Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Курс Оценка стоимости предприятия относится к дисциплинам специализации. Преподавание этой дисциплины предусмотрено рекомендациями УМО (Учебно-методи...полностью>>
'Конспект'
Далеко, далеко, за горами, за морями, за дремучими лесами, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве находится огромная страна – мир сказки. Туд...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании Примерной программы по дисциплине «Гигиена с основами экологии человека. ВГ.» для специальности 040100 - Леч...полностью>>
'Диплом'
Типография Еспринт предлагает Вам:Печать полноцветных грамотс тиснением, конгревом, фигурной вырубкой.Разработка дизайна грамотСтандартные размеры дип...полностью>>

Акціонерне Товариство «Європейський банк раціонального фінансування»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2009

Річний Фінансовий Звіт

Відкрите Акціонерне

Товариство

«Європейський банк

раціонального

фінансування»

м. Київ

Аудиторська

фірма

«КОНСУЛЬТАНТ»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб”єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня 2001 р. №98

Юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35а, фактична адреса: Україна, м. Київ, бул. Л.Українки, 23/а, к. 33, тел./факс: 569-09-50

Електрона адреса: afconsul@yandex.ru. afconsul@.ua

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежної аудиторської фірми ТОВ «Консультант»

за наслідками аудиту фінансової звітності

Відкритого акціонерного товариства «Європейський банк раціонального фінансування» за 2009 рік

Акціонерам та Правлінню

ВАТ «ЄБРФ»

Національному банку України

Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів Відкритого акціонерного товариства «Європейський банк раціонального фінансування» (надалі–Банк),що додається, яка включає баланс,звіт про фінансові результати ,звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів,загальну інформацію про діяльність Банку за рік, що минув на зазначену дату, опис основних принципів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової звітності за рік станом на кінець дня 31 грудня 2009р.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності з порядком ведення бухгалтерського обліку в банках України та згідно вимог щодо розкриття інформації відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам .

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами законодавства України та Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих

викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства і помилок. Під час оцінки цих ризиків

аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.

Аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів, оцінку ризиків, пов’язаних з проведенням операцій з інсайдерами та пов’язаними особами.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Висновок

Результат перевірки дає підставу стверджувати, виходячи МСА 700,що фінансові звіти справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан Банку на станом на кінець дня 31.12.2009р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного Банку України та вважаємо висновок про достовірність річної фінансової звітності про діяльність ВАТ «Європейський банк раціонального фінансування» за 2009 рік безумовно-позитивним.

Не змінюючи нашої думки, виходячи із МСА 570 «Безперервність»,звертаємо увагу на існування суттєвої невизначеності щодо подальшого впливу світової економічної кризи на економіку України в цілому, а також зокрема на банківську систему. У зв’язку із обмеженням обсягу інформації щодо запобігання наслідкам світової економічної кризи в Україні, ми не можемо виказати думку щодо подальшої безперервності діяльності Банку.

м. Київ,

12.04.2010 р.

Директор-аудиторської фірми «Консультант»

(сертифікат Аудиторської Палати України

№ 0014 до 01.01.2015р.та

свідоцтво НБУ про внесення в реєстр аудиторів банків

№0000031 до 01.01.2015р.)

Герасимович А.М.

Аудитор

(сертифікат Аудиторської Палати

України №0083 до 01.01.2015р.та

свідоцтво НБУ про внесення в реєстр аудиторів банків

№0000033 до 01.01.2015р.)

Морозова-Герасимович Н.А

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА РЕГУЛЯТИВНИХ ВИМОГ

ЗМІСТ

 1. Завдання і представлення .......................................................................................... 4

 1. Процедури та висновки ............................................................................................. 5

  1. Перевірка відповідності складання річної фінансової звітності Банку

за 2009 рік вимогам Інструкції «Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 480 від 27.12.2007р............................................. 5

  1. Аудит відповідності обсягу активів та зобов’язань Банку за строками погашення ..............................................................................................................6

  2. Аудит якості управління активами та пасивами Банку ................................... 8

  3. Якість кредитного портфеля, портфеля цінних паперів та стан дебіторської

заборгованості ..............................................................................................................9

   1. Якість кредитного портфеля ...................................................................10

   2. Якість портфеля цінних паперів .............................................................11

   3. Стан дебіторської заборгованості .......................................................... 12

  1. Аудит достатності резервів та капіталу Банку, у тому числі, щодо відповідності формування капіталу, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку ............................................................... 12

  2. Оцінка ризиків банківських операцій з інсайдерами/пов’язаними особами .

..................................................................................................................................... 13

  1. Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та

заходів контролю Банку ......................................................................................... . 17

2.7.1. Адекватність бухгалтерського обліку ................................................ . 17

2.7.2. Аналіз процедур внутрішнього аудиту та організація внутрішнього аудиту.........................................................................................................18

2.7.3. Оцінка заходів контролю Банку .............................................................18

3. Річна фінансова звітність станом на 31.12.2009 р.(кінець дня) ............................20

Аудиторська фірма

«КОНСУЛЬТАНТ»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб”єктів аудиторської діяльності №0202 видане рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня 2001 р. №98

Юридична адреса: 01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35а, фактична адреса: Україна, м. Київ, бул. Л.Українки, 23/а, к. 33, тел./факс: 569-09-50

Електрона адреса: afconsul@. afconsul@.ua

Звiт

незалежних аудиторів про фінансову звітність Відкритого акціонерного товариства «Європейський Банк раціонального фінансування» за 2009 рік.

1.Завдання i представлення.

Згiдно з договором № 44 вiд 7 жовтня 2009 р., укладеним мiж аудиторською фiрмою ТОВ «Консультант» (Свiдоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр субєктiв аудиторської дiяльностi № 0202 вiд 26 сiчня 2005 р. № 98 та Свiдоцтва НБУ № 0000031 вiд 30.08.2007р про внесения в реєстр аудиторiв банкiв) та ВАТ «Європейський банк рацiонального фiнансування», надалi «Банк», проведена перевiрка рiчної фінансової звiтностi Банку за перiод 01.01.2009 р. по 31.12.2009р.

Масштаб аудиторської перевiрки визначається аудиторами у вiдповiдностi статті 69 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» та п.3.3. «Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку України аудиторських звiтiв за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi», затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 9 вересня 2003 № 389 (iз змiнами та доповненнями).

Метою нашої роботи було отримання пiдтверджень щодо:

 • вiдповiдностi складання рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2009 рiк згiдно вимогам Iнструкцiї «Про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, яка затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 2480 вiд 27.12.2007 р. (зi змiнами та доповненнями);

 • вiдповiдностi обсягу активiв та зобов’язань Банку за строками погашення, яка базується на пiдставі аналізу статистичної форми №631 ,,Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками”, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку Украни вiд 19.03.2003 р. №124 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 07.05.2003 р. за № 353/7674 (зi змiнами);

 • якостi управлiння активами та пасивами;

 • якостi кредитного портфеля та портфеля цiнних паперiв, стану дебiторської
  заборгованості;

 • достатності резервів та капіталу Банку, у тому числi, щодо вiдповiдностi формування капiталу Банку, фондiв, резервiв вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

 • оцінки ризиків банківських операцій та операцій з iнсайдерами/пов’язаними особами;

 • адекватностi бухгалтерського облiку,процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю банку.

При формуваннi аудиторського висновку застосовувався принцип сутгєвостi, який визначасться в залежностi вiд впливу вказаних аспектiв на прийнятгя рiшень користувачами фiнансової iнформацiї.

Джерелом iнформацiї, яка використана в цьому звiтi, є данi рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2009 рiк. Аудиторська перевірка планується i проводиться шляхом тестування залишку по рахунку або класу операцiй та застосування аудиторської вибiрки.

Цей звiт призначено для iнформацii та використання керiвництвом Банку та Нацiональним банком Украни та не може бути використаний будь-якою iншою стороною. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений характер процедур з оцiнки питань пов’язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiсю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю.

Крiм того, потрібно враховувати, що критерії оцінки цих питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiсю системи бухгалтерського облiку можуть вiдрiзнятись вiд критеріїв, що застосовуються Нацiональним банком України.

2. Процедури та Висновки.

2.1. Перевірка вiдповiдностi складання рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2009 вимогам Iнструкцiї «Про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України», яка затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 480 від 27.12.2007р.

Процедури Пiд час проведения аудиту нами було охоплено всi важливi аспекти дiяльностi Банку. Фіксуємо, що фінансова звiтнiсть підготовлена вiдповiдно до Законiв Украни «Про банки i банкiвську діяльність», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Україні» та ґрунтується на основних вимогах щодо розкритгя iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартів фінансової звiтностi, Національних положень (стандартів) бухгалтерського облiку, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

Банк дотримується фінансової дисципліни при виконанні передбачених статутом операцiй та є забезпеченим вiдповiдними джерелами коштiв для свосчасного виконання зобов’язань i розвитку Банку. Фiнансова звiтнiсть складена по реальних операцiях, за перiод що минув, якi були скоригованi з тим, щоб обгрунтувати визнання фiнансових активiв та зобовязань за справедливою вартiстю. Зазначенi оцiнки базуються на iнформацiї наявній на дату складання фiнансової звiтностi .Операцiї, якi здiйснюс банк, вiдображаються в облiку в день виконання прав чи обов'язкiв. Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у нацiональнiй валютi України по офiцiйному курсу Нацiонального банку Украiни на дату складання звiтностi.

Вибiркова аудиторська перевiрка охоплює всi суттєвi статті балансу i дозволяс зробити висновок про вiдсутнiсть iстотних недолiкiв, якi можуть вплинути на фiнансовi результати та звiтнiсть Банку.

Висновок Ми зазначасмо, що в усiх суттєвих аспектах подана рiчна звiтнiсть вiдображас результати дiяльностi Банку, його майновий i фiнансовий стан. Банк дотримусться фінансової дисципліни при виконаннi передбачених статутом операцiй та є забезпеченим вiдповiдними джерелами коштiв для свосчаєного виконання зобов’язань i розвитку Банку.

2.2. Аудит вiдповiдностi обсягу активiв та зобов’язань Банку за строками погашення.

Процедури: За основу критерiв розкритгя iнформацї вiдповiдностi обсягу активiв та зобов’язань Банку за строками погашення, було прийнято вимоги з складання статистичної звiтностi та алгоритм складання форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками» затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003р.Наведені нижче дані в аналітичних таблицях, складених на підставі форм статистичної звітності № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками»станом на кінець дня 31.12.2008 року та 31.12.2009 року свідчать, що невідповідність в частині перевищення активів над зобов’язаннями (додатній ГЕП) перекривається власним капіталом (табл.1)

Таблиця № 1

Актив і пасив за строками погашення

Показники

Термін погашення до 1 року

Термін погашення

понад1 рік

всього

в т.ч.,термін «до запитання»

За станом на кінець дня 31.12.2009 р.

Активи

75 889

34 671

192 958

Зобов’язання

(57 704)

(52 763)

-

Власний капітал

190 938

Невідповідність

+18185(додатній ГЕП)

-18092 (від’ємний ГЕП)

- 2020

ГЕП (невідповідність)в

% до зареєстрованого статутного капіталу

152989 тис.грн.

11,9%

11,8%

Х

За станом на кінець дня 31.12.2008р.

Активи

175 999

35 363

145 577

Зобов’язання

(93 235)

(51 675)

(5)

Власний капітал

189 928

Невідповідність

+82 764

-16 312

+ 44 356

ГЕП (невідповідність)в

% до зареєстрованого статутного капіталу

152989 тис.грн.

54,1%

10,7%

Х

При цьому вказаний ГЕП різко скоротився: так якщо на 31.12.2008р. він складав 54,1 % зареєстрованого статутного капіталу, то на 31.12.2009р. вже тільки 11,9 %. Наведенні дані свідчать про відсутність, завдяки значному рівню власного капіталу, розбалансованості за строками погашення та розміщення активів і зобов’язань банку. Банк в змозі виконувати свої зобов’язання.

Головною метою управління ризиками ліквідності є гарантування постійної ліквідності та платоспроможності банку з дотриманням всіх регламентованих вимог щодо них.

Станом на 01.01.2010р. нормативи ліквідності Банку наступні: норматив миттєвої ліквідності (Н4) – 65,76 % (при нормі не менше 20 %); норматив поточної ліквідності (Н5) – 64,52 % (при нормі не менше 40 %); норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 63,89 % (при нормі не менше 20 %).

Висновок:

а) наведені дані форми № 631 свідчать про збалансованість в цілому за строками погашення та розміщення активів та зобов’язань Банку;

б) рівень ліквідності є достатнім.

2.3 Аудит якості управління активами та пасивами Банку

Інформація щодо побудови та структури вказаної системи управління банком в розділі річного звіту «Загальна інформація».

Політика управління активами і пасивами орієнтована на втілення надійності прибутковості операцій та підтримування ліквідності балансу. Виходячи із впливу діючої фінансової кризи в обсязі та складі активів досягнено розумної рівноваги між прибутковістю, ризиком та ліквідністю по відношенню до загальних пасивів і капіталу.

Метод обліку активів та пасивів в Банку базується на обґрунтованості й точності в обліку та звітності показників за відповідними рахунками (статтями),достовірності визначення вартості об’єктів обліку у грошовій формі. В обліку і фінансових звітах використовуються методи оцінки вартості активів за історичною (первісною) чи купівельною вартістю придбання, а зобов’язань – за сумою надходження коштів.

За 2009 рік зріс обсяг найбільш активної частини активів і головним чином за рахунок кредитів на 40 млн.грн. і значною мірою за рахунок зростання кредитування.

Загальна структура активів Банку свідчить про виважене ставлення Банку до якості активів. Такий підхід дозволяє Банку ефективно управляти ними та досягати позитивного результату за більшістю активних операцій. Управління активами вирішувало проблему прибутковості, дотримання нормативів ліквідності та контролю притаманних Банку ризиків. Протягом року постійно здійснювалась диверсифікація активів з метою оптимізації їх структури та адекватного реагування на зміну економічних умов діяльності самого Банку, потреб клієнтів, перспектив розвитку окремих сегментів ринку послуг та бізнесу в Україні.

Розкриття інформації за видами активів, у фінансовій звітності Банку, відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів)бухгалтерського обліку.

Обсяг зобов’язань за 2009 рік скоротився на 35,5 млн.грн. в т.ч. строкових депозитів на 8,3 млн.грн. та на 3,3 млн.грн. кредиторська заборгованість (останнє для банку - позитивне явище)

Більш конкретно питання управління активами та пасивами розкрито керівництвом банку в примітці 37 «Управління фінансовими ризиками».

У річному фінансовому звіті за 2009 рік Банком розкрито інформацію щодо функціонування в банку системи антикризового управління, яка регламентується окремим положенням про антикризове управління. Розкриття інформації про зобов’язання у фінансовий звітності Банку відповідає вимогам Національного банку України та національних положень(стандартів)бухгалтерського обліку.

Фінансовий результат діяльності Банку,як показник здатності Банку генерувати достатній рівень прибутку для компенсацій всіх своїх втрат, а також забезпечення реального прибутку на вкладений капітал засновників, наведено в формі «Звіт про фінансові результати» та в примітках до фінансової звітності.

Загальна сума доходів та витрат підтверджена договорами, актами, розпорядженнями, відомостями нарахуванням процентів, меморіальними ордерами та платіжними дорученнями Банку та клієнтів.

На думку аудиторів, за результатами проведених аудиторських процедур з перевірки достовірності обліку доходів і витрат Банку у 2009 році та достовірності «Звіту про фінансові результати банку»за 2009 рік, забезпечено розумну основу для аудиторського висновку про загальний розмір отриманого у 2009 році чистого прибутку Банку, який становить 1037 тис.грн.

Висновок: структура управління активами та пасивами відповідає вимогам Національного банку України та забезпечує виконання Банком економічних нормативів та дотримання необхідного рівня ліквідності.

2.4.Якість кредитного портфеля, портфеля цінних паперів та стан дебіторської заборгованості.

Процедури. За основу критеріїв розкриття інформації про якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості було прийнято вимоги Положення «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків»,затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 06 липня 2000 року № 279 (зі змінами та доповненнями);Положення «Про порядок формування резерву під операції банків з цінними паперами»,затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2007 року № 31 (зі змінами та доповненнями); Положення «Про порядок формування і використання резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 13 грудня 2002 року № 505 (зі змінами та доповненнями);Положення «Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року № 91 (зі змінами та доповненнями).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Акціонерне Товариство " Європейський банк раціонального фінансування"

  Документ
  Річна фінансова звітність за 2008 рік складена згідно з вимогами нормативно-правових документів Національного банку України, облікової політики банку, з урахуванням Міжнародних стандартів та національних стандартів бухгалтерського
 2. Висновок незалежних аудиторів про достовірність фінансової звітності

  Документ
  Ми провели аудит річної фінансової звітності Закритого акціонерного товариствоа „Європейський банк раціонального фінансування” (далі - Банк), що додається, яка включає: баланс станом на 31 грудня 2007 року, звіт про фінансові результати,
 3. Україна, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 34, офіс 26/4, тел./факс: 285-75-42, тел

  Документ
  Ми провели аудит річної фінансової звітності ЗАТ „Європейський банк раціонального фінансування” (що додається), яка включає баланс станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та звіт про
 4. Аудиторська фірма (1)

  Документ
  Нами була проведена аудиторська перевірка річних фінансових звітів Закрите акціонерне товариство «Європейський банк раціонального фінансування» (надалі-Банк), що додаються, які включають баланс, звіт про фінансові результати, звіт
 5. Відкрите акціонерне товариство (1)

  Документ
  Аудиторський звіт незалежних аудиторів АФ «Об’єднана аудиторська група» за результатами перевірки річної фінансової звітності ВАТ «БТА Банк» станом на кінець дня 31 грудня 2008 року та за 2008 рік

Другие похожие документы..