Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Цели программы могут быть условно разделены на общие (напрямую не затрагивающие проблему употребления ПАВ) и спе­цифические (напрямую связанные с воп...полностью>>
'Документ'
7 353,9 73,7 178,4 050 00 Гуманитарные ...полностью>>
'Конкурс'
Это произошло в один и тот же час сразу на огромном пространстве нашей западной границы: от Баренцева до Чёрного моря. Фашистская Германия вероломно,...полностью>>
'Документ'
Во все времена люди смутно догадывались о суще­ствовании неких сил, управляющих судьбой человека. Благоговейный страх перед неизвестностью всегда слу...полностью>>

Державна комісія з цінних паперів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

24.01.2008 м. Київ № 50

Про затвердження Змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10. 2006 № 999

Відповідно до абзаців другого, восьмого та десятого статті 3 та пунктів 5, 13 і 16 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, статей 6, 14 та 17 Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, з метою вдосконалення вимог до здійснення депозитарної діяльності та запобігання порушенням законодавства при обслуговуванні обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Зміни до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1238/13112 (додаються).

2. Рішення набирає чинності через 30 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:

подання на державну реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції України;

публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії В.Петренка.

Голова Комісії А.Балюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

24.01.2008 № 50

Зміни до Положення про депозитарну діяльність

1. У пункті 1 розділу І:

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«керуючий рахунком у цінних паперах (далі - керуючий рахунком) – статус, який у зберігача набуває особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або в депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або суб`єкт управління об`єктами державної власності, який відповідно до законодавства виконує функції з управління цінними паперами, що є об`єктами державної власності»;

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

«свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів - документ депозитарного обліку, який видається реєстроутримувачем депозитарній установі та є підтвердженням внесення до системи реєстру інформації про цінні папери, знерухомлені в депозитарній установі як номінального утримувача для їх подальшого обліку та обігу у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах їх власників у системах депозитарного обліку зберігачів і у разі знерухомлення цінних паперів у депозитарії – на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії»;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

«уповноважена особа – особа, якій депонентом на підставі визначеного законодавством правочину надані певні повноваження щодо здійснення окремих дій за його рахунком у цінних паперах».

2. У розділі ІV:

у пункті 3 слова «на пред`явника» виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. На письмову вимогу (розпорядження) депонента зберігач зобов`язаний здійснити переведення в документарну форму знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі, які обліковуються на рахунку в цінних паперах цього депонента, за винятком вимоги про переведення в документарну форму знерухомлених цінних паперів:

на пред`явника, що обтяжені зобов`язаннями;

у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених судовим рішенням, та у випадках виявлення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів більш ніж одним реєстроутримувачем.

У всіх інших випадках у разі обтяження зобов’язаннями знерухомлених іменних цінних паперів при їх переведенні в документарну форму має бути забезпечено проведення в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента операції їх блокування на особовому рахунку власника на підставі наданих реєстроутримувачу копій документів, які свідчать про таке обтяження».

3. У розділі V:

3.1. У пункті 3 глави 1:

абзаци перший та другий підпункту 3.1 замінити одним абзацом такого змісту:

«3.1. У одного зберігача власник цінних паперів може відкрити тільки один рахунок у цінних паперах».

У зв`язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім;

У підпункті 3.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Власник має право розділити повноваження по управлінню рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунків. Різним керуючим рахунком не можуть делегуватися однакові повноваження. При цьому за певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком»;

абзаци третій – п`ятий підпункту 3.3.1 викласти в такій редакції:

«оригінал(ли) або належним чином засвідчена(ні) копія(ії) документа(тів), що підтверджує(ють) повноваження керуючого рахунком;

копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), якщо керуючим рахунком є відповідно торговець цінними паперами або компанія з управління активами;

документи, перелічені підпунктом 3.6 цього пункту, якщо керуючий рахунком є юридичною особою - резидентом, або підпунктом 3.8 цього пункту, якщо керуючий рахунком є юридичною особою – нерезидентом, або підпунктом 3.7 цього пункту, якщо керуючий рахунком є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах»;

підпункт 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Власник цінних паперів, який не призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у цінних паперах самостійно чи через надання певних повноважень на здійснення окремих дій іншій особі (уповноважена особа) шляхом укладання відповідного правочину згідно з законодавством України. Уповноважена особа повинна надати зберігачу такі документи:

анкету уповноваженої особи, якщо надані їй повноваження пов`язані з виконанням зберігачем більше однієї депозитарної операції;

оригінал(ли) або належним чином завірена(ні) копія(ії) документа(тів), що підтверджує(ють) її повноваження (довіреність, договір доручення, договір комісії, інші цивільно-правові договори);

копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності торгівлі цінними паперами, якщо ця особа є торговцем цінними паперами;

документи, перелічені підпунктом 3.7 цього пункту, якщо ця особа є юридичною особою - резидентом, або підпунктом 3.9 цього пункту, якщо ця особа є юридичною особою – нерезидентом, або підпунктом 3.8 цього пункту, якщо ця особа є фізичною особою, за винятком заяви на відкриття рахунку в цінних паперах і анкети рахунку в цінних паперах»;

доповнити пункт новим підпунктом 3.6 такого змісту:

«3.6. Для обліку та зберігання цінних паперів, що є об`єктами державної власності, рахунок у цінних паперах у зберігача відкривається на ім`я держави. Керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб`єкт управління об`єктами державної власності, який відповідно до законодавства виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі – суб`єкт управління).

Для відкриття рахунку в цінних паперах на ім`я держави суб`єкт управління подає зберігачу:

заяву на відкриття рахунку в цінних паперах;

анкету рахунку у цінних паперах;

копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб`єкта управління;

документи щодо суб`єкта управління, передбачені в абзацах четвертому – десятому підпункту 3.6 цього пункту, якщо суб`єктом управління є юридична особа, або передбачені в абзацах четвертому – шостому підпункту 3.7 цього пункту, якщо суб`єктом управління є фізична особа».

У зв`язку з цим підпункти 3.6 – 3.19 уважати відповідно підпунктами 3.7 – 3.20 з відповідною зміною нумерації підпунктів. У тексті Положення посилання на підпункти 3.6 – 3.19 уважати відповідно посиланнями на підпункти 3.7 – 3.20;

підпункт 3.11 викласти в такій редакції:

«3.11. Для обліку цінних паперів, у відношенні яких здійснюється управління за договором про управління цінними паперами (далі – договір про управління), відкрити у зберігача рахунок у цінних паперах юридичній або фізичній особі, що є установником управління, може управитель, з яким укладений цей договір.

Управитель у відношенні цінних паперів, переданих йому в управління, протягом дії договору про управління є керуючим рахунком установника управління. Протягом дії цього договору чи до отримання від установника управління письмового розпорядження про припинення (відміну) усіх або певних повноважень управителя всі операції щодо переданих в управління цінних паперів здійснюються зберігачем виключно за розпорядженнями керуючого рахунком – управителя»;

абзац тринадцятий підпункту 3.19 викласти в такій редакції:

«копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (для емітентів інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів - компаній з управління активами), засвідчену компанією з управління активами»;

підпункт 3.20 викласти в такій редакції:

«3.20. Керуючим рахунком у цінних паперах емітента – корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки та компанія з управління активами, з якою цим фондом укладений договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.

У разі призначення емітентом керуючого рахунком депозитарію повинні бути надані документи, визначені підпунктом 3.3.1 цього пункту. Емітент має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунків. Різним керуючим рахунком не можуть делегуватися однакові повноваження. При цьому за певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.

Повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента) визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі андеррайтингу, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.

Керуючий рахунком повинен мати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) або діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу чи брокерської діяльності»;

доповнити пункт підпунктом 3.21 такого змісту:

«3.21. Для обслуговування договорів щодо цінних паперів, які укладаються на організаторах торгівлі, зберігачі відповідно до умов та вимог, встановлених Положенням про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за № 1198/13072, можуть відкривати транзитні рахунки - узагальнені рахунки зберігача, які відкриваються окремо за кожним торговцем цінними паперами (учасником організатора торгівлі), а при укладанні зберігачем депозитарних договорів з декількома депозитаріями - і окремо за кожним депозитарієм».

3.2. Абзаци п`ятий – шостий пункту 4 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

«Якщо в анкеті рахунку в цінних паперах змінюється інформація про розпорядника рахунку в цінних паперах, до письмового розпорядження щодо внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах додається:

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи резидента - картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджена керівником юридичної особи;

якщо розпорядник рахунку є представником юридичної особи - нерезидента - картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально;

якщо розпорядником рахунку виступає фізична особа як представник депонента або депонент - фізична особа – картка із зразком підпису цього розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально».

3.3. У главі 2:

у пункті 1:

перше речення абзацу другого доповнити словами «чи уповноважених ними осіб»;

абзац четвертий після слова зі знаком «зберігачами -» доповнити словами «у порядку, визначеному абзацом другим цього пункту, або»;

доповнити абзацом п`ятим такого змісту:

«Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента – нового власника з моменту зарахування цих цінних паперів на його рахунок у цінних паперах у зберігача. Не допускається зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депонента – нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента – попереднього власника у зберігача»;

в абзаці другому пункту 8 слова «паперового документа та/ або в електронному вигляді у формі, яка доступна тільки для читання та виключає можливість унесення будь-яких змін» замінити словами «паперового та/ або електронного документа»;

пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:

«Підставою для відмови депозитарною установою в узятті до виконання розпорядження може бути, зокрема:

розпорядження не відповідає вимогам законодавства щодо його складання та внутрішнім документам депозитарної установи;

у розпорядженні кількість цінних паперів, яка призначена для поставки, перевищує залишок на рахунку в цінних паперах депонента зберігача або клієнта депозитарію, скоригований на кількість цінних паперів, призначених для поставки відповідно до раніше прийнятих, але ще не виконаних розпоряджень;

у розпорядженні на поставку цінних паперів цінні папери, що призначені для поставки, обмежені в обігу і операція щодо переходу прав власності в зв’язку з цим не може бути виконана;

укладення правочину щодо переходу прав власності на цінні папери без участі торговця цінними паперами (за винятком договорів дарування, спадкування та інших, передбачених законодавством). Вказана підстава для відмови в узятті до виконання розпорядження не застосовується депозитарієм;

надання розпорядження стосовно проведення облікової депозитарної операції, що призводить до зміни кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, у період дії обмежень на здійснення операцій із зазначеними у ньому цінними паперами, накладених судовим рішенням, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення клірингу та укладання договорів купівлі - продажу цінних паперів, зазначених у розпорядженні на поставку цінних паперів».

3.4. Пункт 9 глави 3 доповнити абзацами такого змісту:

«Депозитарій протягом одного робочого дня з дати отримання від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про прийняття рішення щодо зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів певного емітента надсилає відповідні повідомлення зберігачам із зазначенням дати початку та закінчення дії накладених обмежень чи їх повторного застосування.

Депозитарій за один робочий день до дати закінчення дії вищезазначених обмежень надсилає відповідні повідомлення зберігачам».

4. У розділі VІ:

пункт 2 доповнити реченням такого змісту:

«У разі, якщо розміщення цінних паперів передбачається здійснювати на організаторі торгівлі, цей договір може передбачати проведення операцій, пов`язаних з обслуговуванням розміщення цінних паперів, на рахунках у цінних паперах у порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 1 глави 2 розділу V цього Положення»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання глобального сертифіката, оформленого після реєстрації реєструвальним органом випуску цінних паперів (за винятком отримання глобального сертифіката випуску цінних паперів ІСІ, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами) або тимчасового глобального сертифіката за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком зараховує на рахунок у цінних паперах емітента вказану в глобальному сертифікаті або тимчасовому глобальному сертифікаті кількість цінних паперів.

При депонуванні глобального сертифіката випуску цінних паперів ІСІ, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами, депозитарій:

вилучає глобальний сертифікат попереднього випуску цінних паперів із сховища, здійснює його погашення та передає до архіву депозитарію;

зараховує на рахунок у цінних паперах емітента відповідну кількість цінних паперів, що перевищує попередній випуск, або списує з рахунку в цінних паперах емітента відповідну кількість цінних паперів, на яку зменшено обсяг попереднього випуску»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Депозитарій після зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженнями емітента або керуючого його рахунком переказує сплачені відповідно до умов випуску цінні папери на рахунки в цінних паперах зберігачів у депозитарії для їх подальшого зарахування на рахунки в цінних паперах власників, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення випуску. Якщо за договором андеррайтингу до обов`язків андеррайтера віднесено забезпечення поставки цінних паперів їх першим власникам, зазначений переказ здійснюється депозитарієм виключно за розпорядженням керуючого рахунком – андеррайтера.

До кожного розпорядження про переказ цінних паперів випуску з рахунку емітента на рахунок зберігача емітент або керуючий його рахунком додає перелік осіб (депонентів цього зберігача), що придбали цінні папери даного випуску. Вказаний перелік не додається у випадку придбання цінних паперів даного випуску тільки одним депонентом цього зберігача.

У зазначеному переліку щодо кожної особи має міститися така інформація:

повне найменування – для юридичних осіб, прізвище, ім`я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності) – для фізичних осіб;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб - резидентів, країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб - нерезидентів;

паспортні дані або дані іншого документа, що посвічує особу відповідно до вимог законодавства, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів у разі наявності), місце та дата народження – для фізичних осіб;

депозитарний код рахунку в цінних паперах;

кількість цінних паперів, що підлягають зарахуванню на рахунок у цінних паперах цієї особи в зберігача.

Загальна кількість цінних паперів, що визначена в даному переліку, повинна збігатися з кількістю цінних паперів, що визначена в розпорядженні емітента про переказ цінних паперів, додатком до якого є даний перелік. Розбіжність між кількістю цінних паперів, що визначена в переліку, та кількістю цінних паперів, що визначена в розпорядженні емітента про переказ цінних паперів, є підставою для відмови депозитарію у проведенні цієї операції.

Якщо розміщення цінних паперів відбувалося на організаторі торгівлі, депозитарій після зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах емітента може здійснювати переказ цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах зберігачів у депозитарії для їх подальшого зарахування на рахунки в цінних паперах власників, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення випуску, на підставі відомості сквитованих розпоряджень, що надходить від організатора торгівлі та складена відповідно до договорів, укладених в установленому законодавством порядку.

Цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають блокуватися на рахунках клієнтів, депонентів до дня початку обігу цінних паперів даного випуску відповідно до законодавства.

У разі розміщення випуску сертифікатів ФОН депозитарій після зарахування цінних паперів випуску на рахунок у цінних паперах емітента за розпорядженням емітента може переказати всі сертифікати ФОН випуску на рахунок в цінних паперах зберігача, обраного емітентом, без надання емітентом переліку власників. Зберігач, обраний емітентом сертифікатів ФОН, після укладання власником договору про придбання сертифікатів ФОН та сплати коштів за них за розпорядженням власника чи уповноваженої ним особи зараховує сертифікати ФОН на його рахунок у цінних паперах. Зберігач після завершення розміщення та зарахування випуску сертифікатів ФОН на рахунки в цінних паперах їх власників у своїй системі депозитарного обліку зобов’язаний надати депозитарію необхідну відповідно до внутрішніх документів депозитарію та законів України інформацію для відповідного відображення проведеного розміщення в системі депозитарного обліку депозитарію»;

абзац третій пункту 7 після слова «депонента» доповнити словами «або уповноваженої ним особи»;

абзац перший пункту 10 перед словом «переоформлює» доповнити словами «за винятком свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів ІСІ».

5. Підпункт 3.2 пункту 3 розділу VІІ викласти в такій редакції:

«3.2. Якщо зміна номінальної вартості цінних паперів певного випуску не супроводжується зміною кількості цінних паперів у випуску і пов`язана із збільшенням (зменшенням) статутного капіталу емітента, то депозитарій вносить відповідні зміни до даних системи депозитарного обліку щодо випуску цінних паперів та направляє всім зберігачам, на рахунках яких в депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, відповідне інформаційне повідомлення, вилучає зі сховища та переміщує до архіву старий глобальний сертифікат».

6. У розділі VІІІ:

6.1. У пункті 1:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: «До розпоряджень на складання зведеного облікового реєстру та облікового реєстру, наданих реєстраторами, додаються копії документів (або витяги з них), які підтверджують наявність підстав для складання зведеного облікового та облікового реєстру власників цінних паперів»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Якщо дата обліку передбачає майбутню дату, то термін надання розпорядження на складання зведеного облікового та облікового реєстру повинен бути не менше 3 робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися даний реєстр. При необхідності складання зведеного облікового та облікового реєстру на минулу дату депозитарна установа здійснює надання зведеного облікового та облікового реєстру протягом 3 робочих днів від дати отримання розпорядження».

6.2. У першому реченні абзацу другого пункту 2 слова «в електронній та/ або паперовій формах» замінити словами «у вигляді паперового та/ або електронного документа».

6.3. Абзац другий підпункту 6.3 пункту 6 викласти в такій редакції:

«Електронний документообіг між реєстроутримувачем і депозитарною установою, яка зареєстрована в системі реєстру цього реєстроутримувача як номінальний утримувач, у тому числі процедура передання складеного у формі електронного документа облікового та зведеного облікового реєстру здійснюється у порядку, передбаченому Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис»».

7. У розділі IX:

7.1. У пункті 1:

підпункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Порядок відкриття в системі реєстру власників іменних цінних паперів, що знерухомлюються, особового рахунку номінального утримувача, внесення на нього інформації про знерухомлені цінні папери та перелік необхідних для проведення відповідних операцій в системі реєстру документів визначаються нормативно-правовими актами щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів»;

у підпункті 1.3:

абзац третій викласти в такій редакції:

«при знерухомленні документарних іменних цінних паперів – унесення в систему реєстру власників іменних цінних паперів відповідного емітента на особовий рахунок депозитарної установи як номінального утримувача інформації про знерухомлені цінні папери»;

доповнити підпункт абзацом шостим такого змісту:

«у разі знерухомлення іменних цінних паперів, які у відповідній системі реєстру власників іменних цінних паперів були заблоковані у зв`язку з обтяженням їх зобов`язаннями, зазначені цінні папери блокуються на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, а також у разі визначення депозитарію як місця зберігання цінних паперів - на рахунку в цінних паперах зберігача в депозитарії».

У зв’язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

у підпункті 1.4:

у абзаці четвертому слова «не відповідає» замінити на слово «менше»;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

«ініціювання знерухомлення цінних паперів відбувається у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених судовим рішенням, та у випадках виявлення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів більш ніж одним реєстроутримувачем».

7.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Зберігач за розпорядженням депонента може здійснити операцію переміщення знерухомлених у нього цінних паперів на зберігання до депозитарію, надавши відповідне розпорядження депозитарію.

При переміщенні знерухомлених цінних паперів за формою випуску на пред'явника, розміщених у документарній формі, разом з розпорядженням депозитарію подаються відповідні сертифікати цінних паперів.

При переміщенні знерухомлених іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, одночасно з розпорядженням депозитарію зберігач подає реєстроутримувачу пакет документів, визначений нормативно-правовим актом щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Депозитарій у свою чергу подає реєстроутримувачу (у разі наявності) документ, що підтверджує наявність на особовому рахунку номінального утримувача - депозитарію в системі реєстру власників іменних цінних паперів інформації про відповідну кількість знерухомлених у нього цінних паперів».

7.3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Зберігач за розпорядженням депонента може здійснити операцію переміщення знерухомлених у депозитарії цінних паперів на зберігання до себе, надавши відповідне розпорядження депозитарію.

При переміщенні знерухомлених іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, одночасно з розпорядженням до депозитарію зберігач подає реєстроутримувачу (у разі наявності) документ, що підтверджує наявність на особовому рахунку номінального утримувача - зберігача в системі реєстру власників іменних цінних паперів інформації про відповідну кількість знерухомлених у нього цінних паперів. Депозитарій в свою чергу подає реєстроутримувачу пакет документів, визначений нормативно-правовим актом щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів».

7.4. Абзац перший пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

«5. При знерухомленні іменних цінних паперів, розміщенних у документарній формі, зберігач повинен не пізніше трьох робочих днів від дати отримання ним від депонента розпорядження на знерухомлення надати:

реєстроутримувачу - сертифікати іменних цінних паперів та необхідні документи, визначені нормативно-правовим актом щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

депозитарію - розпорядження про знерухомлення, якщо місцем зберігання визначений депозитарій.

Якщо місцем зберігання визначений депозитарій, він не пізніше трьох робочих днів від дати отримання ним від зберігача розпорядження про знерухомлення подає реєстроутримувачу (у разі наявності) документ, що підтверджує наявність на особовому рахунку номінального утримувача - депозитарію в системі реєстру власників іменних цінних паперів інформації про відповідну кількість знерухомлених у нього цінних паперів».

У зв’язку з цим абзаці другий – п`ятий уважати відповідно абзацами п`ятим – восьмим.

7.5. Пункт 6 доповнити п`ятьма абзацами такого змісту:

«У разі знерухомлення іменних цінних паперів, які у відповідній системі реєстру власників іменних цінних паперів були заблоковані у зв`язку з обтяженням їх зобов`язаннями:

1) якщо місцем зберігання цінних паперів визначений зберігач, він блокує зазначені цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента на підставі отриманих від реєстроутримувача копій документів, які свідчать про таке обтяження;

2) якщо місцем зберігання цінних паперів визначений депозитарій:

депозитарій блокує зазначені цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта на підставі отриманих від реєстроутримувача копій документів, які свідчать про таке обтяження;

зберігач блокує зазначені цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента на підставі відповідного розпорядження депозитарію та переданих йому депозитарієм копій документів, які свідчать про таке обтяження».

7.6. Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Цінні папери, розміщені в документарній формі існування, які зараховані на рахунок у цінних паперах їх власника у зберігача, вважаються знерухомленими та з цього моменту знаходяться в обігу як цінні папери бездокументарної форми існування у вигляді облікових записів на рахунках у цінних паперах їх власників у зберігачів та у разі їх знерухомлення у депозитарії - на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії.

Власник знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований як випуск цінних паперів документарної форми існування, має право перевести їх у документарну форму існування із дотриманням вимог розділу Х цього Положення».

8. У розділі Х:

8.1. У пункті 7:

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Зберігач, який здійснює матеріалізацію іменних цінних паперів, що знерухомлені в депозитарії, повинен оформити та передати до депозитарію розпорядження про матеріалізацію на ім'я власника іменних цінних паперів не пізніше трьох робочих днів від дати отримання розпорядження про матеріалізацію від власника»;

підпункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Зберігач і депозитарій, якщо іменні цінні папери знерухомлені в депозитарії, повинні надати реєстроутримувачу відповідно до своєї компетенції необхідні для проведення матеріалізації документи не пізніше трьох робочих днів від дати отримання відповідного розпорядження про матеріалізацію».

абзац другий підпункту 7.2 викласти в такій редакції:

«свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів, яке містить інформацію про загальну кількість іменних цінних паперів певного випуску, що залишилися знерухомленими у номінального утримувача, або виписку з його особового рахунку номінального утримувача, якщо у номінального утримувача не залишилося знерухомлених іменних цінних паперів»;

підпункт 7.3 викласти в такій редакції:

«7.3. Списання іменних цінних паперів з рахунку в цінних паперах зберігача (якщо цінні папери були знерухомлені в депозитарії) здійснюється депозитарієм у строк не більше одного робочого дня з дати отримання свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, яке містить інформацію про загальну кількість іменних цінних паперів, що залишилися знерухомленими у номінального утримувача, або виписки з особового рахунку номінального утримувача, якщо у номінального утримувача не залишилося знерухомлених іменних цінних паперів»;

абзац другий підпункту 7.4 викласти в такій редакції:

«отримання свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, яке містить інформацію про загальну кількість іменних цінних паперів, що залишилися знерухомленими у номінального утримувача, або виписки з особового рахунку номінального утримувача - якщо цінні папери були знерухомлені в зберігача».

8.2. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

«ініціювання матеріалізації цінних паперів відбувається у період дії обмежень на здійснення операцій з цими цінними паперами, накладених судовим рішенням, та у випадках виявлення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів більш ніж одним реєстроутримувачем».

Директор департаменту методології

регулювання ринку цінних паперів О.ТарасенкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (3)

  Документ
  Про схвалення проекту рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.
 2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (2)

  Документ
  На виконання пункту 1.1 Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.
 3. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (8)

  Документ
  У департаменті корпоративних відносин центрального апарату Комісії згідно з вимогами нормативних документів зареєстровано випуски цінних паперів таким АТ, відомості за якими раніше не надавались.
 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (9)

  Документ
  У департаменті корпоративних відносин центрального апарату Комісії згідно з вимогами нормативних документів зареєстровано випуски акцій таким АТ (з 17.
 5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (7)

  Документ
  У департаменті корпоративних відносин центрального апарату Комісії згідно з вимогами нормативних документів зареєстровано випуски акцій таким АТ (з 30.

Другие похожие документы..