Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
[Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламна...полностью>>
'Книга'
Европа… Это географическое имя прежде всего напоминает о древнегреческом мифе про дочь финикийского царя Агенора, правителя Сидона, Европу. Согласно ...полностью>>
'Документ'
Проблемы Земной цивилизации: Доклады конф. “Теоретические и практические проблемы безопасности Сибири и Дальнего Востока” - Иркутск: ИрГТУ, 8 июня 1 ....полностью>>
'Документ'
Досвід застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ),...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція 18. Розвиток української політичної і правової думки

в ХI - ХХ ст.

 1. Особливості розвитку української політико-правової думки.

Загальна характеристика основних етапів її розвитку. Спрямованість української політико-правової думки.

2. Політичні і правові ідеї Київської Русі

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона – митрополита київського. Благодать як прогрес людства. Співвідношення Старого й Нового Заповітів - закону та благодаті. Прагнення до зміцнення державності Київської Русі.

Погляди єпископа Кирила Туровського на співвідношення церковної та світської влади. Ідея “одного володаря”.

«Повісті временних літ» Нестора-літописця. Ідея про богобраність слов’янства. Добровільна домовленість народу з князями як основа політичної влади.

«Руська правда» як джерело офіційної політико-правової ідеології.

«Слово о полку Ігоровім» і проблема феодальної роздробленості та збереження цілісності держави.

Політична програма Володимира Мономаха. “Повчання” як спроба розуміння співвідношення особистості та держави. Ідеальний князь як гарант соціальних благ у державі.

Політичні погляди Данили Заточеника. Ідея єдиновладдя у державі. Поради князеві щодо врівноваження влади. Проблема справедливості у суспільстві.

3. Основні напрямки політико-правової думки України під час перебування у складі Речі Посполітої.

Реформаційні ідеї Юрія Дрогобича, Павла Русина, Шимона Шимоновича.

Ідеї держави та права Станіслава Оріховського-Роксолана, Лазаря Барановича та Іоанікія Голятовського. Захист православної церкви Мелетієм Смотрицьким.

Погляди Івана Вишенського на суспільство. Уявлення про рівність і свободу людини та народу. Демократичні основи християнської віри. Соборність як основний принцип «комуни християнської». «Чернецька республіка».

Погляди Петра Могили на державу і її правителя. Ідея верховенства влади православної церкви. Концепція ідеального володаря. Напрямки діяльності держави.

4. Політико-правова думка в Українській козацькій державі і Гетьманщині.

Погляди Богдана Хмельницького на державу і право. Б. Хмельницький як творець Української гетьманської держави. Проект федерації Івана Виговського та Ю.Немирича. Ідея незалежної держави Івана Мазепи. “Пакти і Конституції законів та вільностей Війська Запорозького” Пилипа Орлика.

Державно-правові ідеї козацьких літописів кінця XVII-XVIII ст.ст.

 1. Ідеї природного права в Україні епохи Просвітництва.

Політико-правові погляди Григорія Сковороди. Принцип “сродної” праці.

Гуманістичні основи суспільного життя. “Горня республіка” як суспільно-політичний ідеал.

Яков Козельський про суспільний договір як шлях до створення демократичної республіки. Філософські засади праворозуміння.

 1. Розвиток політико-правових ідей в Україні у XIX ст.

Політична програма Кирило-Мефодіївського товариства.

Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу. Вирішення національного питання. ”Праведний закон” Т. Шевченка.

Микола Костомаров та ідеологія лібералізму в Україні. Природа державного правління (республіка) та державного устрою (слов’янська федерація).

“ Конституція республіки” Георгія Андрузького.

Державно-правові погляди С.А. Подолинського та О.С. Терлецького.

Вчення про державу і право Михайла Драгоманова. Конституційний проект “Вольный Союз – Вільна спілка”. Права людини. Концепція побудови влади. Місцеве самоврядування та федералізм Драгоманова.

Вчення про державу і право Івана Франка. Характеристика держави та права в Росії та Австро-Угорщині. Проблеми права, закону та кримінальної юстиції. Погляди на соціалізм. Розробка національного питання. Концепція федералізму у І.Франка.

Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач). Співвідношення людини та держави. Політичні ідеали Л.Українки.

Погляди на державу та право вчених-юристів Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д.Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, М.К.Ренненкапмф, О.Ф.Кістяківський та ін.)

7. Розвиток політико-правових ідей в Україні у XX ст.

Богдан Кістяківський про державу і право. Теорія правової держави.

Завдання юридичної науки.

Погляди на державу і право Михайла Грушевського. Вирішення національного питання - концепція автономії України. Проблеми федеративного державного устрою. Співвідношення прав людини та прав нації. Значення ідей Михайла Грушевського для розбудови суверенної Української держави.

Погляди на державу і право Володимира Винниченка. Діалектика соціального та національного. Ідеї державного суверенітету України та федеративної Конституції В. Винниченка.

Державно-правова ідеологія у програмних документах Української партії соціалістів-революціонерів, Української радикально-демократичної партії соціалістів-федералістів, Української народної партії, Української партії самостійників-соціалістів. Державно-правова концепція в Українському проекті союзного договору 1922 р.

Погляди на державу та право в період перебування України у складі СРСР.

Політико-правові концепції національної держави В’ячеслава Липинського, Василя Кучабського, Дмитра Донцова, Сергія Шелухіна, Івана Огієнко (Митрополита Іларіона), Ольгерда Бочковського, Стефана Томашевського, Володимира Старосольского, Миколи Хвильового, Юрія Липи,, Миколи Сциборського, Станіслава Дністрянського, Миколи Скрипника.

8. Сучасна політико-правова ідеологія незалежної України.

Права людини. Доктрина природного права в Україні. Ідеї демократичної, соціальної, правової держави. Верховенство права як принцип українського конституціоналізму. Теорія розподілу влади – конституційне закріплення та практичне застосування. Концепція громадянського суспільства.

Семінарське заняття 11. Політичні погляди Г.С. Сковороди.

1. Історичні умови формування політичного світогляду Г.С.Сковороди.

2. Суспільно-політичний критицизм Сковороди.

3. Принцип «сродної праці».

4. «Горня республіка» як політико-правовий ідеал.

5. Історичне значення Г.С. Сковороди як мислителя.

Навчальна література:

Основна:

Сковорода Г.С. Твори у двох томах.-К.: АТ «Обереги», 1994

Допоміжна:

Єрн В. Григорий Саввич Сковорода: Жизнь и учение. М., 1912.

Білич Т.А. Світогляд Г.С. Сковороди. К., 1957.

Попов П.М. Григорій Сковорода.К., 1969.

Скрипелев Е.А. Социально-политические взгляды Г.С. Сковороды /К 250 летию со дня рождения//Сов.гос. и право.1972, № 11.

Філософія Григорія Сковороди. К., 1972.

Драч І.Ф., Кримський С.Б., Попович М.В. Григорій Сковорода. К., 1984.

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні. К., 1992.

Русская философия второй половины ХVІІІвека. Хрестоматия. Сверд.,1990.

Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (1Х ст.-1917). К., 1990.

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні.К., 1992.

Історія філософії України : Підручн./М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин та ін. К., 1994.

Історія філософії України: Хрестоматія.К., 1993.

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. К., 1996.

Семінарське заняття 12: Вчення про державу і право М.П. Драгоманова.

1. Історичні умови формування політико-правової концепції Михайла Драгоманова.

2. Конституціоналізм М.П.Драгоманова. Проблема прав людини.

3. Федералізм. Проблема місцевого самоврядування.

4. Проблема національного самовизначення.

5. Історичне значення Драгоманова як політичного мислителя.

Навчальна література:

Основна:

Драгоманов М. Старі хартії вольності. Львів, 1895.

Драгоманов М. Австо-руські спомини. Львів, 1889.

Драгоманов М. Собрание политических сочинений, Париж, 1906.

Драгоманов М. Листи до І. Франка та інших.1887-1895. Львів, 1906.

Драгоманов М. Шевченко,українофіли й соціалізм. 2-е вид.Львів, 1906.

Драгоманов М. Автобіографія. К., Криниця, 1917.

Драгоманов М.Переднє слово до Громади // Вибрані твори. Прага, 1937.

Драгоманов М.Пропащий час.Українці під московським царством.1654-876. Львів, 1909. Література українська, проскрибована рядом російським Драгоманов М. ( Виступ на конгресі в Паріжі) // Сучасність. 1976. Ч.7-8.

Драгоманов М. Чудацькі думки про українські справи. Відень, 1915.

Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991.

Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? К., 1991.

Допоміжна:

Струве Петр. памяти Михайла Петровича Драгоманова //Освобождение.1905 .№ 72.

Франко Іван.Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова //Літератуно-наук.вісник. 1906. Т.35. Кн.7.

Павлик М. Михайло Драгоманів і єго роля в розвою України.Львів, 1907.

Павлик М. Михайло Драгоманів як політик.Львів, 1911.

Кистяковский Б.А. М.П. Драгоманов.Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь //Драгоманов М.П. Полит. соч. М., 1908.

Донцов Д. Драгоманов і ми. См: Коряк В. Українська література // Червоний шлях.1923, Кн, 8.

Заславский Д. Михайло Петрович Драгоманов. Критико-библиографический очерк.К., 1924.

Заславский Д.М. М.П. Драгоманов (К истории украинского национализма)М., 1934.

Романченко І. Михайло Драгоманов і Леся Українка в їх листуванні //Наук.записки, Львів, Пед. інститут,1948, Т.2.

Сокуренко В.Г. Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй половине ХІХ века. Львовский ун-т, 1966.

Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. К., 1971.

Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861 - 1917). Харьков, 1987.

Скакун О.Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (1Х ст.-1917). К.,1990.

Философская культура Украини и отечественная общественная мысль ХІХ - ХХ вв. К, Наукова думка, 1990.

Федченко П.М. Михайло Драгоманов. Життя і творчість. К., 1991.

Довгович В. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова.К., 1991.

Скакун О.Ф. М.П. Драгоманов как политический мыслитель.Харьков, 1993.

Потульницький В.А. Теорія української політології. К., 1993

Андрусяк Т.Г. Права людини в поглядах Михайла Драгоманова.Автореф. дис..канд. юрид. наук.К., 1994.

Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. К., 1995

Українська політологія: витоки та еволюція : Навч.посібник. К., 1995.

Політологія. Кінець XIX- перша половина XX ст.Хрестоматія. За ред.Семківа О.І.- Львів., Світ, 1996.

Лекція 19. Погляди на державу і право вчених

Київського університету Св. Володимира.

 1. Історико-правові погляди Г.М. Даниловича – першого декана юридичного факультету Київського університету Св. Володимира.

 2. Особливості теоретико-правових поглядів К.О. Неволіна – фундатора юридичної науки і особливо теорії права у Київському університеті Св. Володимира.

 3. Історико-правові та соціологічні аспекти в теорії права М.Д.Іванішева та М.Ф.Владимирського -Буданова.

 4. О.Ф.Кістяківський – засновник соціологічної школи в галузі кримінального права.

 5. Юридичний позитивізм в енциклопедії права М.К.Ренненкампфа.

 6. Нормативно-соціологічний підхід у працях Є.В.Спекторського.

 7. Особливості природно-правової теорії у науковій спадщині Є.М.Трубецького.

Семінарське заняття 13. Погляди на державу і право вчених Київського університету Св. Володимира.

 1. Історико-правові погляди Г.М. Даниловича – першого декана юридичного факультету Київського університету Св. Володимира.

 2. Особливості теоретико-правових поглядів К.О. Неволіна – фундатора юридичної науки і особливо теорії права у Київському університеті Св. Володимира.

 3. Історико-правові та соціологічні аспекти в теорії права М.Д.Іванішева та М.Ф.Владимирського -Буданова.

 4. О.Ф.Кістяківський – засновник соціологічної школи в галузі кримінального права.

 5. Юридичний позитивізм в енциклопедії права М.К.Ренненкампфа.

 6. Нормативно-соціологічний підхід у працях Є.В.Спекторського.

 7. Особливості природно-правової теорії у науковій спадщині Є.М.Трубецького.

Навчальна література:

Основна:

Данилович Н.И. О литовских летописях //Журнал Министерства Народного просвещения.

Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. – К., 1840.

Неволин К.А. История росийских гражданских законов. В 3-х т. СПб., 1851г.

Иванишев Н.Д. Сочинения. – К., 1876.

Владимирский-Буданов Н.Ф. Очерки из истории литовско-русского права. – К., 1889.

Владимирский-Буданов Н.Ф. Обзор истории русского права. К., 1915.

Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. К., 1867.

Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. К., 1891.

Ренненкампф Н.К. Очерки юридической енциклопедии. К., 1880.

Спекторский Е.В. Энциклопедия права. – Варшава. – 1912.

Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – К., 1906.

Допоміжна:

Ковальчук О.М. Природно-правова теорія права у працях Є.М.Трубецького. //Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.– Вип. 14.– К.– 2001.

Ковальчук О.М. Нормативно-соціологічний напрям у працях Є.В.Спекторського (1875-1951). //Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2002.– Вип. 131.

Ковальчук О.М. Юридичний позитивізм в енциклопедії права М.К.Ренненкампфа.//Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2004. Вип.236.

Ковальчук О.М. Теоретико-правові погляди О.Ф.Кістяківського //Наше право. Науково- практичний журнал.– 2005– №1.

Ковальчук О.М. Особливості теоретико-правових поглядів у працях К.О.Неволіна. //Українське право. – 2004.

Ковальчук О.М. Теоретико-правові дослідження Г.М.Даниловича – першого декана юридичного факультету Київського університету// Вісник Київського університету. Юридичні науки.– К.– 2004. №60-62.

Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія у працях М.Владимирського-Буданова //Вісник Конституційного Суду України. №1, 2005

Питання на іспит предмету

Історія правових і політичних вчень

 1. Історія політичних і правових вчень як самостійна юридична навчальна дисципліна. (Завдання та актуальність вивчення курсу. Юридичний характер.)

 2. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Відродження і Реформації.

 3. Вчення про державу і право Івана Франка.

 4. Поняття і загальна характеристика структури і змісту політико-правового вчення,

 5. Політична доктрина Ніколо Макіавеллі (Італія).

 6. Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач).

 7. Методологія історії політичних і правових вчень.

 8. Політичні і правові ідеї Реформації (Мартін Лютер, Томас Мюнцер (Німеччина), Жан Кальвін (Швейцарія).

 9. Загальна характеристика міфологічних та релігійних уявлень про політику, державу та право.

 10. Погляди на державу та право вчених-юристів Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д. Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, О.Ф.Кістяківський та ін.)

 11. Політико-правова ідеологія Стародавньої Індії /брахманізм, ранній буддизм, школа/

 12. Вчення Жана Бодена (Франція) про державу.

 13. Політико-правова ідеологія в Стародавньому Китаї. Даосизм. Етико-політичні погляди Конфуція.

 14. Політико-правова ідеологія раннього європейського соціалізму /Томас Мор (Англія), Томазо Кампанелла (Італія)/.

 15. Погляди на державу і право Михайла Грушевського.

 16. Загальна характеристика політико-правової ідеології у Стародавній Греції.

 17. Політичні і правові вчення в період абсолютизму у Росії /Симеон Полоцький, Юрій Крижаніч, Феофан Прокопович, Василь Татищев, Іван Посошков/.

 18. Погляди на державу і право Володимира Винниченка.

 19. Загальна характеристика розвитку російської політико-правової думки. Характеристика основних етапів розвитку. Спрямованість і зміст.

 20. Загальна характеристика головних напрямків політичних і правових вчень ХХ ст.

 21. Погляди софістів на державу та право.

 22. Вчення Гуго Гроція про право і державу.

 23. Політико-правові концепції національної української держави у ХХ ст.

 24. Сократ про державу та право.

 25. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії першої половини ХIX сторіччя /Михайло Сперанський/. Політичні програми декабристів. Слов’янофіли і західники.

 26. Сучасна політико-правова ідеологія незалежної України.

 27. Платон про державу та право.

 28. Політичне і правове вчення Бенедикта Спінози.

 29. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії другої половини ХІХ сторіччя (реформаторська течія; російський соціалізм; анархізм; ліберальне і революційне народництво; лібералізм; консерватизм).

 30. Аристотель про державу та право.

 31. Основні напрямки англійської політико-правової думки в період буржуазної революції ХVII сторіччя

 32. Політико-правові погляди російських філософів і правознавців першої половини ХХ ст. (Габріель Шершеневич, Сергій Котляревський).

 33. Епікур про державу та право.

 34. Політико-правова ідеологія левеллерів /Джон Лілберн/

 35. Політико-правова ідеологія російського марксизму (Георгій Плеханов, Володимир Ленін)

 36. Стоїки про державу та право.

 37. Політико-правова доктрина Томаса Гоббса.

 38. Праворозуміння радянського періоду (С.Кечекьян, В.Нерсесянц та ін).

 39. Полібій про розвиток політичних явищ.

 40. Політико-правове вчення Джона Локка.

 41. Політико-правова доктрина солідаризму /Леон Дюгі (Франція)/

 42. Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Древньому Римі.

 43. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Просвітництва /кінець XVII - XVIII cт./.

 44. Вчення Цицерона про державу і право.

 45. Природно-правові вчення в Німеччині XVII-XVIII cт. /Самуїл Пуфендорф/.

 46. Сучасний позитивізм: аналітична юриспруденція Герберт Харт (Англія);

 47. Політико-правові погляди римських стоїків / Марк Аврелій Антонін/.

 48. Політико-правова думка в Італії. XVII - XVIII ст. Правова теорія Чезаре Беккаріа.

 49. Позитивістський нормативізм Ганса Кельзена (Австрія).

 50. Політико-правові ідеї римських юристів /Гай, Папініан, Ульпіан, Павло/.

 51. Політико-правова доктрина Шарля-Луї Монтеск’є.

 52. Політико-правова ідеологія раннього християнства.

 53. Політико-правові погляди Аврелія Августина.

 54. Загальна характеристика політико-правової думки середньовічного суспільства.

 55. Політико-правова доктрина Жан Жака Руссо.

 56. Політико-правове вчення Фоми Аквінського

 57. Французький соціалізм епохи Просвітництва (Ж. Мол’є, Мореллі, Габріель де Маблі) .

 58. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського.

 59. Політико-правова ідеологія Великої французької революції (конституціоналісти, жирондісти, якобінство, Марат, Робесп’єр і Гракх Бабеф).

 60. Загальна характеристика і основні напрямки американської політико-правової ідеології XVII - XIX ст.

 61. Формування і розвиток мусульманської політико-правової думки. Коран як джерело мусульманського права.

 62. Вчення Іммануїла Канта про державу і право.

 63. Соціологічна юриспруденція: Євген Ерліх (Австрія).

 64. Політичні і правові ідеї Київської Русі.

 65. Слово «Про Закон і Благодать» митрополита київського Іларіона.

 66. Вчення Г.В.Ф. Гегеля про державу і право.

 67. Школа «реального права» / Джером Френк, К. Ллевеллін (США) та концепція соціального права» Г. Гурвича.

 68. Політична програма Володимира Мономаха.

 69. Історична школа права ( Густав Гуго, Фрідріх Карл Савін’ї, Георг Пухта)/.

 70. Психологічна теорія права Лева Петражицького.

 71. Політико-правова ідеологія лібералізму /Джеремі Бентам, Джон Стюарт Мілль (Англія), Вільгельм Гумбольдт, Лоренц Штейн (Німеччина)/.

 72. Фашистська політико-правова ідеологія /Т.Гаєринг, В.Шмідт, К.Шмітт, А.Розенберг/.

 73. Політичні погляди Івана Вишенського.

 74. Політико-правове вчення Огюста Конта (Франція).

 75. Юридичний позитивізм /Джон Остін (Англія)/

 76. Політико-правова думка в Українській козацькій державі і Гетьманщині. Погляди Богдана Хмельницького.

 77. Політико-правова ідеологія анархізму П’єр Жозеф Прудон (Франція), Макс Штірнер (Каспар Шмідт) (Німеччина).

 78. Вічні проблеми історії політичних і правових вчень.

 79. Ідеї природного права в Україні епохи Просвітництва.

 80. Політико-правова ідеологія соціалізму /Клод Анрі де Сен-Симон, Шарль Фур’є (Франція), Роберт Оуен (Англія).

 81. Політико-правові погляди Григорія Сковороди.

 82. Політико-правове вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса (марксизм).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (1)

  Документ
  Історія держави і права зарубіжних країн. Робоча навчальна програма Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, юрид. ф-т.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (4)

  Документ
  Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 „Право Затверджено

  Документ
  Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (3)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Історія держави і права зарубіжних країн” передбачає можливість ознайомлення з тенденціями та загальними закономірностями розвитку держави та права, починаючи від стародавніх часів та закінчуючи сучасністю
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено (5)

  Документ
  Навчальна нормативна дисципліна “Римське право” (лат. – jus romanum) передбачає можливість ознайомлення з античною правовою культурою, її впливом на розвиток сучасної цивілістики і ставить за мету підготувати студентів до вивчення

Другие похожие документы..