конституційне закріплення та практичне застосування. Концепція громадянського суспільства.

Семінарське заняття 11. Політичні погляди Г.С. Сковороди.

1. Історичні умови формування політичного світогляду Г.С.Сковороди.

2. Суспільно-політичний критицизм Сковороди.

3. Принцип «сродної праці».

4. «Горня республіка» як політико-правовий ідеал.

5. Історичне значення Г.С. Сковороди як мислителя.

Навчальна література:

Основна:

Сковорода Г.С. Твори у двох томах.-К.: АТ «Обереги», 1994

Допоміжна:

Єрн В. Григорий Саввич Сковорода: Жизнь и учение. М., 1912.

Білич Т.А. Світогляд Г.С. Сковороди. К., 1957.

Попов П.М. Григорій Сковорода.К., 1969.

Скрипелев Е.А. Социально-политические взгляды Г.С. Сковороды /К 250 летию со дня рождения//Сов.гос. и право.1972, № 11.

Філософія Григорія Сковороди. К., 1972.

Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. К., 1984.

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні. К., 1992.

Русская философия второй половины ХVІІІвека. Хрестоматия. Сверд.,1990.

Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (1Х ст.-1917). К., 1990.

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні.К., 1992.

Історія філософії України : Підручн./М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин та ін. К., 1994.

Історія філософії України: Хрестоматія.К., 1993.

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. К., 1996.

Семінарське заняття 12: Вчення про державу і право М.П. Драгоманова.

1. Історичні умови формування політико-правової концепції Михайла Драгоманова.

2. Конституціоналізм М.П.Драгоманова. Проблема прав людини.

3. Федералізм. Проблема місцевого самоврядування.

4. Проблема національного самовизначення.

5. Історичне значення Драгоманова як політичного мислителя.

Навчальна література:

Основна:

Драгоманов М. Старі хартії вольності. Львів, 1895.

Драгоманов М. Австо-руські спомини. Львів, 1889.

Драгоманов М. Собрание политических сочинений, Париж, 1906.

Драгоманов М. Листи до І. Франка та інших.1887-1895. Львів, 1906.

Драгоманов М. Шевченко,українофіли й соціалізм. 2-е вид.Львів, 1906.

Драгоманов М. Автобіографія. К., Криниця, 1917.

Драгоманов М.Переднє слово до Громади // Вибрані твори. Прага, 1937.

Драгоманов М.Пропащий час.Українці під московським царством.1654-876. Львів, 1909. Література українська, проскрибована рядом російським Драгоманов М. ( Виступ на конгресі в Паріжі) // Сучасність. 1976. Ч.7-8.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українські справи. Відень, 1915.

Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991.

Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? К., 1991.

Допоміжна:

Струве Петр. памяти Михайла Петровича Драгоманова //Освобождение.1905 .№ 72.

Франко Іван.Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова //Літератуно-наук.вісник. 1906. Т.35. Кн.7.

Павлик М. Михайло Драгоманів і єго роля в розвою України.Львів, 1907.

Павлик М. Михайло Драгоманів як політик.Львів, 1911.

Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов.Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь //Драгоманов М.П. Полит. соч. М., 1908.

Донцов Д. Драгоманов і ми. См: Коряк В. Українська література // Червоний шлях.1923, Кн, 8.

Заславский Д. Михайло Петрович Драгоманов. Критико-библиографический очерк.К., 1924.

Заславский Д.М. М.П. Драгоманов (К истории украинского национализма)М., 1934.

Романченко І. Михайло Драгоманов і Леся Українка в їх листуванні //Наук.записки, Львів, Пед. інститут,1948, Т.2.

Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века. Львовский ун-т, 1966.

Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. К., 1971.

Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861 - 1917). Харьков, 1987.

Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (1Х ст.-1917). К.,1990.

Философская культура Украини и отечественная общественная мысль ХІХ - ХХ вв. К, Наукова думка, 1990.

Федченко П.М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. К., 1991.

Довгович В. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова.К., 1991.

Скакун О.Ф. М.П. Драгоманов как политический мыслитель.Харьков, 1993.

Потульницький В.А. Теорія української політології. К., 1993

Андрусяк Т.Г. Права людини в поглядах Михайла Драгоманова.Автореф. дис..канд. юрид. наук.К., 1994.

Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. К., 1995

Українська політологія: витоки та еволюція : Навч.посібник. К., 1995.

Політологія. Кінець XIX- перша половина XX ст.Хрестоматія. За ред.Семківа О.І.- Львів., Світ, 1996.

Лекція 19. Погляди на державу і право вчених

Київського університету Св. Володимира.

 1. Історико-правові погляди Г.М. Даниловича – першого декана юридичного факультету Київського університету Св. Володимира.

 2. Особливості теоретико-правових поглядів К.О. Неволіна – фундатора юридичної науки і особливо теорії права у Київському університеті Св. Володимира.

 3. Історико-правові та соціологічні аспекти в теорії права М.Д.Іванішева та М.Ф.Владимирського -Буданова.

 4. О.Ф.Кістяківський – засновник соціологічної школи в галузі кримінального права.

 5. Юридичний позитивізм в енциклопедії права М.К.Ренненкампфа.

 6. Нормативно-соціологічний підхід у працях Є.В.Спекторського.

 7. Особливості природно-правової теорії у науковій спадщині Є.М.Трубецького.

Семінарське заняття 13. Погляди на державу і право вчених Київського університету Св. Володимира.

 1. Історико-правові погляди Г.М. Даниловича – першого декана юридичного факультету Київського університету Св. Володимира.

 2. Особливості теоретико-правових поглядів К.О. Неволіна – фундатора юридичної науки і особливо теорії права у Київському університеті Св. Володимира.

 3. Історико-правові та соціологічні аспекти в теорії права М.Д.Іванішева та М.Ф.Владимирського -Буданова.

 4. О.Ф.Кістяківський – засновник соціологічної школи в галузі кримінального права.

 5. Юридичний позитивізм в енциклопедії права М.К.Ренненкампфа.

 6. Нормативно-соціологічний підхід у працях Є.В.Спекторського.

 7. Особливості природно-правової теорії у науковій спадщині Є.М.Трубецького.

Навчальна література:

Основна:

Данилович Н.И. О литовских летописях //Журнал Министерства Народного просвещения.

Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. – К., 1840.

Неволин К.А. История росийских гражданских законов. В 3-х т. СПб., 1851г.

Иванишев Н.Д. Сочинения. – К., 1876.

Владимирский-Буданов Н.Ф. Очерки из истории литовско-русского права. – К., 1889.

Владимирский-Буданов Н.Ф. Обзор истории русского права. К., 1915.

Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. К., 1867.

Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. К., 1891.

Ренненкампф Н.К. Очерки юридической енциклопедии. К., 1880.

Спекторский Е.В. Энциклопедия права. – Варшава. – 1912.

Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – К., 1906.

Допоміжна:

Ковальчук О.М. Природно-правова теорія права у працях Є.М.Трубецького. //Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.– Вип. 14.– К.– 2001.

Ковальчук О.М. Нормативно-соціологічний напрям у працях Є.В.Спекторського (1875-1951). //Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2002.– Вип. 131.

Ковальчук О.М. Юридичний позитивізм в енциклопедії права М.К.Ренненкампфа.//Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2004. Вип.236.

Ковальчук О.М. Теоретико-правові погляди О.Ф.Кістяківського //Наше право. Науково- практичний журнал.– 2005– №1.

Ковальчук О.М. Особливості теоретико-правових поглядів у працях К.О.Неволіна. //Українське право. – 2004.

Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М.Даниловича – першого декана юридичного факультету Київського університету// Вісник Київського університету. Юридичні науки.– К.– 2004. №60-62.

Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія у працях М.Владимирського-Буданова //Вісник Конституційного Суду України. №1, 2005

Питання на іспит предмету

Історія правових і політичних вчень

 1. Історія політичних і правових вчень як самостійна юридична навчальна дисципліна. (Завдання та актуальність вивчення курсу. Юридичний характер.)

 2. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Відродження і Реформації.

 3. Вчення про державу і право Івана Франка.

 4. Поняття і загальна характеристика структури і змісту політико-правового вчення,

 5. Політична доктрина Ніколо Макіавеллі (Італія).

 6. Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач).

 7. Методологія історії політичних і правових вчень.

 8. Політичні і правові ідеї Реформації (Мартін Лютер, Томас Мюнцер (Німеччина), Жан Кальвін (Швейцарія).

 9. Загальна характеристика міфологічних та релігійних уявлень про політику, державу та право.

 10. Погляди на державу та право вчених-юристів Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д. Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, О.Ф.Кістяківський та ін.)

 11. Політико-правова ідеологія Стародавньої Індії /брахманізм, ранній буддизм, школа/

 12. Вчення Жана Бодена (Франція) про державу.

 13. Політико-правова ідеологія в Стародавньому Китаї. Даосизм. Етико-політичні погляди Конфуція.

 14. Політико-правова ідеологія раннього європейського соціалізму /Томас Мор (Англія), Томазо Кампанелла (Італія)/.

 15. Погляди на державу і право Михайла Грушевського.

 16. Загальна характеристика політико-правової ідеології у Стародавній Греції.

 17. Політичні і правові вчення в період абсолютизму у Росії /Симеон Полоцький, Юрій Крижаніч, Феофан Прокопович, Василь Татищев, Іван Посошков/.

 18. Погляди на державу і право Володимира Винниченка.

 19. Загальна характеристика розвитку російської політико-правової думки. Характеристика основних етапів розвитку. Спрямованість і зміст.

 20. Загальна характеристика головних напрямків політичних і правових вчень ХХ ст.

 21. Погляди софістів на державу та право.

 22. Вчення Гуго Гроція про право і державу.

 23. Політико-правові концепції національної української держави у ХХ ст.

 24. Сократ про державу та право.

 25. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії першої половини ХIX сторіччя /Михайло Сперанський/. Політичні програми декабристів. Слов’янофіли і західники.

 26. Сучасна політико-правова ідеологія незалежної України.

 27. Платон про державу та право.

 28. Політичне і правове вчення Бенедикта Спінози.

 29. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії другої половини ХІХ сторіччя (реформаторська течія; російський соціалізм; анархізм; ліберальне і революційне народництво; лібералізм; консерватизм).

 30. Аристотель про державу та право.

 31. Основні напрямки англійської політико-правової думки в період буржуазної революції ХVII сторіччя

 32. Політико-правові погляди російських філософів і правознавців першої половини ХХ ст. (Габріель Шершеневич, Сергій Котляревський).

 33. Епікур про державу та право.

 34. Політико-правова ідеологія левеллерів /Джон Лілберн/

 35. Політико-правова ідеологія російського марксизму (Георгій Плеханов, Володимир Ленін)

 36. Стоїки про державу та право.

 37. Політико-правова доктрина Томаса Гоббса.

 38. Праворозуміння радянського періоду (С.Кечекьян, В.Нерсесянц та ін).

 39. Полібій про розвиток політичних явищ.

 40. Політико-правове вчення Джона Локка.

 41. Політико-правова доктрина солідаризму /Леон Дюгі (Франція)/

 42. Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Древньому Римі.

 43. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Просвітництва /кінець XVII - XVIII cт./.

 44. Вчення Цицерона про державу і право.

 45. Природно-правові вчення в Німеччині XVII-XVIII cт. /Самуїл Пуфендорф/.

 46. Сучасний позитивізм: аналітична юриспруденція Герберт Харт (Англія);

 47. Політико-правові погляди римських стоїків / Марк Аврелій Антонін/.

 48. Політико-правова думка в Італії. XVII - XVIII ст. Правова теорія Чезаре Беккаріа.

 49. Позитивістський нормативізм Ганса Кельзена (Австрія).

 50. Політико-правові ідеї римських юристів /Гай, Папініан, Ульпіан, Павло/.

 51. Політико-правова доктрина Шарля-Луї Монтеск’є.

 52. Політико-правова ідеологія раннього християнства.

 53. Політико-правові погляди Аврелія Августина.

 54. Загальна характеристика політико-правової думки середньовічного суспільства.

 55. Політико-правова доктрина Жан Жака Руссо.

 56. Політико-правове вчення Фоми Аквінського

 57. Французький соціалізм епохи Просвітництва (Ж. Мол’є, Мореллі, Габріель де Маблі) .

 58. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського.

 59. Політико-правова ідеологія Великої французької революції (конституціоналісти, жирондісти, якобінство, Марат, Робесп’єр і Гракх Бабеф).

 60. Загальна характеристика і основні напрямки американської політико-правової ідеології XVII - XIX ст.

 61. Формування і розвиток мусульманської політико-правової думки. Коран як джерело мусульманського права.

 62. Вчення Іммануїла Канта про державу і право.

 63. Соціологічна юриспруденція: Євген Ерліх (Австрія).

 64. Політичні і правові ідеї Київської Русі.

 65. Слово «Про Закон і Благодать» митрополита київського Іларіона.

 66. Вчення Г.В.Ф. Гегеля про державу і право.

 67. Школа «реального права» / Джером Френк, К. Ллевеллін (США) та концепція соціального права» Г. Гурвича.

 68. Політична програма Володимира Мономаха.

 69. Історична школа права ( Густав Гуго, Фрідріх Карл Савін’ї, Георг Пухта)/.

 70. Психологічна теорія права Лева Петражицького.

 71. Політико-правова ідеологія лібералізму /Джеремі Бентам, Джон Стюарт Мілль (Англія), Вільгельм Гумбольдт, Лоренц Штейн (Німеччина)/.

 72. Фашистська політико-правова ідеологія /Т.Гаєринг, В.Шмідт, К.Шмітт, А.Розенберг/.

 73. Політичні погляди Івана Вишенського.

 74. Політико-правове вчення Огюста Конта (Франція).

 75. Юридичний позитивізм /Джон Остін (Англія)/

 76. Політико-правова думка в Українській козацькій державі і Гетьманщині. Погляди Богдана Хмельницького.

 77. Політико-правова ідеологія анархізму П’єр Жозеф Прудон (Франція), Макс Штірнер (Каспар Шмідт) (Німеччина).

 78. Вічні проблеми історії політичних і правових вчень.

 79. Ідеї природного права в Україні епохи Просвітництва.

 80. Політико-правова ідеологія соціалізму /Клод Анрі де Сен-Симон, Шарль Фур’є (Франція), Роберт Оуен (Англія).

 81. Політико-правові погляди Григорія Сковороди.

 82. Політико-правове вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса (марксизм).

 83. Класифікація політичних і правових вчень - основні підходи, підстави. Причини і наслідки різноманітності вчень, напрямків, шкіл та тенденцій у політико-правовій ідеології.

 84. Яков Козельський про суспільний договір.

 85. Юридичний позитивізм другої половини XIX сторіччя /Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), ліберальний позитивізм Адемара Есмена (Франція)/.

 86. Характеристика релігійно-міфологічних уявлень про політику, державу і право в країнах Стародавнього Сходу в II - I тис. до н. е.

 87. Загальна характеристика розвитку політико-правових ідей в Україні у XIX ст.

 88. Соціологічне праворозуміння другої половини XIX сторіччя /Рудольф Ієрінг (Німеччина).

 89. Політико правовий зміст творчості Гомера («Іліада» та «Одисея») та Гесіода – поеми («Теогонія» та «Турботи і дні»).

 90. Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу.

 91. Вчення про державу і право Михайла Драгоманова.

 92. Політико-правова доктрина Фрідріха Ніцше (Німеччина).

Рекомендовані теми курсових та дипломних робіт до курсу „Історія політичних та правових вчень” (4-й курс, юр. ф-т)

1. Вчення Піфагора та натурфілософів про державу та право.

2. Школа софістів: уявлення про державу та право.

3. Уявлення про державу та право представників моральної філософії у Греції класичного періоду (школа філософів).

4. Політико-правові погляди Сократа.

5. Ідеалістична філософія Платона (погляди на державу та право).

6. Вчення Аристотеля про державу та право.

7. Грецька наукова школа в період еллінізму(епікурейці та стоїки) про державу та право.

8. Вчення Марка Тулія Цицерона про державу та право.

9. Погляди римських юристів на природу та призначення держави та права.

10. Римська юридична школа. Уявлення римських юристів про правовий ідеал.

11. Апостольська церква про природу держави та закону в людському суспільстві.

12. Політико-правові погляди представників схоластики в Середні віки.

13. Розвиток уявлень про державу та право в період патристики.

14. Теорія симфонії двох влад в розвитку християнської культурної традиції.

15. Середньовічна юридична школа (глосатори та постглосатори).

16. Гуманістична юридична школа епохи Відродження.

17. Погляди Мартіна Лютера на природу держави та права. Цезаре-папістська модель політико-правової організації суспільства.

18. Політико-правове вчення Фоми Аквінського про державу та право. Теорія законної держави та вчення про тирана.

19. Марсилій Падуанський – засновник теорії народного суверенітету.

20. Теорія всесвітньої імператорської влади у Данте Аліг’єрі.

21. Вчення римських стоїків про державу та право.

22. Договірна теорія походження держави у софістів та епікурейців.

23. Вчення про природне право в Середньовіччі.

24.Систематичний напрямок дослідження природи права (школа постглосаторів).

25. Історичний напрямок дослідження права.

26. Метафізики права. Іспанська та німецька школа в Середні віки.

27. Тираноборці про природу політичної влади у суспільстві.

28. Асоціативний напрямок школи природного права (Гуго Гроцій, Томас Гоббс та ін.).

29. Уявлення Гуго Гроція про державу та право.

30. Вчення Бенедикта Спінози про державу та право.

31. Індивідуалістичний напрямок школи природного права. Ліберальна теорія держави (Джон Локк, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін.).

32. Уявлення представників суб’єктивно-ідеалістичного напрямку школи природного права про право та державу (Кант Еммануїл, Й.Г. Фіхте та ін.).

33. Об’єктивно-ідеалістичний напрямок філософії права. Вчення Гегеля Г.В.Ф. про право та державу.

34. Вчення про правову державу у Еммануїла Канта.

35. Політико-правові погляди Жана Кальвіна. Послідовники Кальвіна про республіканський устрій політичного спілкування в суспільстві.

36. Погляди англійських демократів-пуритан на природу державної влади в період Англійської буржуазної революції ХVII ст.

37. Американські конституціоналісти про природу держави та права в суспільстві.

38. Жан Боден. Теорія державного суверенітету.

39. Корпоративна та асоціативна теорія організації церкви та держави в Середні віки.

40. Вплив Реформації на зміну політико-правових поглядів у суспільстві та розвиток школи природного права.

41. Шарль Луї Монтеск’є. Теорія розподілу влад.

42. Теорія суспільного договору та теорія народного суверенітету у Жан-Жака Руссо.

43. Анархічна політична теорія в Європі та Росії (ХІХ ст.).

44. Соціологічний підхід в праві (ХІХ ст.).

45. Позитивно-юридичний напрямок дослідження природи права (ХІХ ст.).

46. Школа відродженого природного права про природу права та держави (ХІХ ст.).

47. Нормативізм як напрямок дослідження природи права (ХІХ –ХХ ст.).

48. Утилітаризм І.Бентама в поглядах на природу права та держави.

49. Релігійно-філософська школа в Росії та погляди її представників на державу та право.

50. Нормативно-позитивний підхід в праві (загальна характеристика на основі теорії Ганса Кельзена).

51. Марксистська теорія держави та права.

52. Погляди членів гуртка кирило-мефодіївців на природу держави та права.

53. Народницька політична теорія в Росії (ХІХ ст.).

54. Ліберальна політична теорія в ХІХ - ХХ ст.ст.

55. Лібертаріанська теорія держави в ХХ ст.

56. Теоретичні засади етатистського підходу в праві в ХІХ – ХХ ст.ст.

57. Теорії конституціоналізму в Росії та на Україні в ХІХ – ХХ ст.ст.

58. Теоретико-правові засади федералізму та автономії громад в історії політичної думки Нового часу.

59. Утопічні уявлення про природу держави та права в історії філософії.

60. Сучасні некласичні погляди на державу та право в філософії права.

61. Українська школа філософії. Філософія життя Григорія Сковороди.

62. Погляди на державу та право українських націоналістів.

63. Політико-правові погляди державних діячів УНР (Винниченка, Симона Петлюри та ін.)

ЛІТЕРАТУРА:

I.

 1. Аввакум (протопоп). Сочинения.: В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия. - М., Просвещение,1988.

 2. Аввакум (протопоп). Житие Аввакума и другие его сочинения. - М., Сов.Россия, 1991.

 3. Августин Блаженный. О граде Божием. Книги I-XIII, С-Пб, 1998.

 4. Августин Блаженный. О граде Божием. Книги XIУ-XXII, С-Пб, 1998.

 5. Августин Святий. Сповідь. К., 1996.

 6. Аврелий Марк. Наедине с собой. В кн. Римские стоики. М.,1995.

 7. Аристотель. Сочинения в четырех томах.- Москва, Мысль, 1983.

 8. Багрянородній Константин. Об управлении империей.М., 1991.

 9. Бабеф Г. Сочинения. В 4 т. М., 1977.

 10. Бакунин М.А. Собр.сочинений и писем.1828-1876.М., 1935.

 11. Бакунин М.А. Федерализм,социализм и антитеологизм.Государственность и анархия. В кн.: Философия.Социология.Политика.- М., 1989.

 12. Бакунин М.А. Избранные сочинения. М., 1992.

 13. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939.

 14. Бэкон Фрэнсис. Новая Атлантида. Опыты и наставления. М., 1962.

 15. Бентам И. Избранные сочинения.Т.1.СПб., 1867.

 16. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.-М., 1990.

 17. Бердяев Н.А. Философия неравенства.Письма к недругам по социальной философии.: В кн. Русская философия собственности.-СПб., 1993.

 18. Бердяев Н.А. Царство божие и царство кесаря.Путь.(орган русской религиозной мысли) Книга 1, - М., Информ-Прогресс, 1992.

 19. Бухарин Н.И. Избранные труды. Ленинград. Наука, 1988.

 20. Бухарин. Н.И. Избран. Произведения. Новосибирск, 1990.

 21. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.

 22. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. К., 1994.

 23. Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940.

 24. Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций, Москва-Киев, 1994.

 25. Винниченко В. Відродження нації. - Київ - Відень, 1990.

 26. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К., 1991.

 27. Виноградов П.Г. Очерки по теории права. М., 1915.

 28. Вишенський І. Твори. - К., Дніпро, 1986.

 29. Вишенский И. Сочинения. Киев, 1959.

 30. Владимирский-Буданов Н.Ф. Очерки из истории литовско-русского права. – К., 1889.

 31. Владимирский-Буданов Н.Ф. Обзор истории русского права. К., 1915.

 32. Волоцкий И.Послания. М., 1959.

 33. Вольтер. Избранные приоизведения. М., 1947.

 34. Вольтер. Философские сочинения. - М., 1988.

 35. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. В 14 т. М.-Л., 1929-1958.

 36. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2 т. М., 1971.

 37. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. М., 1977.

 38. Гегель Г. В.Ф. Философия права. М., Мысль, 1990.

 39. Гегель Г.В.Ф.Политические произведения. М., 1978.

 40. Гельвецій Клод Андріан. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 199..

 41. Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. М., 1955.

 42. Герцен А. Полн. собрание сочинений в 9-ти томах. - М., 1958.

 43. Гессен В.М. Теория правового государства / В сб. «Политический строй современных государств». СПб, 1912.

 44. Грек М.Сочинения.: В кн. Древняя русская литература.Хрестоматия. М., 1988.

 45. Грек М. Сочинения. В трех частях. Казань. 1859-1862

 46. Грозный И.Послания. -М.-Л.,: Акад.наук СССР, 1951

 47. Гоббс Т. Сочинения в двух томах. -М.1989-1991.

 48. Грамши Антонио. Избранные произведения в трех томах. М., 1959.

 49. Гроций Гуго. О праве войны и мира. - М., 1956.

 50. Гроций Гуго. О праве войны и мира. - М., Ладомир, 1994

 51. Грушевський М.С. Духовна Україна. - К.,1991.

 52. Грушевський М.С.На порозі Нової України.Гадки та мрії. - К.,1992

 53. Грушевський М.С Хто такі українці і чого вони хочуть? К.,1991.

 54. Грушевський М.С. Історія України-Русі. В 11 т., К., 1991.

 55. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910.

 56. Данилович Н.И. О литовских летописях // Журнал Министерства Народного просвещения.

 57. Десницкий С.Е. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. Т.1. М., 1952.

 58. Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции.О натуральной юриспруденции.: В кн. Русская философия собственности. - СПб., 1993

 59. Джефферсон Т. Общий обзор прав Британской Америки // Американские просветители. - М., 1991.

 60. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1979.

 61. Дидро Дени. Избранные философские произведения. - М., 1941.

 62. Добролюбов М.О. Вибрані філософські твори в 2-х т. - К., 1952-1953.

 63. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К.,1993.

 64. Донцов Д. Націоналізм. Дрогобич, 1992.

 65. Драгоманов М. Старі хартії вольності. Львів, 1895.

 66. Драгоманов М. Австро-руські спомини. Львів, 1889.

 67. Драгоманов М.Переднє слово до Громади // Вибрані твори. Прага, 1937.

 68. Драгоманов М.Пропащий час. Українці під московським царством. 1654-876. Львів, 1909 Література українська, проскрибована рядом російським Драгоманов М. ( Виступ на конгресі в Паріжі) // Сучасність. 1976. Ч.7-8.

 69. Драгоманов М. Чудацькі думки про українські справи. Відень, 1915.

 70. Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991.

 71. Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? К., 1991

 72. Дюги Л. Конституционное право.СПб., 1908.

 73. Дюги Л. Общество, личность, государство.СПб., 1909.

 74. Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства.М., 1909.

 75. Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона. М., 1919.

 76. Еллинек Г.Общее учение о государстве.М., 1908

 77. Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и наказания. М., 1910.

 78. Єразм Роттердамський. Похвала глупоті. К., 1981.

 79. Заточеник Д. Моление.: В кн. Древ. русская литература. Хрестоматия. М. Просвещение, 1988.

 80. Зіньківський Т. Писання.- Книга друга. Львів, 1896.

 81. Иванишев Н.Д. Сочинения. – К., 1876.

 82. Иеринг Рудольф фон. Цель в праве. Спб., 1881

 83. Иеринг Р. Борьба за право.М., 1991.

 84. Иларион митрополит. Торжественное поучение «Слово о законе и благодати».: В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия.М., 1988.

 85. Ильин И.А. Собрание сочинений в десяти томах.-М., Русская книга, 1993.

 86. Ильин И.А. О частной собственности.: В кн.Русская философия собственности. - СПб., СП «Ганза», 1993.

 87. Ильин И.А. Сочинения. В 2 т. Философия парава. Нравственная философия. М., 1993.

 88. Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение.1992. № 3.

 89. Кампанелла Т. Город Солнца. - М., 1954.

 90. Кампанелла Томмазо. Місто Сонця. - К., 1988.

 91. Кант И. Сочинения в 6-ти т.: Метафизика нравов. - т.4, ч. II. - М., 1965.

 92. Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

 93. Кант И. Собрание соч. в 8 т. М., 1994.

 94. Карамзин Н.М. История государства российского.М., 1903.

 95. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском

 96. общениях.М. Наука, 1991.

 97. Каутский К. Развитие форм государства. Р.на.Д., 1905.

 98. Каутский К. Путь к власти. М., 1959.

 99. Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990.

 100. Кельзен Г. Чистое учение о праве: Сб. переводов.-Вып.1.-М., 1987; Вып.2.-М., 1988.

 101. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. К., 1867.

 102. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. К., 1891.

 103. Кистяковский Б. Права человека и гражданина.//Вопросы Жизни, 1905, № 1.

 104. Кистяковский А.Ф. О значении судебной реформы в деле улучшения судебной реформы. //Университетские известия. – 1870., – №5.

 105. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916.

 106. Кистяковский Б.А. Государство и личность.: В кн. Русская философия собственности. - СПб.,СП «Ганза», 1993.

 107. Кистяковский Б.А. В защиту права. // В кн.Вехи.Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 или // Вехи.Интеллигенция в России. Сб.стат. 1909 –1910. М., 1991.

 108. Кістяківський Богдан. Вибране. Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка» Серія

 109. «Українські мислителі», К., Абрис, 1996.

 110. Кистяковский Б. В защиту права. Интеллигенция и правосознание.//Наше наследие, М., 1990, № 1У(16).

 111. Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое.//Вопросы философии, № 6

 112. Ковалевский М. Происхождение современной демократии. М., 1895.

 113. Ковалевский М. От прямого народоправства к представительству и от патриархальной монархии к парламентаризму. М., 1906.

 114. Ковалевский М.М. Социология. СПб., 1910

 115. Козельский Я.П. Философические предложения.: В кн.Русская философия собственности. - СПб., 1993.

 116. Козельський Я.П. Передмова до перекладу «Історії датської» Л.Голберга // Пам'ятки суспільної думки України (XVIII - перша половина XIX ст.): Хрестоматія. – Дніпропет/ 1995.

 117. Конт О. Общий обзор позитивизма.т.1-3.»Родоначальники позитивизма», вып.1У-У,СПб.1912-1913.

 118. Конфуций. Древнекитайская философия: собрание текстов в 2 т.-М., Мысль, 1972.

 119. Конфуций. Я верю в древность. М., 1998.

 120. Конфуций. Жизнь его и учения. М., 1991.

 121. Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1915.

 122. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1898.

 123. Костомаров М.І. Твори.У 2 т. К., 1990

 124. Костомаров М.І. Закон божий (книга буття українського народу). К., 1991.

 125. Костомаров Н.И. Две русских народности / Обраб. Текста и ред. А.П.Ковалевой; Авт. предислов. В.А.Дорошенко. - К.,-Х., 1991.

 126. Костомаров Н.И. Руина; Мазепа; Мазепинцы: Исторические монографии и исследования.М., 1995.

 127. Костомаров Н.И. Мысли о федеральном начале в Древней Руси /Собр.соч. в 2-х кн. СПб., 1903.

 128. Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915.

 129. Крижанич Ю. Политика. М., 1965.

 130. Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия.М., Правда, 1990.

 131. Кулиш П. Твори. У 2 т. К., 1989

 132. Куницин А.П. Право естественное: В кн.Русская философия собственности (XVIII-XX).-СПб., СП «Ганза», 1993.

 133. Курбский А. Переписка с Иваном Грозным. Древняя русская литература.Хрестоматия. М., Просвещение, 1988.

 134. Лавров П.Л. Очерки вопросов практической философии.:В Кн.Русская философия собственности(XVIII-XX).-СПб., СП «Ганза», 1993

 135. Лавров П.Л. Государственный элемент в будущем обществе.Собрание сочинений в 8-ми томах. М., Всесоюзное общество полит.каторжан, 1934.

 136. Лао-цзы. Дао-де цзин.Древнекитайская философия.Собрание текстов в 2 т. М., Мысль, 1972.

 137. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд.5-е.

 138. Леонтьев К. Собрание сочинений.М., 1912.

 139. Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993.

 140. Лильберн Д. Памфлеты. М., 1937.

 141. Липинський В. Твори. Архів Студії.Київ-Філадельфія, 1994.

 142. Локк Дж. Сочинения: в 3-х т.- М.,Мысль, 1985.

 143. Ломброзо Чезаре. Гениальность и помешательство.Москва-Харьков, 1998.

 144. Лютер Мартин. Время молчания прошло. Избр. произведения 1520- 1526 г.г. Харьков, 1994.

 145. Мабли Г. Избранные произведения. М., 1950.

 146. Мазепа І. Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями.В кн.:Вивід прав України. Львів, Слово, 1991.

 147. Мазепа І. Писання / Є.Пеленський (ред.). - К., 1992.

 148. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. -Львів, 1995.

 149. Мао Цзедун. Избр. произведения, т.1- 4.М.,1952-1953.

 150. Марат Ж.П. Избр.произведения: в 3-х т.-М., 1956.

 151. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-ое издание.

 152. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії / Маркс К., Ен­гельс Ф. Твори.2-е вид.Т.4.

 153. Макиавелли Н. История Флоренции.Л., 1973

 154. Макиавелли Н. Государь.-В кн.:Макиавелли Н. Избранные сочинения.-М., 1982.

 155. Мелье Ж. Завещание. М., 1954.

 156. Местр Ж. де. Петербургские письма. СПб, 1995.

 157. Милль Дж.Ст. Размышления о представительном правлении. С-Пб, 1863.

 158. Милль Дж.Ст. Утилитаризм. О свободе.СПб., 1900.

 159. Мильтон Д. О свободе слова. М., 1906.

 160. Моль Р. Энциклопедия государственных наук.СПб.,М.,1868.

 161. Мономах В. Поучение. В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия. - М.,1988.

 162. Монтескье. О духе законов.СПб., Издание Л.Ф.Пантелеева, 1900.

 163. Монтескье Ш. О духе законов.В кн.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.

 164. Монтескье Ш. Персидские письма : В кн.Французский фривольный роман.М.,Иолос, 1993.

 165. Мор Т. Утопия.-М., 1978

 166. Морелли. Кодекс природы или истинный дух ее законов.М., 1956.

 167. Моска Гаэтано. Правящий класс. / в Сб. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997.

 168. Мо-цзы.Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2 т.-М., 1972

 169. Муравьев Н.М. Проект конституции. В кн.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов.-М., 1951.

 170. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М., 1879.

 171. Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. – К., 1840.

 172. Неволин К.А. История росийских гражданских законов. В 3-х т. СПб., 1851г.

 173. Новгородцев П.И. Об общественном идеале.-М., Пресса, 1991.

 174. Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование.: В кн. Русская философия собственности. -СПб., 1993

 175. Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания.М., 1909.

 176. Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. 4-е изд. М., 1918.

 177. Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве.М., 1901.

 178. Новгородцев П.И. Сочинения М., 1995.

 179. Ницше Ф. Сочинения в двух томах.-М., Мысль, 1990.

 180. Оріховський-Роксолан Ст. Напучення королеві польському Сигізмун-ду-Августу// Українська література ХІУ-ХУІ ст. - К.1988.

 181. Орлик Пилип. Вивід прав України. В кн.: Вивід прав України.- Львів, Слово, 1991.

 182. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. До питання про фашизм. Вибрані твори. К., 1994.

 183. Оршан Я. Розвиток української політичної думки за сто літ. - Лондон, 1938

 184. Отенский З. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863.

 185. Оуэн Р. Избр. сочинения. В 2 т. М.-Л., 1951.

 186. Палиенко Н.И. Нормативный характер права и его отличительные признаки. Х., 1903.

 187. Палиенко Н.И. Учение о существе права и правовой связанности государства. Х., 1908.

 188. Парето Вильфредо. Компендиум по общей социологии./ в Сбор. Антология мировой политической мысли. М., 1997.

 189. Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм// Избр.произведения по общей теории права и государства. М., 1980

 190. Пейн Т. Избранные сочинения. М., 1959.

 191. Пейн Т. Век разума//Американские просветители.М., 1961.

 192. Пересветов И.С. Сказание о Магмете-салтане.: В кн. Древняя русская литература.

 193. Хрестоматия. М.,Просвещение, 1988.

 194. Пересветов И.С. Сочинения. М.,-Л., Академия наук СССР, 1956

 195. Пестель П.И. Русская Правда. Конституция. Государственный завет.В кн.: Восстание декабристов. Документы.Т. VII.М., 1958.

 196. Петлюра С. Статті. - К., 1993.

 197. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.Т.1-2. СПб., 1901-1909.

 198. Петражицкий Л.И.Очерки философии права. Вып.1.СПб., 1900.

 199. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности: Мир культуры, истории и философии. – СПб., 2000.

 200. Пилянкевич Н.И. История философии права.– К., 1870.

 201. Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Москва. Мысль, 1994.

 202. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. В 5 т. М., 1956

 203. Посошков И. Сочинения.М., 1842.

 204. Посошков И.Книга о скудости и богатстве и другие сочинения.М.Изд. Акад. наук СССР, 1951

 205. Полоцкий С. Избранные сочинения. М.,-Л., 1953

 206. Прокопович Ф. Правда воли монаршей.М.-Л. Издательство Акад. Наук СССР, 1961.

 207. Прокопович Феофан. Філософські твори. В 3 т. К., 1979.

 208. Прудон П.Ж.Что такое собственность? Или исследование о принципе права и власти.М., 1919.

 209. Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. Ярославль. 1972

 210. Радищев А.Н. Избранные сочинения. М., Госполитиздат, 1952.

 211. Радищев А.Н. Полн. собр. соч. М.-Л., 1952.

 212. Рейснер М.А. Теория Л.И. Петражицкого,марксизм и социальная идеология. СПб.,1908.

 213. Рейснер М.А. Право.Наше право.Чужое право. Общее право. Л., 1925.

 214. Рейснер М.А. Государство буржуазии и РСФСР. Пг., 1923.

 215. Ренненкампф Н.К. Очерки юридической енциклопедии. К., 1880.

 216. Робеспьер М. Статьи и речи.М., Юридическая литература, 1959.

 217. Робеспьер М. Избр.произведения.М., 1965.

 218. Роулз Джон. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.

 219. Руссо Жан Жак Эмиль, или о воспитании. М., 1968.

 220. Руссо Жан Жак. Трактаты.М., 1969.

 221. Руссо Жан Жак.Сочинения.М., 1991.

 222. Сенека Анней Луций.О благодеяниях и др. работы. В кн. Римские стоики.М., 1995.

 223. Сен-Симон А. Избранные сочинения. М., 1948.

 224. Сковорода Г.С. Твори у двох томах. К.: АТ «Обереги», 1994.

 225. Скрипник М. Статті й промови. Х., 1931.

 226. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

 227. Сорский Н. Предание ученикам своим о жительстве скитском. СПб., 1912.

 228. Сорский Н. Послания.//Труды.Отделение древнерусской литературы Ин-та рус. литературы АН СССР, т. 29, 1974.

 229. Соловьев В.С. Сочинение в двух томах.Т.2.-М.,Мысль,1990.

 230. Спекторский Е.В. Энциклопедия права. – Варшава. – 1912.

 231. Спенсер Г.Основания социологии.СПб., 1898.

 232. Спенсер Г. Социальная статика.СПб., 1906.

 233. Спенсер Г. Синтетическая философия. К., 1997.

 234. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские.Минск, 1998.

 235. Спиноза. Избранные произведения.- М.,1957.

 236. Сперанский М.М. Проекты и записки. М.,-Л.,1961.

 237. Сталин И.В. Вопросы ленинизма.М., 1934.

 238. Старосольський В.Й. Теорія нації / Ірина Кресіна (авт.передм.). -Нью-Йорк, 1998.

 239. Струве П.Б. Россия.:В кн. Русская философия собственности.-СПб.,1993.

 240. Стучка П.И. Учение о Советском государстве и его конституции.М.-Пг.,1922.

 241. Стучка П.И. Право-закон -техника //Советское государство и революция права. № 1., 1930.

 242. Стучка П.И. Мой путь и мои ошибки//Советское государство и революция права. № 5-6, 1931.

 243. Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права.Рига, 1964.

 244. Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1985.

 245. Татищев В.Н. История российская. - М.-Л., 1963. - Т.2.

 246. Татищев В.Н. Избранные произведения. Л.,1979

 247. Ткачев П.Н. Статьи 1869-1882.Приложение к журналу «Вопросы философии».М.,Правда, 1990.

 248. Ткачев П.Н. Избранные сочинения. М., 1993.

 249. Тимофеев И. Временник. М., 1950.

 250. Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1911.

 251. Токвиль А. Демократия в Америке.М.,Прогресс, 1994

 252. Троцкий Л. К истории русской революции. М., 1990.

 253. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – К., 1906.

 254. Уинстенли Дж. Избранные памфлеты. М., 1950.

 255. Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти т. К., 1977.

 256. Фейербах Людвиг. Избранные философские произведения в двух томах. М., 1955.

 257. Фихте И.Г. Сочинения в двух томах.С-Пб., МИФРИЛ, 1993.

 258. Філалет Хр. Апокрисис // Українська література ХІУ-ХУІ ст. - К., 1988

 259. Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори.-К., 1956.

 260. Франко І.Я. Зибрання творів у 50 т.-К., 1986.

 261. Франклин Б. Избранные произведения. М., 1956.

 262. Фурье Ш. Избр. сочинения. В 2 т. М.-Л., 1951.

 263. Хвильовий М. Думки проти течії. - Харків, 1926.

 264. Цицерон. Диалоги. О государстве. О Законах.- М., Наука, 1966.

 265. Цицерон. О старости, о дружбе, об обязанностях. М., 1993.

 266. Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма / в двух томах/. Москва, Наука. 1991.

 267. Чернышевский Н. Полное собрание сочинений в 15 томах.М., 1950.

 268. Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899.

 269. Чичерин Б.Н. Собственность и государство.: В кн.Русская философия собственности (XVIII-XX). -СПб., СП «Ганза», 1993.

 270. Чичерин Б.Н. История политических учений.М., 1874

 271. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1896.

 272. Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1900.

 273. Шевченко Т.Г. Повне зібр.тв.: У 12 т. К., 1989.

 274. Шеллинг Фридрих В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах. Сочинения в двух томах. М.,1989.

 275. Шершеневич Г.Ф. История философии права. 2-ое изд. СПб.,1907.

 276. Шершеневич Г.Ф. Философия права. Т.1. М., 1911.

 277. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911.

 278. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т.1., М., 1993.

 279. Шпенглер О. Закат Европы.М., Мысль, 1993.

 280. Шпренгер Я. Инститорис Г. Молот ведьм. М., 1990 .

 281. Штаммлер Р. Сущность и задачи правоведения. СПб., 1908.

 282. Штаммлер Р. Хозяйство и право.Т.1-2. Спб., 1907.

 283. Штирнер М Единственный и его собственность. Харьков. 1994.

 284. Щербатов М.М. Сочинения в двух томах. М., 1896-1898.

 285. Щербатов М.М. Неизданные сочинения. М., 1935.

 286. Эпиктет. В чем наше благо? Афоризмы. В кн.Римские стоики.М.,1995.

 287. Ященко А. Международный федерализм.Идея юридической организации человечества в истории полтических учений до конца ХVІІІ в.М.,1906.

II

 1. Абрамов А.И. «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона как русская историософская реакция на христианско-идеологическую зкспансию Византии // Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. - М, 1986.

 2. Азаркин Н.М. Монтескье : французский мыслитель,юрист. М., 1988

 3. Аксенов А.В. Жан Мелье о характере власти в коммунистическом обществе // Ученые записки Сарат.юрид. ин-та, 1965, вып.12.

 4. Американские просветители : Избр.произведения: в 2 т. М., 1968.

 5. Американские федералисты. Гамильтон, Медисон, Джей. Избр.статьи. Вермонт, 1990.

 6. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень. Лекції. Львів, 1997.

 7. Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). - Львів, 1998.

 8. Аннерс Эрик. История европейского права.М.,Наука, 1996.

 9. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997.

 10. Антология мировой философии. В 4 т. М., 1969.

 11. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. -К., 1994

 12. Арон Раймон.Этапы развития социологической мысли.М., 1993

 13. Артхашастра или наука политики.М.,Наука-Ладомир, 1992

 14. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976.

 15. Б.Грінченко, М.Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. - К., 1994.

 16. Бабкин В.Д. Критика современных буржуазных учений о государстве и праве : Учебное пособие. Киев, 1973.

 17. Багалій Д.І. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. К., 1992.

 18. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.

 19. Баскин Ю.А. Очерки по истории политических учений /Политология Ленинград-Запорожье. 1991.

 20. Баскин Ю.Я. Кант. М., 1984

 21. Беккер Г., Босков А. Современная социология права. М., 1961.

 22. Бергель Ю. Фома Аквинский. М., 1966.

 23. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии.М., 1966.

 24. Бергер Пітер Л. Капіталістична революція.К., 1995.

 25. Библия: Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., Рос.библейское об-во, 1993.

 26. Блинов Н.М., Шилова Г.Ф. История и право. М., 1994.

 27. Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць. - К., 1995.

 28. Богославский Н. Николай Гаврилович Чернышевский. М., 1959.

 29. Бонташ П.К., Прозорова Н.С. Томас Мор. М., 1983.

 30. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський: історичні есе. -Львів, 1991.

 31. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого Гетьмана. -К., 1991

 32. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.

 33. Будовиц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси (IX-ХУІвв.)-М., 1960.

 34. Бушин М.І., Коваль В.І., Дмитренко М.Г., Горенко Л.М., Горкун А.1. Становлення української державності в XVII ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці. - К., 1998.

 35. Вестник МГУ, 1969, № 5.

 36. Вивід прав України /М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. Львів, 1991.

 37. Виндельбанд В. От Канта до Ницше. — М.: Канон-пресс, 1998.

 38. Виц Б.Б. Демокрит. М., 1979.

 39. Владимиров Е. существенные черты истории философии права.СПб, 1908.

 40. Власть и право: Из истории русской правовой мысли /А.В.Поляков и др.Л., 1990.

 41. Власть.Очерки современной политической философии Запада.В.Мшвениерадзе и др.М.,1989.

 42. Возняк М. Кирило-Мефодіївське товариство. - Львів, 1921.

 43. Волгин В.Р. Развитие общественной мысли во Франции в ХVІІІ в. М., 1958

 44. Володин А.И. Герцен.М., Мысль, 1970.

 45. Вороницын И.П. К.А. Гельвеций. М., 1934.

 46. Воротилин Е.А. Идеи правового государства в истории политической мысли. // Политология под ред. М.Н.Марченко.М., 1993.

 47. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.

 48. Галанза П.Н. Учение Канта о государстве и праве. М., 1960.

 49. Галичини (кінець XIX-початок XX ст.).-Львів, 1998.

 50. Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України XIX ст. - Львів, 1996.

 51. Гнатенко П.И. Обшественно-политическая мысль на Украине во второй половине XVII – начале XVIII века. - Днепропетровск, 1982.

 52. Голенищев-Кутузов И.Н. Гуманизм у восточных славян (Украина и Белоруссия). - М., 1963.

 53. Голобуцький Олексій, Кулик Віталій. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX - початку XX століття: Дослідження. - К., 1996.

 54. Голосенко И.А. Питирим Сорокин. Судьба и труды. Сыктывкар, 1991.

 55. Горєлов М.Є. Передвісники незалежної України: Історичні розвідки. -К„ 1996.

 56. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. - К., 1996.

 57. Господин А. Микола Костомарів. - Вінніпег, 1986.

 58. Гошовська В.А. Становлення української соціал-демократичної думки кінця ХІХ-початку XX століття: Проблема світогляду, національних особливостей, теоретичного осмислення на сторінках преси.-X., 1997.

 59. Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка.-К.,1998.

 60. Грабовський С, Ставрояні С, Шкляр Л.Нариси з історії українського державотворення.К.1995

 61. Графский В.Г. Бакунин.Из истории политической и правовой мысли.М.,1985.

 62. Графский В.Г. Никколо Макиавелли. В кн.: Политические учения: история и современность. М., 1976.

 63. Грацианский П.С. Десницкий. М., 1978.

 64. Грацианский П.С. Политическая наука во Франции. Критические очерки.М., 1975.

 65. Грацианский П.С.Политическая и правовая мысль России второй по­ловини XVIII в.-М.,1984.

 66. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української на­ції ХІХ-ХХ ст.К., 2000.

 67. Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну спра­ву / НАН України; Інститут української археографи / - К., 1994.

 68. Громаков П.С. Политические и правовые взгляды Томаса Пейна. М., 1960.

 69. Гулыга А.В. Гегель. М., 1970.

 70. Гулыга А.В. Кант. М., 1977.

 71. Гуржій О.І. Право в Українській козацькій державі у другій полов. XVII-XVIII ст. К., 1994.

 72. Данем Б. Герои и еретики: Политическая история западной мысли. М., 1967.

 73. Деев.Н.Н. Иеремия Бентам//Политические учения: история и современность.М., 1979.

 74. Дей І.О. Іван Франко і перша російська революція. К., Наукова думка, 1981.

 75. Джибладзе Г.И. Сущность руссоизма.Тбилиси,1983.

 76. Джилас Милован.Лицо тоталитаризма.М.,,1992.

 77. Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон. Історія политичної думки.- Київ., Основи,1997.

 78. Дмитриченко В.С. Соціалістична думка в Україні в 70-х-на початку 80-х років XIX ст. К.,1977

 79. Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П.Козельського. -К., 1957.

 80. Доба Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження велико­го гетьмана). Збірник наукових праць.-К., 1995.

 81. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої поло­вини ХІХ-початку XX ст. - Чернівці, 1999.

 82. Довгович В. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова.К.,1991.

 83. Донець Г.П. Суспільно-політичні погляди О.І. Герцена. Чернівці, 1961.

 84. Дорошенко Д. Нарис історії України.-Львів, 1991.-

 85. Драч І.Ф.,Кримський С.Б.,Попович М.В.Григорій Сковорода.К.,1984.

 86. Древняя русская литература.Хрестоматия./сост.Прокофьев Н.И./М.,Просвещение,1988.

 87. Егоров В.С. Щербатов М.М. о преобразовании государственного строя в России (ХVІІ-ХVІІІ вв.) Совет.государство и право.1985, №1.

 88. Ефимов И.М. Свергнуть всякое иго: Повесть о Джоне Лильберне.М.,1977.

 89. Єрьоміна І.П. Іван Вишенський і його громадсько-літературна діяльність // Вишенський І. Твори. - К.,1959.

 90. Єфремов С.О. Історія українського письменства. - К., 1995.

 91. Желтова В.П. Экзистенциалистская философия права.Автореферат диссерт..канд.филос.наук. М., 1969.

 92. Жулинський М.Г. Вірю в силу духа: Іван Франко, Леся Українка і Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політичної і національної свідомості української людини.-Луцьк, 1999.

 93. Забігайло В.К. Криза буржуазної правової ідеології. К., 1981.

 94. Забігайло В.К.Право и общество.Новые проблемы и методы буржуазного правоведения.К,1981

 95. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період.К.1993

 96. Загайко П.К. Українські письменники-полемісти кінця XVI - початку XVII в.в. у боротьбі проти Ватікану і унії. - К., 1957.

 97. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.– Вип. 14.– К.– 2001.

 98. Зейдлер Г.Л. Політична думка Стародавнього світу. Львів, 1959.

 99. Зильберман И.Б. Политическая теория анархизма М.А.Бакунина.Л., 1969.

 100. Зіневич У. Місце «ідеальної держави» Руссо в формуванні соціального ідеалу О.М. Радищева. Проблеми філософії.Вип.3.К., 1973

 101. Злупко С.М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер. Львів, 1990.

 102. Зорькин В.Д. Критика психологической теории права Л.И.Петражицкого //Сов.государство и право. 1979. № 6.

 103. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России.М., 1986.

 104. Зорькин В.Д. Политические взгляды Никколо Макиавелли. Вестник МГУ,1969, № 6.

 105. Зорькин В.Д. С.А. Муромцев. М.Юрид.литература, 1980.

 106. Иванов Г.А. Психологическая теория права в критической литературе. СПб., 1912.

 107. Идейно-философское наследие Илариона Киевского. М., 1986.

 108. Избранные произведения русских мыслителей второй половины ХVIII в. М.,1952.

 109. Избранные социально-политические и философские произведения декабристов.М.,1951.

 110. Иоанн Павел II. Искупитель человека.

 111. Исаев И.,Золотухина Н.История политических и правовых учений России. XI-XX в. М, 1995.

 112. Историческое в теории права. Тарту.1989.

 113. Историческое и логическое в познании государства и права.Л.,1988.

 114. История политических и правовых учений России ХI - ХХ вв. /Исаев И.А., Золотухина Н.М./-М.,Юристъ, 1995.

 115. История политических и правовых учений. XVII-XVIII вв.-М.,Наука,1989.

 116. История политических и правовых учений. Хрестоматия. Для юридических вузов. Под ред. Г.Г.Демиденко. Харьков, 1999.

 117. История политических и правовых учений.Древний мир.М.,Наука,1985.

 118. История политических и правовых учений.Средние века и Возрождение.- М.,Наука,1986.

 119. История политических и правовых учений.Учебник для юридических вузов под общей редакцией Нерсесянца В.С.Издательская группа ИНФРА,М., 1995

 120. История политических и правовых учений.Учебник. Под ред. Лейста О.Э. Москва, Юридическая литература, 1997.

 121. История политических и правовых учений.Учебник.Под ред.Нерсесянца В.С. - 2-е изд.,М.,Юрид.лит.1988.

 122. История политических учений. Выпуск 2.Под ред.проф.О.В.Мартышина.М., 1996.

 123. История политических учений./под ред.С.Ф.Кечекьяна и Г.И.Федькина /М., 1960.

 124. История политических учений.Выпуск 1.Азаркин Н.Н.,Левченко, В.Н., Мартышин О.В. М., Юрист, 1994.

 125. Источники по истории политических и правовых учений. М., 1981.

 126. Источники по истории политических учений : Учебное пособие. Сост.: Н.М.Золотухина, проф. Э.Л. Розин и др.М., ВЮЗИ, 1980.

 127. Источники по истории политических учений: Учебное пособие.М., ВЮЗИ, 1981.

 128. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Громадівський рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: проблеми, ідеологія. - К., 1999.

 129. Іванова Л.Г., Іванченко Р.П. Суспільно-політичний рух 60-х рр. XIX ст. в Україні: до проблеми становлення ідеології. - К., 2000.

 130. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. -К., 1996.

 131. Іванченко Р.П. Київська Русь: початки української держави. - К., 1995.

 132. Іванченко Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (II половина XIX в.). - К., 1971.

 133. Історія Русів / Пер. І.Драча; вступ, ст. В.Шевчука. - К., 1991.

 134. Історія філософії України : Підручн./М.Ф.Тарасенко,М.Ю.Русин та ін. К.,1994.

 135. Історія філософії України: Хрестоматія.К.,1993.

 136. Каленский В.Г. Мэдисон. М., 1981.

 137. Кальман Кульчар. Критика современной буржуазной теории права.М.,1969.

 138. Карбонье Ж. Ю ридическая социология.М.,1986.

 139. Кармазіна М.С.Ідея державності в українській політичній думці /кінець ХІХ-початок ХХ ст./. К., 1998.

 140. Карпенко М. Гетьман Іван Мазепа як будівничий Української держави.-Суми, 1999.

 141. Кассирер 3. Жизнь н учение Канта. — СП6.: Университетская книга, 1997.

 142. Катренко А.М., Беззуб Ю.В. Український національний рух XIX століття (По сторінках праць Михайла Драгоманова): Навч. посібник. - К., 1997.-

 143. Катрич В.М. Революційно-демократичні погляди Івана Франка на подження та суть держави. Вісник Київського ун-та, № 14, 1973.

 144. Керимов Д.А. Основы философии права.М.,1992.

 145. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. М.,1986.

 146. Кечекьян С.Ф. Гегель и историческая школа права //Правоведение. 1967, .№ 1.

 147. Кечекьян С.Ф. Политическая идеология французской буржуазии накануне революции ХVІІІ в./Вопросы государства и права во Французской буржуазной революции ХVІІІ в. М.,1940.

 148. Кечекьян С.Ф. Социологические взгляды Огюста Конта /Советское гос-во и право.1957, № 12.

 149. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х.т. -К., 1990.

 150. Кирилюк Ф.М.,Ковш О.Г. Западноевропейские социально-политические учения ХІХ в.К.1991.

 151. Киссель М.А. Джамбаттиста Вико.М.,1980.

 152. Книга правителя области Шан ( Шан цзюнь шу). М., 1993.

 153. Книш 3. Історія української політичної думки до кінця XVIII ст.: Популярний нарис. – Париж - Вінніпег, 1952.

 154. Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадянсько-політичні рухи на Україні в кінці XVIII ст. - К., 1973.

 155. Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія у працях М.Владимирського-Буданова //Вісник Конституційного Суду України. 2005 №1.

 156. Ковальчук О.М. Нормативно-соціологічний напрям у працях Є.В.Спекторського (1875-1951). // Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2002.– Вип. 131.

 157. Ковальчук О.М. Особливості теоретико-правових поглядів у працях К.О.Неволіна. // Українське право. – 2004.

 158. Ковальчук О.М. Природно-правова теорія права у працях Є.М.Трубецького. //Держава і право.

 159. Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М.Даниловича – першого декана юридичного факультету Київського університету // Вісник Київського університету. Юридичні науки.– К.– 2004. №60-62.

 160. Ковальчук О.М. Теоретико-правові погляди О.Ф.Кістяківського // Наше право. Науково-практичний журнал.– 2005– №1.

 161. Ковальчук О.М. Юридичний позитивізм в енциклопедії права М.К.Ренненкампфа.//Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2004. Вип.236.

 162. Коган Ю.Я. Просветитель XVIII века Я.П.Козельский.-М., 1958.

 163. Козлихин И.Ю.История политических и правовых учений: от софистов до Гегеля.Учебник.- СПб.:Издательский дом С.-Петерб.гос.ун-та, 2005.- 352 с.

 164. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом націо­нального відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. - К., 1998.

 165. КолесникВ.Ф., Рафальський О.О. Український рух в Австро-Угорщині (кінець ХІХ-початок XX ст.). - К., 1998.

 166. Консерватизм: Антологія /Упоряд. О Проценко та ін. Видавництво ”Смолоскип”, 1998.

 167. Копиленко О.Л. «Українська ідея» М. Грушевського: історія і сучасність.Львів, 1991.

 168. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучасній ідеологічній боротьби. К., 1990.

 169. Коран. - М.: МП Миф,1991

 170. Корнійчук Л.Я. Життя і діяльність С.А.Подолинського // Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд.: Л.Я.Корнійчук. - К., 2000.

 171. Костенко О.Б. Розуміння взаємозв»язку держави і громадянського суспільства Г. В. Ф. Гегелем. /Франкфуртський період/.Вісник Київського університету. Випуск 35, 1998.

 172. Костенко О.Б. Філософія права Гегеля і становлення громадянського суспільства в Україні./Українська культура: минуле, сучасне та шляхи розвитку.Міжвузівський збірник наукових праць.Рівне,1994.

 173. Костенко О.Б.,Неліп М.І. До проблеми взаємозв»язку громадянського суспільства і держави: в контексті філософсько-правової концепції Гегеля. Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 4-5.Чернівці,1996.

 174. Костенко О.Б.,Неліп М.І. Становлення гегелівського розуміння суспільства і держави / бернський період творчості/. Вісник Київського університету.Юридичні науки.Київ,1995

 175. Коцур А.П. Українська державність: історія та сучасність. - Чернівці, 2000.

 176. Кравців Б. Суспільно-політичні погляди Івана Франка й радянське франкознавство// Іван Франко: про соціялізм і марксизм. - Нью-Йорк, 1966.

 177. Кравченко В.В. «Історія Русів»: час збирати каміння / Культура України. 36.ст. Вип. 3.X., 1996.

 178. Кравченко В.В. Поема вольного народу. «Історія Русів» та її місце в українській Історіографії. - X., 1996.

 179. Кралюк М.П. Место социнианства в культурно-просветительских процессах на Украине в первой половине XVII ст.//Отечественная общественная мьісль зпохи средневековья.- К.,1988.

 180. Кресіна І., Кресін О. Гетьман П.Орлик і його Конституція. - К., 1993.

 181. Крипякевич І. Історія України. - Львів 1990.

 182. Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні Ідеї Михайла Драгоманова. - Чернівці, 2000.

 183. Кудрявцев В.Н.,Казимирчук В.П. Современная социология права: Учебник для вузов. М.,1995.

 184. Кузик П. Слов'янофільство: двобій націоналістичної та шовіністичної ідеологій (український, російський і польський досвід) // Визвольний шлях. - 2000, кн. 6.

 185. Кузнецов В.Н. Вольтер. М.,1978.

 186. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVІІІ - начала ХІХ века. - М., 1989.

 187. Кузнецов В.Н.,Мееровский Б.В.,Грязнов А.Западноевропейская философия ХVІІІ в. - М., 1986.

 188. Кузнецов Э.В. Философия права в России. - М., 1989.

 189. Куликов І.М. Суспільно-політичні погляди Лесі Українки. К., 1964.

 190. Кулиш П. Записки о Южной Руси. - К., 1994.

 191. Кульчар К. Основы социологии права.М.,1981.

 192. Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной России (ХІХ в.). М.,1980.

 193. Куприц Н.Я. Ковалевский М.,1978.

 194. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки. К., 1994.

 195. Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии.ХVІ – первая половина ХІХ в. М., 1981.

 196. Лазарев В.В. Чаадаев. М., 1986.

 197. Лебедев Н.М. Пестель – идеолог и руководитель декабристов. М., 1972.

 198. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина XIX -початок XX століття). - К., 2001.

 199. Левицький К.Історія політичної думки галицьких українців: 1848-1918: В 2 ч.-Львів,1926-1927.

 200. Лейст О.Э.Вопросы государства и права в трудах утопистов-социалистов ХVІ-ХVІІІв.М. 1966.

 201. Лисенко О.Я. Соціологічні погляди Івана Франка. К., 1958.

 202. Литвинов В.Д. Проблема государства в трудах Ст.Ориховского // Отечественная обшественная мысль зпохи средневековья. - К., 1988.

 203. Лісовий В. Драгоманов І Донцов // Філософська і соціологічна думка. -1991.-№9.

 204. Літопис руський./Пер. З давньорус. Л.Є.Махновця. К., 1989.

 205. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.

 206. Лотман Ю.М. «Слово о полку Игореве» и литературная традиция XVIII -начала XIX века // Слово о полку Игореве -памятник XII века. - М.-Л., 1962.

 207. Лотоцький О. Державницький світогляд Т.Шевченка // Повне зібран­ня творів Тараса Шевченка. - Т.Ш. - Чикаго, 1959.

 208. Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право.К., Вілбор, 1997.

 209. Лукашевич О.А., Манжул К.В. «Конституція» Пилипа Орлика - історико-правова пам'ятка XVIII ст. - X., 1996.

 210. Луковская Д.И. Социологическое направление во французской теории права.Л., 1972.

 211. Мадіссон В.В., Ларченко Л.Я. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій. К., 1996.

 212. Мала енціклопедія етнодержавознавства.За ред.Ю.І.Римаренка.-К., 1996.

 213. Мамут Л.С. Карл Маркс как теоретик государства.М., 1979.

 214. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. Домарксистский период. М., 1989.

 215. Манфред А.З. Великая французская революция.М., 1983.

 216. Марченко М.Н. Политические теории и политическая практика в развитых капиталистических странах. М., 1992.

 217. Марчук В.П. «Свободное право» в буржуазной юриспруденции. Критика концепции Е.Эрлиха.К., 1977.

 218. Марчук В.П., Марчук Г.В. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб для студ.вищ.навч. закл.К.:ДП «Вид.дім «Персонал», 2009.-480 с.

 219. Марчук В.П.,Прозорова Н.С.,Хірсін В.В. Критика сучасних буржуазних теорій права.К., 1981.

 220. Массэ А. Ислам. Очерк истории. М., 1982.

 221. Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. М., 1955.

 222. Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Ли­стування І.Франка і М.Драгоманова. - К., 1928.

 223. Мильков В.В. Иларион и древнерусская мьісль. // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. - М., 1986.

 224. Мир политической мысли: Хрестоматия: В 2-х т.-М.,1994.

 225. Мироненко О. М. Світоч української державності: ПолІтико-правовий аналіз діяльності Центральної ради. - К., 1995.

 226. Мицик Ю. Іван Виговський // Володарі гетьманської булави. - К., 1994.

 227. Мицик Ю. Політичні концепції Богдана Хмельницького: деякі аспекти реалізації // Доба

 228. Міхновський М. Самостійна Україна. Програма Революційної Украї­нської партії із 1900 року /Вступ В.Шаяна. - Лондон, 1967.

 229. Момджян Х.Н. Французское просвещение ХVІІІ в. М., 1983.

 230. На ріках вавілонських.З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини. К., 1991.

 231. Нагаєвський 1. Історія української держави двадцятого століття - К., 1993.

 232. Нагарна Л.П. Політична культура українського народу: Історична ретроспектива і сучасні реалії. - К., 1998.

 233. Назаренко І.Д. Суспільно-політичні, філософські, естетичні та атеїстичні погляди Т.Г. Шевченка. Вид. 2-е, К., 1964.

 234. Наливайко Д. Козацька християнська республіка - К., 1992.

 235. Наливайко Д.С. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження/Українська література XVI-початку XVI ст. та інші слов'янські літератури-К.,1984

 236. Нарский И.С. Девид Юм. М., 1973.

 237. Нарский И.С. Кант. М., 1976.

 238. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш і «Руська трійця». До проблеми ідеологі­чних шукань серед української Інтелігенції XIX століття. - Львів, 1994.

 239. Недиха К.П. Системный анализ немарксистской идеологии. К.,1991.

 240. Неновски Н. Учение Леона Дюги о государстве и праве и органическая теория общества.

 241. Нерсесянц В.С. Гегелевская философия права.М., 1974.

 242. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности.М., 1993

 243. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979.

 244. Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений. М., 1983.

 245. Нерсесянц В.С. Философия права.Учебник для вузов.М., 1997.

 246. Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца XVII - на­чала XVIII в.в. - К., 1978.

 247. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. К., 1997.

 248. Нічик В.М., Литвинов В.Д.,Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні(ХVІ - першої половини ХVІІ ст.). К., 1990.

 249. Нур Фарахат М. Юридический позитивизм.(Критический анализ).Автореф. дис. канд. юрид.наук. М.,1975.

 250. О свободе.Антология западно-европейской классической либеральной мысли. М., 1995.

 251. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібник / За ред. М.Ф.Тарасенка. - К., 1997.

 252. Ожиганов Э.Н. Политическая теория Макса Вебера. Рига, 1986.

 253. Онуфрієнко О.В. Українська державність доби козацької: від воєнної демократії до парламентської республіки. — Запоріжжя, 1998.

 254. Осиновский И.Н. Томас Мор и его время.//в кн.Томас Мор.Утопия.М.,1983.

 255. Основи політичної науки. Курс лекцій. За ред. Б.Кухти. Львів, 1997.

 256. Отечественная философская мысль ХІ-ХУШ в.в. и греческая культура: Сб. научн. трудов /

 257. Отечественные мыслители позднего средневековья. К.,Либідь,1990.

 258. Очерки по истории философии права.М., 1913.

 259. Очерки по истории философии права.Политические идеалы древнего и нового мира.Вып.1. М.,1910.

 260. Павелко О.П. З історії суспільно-політичної і філософської думки на Україні.-К., 1972.

 261. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 - 1919 рр. (історико-генетичний аналіз). - К., 1995.

 262. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика 5 квітня 1711р.). // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - К., 1993.

 263. Пам'ятки суспільної думки України (XVIII - перша половина XIX ст.): Хрестоматія / А.Г.Болербух та ін. - Дніпропетровськ, 1995.

 264. Памятники древнерусской культуры.Вып.3. Л., 1932.

 265. Панчук М. Микола Міхновський - передвісник українського організо­ваного націоналізму//Визвольний шлях.-2000, кн.5

 266. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли.М., 1962.

 267. Пашук А.І. Іван Вишенський - мислитель і борець. Львів, 1990.

 268. Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.Подолинського. - Львів, 1965.

 269. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981.

 270. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993.

 271. Петров Л.А. Обшественно-политические взгляды Прокоповича, Татищева и Кантемира. – Иркутск.,

 272. Пешко В.Психологические концепции в современной буржуазной теории права//Критика современной буржуазной теории права:Сб.статей. М., 1969.

 273. Пивоваров Ю.С. Католическая и протестантская этика в буржуазном праве: Научно-аналитический обзор. М.,ИНИОН, 1987.

 274. Пилянкевич Н.И. История философии права. Киев, 1870

 275. Пионтковский А.А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовно-правовая теория.М., 1963

 276. Пирумова Н.М. Бакунин.М., Молодая гвардия, 1970.

 277. Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А. Бакунина. М., 1990.

 278. Пінчук Ю.А. Микола Іванович Костомаров. - К., 1992.-

 279. Пінчук Ю.А.Творчість Т.Г.Шевченка у філософській культурі України, К., 1992

 280. Платон и его эпоха. М., 1979.

 281. Повість врем'яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з дав­ньоруської, післяслово, комент. В.В.Яременка-К., 1990.

 282. Подолинський С. Вибрані твори / Упоряд.: Л.Я.Корнійчук. - К., 2000.

 283. Поздняков Э.А. Философия государства и права. М.,1995.

 284. Поликарпова Е.В. Учение Канта о праве и государстве. Автореф. дис. канд. филос. наук. М.,1973

 285. Политическая мысль Европы конца ХІХ – начала ХХ века: Хрестоматия. Екатеринбург, 1991.

 286. Политические учения: История и современность: Домарксистская политическая мысль.М., 1976.

 287. Политические учения: История и современность:Марксизм и политическая мысль ХІХ века.М., Наука, 1979.

 288. Політологія. Кінець XIX- перша половина XX ст.Хрестом. За ред.Семківа О.І.- Львів., Світ, 1996.

 289. Поляков Л.В. Метод символической зкзегезьі в «исторической теологии» Илариона // Идейно-философское наследие Илариона Киевского. - М., 1986

 290. Попов С.И. Кант и кантианство.М., 1961

 291. Поппер Карл. Відкрите суспільство та його вороги.К., 1994.

 292. Поппер Карл. Нишета историцизма. М., 1993.

 293. Потульницький В.А. Історія української політології : концепція державності в українській зарубіжній історіко-політичної науці.К., 1991

 294. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навч. посібник. - К., 1994.

 295. Потульницький В.А. Теорія української політології.К., 1993

 296. Право и идеология: проблемы исторических взаимосвязей: Сб.науч.тр.М.,1991

 297. Прозорова Н.С. Борьба К.Маркса и Ф.Энгельса против анархизма.М., МГУ, 1961.

 298. Прозорова Н.С. Возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве. Вып.1.К., Из-во Киевского ун-та, 1972.

 299. Прозорова Н.С. Политические и правовые взгляды Джона Лильберна.М., 1960.

 300. Прозорова Н.С. Теория «разделения властей» и современное буржуазное государство.Сов. государство и право, 1974, № 9.

 301. Пяткина С.А. Русская буржуазная правовая идеология. М., ВЮЗИ, 1980.

 302. Радько П.Г. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ-ХХ століть: концепції, ідеї, реалії. -К., 1999.

 303. Рассел Б. Історія західної філософії. К., Основи, 1995

 304. Редкин П.Г. Из лекций по истории философии права в связи с историей философии вообще.Т.1.СПб., 1889.

 305. Редкол.: НичикВ.М и др.-Киев, 1991.

 306. Решетников Ф.М. Беккариа. М., 1987.

 307. Ригведа. Избранные гимны. М.,Наука, 1972

 308. Ригведа. Мандалы I-IV. М.,Наука, 1990.

 309. Ризз Г.И. Вопросы методологии в работах русских неогегельянцев о государстве и праве (П.И.Новгородцев,Б.Н.Чичерин).Челябинск, 1978.

 310. Різниченко В. Пилип Орлик. (Гетьман-Емігрант). Київ, 1918.

 311. Рікер Поль. Навколо політики. К., 1995.

 312. Русская философия второй половины ХVІІІвека. Хрестоматия. Свердловск. 1990.

 313. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения.Л.,1976.

 314. Сабо И. Основные теории права.М., 1974.

 315. Сагадаев А.В. Ибн-Рушд. М., 1973.

 316. Салтовський О. І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя).-К.:Вид. ПАРАПАН, 2002.

 317. Сас П.М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI-перша половина XVII ст.). К., 1998.

 318. Сатышев В.Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазной революции ХVІІ в. М.,1985.

 319. Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640-1870): Учеб.пособие для вузов. М., 1990.

 320. Світенко СІ. Народництво в Україні 60-80-х років XIX століття: Теоретичні проблеми джерелознавства та історії. - Дніпропетровськ, 1999.

 321. Світова класична думка про державу і право. Навч. посібник/ Є.Ф.Безродний (керівник) К., Юрінком Інтер, 1999.

 322. Себайн Дж.Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. К., 1997.

 323. Сергієнко Г. Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство. - К., 1983.

 324. Сергієнко Г.Я. Декабристи і Шевченко. - К., 1983.

 325. Сергієнко Г.Я. Суспільно-політичний рух на Україні після повстання декабристів. 1826-1850. - К., 1971.

 326. Синютин М.В. Политико-правовая проблематика психологического позитивизма Петражицкого. - СПб., 1993

 327. Ситник О.І. Консерватизм: Генеза ідей. - Луцьк, 2000.

 328. Скакун О.Ф. Драгоманов как политический мыслитель. Харьков, 1993.

 329. Скакун О.Ф. Иван Франко. Из истории политической и правовой мысли. М.,1987

 330. Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861 - 1917). Харьков, 1987

 331. Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (1Х ст.-1917). К., 1990

 332. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки. К., 1998.

 333. Скрипилев Е.А. Чернышевский.Из истории политической и правовой мысли. М., 1979.

 334. Слезкин Л.Ю.Легенда, утопия и быль в ранней американской истории. М., 1981.

 335. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

 336. Смирин И.И. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьянская война. М., 1955.

 337. Смирнов В. Г. Феофан Прокопович. - М, 1994.

 338. Смолій В.А. 3 думою по Україну (Іван Мазепа) // Українська ідея. Перші речники. - К., 1994.

 339. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет. К., 1994.

 340. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея ХУІІ-ХУШ столітть: проблеми формування, еволюції, реалізації. - К., 1997.

 341. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVII ст. (1648-1679).-К., 1999.

 342. Согрин В.В. Джефферсон: человек, мыслитель, политик. М. 1989.

 343. Согрин В.В. Идейные течения в американской революции ХVІІІ в.М., 1980.

 344. Соколов В.В.Европейская философия ХУ - ХVІІ веков.М., 1984.

 345. Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века. Львовский ун-т, 1966.

 346. Сокуренко В.Державно-правові погляди Івана Франка.Радян.право, №5,1966.

 347. Солдатенко В.Ф., Крижанівський В.П., Левенець Ю.А. та ін. - К., 1995.

 348. Солдатенко В.Ф., Сиволоб Ю.В. Витоки української ідеї // Українська ідея. Історичний нарис /

 349. Сохань С. Б.Д.Грінченко - М.П.Драгоманов: Діалоги про українську національну справу //

 350. Социологическое направление французской теории права. Л : ЛГУ,1972

 351. Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. К.,1995

 352. Старосольський В.Й. Теорія нації / Ірина Кресіна (авт.передм.). -Нью-Йорк, 1998.

 353. Старченко А.А. Философия права и принципы правосудия в США.М.,Высшая школа,1969

 354. Степанов И.А. Макиавелли и политическая мысль США.Минск,1982.

 355. Субтельний О. Мазепівці. Український сепаратизм на початку ХVIII ст. - К.,1994.

 356. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю.І.Шевчука; Вст. ст. С.В.Кульчицького. - 2-е вид. - К., 1992.

 357. Суслова Л.А. Философия И.Канта.Учебное пособие для вузов. - М.,1988

 358. Сухий О.М. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних партій

 359. Сучасна політична філософія. Антропологія. - К., 1998.

 360. Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці XIX- на початку XX століття. - К., 1996.

 361. Темнов Е.И. Макиавелли.М., Юридическая литература,1979.

 362. Тимошенко В.І. Правова держава.Теоретико-історичне дослідження.К.,1994.

 363. Тихонравов Ю.В. Основы философии права.М.,Вестник,1997.

 364. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., Прогресс, 1991.

 365. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология.-К., 1992

 366. Толочко П.П. Древняя Русь: Очерки социально-политической истории.-К., 1987.

 367. Томенко М.В. «Щирий малоросіянин» - видатний вчений (Михайло Максимович). // Українська ідея. Перші речники.- К., 1994.

 368. Тора (Пятикнижие Моисеево). Иерусалим-Москва, 1993.

 369. Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве.М., 1971

 370. Туманов В.А. Неопозитивизм в буржуазной теории права //Советское государство и право.1970, № 1.

 371. Туманов В.А. О некоторых психологических теориях буржуазной юриспруденции //Сов.государство и право. 1955, № 5.

 372. Ударцев С.Ф. История политических и правовых учений. Древний Восток: Академический курс.-СПб.:Издательский дом С.-Петерб.гос.ун-та, 2007.-664 с.

 373. Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. Алматы, 1994.

 374. Українська державність у ХХ столітті /автор.кол./ К., 1996.

 375. Українська ідея. Історичний нарис / Солдатенко В.Ф., Крижанівський В.П., Левенець Ю.А. та ін. - К., 1995.-

 376. Українська політологія: витоки та еволюція : Навч.посібник. К., 1995.

 377. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали./Упорядн. Т.Гунчак і Р.Сольчаник. Сучасність, 1983.

 378. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, по­літика. - К., 2000.

 379. Українські гуманісти епохи Відродження : Антологія. К., 1995.Ч.1,2.

 380. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.

 381. Утченко С. Л. Политические учения Древнего Рима. М., 1977.

 382. Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1986.

 383. Фатеев А.Н. История общих учений о праве и государстве.Харьков, 1913.

 384. Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 - серпень 1649 рр.) - Львів, 1993.

 385. Федорук Я.О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654-1657. -Львів, 1996.

 386. Федосеев А.А. Современная американская буржуазная политология: истоки, традиции, новации.Л., 1989.

 387. Федченко П.М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. - К., 1991.

 388. Философия Канта и современность. М., 1974.

 389. Философия права Гегеля и современность.М., 1977.

 390. Философия эпохи ранних буржуазных революций.М., 1983.

 391. Философская культура Украини и отечественная общественная мысль ХІХ - ХХ вв. К.,Наукова думка, 1990.

 392. Философская культура Украины и отечественная общественная мысль XIX - XX вв.К.,НМК,1990.

 393. Філософія Відродження на Україні. К., 1990

 394. Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М.,1989.

 395. Хайек Ф.А. Дорога к рабству. М., 1992.

 396. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность.Ошибки социализма.М., 1992.

 397. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. К., 1991.

 398. Хрестоматия по истории политических учений. М., 1972.

 399. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права.М., 1988

 400. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992.

 401. Чиркин В.Е. Мусульманская концепция права. Мусульманское право. М., 1984.

 402. Шамарин Э.В. Государственно-правовые взгляды предшественников научного социализма в России.К., Изд.Киевского ун-та, 1973

 403. Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959.

 404. Шашков Н.И. Кант и этический социализм.Свердловск, 1976.

 405. Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. - К., 1995.

 406. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій.-К., 1999.-

 407. Штейнберг И.З. Что такое движение «свободного права».М., 1914.

 408. Штекли А.Э. «Город Солнца» : утопия и наука.М.,1978.

 409. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. К., 1999.

 410. Шульженко Ф.П., Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право. Курс лекцій.Київ. Юрінком, 1997.

 411. Шуцкий Ю.К. Классическая китайская “Книга перемен“ (“И Цзин”). Ростов-на-Дону, 1998.

 412. Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей: 2-ая половина XVIII в. - М.,1959

 413. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. -Дніпропетровськ, 1991.

 414. Яременко П.К. До питання про еволюцію світогляду Мелетія Смотрицького // Українська література XVI - початку XVI ст. та інші слов'янські літератури-К., 1984.

 415. Яременко П.К. Іван Вишенський. -К., 1982

 416. Яременко П.К. Український письменник-полеміст Христофор Філалет та його «Апокрисис». - Львів, 1964.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (1)

  Документ
  Історія держави і права зарубіжних країн. Робоча навчальна програма Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (4)

  Документ
  Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 „Право Затверджено

  Документ
  Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (3)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (5)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” (лат. – jus romanum) передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення

Другие похожие документы..