Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Арбитражный процесс» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта ...полностью>>
'Документ'
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення ві...полностью>>
'Программа'
Понятие мирового хозяйства: его структура, субъекты, основные тенденции развития. Природа международных экономических отношений. Различия между стран...полностью>>
'Документ'
Методикаопределения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных(утв. Федеральной...полностью>>

На науково-дослідницьку роботу Чупілки А. В

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Анотація

на науково-дослідницьку роботу Чупілки А.В.

«Як стати обдарованою людиною»

Проблема власного самовдосконалення,розвитку, пошуку свого власного «Я» хвилює кожну молоду людину. Визначення засобів розвитку обдарованості є основним в роботі учениці.

Об’єктом дослідження учениці Чупілки А.В. були соціум, конкретні індивідууми-її ровесники, а також своє власне «Я».

У науково-дослідницькій роботі конкретно сформульовані мета, завдання, методи дослідження.

У ході роботи вивчено , лаконічно і послідовно сформульовано теоретичну базу: наукову роботу професора , доктора філософських наук Р.А.Арцишевського.

Автор роботи також з’ясовує співвідношення понять творчо обдарована особистість, талант, задатки, розвиток, обдарованість.

Для з’ясування змісту понять розвинена особистість і соціум, суспільство використовує широкий спектр джерел: наукову, художню довідкову літературу,газетний матеріал,власні життєві спостереження.

Визначити засоби розвитку обдарувань допомагають автору як спеціальна література, так і проведене ним опитування.

Рівень творчих задатків молодої людини та ступінь їх реалізації допомогли визначити анкети, проведені серед старшокласників.

Робота містить авторський проект розвитку особистості.

Для ілюстрації , підтвердження власних ідей автор використовує діаграми, таблиці, інші додатки, які ще більше наповнюють роботу змістом.

Робота має чітку структуру, повний , послідовний, достатньо науковий виклад, цікава тим, що автор ,шукаючи відповіді на власне питання , сприяє одночасному вирішенню суспільних проблем.

Дослідження є актуальним ,цікавим завдяки яскравим прикладам, фактам, що робить його доступним для сприйняття старшокласниками.

Робота є добрим посібником – путівником молодої людини на шляху до самовдосконалення.

Рекомендовано також для використання у загальноосвітній школі на уроках етики, курсу «Людина і суспільство», виховних годинах для старшокласників.

О.Г.Криворотенко,

учитель української мови та літератури

Зміст

І. Вступ. Україні потрібні розвинені особистості. Ст..4

ІІ. Як стати розвиненою людиною ст..5

1. З’ясування основних теоретичних понять: творчо обдарована особистість, талант, задатки, розвиток, обдарованість. Ст..5

2.З’ясування співвіднесення понять розвинена особистість і соціум, суспільство.

3.Визначення засобів розвитку особистості. Ст..7

4.Визначення рівня творчих здібностей однокласників та рівня їх реалізації.

3. Проект удосконалення особистості.

ІІІ. Висновки.

ІУ. Список використаної літератури.

У. Додатки.

І.Вступ. Україні потрібні розвинені особистості.

Людина - це не острів, а частина материка.

Джон Донн

Нелегка доля в українського народу. Впродовж багатьох століть доводилось йому виборювати право на самобутність, незалежність, право вважатись нацією, народом. Палили, вбивали, поневолювали його і ляхи, і турки,

Та найбільше дісталось від російського самодержавства.

Багато століть Російська імперія нищила український народ не тільки фізично ( Північна війна, будівництво дороги до Петербурга та і самого Петербурга, банди Муравйова , Ворошилова ,голод тридцять третього, пекельний вогонь Чорнобиля), а й обкрадала духовне багатство українського народу, знищуючи або переманюючи до себе найсвітліші уми в сфері музики, малярства, освіти, багатьох наук, розтлівала, присипляла їх омертвляючим сном.

Та все позаду. Україна незалежна. Незважаючи на усі труднощі, які доводилось і доводиться переживати державі на етапі її утвердження , продовжується розвиток науково-технічного прогресу, комп’ютеризації, інформатизації, не кажучи вже про гуманізацію та демократизацію суспільства, яке потребує уже не просто сліпого виконавця чужих вказівок, інструкцій, а людини-творця, інтелектуально та духовно розвиненої особистості.

Чи є такі особистості в державі? Чи можна вважати такими моїх ровесників, себе? Що зробити, щоб стати розвиненою особистістю? Як допомогти Україні у відповідальний для неї час?

Такі питання хвилюють мене, спонукають провести власне дослідження, щоб дати відповідь на поставлені перед собою питання.

Об’єкт дослідження. Соціум, розвинені особистості, ровесники, моє власне «Я»

Актуальність . Потреба суспільства у творчо обдарованих особистостях на етапі державотворення та духовного відродження України.

Мета . Дослідити шляхи розвитку особистості, виробити рекомендації по її розвитку , скласти план самовдосконалення.

Завдання:

1.Визначити теоретичну базу дослідження.

2. З’ясувати зв’язки між розвиненою особистістю і соціумом, суспільством.

3.Виокремити засоби розвитку особистості на основі наукових джерел та за наслідками опитування .

5.Провести анкетування серед ровесників на предмет визначення рівня розвитку їхнього творчого потенціалу.

6.На основі наукових джерел та проведеного опитування скласти проект удосконалення молодої людини..

Методи дослідження: спостереження, аналізу, синтезу, типологічний, статистичний.

Практичне спрямування. Задоволення запитів суспільства у творчо обдарованих, розвинених особистостях. Задоволення потреб особистості у практичних порадах стосовно шляхів удосконалення. Окреслення шляхів власного удосконалення.

Наукова новизна. Підбір, аналіз, синтез матеріалів різних джерел інформації для наукового дослідження з метою удосконалення власного «Я».

Ключові поняття: розвиток ,особистість, творчість, здібності, обдарованість, талант, геніальність.

ІІ. Як стати творчо розвиненою особистістю.

1.Визначення теоретичної бази дослідження. З’ясування конкретного змісту понять творчі здібності людини, розвинена людина, талант, здібності. Творча природа людської діяльності.

Доктор філософських наук , член – кореспондент АПН України Р.А.Арцишевський стверджує:» Людина є творцем світу культурних цінностей. 5,336 У цій якості вона реалізує свої творчі здібності, свій творчий потенціал» . Чим же він зумовлюється?

Вчений зауважує, що давніх часів питання про природу творчих можливостей людини хвилювало мислителів. Те, що людина у своїй діяльності не просто відтворює, повторює, наслідує природу, а продуктивно втілює власні задуми, реалізує власний план дій, доцільно розбудовує навколишній світ відповідно до своїх потреб, - це є характерною рисою творчої діяльності людини.[ 5,338]

Але звідки береться сама можливість творити щось нове у світі?

Це питання сьогодні дискусійне для філософів, теологів, психологів, діячів науки і мистецтва.

Р.А.Арцишевський наводить приклад різних поглядів, думок про природу творчості : «Теологи вважають, що пріоритетом творчості володіє тільки Бог. Він є творцем світу і людини, а сама людина здатна лише здійснювати божественний задум». [ 5, 536] Прикладом того, що пріоритетом творчості володіє тільки Бог може слугувати газетна стаття , [4, 3]яка розповідає про незвичайний дар, який відкрився у хлопця Володимира Негрішного .

Володимир Гостював у бабусі у Хмельницькій області . Було жарко, бабуся вийшла на подвіря , а внук за столом малював. Раптом в кутку, де висіли ікони, роздався тріск. На одному із образів з’явилась маленька точка, вона яскраво світилась і швидко росла. З вогненного шару начебто вирвалось сяйво і пронизало хлопця. Він втратив свідомість. Бабуся сказала внуку, що в нього ввійшла велика сила і про нього дізнається багато людей.

Через кілька днів хлопець став бачити людину наскрізь. Зараз може передбачати глобальні події, зокрема попереджає про велику тріщину , що з’явиться у Київському метро між станціями «Дніпро» і «Шулявська».

Далі Арцишевський, посилаючись на видатного німецького філософа ХІХ ст. Гегеля, зазначає, що людина володіє хитрістю розуму, яка її відрізняє від тварини та взагалі від природного середовища. На його думку, ця хитрість полягає в тому, що людина ніколи не вступає в безпосередній контакт чи взаємодію з природою. Вона намагається примусити одні сили природи діяти проти інших і внаслідок такої взаємодії отримує певну користь для себе. Як приклад такого зіштовхування можна навести звичайнісіньке вогнище. Адже горить не сама людина. Вогонь , тобто хімічна реакція окислення, діє на деревину чи вугілля, а людина користується вогнем, пристосовуючи його до своїх потреб. [5, 338]

Діяльність людини з використанням знарядь - немовби відсторонення від природи : людина спочатку з природного середовища виготовляє собі знаряддя , а вже потім з їхньою допомогою здійснює певну дію. Тобто , використання людиною певних засобів діяльності опосередковує її ставлення до природи.

Отже, основою творчості виступає саме використання знарядь праці , тобто витворення з природних речей того, що не виникає з природи само по собі. Звичайно, творення відбувається за законами природи, але задля реалізації певного людського задуму, втілення його в дійсність.

Р.Арцишевський,цитуючи французького філософа Рене Декарта, відзначає універсальність розуму людини. Коли людина діє стереотипно, то ризикує попасти в непередбачувану ситуацію, де наслідки дії можуть бути несподіваними і небезпечними. Далі, посилаючись на голландського філософа Спінозу, Р.Арцишевський стверджує, що мислення є людською властивістю рухатись не за логікою чи закономірностями лише власного тіла, а за логікою обставин, логікою та закономірностями навколишнього світу. Немислячий предмет рухається за власними законами; якщо це камінь, то летить униз за законами тяжіння, і якщо на його шляху трапляється якась перешкода, то він або ламає її ,або розбивається сам.

Людина - мисляча істота долає перешкоду, спираючись на закони її існування , свідомо використовуючи ці закони у своїй діяльності.

Отже, у здатності мислити лежить передумова творчого характеру людської діяльності. [5, 339],

Давно помічено, що не всі люди мають у рівній мірі творчий потенціал.

Існує думка, що людина уже народжується з іскрою Божою або без неї, або ж генетично успадковує певні здібності від батьків, народжуючись уже готовим творцем чи безталанною.

[5, 339], Р.А. Арцишевський наголошує, що людина народжується з готовими здібностями до творчої діяльності. Вони розвиваються внаслідок входження людини у світ людей. Задатки можуть реалізуватися, а можуть і потухнути.

« Кожна дитина-поет»,- твердить народна мудрість. Отже , і народ , наймудріший учитель, теж твердить, що Божа іскра є в кожній людині. Це насамперед певні властивості , особливості її організму. Природжені , успадковані зачатки яких-небудь рис здібностей або властивостей називаємо задатками. [3, 85],Такими є зорова пам'ять, музикальний слух, відчуття ритму тощо. Задатки розкриваються у здібності - природному нахилі до чого - небудь , властивості, що виявляються у вмінні робити , здійснювати що - небудь[3, 85],. Сукупність задатків називається обдарованістю людини. [3, 85],

Вищий ступінь прояву здібностей у певній галузі , досягнення в ній результатів характеризується як талант, а досягнення людиною видатних результатів одночасно у багатьох галузях це геніальність. Геній - найвищий ступінь обдарованості людини у її творчості. [3, 85],

2. Співвіднесення понять розвинена особистість і соціум, суспільство.

Творче прагнення людини часто стримує суспільна ідеологія,суспільна економіка, соціум,життєві обставини, індивідуум. Особистість, її творчий розвиток тісно взаємодіють із названими чинниками, які або сприяють розквіту обдарованості, або змушують його пристосовуватись до стереотипів, діяти репродуктивно, що обмежує творчі можливості особистості. (Додаток 1).

Зокрема ,іскра таланту може бути погашена суспільною ідеологією. Звернемось до прикладів.: «Періодом нечуваного геноциду проти українського народу стали в нашій історії 30-ті роки ХХ століття. Згасання процесів відродження української нації , колективізація і голодомор , інспіровані судові процеси, арешти і заслання мільйонів українців – такі «жнива скорботи» залишив після себе тоталітарний режим і культ особи в ньому. В літературно – мистецький процес втручається більшовицька партія. Постановою «Про перебудову літературно-мистецьких організацій » створено єдину централізовану Спілку радянських письменників, митців, композиторів . Тепер їм належало жити й творить під пильним оком партії, за єдино дозволеним методом «соціалістичного реалізму» .З початком соцрежиму , за словами критика Івана Кошелівця, «почалась найпустельніша двадцятилітня смуга в радянській літературі, що протривала до смерті Сталіна». Науково – технічний процес розвивався, але культура була однобокою, роль національних лідерів замовчувалась або применшувалась. Було дискредитовано світочів нашої духовності : Пантелеймона Куліша, Олександра Потебню, Лесю Українку. У вимушеній еміграції опинилися Володимир Винниченко, Богдан Лепкий , Євген Маланюк, Олег Ольжич, Олена Теліга, Улас Самчук.

А інші , такі як Олександр Корнійчук, Іван Микитенко, виконували замовлення партії, творили п’єси , що мали виховувати людину в дусі авторитарного режиму, сліпої слухняності, безвідмовного виконання наказів із Москви.

Таким чином, наш народ свідомо позбавили талантів, розвинених особистостей, кращих зразків національної художньої та філософської думки минулого, що вело до втрати традицій, які склалися історично і передавалися з покоління в покоління .

За підрахунками відомого історика Богдана Кравціва, протягом 20 – 30 –х років 89 українських письменників були розстріляні; 212 – перестали писати; 22 – вижили і здебільшого повернулися в літературу; 42 – померли, деякі з них були ув’язнені ; 83- емігрували з України під час Другої світової війни. Разом вибуло з літературного життя 448 письменників .

У часи Хрущовської відлиги знову розквітають таланти поетів, художників, критиків, культурологів, кінорежисерів: Миколи Руденка, Сергія Параджанова, Івана Світличного, Василя Стуса, Ігоря Калинця, Юрія Бадзьо, Алли Горської, В’ячеслава Чорновола .

Але нове відродження захлинулося за часів брежнєвської епохи. Реальністю стають гіркі слова Василя Симоненка : « На цвинтарі розстріляних ілюзій / Уже немає місця для могил».

За часів незалежної України таланти не прив’язані до постанов. Та є інші причини , які стримують розвиток творчо розвиненої людини. Це стан економіки держави. Газета «Народна» у статті «Таланти. Ми їх втрачаємо…»пише : « Цьогоріч в Україні, зважаючи на економічну кризу, державний бюджет, як і місцеві, формувався за принципом заощадливості. Економісти і чиновники намагалися скоротити витрати майже у всіх сферах діяльності, тож зовсім не дивно, що мінімум фінансування за всіма кошторисами отримали освіта, медицина, сільське господарство, культура, спорт – ті галузі , які й за добрих часів особливо «не жирували». Сьогодні в багатьох областях гостро стоїть питання щодо неможливості утримувати в поточному році позашкільні заклади освіти, йдеться навіть про їх закриття.

Наприклад, на Черкащині днями прийнято розпорядження завідуючого відділом освіти Смілянської районної держадміністрації про скорочення працівників Будинку творчості. Тепер обдаровані діти, не знаючи про економічні складнощі , що виникли із їхніми закладами, щодня поспішають на різні гуртки, щоб творити і розвивати свої таланти. Але чи вдасться відстояти позашкільну освіту і чи знайдуть на це кошти?» [9, 1],

Впливає на розвиток особистості також соціум. Так в основу сюжету повісті Степана Васильченка «Талант» [1, 155-198], взято газетну хроніку , в якій розповідається, що в селі К. згубила себе церковна хористка. Вчителька початкових класів Тетяна обдарована від природи неабияким хистом: вона й співачка в церковному хорі, і ревнива аматорка театральних вистав. Вона сповнена бажання розбудити селян сценічним мистецтвом, дівчина радіє успіхові при виконанні тої чи іншої ролі, вірить, що дворяни з поміщицької садиби, їхні гості , які знаються в мистецтві, допоможуть їй розвинути здібності.

Та вони по – своєму розправилися з довірливою селянською дівчиною. Студент почав нав’язувати дівчині свою «любов». Поміщиця закриває театр і виганяє дівчину з двору. Довершує справу , остаточно зацьковує дівчину піп. Тетяна не може пережити лихо і накладає на себе руки.

Як часто люди своєю обмеженістю, жорстокістю, заздрістю гублять талант, знищують або його душу, або фізично. І сьогодні «білій вороні» інколи важко переборювати стереотипи, просту людську заздрість, невігластво.

Також на розвиток обдарованості впливають обставини життя людини.

Т. Шевченко від народження мав талант до малювання, поетики, співу.

» Як же почули Шевченкове співання, ущухли всі так, наче зостався він один під вечірнім небом, викликаючи дівчиноньку свою вірную. Порвалися разом усі розмови й між старими, й між молодими. Позходились із усіх світлиць гості до зали, мов до якої церкви. Пісню за піснею співав наш соловей, справді, мов у темному лузі , серед червоної калини»,- пригадує Пантелеймон Куліш, на весіллі якого співав Т.Шевченко. [7, 276],Талант поета, художника повністю розкрився тільки тоді, коли Тарас Григорович став вільним. Це була золота пора його творчої зрілості. Він був на волі і жив в Україні. Це найкраще сприяло розквітові його духовних та творчих сил. В цей час написані його найкращі твори, створені оригінальні живописні твори.

Та знову неволя – заслання . Воно хоча і не знищило талант, але не дало можливості йому розвиватися у повній мірі, підірвало його сили. Хоча , за свідченням сучасників, уже в 1959 році Шевченко був особою легендарною.

Чи має Україна таланти?

Газета «Комсомольская правда в Украине» надрукувала статтю «Скульптор из Луцка строит второй «Дом с Химерами».До оригінального будинку, який Микола Головань своїми руками вибудував на окраїні Луцька, постійно ідуть туристи . Приїжджають навіть з- за кордону. Кожного гостя зустрічає витесаний із каменя хлопчик з книгою в руках – так автор відобразив приказку «Вустами дитини глаголить істина». Біля воріт казкові леви , фігури апостолів Петра і Павла, Божої Матері з Ісусом.

Своє кам’яне дітище архітектор назвав «вернісажем творчості», а відвідувачі охрестили другим «домом з химерами», порівнюючи його з легендарним будинком Городецького в Києві. [2, 2].

А програма «1+1» 14 квітня 2009 року розповіла про унікальних майстрів - дзвонарів, які створили унікальний музичний пристрій, який забезпечує одночасний дзвін 50 дзвонів у Києво-Печерській Лаврі як одного злагодженого механізму, по звучанню якому немає рівних. Пошук талановитих людей – завдання телепрограм «Найрозумніший» , «Україна має талант».

Отже, наведені приклади свідчать, що таланти в Україні є, але недостатньо. Процес відтоку умів з України триває. Тому так гостро сьогодні стоїть питання пошуку , розвитку обдарованих особистостей. Розроблена Державна програма «Обдаровані діти - надія України», обласна комплексна програма «Творча обдарованість» [6,134-138].

Мірою всебічного розвитку творчих здібностей є свобода і широта спілкування людини з культурою у процесі її розвитку , а також активність самої особистості у розкритті світу культурних цінностей. Кожна людина від народження має можливість реалізації своїх творчих здібностей. З приводу цього Євангеліє від Матвія пропонує біблійну причту.

У ній розповідається про те, як господар, від’їжджаючи до чужої країни, доручив рабам своїм майно своє. Одному він дав п’ять талантів, другому два, третьому один - скільки кому було по силі.

Той, хто одержав п’ять талантів, пішов, вклав їх у справу, й придбав ще п’ять талантів. Так само вчинив і інший раб. Той же, що одержав один талант, пішов і закопав його у землю. Коли господар повернувся, то зажадав звіту. Раби, що одержали п’ять, два таланти розповіли господареві, що не тільки зберегли таланти, а і примножили їх. І тільки останній сказав, що свій талант він зарив глибоко в землю. Розсердився ж господар і звелів забрати у нього талант та віддати його тим, хто його примножує, а нерадивого раба кинути у темряву страшну, де плач і стогін. Ось так Біблія засуджує тих, хто губить свій талант, і проповідує удосконалення особистості, розвиток її творчих здібностей.

Я вважаю, що яскрава, творча , талановита особистість, яка постійно удосконалювалась сама, не зможе просто так відійти у небуття, вона неодмінно захоче передати свій талант іншим.

З цього приводу цитую газетну статтю: « Аллу Пугачову прийнято називати російською співачкою. Але своєю її вважають і в Україні., і в багатьох інших країнах не тільки ближнього, а й далекого зарубіжжя. Мало хто знає, що з Україною у Алли Борисівни особливий зв'язок - вона не раз допомагала нашим талановитим виконавцям пробитись на велику сцену. З її легкої руки Україна дізналась про групу «Океан Ельзи», Тіну Кароль, киянку Лоліту Мілявську та багатьох інших наших виконавців. Та зовсім недавно господаркою спеціальної нагороди Пугачової - золотої зірки і грошової премії – стала співачка Наталя Валевська. Вона перемогла у конкурсі «Алла шукає таланти». .[4,3 ]

Отже, якщо природа дала тобі талант, особливий дар, то його треба примножувати, тоді наука,техніка, освіта, культура , а значить суспільство, держава буде розвиватись, удосконалюватись, рухатись вперед

3.Визначення засобів розвитку обдарованої особистості.

Як же треба розвивати свої таланти, щоб стати творчо розвиненою особистістю?

Автори підручника «Етика» для 6 класу Оксана Данилевська та Олена Пометун наводять приклади занять, які розвивають людину. Вони стверджують, що дуже важливим в розвитку людини є працьовитість. Це вірно буквально для всіх людей, незалежно від того, чи прагнуть вони розвитку , чи ніколи в житті не замислювалися над цим. Важливою є також якість праці. Саме якість праці, саме добре виконана праця – будь - яка , не має значення маленька чи більша , є засобом розвитку людини.

Автори також стверджують, що для розвитку людина може використовувати дозвілля: екскурсії до музею , концертної зали. Мистецтво вчить нас багато чого. Воно підносить кожну людину: і того , хто дотепер не любив віршів, не слухав симфоній, і того, хто з дитинства, з юності полюбив музейні зали ,і тишу перед концертом, і завісу театру,що піднімається. Людина, збагачена мистецтвом, тим і відрізняється від інших, що постійно, щодня, щороку, намагається зрозуміти щось нове, збагатитися ще й ще, розвити свій смак, вирости духовно. .[6,85-93 ]

Є щасливці ,які з дитинства знайшли себе, обрали свій шлях. Один з насолодою піклується про собак, інший день і ніч сидить за шахами, третій, забувши про історію, сидить над комп’ютерною програмою, а четвертий розшукує по бібліотеках рідкісні видання. І не має значення, яке у людини хоббі . Це може бути малювання, плетіння, співи чи вирощування рослин. Головне – це можливість зростати духовно, інтелектуально, вдосконалюватись.

А чи можна стати розвиненою особистістю, не навчаючись сумлінно в школі, вузі, інших навчальних закладах? Звичайно, що ні.

Варто прислухатись до порад українського філософа Г.Сковороди, який проповідує ідею сродної праці, до слів Степана Руданського, який радить «пізнати себе, як билиночку» та обрати той напрямок діяльності, який відповідає природним здібностям . Тільки тоді заняття буде приємним і корисним особі, слугуватиме потребам суспільства.

Такі засоби розвитку обдарованої особистості пропонують науковці. А що з приводу цього скажуть обдаровані люди, які поруч зі мною, мої вчителі? На запитання «Як ви розвивали свої задатки та здібності?» вони відповіли по-різному і водночас однаково.

О.Д. Остапко, учитель початкових класів, наголосила, що основним для розвитку талантів і здібностей є самоаналіз, самоконтроль, вміння руйнувати стереотипи, ставити мету,планувати, читати, займатись мислительською діяльністю. » Не позволяй душе лениться ни день, ни ночь, ни день, ни ночь»,- радить вчителька словами Анни Ахматової.

А.П.Єрченко,учитель фізичної культури, наголошує, що розвинути свої здібності йому допомогло читання книг, навчання у школі, вузі, в інституті марксизму - ленінізму. Все це давалося йому легко і приносило велике задоволення. Розвивав він свої здібності , займаючись улюбленими заняттями: плаванням, футболом, волейболом.

М.Ю.Богдан, вчителька біології та хімії, теж зауважила, що для того, щоб стати розвиненою особистістю, варто багато читати,писати літературні твори.

Допомагало їй у розвитку і захоплення поезією. »Я обожнювала її!Нічого не вчила напам’ять, а просто запам’ятовувала…Поезія стала щоденною потребою душі. І в радості, і в важких життєвих ситуаціях вона була зі мною, а я- з нею…»

« Щоб стати розвиненою людиною, я прагнула у всьому бути кращою, багато читала, вчилася, відмовляла собі у розвагах, відпочинку, витрачала час тільки на самовдосконалення, навчання, пізнання нового», - ділиться зі мною думками В.М.Палій, мій класний керівник.

Т.І.Василюк, моїй вчительці історії та завучу школи, стати розвиненою допомогло навчання в школі,інституті, читання. А ще дослідження свого власного «Я», поради та настанови учителів, викладачів вузу; допомагали розвиватись, рости духовно герої художніх творів. А ще власні ідеї, аналіз власних і чужих помилок.

Л.М.Шевченко вважає, що стала розвиненою людиною на 90 % завдяки посидючості, потінню, випробуванню своєї сили волі. Олімпіади, конкурси, змагання, гуртки, читання художньої, наукової та публіцистичної літератури помножені на вольовий характер зробили свою справу. »Йшла у нескінченність, а досягла результату»,- говорить вона.

«Книги – це народна мудрість, переконує мене В.І.Федорянко. - Читаючи, можна багато і не знати, але мудрим бути. Читай, Настьоно, книги!»

А ще вчителька наголошує на терпінні у досягненні своєї мети, бо терпіння і труд все перетруть.

О.О.Лопуга радить теорію поєднувати з практикою, бо тільки практика показує результат роботи, дає можливість побачити позитиви і прорахунки, аналіз яких веде до нових вершин, сприяє розвитку особистості. Перегукуються з її думками слова Л.А.Гамбарян, вчительки англійської мови.

Вчителька фізики В.Г.Іванченко висловила думки, співзвучні з її колегами, але особливу роль у тому, як стати розвиненою особистістю, відвела вмінню опрацьовувати потрібну інформацію. Обізнаність, компетентність, освіченість у різних сферах життя-ось головний пріоритет сучасної людини, - стверджує Валентина Григорівна.

Розвиток вольових якостей, навчання, самоосвіта, читання,самовдосконалення - лаконічно і вагомо сформулювала засоби розвитку особистості І. В.Маменко.

На думку вчителів, основними засобами розвитку людини є:

Читання -10 чол.

Працьовитість - 10 чол.

Хобі - 5 чол.

Воля -5 чол.

Вміння аналізувати зроблене - 4 чол.

Самопізнання -3 чол.

Вміння ставити мету 3 чол.

Вміння аналізувати зроблене-3 чол.

Руйнування стереотипів, ризик-2 чол.

Вміння мислити - 1 чол.

Поєднувати теорію з практикою-1 чол.

Роль названих засобів у розвитку обдарованості ілюструє діаграма.

Отже, найбільшу роль у розвитку обдарованості відіграє наполеглива праця, читання різного виду літератури, вольові риси характеру (наполегливість, цілеспрямованість, велика сила волі, впертість) , наявність у людини хобі, вміння з користю для себе проводити дозвілля.

Не менш важливим є уміння аналізувати зроблене, саме детальний аналіз, робота над помилками рухає інтелект , розвиток людини вперед. Мислення, поєднання теорії з практикою, руйнування стереотипів, самопізнання теж є не менш важливими чинниками, які сприяють розвитку людини.(Додаток 2)

4.Визначення рівня творчих здібностей

та рівня реалізації їх старшокласниками

У тому, що мої вчителі - творчо обдаровані особистості, я не сумнівалася.

А який же творчий потенціал у мене та в моїх ровесників?

На це запитання дали відповідь результати анкетування, яке я провела серед своїх однокласників.

Згідно анкетування, творчо обдарованими є усі мої однокласники. Однак кожен з нас свої можливості реалізовує не у повній мірі.

Реалізовують на 70- 80% -5 чоловік, на 50-60 % - 4 чол.,на 30- 40 % -3 чол.,

А на 10-20 % -5 чоловік.(Додаток 3)

Причиною нереалізованих задатків 45 % опитуваних визнали відсутність волі, 25 % - лінь,відсутність мети -10 %; хочуть вдосконалюватись, але не знають , як це зробити -9% опитуваних; відсутність інтересу до самовдосконалення визнали 11% респондентів. ( Додаток 4).

Проведене анкетування дозволяє зробити висновок, що мої ровесники, як і всі діти ХХІ століття, обдаровані особистості, та з різних причин не повною мірою реалізовують свої здібності . Одні не задумуються над питанням, як стати обдарованою особистістю, є такі, що не знають, як це зробити, а інші знають шляхи самореалізації, та деякі причини їм у цьому заважають. Тому виникає потреба у практичних порадах, які допоможуть сучасній молодій людині, яка хоче бути розвиненою, реалізувати свій задум.

На основі наукової літератури та практичних порад вчителів школи складено пам’ятку .

5.Пам’ятка «Як стати розвиненою людиною»

Шановний ровеснику,

якщо ти хочеш стати розвиненою людиною ,

скористайся цією пам’яткою

1.Досліди своє власне «Я», пізнай себе, свої нахили, здібності.

2.Добре навчайся в школі, вузі чи іншому навчальному закладі. Постійно самовдосконалюйся. Теорію поєднуй з практикою.

3.Багато і результативно працюй. «Не позволяй душе лениться ни день, ни ночь, ни день, ни ночь» (А. Ахматова)

4.Читай різного роду літературу, пресу, дивись телебачення. Аналізуй прочитане, побачене, почуте.

5.Виховуй вольові риси характеру. Нехай у тебе «треба» переважає над «хочу».

6.Плануй свою діяльність. Не бійся ставити перед собою недосяжну мету. Тільки сьогодні вона здається тобі такою, а з часом ти її зможеш досягнути.

7. Не бійся руйнувати стереотипи, розвивай мислення.

8.Розширюй коло своїх інтересів. Бери участь у змаганнях, олімпіадах, конкурсах.

9.Прислухайся до порад учителів, наставників. Навчись відділяти зерно від полови.

10.Памятай, твої знання, твій інтелект потрібні державі Україні!

ІІІ.Висновок

У ході роботи було опрацьовано теоретичний науковий матеріал у межах шкільної програми на предмет з’ясування змісту понять творчі здібності, розвинена людина, талант , здібності,творча природа людської діяльності.

На основі різних джерел інформації ((наукової та художньої літератури , історичних документів , біблійних сюжетів ,газетних публікацій, телебачення, радіо )з’ясовано, який зв'язок між обдарованістю і суспільством, соціумом.

З’ясовано також природу обдарованості, засоби, які сприяють розвитку індивідуума: працьовитість, читання, захоплення ,вміння аналізувати та ін.

У ході анкетування виявлено, що сучасна молодь талановита, проте свої таланти, здібності розвиває не в повній мірі, що гальмує розвиток інтелектуального потенціалу держави.

З метою його розвитку розроблено пам’ятку для молодої людини, яка допоможе їй у ії прагненні вдосконалюватись.

Робота переконує молодь у необхідності пізнання світу, шуканні нестандартних підходів до розв’язання проблем, бажання пропагувати ідеї,

творчо їх реалізовувати. Саме такі особистості сприятимуть розбудові держави Україна, саме вони творитимуть її майбутнє.

ІУ. Список використаної літератури

1.Васильченко С.В.Твори.-К. :Молодь,1973.- ст.155-198.

2. Волынец Александр. Скульптор из Луцка строит второй «Дом с химерами».// Комсомольская правда в Украине, 2009.-3-9 апреля.

3.Данилевська О.,Пометун О. Етика. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.: Ґенеза , 2006.-ст.85-93.

4.Каменская Екатерина. Парад звезд./ Комсомольская правда в Украине, 2009.-3-9 апреля.

5. Особа і суспільство. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів./за редакцією Р.А.Арцишевського.-.: Перун. - ст.334-346.

6.Обласна комплексна програма «Творча обдарованість» на період 1999-2012роки.-Дніпропетровськ,2005.- с.134-138.

7.Степанишин Б.Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Освіта, 2004.-ст.276.

8.Семенюк Г., Ткачук М.,Ковальчук О..Українська література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Освіта, 2005.- ст.166-171.

9. Таланти. Ми їх втрачаємо./Народна, 2009.- 4 квітня.

10. Тлумачний словник української мови. За редакцією В.С.Калашника./Харків,2009.- с.7.

12. Хропко П.Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Освіта, 1995.-ст.341, 342.

У. Додатки.

Додаток 1

Співвіднесення понять розвинена особистість і соціум, суспільство.

Додаток 2

Основні засоби розвитку особистості

Додаток 3

Реалізація творчого потенціалу старшокласника

Додаток 4

Основні причини нереалізації задатківСкачать документ

Похожие документы:

 1. Академії мистецтв (2)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.
 2. Харківської державної академії культури Віват, Академіє! Дайджест Випуск 4 (2006-2008) Харків хдак 2009

  Документ
  Вип. 4. (2006–2008) / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко ; під ред. С. В.
 3. Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка donetsk compartment of shevchenko scientific society (3)

  Документ
  Вісник містить матеріали березневої 2007 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення стосуються проблем літературознавства. Секції конференції працювали у Донецьку та Слов’янську.
 4. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 5. Ucraina terra Cosaccorum: Україна земля козацька

  Навчально-методичний посібник
  Ucraina terra Cosaccorum: Україна - земля козацька: Навч.-метод. посібник / Укл.: О.І. Шкира, Л.В. Губар, Л.М. Забарило та ін.- Переяслав-Хм., 2009.- …с.

Другие похожие документы..