Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
У навчальному посібнику розглядаються основні питання побудови бухгалтерсь­кого обліку — фінансового та внутрішньогосподарського — в системі управлін...полностью>>
'Диплом'
1.Иванов Иван – диплом за 3 место в номинации «Художественное творчество» во 2 районном фестивале-конкурсе профессионального детского творчестве «Жем...полностью>>
'Документ'
Сергей проснулся от храпа, который раздавался как раз над его правым глазом. Просыпаться явно не хотелось, но и продолжать спать под такие рулады тож...полностью>>
'Закон'
Кинематика. Механическое движение. Относительность движе­ния. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и пере­мещение. Скорость. Ускорен...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Класифікація політичних і правових вчень - основні підходи, підстави. Причини і наслідки різноманітності вчень, напрямків, шкіл та тенденцій у політико-правовій ідеології.

 • Яков Козельський про суспільний договір.

 • Юридичний позитивізм другої половини XIX сторіччя /Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), ліберальний позитивізм Адемара Есмена (Франція)/.

 • Характеристика релігійно-міфологічних уявлень про політику, державу і право в країнах Стародавнього Сходу в II - I тис. до н. е.

 • Загальна характеристика розвитку політико-правових ідей в Україні у XIX ст.

 • Соціологічне праворозуміння другої половини XIX сторіччя /Рудольф Ієрінг (Німеччина).

 • Політико правовий зміст творчості Гомера («Іліада» та «Одисея») та Гесіода – поеми («Теогонія» та «Турботи і дні»).

 • Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу.

 • Вчення про державу і право Михайла Драгоманова.

 • Політико-правова доктрина Фрідріха Ніцше (Німеччина).

  Рекомендовані теми курсових та дипломних робіт до курсу „Історія політичних та правових вчень” (4-й курс, юр. ф-т)

  1. Вчення Піфагора та натурфілософів про державу та право.

  2. Школа софістів: уявлення про державу та право.

  3. Уявлення про державу та право представників моральної філософії у Греції класичного періоду (школа філософів).

  4. Політико-правові погляди Сократа.

  5. Ідеалістична філософія Платона (погляди на державу та право).

  6. Вчення Аристотеля про державу та право.

  7. Грецька наукова школа в період еллінізму(епікурейці та стоїки) про державу та право.

  8. Вчення Марка Тулія Цицерона про державу та право.

  9. Погляди римських юристів на природу та призначення держави та права.

  10. Римська юридична школа. Уявлення римських юристів про правовий ідеал.

  11. Апостольська церква про природу держави та закону в людському суспільстві.

  12. Політико-правові погляди представників схоластики в Середні віки.

  13. Розвиток уявлень про державу та право в період патристики.

  14. Теорія симфонії двох влад в розвитку християнської культурної традиції.

  15. Середньовічна юридична школа (глосатори та постглосатори).

  16. Гуманістична юридична школа епохи Відродження.

  17. Погляди Мартіна Лютера на природу держави та права. Цезаре-папістська модель політико-правової організації суспільства.

  18. Політико-правове вчення Фоми Аквінського про державу та право. Теорія законної держави та вчення про тирана.

  19. Марсилій Падуанський – засновник теорії народного суверенітету.

  20. Теорія всесвітньої імператорської влади у Данте Аліг’єрі.

  21. Вчення римських стоїків про державу та право.

  22. Договірна теорія походження держави у софістів та епікурейців.

  23. Вчення про природне право в Середньовіччі.

  24.Систематичний напрямок дослідження природи права (школа постглосаторів).

  25. Історичний напрямок дослідження права.

  26. Метафізики права. Іспанська та німецька школа в Середні віки.

  27. Тираноборці про природу політичної влади у суспільстві.

  28. Асоціативний напрямок школи природного права (Гуго Гроцій, Томас Гоббс та ін.).

  29. Уявлення Гуго Гроція про державу та право.

  30. Вчення Бенедикта Спінози про державу та право.

  31. Індивідуалістичний напрямок школи природного права. Ліберальна теорія держави (Джон Локк, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін.).

  32. Уявлення представників суб’єктивно-ідеалістичного напрямку школи природного права про право та державу (Кант Еммануїл, Й.Г. Фіхте та ін.).

  33. Об’єктивно-ідеалістичний напрямок філософії права. Вчення Гегеля Г.В.Ф. про право та державу.

  34. Вчення про правову державу у Еммануїла Канта.

  35. Політико-правові погляди Жана Кальвіна. Послідовники Кальвіна про республіканський устрій політичного спілкування в суспільстві.

  36. Погляди англійських демократів-пуритан на природу державної влади в період Англійської буржуазної революції ХVII ст.

  37. Американські конституціоналісти про природу держави та права в суспільстві.

  38. Жан Боден. Теорія державного суверенітету.

  39. Корпоративна та асоціативна теорія організації церкви та держави в Середні віки.

  40. Вплив Реформації на зміну політико-правових поглядів у суспільстві та розвиток школи природного права.

  41. Шарль Луї Монтеск’є. Теорія розподілу влад.

  42. Теорія суспільного договору та теорія народного суверенітету у Жан-Жака Руссо.

  43. Анархічна політична теорія в Європі та Росії (ХІХ ст.).

  44. Соціологічний підхід в праві (ХІХ ст.).

  45. Позитивно-юридичний напрямок дослідження природи права (ХІХ ст.).

  46. Школа відродженого природного права про природу права та держави (ХІХ ст.).

  47. Нормативізм як напрямок дослідження природи права (ХІХ –ХХ ст.).

  48. Утилітаризм І.Бентама в поглядах на природу права та держави.

  49. Релігійно-філософська школа в Росії та погляди її представників на державу та право.

  50. Нормативно-позитивний підхід в праві (загальна характеристика на основі теорії Ганса Кельзена).

  51. Марксистська теорія держави та права.

  52. Погляди членів гуртка кирило-мефодіївців на природу держави та права.

  53. Народницька політична теорія в Росії (ХІХ ст.).

  54. Ліберальна політична теорія в ХІХ - ХХ ст.ст.

  55. Лібертаріанська теорія держави в ХХ ст.

  56. Теоретичні засади етатистського підходу в праві в ХІХ – ХХ ст.ст.

  57. Теорії конституціоналізму в Росії та на Україні в ХІХ – ХХ ст.ст.

  58. Теоретико-правові засади федералізму та автономії громад в історії політичної думки Нового часу.

  59. Утопічні уявлення про природу держави та права в історії філософії.

  60. Сучасні некласичні погляди на державу та право в філософії права.

  61. Українська школа філософії. Філософія життя Григорія Сковороди.

  62. Погляди на державу та право українських націоналістів.

  63. Політико-правові погляди державних діячів УНР (Винниченка, Симона Петлюри та ін.)

  ЛІТЕРАТУРА:

  I.

  1. Аввакум (протопоп). Сочинения.: В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия. - М., Просвещение,1988.

  2. Аввакум (протопоп). Житие Аввакума и другие его сочинения. - М., Сов.Россия, 1991.

  3. Августин Блаженный. О граде Божием. Книги I-XIII, С-Пб, 1998.

  4. Августин Блаженный. О граде Божием. Книги XIУ-XXII, С-Пб, 1998.

  5. Августин Святий. Сповідь. К., 1996.

  6. Аврелий Марк. Наедине с собой. В кн. Римские стоики. М.,1995.

  7. Аристотель. Сочинения в четырех томах.- Москва, Мысль, 1983.

  8. Багрянородній Константин. Об управлении империей.М., 1991.

  9. Бабеф Г. Сочинения. В 4 т. М., 1977.

  10. Бакунин М.А. Собр.сочинений и писем.1828-1876.М., 1935.

  11. Бакунин М.А. Федерализм,социализм и антитеологизм.Государственность и анархия. В кн.: Философия.Социология.Политика.- М., 1989.

  12. Бакунин М.А. Избранные сочинения. М., 1992.

  13. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939.

  14. Бэкон Фрэнсис. Новая Атлантида. Опыты и наставления. М., 1962.

  15. Бентам И. Избранные сочинения.Т.1.СПб., 1867.

  16. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.-М., 1990.

  17. Бердяев Н.А. Философия неравенства.Письма к недругам по социальной философии.: В кн. Русская философия собственности.-СПб., 1993.

  18. Бердяев Н.А. Царство божие и царство кесаря.Путь.(орган русской религиозной мысли) Книга 1, - М., Информ-Прогресс, 1992.

  19. Бухарин Н.И. Избранные труды. Ленинград. Наука, 1988.

  20. Бухарин. Н.И. Избран. Произведения. Новосибирск, 1990.

  21. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.

  22. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. К., 1994.

  23. Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940.

  24. Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций, Москва-Киев, 1994.

  25. Винниченко В. Відродження нації. - Київ - Відень, 1990.

  26. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К., 1991.

  27. Виноградов П.Г. Очерки по теории права. М., 1915.

  28. Вишенський І. Твори. - К., Дніпро, 1986.

  29. Вишенский И. Сочинения. Киев, 1959.

  30. Владимирский-Буданов Н.Ф. Очерки из истории литовско-русского права. – К., 1889.

  31. Владимирский-Буданов Н.Ф. Обзор истории русского права. К., 1915.

  32. Волоцкий И.Послания. М., 1959.

  33. Вольтер. Избранные приоизведения. М., 1947.

  34. Вольтер. Философские сочинения. - М., 1988.

  35. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. В 14 т. М.-Л., 1929-1958.

  36. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2 т. М., 1971.

  37. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. М., 1977.

  38. Гегель Г. В.Ф. Философия права. М., Мысль, 1990.

  39. Гегель Г.В.Ф.Политические произведения. М., 1978.

  40. Гельвецій Клод Андріан. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 199..

  41. Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. М., 1955.

  42. Герцен А. Полн. собрание сочинений в 9-ти томах. - М., 1958.

  43. Гессен В.М. Теория правового государства / В сб. «Политический строй современных государств». СПб, 1912.

  44. Грек М.Сочинения.: В кн. Древняя русская литература.Хрестоматия. М., 1988.

  45. Грек М. Сочинения. В трех частях. Казань. 1859-1862

  46. Грозный И.Послания. -М.-Л.,: Акад.наук СССР, 1951

  47. Гоббс Т. Сочинения в двух томах. -М.1989-1991.

  48. Грамши Антонио. Избранные произведения в трех томах. М., 1959.

  49. Гроций Гуго. О праве войны и мира. - М., 1956.

  50. Гроций Гуго. О праве войны и мира. - М., Ладомир, 1994

  51. Грушевський М.С. Духовна Україна. - К.,1991.

  52. Грушевський М.С.На порозі Нової України.Гадки та мрії. - К.,1992

  53. Грушевський М.С Хто такі українці і чого вони хочуть? К.,1991.

  54. Грушевський М.С. Історія України-Русі. В 11 т., К., 1991.

  55. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910.

  56. Данилович Н.И. О литовских летописях // Журнал Министерства Народного просвещения.

  57. Десницкий С.Е. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. Т.1. М., 1952.

  58. Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции.О натуральной юриспруденции.: В кн. Русская философия собственности. - СПб., 1993

  59. Джефферсон Т. Общий обзор прав Британской Америки // Американские просветители. - М., 1991.

  60. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1979.

  61. Дидро Дени. Избранные философские произведения. - М., 1941.

  62. Добролюбов М.О. Вибрані філософські твори в 2-х т. - К., 1952-1953.

  63. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К.,1993.

  64. Донцов Д. Націоналізм. Дрогобич, 1992.

  65. Драгоманов М. Старі хартії вольності. Львів, 1895.

  66. Драгоманов М. Австро-руські спомини. Львів, 1889.

  67. Драгоманов М.Переднє слово до Громади // Вибрані твори. Прага, 1937.

  68. Драгоманов М.Пропащий час. Українці під московським царством. 1654-876. Львів, 1909 Література українська, проскрибована рядом російським Драгоманов М. ( Виступ на конгресі в Паріжі) // Сучасність. 1976. Ч.7-8.

  69. Драгоманов М. Чудацькі думки про українські справи. Відень, 1915.

  70. Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991.

  71. Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? К., 1991

  72. Дюги Л. Конституционное право.СПб., 1908.

  73. Дюги Л. Общество, личность, государство.СПб., 1909.

  74. Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства.М., 1909.

  75. Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона. М., 1919.

  76. Еллинек Г.Общее учение о государстве.М., 1908

  77. Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и наказания. М., 1910.

  78. Єразм Роттердамський. Похвала глупоті. К., 1981.

  79. Заточеник Д. Моление.: В кн. Древ. русская литература. Хрестоматия. М. Просвещение, 1988.

  80. Зіньківський Т. Писання.- Книга друга. Львів, 1896.

  81. Иванишев Н.Д. Сочинения. – К., 1876.

  82. Иеринг Рудольф фон. Цель в праве. Спб., 1881

  83. Иеринг Р. Борьба за право.М., 1991.

  84. Иларион митрополит. Торжественное поучение «Слово о законе и благодати».: В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия.М., 1988.

  85. Ильин И.А. Собрание сочинений в десяти томах.-М., Русская книга, 1993.

  86. Ильин И.А. О частной собственности.: В кн.Русская философия собственности. - СПб., СП «Ганза», 1993.

  87. Ильин И.А. Сочинения. В 2 т. Философия парава. Нравственная философия. М., 1993.

  88. Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение.1992. № 3.

  89. Кампанелла Т. Город Солнца. - М., 1954.

  90. Кампанелла Томмазо. Місто Сонця. - К., 1988.

  91. Кант И. Сочинения в 6-ти т.: Метафизика нравов. - т.4, ч. II. - М., 1965.

  92. Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

  93. Кант И. Собрание соч. в 8 т. М., 1994.

  94. Карамзин Н.М. История государства российского.М., 1903.

  95. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском

  96. общениях.М. Наука, 1991.

  97. Каутский К. Развитие форм государства. Р.на.Д., 1905.

  98. Каутский К. Путь к власти. М., 1959.

  99. Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990.

  100. Кельзен Г. Чистое учение о праве: Сб. переводов.-Вып.1.-М., 1987; Вып.2.-М., 1988.

  101. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. К., 1867.

  102. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. К., 1891.

  103. Кистяковский Б. Права человека и гражданина.//Вопросы Жизни, 1905, № 1.

  104. Кистяковский А.Ф. О значении судебной реформы в деле улучшения судебной реформы. //Университетские известия. – 1870., – №5.

  105. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916.

  106. Кистяковский Б.А. Государство и личность.: В кн. Русская философия собственности. - СПб.,СП «Ганза», 1993.

  107. Кистяковский Б.А. В защиту права. // В кн.Вехи.Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 или // Вехи.Интеллигенция в России. Сб.стат. 1909 –1910. М., 1991.

  108. Кістяківський Богдан. Вибране. Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка» Серія

  109. «Українські мислителі», К., Абрис, 1996.

  110. Кистяковский Б. В защиту права. Интеллигенция и правосознание.//Наше наследие, М., 1990, № 1У(16).

  111. Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое.//Вопросы философии, № 6

  112. Ковалевский М. Происхождение современной демократии. М., 1895.

  113. Ковалевский М. От прямого народоправства к представительству и от патриархальной монархии к парламентаризму. М., 1906.

  114. Ковалевский М.М. Социология. СПб., 1910

  115. Козельский Я.П. Философические предложения.: В кн.Русская философия собственности. - СПб., 1993.

  116. Козельський Я.П. Передмова до перекладу «Історії датської» Л.Голберга // Пам'ятки суспільної думки України (XVIII - перша половина XIX ст.): Хрестоматія. – Дніпропет/ 1995.

  117. Конт О. Общий обзор позитивизма.т.1-3.»Родоначальники позитивизма», вып.1У-У,СПб.1912-1913.

  118. Конфуций. Древнекитайская философия: собрание текстов в 2 т.-М., Мысль, 1972.

  119. Конфуций. Я верю в древность. М., 1998.

  120. Конфуций. Жизнь его и учения. М., 1991.

  121. Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1915.

  122. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1898.

  123. Костомаров М.І. Твори.У 2 т. К., 1990

  124. Костомаров М.І. Закон божий (книга буття українського народу). К., 1991.

  125. Костомаров Н.И. Две русских народности / Обраб. Текста и ред. А.П.Ковалевой; Авт. предислов. В.А.Дорошенко. - К.,-Х., 1991.

  126. Костомаров Н.И. Руина; Мазепа; Мазепинцы: Исторические монографии и исследования.М., 1995.

  127. Костомаров Н.И. Мысли о федеральном начале в Древней Руси /Собр.соч. в 2-х кн. СПб., 1903.

  128. Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915.

  129. Крижанич Ю. Политика. М., 1965.

  130. Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия.М., Правда, 1990.

  131. Кулиш П. Твори. У 2 т. К., 1989

  132. Куницин А.П. Право естественное: В кн.Русская философия собственности (XVIII-XX).-СПб., СП «Ганза», 1993.

  133. Курбский А. Переписка с Иваном Грозным. Древняя русская литература.Хрестоматия. М., Просвещение, 1988.

  134. Лавров П.Л. Очерки вопросов практической философии.:В Кн.Русская философия собственности(XVIII-XX).-СПб., СП «Ганза», 1993

  135. Лавров П.Л. Государственный элемент в будущем обществе.Собрание сочинений в 8-ми томах. М., Всесоюзное общество полит.каторжан, 1934.

  136. Лао-цзы. Дао-де цзин.Древнекитайская философия.Собрание текстов в 2 т. М., Мысль, 1972.

  137. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд.5-е.

  138. Леонтьев К. Собрание сочинений.М., 1912.

  139. Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993.

  140. Лильберн Д. Памфлеты. М., 1937.

  141. Липинський В. Твори. Архів Студії.Київ-Філадельфія, 1994.

  142. Локк Дж. Сочинения: в 3-х т.- М.,Мысль, 1985.

  143. Ломброзо Чезаре. Гениальность и помешательство.Москва-Харьков, 1998.

  144. Лютер Мартин. Время молчания прошло. Избр. произведения 1520- 1526 г.г. Харьков, 1994.

  145. Мабли Г. Избранные произведения. М., 1950.

  146. Мазепа І. Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями.В кн.:Вивід прав України. Львів, Слово, 1991.

  147. Мазепа І. Писання / Є.Пеленський (ред.). - К., 1992.

  148. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. -Львів, 1995.

  149. Мао Цзедун. Избр. произведения, т.1- 4.М.,1952-1953.

  150. Марат Ж.П. Избр.произведения: в 3-х т.-М., 1956.

  151. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-ое издание.

  152. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії / Маркс К., Ен­гельс Ф. Твори.2-е вид.Т.4.

  153. Макиавелли Н. История Флоренции.Л., 1973

  154. Макиавелли Н. Государь.-В кн.:Макиавелли Н. Избранные сочинения.-М., 1982.

  155. Мелье Ж. Завещание. М., 1954.

  156. Местр Ж. де. Петербургские письма. СПб, 1995.

  157. Милль Дж.Ст. Размышления о представительном правлении. С-Пб, 1863.

  158. Милль Дж.Ст. Утилитаризм. О свободе.СПб., 1900.

  159. Мильтон Д. О свободе слова. М., 1906.

  160. Моль Р. Энциклопедия государственных наук.СПб.,М.,1868.

  161. Мономах В. Поучение. В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия. - М.,1988.

  162. Монтескье. О духе законов.СПб., Издание Л.Ф.Пантелеева, 1900.

  163. Монтескье Ш. О духе законов.В кн.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.

  164. Монтескье Ш. Персидские письма : В кн.Французский фривольный роман.М.,Иолос, 1993.

  165. Мор Т. Утопия.-М., 1978

  166. Морелли. Кодекс природы или истинный дух ее законов.М., 1956.

  167. Моска Гаэтано. Правящий класс. / в Сб. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997.

  168. Мо-цзы.Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2 т.-М., 1972

  169. Муравьев Н.М. Проект конституции. В кн.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов.-М., 1951.

  170. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М., 1879.

  171. Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. – К., 1840.

  172. Неволин К.А. История росийских гражданских законов. В 3-х т. СПб., 1851г.

  173. Новгородцев П.И. Об общественном идеале.-М., Пресса, 1991.

  174. Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование.: В кн. Русская философия собственности. -СПб., 1993

  175. Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания.М., 1909.

  176. Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. 4-е изд. М., 1918.

  177. Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве.М., 1901.

  178. Новгородцев П.И. Сочинения М., 1995.

  179. Ницше Ф. Сочинения в двух томах.-М., Мысль, 1990.

  180. Оріховський-Роксолан Ст. Напучення королеві польському Сигізмун-ду-Августу// Українська література ХІУ-ХУІ ст. - К.1988.

  181. Орлик Пилип. Вивід прав України. В кн.: Вивід прав України.- Львів, Слово, 1991.

  182. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. До питання про фашизм. Вибрані твори. К., 1994.

  183. Оршан Я. Розвиток української політичної думки за сто літ. - Лондон, 1938

  184. Отенский З. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863.

  185. Оуэн Р. Избр. сочинения. В 2 т. М.-Л., 1951.

  186. Палиенко Н.И. Нормативный характер права и его отличительные признаки. Х., 1903. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (1)

   Документ
   Історія держави і права зарубіжних країн. Робоча навчальна програма Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т.
  2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (4)

   Документ
   Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010.
  3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 „Право Затверджено

   Документ
   Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
  4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (3)

   Документ
   Навчальна нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю
  5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (5)

   Документ
   Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” (лат. – jus romanum) передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення

  Другие похожие документы..