Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мабуть не знайдеться в світі такої людини, яка б не любила природу. Одні милуються барвами осіннього лісу, інші обожнюють високі гори та бурхливі рік...полностью>>
'Доклад'
Что такое музыка? Ответов существует множество. Серьезные: «Вид искусства, объединяющий тоны в благозвучные группы звуков». Шутливые: «Из всех шумов,...полностью>>
'Документ'
Дайте комплексный анализ прозаического произведения, обращая внимание на его тему и идею, сюжет и композицию, художественные образы и приемы их созда...полностью>>
'Документ'
Предпринимательское право, организация бухгалтерского учета, налогообложение, управление финансами, организация маркетинга, менеджмент персонала, пси...полностью>>

Реферат та фінансовий документ про оплату слід представити у науковий відділ до 20 березня на весняну сесію та до 10 листопада на осінню

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перелік документів, що подають здобувачі для складання кандидатських екзаменів.

Сесія кандидатських іспитів проводяться організовано двічі на рік:

Весняна- 01-10 квітня; осіння- 20-30 листопада.

Аспіранти і здобувачі Мелітопольського державного педагогічного університету ім.Богдана Хмельницького подають наступні документи:

 • заява;

 • витяг з рішення кафедри про затвердження теми дисертаційної роботи;

 • ксерокопія паспорта.

Аспіранти і здобувачі інших установ подають наступні документи:

 • заява;

 • копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра;

 • листок обліку кадрів, завірений за місцем роботи здобувача;

 • витяг з рішення Вченої ради вищого навчального закладу чи наукової установи, де виконується дисертаційна робота;

 • лист-клопотання з місця роботи чи навчання;

 • ксерокопія паспорта.

Здобувачі зобов'язані:

 • не пізніше як за місяць до початку сесії прикріпитись і подати заяву на ім'я ректора;

 • відвідувати консультації;

    • Допуск до кандидатських іспитів здійснюється наказом ректора за наявності реферату (для кожного кандидатського іспиту) і квитанції про внесення в касу університету відповідної суми(згідно кошторису).

 • Реферат та фінансовий документ про оплату слід представити у науковий відділ до 20 березня на весняну сесію та до 10 листопада на осінню.

Вимоги до складання кандидатського іспиту з іноземної мови

 1. Перше питання іспиту – читання та переклад оригінального тексту з фаху здобувача. Обсяг 2 000 друк.знаків. Час виконання - 45хв.

 2. Друге питання іспиту – письмова анотація іноземною мовою ( 500 друк.знаків,12 -15 речень) однієї із статей загальнонаукового характеру обсягом 4 000- 4 500 друк.знаків. Час виконання – 40 хв.

 3. Тест з граматики, лексики, читання.

 4. Співбесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження.

Вимоги до написання реферату з іноземної мови

До складання кандидатського іспиту допускаються аспіранти та пошукувачі, що мають відповідний рівень підготовки, підготували реферат з проблеми наукового дослідження.

Реферат складається:

 1. з україномовного огляду наукових робіт (книга, чи кілька статей) зі спеціальності, обсягом не менше 250 сторінок, 2001-2011 року видання, прочитаних іноземною мовою;

 2. словника 100 термінів даної галузі науки;

 3. повідомлення про власне наукове дослідження, викладеного іноземною мовою у обсязі двох машинописних сторінок.

Приблизний об’єм реферату – 30-35 сторінок машинописного тексту, через 1,5 інтервали. Формат паперу – А4. Верхнє поле – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, нижнє – 25 мм.

Всі сторінки нумеруються наскрізно по порядку. Першою сторінкою вважається титульний лист, але на ньому цифра “1” не ставиться. На другій сторінці (план реферату) також не ставиться номер. Нумерація починається з 3 сторінки. Нумерувати слід арабськими цифрами, проставляючи їх у правому верхньому кутку над текстом.

Для перевірки у відділ аспірантури подається один примірник. Він має бути пронумерованим та зшитим. Кожен реферат не менш ніж за 10 днів до іспиту проходить процедуру захисту, рецензується і оцінюється. Автор реферату має право до іспиту ознайомитися з рецензією.

Порушення формальних вимог до написання і оформлення реферату є підставою для виставлення незадовільної оцінки.

Оцінка за реферат враховується членами екзаменаційної комісії під час прийому кандидатського іспиту і заноситься до протоколу. Аспіранти (стажисти, здобувачі), що отримали незадовільну оцінку за реферат, до складання іспиту не допускаються.

Книга чи її ксерокопія після перевірки повертаються пошукувачу .

Реферат пишеться українською мово


ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ РЕФЕРАТУ

(зразок)

Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет

ім. Богдана Хмельницького

РЕФЕРАТ

З прочитаної ........................................... мовою

літератури з фаху (шифр,назва спеціальності, )

на тему: “.............................................................”

аспіранта (пошукувача).................. (П.І. по Б.)

Мелітополь 2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ФІЛОСОФІЯ

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ АСПІРАНТІВ, СТАЖИСТІВ І ЗДОБУВАЧІВ

Мелітополь – 2010

ПЕРЕДНЄ СЛОВО УКЛАДАЧІВ

Філософська підготовка аспірантів, стажистів та здобувачів вчених ступенів є важливою складовою їх загальнонаукової підготовки, оскільки активне вторгнення науки в усі сфери суспільства перетворило її на об’єкт філософсько-соціологічного дослідження з цілим спектром предметних дисциплінарних відгалужень.

У той час, коли у науковій діяльності будь-якого фахівця зростає розуміння ним наукової картини світу, визначення істинної сутності явищ та процесів, що відбуваються, зростає і роль правильного застосовання загальних та специфічних методів у ході дослідження. Саме для цього і потрібні глибокі філософські знання.

Основною формою навчальної роботи аспірантів, стажистів та здобувачів є самостійне вивчення першоджерел та рекомендованої літератури. Проте обмежуватися тільки зазначеною літературою – недостатньо, оскільки останнім часом вийшло друком досить багато монографічної літератури, праць видатних філософів. Особливу увагу слід звернути на вивчення саме філософських праць. Лише безпосереднє знайомство з філософськими працями того чи іншого автора допоможе отримати уявлення про оригінальні філософські системи. Використовуйте й філософські та суспільно-політичні періодичні видання, що друкуються в Україні, Росії та інших країнах. Це журнали «Філософська думка» (до 1998 р. «Філософська і соціологічна думка», Київ); Вісник Київського університету – Серія «Філософія. Політологія» (Київ); «Практична філософія» (Київ); «Вопросы философии» (Москва); «Общественные науки» (Москва); Вестник МГУ – Серия «Философия» (Москва); «Человек» (Москва), “Нова парадигма” (Київ), “Гілея” (Київ), “Грані” (Дніпропетровськ), енциклопедичну та словникову літературу тощо.

Самостійна робота – це найбільш продуктивний шлях не тільки здобуття знань, але й формування переконань. До форм самостійної роботи належать: вивчення (читання, аналіз, конспектування) філософських праць, навчальної та довідкової літератури; написання рефератів; підготовка до контрольних занять.

Правильно організована та цілеспрямована самостійна робота дозволить набути навички та вміння глибше осягнути сутність проблем, що вивчаються, і практично оволодіти ними. Активна самостійна робота вчить самостійно аналізувати та узагальнювати факти життя, озброює науковими методами пізнання і перетворення дійсності.

Особливу увагу приділіть вивченню проблем методології науки. Це надасть вам можливість у майбутньому ефективно застосовувати принципи наукової методології в теоретичному осмисленні проблемвідповідної галузі досліджень. Адже пізнавши механізм дії законів, ви відкриваєте шлях пізнання істини, оскільки категорії і принципи філософії – це методологічне підгрунття усвідомлення змісту закономірностей та законів, які діють у тій чи інший галузі пізнання, складають вихідну бу для широкого бачення напрямків дослідження.

Самостійна робота передбачає:

по-перше, наявність усвідомленої мети, що сприяє пошуку найбільш раціональних та ефективних способів і форм навчання;

по-друге, систематичність і послідовність під час вивчення необхідної для складання кандидатського іспиту суми філософського знання;

по-третє, забезпечення раціональної організації умов для самостійної роботи (точнее планування часу, наявність необхідних навчальних посібників тощо).

Для надання допомоги в опануванні найбільш складних проблем філософії викладачі кафедри викладають відповідний курс, проводять групові та індивідуальні консультації.

У ході самостійної підготовки до іспиту ви повинні:

- уважно ознайомитися з програмою курсу філософії та методичними рекомендаціями;

- вивчити матеріал, викладений у підручниках, навчальних посібниках та іншій літературі з філософії;

- з’ясувати незрозумілі питання та уточнити їх на консультаціях перед іспитом;

- керуватись програмою курсу філософії та орієнтовним переліком екзаменаційних питань;

- вчасно написати та подати на кафедру реферат, враховуючи вимоги до цієї наукової роботи.

ЗМІСТ

I. Тематичний план …………………………………………………………….4

II. Список першоджерел …………………………………………………….....5

III. Підручники та навчально-методичні посібники …………………………6

IV. Програма курсу філософії ………………………………………………....8

V. Питання для підготовки й складання кандидатського іспиту з

філософії ……………………………………………………………………….40

VI. Вимоги до написання реферату ………………………………………….43

VII. Орієнтовні теми рефератів ……………………………………………....44

VIII. Додаток: зразок оформлення титульної сторінки реферату …….........48

І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ І. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВСТУП

1. Філософія, її походження, основні проблеми та функції.

2. Філософія Стародавності. Зародження основних парадигм.

3. Особливості західноєвропейської філософії Середньовіччя і Відродження.

4. Філософсько-гуманістична думка в Україні ХV-ХVІІ ст.

5. Західноєвропейська філософія Нового часу.

6. Києво-Могилянська академія і філософія Просвітництва в Україні.

7. Класична німецька філософія.

8. Філософські вчення ХІХ - початку ХХ століття.

9. Українська і російська філософія ХІХ-ХХ століть у контексті світової

філософської думки.

10. Сучасна філософія. Множинність філософських доктрин.

Розділ ІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ

11. Проблема буття.

12. Філософське вчення про розвиток.

13. Філософська антропологія.

14. Суспільство: основи філософського аналізу.

15. Духовні основи суспільного буття.

16. Проблема спрямованості історії.

17. Філософські проблеми культури і творчості.

18. Філософія глобалізму.

Розділ ІІІ. ФІЛОСОФІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ І ОСВІТИ

19. Філософські проблеми науки.

20. Форми і методи наукового пізнання.

21. Філософські проблеми природознавства.

22. Філософські проблеми освіти.

ІІ. СПИСОК ПЕРШОДЖЕРЕЛ

1. Августин Аврелий. Исповедь.- М., 1990.

2. Бэкон Ф. Новый Органон // Соч., в 2-х т.- Т.2. – М., 1972.

3. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія. – К., 1996. – С.194-250.

4. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества.- М., 1989.

5. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму // Вебер М. Соціологія. Загальносоціологічні аналізи. Політика.– К., 1998.

6. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

7. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук // Энциклопедия философских наук.-Т.1.- Наука логики. – М., 1974.

8. Декарт Р. Рассуждения о методе // Сочинения: в 2-х т. Т.1. – М., 1989.

9. Дрогобич Юрий. Годы и пророчества / Наук. ред. і укладач проф. В.М.Вандишев. –Харьков, 2002.

10. Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори.– Т.21.

11. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

12. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике // Антология мировой философии. Т. 3. – М., 1971.

13. Кун Т. Структура научных революцій. – М., 1977.

14. Кьеркегор С. А. Болезнь к смерти // Этическая мисль. – М., 1990.

15. Маркс К. До критики політичної економії. Передмова // Маркс К., Енгельс Ф. - Твори. – Т. 13.

16. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. –Твори. – Т.42.

17. Ницще Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего // Сочинения в 2 т. – Т.2. – М., 1990.

18. Поппер к. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

19. Сартр Ж.-П. Екзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М,. 1989.

20. Сковорода Г.С. Толкованіе из Плутарха о тишине сердца // Твори.- Т.2.– К., 1973. - С.203-215.

21. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

22. Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избр. филос. произв.- Т.1. – М., 1955.

23. Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. – Т.45.

24. Фромм Э. Концепция человека у К.Маркса // Душа человека. – М., 1992.

25. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1993.

26. Чижевський Д. Філософія і національність // Філософська і соціологічна думка.- 1992. - №10.

27. Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т. – М., 1998.

28. Юркевич П.Д. Мир з ближнім як умова християнського співжиття: Докази буття Божого // Філософська і соціологічна думка. – 1990.- № 10.

ІІІ. ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: Учебник для вузов. – М., 1996.

2. Андрущенко В. Г., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій.- 2-ге вид., випр. й доп.– К., 1996.

3. Антология мировой философии. В 4-х т. – М., 1969-1970.

4. Блинников Л. П. Великие философы: Учебный словарь-справочник.- 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1997.

5. Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. – К., 2000.

6. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

7. Введение в философию: Учебник для вузов: В 2 ч. / Под общ. ред. И. Т. Фролова. – М., 1989.

8. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – К., 1999.

9. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії: Навч. посіб. – 2-е вид., допов. – К., 2003.

10. Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К., 1997.

11. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

12. Історія філософії: Підручник / Бичко і.В., Бичко А.К., Табачковський В.Г. – К., 2001.

13. Історія філософії: Підручник / За ред. В.І.Ярошовця. – К., 2002.

14. Історія філософії України. Xрестоматія: Навч. посібник для студентів вищ. навч. Закладів /Упорядн. М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І.В. Бичко та ін. – К., 1993.

15. Історія філософії України: Підручник для студентів вищ. навч. закладів / М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, І.В.Бичко та ін. – К., 1994.

16. История античной диалектики. – М., 1982.

17. История диалектики ХIV-ХVIII вв. – М., 1974.

18. История китайской философии. – М., 1989.

19. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги ХХ столетия. – М., 2000

20. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

21. Максюта М.Є. Вступ до філософії: Навчальний посібник. – К., 2001.

22. Мир философии: Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1991.

23. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. – К., 1995.

24. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. – Київ-Львів, 2000.

25. Саух П.Ю. Філософія: навчальний посібник. – К., 2003.

26. Социальная философия. Учебник //Под общей редакцией Андрущенко В.П., Горлача Н.И. – Киев-Харьков, 2002.

27. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.– К., 2001.

28. Філософія: Навчальний посібник /І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, І.В.Бойченко, В.П.Розумний та ін.; За ред. I.Ф.Надольного. 2-ге вид., випр. й доп. – К., 2001.

29. Філософія: Навчальний посібник / За редакцією С.П.Щерби, М.Г.Тофтула. – К., 2003.

30. Філософія. Підручник /За загальною редакцією Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Харків, 2000.

31. Философия XX века: Учебное пособие. – М., 1997.

32. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Всемирная энциклопедия: Философия ХХ век /Главн. нуч. ред. и сост. А.А.Грицанов. – АСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2002.- 976 с.

2. Новейший философский словарь: з-е изд., исправл. – Мн.: Книжный дом, 2003.- 1280 с.

3. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

4. Современная западная социология: Словарь. – М., 1990.

5. Современная западная философия: Словарь. – М.,1991.

6. Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник /Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К.: Унів. вид-во „Пульсари”, 2002. – 224 с.

7. Философия: энциклопедический словарь. – М., 1997.

8. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

9. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

10. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

ІV. ПРОГРАМА КУРСУ ФІЛОСОФІЇ

Розділ І. ІСТОРИКО - ФІЛОСОФСЬКИЙ ВСТУП

Тема 1. Філософія, її походження, основні проблеми та функції

Предмет філософії. Основні концепції походження філософії: міфогенна, гносеогенна, міфогенно-гносеогенна. Сутність філософських проблем, їх зв’язок з фундаментальними питаннями людського буття. Соціальні умови зародження та розвитку різноманітних світоглядних системі напрямків у філософії.

Світогляд, його роль у житті особистості і суспільства. Історичні типи світогляду.

Міфологічний світогляд і його особливості. Релігійний світогляд. Філософський світогляд.

Онтологія – вчення про буття. Матеріалізм, ідеалізм, дуалізм, деїзм, пантеїзм.

Гносеологія – вчення про пізнання. Сенсуалізм, раціоналізм, агностицизм, скептицизм.

Філософія як форма суспільної свідомості та особливий тип знання. Філософія у сфері культури.

Історичні типи філософії. Гуманістична орієнтація філософії. Роль філософського знання у методологічній та світоглядній підготовці фахівців.

Література:

 1. Бабушкин В.У. О природе философского знания. – М., 1978.

 2. Бальсис А.Б. Мировоззрение в жизни общества и человека. – Вильнюс, 1981.

 3. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 4. Желнов М.В. Предмет философии в истории философии: предыстория. – М, 1981.

 5. История философии и культура / В. С. Горский, Ю. В. Кушаков, В. Ферстер и др. – К., 1991.

 6. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. – М., 1985.

 7. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

 8. Кувалкин В. А. Что такое философия? Сущность, закономерности развития и принципы разработки. – М., 1989.

 9. Лосев Л. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

 10. Макаров М. Г. Развитие понятий и предмета философии в истории ее учений. – Л., 1982.

 11. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 12. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 13. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? – М., 1991.

 14. Освіта, наука і людина в ХХ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання / Кол. монографія за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 350 с.

 15. Позняков В. И. Предмет философии и история философии. – М., 1986.

 16. Саух П.Ю. Філософія. – К., 2003.

 17. Світогляд і духовна творчість.- К., 1993.

 18. Философия и мировоззрение. – М., 1990.

 19. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 20. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

Тема 2. Філософія Стародавності. Зародження основних парадигм

Культурно-історичні передумови зародження філософської думки в країнах

Стародавнього Сходу.

Головні філософські школи Стародавньої Індії про людину та світ її життя. Основні принципи філософії і етики чарвака-локаята.

Буддизм як релігійно-філософська школа.

Філософські школи Стародавнього Китаю. Конфуціанство, даосизм, моїзм та інші. Конфуцій про людину та її виховання. Даосизм про начала буття та ідеал мудреця. Особливості філософування моїстів: онтологія, гносеологія, діалектика.

Мілетська школа і проблеми начала у філософії Фалеса, Анаксимена,

Анаксимандра. Філософська система Геракліта Ефеського: онтологія, діалектика, гносеологія. Геракліт про призначення людини. Піфагорійське вчення про душу, про число, космос і сенс людського буття.

Поняття „архе”. Начала механічного пояснення світу у Емпедокла і Анаксагора. Атомізм Левкіппа-Демокрита. Атоми тілесні й атоми душі. Відмінності атомізму Епікура і його етичні погляди.

Софісти – перші вчителі мудрості. Протагор, Продік Кеоський, Горгій та інші.

Сократ і сократичні школи мегариків, кініків і киренаїків. Діоген Синопський.

Філософське вчення Платона про світ ідей і світ речей, пізнання, про суспільство і державу.

Основні поняття онтології Аристотеля: субстанція, субстрат, матерія і форма. Гносеологія, логіка і теологія Аристотеля.

Філософія Стародавнього Риму: скептицизм, стоїцизм, епікуреїзм, неоплатонізм.

Література:

 1. Антология мировой философии: В 4-х т.- Т.1. – М., 1970.

 2. Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1976.

 3. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 4. Васильева Т. В. Афинская школа философии. – М., 1985.

 5. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988.

 6. Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1972.

 7. История античной диалектики. – М., 1989.

 8. История китайской философии. – М., 1989.

 9. Кессиди Ф. X. От мифа к логосу. Становление греческой философии. – М., 1979.

 10. Кондзьолка В.В. Нариси античної філософії. – Львів, 1993.

 11. Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении. – М., 1989.

 12. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке (Древний Китай и Индия). – М., 1989.

 13. Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии. – М., 1997.

 14. Начало философии. – М., 1982.

 15. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 16. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 17. Саух П.Ю. Філософія. – К., 2003.

 18. Философия. История развития философской мысли: Древний мир – средние века/ Е.В.Трусов. – К., 1992.

 19. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 20. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

 21. Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. От эпическихтеокосмогонии до возникновения атомистики. – М., 1989.

 22. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. – СПб., 1996.

 23. Чанышев А. Н. Курс лекции по древней философии. – М., 1981.

 24. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. –М., 1991.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукових праць (4)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 259 с.
 2. Древня та докиївська Україна

  Документ
  Україна довгий час була лише частиною російської імперії, власне – її колонією. До неї вона була остаточно приєднана завдяки війні 1709, яку – хоч і в союзі зі Шве­цією, ми тоді програли, так і не приклавши всіх можливих зусиль для перемоги.
 3. Україна в революційну добу (1)

  Документ
  У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі – в добу революцій 1917-1920 рр.
 4. Ажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат

  Документ
  Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат.
 5. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.

Другие похожие документы..