Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Основы судебной медицины и психиатрии: учебно-методический комплекс для студентов очной (заочной) формы обучения / сост.: д.м.н., профессор В.Г. Каук...полностью>>
'Диссертация'
Актуальность исследования. Актуальность избранной для исследования темы связана с общим кризисом классической рациональности с ее ориентацией на науч...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Дисциплина "Правовые основы нотариальной деятельности" – специальная правовая дисциплина, включенная в образовательно-профессиональную прог...полностью>>

Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сумський державний університет

Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті

0542- 66-17-60 http://Library.sumdu.edu.ua

e-mail:

Методи ендоскопічної діагностики і лікування

Рекомендаційний покажчик

Суми-2009

016:617

М 54

Методи ендоскопічної діагностики і лікування: рекомендаційний покажчик. – Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2009. – 31 с.

Рекомендаційний покажчик призначений для викладачів, науковців, студентів-медиків, які цікавляться даною тематикою.

Включає в себе видання в електронному форматі (Доступ з локальної мережі СумДУ), книги, статті з періодичних видань, автореферати дисертацій, які ви можете знайти в фондах бібліотеки Сумського державного університету, містить посилання на ресурси Інтернет.

Укладачі: О.В. Крицька,

В.В. Дода

Комп’ютерний набір: О.В. Крицька

Відповідальний за випуск: Т.В. Слабко

@ Сумський державний університет

Медичний інститут, 2009.

Передмова

Постійне вдосконалення знань та вмінь лікарів відповідно до вимог часу залишається основною ідеєю концепції безперервного професійного розвитку.

Роль хірургії в загальній системі підготовки лікаря переоцінити важко. Як базисна дисципліна, хірургія визначає рівень знань та практичних навичок, якими в кінцевому підсумку оцінюється загальна кваліфікація молодого спеціаліста.

Історія хірургії кінця 20 сторіччя відмічена цілим рядом значних подій. Одною з найбільш яскравих сторінок цього періоду є народження ендоскопічної хірургії, яка зайняла значне місце в медицині. Ця нова технологія дозволила передивитись принципи лікування багатьох захворювань людини в таких галузях, як хірургія та гінекологія, урологія та оториноларингологія. Безсумнівною перевагою ендоскопічної хірургії є мала травматичність, низька частота ускладнень, знижені терміни реабілітації хворого. Проте, наскільки операція стала легшою для пацієнта, настільки вона стала складнішою та відповідальнішою для хірурга. Тільки складні електронні прилади та витончені інструменти дозволяють виконати операцію через точкові проколи в тканинах без широкого їх розсічення.

Світовий досвід показує, що ендовідеохірургія знаходить все більш широке застосування і входить в повсякденну практику не тільки при операціях на органах черевної та грудної порожнини, а також в артрології, нейрохірургії, серцево-судинній, щелепно-лицевій та пластичній хірургії.

Ендовідеохірургія

в системі дисциплін вищої медичної освіти

«…Мета медичної освіти – дати людині напрямок, вказати шлях та наділити картою…»

Вільям Ослер

Гривенко, С.Г. Про доцільність створення кафедр та циклів ендовідеохірургії у вищих навчальних медичних закладах України [Текст] /С.Г.Гривенко, Ф.М.Єльченко // Медична освіта. - 2007. - №4. - С. 16 - 18.

Ковальчук, О.Л. Особливості навчання хірургів на курсах лапароскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті // Медична освіта.- 2009.- №1.- С. 24-26

Потапенков, М.О. Шляхи оптимізації навчального процесу на випускних кафедрах хірургії медичних вузів [Текст] /М.О.Потапенков, С.Г.Грищенко // Медична освіта. – 2007. - № 1. – С. 55-58.

Сандер, С.В. Викладання питань судинної хірургії на єдиній хірургічній кафедрі [Текст] / С.В.Сандер // Медична освіта. – 2007. - № 1. – С. 49 -51.


Бронхоскопія

616.381-72.1-89 А52

Алтыпармаков, А. Бронхоскопия и бронхография [Текст] /А.Алтыпармаков ; Пер. с болгар. Н.Д.Шифман. - М. : Медицина, 1961. - 127 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

616-002.5(075.8) Б69

Бліхар, Є. Фтизіатрія [Текст] / Є.Бліхар. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 372 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

616.233-072.1 А53

Елова, М.Я. Бронхоскопия в клинике внутренних болезней [Текст] / М.Я.Елова. - М. : Медгиз, 1962. - 175 с.

616-085(075.8) Е88

Еталони практичних навиків з терапії [Текст] : науково-методичний посібник / Н.І.Швець, А.В.Підаєв, Т.М.Бенца та ін. – К. : Главмеддрук, 2005. – 540 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -10)

616.233-08-072.1(075.9) Ч-49

Чернеховская, Н.Е. Лечебная бронхоскопия в комплексной терапии заболеваний органов дыхания [Текст] : учеб. пособие / Н.Е.Чернеховская, В.Г.Андреев, А.В.Поваляев. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 128 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

616.233-072.1 Ч96

Чухриенко, Д.П. Бронхоскопия в диагностике и лечении заболеваний лёгких [Текст] / Д.П.Чухриенко. - К. : Здоровья, 1966. - 123 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Ендоскопія

Абдоминальная эндоскопическая хирургия (Доступ з локальної мережі СумДУ), Ч. 1. - М.: Равновесие, 2005.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Абдоминальная эндоскопическая хирургия (Доступ з локальної мережі СумДУ), Ч. 2. - М.: Равновесие, 2005.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Бамбизов, Л.М. Ендоскопічні методи діагностики та хірургічного лікування жовчнокам'яної хвороби, ускладненої непрохідністю термінального відділу холедоха [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / Л.М.Бамбизов. - Запоріжжя : МОЗ України Запорізька медична академія післядипломної освіти, 2009. - 20 с.

Берестовой, О.А. Диферелин: оптимальная тактика в эндоскопической хирургии залог успешного хирургического лечения [Текст] / О.А.Берестовой // Здоровье женщины. - 2009. - № 1. - С. 52-56.

Бойко, В.В. Ендоскопічні електрохірургічні методи гемостазу при кровоточивих гастродуоденальних виразках (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : Автореферат... к. медичних наук спец.: 14.01.03 - хірургія / В.В.Бойко. - К. : МОЗ України Нац. медична акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, 2007. - 20 с.

Бойко, А. Опыт применения эндоскопических методов диагностики в условиях поликлиники [Текст] / А.Бойко, В.А.Смеянов// Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. 24-25 квітня 2008 року. - Суми : СумДУ, 2008. - С. 191

Болдіжар, О.О. Ендоскопічна склеротерапія варикозних вен стравоходу в профілактиці кровотеч при спленодекомпресивних судинних операціях у хворих цирозом печінки : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / О.О.Болдіжар. – Ужгород : МОЗ України Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 1999. – 16 с.

Бутницький, Ю.І. Клініко-ендоскопічні дані, морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної та біліарної систем та оптимізація їх лікування [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.10 - педіатрія / Ю.І.Бутницький. - Тернопіль : МОЗ України ДВНЗ "Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського", 2009. - 20с.

Васильєва, Ю.О. Світлодіодні освітлювальні системи волоконних ендоскопів для оториноларингології : Автореферат… к. технічних наук спец.: 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла / Ю.О.Васильєва. – Х. : Харківська нац. академія міського господарства, 2007. – 21 с.

Вервега, Б. М. Роль ендоскопічних методів у діагностиці та лікуванні гострого біліарного панкреатиту [Текст] : Автореферат...к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія /Б.М.Вервега. - Тернопіль : МОЗ України Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського, 2006. - 19 с.

Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденальних виразок (патофізіологічне обгрунтування та ендоскопічні критерії) (Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : монографія розрахована на лікарів-хірургів і науковців /Л.Я.Ковальчук,В.М.Поліщук, М.М. Велігоцький, О.Л.Ковальчук, О.В.Береговий. - Тернопіль-Рівне : Вертекс, 1997. - 144 с.

616-089-072.1+618.1-072.1 В42

Видеоэндоскопические операции в хирургии и гинекологии [Текст] / В.Н.Запорожан, В.В.Грубник, В.Ф.Саенко, М.Е.Ничитай. – К. : Здоров’я, 1999. – 304 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -7)

Герасимов, Д.В. Ефективність ендоскопічних методик лікування кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у хворих із портальною гіпертензією : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / Д.В.Герасимов. – Львів : Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2004. – 16 с.

Гладчук, І.З. Оперативна ендоскопія в комплексному лікуванні жіночої безплідності : Автореферат… д. медичних наук спец. 14.01.01 – акушерство та гінекологія / І.З.Гладчук. – Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 1999. – 35 с.

Горбунова, В.В. Вибір лікувальної тактики у хворих з гастродуоденальною кровотечею виразкового генезу в залежності від ендоскопічних критеріїв J.Forrest / В.В.Горбунова, Н.А.Сніцарь, В.П.Шевченко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Сучасні досягнення внутрішньої медицини», «Сучасні досягнення в хірургії», «Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини», присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми : СумДУ, 2008. – C. 26.

ГОСТ 18305-83 Эндоскопы медицинские. Термины и определения (Доступ з локальної мережі СумДУ).- М. : Гос. ком. СССР по стандартам, 1984. - 20 с.

616-072.1 Д44

Диагностическая и лечебная эндоскопия [Текст] : материалы международного симпозиума / За ред. А.В.Тофан. – Гурзуф, 1998. – 176 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Діагностична і лікувальна ендоскопія травного каналу: атлас (Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] / За ред. В.Й.Кімаковича, В.В.Грубніка. - Львів : Видавництво Мс, 2003. - 208 с.

Дронов А.Ф. Эндоскопическая хирургия у детей (Доступ з локальної мережі СумДУ): практическое руководство для детских хирургов, врачей других хирургических специальностей, ординаторов, интернов и студентов медицинских вузов / Под ред. Ю.Ф.Исакою, А.Ф.Дронова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 440 с. - Высокие технологии в медицине

Желєзний С. Ендоскопічні методи обстеження в діагностиці захворювань шлунково-кишкового тракту та бронхо-легеневого апарату: конспект лікаря // Медицина і здоров’я .- 2008 .-5 червня .- С.3

Запорожченко, А.Г. Оптимізація діагностики та ендоскопічне лікування міхурово-сечовідного рефлюкса у дітей [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.09 - дитяча хірургія / А.Г.Запорожченко. - Донецьк : Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, 2004. - 17 с.

Значение эндоскопической ph-метрии в определении кислотопродуцирующей функции желудка: пособие для врачей (Доступ з локальної мережі СумДУ) /В.Н.Сотников, Т.К. Дубинская, А.В.Волова, Г.А.Яковлев. - М., 2005. - 27 с.

Кваченюк, А.М. Ендоскопічні і ендоваскуляторні втручання на надниркових залозах при їх пухлинах та хворобі Іценка-Кушинга Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.14 – ендокринологія /А.М.Кваченюк. – К. : Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 1999. – 18 с.

616.1/.6-07(075.8) К17

Классификации заболеваний внутренних органов и методики терапевтических исследований [Текст] : руководство для студентов медицинских вузов и практических врачей / Под общ. ред. В.Ю.Голофеевского. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2006. – 296 с.

Клинико-эндоскопическая диагностика инородных тел бронхов [Текст] / Н.Е.Чернеховская, И.М.Мальцева, И.Ю.Коржева и др. // Пульмонология. - 2009. - № 2. - С. 120-123.

Крамаренко, К.О. Шляхи оптимізації ендоскопічних методів лікування ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби і ефективність їх застосування у нестандартних випадках : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія /К.О.Крамаренко. – Х. : Харківський держ. мед. ун-т, 2003. – 20 с.

Лаврова Е. Выбираем свободу дыхания: эндоскопические методы лечения горла, носа и ушей // Ваш шанс .- 2009.-8 апреля. -С. 25А

Манжура, О.П. Сонографічна та ендоскопічна семіотика раку ендометрія // Сімейна медицина.- 2007.- №2.- С.31-34

616.329 Н53

Непухлинні захворювання стравоходу [Текст] : навч. посібник / А.Г.Іфтодій, В.П.Пішак, В.Б.Рева та ін. - Чернівці : Медуніверситет, 2005. - 151 с. + Гриф МОЗ

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

Нікішаєв, В.І. Ендоскопічна діагностика та мініінвазивна ендохірургія при кровотечах з гастродуоденальних виразок та варикозно-розширених вен стравоходу і шлунку [Текст] : Автореферат... д. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія /В.І.Нікішаєв. - К. : МОЗ України Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця, 2003. - 38 с.

Нікішаєв, В.І. Ендоскопічна діагностика та мініінвазивні методи в комплексному лікуванні кровотеч з варикозно-розширених вен стравоходу та шлунку : метод. рекомендації /В.І.Нікішаєв, П.Д.Фомін, Б.І.Слонецький, С.Г.Головін, О.Ф.Чурбаков. – К., 2002. – 22 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

Олійник, Л.Є. Застосування балонної дилатації при ендоскопічному лікування каменів, що тривалий час знаходяться в сечоводі [Текст] / Л.Є.Олійник, В.В.Сікора // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. - Суми : СумДУ, 2008. - С. 194.

616.1/.6-071(075.8) О-75

Основні та додаткові методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб [Текст] / За ред. В.П.Крупіна, М.С.Регеди. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 256 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

616.33/34-072.1-089 П16

Панцырев, Ю.М. Оперативная эндоскопия желудочно-кишечного тракта [Текст] / Ю.М.Панцырев, Ю.И.Галлингер. – М. : Медицина, 1984. – 192 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

616-002.5(075.8) П30

Петренко, В. И. Фтизиатрия [Текст]: учебник /В.И.Петренко. – К. : Медицина, 2008. – 488 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Раденко, Є.Є. Оцінка ефективності ендоскопічного гемостазу у хворих на гостру кровотечу з верхніх відділів травного каналу : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / Є.Є.Раденко. – Донецьк : ДУ «Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.Г. Гусака» АМН України, 2009. – 20 с.

616.643-089 Р88

Русаков, В.И.Хирургия мочеиспускательного канала [Текст] /В.И.Русаков. – Ростов н/д : Феникс, 1998. – 352 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -3)

616.38-072.1 С12

Савельев В.С. Эндоскопия органов брюшной полости. - М. : Медицина, 1977. - 247 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

Савушкін, Д.В. Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування хворих при хронічних неспецифічних захворюваннях легенів з використанням лікувальної ендоскопії : Автореферат… к. медичних наук спец.: 14.01.03 – хірургія /Д.В.Савушкін. – К. : МОЗ України Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П. Шупика, 2007. – 20 с.

Слободяник, В.П. Оптимізація лікування хворих з холедохолітіазом шляхом застосування методів дистанційної та контактної літотрипсії в поєднанні з ендоскопічною папілосфінктеротомією : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / В.П.Слободяник. – К. : МОЗ України Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 2008. – 20 с.

616-002.5(075.8) Т81

Туберкульоз [Текст] / І.Т.П’ятночка,С.І.Корнага, Л.А.Грищук, П.Є.Мазур, В.І.П’ятночка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 280с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -50)

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії: науково-практичний журнал Асоціації ендоскопістів України

616-089-072.1(076) Ф33

Федоров, И.В. Эндоскопическая хирургия [Текст] : практическое руководство / И.В.Федоров, Е.И.Сигал, Л.Е.Славин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 544 с.

Фєдосєєва, Н.К. Результати ендоскопічного дослідження гастродуоденальної зони у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС [Текст] / Н.К.Фєдосєєва, Н.М.Кириченко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. - Суми : СумДУ, 2008. - С. 11.

616.3-072.1-71 Ц40

Цепенев, Ю.А. Эндоскопические приборы для гастроэнтерологии [Текст] / Ю.А.Цепенев, Л.И.Горохов. – М. : Медицина, 1976. – 87 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -3)

Шаламай, М. О. Діагностична значущість ендоскопічного дослідження в діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей старшого віку [Текст] / М. О. Шаламай // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2009. - № 1. - С. 11-13.

616.329/.341-072.1(075.9) Э61

Эндоскопическая диагностика заболеваний пищевода, желудка и тонкой кишки [Текст] : учеб.пос. / H.E.Чернеховская, В.Г.Андреев, Д.П.Черепянцев, А.В.Поваляев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 192 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

617.541-089(075.9) Э64

Эндоскопическая торакальная хирургия [Текст] : руководство для врачей / А.М.Шулутко, А.А.Овчинников, О.О.Ясногородский, И.Я. Мотус. - М. : Медицина, 2006. - 392 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

616-072.1(075.8) Э64

Эндоскопия. Базовый курс лекций [Текст] : учебное пособие

/ В.В.Хрячков, Ю.Н.Федосов, А.И.Давыдов, В.Г.Шумилов - М. : "ГЭОТАР-Медиа", 2009. - 160 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -10)

Эндоскопия в гинекологии (Доступ з локальної мережі СумДУ)/Л.Н.Богинская,В.Г.Бреусенко,Г.В.Жилкин,Ю.М.Корнилов Г.М.Савельева; Под ред. Г.М.Савельевой. - М.: Медицина, 1983. - 154 с .

616.3-072.1-053.2 Э64

Эндоскопия органов пищеварительного тракта у детей /С.Я.Долецкий, В.П.Стрекаловский, Е.В.Климанская, О.А.Сурикова. - М. : Медицина, 1984. - 280 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

616.3:4Р Э64

Эндоскопия пищеварительного тракта. Минимальная стандартная терминология (МСТ). - К., 2001. - 48 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

616.351-072.1(084.4) Э64

Эндоскопия при заболеваниях прямой и ободочной кишки : атлас / Под ред. В.Д.Федорова. - М. : Медицина, 1978. - 184 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

Інструментальні методи дослідження

617.54-073.1 А20

Авилова, О.М. Торакоскопия в неотложной грудной хирургии [Текст] / О.М.Авилова, В.Г.Гетьман, А.В.Макаров. - К. : Здоров'я, 1986. - 128 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -4)

618.15-072.1(083) Б29

Бауэр, Г. Цветной атлас по кольпоскопии [Текст] / Г.Бауэр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 288 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

618.15-072.1(083) Б29

Бауэр, Г. Цветной атлас по кольпоскопии (Доступ з локальної мережі СумДУ) / Под ред. С.И.Роговской. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 288 с.

Каштальян, М.М. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними процесами ендо- та міометрія [Текст] : Автореферат... к. медичних наук спец.: 14.01.01 - акушерство та гінекологія / М.М.Каштальян. - Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 2008. - 18 с.

616.329/.341-072.1-08 Л53

Лечебная эзофагогастродуоденоскопия [Текст] : учеб. пособие / H.E.Чернеховская, В.Г.Андреев, Д.П.Черепянцев, А.В.Поваляев. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 176 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

616.27-072.1 Л84

Лукомский, Г.И. Медиастиноскопия (Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] / Г.И.Лукомский, М.Л.Шулутко. – М. : Медицина, 1971. – 152 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

616.728.3-072.1 М64

Миронов, С.П. Артроскопическая хирургия тазобедренного сустава: клиника, диагностика, лечение (Доступ з локальної мережі СумДУ) / Под ред. С.П.Миронова. - М. : Центральный институт травматологии и ортопедии им. Приорова, 2004. - 101 с.

616.728.3-072.1 М64

Миронова, З.С. Артроскопия и артрография коленного сустава [Текст] / З.С.Миронова, Ф.Ю.Фалех. – М. : Медицина, 1982. – 108 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -2)

618.15-072.1(083.13) П76

Прилепская, В.Н. Кольпоскопия [Текст]: практическое руководство /В.Н.Прилепская,С.И.Роговская,Е.А.Межевитинова.- М. : МИА, 2006. - 100 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

616-072(083.13) Р85

Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике [Текст] / Ред.: С.К.Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 752 с.

Скороглядов, А.В. Современные принципы артроскопической коррекции свежих повреждений крестообразных связок коленного сустава [Текст] / А.В.Скороглядов //Росссийский медицинский журнал. - 2006. - 5. - С.47-50

Ткачов, А.О. Місце віртуальної СКТ-цистоскопії в діагностичному алгоритмі раку сечового міхура [Текст] : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.23 – променева діагностика, та променева терапія / А.О.Ткачов. – К. : АМН України. Держ. установа «Ін-т раку», 2008. – 19 с.

616-002.5(085)(07) Ф47

Фещенко, Ю.І. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу [Текст] / Ю.І.Фещенко, В.М.Мельник. – К. : Здоров`я, 2002. – 904 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -17)

616-002.5(075.8) Ф93

Фтизіатрія [Текст] / За ред. В.І.Петренка. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 504 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -23)

Малоінвазивні методи лікування

Білоконь, О.Ю. Хірургічне лікування післяопікових рубцевих стриктур стравоходу і шлунку із застосуванням малоінвазивних методів [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / О.Ю.Білоконь. - Сімферополь : МОЗ України Кримський держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського, 2004. - 23 с.

Бичков, С.О. Технологічні удосконалення малоінвазивних оперативних втручань у лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби (експериментально-клінічне дослідження) Автореферат… д. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія /С.О.Бичков. – Х. : Харківський держ. мед. ун-т, 2005. – 36 с.

Божок, Є.М. Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія /Є.М.Божок. – К. : АМН України Інститут онкології, 2006. – 20 с.

Бородаєв, І.Є. Ефективність малоінвазивних методів лікування гострого деструктивного панкреатиту в умовах корекції імунологічного статусу інтерфероном : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / І.Є.Бородаєв. – Донецьк : АМН України Ін-т невідкладної і відновної хірургії, 2003. – 22 с.

Бучнєв, В.І. Малоінвазивні технології при лікуванні хворих гострим холециститом : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / В.І.Бучнєв. – Вінниця : МОЗ України Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, 2003. – 19 с.

Васильчук, О.В. Малоінвазивні технології в лікуванні перитоніту при перфоративній виразці дванадцятипалої кишки [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / О.В.Васильчук. - К. : МОЗ України Київський нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 2006. - 19 с.

Гайдаш, О.В. Вибір малоінвазивного методу хірургічного лікування ускладненого холелітіазу у хворих з високим операційним ризиком : Автореферат… к. медичних наук спец.: 14.01.03 – хірургія / О.В.Гайдаш. – Запоріжжя : МОЗ України Запорізька мед. акад. післядипломної освіти, 2007. – 20 с.

Горбунов, А.А. Роль та місце малоінвазивних хірургічних втручань при хронічному панкреатиті [Текст] : Автореферат... к. мед. наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / А.А.Горбунов. - Вінниця : МОЗ України Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, 2009. - 19 с.

Грубник, В. Малоінвазивні операції в лікуванні захворювань стравоходу / В.Грубник, А.Малиновський //Ваше здоров’я. – 2007. – № 40. – 19 жовтня. – С. 13.

616.71-001.5-089.2(084.4) Е33

Єдинак, О.М. Ідеальний остеосинтез: Атлас малоінвазивних хірургічних технологій у травматології та ортопедії / О.М.Єдинак. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 176 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Лурін, І.А. Віддалені результати малоінвазивного лікування хворих з хронічним внутрішнім гемороєм за методикою інфрачервоної фотокоагуляції [Текст] / І.А.Лурін, Є.В.Цема//Український медичний часопис. - 2009. - № 1. - С. 84-87.

Лященко, О.В. Оптимізація анестезіологічного забезпечення малоінвазивних оперативних втручань [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія / О.В.Лященко. - Дніпропетровськ : МОЗ України Дніпропетровська держ. мед. академія, 2008. - 23 с.

Малиновський, А.В. Малоінвазивні методи лікування ахалазії стравоходу : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / А.В.Малиновський. – К. : МОЗ України Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Шупика, 2008. – 16 с.

Марченкова, Н.О. Малоінвазивний остеосинтез при переломах кісточок гомілки [Текст] : Автореферат… к. медичних наук, спец.: - травматологія і ортопедія / Н.О.Марченкова. - К. : АМН України Ін-т травматології і ортопедії, 2006. - 20 с.

Меркулов, О.Ю. Клініко-експериментальне обгрунтування та порівняльний аналіз малоінвазивних втручань на верхньощелепних пазухах [Текст] : Автореферат… к. медичних наук, спец.: - оториноларингологія / О.Ю.Меркулов. - К. : АМН України Інститут отоларингології ім. О.С.Коломійченка, 2006. - 19с.

Мінухін, Д.В. Хірургічне лікування гострих абсцесів легень з використанням малоінвазивних технологій [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / Д.В.Мінухін. - Х. : Харківський нац. мед. ун-т, 2009. - 20 с.

Московченко, І.В. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / І.В.Московченко. - Одеса : МОЗ України Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Шупикà, 2008. - 24 с.

Мохаммед, Махмуд Ахмад Аді Розробка показань та вибір малоінвазивних трансуретральних методів відновлення сечовиділення у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози з високим оперативним ризиком [Текст] : Автореферат... к. мед. наук спец.: 14.01.06 - урологія / Мохаммед Махмуд Ахмад Аді. - К. : АМН України Ін-т урології, 2007. - 20 с.

Ничитайло, М.Е. Грубник В.В. Минимально инвазивная хирургия патологии желчных протоков [Текст] : монография /М.Е.Ничитайло. - К. : Здоров'я, 2005. - 424 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Оклей, Д.В. Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, ускладненого псевдокистою, з застосуванням малоінвазивних методик : Автореферат… к. медичних наук, спец: 14.01.03 – хірургія / Д.В.Оклей. – Дніпропетровськ : МОЗ України Дніпропетровська держ. мед. академія, 2007. – 20 с.

Тимошин, А.Д. Малоинвазивные вмешательства в абдоминальной хирургии (Доступ з локальної мережі СумДУ) [Текст] : монография. Книга рассчитана на широкий круг хирургов, анестезиологов и специалистов инвазивной функциональной диагностики, интересующихся проблемами малоинвазивной абдоминальной хирургии / А.Тимошин, А.Л.Шестаков, А.В.Юрасов. - М. : Триада-Х, 2003. - 217 с.

Токарєв, А.В. Гемостаз при легеневих кровотечах з використанням малоінвазивних технологій : Автореферат… к. медичних наук спец.: 14.01.03 – хірургія / А.В.Токарєв. – Х. : МОЗ України Харківський держ. мед. ун-т, 2007. – 20 с.

Шаталов, С.О. Малоінвазивні діагностичні і лікувальні втручання у хворих на псевдокісти підшлункової залози [Текст] : Автореферат... к. медичних наук спец.: 14.01.03 - хірургія /С.О.Шаталов. - Донецьк : Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, 2007. - 20 с.

Лапароскопія

Абу, Шамсієх Рамі Порівняльна оцінка якості життя хворих на рак ободової та прямої кишки, оперованих традиційним (відкритим) та лапароскопічним методами [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / Абу Шамсієх Рамі. - К. : МОЗ України Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 2005. - 21 с.

Алексеев, Б.Я. Лапароскопическая резекция почки [Текст] /Б.Я. Алексеев // Российский онкологический журнал. - 2006. - № 6. - С. 16-20.

Альбужи, Тарік Абдульазіз Віддалені результати лапароскопічної холецистектомії : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / Альбужи Тарік Абдульазіз. – Х. : Харківський держ. мед. ун-т, 2001. – 19 с.

Анджиони, С. Лапароскопические миомэктомии и их репродуктивные исходы [Текст] / С.Анджиони // Здоровье женщины. - 2009. - № 1. - С. 24-27.

Анестезіологічне забезпечення лапароскопічних втручань: методичні рекомендації. – К., 2003. – 16 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Антонецька, Н.Б. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / Н.Б.Антонецька. – Вінниця : МОЗ України Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, 2008. – 20 с.

Бабалян, О.В. Прогнозування гемодинамічних та респіраторних порушень при лапароскопічній холецистектомії у хворих похилого і старечого віку [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія / О.В.Бабалян. - Дніпропетровськ : МОЗ України Дніпропетровська держ. мед. акад., 2002. - 18 с.

Багненко, С.Ф. Лапароскопическая диагностика и лечение острой спаечной тонкокишечной непроходимости [Текст] /С.Ф.Багненко, Г.И.Синенченко, В. Г.Чуприс // Вестник хирургии. - 2009. - № 1. - С. 27-30

Беженарь, В.Ф. Современная стратегия и хирургическая техника при лапароскопической миомэктомии / В.Ф.Беженарь, Н.С.Медведева, Э.К.Айламазян // Здоровье женщины. – 2008. – №4. – С. 22-26.

Бенюк, В.А. Ведение послеоперационного периода после лапароскопических операций по поводу прогрессирующей внематочной беременности [Текст] / В.А.Бенюк, И.А.Усевич, Т.Р. Никонюк // Здоровье женщины. - 2009. - № 3. - С. 40-42

Бойко, К.А. Органопротективна аналгезія при невідкладних та планових лапароскопічних операціях у хворих похилого віку : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія / К.А.Бойко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровська держ. мед. академія, 2006. – 20 с.

Братушка, В.А. Опыт лапароскопической холецистэктомии при хроническом холецистите [Текст] / В.А.Братушка, А.В.Кравец, Г.И.Пятикоп // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. - Суми : СумДУ, 2008. - С. 33-34.

Ван, Пін Диференційна діагностика і лапароскопічне лікування ендометріоїдних кіст яєчника : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія /Ван Пін. – К. : МОЗ України Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П. Шупика, 2009. – 19 с.

Величко, В.В. Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / В.В.Величко. - К. : МОЗ України Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, 2005. - 24 с.

Венцківський, Б.М. Місце лапароскопічної хірургії в оперативній гінекології // Мистецтво лікування.- 2004.- №4.- квітень.- С.44-47

Винд Г.Дж. Прикладная лапароскопическая анатомия: брюшная полость и малый таз (Доступ з локальної мережі СумДУ): практическое руководство для специалистов в области малоинвазивной хирургии, акушеров и гинекологов, урологов, хирургов / Пер. с англ. А.Н. Лызикова; Под ред О.Д. Мядельца. - М. : Медицинская литература, 1999. - 384 с.

Волошин, О.А. Реабілітація репродуктивної функції жінок після лапароскопічного лікування кіст і доброякісних пухлин яєчників : Автореферат… к. медичних наук спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / О.А.Волошин. – К. : МОЗ України Нац. мед. академія післядипломної освіти ім. П. Шупика, 2007. – 17 с.

Воробьев, Г.И. Лапароскопически ассистируемая правосторонняя гемиколэктомия у больных раком правой половины ободочной кишки / Г.И.Воробьев // Российский онкологический журнал. – 2006. – №5. – С.9-15.

Голубенко М.Ю. Диференційоване застовування і результати відкритих та лапароскопічних гістеректомій : Автореферат… к. медичних наук; спец. 14.01.01 – акушерство та гінекологія /М.Ю.Голубенко. – Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 2001. – 19 с.

Горохов, Ю.А. Оцінка ефективності застосування лапароскопічної холецистектомії у хірургічному лікуванні хворих на гострий холецистит : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / Ю.А.Горохов. – Х. : Харківський держ. мед. ун-т, 1998. – 16 с.

Грубнік, О.В. Лапароскопічне бандажування шлунка для лікування аліментаоно-конституціонального ожиріння [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія /О.В.Грубнік. - Тернопіль : МОЗ України Держ. ВНЗ "Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського", 2008. - 18с.

Диагностическая и оперативная лапароскопия в ургентной гинекологии (Доступ з локальної мережі СумДУ): учебное пособие / Н.Е.Чернеховская, Д.П.Черепянцев, Р.Э.Кузнецов и др. - М. : РМАПО, 2002. - 32 с.

Дикий, О.Г. Післяопераційна лапароскопія в діагностиці та динамічний лапароскопічний адгезіолізис в лікуванні спайкової хвороби [Текст] : Автореферат... к. медичних наук спец.: 14.01.03 - хірургія / О.Г.Дикий. - Тернопіль : Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського, 2007. - 19 с.

Донцов І.В. Діагностика, лікування і профілактика ятрогенних ушкоджень і залишкової патології жовчних протоків при лапароскопічній та відкритій холецистектомії : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / І.В.Донцов. – Х. : Харківський держ. мед. ун-т, 2003. – 19 с.

Ель-Катарних, Хайсам Клініко-функціональні результати лапароскопічної і лапаротомної холецистектомії та шляхи їх покращання : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія /Ель-Катарних Хайсам. – Дніпропетровськ : МОЗ України Дніпропетровська держ. мед. акад., 2004. – 20 с.

Заєвська, О.В. Ендотопографія злукового процесу черевної порожнини у раніше оперованих хворих та його лапароскопічна корекція [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / О.В.Заєвська. - Сімферополь : Кримський держ.мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського, 2009. - 20 с.

Захараш, Ю.М. Оптимізація хірургічної тактики і техніки виконання лапароскопічної холецистектомії в лікуванні жовчнокам'яної хвороби та її ускладнень [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.03 - хірургія / Ю.М.Захараш. - К. : МОЗ України Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, 2000. - 20 с.

Ільяшенко, В.В. Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / В.В.Ільяшенко. – Тернопіль : МОЗ України Тернопільська держ. мед. академія ім. І.Я.Горбачевського., 2001. – 20 с.

Каштальян, М.А. Симультанні лапароскопічні операції при жовчнокам’яній хворобі в поєднанні з хірургічною патологією внутрішніх жіночих статевих органів : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / М.А.Каштальян. – К. : АМН України Ін-т хірургії та трансплантології, 2002. – 19 с.

Козловський, І.В. Клініко-лабораторні критерії ефективності лапароскопії в лікуванні безпліддя у жінок, які перенесли змішані генітальні інфекції: Автореферат… к. медичних наук спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія /І.В.Козловський. – Львів : МОЗ України Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, 2006. – 20 с.

Козуб, М.І. Лапароскопічні методики в комплексі лікування хворих з полікістозом яєчників при синдромі Штейна-Левенталя та при перевазі надниркового компоненту : Автореферат… к. медичних наук спец.: 14.01.01 – акушерство і гінекологія /М.І.Козуб. – Харків : Харківський держ. мед. ун-т, 1999. – 34 с.

Козуб, М.М. Порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування у відновленні репродуктивної функції хворих із дермоїдними кістами яєчників : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / М.М.Козуб. – Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 2008. – 20 с.

Конєв, В.Г. Лікування гострої товстокишкової непрохідності пухлинної етіології з застосуванням лапароскопічної операції : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія /В.Г.Конєв. – К. : МОЗ України Київська мед. академія післядипломної освіти, 1998. – 18 с.

616.381-72.1 К 75

Кочнев, О.С. Диагностическая и лечебная лапароскопия в неотложной хирургии [Текст] / О.С.Кочнев, И.А.Ким. - Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1988. - 152 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Кравченко, С.М. Причини конверсії та вибір доступу для її завершення при виконанні лапароскопічної холецистектомії : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія /С.М.Кравченко. – Запоріжжя : МОЗ України Запорізька мед. академія післядипломної освіти, 2006. – 20 с.

616.381-072.1-053.2 К96

Кущ, Н.Л Лапароскопия у детей [Текст] / Н.Л.Кущ, А.Д.Тимченко. - К. : Здоров'я, 1973. - 136 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Лапароскопическая холецистэктомия в лечении острого холецистита / В.П.Шевченко, В.А.Братушка, А.В.Кравец, В.В.Шимко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Сучасні досягнення внутрішньої медицини», «Сучасні досягнення в хірургії», «Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини», присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. 24-25 квітня 2008 року. – Суми : СумДУ, 2008. – С. 33.

616.36/37-072.1-089 Л24

Лапароскопические технологии и их интеграция в билиарную хирургию [Текст] : монография / А.В.Малоштан, В.В.Бойко, А.М,Тищенко. - Х. : ІЗНХ, 2005. - 367 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

617.55-072.1-055.25(075.9) Л24

Лапароскопия при кистах яичника и брюшной полости у девочек [Текст] / Л.В.Адамян, И.В. Поддубный, Т.М.Глыбина., Е.В Федорова. - М. : "ГЭОТАР-Медиа", 2007. - 104 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -3)

Левченко, Т.М. Клініко-фізіологічне обгрунтування оптимальних режимів штучної вентиляції легень при лапароскопічних операціях в абдомінальній хірургії у хворих з супутньою патологією [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія /Т.М.Левченко. - К. : МОЗ України Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2002. - 19 с.

616-089(075.8) Л43

Лекції з госпітальної хірургії [Текст] : навч. посібник. В 3т. /За ред. В.Г.Мішалова. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. - К. : ВД "Асканія", 2008. - 287 с. + Гриф МОЗ.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -10)

Лівшиць, І.В. Реабілітація пацієнток після лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій з приводу лейоміоми матки : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / І.В.Лівшиць. – К. : МОЗ України Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2006. – 20 с.

616.381-72.1 Л69

Логинов, А.С. Лапароскопия в клинике внутренних болезней / А.С.Логинов. – 2-е изд, доп. и переработ. – М. : Медицина, 1969. – 268 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

616.381-72.1 Л69

Логинов, А.С. Лапароскопия в клинике внутренних болезней / А.С.Логинов. – Л. : Медицина, 1964. – 188 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Лоскутов, В.М. Особливості патогенезу і лікування центральної форми синдрому полікістозних яєчників із використанням лапароскопії і церебральної нейротканини плоду : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство і гінекологія / В.М.Лоскутов. – Х. : Харківський держ. мед. ун-т, 2005. – 20 с.

Мельник, І.П. Лапароскопічна апендектомія з використанням методу електрозварювання біологічних тканин (клініко-експериментальне дослідження) : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 – хірургія / І.П.Мельник. – Вінниця : МОЗ України Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, 2009. – 19 с.

Мозговий, Ю. С. Лапароскопічне та комбіноване з агоністами гонадотропін-рилізинг гормону лікування хворих з ендометріозом III-IV стадії [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.01 - акушерство та гінекологія / Ю.С.Мозговий. - Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 1999. - 19 с.

Мысловский, И.А. Лапароскопическая холецистэктомия у больных , перенесших операции на органах брюшной полости /И.А.Мысловский, А.В.Кравец, С.Н.Кобылецкий // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Сучасні досягнення внутрішньої медицини», «Сучасні досягнення в хірургії», «Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини», присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми : СумДУ, 2008. – С. 34.

Непорада, С.М. Диференційоване застосування лапароскопічної та ‘’відкритої’’ хірургії в лікуванні ендометріозу : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / С.М.Непорада. – Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 2003. – 19 с.

Ніколаєнко, А.С. Місце лапароскопічної холецистектомії в лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу / А.С.Ніколаєнко, М.В.Ільченко, Г.І.П’ятикоп // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Сучасні досягнення внутрішньої медицини», «Сучасні досягнення в хірургії», «Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини», присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми : СумДУ, 2008. – С. 30.

Переста, Ю.Ю. Виконання лапароскопічної холецистектомії з приводу жовчокам’яної хвороби. Аналіз найближчих результатів //Клінічна хірургія.- 2009.- №2.- С. 28-31

Приймак, І.А. Реабілітація репродуктивної функції при ендометріозі у хворих з безплідністю із застосуванням лапароскопічної хірургії : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство і гінекологія / І.А.Приймак. – Вінниця : МОЗ України Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, 2005. – 20 с.

Приймак, С.Г. Відновне лікування жінок після лапароскопічних операцій при безплідності трубного походження : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство і гінекологія / С.Г.Приймак. – Вінниця : МОЗ України Вінницький нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, 2003. – 22 с.

616.381-072.1-089 П85

Прудков, И.Д. Очерки лапароскопической хирургии [Текст] /И.Д.Прудков, В.В.Ходаков, М.И.Прудков. - Свердловск : Изд-во Уральского университета, 1989. - 144 с.

Кільк. прим. : ( Мед. ін. -1)

Разумовский, А.Ю. Лапароскопическая фундопликация – радикальный метод лечения гастроэзофагеального рефлюкса у детей / А.Ю.Разумовский // Педиатрия. – 2006. – №5. – С.51-55.

Руснак, Я.О. Моніторинг центральної гемодинаміки та нервово-м'язової провідності під час анестезіологічного забезпечення лапароскопічних оперативних втручань у хворих на жовчнокам'яну хворобу [Текст] : Автореферат... к. медичних наук, спец.: 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія / Я.О.Руснак. - К. : МОЗ України Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2003. - 19 с.

Савельева Г.М., Федоров И.В. Лапароскопия в гинекологии (Доступ з локальної мережі СумДУ). - М.: Медицина, 1999.-320 с.

Сажин, В. П. Лапароскопические операции при раке толстой кишки [Текст] / В.П.Сажин // Хирургия. - 2006. - 8. - С.21-26

Серняк, Ю.П. Методологія освоєння лапароскопічної хірургії в урології / Ю.П.Серняк // Урологія. – 2006. – № 3. – С. 50-55.

Сміян, С.А. Комплексне використання лапароскопічної хірургії при лікуванні ендометриоїдних кист яєчників / С.А.Сміян, Х.І.Василишин // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Сучасні досягнення внутрішньої медицини», «Сучасні досягнення в хірургії», «Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини», присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. 24-25 квітня 2008 року. – Суми : СумДУ, 2008. – С. 50.

Сміян, С.А. Роль лапароскопії у лікуванні трубно-перитонеального безпліддя [Текст] / С.А.Сміян, Н.П.Сухоставець //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Актуальні питання клінічної медицини", "Актуальні проблеми діагностики та лікування хірургічних хвороб", "Актуальні питання теоретичної медицини", присвячених Дню науки в Україні, 23-24 квітня 2009 року, Сумської обласної нефрологічної конференції, присвяченої Дню нирки в Україні, 20 березня 2009 року. - Суми : СумДУ, 2009. - С. 41.

Сопельняк, В.П. Оцінка лапароскопічної апендектомії при гострому апендициті, ускладненому перитонітом : Автореферат… к. медичних наук / В.П.Сопельняк. – Донецьк : Ін-т невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, 2008. – 20 с.

Степанов В.Н., Кадыров З.А. Атлас лапароскопических операций в урологии (Доступ з локальної мережі СумДУ): книга рассчитана на хирургов. - М.: Миклош, 2001. - 120 с.

Ткачов, О.І. Лапароскопічна діагностика та лікування ектопічної трубної вагітності із збереженням маткової труби (клініко-експериментальне дослідження) : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія /О.І.Ткачов. – Х. : Харківський держ. мед. ун-т, 2002. – 20 с.

Товштейн, Л.А. Оперативна лапароскопія в комплексному лікуванні хворих з тубооваріальними абсцесами : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія /Л.А.Товштейн. – Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 2001. – 16 с.

Уве, Ц. Обгрунтування нових жорстколігатурних швів при лапароскопічних операціях (експериментальне дослідження) [Текст]: Автореферат… к. медичних наук, спец. 14.01.03 - хірургія /Ц. Уве. - Донецьк : Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака, 2006. - 22 с.

Федорчук, О.Т. Оптимізація лапароскопічних холецистектомій у хворих на калькульозний холецистит : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.03 -хірургія /О.Т.Федорчук. – Тернопіль : Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського, 2006. – 20 с.

Франтзайдес К. Лапароскопическая и торакоскопическая хирургия (Доступ з локальної мережі СумДУ): книга предназначена для хирургов, специалистов по малоинвазивной хирургии, студентов медицинских учебных заведений / Пер. с англ. под ред. И.С. Осипова. - М., СПб.: БИНОМ, Невский Диалект, 2000. - 320 с.

Хомуленко, І.О. Реабілітація пацієнток після лапароскопічного лікування ендометріозу яєчників : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / І.О.Хомуленко. – К. : МОЗ України Київська мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, 2003. – 19 с.

Швець, В.Ф. Оперативна лапароскопія із застосуванням Nd-YAG-лазера, електро- та кріохірургії в лікуванні кломіфен-резистентних хворих з полікістозом яєчників : Автореферат… к. медичних наук, спец. 14.01.01 – акушерство та гінекологія /В.Ф.Швець. – Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 2000. – 18 с.

Шевченко, О.І. Прогнозування та профілактика гнійно-септичних ускладнень оперативної лапароскопії в гінекології : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.01 – акушерство та гінекологія / О.І.Шевченко. – Одеса : МОЗ України Одеський держ. мед. ун-т, 2005. – 20 с.

Юсеф, Сулейман Мох’Д Хаж Сулейман Лапароскопічна нефропексія з використанням проленової сітки : Автореферат… к. медичних наук, спец.: 14.01.06 – урологія /Юсеф Сулейман Мох’Д Хаж Сулейман. – К. : ДУ «Ін-т урології» АМН України, 2009. -20 с.

Веб - сайти Інтернет

Сайт "Ендоскопія". Сучасні методи ендоскопічної діагностики і лікування.

Сайт "Ендохірургія. Методики ендохірургії, лапароскопії. Спеціалізована література. Навчальні центри з малоінвазивної хірургії.

Інтернет- журнал «Вестник эндоскопии»

Методичні рекомендації

Накази і нормативні документи з организації работи ендоскопічної служби

Асоціації ендоскопістів

Зміст

1. Передмова…………………………………………..3

2.Ендовідеохіргія в системі дисциплін вищої

медичної освіти………………………………………4

3.Бронхоскопія………………………………………..5

4.Ендоскопія…………………………………………..6

5.Інструментальні методи дослідження…………….13

6.Малоінвазивні методи лікування………………… 16

7.Лапароскопія………………………………………..19

8.Веб-сайти Інтернет…………………………………30

Види медичної ендоскопії

 • Езофагогастродуоденоскопія;

 • Колоноскопія;

 • Ректороманоскопія;

 • Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія;

 • Риноскопія ;

 • Ларингоскопія;

 • Бронхоскопія;

 • Цистоскопія;

 • Кольпоскопія;

 • Гістероскопія;

 • Фаллоскопія;

 • Амниоскопія;

 • Фетоскопія;

 • Лапароскопія

 • Торакоскопія;

 • Медіастиноскопія;

 • Артроскопія.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті (2)

  Документ
  Вчення І.П Павлова – це величезне досягнення вітчизняної науки, яке створило нову епоху в біології, медицині і психології. Разом з тим воно має величезне значення для педагогіки, філософії, мовознавства й інших галузей науки.
 2. Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті

  Документ
  Організаційно-методичні аспекти доказової медицини: рекомендаційний список. - Суми: СумДУ. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2007. – 12 с.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 5. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (15)

  Документ
  Винаходи та інновації. Винахідники України / Ред. кол.: Б.М. Малиновський, В.І. Шепель, А.М. Ферчук та ін. – К.: ВЦ "Логос Україна", 2010. – 168 с.

Другие похожие документы..