Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. и др. Обучение математике в детском саду. - М.: Академия, 19967. - 160с. - (Серия «Педагогическое образ...полностью>>
'Документ'
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 февраля 2 года N 327 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению по...полностью>>
'Документ'
получение навыков представления результатов аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора или аналитиче...полностью>>
'Документ'
Перечень помещений и зданий предприятий отрасли с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, классов взрывоопасных и пожароопа...полностью>>

До відома авторів журналу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДО ВІДОМА АВТОРІВ ЖУРНАЛУ

"ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ"

(біологічні та медичні науки)

У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної медицини, а також, присвячені фундаментальним проблемам біології, біохімії, фізіології, біотехнології, екології і валеології.

У зв'язку з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК Украіни", у наукових статтях повинні бути такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття після редагування та рецензування подається у 2-х примірниках з супровідним листом, експертним заключенням і дискетою. Об'єм оригінальних і оглядових статтей 5-15 сторінок тексту, включаючи список літератури, таблиці, графіки, реферати. Другий екземпляр статті підписується авторами з вказанням прізвища, ім'я та по батькові, домашньої та службової адреси, номерів телефонів, дати подання до друку. Статті редагуються і рецензуються ведучими фахівцями з різних галузей біології і медицини Української медичної стоматологічної академії.

Текст і таблиці першого екземпляру статті повинні бути набраними тільки на комп'ютері (Word 6.0; 7.0 або Word 97, шрифт Times New Roman, 14 кегль з обоє 'язковим наданням дискети 3,5")' Дискета повинна бути нова, а надрукований текст на принтері на білому папері, чітким шрифтом, без помарок і виправлень. Текст на дискеті повинен бути повним аналогом тексту на папері і записаний в 2-х файлах. Таблиці, графіки і мікрофотографії (чорно-білі, кольорові обов'язкові для морфологічних робіт - 9x12 см) вміщуються на сторінках статті в ході викладення матеріалу або компонуються на одній сторінці. Графіки, гістограми (чорно-білі або кольорові) розміщуються по тексту або компонуються на окремому листі. Сторінки не нумерувати. У статті виділяють: вступ, мету, об'єкт і методи дослідження, результати дослідження, підсумки (висновки).

В журналі друкуються "Огляди літератури", "Лекції"', "Наукове життя", "Медична освіта", "Ювілеї", "Рецензії"', "Листи до редакції"', "Історія кафедри", "Пам'ятні дати", "Некрологи".

Список літератури складається у алфавітному порядку. В списку вказати слідуючі відомості: прізвище і ініціали автора в оригінальній транскрипції, назву статті, журналу або книги і далі: для періодичних видань - рік видання, том, номер, номери сторінок; для монографій - місце видання, назва видавництва, рік видання, загальна кількість сторінок. Посилання на літературу в тексті статті даються цифрами у квадратних дужках.

Стаття друкується через 1,5 інтервали, на білому папері формату А4, висота рядкових букв не менше 3 мм. На початку з лівого боку друкується УДК, потім у слідуючому рядку ініціали авторів і прізвище, у наступному рядку - назва статті. З нового рядка друкується назва установи, місто. З абзацу (5 знаків) - текст статті. Поля: зліва і справа 2,5 см, зверху і знизу 3,0 см. Стаття на українській разом з рефератом на російській, або на російській - з рефератом на українській та англійській мовах, повинні займати повні сторінки тексту. Реферат до статті об'ємом не менше 0,5 стор. з конкретними цифровими даними (з вказанням УДК; назви статті; прізвища і ініціалів авторів) друкується слідом за списком літератури і закінчується списком ключових слів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. До відома спеціалізованих учених рад І здобувачів наукових ступенів

  Документ
  *ВАК України нагадує, що повідомлення в "Бюлетені ВАК України" і журналі "Науковий світ" про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук відповідно до постанов президії ВАК України від
 2. Автор: Александр и Энн Шульгины

  Книга
       В начале 80-х годов мне предложили выступить на конференции, которая проводилась в кампусе Санта-Барбары небольшой группой студентов и аспирантов Калифорнийского университета.
 3. Автор: андрей нефедов

  Документ
  А если точнее, вам предлагается результат глубочайшего анализа знаний по этому вопросу. В своих исследованиях автор переходил от наследия жрецов Древнего Египта к европейскому оккультизму, от магии мексиканских индейцев к современным
 4. Автор: Теренс Маккенна

  Документ
  Теренс Маккенна, оригинальный мыслитель и визионер, рассказывает в этой книге - воистину "алхимическом романе" - историю амазонской экспедиции по поиску таинственных шаманских галлюциногенных снадобий.
 5. Зміст від редакції шановні жінки – автори І читачі журналу!

  Документ
  Вже більше 9 років автори-жінки підтримують журнал своїми науковими публікаціями: тільки в минулому 2009 році серед авторів наукових статей більше 60% – це Ви, жінки! І показник цей зростає з року в рік, що вказує на почесне місце

Другие похожие документы..