Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
тематические вечера памяти первого летчика – космонавта СССР Ю.А.Гагарина в школах и в библиотеках Мариинско – Посадского района (используя электронну...полностью>>
'Документ'
Деятельность риэлтора представляет собой специфический вариант менеджерско-предпринимательской деятельности, успешность личности в которой напрямую з...полностью>>
'Документ'
Об установлении тарифов на холодную воду (питьевая вода), услуги водоотведения и очистки сточных вод для потребителей МУП "Водоканал" г.Урю...полностью>>
'Реферат'
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. В связи с этим к реферату должны предъявляться требования...полностью>>

Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Повноваження сільського, селищного, міського голови.

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” особи, крім випадків достроко­вого припинення його повноважень.

1. Повноваження сільського, селищного, міського го­лови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній те­риторії, додержання Конституції та законів України, ви­конання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, робо­ту відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо канди­датури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількіс­ний і персональний склад виконавчого комітету відпо­відної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структу­ри і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засі­даннях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвит­ку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівни­ків відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до ко­мунальної власності відповідних територіальних громад;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, ін­шими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та орга­нізацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

1. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому за­коном повноважень.

2. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відпові­дальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 • Повноваження та функціональні обов'язки секретарів сільських, селищних рад.

І. Секретар сільської, селищної ради:

- скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні" повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради. питання, які передбачається внести на розгляд ради;

- веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні";

- організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

- за дорученням сільського, селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам відповідної ради у здійсненні їх повноважень;

- організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

- забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб. яким це право надано у встановленому законом порядку;

- вирішує за дорученням сільського, селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

2. Секретар сільської, селищної ради може за рішенням ради одночасно виконувати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

3. Повноваження секретаря сільської, селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

4. Секретар сільської, селищної ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. Під час здійснення наданих законом повноважень секретар сільської, селищної ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 • Вимоги до професійно-кваліфікаційних характеристик секретарів сільської, селищної ради.

1. Секретар сільської, селищної ради повинен знати:

- основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади;

- загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов'язків у сфері місцевого самоврядування;

- загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політики, які існують у його територіальних грома­дах;

- етику та культуру ділового і політичного спілкування;

- зміст основних економічних процесів на рівні територіальних гро­мад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

- загальні теоретичні і правові засади здійснення управління сели­щем, селом;

- розподіл сфер діяльності в процесі управління селищем, селом;

- організацію, форми і методи роботи органів територіального само­врядування;

- проблеми соціального захисту членів територіальної громади;

- основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

- основи організаційно-правової роботи;

- порядок вчинення нотаріальних дій;

- основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності доку­ментів сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів;

- вправила проведення реєстрації актів громадянського стану;

- основи експлуатації сучасної комп'ютерної техніки.

2. Секретар сільської, селищної ради повинен вміти:

- грамотно та доцільно виконувати функціональні обов'язки, засто­совувати закони та нормативні акти, юридичне грамотно квалі­фікувати факти й обставини, приймати правові рішення та вчиняти інші юридичні дії у повній відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- організовувати роботу апарату виконавчого комітету;

планувати роботу ради та виконкому;

- забезпечувати підготовку матеріалів на розгляд сесій ради та ви­конкому:

- доводити рішення і розпорядження ради та виконавчого комітету до виконавців, юридичних осіб. громадян;

- контролювати виконання рішень і розпоряджень ради та виконав­чого комітету:

нести відповідальність за стан діловодства, обліку і звітності, ар­хівної справи;

- вносити пропозиції щодо наказів виборців, подавати раді проекти заходів щодо виконання наказів виборців;

вчиняти нотаріальні дії, реєструвати акти громадянського стану відповідно до законодавства;

- вести облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

- приймати, вести облік та контроль за розглядом і вживанням за­ходів за листами, скаргами і заявами громадян, особисто приймати громадян.

Для посад секретарів сільських, селищних рад характерний розшире­ний обсяг вмінь та знань із організаційно-забезпечувальних функцій, що передбачає їх спроможність створювати та впроваджувати механізми нормативно-правових та інших забезпечувальних дій для нормального функціонування відповідних рад та їх виконавчих комітетів.

 • Функціональні обов'язки секретаря-друкарки виконкому сільської, селищної ради.

Секретар-друкарка сільської, селищної ради:

 • здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації;

 • оформляє відправку вихідної документації;

 • здійснює контроль дотримання термінів виконання відповідних до­ку ментів;

 • здійснює реєстрацію заяв, письмових звернень громадян, контроль

 • за їх виконанням;

 • проводить реєстрацію телефоно- та факсограм;

 • забезпечує виклики членів територіальної громади до виконкому та

 • ради;

 • друкує документи, пов'язані з роботою виконкому, зверненнями громадян:

 • виконує інші доручення сільського, селищного голови, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету відповідної ради.

 • Функціональні обов'язки начальника військово-облікового столу виконкому сільської, селищної ради.

Начальник військово-облікового столу сільської, селищної ради:

 • здійснює облік військовозобов'язаних та організаційні заходи щодо їх призову до Збройних Сил України;

 • забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території громади;

 • забезпечує паспортизацію населення територіальної громади;

 • організовує роботу з обліку та обслуговування соціально-побуто­вих умов інвалідів війни, учасників бойових дій, солдатських вдів та сиріт;

 • виконує інші доручення сільського, селищного голови, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету відповідної ради.

 • Функціональні обов'язки касира-рахівника виконкому
  сільської, селищної ради.

Касир-рахівник виконкому сільської, селищної ради:

 • здійснює збір місцевих податків та зборів, передбачених Законом України «Про місцеві податки і збори»;

 • здійснює облік наявності особистого транспорту громадян та на­рахування транспортного податку;

 • здійснює облік земельних ділянок громади та нарахування земель­ного податку;

 • виконує інші доручення сільського, селищного голови, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету відповідної ради.

 • Функціональні обов'язки уповноваженого з субсидій виконкому
  сільської, селищної ради.

Уповноважений з субсидій виконкому сільської, селищної ради:

 • здійснює моніторинг та облік усіх домогосподарств територіальної громади для визначення нарахувань за субсидіями на виплату вар­тості комунальних послуг;

 • доводить до відома мешканців територіальної громади умови надання субсидій на виплату комунальних послуг з відвідуванням удома самотніх громадян похилого віку;

 • здійснює оформлення відповідної документації населенню терито­ріальної громади щодо пенсійних розрахунків;

 • виконує інші доручення сільського, селищного голови, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету відповідної ради.

Створення сільських, селищних відділів (центрів) соціального захисту населення може не лише розширити функціональні обов'язки вище означених працівників, але й дещо змінити саму структуру організації соціального захисту на селі.

Для посад секретаря-друкарки, начальника військово-облікового сто­лу, касира-рахівника та уповноваженого з субсидій характерні обмежені обсяги вмінь та знань, переважно із вузькоспеціалізованих забезпечувальних функцій, що передбачає створення умов нормального функціонування відповідних рад та їх виконавчих комітетів.

Новообраний секретар сільської, селищної ради оформляється на ро­боту за тією ж схемою, що й сільський, селищний голова, його трудова книжка зберігається у відповідній місцевій раді, де на нього оформляється також і особова справа. Там зберігаються також особові справи та трудові книжки інших штатних працівників сільської, селищної ради. Обчислення стажу державної служби державних службовців у кожному конкретному випадку здійснюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України. Ранги державним службовцям системи місцевого самоврядування (шоста-сьома категорії посад) присвоює за місцем основної роботи сільський, селищний голова.

Виключні повноваження

Місцевих рад різного рівня

 • Затвердження бюджетів

 • Затвердження структури виконавчого органу ради

 • Обрання посадових осіб виконавчого органу ради із числа депутатів відповідної ради

 • Обрання керівництва контрольних органів

 • Затвердження окладів посадових осіб виконавчого органу ради

 • Оцінка дій виконавчого органу ради

 • Забезпечення виконання та контроль за дотриманням Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів, інших органів виконавчої влади

 • Контроль за недопущенням бюджетних диспозицій

Обласна рада

 • Програми регіонального розвитку

 • Підготовка та перепідготовка спеціалістів у інститутах, академіях, університетах

 • Розвиток регіональної науки

 • Утримання доріг регіонального значення

 • Транспортна інфраструктура області

 • Спеціалізоване медичне обслуговування

 • Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

 • Координація діяльності місцевої міліції

 • Управління об’єктами спільної власності громад

 • Дозвілля і культура

 • Амбулаторні медичні послуги

 • Підготовка молодшого медичного персоналу

 • Підготовка спеціалістів у ПТУ, коледжах (насамперед орієнтованих на комунальну сферу)

 • Орієнтація та утримання місцевої міліції

 • Утримання доріг районного значення

 • Транспортне обслуговування дозвілля і культура

Громада

 • Дитячі дошкільні заклади

 • Догляд за особами похилого віку та інвалідами

 • Турбота про сім’ю та підростаюче покоління

 • Початкові середні школи, вечірні школи

 • Охорона здоров’я та первинна медична допомога

 • Планування використання землі, охорони довкілля

 • Благоустрій території, утримання доріг. Вулиць, парків тощо

 • Дозвілля та культура

 • Громадський транспорт

 • Побутове забезпечення (водогони, каналізації, тепло забезпечення, енергозабезпечення)

 • Санітарний контроль та профілактика

Соціально-економічні проблеми, що

спонукають до реформи

територіального устрою

 • Низька якість життя в більшості поселень.

 • Неможливість надання якісних та доступних послуг органами місцевого самоврядування із-за їх слабкої фінансової спроможності.

 • Великі диспропорції між регіонами в Україні та між районами в межах регіону.

 • Відсутність об’єктивних передумов для появи точок економічного зростання у сільських районах поза райцентрами.

 • Заплутаність та алогічність територіального розмежування між адміністративно-територіальними одиницями, які не піддаються європейській класифікації


Диспропорції між регіонами

(валова додана вартість/душу населення, грн.)

2001 рік

 • м. Київ – 11944,0 грн.

 • Чернівецька обл. – 2015,0

 • Донецька обл. – 4692,0

Мах/мін = 5,92

Мах/мін = 2,32 (без Києва)

2003 рік

 • м. Київ – 15442,7

 • Чернівецька обл. – 2382,5

 • Дніпропетровська обл. – 6817,0

Мах/мін =6,48

Мах/мін =2,86 (без Києва)


Диспропорції між АТО

(населення, тисяч осіб)

Області:

 • Донецька – 4841

 • Чернівецька – 922,8

Міста обласного

значення:

 • Ржищів – 8,4

 • Кривий Ріг – 712,5

Райони:

 • Тячівський – 172,4

 • Поліський – 7,6

Сільради:

 • Кулаженська – 297 осіб

 • В. Димерська – 10000 осіб


Диспропорція між сільрадами

(видатки на управління/душу населення, грн./рік)

 • В. Дилерська (10 тис. населення) – 7,5

 • Немішаєвська (6,4 тис.) – 11,3

 • Зазимська (2105 осіб) – 12,1

 • Кулаженська (297 осіб) – 48,9

(норматив на управління – 13,5 грн/особу/рік)

Мета реформи

 • Забезпечення людини якісними та доступними послугами, найближче до її місця проживання.

 • Наділення органів місцевого самоврядування достатніми повноваженнями та ресурсами для надання людям якісних та доступних послуг.

 • Створення умов для появи нових точок економічного зростання в територіях.

Суть реформи

- Широка децентралізація виконавчої влади.

- Перенесення частини повноважень та відповідальності з національного на регіональний, з регіонального на районний, з районного на рівень громад.

- Найважливішим елементом реформи є утворення громад, як АТО базового рівня, здатної надавати значну частину послуг населенню, які сьогодні надаються на рівні району.

Предмет закону

 • Предметом регулювання закону є – територіальний устрій України та порядок вирішення питань щодо утворення, реорганізації та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць.

 • Закон вперше в законодавчій практиці України визначає дефініції територіального устрою та встановлює статус АТО та їх ієрархію

Система територіального устрою України

(європейська класифікація)

Для України прийнятною є 3-рівнева система АТО:

 • Перший рівень - регіон (АРК, області, місто-регіони);

 • Другий - район (місто-район);

 • Третій (базовий) – громада.

Кожна АТО має свою безперервну територію та межує з АТО того ж рівня.


Базова АТО – громада

Громада як базова АТО, має кінець вирішити плутанину з поєднанням понять: населений пункт та адміністративно-територіальна одиниця та вирішити назавжди питання про повсюдність місцевого самоврядування – поширення юрисдикції рад громад поза межі населених пунктів.

Де поділися села,

селища, міста?

 • Вони нікуди не діваються, залишаються в статусі поселень (населених пунктів)

 • Поселення, разом із прилеглими територіями отримують статус АТО – громади.

Чи не приведе об’єднання сіл у громади понад 5 тисяч осіб, до надмірного збільшення територій громад і занепаду сіл без сільрад?

 • В Україні 28615 сільських поселень, з яких у 16180(57%) не мають своїх сільрад у своєму селі.

 • 96% сільрад отримують бюджетні дотації.

 • Комунальні підприємства з благоустрою, громадського транспорту, ремонту доріг, вивезення сміття в сільрадах практично відсутні.

 • Після реформи в усіх (100%) поселеннях буде голова села з певним набором повноважень.

 • В територіях, де об’єднання веде до втрати доступності, громади можуть мати численність і в 1500 осіб і менше.

 • Створення громад –це перехід на нові ресурси можливості.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (3)

  Документ
  донор - держава, уряд іноземної держави, а також організація, установа, фонд, уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає міжнародну технічну допомогу Україні;
 2. Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (2)

  Документ
  Після 14 років розвитку в Україні системи місцевої публічної влади, її ефективність не витримує ніякої критики. Виникла нагальна потреба комплексного реформування місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування,
 3. На рівні місцевого самоврядування

  Книга
  Що має знати депутат місцевої ради. Книга 3. Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні: Навчальний посібник - К.: ІПО, 2011.
 4. Програма щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю "актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування"

  Документ
  Теоретичні та практичні проблеми правового реформування регіонального управління та місцевого самоврядування у сфері забезпечення екологічної безпеки України.
 5. Конституційно-правові проблеми розвитку місцевого самоврядування в україні

  Документ
  Конституційно-правовий розвиток місцевого самоврядування є важливим показником рівня його реального впровадження та забезпечення в правовій, а в ширшому розумінні - в політико-правовій і культурно-цивілізаційній сфері життя держави.

Другие похожие документы..