Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Страны Союза, воодушевленные одинаковым желанием охранять настолько эффективно и единообразно, насколько это возможно, права авторов на их литературны...полностью>>
'Лекции'
Если устанавливается две ОС (Linux и Windows), то первой всегда устанавливается Windows, затем устанавливается Linux. При переустановке Windows нужно ...полностью>>
'Сочинение'
«Начала Натуральной Философии» Ньютона составляют незыблемое основание Механики, Теоретической Астрономии и Физики. Лагранж назвал это сочинение «вел...полностью>>
'Документ'
Теряева Татьяна Евгеньевна – учитель высшей квалификационной категории, имеющий педагогический стаж – 21 год, стаж работы в данной школе – 21 год. Та...полностью>>

Програм а (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До 50-річчя

Тернопільського національного

економічного університету

П Р О Г Р А М А

загальноуніверситетської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів та здобувачів наукового ступеня ТНЕУ «Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ»

14 квітня 2011 року

Тернопіль

ТНЕУ

2011

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Презентація результатів виконання фундаментальних наукових дос-ліджень з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук та прикладних наукових розробок з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, а також обговорення проблем розбудови державності України, стратегії розвитку та структурно-інноваційної перебудови української економіки в умовах проведення системних реформ, залучення до наукової роботи обдарованої молоді, розробка наукових рекомендацій для підприємств (організацій), органів виконавчої влади.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

– Проблеми інституційних перетворень та удосконалення інституційної бази управління

– Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ

– Розвиток кредитної системи України в умовах світової економічної кризи

– Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні

– Проблеми міжнародної економіки та міжнародного менеджменту в умовах глобалізаційних процесів

– Удосконалення економічного механізму в агропромисловому комплексі при різних формах власності

– Прогнозування та моделювання економічних процесів на макро- і мікрорівнях

– Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи

– Перспективні інформаційні технології, комп’ютерні системи та мережі, бази даних і знань на основі інтелектуальних систем

– Гуманітарне і вітакультурне осмислення українського соціуму: минуле, сучасне, майбутнє

– Комунікативні методи викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах економічного профілю

– Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання шляхом впровадження інноваційних методик

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 14 КВІТНЯ 2011 РОКУ

900 – 925реєстрація учасників пленарного засідання.

930 – 1300пленарне засідання (перший корпус, актовий зал).

1430 – 1800 секційні засідання (у наданих аудиторіях).

Регламент роботи конференції

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв.

Виступи на секційних засіданнях – до 10 хв.

Наукові повідомлення – до 5 хв.

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

наукової конференції професорсько-викладацького складу

Голова оргкомітету:

Юрій С. І., д.е.н., професор, ректор Тернопільського національного економічного університету.

Заступник голови оргкомітету:

Задорожний З.-М. В., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету.

Члени оргкомітету:

Іващук О. Т., к.е.н., доцент, декан ФДПМП;

Розум Р. І., к.т.н., заступник декана з НР ФАЕМ;

Гаврилюк-Єнсен Л. В., к.е.н., доцент, декан УНФМЕМ;

Гайда Ю. І., к.с/г.н., доцент, декан УНЕФ;

Галапуп Н. Д., к.е.н., заступник декана з НР ФББ;

Шевченко А. А., к.е.н., старший викладач, заступник декана з НР ФМБМ;

Мельник Н. Г., к.е.н., доцент, заступник декана з НР ФОА;

Михайлюк В. І., викладач, заступник декана з НР ЮФ;

Дем’янюк О. Б., к.е.н., доцент, заступник декана з НР ФФ;

Хопчан М. І., к.е.н., доцент, заступник декана з НР ФЕУ;

Овсянюк-Бердадіна О. Ф., к.е.н., ст. викладач, заступник декана з НР по роботі з молодими вченими та студентами ФЕУ;

Шевчук Р. П., к.т.н., доцент, заступник декана з НР ФКІТ;

Погріщук Б. В., д.е.н., доцент, директор Вінницького інституту економіки;

Чорний Р. С., к.е.н., доцент, декан Нововолинського факультету;

Островерхов В. М., к.е.н., доцент, в.о. директора Івано-Франківського інституту менеджменту;

Дем’янчук С. П., к.пед.н., доцент, директор Чортківського інституту під-приємництва та бізнесу;

Монастирський Г. Л., к.е.н., доцент, голова Ради молодих вчених;

Чорний М. П., к.е.н., доцент, начальник навчального управління;

Письменний В. І., начальник науково-дослідної частини;

Васильків О. В., начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю;

Французов В. С., в. о. директора видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка ТНЕУ»;

Банадига І. Ф., економіст І категорії групи аналізу та науково-технічної інформації науково-дослідної частини.

Пленарне засідання

14 квітня 2011 року – 930 – 1300 (актовий зал)

Головуючий

Задорожний З.-М. В., д. е. н., професор, проректор з наукової роботи ТНЕУ.

Вітальне слово

Юрій С. І., д. е. н., професор, ректор ТНЕУ.

Задорожний З.-М. В., д. е. н., професор, проректор з наукової роботи ТНЕУ.

Представники місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Доповіді:

Методологічний профіль наукової школи четвертого покоління.

Фурман А.В., д. психолог. н., професор, завідувач кафедри соціальної роботи.

Міжнародна інформаційна діяльність української держави 1917–1923 рр.

Дацків І.Б., д.і.н., доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства.

Стратегічні орієнтири розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки держави

Мартинюк В.П., к.е.н., доцент, докторант кафедри податків і фіскальної політики.

Доктрина управління довгостроковим розвитком національної економіки.

Желюк Т.Л., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

«Пенсійна криза» в контексті концепції демографічних переходів: українська специфіка.

Длугопольський О.В., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

президія конференції

Юрій Сергій Ілліч, д. е. н., професор, ректор ТНЕУ, завідувач кафедри міжнародних фінансів, керівник наукової школи «Фінанси, грошовий обіг і кредит»;

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, д. е. н., професор, проректор з наукової роботи,завідувач кафедри обліку у виробничій сфері;

Вихрущ Анатолій Володимировмч, д. пед. н., професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін, керівник наукової школи «Психологія та педагогіка»;

Гуцайлюк Зеновій Володимирови., д. е. н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу і статистики, керівник наукової школи «Облік, аналіз та аудит»;

Дивак Микола Петрович, д. т. н., професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, завідувач кафедри комп’ютерних наук, керівник наукової школи «Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій»;

Дудар Тарас Григорович, д. е. н., професор, завідувач кафедри аграрного менеджменту та права, керівник наукової школи «Економіка сільського господарства і АПК»;

Дусановський Степан Львович, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, організації і планування в АПК, керівник наукової школи «Економіка сільського господарства і АПК»;

Мельник Алла Федорівна, д. е. н.,професор, завідувач кафедри державного і муніципального управління; керівник наукової школи «Організація управління і регулювання економікою на макро- і мезорівнях»;

Николайчук Ярослав Миколайович, д. т. н., професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, керівник наукової школи «Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій»;

Савельєв Євген Васильович, д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, керівник наукової школи «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;

Сохацька Олена Миколаївна, д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового інжинірингу керівник наукової школи «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;

Саченко Анатолій Олексійович, д. т. н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем та управління, керівник наукової школи «Інформаційні та комунікаційні технології на базі методів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і процесорів, теоретико-числових перетворень та онтологій»;

Пушкар Михайло Семенович, д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту, ревізії і контролінгу, керівник наукової школи «Облік, аналіз та аудит»;

Шкарабан Степан Іванович, д. е. н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу, керівник наукової школи «Облік, аналіз та аудит»;

Фаріон Іван Дем’янович, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в бюджетній та соціальній сфері, керівник наукової школи «Облік, аналіз та аудит»;

Фурман Анатолій Васильович, д.психол.н., професор, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти, керівник наукової школи «Психологія та педагогіка».

робота секцій

14 квітня 2011 р. – початок о 1430

Тематика наукових доповідей і повідомлень.

Секція № 1

Проблеми інституційних перетворень та удосконалення
інституційної бази управління

Підсекція № 1 (ауд. 3405)

Проблеми інституційних перетворень та удосконалення
інституційної бази управління на макро- і мезорівнях

Керівник: Качан Євген Петрович, к.е.н., професор завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Секретар: Пушкар Зоряна Михайлівна, к.г.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Доповіді:

Структурні трансформації національної економіки як чинник модернізації державного управління.

Мельник А. Ф., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного і муніципального управління.

Пріоритетні напрямки реформування економіки депресивного регіону.

Качан Є. П., к.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Трансформація структури національної економіки під впливом базових ринкових, владних та громадських інститутів.

Васіна А. Ю., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Сучасні підходи до визначення територіальної диференції рівня розвитку регіонів.

Дудкіна О. П., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Методологічні підходи до оцінювання структурних зрушень в системі економічної динаміки.

Желюк Т. Л., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Інформаційне забезпечення діяльності організації: інформаційні потреби та джерела їх задоволення.

Августин Р. Р., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Структурні трансформації в національній економіці та соціальна політика: проблема адекватності.

Жуковська А. Ю., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Адміністрування діяльності організацій в питаннях забезпечення соціальної безпеки їх персоналу.

Кривокульська Н. М., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Адміністрування діяльності персоналу в контексті підвищення його професіоналізму.

Круп’як Л. Б., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Концептуальні засади формування місцевої економічної політики.

Монастирський Г. Л., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Сучасні концепції управління якістю в організації.

Попович Т. М., к.е.н., доцент кафедри державного і муніципального управління.

Пенсійна реформа через призму демографічного розвитку.

Шушпанов Д. Г., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Формування трудового потенціалу Тернопільської області: демографічні аспекти.

Баб’як Г. П., к.г.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Гендерні особливості ринку праці регіону.

Дяків О. П., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Зарубіжний досвід оплати праці за грейдами.

Запорожан Л. П., к.г.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Інноваційні конфлікти на підприємстві: суть, причини та наслідки.

Цісецький О. Є., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Аудит персоналу, як форма діагностичного обстеження.

Слівінська Н. М., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Оцінка соціальної ефективності професійного навчання персоналу.

Марцінковська О. Б., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Особливості конфліктів в освітніх закладах.

Пушкар З. М., к.г.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Зайнятість у неформальному секторі економіки: особливості розвитку в сучасних умовах.

Файфура В. В., к.е.н., доцент викладач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Тенденції розвитку поселень Тернопільської області.

Ткач Д. В., к.г.н., доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Особливості реалізації антициклічної політики в Україні 2005–2010 рр.

Вербінський М. М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Нерівність доходів і економічне зростання: теорії та реалії в Україні.

Вергелес Т. І., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні.

Заклекта О. І., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Методологічні основи сучасної економічної політики.

Ковальчук В. М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Структурна перебудова економіки України: механізми регулювання структурних трансформацій.

Кальмук О. В., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Проблема зайнятості і криз у світлі монетаризму.

Сарай М. І., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Боргове навантаження на національну економіку і боргова криза.

Фаріон М. М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Розвиток внутрішнього ринку України як умова стабільного економічного зростання.

Чирак М. В., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Регіональні особливості людського розвитку в Україні.

Шушпанов П. Г., к.е.н., ст. викладач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Рівень життя населення як сутність збалансованості соціально-економічного розвитку.

Штокало Я. Ю., к.г.н., ст. викладач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Впровадження елементів корпоративної культури в діяльність організації.

Велещук С. С., к.е.н., викладач кафедри державного і муніципального управління.

Проблеми відтворення людського потенціалу в Україні та їхній вплив на інтелектуалізацію праці.

Сем'янчук П. М., к.е.н., викладач кафедри економічної теорії.

Трансформація ролі держави в умовах «нової економіки».

Гвоздецький І. О., викладач кафедри економічної теорії.

Перспективи розвитку підприємництва в сфері ЖКГ.

Апостолюк О. З., викладач кафедри державного і муніципального управління.

Інформаційне забезпечення регулювання державного сектору економіки.

Богач Ю. А., викладач кафедри державного і муніципального управління.

Концептуальні підходи щодо запровадження обов’язкового державного медичного страхування з метою збереження трудового потенціалу.

Коцур А. С., к.е.н., викладач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Напрямки модернізації соціально-трудових відносин.

Прохоровська С. А., викладач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Мотивація оплати праці в промисловості.

Коцелко С. М., викладач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Показники, які характеризують компетентність персоналу в сучасних закладах освіти .

Бакуліна Н. М., викладач кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Зміна функцій давньоосвоєного аграрного регіону в умовах трансформації суспільства.

Ткач І. Д., аспірант кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Сектор домогосподарств у системі національної економіки.

Котис Н. В., аспірант кафедри державного і муніципального управління.

Програми соціально-економічного розвитку як механізм підвищення якості життя населення.

Постніков В. С., аспірант кафедри державного і муніципального управління.

Корекція галузевої структури національної економіки на основі критеріїв ефективності ресурсоспоживання.

Чикало І. В., аспірант кафедри державного і муніципального управління.

Сучасні фактори і тенденції у сфері протікання циклічних процесів.

Ковальчук І. Б., аспірант кафедри економічної теорії.

Підсекція № 2 (ауд. 3309)

Проблеми економіки та менеджменту підприємств і організацій

Керівник: Тарнавська Наталя Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Секретар: Микитюк Петро Петрович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Доповіді:

Формування системи управління підприємством на основі бенчмаркінгу.

Гринчуцький В. І., д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Роль наддержавних інституцій у регулюванні глобального конкурентного середовища: перспективи для України.

Тарнавська Н. П., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Сучасний стан та перспективи розвитку хлібопекарної промисловості України.

Навольська Н. В., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Дослідження чинників зовнішнього середовища, як необхідна умова розвитку підприємств.

Берницька Д. І., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Проблеми формування внутрішніх цін на підприємстві.

Сарай Н. І., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Необхідність і підходи до управління витратами в ринковій економіці.

Хопчан М. І., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Антикризова програма підприємства: теоретичні і прикладні аспекти.

Ляхович Л. А., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Роль іноземних інвестицій у забезпеченні експертного потенціалу підприємств харчової промисловості.

Куц Л. Л., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Факторний підхід до формування стратегії зниження витрат.

Костецька Н. І., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Оцінка ефективності реалізації потенціалу нематеріальних ресурсів підприємств.

Колесніков А. П., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Маркетингова стратегія, її роль в розвитку підприємства.

Бойчик І. М., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Адміністрування процесів функціонування підприємств та інституційні пастки.

Вашків О. П., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Проблеми та перспективи розвитку молокопереробної галузі.

Грубяк С. В., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Дослідження проблем відтворення трудового потенціалу підприємства.

Стец І. І., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Проблеми промислових підприємств в період невизначеності зовнішнього середовища.

Насінник В. З., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Організаційно-методичний механізм запобігання банкрутства підприємства.

Тимош І. М., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Якість медичних послуг, як інструмент реформування системи охорони здоров’я України.

Мачуга Н. З., к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Управління інвестиційно-інноваційними проектами на підприємствах з будівництва об’єктів та впровадження нових технологій.

Микитюк П. П., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Управління корпоративною власністю акціонерного товариства.

Черничинець С. П., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Економічні аспекти планування продуктивності праці в організаціях.

Скочиляс С. М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Тенденції розвитку міжнародної логістики.

Сивак Р. Б., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Консалтингові технології: тенденції розвитку та проблематика застосування.

Овсянюк-Бердадіна О. Ф., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Логістичні підходи до організації розподілу фінансових і матеріальних ресурсів у системі державних закупівель.

Смиричинський В. В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Практика оцінювання економічної ефективності інвестиційно-інноваційних проектів.

Язлюк Б. О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та інноваційного під-приємництва.

Стратегія конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у посткризовому періоді.

Березюк Р. М., к..е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Теоретичні підходи функціонування мікрологістичної системи підприємства.

Карп І. М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Особливості формування бізнес-систем: мікроекономічний аспект.

Кулик Ю. Р., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Ресурсне забезпечення у стратегії розвитку підприємства.

Лотиш О. Я., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Характеристика суб’єктів сфери реалізації інвестицій природоохоронного призначення.

Хопчан В. М., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії.

Вплив інвестиційних та інноваційних проектів на фінансову ефективність підприємства.

Здреник В. С., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Організаційно-економічний механізм управління якістю продукції.

Буяк А. Є., к.е.н., викладач кафедри менеджменту організацій та інноваційного під-приємництва.

Формування концепцій управління економічної стійкості підприємства.

Галько Л. Р., к. е. н., викладач, кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Інноваційне забезпечення сталого розвитку регіону.

Бутов А. М., викладач кафедри менеджменту організацій та інноваційного під-приємництва.

Управління гнучкістю в системі конкурентних переваг підприємства.

Демків І. О., викладач кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.

Законодавче забезпечення земельних відносин: зарубіжний досвід та практика в Україні.

Бестанчук О. В., викладач кафедри менеджменту організацій та інноваційного під-приємництва.

Адаптація підприємств до змін зовнішнього середовища через механізм реструктуризації.

Крисько Ж. Л., викладач кафедри менеджменту організацій та інноваційного під-приємництва.

Проблеми реструктуризації підприємства харчової промисловості.

Сиротюк І., аспірант кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Проблеми інвестиційного планування на промислових підприємствах.

Білан О. С., аспірант кафедри економіки підприємств і корпорацій.

Маркетингові інновації: сутність, класифікація та особливості.

Голоднюк О. С., аспірант кафедри менеджменту організацій та інноваційного під-приємництва.

Формування логістичних переваг на основі стратегічних альянсів підприємств.

Мучка Р. Р., аспірант кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 2. Програми гуртків природничо-біологічного напрямку Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (1)

  Документ
  Концепція 12-річної освіти пе6редбачає оновлення й удосконалення змісту освіти і технологій навчання. Сучасне суспільство потребує підготовки фахівців із широким кругозором, творчим мисленням, практичним складом розуму, здатних забезпечити
 3. Програми гуртків природничо-біологічного напрямку Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (2)

  Документ
  Концепція 12-річної освіти пе6редбачає оновлення й удосконалення змісту освіти і технологій навчання. Сучасне суспільство потребує підготовки фахівців із широким кругозором, творчим мисленням, практичним складом розуму, здатних забезпечити
 4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів Інформатика 10-11 класи

  Документ
  Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) фізико-математичного, природничого та технологічного профілів. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики у відповідності до проекту
 5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів рідна мова

  Документ
  Українська мова є державною мовою України, яка для більшості її громадян водночас є і рідною, мовою українського народу, який творив її упродовж багатьох століть.
 6. Програми спеціальних та факультативних курсів з української мови

  Документ
  Профільна філологічна освіта передбачає не тільки поглиблене вивчення предметів відповідного напряму, але й вивчення школярами спеціальних та факультативних курсів філологічної тематики.

Другие похожие документы..