Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Разработаны на основании Государственного общеобязательного стандарта высшего образования 050727 «Технология продовольственных продуктов» ГОСО ГОСО Р...полностью>>
'Документ'
"Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий" область науки и техники, занимающаяся созданием научных основ мет...полностью>>
'Документ'
Философия 4 144 + Экз 3 Иностранный язык 9 3 4 + + Экз 4 Экономика. 3 108 + Зач 5 Правоведение 7 + Зач. Правовые основы недропользования 4 144 + Экз....полностью>>
'Документ'
У книзі “Московсто” на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки...полностью>>

Проблема класифікації земель та окремих земельних ділянок є однією з традиційно складних І на цей час ще до кінця не розв’язаних

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Проблема класифікації земель та окремих земельних ділянок є однією з традиційно складних і на цей час ще до кінця не розв’язаних. По-перше, класифікація з погляду наукового підходу повинна здійснюватися із застосуванням методів дискретної математики і кластерного аналізу, теорії перебору та інших методів математичної статистики. По-друге, вона не може бути абсолютною і єдиною на всі випадки життя – такий підхід навіть теоретично неможливий. Класифікація повинна здійснюватися за чітко визначеними цільовими критеріями, параметрами та ознаками, система яких визначається конкретною предметною областю і вимогами певних груп користувачів. По-третє, вона значною мірою залежить від технології опрацювання та аналізу інформації. На відміну від паперових технологій, ведення земельного кадастру, коли є можливість на будь-якому етапі вносити в звітні документи різного роду корективи і доповнення, автоматизовані технології опрацювання інформації ставлять більш жорсткі вимоги до використання системи класифікаторів та аналізу даних. З бази даних можна одержати шляхом SQL – запитів вибірки тільки по тих значеннях, які передбачені класифікаторами. По-четверте, класифікатори повинні бути відкритими, а їхні супровід – централізованим. Зрозуміло, що у процесі функціонування автоматизованих систем державного земельного кадастру (АСДЗК) будуть виникати ситуації, не передбачені класифікаторами. В такому разі після належного обґрунтування відповідальним за ведення класифікаторів органом може бути прийнято рішення щодо внесення до класифікатора додаткових значень, про що в директивному порядку повідомляються усі причетні до ведення АСДЗК структури.

Важливе значення має також статус класифікаторів. Якщо у кадастрових баз даних міжвідомчий статус, то такими повинні бути і класифікатори. Це свідчить про необхідність затвердження класифікаторів баз даних АСДЗК Держстандартом України та про реєстрацію відповідних наказів Міністерстві юстиції. Що забезпечить можливість міжвідомчого та багатоцільового застосування системи класифікаторів.

СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ КОМІСІЇ (ЄЕК)

При розробці національних класифікаторів землекористування необхідно враховувати рекомендації ЄЕК при ООН, які наведені в документі „Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК”. Згідно з цим документом система класифікації земель повинна відповідати таким критеріям:

А. Задовольняти інформаційні потреби користувачів місцевого, національного та міжнародного рівнів. На місцевому рівні з метою планування і регулювання землекористувань; на національному – з метою вдосконалення механізмів земельної реформи, прогнозування її показників захисту довкілля тощо; на міжнародному – для цілей порівняльного аналізу використання національних земельних ресурсів за певним набором критеріїв.

Б. Надавати можливість об’єктивного підрахунку площ та опису земельних ділянок щодо їх покриття (угіддями, забудовою, водою, насадженнями тощо) і збору інформацію про існуючу структуру землекористувань.

В. Надавати інформацію про види діяльності на земельній ділянці, тобто про цільове призначення земельних ділянок.

Г. Надавати інформацію про вплив землекористування на стан довкілля.

Г. Надавати інформацію про планування розвитку структури землекористувань та про альтернативні варіанти використання земельних ділянок.

Д. Система класифікації повинна охоплювати всю країну і забезпечувати підрахунок площ земель та зведеного балансу всіх категорій земель.

Згідно з міжнародною стандартною класифікацією землекористування ЄЕК розроблена як змішана класифікація земель по критеріях Б і В за ієрархічною структурою. Причому розглядаються три рівні глибини класифікаторів: одно розрядний, дво - і три розрядний. Основними вважаються перші два, а третій розглядається як факультативний.

Одно розрядний класифікатор має такий вигляд:

 1. Сільськогосподарські землі.

 2. Ліси та інші лісовкриті площі.

 3. Забудовані та інші землі в межах населених пунктів.

 4. Відкриті заболочені землі.

 5. Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом.

 6. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом.

 7. Води.

Дворозрядний класифікатор, наприклад для категорії „3. Забудовані та інші в межах населених пунктів”, має такий вигляд:

3.1 Землі, забудовані житловими будинками.

3.2 Землі промисловості.

3.3 Землі, що використовуються для відкритих розробок, кар’єрів, шахт і відповідних споруд.

3.4 Землі, що використовуються в комерційних цілях.

3.5 Землі, що використовуються для громадського призначення.

3.6 Землі змішаного використання.

3.7 Землі, що використовуються для транспорту і зв’язку.

3.8 Землі, що використовуються для технічної інфраструктури.

3.9 Землі, що використовуються для відпочинку, та інші відкриті землі.

Трирозрядний класифікатор, наприклад для розділу „3.9 Землі, що використовуються для відпочинку, та інші відкриті землі”, має такий вигляд:

3.9.1 Парки, зелені зони, ділянки садівників – любителів, кладовища тощо.

3.9.2 Землі, що використовуються для відпочинку, головним чином зайняті майданчиками для кемпінгів, будинками для відпочинку або для проведення відпустки.

3.9.3 Землі, зайняті під поточне будівництво.

3.9.4 Землі, відведені під майбутнє будівництво.

3.9.5 Інші землі, що не ввійшли в попередні категорії.

Аналіз розглянутої системи класифікації землекористувань ЄЕК дає змогу зробити такі висновки.

 1. Запропонована класифікація базується на чіткій системі критеріїв, які доцільно використовувати при розробці національних класифікаторів. В той же час серед критеріїв відсутні вимоги щодо забезпечення необхідною інформацією механізму оподаткування земель та реєстрації прав. Це пояснюється тим, що в країнах із розвиненою ринковою економікою базою для оподаткування є ринкова вартість землі, але для України цей критерій має важливе значення, тому класифікатори повинні включати інформацію щодо функціонального використання земель, їхнього правового режиму, надання пільг тощо.

 2. Система класифікації ЄЕК має концептуальний характер і не може бути застосована в повному обсязі при розробці національних класифікаторів. Ось чому за основу доцільно брати не саму класифікацію земель (один з варіантів якої, до речі, має факультативний характер), а методичний підхід до встановлення критеріїв класифікації та структуризації земельних угідь і видів функціонального використання.

 3. Прийнята в системі класифікації ЄЕК ієрархічна модель, яка базується на змішаному використанні критеріїв Б ( види покриття земельних ділянок) і В (види діяльності), не враховує вимог інших критеріїв до системи класифікації.

 4. Викликає сумнів доцільність запровадження у системі класифікації земель такої категорії, як „землі, що використовується в комерційних цілях”. Майже всі види господарювання на землі мають на меті одержання прибутку, що, по суті, й визначає комерційні цілі використання земель. Тому ця категорія малоінформативна і її застосування в класифікаторах вважається недоцільним.

 5. Позитивним моментом системи класифікації землекористувань ЄЕК є її зв’язок із класифікатором вдів економічної діяльності.

Зарубіжні підходи до класифікації земель сільськогосподарського призначення всебічно розглянуті в науковій монографії.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КЛАСИФІКАТОРІВ БАЗ ДАНИХ АСДЗКУ

Згідно з ГОСТ 17369 – 85 класифікатор – це офіційний документ, що являє собою систематизований перелік найменувань і кодів класифікаційних угрупувань та об’єктів класифікації.

У земельно-кадастрових базах даних опис земельних ділянок здійснюється за допомогою різного роду класифікаторів і довідників. У базі даних можна одержати відповідні тільки на ті запитання, які передбачені при розробці системи класифікаторів та довідників. Тому класифікатори земель і цільового використання земельних ділянок мають бути багато аспектними і відображати різні погляди на земельну ділянку як на: об’єкт права, засіб виробництва, об’єкт оподаткування, елемент ландшафту, компонент містобудівного середовища, об’єкт ринку землі тощо. Призначення класифікаторів не повинне мати статистичний відтінок. Класифікатори запроваджується не тільки для формування матеріалів статистичної звітності, а в першу чергу з метою забезпечення повноти бази даних, її конкретності, широти охоплення можливості генерації на основі відповідних вибірок із БД аналітично-інформаційних матеріалів, встановлення закономірностей, тенденцій змін тих чи інших параметрів або груп параметрів тощо.

Система класифікаторів повинна відповідати основній меті ведення державного земельного кадастру, яка полягає в обліку земельних ділянок, реєстрації та гарантуванні з боку держави прав на земельні ділянки і об’єкти нерухомості, наданні об’єктивної інформації для цілей оподаткування, інформаційного обслуговування користувачів та ін. При цьому система класифікаторів має задовольняти інформаційні потреби різних груп користувачів.

Одна з найважливіших вимог до системи класифікаторів полягає в їхній стандартизації та уніфікації й забезпеченні можливості застосування єдиної системи класифікаторів для різних цілей у галузі земельних відносин та суміжних галузях.

Класифікатори повинні бути єдиними для цілей: ведення кадастру та функціонування БД САДЗКУ; землеустрою; грошової оцінки та оподаткування; формування матеріалів статистичної звітності і, нарешті, для канонізації термінології в законодавчих і нормативно-методичних актах.

Виходячи з визначення земельної ділянки як засоби виробництва, класифікатори цільового призначення земельних ділянок необхідно узгоджувати з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД).

КВЕД є складовою державної системи класифікації та кодування техніко-економічної й соціальної інформації. Її розроблено згідно з постановою Кабміну України № 326 від 04. 05. 1993 року „Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики”. КВЕД призначено для використання органами державного управління, фінансовими органами та органами статистики. Об’єкти класифікації в КВЕД є усі види економічної діяльності господарських суб’єктів. Тільки за умови відповідності КВЕД класифікатори цільового призначення земельних ділянок можуть використовуватися для цілей міжвідомчого застосування й бути інтегрованими в державну і міжнародну системи техніко-економічної та соціальної інформації.

СУЧАСНИЙ СТАН КЛАСИФІКАЦІЇ

ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Класифікація земель та цільового використання земельних ділянок здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, а також згідно з Інструкцією з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми № 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) та Українським класифікатором цільового використання землі (УКЦВЗ), затвердженим листом Держкомзему від 24 квітня 1998 року № 14-1-7/1205. В основу системи класифікації покладено систему класифікації землекористувань ЄЕК та Класифікацію видів економічної діяльності. Зазначена система класифікації тривалий період досить успішно використовується для формування матеріалів статистичної звітності, ведення державного земельного кадастру та інших цілей, але в той же час вона має ряд недоліків і потребує подальшого вдосконалення, особливо в умовах переходу на автоматизовані технології ведення державного земельного кадастру.

При розробці класифікаторів, використовувалася саме ієрархічна модель, але значення класифікатора формувалася не за вище наведеною схемою, коли встановлюються всі можливі значення узагальненого класифікатора, а потім вилучаються так звані не істинні значення, а шляхом вписування в класифікатор найбільш поширених і відомих значень, тому ці класифікатори, як правило, не відповідають критерію повноти.

Уведений в дію з 1 січня 2002 року Земельний кодекс України значною мірою вдосконалив існуючу систему класифікації земель. Зокрема, передбачена класифікація земель за такими категоріями:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі житлової та громадської забудови;

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

г) землі оздоровчого призначення;

г) землі рекреаційного призначення;

д) землі історико-культурного призначення;

е) землі лісового фонду;

є) землі водного фонду;

ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

У кодексі досить чітко визначено склад земель за категоріями, порядок їхньої приватизації, оренди та умови використання. В той же час класифікатор категорії земель не відповідає критерію цілісності й допускає включення земель однієї категорії до земель іншої категорії. Так, згідно зі статтею 22 ЗКУ до земель с/г призначення належать:

а) с/г угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

б) не с/г угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та ін. захисні насадження, крім тих, що внесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації).

Але деякі види перерахованих угідь (рілля, пасовища) не рідко зустрічаються і в складі земель лісового чи водного фондів та інших категорій земель. Ця обставина утруднює ведення кадастру автоматизованим способом, зокрема при формуванні й опрацюванню БД та здійсненні вибірок із них і потребує чіткішої системи класифікації.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ

КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ДЛЯ ЦІЛЕЙ АСДЗКУ

Базуючись на існуючій системі класифікації земель та цільовому призначенні земельних ділянок і враховуючи наведені вище вимоги до класифікації, пропонується для цілей автоматизованого ведення ДЗК засобами АСДЗКУ така система класифікаторів:

Класифікатор місця знаходження земель ( Кмз )

Код місця знаходження земель

Назва місця знаходження земель

1.

Землі в населених пунктах

2.

Землі за межами населених пунктів

Класифікатор категорій земель згідно із ЗКУ (Кк)

Код категорії земель

Назва категорії земель

1.

Землі сільськогосподарського призначення

2.

Землі житлової та громадської забудови

3.

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

4.

Землі оздоровчого призначення

5.

Землі рекреаційного призначення

6.

Землі історико-культурного призначення

7.

Землі лісового фонду

8.

Землі водного фонду

9.

Землі промисловості

10.

Землі транспорту

11.

Землі зв’язку

12.

Землі енергетики

13.

Землі оборони

Класифікатор видів покриття земель ( Кп )

Код покриття земель

Назва видів покриття земель

1.

Рілля

2.

Перелоги

3.

Сади

4.

Виноградники

5.

Тутівники

6.

Хмільники

7.

Інші багаторічні насадження

8.

Сіножаті

9.

Гірські пасовища

10.

Інші пасовища

11.

Під господарськими шляхами і прогонами

12.

Землі, які перебувають у стадії меліоративного освоєння та відновлення родючості

13.

Інші сільськогосподарські землі

14.

Землі під полезахисними смугами

15.

Землі під іншими захисними насадженнями

16.

Землі, вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю

17.

Землі, не вкриті лісовою рослинністю

18.

Інші лісові землі

19.

Землі під чагарниками

20.

Землі під житловою садибною забудовою

21.

Землі під житловою малоповерховою

22.

Землі під житловою багатоповерховою забудовою

23.

Землі під громадською забудовою

24.

Землі під промисловою забудовою

25.

Землі під торфорозробками, які експлуатують

26.

Землі під вкритими розробками та кар’єрами, шахтами, які експлуатують

27.

Землі під відпрацьованими розробками та кар’єрами; закритими шахтами; відвалами; териконами, які не експлуатуються

28.

Землі під господарськими будівлями і дворами

29.

Землі під капітальними дорогами

30.

Землі під залізницями

31.

Землі під аеропортами та відповідними спорудами

Код покриття земель

Назва видів покриття

32.

Інші землі для транспорту

33.

Землі зв’язку

34.

Землі для видалення відходів

35.

Землі для водозабезпечення та очищення стічних вод

36.

Землі для виробництва та розподілу

37.

Інші землі технічної інфраструктури

38.

Землі зелених насаджень загального користування

39.

Землі для кемпінгів, будинків для відпочинку або проведення відпусток

40.

Землі, зайняті під поточним будівництвом

41.

Землі, що відведені під будівництво

42.

Землі під гідротехнічними спорудами

43.

Землі вулиць, набережних, площ

44.

Землі кладовищ

45.

Болота верхові

46.

Болота низинні

47.

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом

48.

Кам”янисті місця

49.

Піски ( включаючи пляжі)

50.

Яри

51.

Інші землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

52.

Землі під природними водостоками (річки, струмки)

53.

Землі під штучними водостоками (канали, канави)

54.

Землі під озерами, прибережними замкнутими водоймами, лиманами

55.

Землі під ставами

56.

Землі під штучними водосховищами

57.

Землі під морськими водами, розташованими в бік берега від прямих вихідних ліній

58.

Землі водних акваторійСкачать документ

Похожие документы:

 1. Та розвитку земельного законодавства україни

  Закон
  Здійснення земельної реформи, яка започаткована постановою Верховної Ради України “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року, пов’язане з проведенням комплексу заходів (економічних, соціальних, правових, екологічних та ін.
 2. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 3. В. Д. Бабкін Політологія як наука І навчальна дисципліна

  Документ
  Політологія як наука вивчає політичне життя су­спільства в його різноманітних виявах, заглиблюючись у таємниці політики і влади, закономірності діяльності політичної еліти, партій, лідерів, соціальних верств і народних мас.
 4. В україні політико-правові аспекти та регіональні особливості

  Документ
  Виборчий процес-2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006.
 5. Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко. К. Вц "Академія", 2003. 528 с. (Альма-матер)

  Документ
  Підручник, перше і друге видання якого були схвально сприйняті науково-педагогічною громадськістю і студентами, у новому варіанті охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей

Другие похожие документы..