Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
2. Завідувачу кафедри менеджменту організацій Красностановій Н.Е. надати студентам необхідну допомогу з якісної підготовки дипломних робіт, системати...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель дисциплины «Теоретические основы оценки собственности» - формирование научного и практического мировоззрения в оценки собственности, землепользо...полностью>>
'Документ'
Розділові знаки при уточнюючих, пояснюючих і приєднувальних членах речення. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, вставних і вставле...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Аспекты профессиональной этики и норм поведения: учебно-методический комплекс для студентов заочной формы обучения / сост. И.В. Савосин; Кузбас. ин-т...полностью>>

Імовірнісне моделювання структури виробничої програми підприємства водопостачання володимир Полуянов

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ

ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВОДОПОСТАЧАННЯ

Володимир Полуянов,

кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафедри економіки і фінансів

автомобільно-дорожнього інституту

Донецького національного технічного університету

Запропоновано прогнозування структури виробничої програми підприємства з використанням імовірнісних методів. Оскільки вихідною базою для такого розрахунку є тільки внутрішня інформація підприємства, істотно скорочуються витрати на дослідження ринку збуту продукції. Викладений метод може бути застосований для підприємств багатьох галузей, в тому числі машинобудівних, комунальних та ін.

Робота в сучасних умовах господарювання передбачає, серед інших умов, організацію відлагодженої системи внутрішньофірмового планування, в якій укладання плану виробництва і реалізації продукції є відправною точкою. Перспективний тактичний план повинен передбачати майбутні зміни виробництва, пов'язані передусім з можливим попитом на продукцію підприємства, а тому будується на основі всебічного обліку прогнозів збуту.

Правильно сформований план виробництва обумовлює таке поєднання потреб ринку і можливостей виробництва, реалізація якого дозволяє отримати максимально можливий прибуток.

Методологічні підходи до укладання тактичного перспективного плану виробництва передбачають як одну з його складових оцінку ємності ринку і прогноз збуту продукції. При цьому припускається всебічне вивчення потреб споживачів, внаслідок чого формується асортиментна політика підприємства. Методика планування обсягу продажів має ряд етапів [1]: дослідження кон'юнктури ринку (аналіз продажу за період, сегментація ринку, вибір цільового ринку, визначення ємності і прогноз розвитку ринку), планування асортименту, оцінка конкурентоспроможності продукції, планування ціни і, в кінцевому підсумку, планування обсягу продажів. Для виконання даного комплексу робіт треба оцінити великий обсяг внутрішньої і зовнішньої інформації, що є досить трудомісткою операцією як з точки зору витрат на аналіз і обробку наявної інформації, так і з точки зору витрат на одержання зовнішньої інформації.

Основу маркетингових моделей підприємств водопостачання складають підмоделі планування. В довгостроковій перспективі необхідний обсяг водопостачання в місті визначається при розробці генеральних планів розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, які є складовою частиною генеральних планів розвитку міст і служать, в основному, для проектування нових систем і споруд. При цьому звичайно використовується два способи визначення обсягу водопостачання: статистичний і розрахунковий [2, с. 201]. Прийнято вважати, що перший з них менш трудомісткий, а другий більш точний. Розрахунковий засіб полягає в прямому підрахунку видатку води для окремих груп споживачів за диференційованими нормами. При цьому обґрунтованість виробничих планів підприємства водопостачання залежить від якості визначення необхідного обсягу споживання води кожним окремим споживачем. З одного боку, недосконалість систем водопостачання з технічної точки зору не дозволяє оперативно реагувати на зниження обсягу споживання води, на що кожний споживач має юридично закріплене право, що, в свою чергу, призводить до непродуктивних витрат води. З іншого боку, в умовах цінової дискримінації, яку використовують сьогодні багато підприємств водопостачання, це спричиняє до порушення встановленого співвідношення рівнів цін для різноманітних категорій споживачів, а при планованій рентабельності на рівні приблизно в 10% - фактично її істотне зниження, що разом з іншими факторами призводить до нерентабельності роботи постачальника послуг.

Невирішеною проблемою є мінімізація витрат при підготовці асортиментного плану, показники якого є основою тактичного перспективного планування, а також розробка методики, яка б дозволила планувати структуру виробничої програми підприємств водопостачання точніше.

Метою статті є розробка методологічних підходів до прогнозування структури виробничої програми підприємства на певний період часу, при якому мінімізуються витрати на його розробку та поліпшується точність планування.

Структура процесу реалізації продукції підприємства за попередні періоди показує, з одного боку, можливості виробництва, а з іншого - тенденції, що склалися на ринку того чи іншого товару. Отже, використовуючи статистичні методи аналізу і прогнозування зміни структури статистичної сукупності, можна побудувати майбутню структуру за умови збереження на ринку основних факторів і тенденцій, які склалися раніше. Такий підхід не вимагає одержання й аналізу зовнішньої інформації, і завдяки цьому істотно знижується трудомісткість визначення обсягу випуску продукції на планований період.

У статистичній практиці основою прогнозування зміни структури є положення теорії ланцюгів А.А. Маркова [3]. Завдання в даному випадку полягає в тому, щоб на підставі наявних даних про структуру фактичної реалізації продукції в двох періодах визначити імовірності переходу від однієї структури до іншої. Ця матриця імовірностей може бути використана для прогнозування нової структури реалізації на майбутній період. Для розрахунку матриці імовірностей переходу використаємо метод, викладений в [3].

Позначимо вектори структури реалізації за два попередні періоди, як S0 і S1 відповідно. При цьому справедливе таке співвідношення:

Матрицю імовірностей позначимо як P. Розрахуємо елементи допоміжної матриці P', розміром m*m, де m - укрупнена номенклатура готової продукції. Елементи головної діагоналі цієї матриці заповнюються за такою умовою:

при

Позначимо як a і b допоміжні вектори, елементи яких розраховуються за формулами:

при

при

Після обчислення значень елементів векторів α і β розрахуємо решту значень матриці P':

при и

Після цього вираховуємо значення матриці імовірностей переходу:

при

Елементи нової структури S2 визначаються за формулою:

Наведений підхід використано при прогнозуванні структури виробничої програми підприємства водопостачання. Для цього було взято планові та фактичні результати реалізації послуг водопостачання за категоріями споживачів, наведені у табл. 1.

Таблиця 1. – Обсяги послуг водопостачання по ВАТ “Хвиля” (м. Горлівка)

Найменування

Обсяг реалізації води, тис. куб. м

1999

2000

2001

план

факт.

план

факт.

план

факт.

Населення

32585,0

29128,1

25695,0

26152,6

19842,0

20261,9

Комунально-побутові підприємства

1156,0

1025,6

997,0

1891,0

691,0

662,0

Бюджетні організації

1254,0

1184,7

1262,0

973,7

628,0

496,5

Виробниче споживання

5849,0

7211,5

6692,0

3610,4

3370,0

2087,1

Організації теплопостачання

1186,0

845,2

974,0

795,4

340,0

376,5

Інші споживачі

442,0

408,7

335,0

305,5

188,0

175,0

Усього

42472,0

39803,8

35955,0

33728,6

25059,0

24059,0

При розрахунку імовірностей переходу як вихідні застосовують фактичні структури виробничих програм, в даному випадку фактичні структури реалізації води різноманітним категоріям споживачів. Саме фактичні структури сформувалися під впливом тих або інших факторів, що склалися на ринку, а тому самі по собі є носіями інформації про наявні тенденції.

Відповідні фактичні структури реалізації води наведені в табл. 2.

Таблиця 2. – Структура водопостачання (проц.)

Найменування

1999

2000

2001

Населення

73,18

77,54

84,22

Комунально-побутові підприємства

2,58

5,61

2,75

Бюджетні організації

2,98

2,89

2,06

Виробниче споживання

18,12

10,70

8,67

Організації теплопостачання

2,12

2,36

1,56

Інші споживачі

1,03

0,91

0,73

Усього

100,0

100,0

100,0

Відповідні ймовірності переходу щодо прогнозу структури на 2001 рік наведені в табл. 3, на 2002 рік - в табл. 4. У рядках і колонках табл. 3 і табл. 4 цифри означають відповідні категорії споживачів в тому порядку, в якому вони наведені в табл. 1.

Таблиця 3. – Імовірності переходу для прогнозу структури 2001 р.

 № п/п

1

2

3

4

5

6

1

1,0000

 

 

 

 

 

2

 

1,0000

 

 

 

 

3

0,0172

0,0119

0,9699

 

0,0009

 

4

0,2340

0,1626

 

0,5908

0,0126

 

5

 

 

 

 

1,0000

 

6

0,0674

0,0468

 

 

0,0036

0,8821Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що

Другие похожие документы..