Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
 Ю.И. Фещенко, В.Г. Матусевич, В.М. Мельник, В.А. Юхимец и др. (11 марта 2003). Проблема выявления больных туберкулезом в группах риска по данным ли...полностью>>
'Документ'
ВВЕДЕНИЕЗАЧЕМ МЫ СОЗДАЕМ ДОКТРИНУВ ЧЕМ НАШ ШАНС?ОБРЕСТИ СЕБЯЛОЖНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬСТЯГИВАНИЕ СМЫСЛОКРАТИИНЕ ДАТЬ “ЗАКРЫТЬ ЛАВОЧКУ”СЕТЕВАЯ СВЯТАЯ РУСЬЧАС...полностью>>
'Документ'
Львов- Вена-Венеция–Генуя- Ницца–Княжество Монако-Барселона–гора Монсеррат- Коста-Брава-Сарагоса-Мадрид–Толедо –Эл-Эскориал- Сеговия-Замки Амбуаз и Ш...полностью>>
'Документ'
Жили – были старик со старухой. И было у них три сына: Петр, Алексей, и Иван. Жили они счастливо. Но однажды к ним в дом пришло несчастье: тяжело заб...полностью>>

Реферат та фінансовий документ про оплату слід представити у науковий відділ до 20 березня на весняну сесію та до 10 листопада на осінню

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Читанка з історії філософії: У 6 кн. / За ред. Г. I. Волинки. - Книга 1. Філософія Стародавнього світу. – К., 1992.

Тема 3. Особливості західноєвропейської філософії

Середньовіччя і Відродження

Християнська апологетика. Християнська патристика.

Особливості західноєвропейської та східноєвропейської релігійної філософії. Мусульманська та іудейська культура і філософія.

Схоластика і філософія. Характеристика основних понять. Сім вільних мистецтв –тривіум і квадріум. Реалізм і номіналізм про універсалії. Іоанн Скот Еріугена про чотири природи буття. Номіналізм Росцеліна і П’єра Абеляра. Альберт фон Больштадт про теологію і природознавство. Хома Аквінат про сутність пізнання, про гармонію віри і розуму. Критики схоластики. Уільям Оккам про філософію і теологію. Терміни як знаки речей. „Сутностей не слід примножувати без потреби”.

Середньовічна есхатологія та теодіцея.

Гуманістичні ідеї Відродження та проблема індивідуальності людини. Франческо Петрарка: полеміка зі схоластами, запрошення до вивчення мудрості древніх. Атомізм в культурі Відродження. Неоплатонізм Георгія Геміста Плетона та Марсіліо Фічіно і їх роль у відродженні філософії Платона і класиків давньогрецької філософії. Вчення Фічіно про Бога і людину, про природу і душу.

Антропоцентризм і проблема особистості. М. Кузанський про людину як центр космічної ієрархії буття.

Гуманістичні ідеї Еразма Роттердамського.

Геліоцентризм та вчення про нескінченність всесвіту (М. Копернік, Г. Галілей). Пантеїзм Дж. Бруно. Значення національних та народних традицій у процесі становлення нового бачення світу.

Література:

 1. Августин Аврелий. Исповедь. – М.,1990.

 2. Антология мировой философии: В 4-х т. Т.2. – М., 1970.

 3. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник. – К., 2001.

 4. Боргош Юзеф. Фома Аквинский. – М. 1975.

 5. Бруно Дж. Диалоги. – М.. 1949.

 6. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. – М.,1989.

 7. Горфункель А.X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. – М., 1977.

 8. Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. Учеб. пособие. – М.. 1980.

 9. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1981.

 10. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії ХІІ-ХУІІ ст. ст. – К., 1994.

 11. Дрогобич Юрий. Годы и пророчества / Наук. ред. і укладач проф. В.М.Вандишев. – Х., 2002.

 12. История диалектики ХІУ-ХУІІ веков. – М., 1974.

 13. История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 14. Кузанский Н.Об ученом незнании// Соч.: В 2 т. – М., 1979.

 15. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западно-европейская философия ХУІІІ в.– М., 1975.

 16. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философия. – М., 1979.

 17. Мир философии. Книга для чтения: В 2-х ч. Ч.1. – М., 1991.

 18. Роттердамський Ер. Похвала глупості. Домашні бесіди. – К., 1993.

 19. Саух П.Ю. Філософія. – К., 2003.

 20. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2000.

 21. Соколов В.В. Европейская философия XV—XVII веков. – М., 1984.

 22. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979.

 23. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

 24. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М.,1991.

 25. Штекль А. История средневековой философии. Репринтное издание. – СПб., 1996.

 26. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 27. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

 28. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 29. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 30. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 31. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

 32. Освіта, наука і людина в ХХ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання / Кол. монографія за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 350 с.

Тема 4. Філософсько-гуманістична думка в Україні ХV-ХVІІ ст.

Специфіка формування ідеї ренесансного гуманізму та ідеології реформації в Україні другої половини XV — початку XVII ст. Творчість Франциска Скорини. Ідея двоїстої істини. Скорина про значення просвіти та вченості.

Ранній гуманізм Юрія Котермака (Дрогобича), П. Русина із Кросна, С. Оріховського-Роксолана, М.Шимоновича та ін. Творчість І.Вишенського.

Розвиток ідеології реформації діячами Острозького культурно-освітнього центру та братських шкіл Г. Смотрицького, К. Острозького, К. Саковича, I. Борецького, I. Плетенецького, К. Транквіліона-Ставровецького та ін.

Література:

 1. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 2. Голенищев-Кутузов И. Н. Гуманизм у восточных славян (Украина и Белоруссия). – М., 1963.

 3. Дрогобыч Юрий. Годы и пророчества. – Харьков, 2002.

 4. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури 16-18 століть. – К., 1996.

 5. Історія філософії на Україні: У 3-х т. – К., 1987.

 6. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. Посібник для студентів вищ. навч. закладів / Упорядн. М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. – К., 1993. – С. 87-152.

 7. Історія філософія України: Хрестоматія. Навч. посіб. /Упоряд. М.Ф.Тарасенко та ін. – К., 1994.

 8. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

 9. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

 10. Мицько I. 3. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

 11. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні реформаційні ідеї на Україні. – К., 1990.

 12. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 13. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 14. Освіта, наука і людина в ХХ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання / Кол. монографія за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 350 с.

 15. Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К., 1988.

 16. Русин Павло. Вірш (Українська література XIV-XVI ст.). – К., 1988.

 17. Саух П.Ю. Князь Василь-Костянтин Острозький. – Рівне, 2002.

 18. Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000. Вип. 1.– К., 2000.

 19. Українська культура: історія і сучасність. – Львів, 1994.

 20. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 21. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

 22. Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

Тема 5. Західноєвропейська філософія Нового часу

Особливості епохи. Формування нової парадигми філософствування. Наукова революція ХVІ-XVII ст. та проблема методу пізнання. Емпіризм і раціоналізм. “Новий Органон” Фр. Бекона, розробка нової моделі науки. Механістичний матеріалізм Т. Гоббса, його вчения про державу. «Нові принципи філософії» Р. Декарта. Б.Паскаль про можливості та межі розуму. Поняття субстанції в філософії Б. Спінози. Структура світу і структура розуму. Розум і пристрасті. Необхідність, творчість, свобода.

Сенсуалістична і соціально-політична філософія Дж. Локка. Монадологія В.Лейбніца. Проблема несвідомого. Особистісний вимір буття. Свобода. Вибір. Теодіцея.

Суб’єктивно-ідеалістична філософія Дж Берклі, Д. Юма та інших. Проблема людини в філософії Просвітництва (Монтеск’є, Вольтер, Руссо та ін.). „Система природи” П.-А. Гольбаха. Особливості механістичної ідеології в гуманітарних та природничих науках.

Література:

 1. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 2. Быховский Б.Э. Джордж Беркли. – М. , 1970.

 3. Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: В 2-х т. – М., 1977-1978.

 4. века. – М., 1986.

 5. Гоббс Т. Левиафан /Избр. произв. В 2-х т. – М., 1989.- Т.1.

 6. Декарт Р. Рассуждения о методе / Соч. В 2-х т. Т.1. – М., 1989.

 7. Заиченко Г. А. Джон Локк. – М., 1973.

 8. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

 9. Кузнецов В. Н. Французский материализм XVIII века. – М., 1981.

 10. Кузнецов В.Н., Мееровский Б. В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII

 11. Ламетри Ж.О. де. Сочинения. – М., 1976.

 12. Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.: В 4-х т. Т.1. – М., 1982.

 13. Ляткер Я. А. Декарт. – М., 1975.

 14. Мееровский Б.В.Гоббс. – М., 1975.

 15. Момджян 081 Х.Н. Французское просвещение ХУІІІ века. – М., 1983.

 16. Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века. – М., 1977.

 17. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 18. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 19. Освіта, наука і людина в ХХ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання / Кол. монографія за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 350 с.

 20. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М., 1969.

 21. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2000.

 22. Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVІІ веков. – М., 1984.

 23. Спиноза Б. Этика// Избр. произв.: В 2-х т. Т. 2. – М., 1984.

 24. Стрельцова Г. Я. Блез Паскаль. – М., 1979.

 25. Субботин А. Л. Френсис Бэкон. – М., 1974.

 26. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 27. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

Тема 6. Києво-Могилянська академія і філософія Просвітництва в Україні

Петро Могила – філософ, теолог, просвітитель. Роль П. Могили у заснуванні Києво- Могилянської академії. Філософія Києво-Могилянської академії як синтез духовної спадщини київського «візантизму» з філософськими надбаннями Заходу в межах культури українського барокко. Проблеми онтології, натурфілософії та ідеї гуманізму у творах вчених КМА. Поширення філософських здобутків Академії за межами України.

Феофан Прокопович: онтологія; гносеологія; теорія просвітницького абсолютизму. Г.С.Сковорода. Його вчення «про дві натури», Бога і природу. Вчення Г. Сковороди «про три світи». Концепція людини як мікрокосму (“внутрішня людина”). “Філософія серця” Сковороди та її вплив на вітчизняну філософську думку. Вчення філософа «про сродну працю» і щастя людини. Есхатологія Г.С.Сковороди. Характер національної свідомості. Становлення просвітництва в Україні.

Пантеїзм. Релігійно-ідеалістичний ухил філософської тематики в Україні у XVIII ст.

Література:

 1. Багалій Д. І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – К,. 1992.

 2. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 3. Голубев С. П. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники Т.1– К., 1983.

 4. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

 5. Литвинов В. Д. Ідеї раннього Просвітництва у філософській думці України. – К., 1984.

 6. Ничик В. М. Из истории отечественной философии конца Х - начала ХІІ в. – К., 1978.

 7. Ничик В. М. Феофан Прокопович. – К., 1977.

 8. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 9. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 10. Огієнко І.Українська культура. – К. 1991.

 11. Освіта, наука і людина в ХХ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання / Кол. монографія за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 350 с.

 12. Пащук А.І. Іван Вишенський - мислитель, борець. – К., 1990.

 13. Прокопович Феофан. Філософські твори: У 3 т. – К., 1979-1981

 14. Редько М.Світогляд Г.С. Сковороди. – Львів, 1967.

 15. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992.

 16. Стратий Я. М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины XVIIст. –К., 1981.

 17. Ушкалов Л.В., Марченко О.М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Х., 1993.

 18. Философская мысль в Киеве: Историко-философский очерк. – К.,1982 .

 19. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 20. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

Тема 7. Класична німецька філософія

Місце німецької класичної філософії в історії філософської думки. “Коперніканський переворот” І.Канта. Обгрунтування Кантом всезагальної необхідності наукового знання. Людина як “громадянин двох світів”. Природа і свобода.

Теоретичний та практичний розум.

Суб’єктивний ідеалізм та діалектика Й.-Г. Фіхте. Філософія тотожності Ф.В.Й. Шеллінга.

Філософська система та діалектичний метод Г.В.Ф. Гегеля. Гегель про закономірності становлення, історії, культури, людини. Тотожність буття і мислення.

Антропологічний матеріалізм та гуманістична спрямованість філософії Л. Фейєрбаха. Діалектика чуттєвого і раціонального. Критика релігії християнства.

Проникнення ідей німецької класичної філософії в Україну (П.Лодій, Й.Шад, Д.Велланський /Кавунник/ та ін.).

Література:

 1. Асмус В. Ф. Иммануил Кант. – М.,1973 .

 2. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 3. Бур М., Иррлиц Г. Притязание разума. – М., 1978.

 4. века: Учеб. пособие для ун-ов. – М., 1989.

 5. Габитова Р. М .Философия немецкого романтизма. – М.,1978.

 6. Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. – М., 1979.

 7. Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика /Работы разных лет: В 2-х т. Т.2. – М., 1972.

 8. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. – М., 1974-1977.

 9. Гулыга А .В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

 10. История диалектики. Немецкая классическая философия 1 Рук. авт. колл. Т.Н. Ойзерман. – М., 1978.

 11. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике // Антология мировой философии. – Т.3. – М., 1971.

 12. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

 13. Кузнецов В Н. Немецкая классическая философия второй половины ХУІІІ - начала ХІХ

 14. Лазарев В.В. Философия раннего и позднего Шеллинга. – М., 1990.

 15. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ века. Учеб. пособие. – М., 1976.

 16. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 17. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 18. Освіта, наука і людина в ХХ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання / Кол. монографія за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 350 с.

 19. Суслова Л.А. Философия И.Канта (Методологический анализ): Учеб. пособие для вузов. – М., 1988.

 20. Фейербах Л. Собрание призведений: В 3-х т. – М., 1974-1975.

 21. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 22. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

 23. Фихте Й. Наукоучение // Избр. Соч. – М., 1916.

 24. Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2-х т. – М., 1987-1989.

 25. Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. – К., 1964.

 26. Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика И. Канта. – К., 1974.

Тема 8. Філософські вчення ХІХ – початку ХХ століття.

Критичний перегляд принципів та традицій класичної філософії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Ірраціоналізм.

Передумови становлення марксизму та його філософії. Проблема відчуження людини, її пригноблення і свободи, ідея самозвільнення індивідів. Діалектичний та історичний матеріалізм як філософія марксизму. Концепція і зміст матеріалістичної діалектики. Соціально-практична орієнтація марксистської філософії. Принцип практики як основи діалектико-матеріалістичного розуміння природи й суспільства.

Матеріалістичне розуміння історії. Поняття суспільно-економічної формації та економічний матеріалізм К. Маркса.

Натурфілософія, антропологія і антропосоціологія у працях Ф. Енгельса. Політична філософія марксизму. Вчення К.Маркса про комунізм.

Поширення і розвиток марксизму в країнах Західної Європи. Поширення ідей марксизму в Росії. Роль Г.В. Плеханова і російських марксистів у розвитку і пропаганді марксистської філософії.

Неокантіанство. Неогегельянство.

Антираціоналістична установка “філософії життя”. Проблема ірраціонального (воля, почуття, інтуїція, несвідоме). А. Шопенгауер: людина як суб’єкт воління, світ як воля і уява. Концепція “переоцінки цінностей” Ф.Ніцше. Зародження “філософії науки”.

Перший і другий позитивізм. Герменевтична філософія науки. В. Дільтей про людське життя як культурно-історичний процес.

Зародження екзистенціалізму. Екзистенціалізм С.К’єркегора, його антикласична спрямованість. Людина як духовна істота, здатна до вибору і самовизначення. Проблеми екзистенціальної істини.

Американський прагматизм. “Принцип Пірса”. “Прагматизм” У.Джемса.

Ідея несвідомого і психоаналіз З. Фрейда. Структура психіки за Фрейдом.

Психоаналітична онтологія людського буття. Феноменологія несвідомого. Психоаналіз і проблема антропосоціогенезу.

Література:

 1. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 2. Гринев В.В. Философия небытия Карла Маркса. – К., 1992.

 3. Енгельс Ф. Діалектика природи //Маркс К., Енгельс Ф.- Твори. – Т.21.

 4. Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії //Маркс К., Енгельс Ф.- Твори. – Т.21.

 5. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

 6. Ленін В.І. Исторічна доля вчения Карла Маркса // Повн. зібр. тв.–Т. 23.

 7. Ленін В.І. Три джерела і три складові частини марксизму // Повн. зібр. тв.–Т. 23

 8. Маркс К. До критики політичної економіки. Передмова. // Маркс К., Енгельс Ф.– Твори.- Т.13.- С.5-9.

 9. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року //Маркс К., Енгельс Ф.– Твори.–Т.42.

 10. Маркс К. Тези про Фейєрбаха //Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т.3.

 11. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії // Твори.– Т.4.

 12. Марксизм: Pro и contra. – М., 1992.

 13. Марксистская философия в ХІХ веке. Книги І-ІІ. – М., 1979.

 14. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 15. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 16. Ойзерман Т. И. Формирование фиолософии марксизма.– М., 1974.

 17. Освіта, наука і людина в ХХ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання / Кол. монографія за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 350 с.

 18. Платонов С. После коммунизма. Книга, не предназначенная для печати. – М., 1991.

 19. Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 4 т.– М., 1956-1958.

 20. Саух П.Ю. Філософія. – К., 2003.

 21. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 22. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

 23. Фрейд З. Психология бессознательного.– М., 1989.

 24. Читанка з історії філософії ХХ ст.– К., 1993.

 25. Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы.– Л., 1990.

 26. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собр.соч.: В 5 т.– М., 1992.

Тема 9. Українська і російська філософія ХІХ - ХХ ст. у контексті світової філософської думки

Українська академічна філософія ХІХ ст. О.Новицький про предмет, завдання й поступальність розвитку філософії. Філософія П. Юркевича, його вчення про ідею.

Критика антропологічного матеріалізму Л.Фейєрбаха та М.Чернишевського.

Екзистенційні мотиви в творчості П.Юркевича.

Проблема людини та нації у творчості членів Кирило-Мефодіївського братства.

М. Костомаров про місце України у світі, про український народний характер. Тарас Шевченко як філософ.

Філософія мови і семасіологія у творчості М.О. Максимовича і О.О. Потебні.

Особливості української духовності на межі ХІХ-ХХ ст. В.І. Вернадський про феномен життя, всесвіт, людство, ноосферу. Вплив ідей В.Вернадського на світову філософську думку.

“Філософія серця” і російськомовна школа ”київського гуманізму”. Л.Шестов як один з фундаторів сучасного екзистенціалізму. Проблема людини, сенсу історії та творчості в філософії М.Бердяєва, С.Франка, М.Лоського, П.Флоренського, С.Булгакова, Л.Карсавіна, В.Розанова.

Філософія І. Франка, вплив марксизму та позитивізму на її формування. Проблема поступу, людини та свободи. Філософські погляди Л. Українки, П. Грабовського, М. Коцюбинського. Соціально-філософські ідеї М. Драгоманова, їх вплив на розвиток слов’янського менталітету. Концепція національної еліти в історіософії В. Липинського та в політології Д. Донцова. Д. Чижевський про чинники формування української духовності. Вплив Д. Чижевського на європейську духовну культуру. Історіософія М. Грушевського. Філософські погляди українців діаспори та особливості української ментальності.

Література:

 1. Басе І.І., Каспарук Л.Н. Іван Франко. – К., 1983.

 2. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990.

 3. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.

 4. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 5. Вандышев В.Н. Философия. Екскурс в историю учений и понятий. – Сумы, 1996.

 6. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М., 1988.

 7. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 1996.

 8. Донцов Д. Дух нашої давнини. – Дрогобич, 1992.

 9. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1991.

 10. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. – К., 1970.

 11. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

 12. Історія філософії на Україні: У 3-х т. – К., 1987.

 13. Історія філософія України: Хрестоматія. Навч. посіб. /Упоряд. М.Ф.Тарасенко. – К., 1994.

 14. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

 15. Мочанов И.И. В.И.Вернадский - человек и мыслитель. – М., 1970.

 16. Навч. посіб. – К., 1999.

 17. Новейший философский словар / Под общ. ред. А. П. Ярещенко. – Р. н/ Д.: Фенікс, 2008. – 668 с.

 18. Новейший философский словар. Постмодернизм / А.А. Грицанов. – М. Н.: Современный литератор, 2007. – 816 с.

 19. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні Курс лекцій.

 20. Освіта, наука і людина в ХХ столітті: багатоаспектність антропологічного пізнавання / Кол. монографія за заг. ред. І. П. Аносова, Т. С. Троїцької. – Сімферополь: Таврія, 2008. – 350 с.

 21. Пинчек А.А. Исторические взгляды Костомарова. – К., 1984.

 22. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989.

 23. Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000. В 2-х т. – К., 2000.

 24. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч. посіб. – К., 2000.

 25. Философский словар. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

 26. Философский энциклопедический словар. – М.: Инфра-М, 2002. – 576 с.

 27. Франко Ів. Біблійне оповідання про створення світу в світлі науки. – Вінніпег, 1918.

 28. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.

 29. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1993.

Тема 10. Сучасна філософія. Множинність філософських доктрин

Характерні риси духовної культури ХХ століття. Плюралізм сучасної філософії.

Феноменологічна філософія про світ людського життя. Основи феноменології Е.Гуссерля. Вплив феноменології на сучасну філософію. Особливості феноменологічної методології.

Прагматичний інструменталізм Д.Дьюї. Прагматиська герменевтика Р.Рорті. Філософська антропологія в Німеччині. М.Шелер. Г.Плеснер. А.Гелен. “Культурна антропологія”.

Герменевтика як методологія “наук про дух”. В.Дільтей. М.Гайдеггер. Е.Бетті. Х.- Г.Гадамер.

Філософія історії та культури. О.Шпенглер. А.Тойнбі. К.Ясперс.

Філософія тоталітаризму в Італії, Німеччині, СРСР.

Філософський постмодернізм як концепція радикального плюралізму. Ж.-Ф.Ліотар. Ж.Дерріда.

Соціальна філософія Франкфуртської школи. К.Хоркхаймер. Т.Адорно. Г.Маркузе.

Екзистенціалізм М.Гайдегера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. Головна онтологічна проблема екзистенціалізму. Людина в загальній структур буття. Сенс існування. Трансценденція. Проблема свободи. Екзистенція і комунікація.

Проблеми душі сучасної людини. Філософія К. Юнга. Поняття «соціального характеру» у філософії Е. Фромма. Любов як найвища цінність.

Сучасна релігійна філософія. Неотомізм як панівний напрям у філософії католицької церкви. Теярдизм: учення П.Теярда де Шардена про людину як центр світової еволюції.

Персоналізм. “Діалектична теологія”.

Логіко-методологічні школи у Львові та Києві.

Література:

 1. Бичко А., Бичко І., Табачковський В. Історія філософії: Підручник.- К., 2001.

 2. Булатов М, О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

 3. Буржуазная философская антропология ХХ века / Под ред. Я.Т.Григорьяна. – М., 1986.

 4. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М., 1958.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукових праць (4)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 259 с.
 2. Древня та докиївська Україна

  Документ
  Україна довгий час була лише частиною російської імперії, власне – її колонією. До неї вона була остаточно приєднана завдяки війні 1709, яку – хоч і в союзі зі Шве­цією, ми тоді програли, так і не приклавши всіх можливих зусиль для перемоги.
 3. Україна в революційну добу (1)

  Документ
  У виданні робиться спроба в хронологічній послідовності відтворити розвиток історичних подій в Україні на переламному рубежі – в добу революцій 1917-1920 рр.
 4. Ажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат

  Документ
  Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат і подій минулого Дніпропетровщини, а також текстові довідки та бібліографічні матеріали до більшості дат.
 5. Журналістика, філологія та медіаосвіта: у 2 т. Полтава: Освіта, 2009. 436 с

  Документ
  Степаненко М.І. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, ректор Полтавського державного педагогічного університету імені В.

Другие похожие документы..