Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
На территории Темрюкского района Краснодарского края, значительным распространением пользуются морские пляжевые песчаные отложения различного минерал...полностью>>
'Документ'
Тревога, так же как страх и надежда, — особая, предвосхищающая эмоция. Образно это описал основатель гештальт-терапии Ф. Перлз: « Формула тревоги оче...полностью>>
'Статья'
Третейский суд при Некоммерческом партнерстве по защите прав и законных интересов лиц, выполняющих инженерные изыскания, «ЦЕНТРРЕГИОНИЗЫСКАНИЯ», (дал...полностью>>
'Документ'
«Ливенские» 134-00 13 Сосиски «Мичуринские» 80-00 Копченые изделия из свинины 15 Деликатес «Славянский» 50-00 1 Рулет «Борисо-Глебский» 175-00 17 Окор...полностью>>

Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 8

Розглянуті питання на сесіях міської ради Львова

(станом на 18 жовтня 2006 року)Розглянуті питання на сесіях міської ради Львова

(18 жовтня 2006 року – 20 січня 2007 року)Розглянуті питання на сесіях міської ради Стрия

(станом на 18 жовтня 2006 р. )

I. Політико-правова сфера

IІІ. Житлово-комунальна сфера

IV. Екологічна сфера

V. Культурна сфера


IІ. Соціально-економічна сфера


Розглянуті питання на сесіях міської ради Стрия

(за період 18 жовтня 2006 р. - 20 січня 2007 року)ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАДИ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Юрій Куц,

Харківський регіональний інститут Національної академії

державного управління при Президентові України,

завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування

Взаємодія систем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування


Відповідальність та підконтрольність посадових осіб та органів місцевого самоврядування

Механізми вирішення проблем існуючий:

Фактори, що визначають ефективність дій місцевих органів влади

Фактори

Об’єктивні

Суб’єктивні

Зовнішні

Існуюче нормативне поле.

Вирішення проблеми фінансування

Ставлення центральних органів влади

Внутрішні

Стан соціально-економічного розвитку регіону.

Наявність фінансових ресурсів

Особисті якості керівників.

Узгодженість дій органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Наявність команди.

Вміння правильно оцінити ситуацію і накреслити стратегію розвитку

Підтримка громадськості.

Підтримка бізнесу

Форми й методи діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування обласного рівня по створенню та реалізації регіональних програм

Система місцевого самоврядування в Україні


Основним елементом цієї системи є територіальна громада. Згідно зі ст. 1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” під територіальною громадою розуміють населення, об’єднане постійним проживанням у межах села, селища, міста, які є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання мешканців кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр .

Розглянемо склад системи місцевого самоврядування на прикладі міста.

Головним елементом у системі всіх органів самоврядування міста є міська рада, яка обирається місцевим співтовариством на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні і виражає волю всієї територіальної громади міста. Крім депутатів, до складу ради фактично входить міський голова, який головує на її засіданнях.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” відзначив 50 питань виняткового відання міських рад, коло яких достатньо широке – соціальне проектування та планування, прийняття рішень нормативного характеру, організація, координація, контроль тощо.

Міська рада наділена правом приймати загальнообов’язкові для громадян, громадських організацій, підприємств, організацій і установ рішення в рамках самоврядування.

Виключно міська рада затверджує бюджет міста, вносить зміни до нього, затверджує звіт про його виконання; встановлює перелік місцевих податків і зборів, їх ставки, пільги; приймає рішення щодо випуску місцевих позик; встановлення норм відрахування від прибутку в бюджет міста, підприємств, організацій, установ, що перебувають у комунальній власності, тобто визначає можливості міста для вирішення кола проблем, що потребують витрат, визначає прибутки і витрати, фінансову базу діяльності всіх органів самоврядування міста.

Міська рада визначає основні напрямки розвитку міста в різноманітних сферах і галузях економічного, соціального, культурного розвитку, житлово-комунального господарства, будівництва, використання земель та ін.

 • Значною є компетенція міської ради в управлінні комунальною власністю, що є економічною основою самоврядування у місті.

 • Міська рада, не будучи обмежена принципом поділу влади, контролює діяльність інших органів самоврядування міста і посадових осіб.

 • Значною є організаційна функція міської ради.

Однією з ключових посад місцевого самоврядування є посада міського голови, який є вищою посадовою особою в системі органів самоврядування містом та наділений насе­ленням міста повноваженнями для здійснення представницьких, виконавчих і контрольних функцій місцевого самоврядування. Він представляє місто у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого са­моврядування, а також здійснює повсякденне управління міськими спра­вами, забезпечує виконання рішень міської ради. Всі виконавчі органи самоврядування міста перебувають у підпорядкуванні міського голови, а їх керівники підзвітні йому і перед ним відповідальні за свою діяльність. Міський голова має всю повноту повноважень щодо вирішення питань управління містом, керівництва виконавчими органами місцевого самоврядування, здійснення контролю, за винятком повноважень, віднесених законодавством до компетенції міської ради.

Одним з елементів системи управління містом, значен­ня якого постійно підвищується, є виконавчі органи міської ради, відпові­дальні за повсякденне управління містом, реалізацію рішень представниць­ких органів. Апарат управління міських рад створюють об'єднані в певну внутрішньо узгоджену систему виконавчі та розпорядницькі органи. До них належать як виконавчий орган загальної компетенції (виконавчий комітет міської ради), так і підпорядковані йому органи галузевої і спеціальної компетенції (управління, відділи, департаменти, комісії, районні адміністрації й ін.).

Відповідно до законодавства України система місцевого самовряду­вання містить у собі органи самоорганізації населення як одну з інституціональних форм реалізації прав і інтересів територіальної громади. Через різноманітні структури територіальної самоорганізації громадян, міські громади безпосередньо включаються до цілого ряду управлінських відносин щодо вирішення багатьох політичних, економічних, соціокультурних проблем.

Слід мати на увазі, що місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами як безпосередньо, так і через ради та їх виконавчі органи. Формами безпосереднього здійснення територіальними громадами своїх самоврядних повноважень є місцеві референдуми та збори.

Територіальна громада - населення, що об’єднане проживанням у межах сіл, селищ, міст, які є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання мешканців кількох таких одиниць, які мають єдиний адміністративний центр.

Рада – представницький орган місцевого самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади та приймати рішення від її імені.

Склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визначено і не припинено в установленому законом порядку.

Загальний склад ради – кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону.

Правомочний склад ради – кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визначено і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше двох третин від загального складу ради.

Виконавчий орган місцевого самоврядування – колегіальний або одноосібний орган місцевого самоврядування загальної компетенції, який створюється відповідною радою та здійснює виконавчі повноваження відповідно до закону та статутів територіальних громад.

Виконавчі органи рад – органи, які згідно з Конституцією України та законом “Про місцеве самоврядування в Україні” створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах радами для здійснення виконавчих функцій та повноважень місцевого самоврядування в межах, що визначені чинним законодавством.

Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста.

Право комунальної власності - право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет)план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Районний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм розвитку територій.

Обласний бюджет – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання.

 • Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.

Посадові особи місцевого самоврядування, які на момент набрання чинності Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” перебувають на посадах, на які, згідно з пунктом 5 розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", було поширено дію Закону України “Про державну службу”, а також особи, які вперше зараховуються (обираються ) на посади в органи місцевого самоврядування мають скласти Присягу і підписати її текст, визначений у статті 11 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови обласних, районних, районних у містах рад складають Присягу на сесії відповідної ради.

Підписаний посадовою особою місцевого самоврядування текст Присяги зберігається в її особовій справі. Про складання Присяги робиться запис у графі 3 розділу трудової книжки “Відомості про роботу” із зазначенням порядкового номеру запису та дати складання Присяги.

 • Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” за рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради. Відповідно до статті 10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільські, селищні, міські, районні та обласні ради є органами місцевого самоврядування.

Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради, у тому числі за погодженням з відповідними органами виконавчої влади, якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з цими органами.

Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або відповідною радою, згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” не створюється.

Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається відповідною радою.

Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.

 • Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.

Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

1. Додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування.

2. Додержання прав та свобод людини і громадянина.

3. Збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

4. Постійне вдосконалення організації своєї роботи підвищення професійної кваліфікації.

5. Сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість в роботі.

6. Шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

 • Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.

Посадова особа місцевого самоврядування має право:

1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

2. На оплату праці залежно від посади яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

3. На просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

4. На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

5. На соціальний і правовий захист.

6. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідну для виконання своїх службових обов'язків.

7. У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження особою служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

8. Вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку звинувачень або підозри щодо неї.

9. Захищати свої законні права та інтереси в органах влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

 • Атестація посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 17 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.

Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський, селищний голова.

Положення про проведення атестації затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.

 • Присвоєння рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 15 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

 • Обмеження при прийнятті на службу в органи
  місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

1) визнані судом недієздатними;

2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.

Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.

 • Регламентація діяльності виконавчих органів місцевих рад.

Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здій­снює свої повноваження до сформування нового складу виконав­чого комітету. Кількісний склад виконавчого комітету визна­чається відповідною радою.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно:

 1. сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради — голови відповідної ради;

 2. заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

 3. керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету;

 4. керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради;

 5. інших осіб.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради — голова відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основ­ним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відпо­відного місцевого бюджету. На осіб, які входять до складу вико­навчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством про місцеве самоврядування для сільського, селищного, міського го­лови. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, мі­ської, районної у місті ради не можуть входити депутати відпо­відної ради, крім секретаря ради.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень орга­нів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним орга­нам виконавчої влади.

Виконавчий комітет ради:

попередньо розглядає проекти місцевих програм соціаль­но-економічного і культурного розвитку, цільових програм з ін­ших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

координує діяльність відділів, управлінь та інших вико­навчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що на­лежать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відді­лами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою у межах повноважень, наданих законодавством про місцеве самоврядування виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським головою (головою район­ної у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського, селищного міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради — заступником голови ради) в міру потре­би, але не рідше як один раз на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більш як половина від загального складу вико­навчого комітету.

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створен­ня) рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих ор­ганів сільських, селищних, міських рад. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними ра­ді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітетові, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, — за погоджен­ням з відповідними органами виконавчої влади. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджують­ся відповідною радою.

 • Планування роботи виконавчого комітету сільської ради.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на квартал і затверджується на засіданні виконавчого комітету.

За згодою виконавчого комітету комісії виконавчого комітету за необхідністю можуть вносити зміни в план роботи виконкому. Контроль за виконанням плану робота виконавчого комітету здійснює сільський голова. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого складу і підписуються сільським головою.

Рішення виконавчого комітету прийняті із перевищенням повноважень можуть бути скасовані сільською радою та органами влади вищого рівня.

Виконавчий комітет сільської ради не менше як один раз на рік звітує про свою роботу перед сільською радою та територіальною громадою (на сходках села).

Секретар виконавчого комітету сільської ради організовує підготовку матеріалів на розгляд виконавчого комітету, веде протоколи засідань виконавчого комітету, забезпечує своєчасне доведення до виконавців рішень виконавчого комітету, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом.

Кожне засідання виконавчого комітету оформляється протоколом, який веде секретар виконавчого комітету. Протокол підписує сільський голова, у разі його відсутності - секретар сільської ради або заступник голови з питань діяльності виконавчого комітету.

Комісії виконавчого комітету сільської (селищної) ради.

Організація роботи комісій виконавчого комітету сільської ради здійснюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та положень про комісії, затвердженим рішенням виконавчого комітету, якими вони керуються в своїй роботі.

Комісії виконавчого комітету, які утворюються виконавчим комітетом на термін його повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень виконавчого комітету,

Комісії виконавчого комітету утворюються у складі голови, секретаря і членів комісії, підзвітні і підконтрольні виконавчому комітету. Кількісний склад кожної комісії визначає виконком при її утворенні. Члени комісій виконавчого комітету виконують свої повноваження без відриву від основного місця роботи.

Відповідно до ст.38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" при виконавчому комітеті сільської ради працюють комісії:

 • адміністративна;

 • з питань боротьби зі злочинністю;

 • спостережна;

 • громадська комісія у справах неповнолітніх.

Комісії виконавчого комітету мають право вимагати від керівників підприємств та установ, розташованих на території сільської ради, відповідні матеріали та документи, необхідні комісіям для роботи.

Комісії виконавчого комітету проводять свою роботу за планом, затвердженим кожною комісією на своєму засіданні та оформляються протокольно. Рішення, прийняті не засіданнях, підписуються головою комісії, в разі його відсутності - секретарем комісії.

Всі питання у комісіях виконавчого комітету вирішуються простою більшістю голосів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (3)

  Документ
  донор - держава, уряд іноземної держави, а також організація, установа, фонд, уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає міжнародну технічну допомогу Україні;
 2. Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (2)

  Документ
  Після 14 років розвитку в Україні системи місцевої публічної влади, її ефективність не витримує ніякої критики. Виникла нагальна потреба комплексного реформування місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування,
 3. На рівні місцевого самоврядування

  Книга
  Що має знати депутат місцевої ради. Книга 3. Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в Україні: Навчальний посібник - К.: ІПО, 2011.
 4. Програма щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю "актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування"

  Документ
  Теоретичні та практичні проблеми правового реформування регіонального управління та місцевого самоврядування у сфері забезпечення екологічної безпеки України.
 5. Конституційно-правові проблеми розвитку місцевого самоврядування в україні

  Документ
  Конституційно-правовий розвиток місцевого самоврядування є важливим показником рівня його реального впровадження та забезпечення в правовій, а в ширшому розумінні - в політико-правовій і культурно-цивілізаційній сфері життя держави.

Другие похожие документы..