Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
В итальянском алфавите 21 буква. По сравнению с другими ведущими европейскими языками - английским, немецким, французским и испанским - это самый коро...полностью>>
'Доклад'
Устав (редакция № 4) государственного бюджетного образовательного учреждения учреждение г.Москвы детского сада комбинированного вида №2201 , зарегистр...полностью>>
'Документ'
Науково-інформаційні і патентні дослідження на етапах пла­нування та виконання науково-дослідних робіт з проблем меди­цини: (Метод, рекомендації) / У...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮГосударственное образовательное учреждение высшего профессион...полностью>>

А 61 в 17/00 Спосіб заміщення кісткових дефектів після видалення гігантоклітинної пухлини кістки та доброякісних пухлин кісток

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

А 61 В 17/00

Спосіб заміщення кісткових дефектів після видалення гігантоклітинної пухлини кістки та доброякісних пухлин кісток

Винахід відноситься до галузі медицини, зокрема - до ортопедії, онкології, і може бути використаний для відновлення функції нижньої чи верхньої кінцівки у хворих на гігантоклітинну пухлину та доброякісні пухлини кісток.

Використання при кістково-пластичних операціях з приводу пухлин кісток ало- та ксенотрансплантатів призводило до післяопераційних ускладнень, що зумовлювалося антигенною активністю та обмеженістю біохімічних властивостей трансплантатів. В останні роки в онкоортопедії при кістково-пластичних операціях використовують синтетичні кісткові імплантати замість трансплантатів при заміщенні кісткових дефектів (1,2). Серед синтетичних кісткових імплантатів при кістково-пластичних операціях перевага надається матеріалам на основі кальційфосфатної кераміки (3). Застосування синтетичного керамічного матеріалу на основі гідроксилапатиту та трикальційфосфату базується на кристалохімічній і хімічній ідентичності синтетичного гідроксилапатиту та трикальційфосфату з мінеральною речовиною кістки ссавців, відсутності імунних реакцій організму на цю речовину, її біосумісності і включенні в процеси метаболізму кістки (4). До цього слід додати, що тривалі спостереження (5 років і більше) не виявили негативних змін у кістках, утворених за участю керамічного матеріалу на основі гідроксилапатиту та трикальційфосфату (5).

За прототип поданої заявки взято спосіб заміщення дефектів кісток після видалення пухлин (Патент №39317, UA, 7МПК А61В17/56 / Крись-Пугач А.П., Лучко Р.В.(UA). – З. №2000021085, Заяв. 24.02.2000, Опубл.15.06.2001. Спосіб лікування кісткових порожнин), в якому після внутрішньокісткової резекції кістки з пухлиною, кісткову порожнину заповнювали керамічним матеріалом на основі гідроксилапатиту та трикальційфосфату.

Позитивним в прототипі є незначне зменшення післяопераційних ускладнень та рецидивів пухлин.

Недоліком прототипу є те, що при кістково-пластичних операціях використовувався гидроксилапатит, який має міцність при стисканні 100 Мпа, і часто при навантаженні кінцівки в післяопераційному періоді виникають післяопераційні ускладнення: переломи кісток в місці імплантації, а також те, що морфологічно виявлено недостатню перебудову керамічного матеріалу на основі гідроксилапатиту та трикальційфосфату в порожнині кістки та утворення нової кісткової тканини ( ).

В основу винаходу поставлено задачу вдосконалити спосіб заміщення кісткових дефектів після видалення гігантоклітинної пухлини кістки та доброякісних пухлин кісток за рахунок використання нового вітчизняного біоактивного керамічного матеріалу “Біокомпозит Синтекість”, що призведе до значного зменшення післяопераційних ускладнень, а також за рахунок можливого сорбування на керамічному матеріалі цитостатиків з пролонгованою дією в порожнині кістки призведе до зменшення відсотку рецидивів, а також скорочення тривалості післяопераційної реабілітації хворих.

Поставлена задача вирішується наступним чином:

Після гістологічної верифікації процесу у кістці, проводиться сегментарна або внутрішньокісткова резекція кістки з наступним щільним заповнюванням післяопераційного дефекту кістки порошком, гранулами, пористими або щільними блочками з “Біокомпозиту Синтекість” (Свідоцтво про державну реєстрацію № 3653/2005 від 28 січня 2005р.).

Керамічний “Біокомпозит Синтекість” являє собою многофазний неорганічний матеріал, синтезований методом хімічного осадження і керамічної технології.

Фазний склад Біокомпозита: біоактивне скло – 50-65 мас.%, гідроксилапатит – 14-17 мас.%, вітлокіт – 14-17 мас.%, воластоніт – 7-9 мас.%.

Хімічний склад “Біокомпозита Синтекість” наведений в таблиці 1 (в перерахунку на оксиди).

Таблиця 1. Хімічний склад “Біокомпозита Синтекість”.

Na2O

K2O

SiO2

CaO

P2O5

Ag2O

Склад

15,54

0,173

27,58

35,45

21,27

-

Розмах допустимих

складів

15-17

0,1- 0,3

25-28

34-37

20-23

0,01-

0,08

Це остеоіндуктивний і остеокондуктивний біоматеріал, що швидко інтегрується з кісткою, утворюючи кістково-керамічний комплекс, який протягом тривалого часу перетворюється у кістку, крім цього утримує бактерицидні неорганічні домішки, що перешкоджає розвитку бактерій, які викликають запальні процеси, а також може бути насичений цитостатиком. Міцність при стисканні Біокомпозиту складає 600 Мпа, що обумовлює раніше навантаження на кінцівку та зменшення післяопераційних ускладнень у вигляді переломів. Дія Біокомпозиту в порожнині кістки базується на кристалохімічній і хімічній ідентичності цього синтетичного матеріалу з мінеральною речовиною кістки ссавців, повній відсутності імунних реакцій на цю речовину, її максимальній біосумісності і включенні її в процеси метаболізму кістки.

Для заповнення кісткових дефектів використовуються пористі гранули Біокомпозита діаметром 5-10 мм, пористостю 40-58%, частка пор розміром 200-700 мкм – більше 30%.

При завершенні операції вхідний отвір в кістці прикривається стулкою з цієї ж кістки, пористим чи щільним блочком з “Біокомпозиту Синтекість”, або щільно ушивається окістям чи м’якими тканинами над отвором. Дренаж післяопераційної рани проводиться підшкірно гумовою смужкою. В залежності від місця та розмірів дефекту у кістці хворим накладається гіпсова лонгета на кінцівку з метою запобігання переломів кістки в місці імплантації. Імобілізація застосовується в кожному випадку індивідуально з урахуванням даних рентгенографії.

Обов’язковим є також виконання рентгенографії відразу ж після операції, а в подальшому - через кожні 3 місяці на протязі першого року після операції. При кістково-пластичних операціях на нижніх кінцівках хворі повинні пересуватися за допомогою милиць не менше трьох місяців. В післяопераційному періоді обов’язковим є комплекс реабілітаційних заходів для оперованої кінцівки (масаж, ЛФК) з метою запобігання функціональних порушень як для м’язів, так і для суглобів. Реабілітаційні заходи проводяться теж індивідуально з урахуванням обсягу ураження.

Показанням до застосування запропонованого способу лікування є гігантоклітинна пухлина та доброякісні пухлини кісток.

Клінічні випробування способу проведені у відділі пухлин опорно-рухового апарату Інституту онкології АМН України при заміщенні кісткових дефектів після видалення гігантоклітинних та доброякісних пухлин кісток у 55 пацієнтів.

Переконливим доказом ефективності застосування запропонованого способу заміщення кісткових дефектів після видалення пухлини у хворих на гігантоклітинні та доброякісні пухлини кісток є витяги з історії хвороб двох пацієнтів:

Приклад 1. Хвора Щ.С., історія хвороби №3039 (2004), 30 років. Діагноз: гігантоклітинна пухлина нижньої третини правої стегнової кістки. Після трепанобіопсії кістки та гістологічної веріфікації процесу, хворої виконано внутрішньокісткову резекцію стегнової кістки та заміщення дефекту кістки керамічним “Біокомпозитом Cинтекість”. Після ушиття рани, накладена асептична пов’язка та гіпсова лонгета на кінцівку. Післяопераційний період протікав без ускладнень, на протязі трьох місяців хвора пересувалась за допомогою милиць, потім почала навантажувати нижню кінцівку і на момент контрольного огляду через чотири місяці пересувалась самостійно без допоміжних засобів. Рентгенографічно даних за рецидив пухлини не виявлено.

Приклад 2. Хвора М.О., історія хвороби №27 (2005), 27 років. Діагноз: аневрізмальна кісткова кіста правої плечової кістки. Після трепанобіопсії кістки та гістологічної веріфікації процесу, хворої виконана внутрішньокісткова резекція кістки та заміщення післяопераційного дефекту кістки гранулами керамічного “Біокомпозиту Синтекість“. Після ушиття рани, накладена асептична пов’язка та гіпсова лонгета на кінцівку. Після виконання контрольної рентгенографії плечової кістки через 2 місяці, гіпсова лонгета знята і хвора почала комплекс реабілітаційних заходів (масаж, ЛФК) для верхньої кінцівки. При контрольному огляді через 3 місяці функція верхньої кінцівки добра, рентгенографічно даних за рецидив пухлини не виявлено.

Таким чином у результаті видалення гігантоклітинних і доброякісних пухлин кісток та імплантації керамічного матеріалу “Біокомпозиту Синтекість” в дефект кістки, вдається відновити функцію та опороздатність верхньої та нижньої кінцівки на тривалий строк, а також зменшити відсоток післяопераційних ускладнень та рецидивів пухлин.

Джерела інформації

1.Патент №2157127, RU, 6 МПК А61В17/56/ Богов А.А., Покрышкин В.Г.(RU). - № 97113589/14, Заяв. 22.07.97, Опубл.10.10.2000. Способ замещения дефектов костных и покровных тканей.

2. Патент №2105529, RU, 6МПК А61В17/58 17/80; А61F2/28/ Карлов А.В., Погребенков В.М.(RU). - №95111319/14, Заяв.30.06.95, Опубл.27.02.98 Хирургическое устройство и керамический биоактивный материал для остеосинтеза.

3.Проценко В.В., Толстопятов Б.А. Применение керамики при костно-пластических операциях в онкоортопедии. // Лікарська справа/Врачебное дело. – 1999 - №6 - С.105-107.

4.Патент України №19491А від 25.12.97 р.”Спосіб одержання порошку гідроксилапатита для плазмового напилення “ Автори: Дубок В.А., Ульянчич Н.В., Крючков Ю.М., Корнілова В.І., Гарбуз В.В., Ліхнякевич Т.Г., Печентковський Д.Є.

5.Дубок В.А., Ульянчич Н.В., Толстопятов Б.О. та інш. Регулювання параметрів синтетичного керамічного гідроксилапатиту для різних застосувань в ортопедії і травматології // Труды Крымского государственного университета -1999, том 135, часть 2 – С.129-132.

6.Патент №39317, UA, 7МПК А61В17/56 / Крись-Пугач А.П., Лучко Р.В.(UA). – З. №2000021085, Заяв. 24.02.2000, Опубл.15.06.2001. Спосіб лікування кісткових порожнин (прототип).

Директор інституту

Професор Шалімов С.О.

Формула винаходу

Спосіб заміщення кісткових дефектів після видалення гігантоклітинної пухлини кістки та доброякісних пухлин кісток, що складається з хірургічного видалення пухлин та заповненням кісткових дефектів керамічним матеріалом, який відрізняється тим, що в якості наповнювача використовується “Біокомпозит Синтекість”.

Директор інституту

професор Шалімов С.О.

Реферат

Спосіб заміщення кісткових дефектів після видалення гігантоклітинної пухлини кістки та доброякісних пухлин кісток Об'єкт винаходу: спосіб відновлення функції верхньої чи нижньої кінцівки у хворих на гігантоклітинну та доброякісні пухлини кісток після проведених кістково-пластичних операцій з використанням керамічного матеріалу “Біокомпозит Синтекість”.

Галузь застосування: клінічна медицина, зокрема - ортопедія, онкологія.

Суть винаходу: застосований спосіб заміщення кісткових дефектів після видалення гігантоклітинної пухлини кістки та доброякісних пухлин кісток, шляхом хірургічного видалення пухлини з наступним заповнюванням кісткового дефекту керамічним матеріалом “Біокомпозит Синтекість”.

Технічний результат: у результаті імплантації керамічного матеріалу “Біокомпозит Синтекість” в дефект кістки, після видалення гігантоклітинних та доброякісних пухлин кісток, вдається відновити функцію та опороздатність верхньої чи нижньої кінцівки на довгий строк, а також зменшити відсоток післяопераційних ускладнень та рецидивів пухлин.

1 н.п.ф-ли.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Оявлятися у формі гострої недостатності (І-IV стадії за Killipp) І як різке загострення хронічної серцевої недостатності (хсн, І-ІІІ стадії, І-IV класи по nyha)

    Документ
    Синдром серцевої недостатності у хворих гострим інфарктом міокарда (ГІМ) є поліетіологічним і може проявлятися у формі гострої недостатності (І-IV стадії за Killipp) і як різке загострення хронічної серцевої недостатності (ХСН, І-ІІІ
  2. Можливості ультрасонографії в діагностиці гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта

    Диплом
    Матеріали і методи. Проведене УЗД 291 хворому з остеохондрозом шийного відділу хребта віком від 28 до 47 років (197 чоловіків і 94 жінок). Усім пацієнтам була виконана рентгенографія, а 97 хворим з підозрою на протрузію і кили – МРТ і КТ.

Другие похожие документы..