Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Вводный наркоз является весьма ответственным, хотя и непродолжительным этапом общего обезболивания, который нередко оказывает существенное влияние на...полностью>>
'Документ'
3.4. Механизм снижения системного качества корпоративной системы в условиях кризиса и управление восстановлением ее эффективности на этапе вывода эко...полностью>>
'Методические рекомендации'
Данные методические рекомендации предназначены для учителей истории и ориентированы на подготовку девятиклассников к государственной (итоговой) аттес...полностью>>
'Документ'
Сегодня отовсюду: со страниц популярных газет, модных журналов, из динамиков радиотрансляции, с экранов телевизоров доносится: «Алло, мы ищем таланты...полностью>>

Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "Політологія", Ікурс

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний університет “Острозька академія”

Кафедра політології

Робоча програма з курсу

Загальна теорія політики ”

для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту

спеціальності “Політологія”, І курс

Затверджено на засіданні

кафедри політології

Протокол № ___ від “___” ____

Зав. кафедри

_____________ Мацієвський Ю.В.

Програму склав:

кандидат політичних наук,

доцент Мацієвський Ю.В.

Oстрог-2006
Пояснювальна записка

Курс “Загальна теорія політики” є одним з ключових у системі підготовки спеціалістів-політологів. Зміст курсу і розподіл навчального часу набагато ширший, ніж у традиційному курсі “Вступ до політології”, що включений до більшості навчальних планів підготовки фахівців з політології. Така структура курсу дає змогу грунтовно розглянути ключові поняття політичної науки, закласти основи політичного аналізу та прогнозування політичних явищ.

Мета курсу :

 • дати студентам розуміння засад функціонування влади та політичної організації суспільства,

 • виробити здатність об’єктивно сприймати політичні процеси, що відбуваються у нашому суспільстві.

Завдання курсу:
 • знати основні політологічні поняття і категорії, об’єкт, предмет, структуру і функції політології, методологічні підходи до аналізу суспільно-політичних процесів, світові і вітчизняні політологічні школи, концепції і напрямки.

 • розуміти особливості політичних режимів, сутність та форми політичних систем, закономірності їх розвитку та функціонування, цілі діяльності політичних партій, громадських організацій, причини виникнення політичних конфліктів, місце особи в політичному житті суспільства.

 • уміти орієнтуватися в світових політичних відносинах, виявляти вплив політичних процесів на економічне, соціальне, духовне життя суспільства, порівнювати різні типи партійних та виборчих систем.

 • об’єктивно і критично аналізувати інформацію про політичне життя, займати самостійну позицію у питаннях виборів до керівних органів законодавчої, виконавчої та судової влади в державі.

Програма курсу складається з чотирьох блоків, які послідовно розкривають специфіку урядування та політичну поведінку індивідів, діяльність політичних інститутів, особливості політичних режимів сучасності, ролі політичної свідомості та політичної культури в житті суспільства.

Лекції – 70 год

Практичні заняття – 70 год

Консультації – 4 год

Залік

Іспит

Розподіл навчального часу за планом

п/п

Тема

Кількість годин

Всього

лекції

семінари

Модуль І. Політика та поліична наука

1.

Політика як соціальне явище

4

2

2

2.

Предмет та методи політичної науки

4

2

2

3.

Політична система суспільства

8

4

4

4

Політична влада та механізми її здійснення

8

4

4

5.

Влада й насильство в політиці

4

2

2

6.

Теоретичні моделі вивчення політики

4

2

2

Модуль ІІ. Політичні режими

7.

Демократичні режими: ознаки демократії

4

2

2

8.

Різновиди демократії

4

2

2

9.

Виборчі системи

4

2

2

10

Недемократичні режими: тоталітаризм

4

2

2

11

.

Недемократичні режими:авторитаризм

4

2

2

Модуль ІІІ. Політичний процес

12

Теорія і практика сучасних переходів до

демократії

6

4

2

13

Особливості переходу в Україні

4

2

2

14

Політичний процес та політична діяльність

4

2

2

15

Нормативне регулювання політичного процесу

4

2

2

16

Політичне рішення

4

2

2

Модуль ІV Індивідуальний та колективний

рівні політичного процесу

17

Політична соціалізація та політична участь

4

2

2

18

Політичне лідерство

4

2

2

19

Політичні еліти

4

2

2

20

Соціальна структура суспільства та групові інтереси

4

2

2

21

Суспільні моделі взаємодії і захисту групових інтересів

4

2

2

22

Політична стабільність і конфлікти

4

2

2

Модуль V Політичні нститути

23

Держава як тип політичної організації

6

4

2

24

Правова держава і громадянське суспільство

4

2

2

25

Політичні партії та партійні системи

4

2

2

26

Суспільно-політичні організації та рухи

2

2

27

Політична свідомість

4

2

2

Модуль VІ Соціокультурні детермінанти політики

28

Політична культура

4

2

2

29

ЗМІ та політика

4

2

2

30

Етнічні спільноти та політика

4

2

2

31

Зовнішня політика і міжнародні відносини

4

2

2

32

Глобалізація та її наслідки

2

2

Контрольні роботи

4

Всього

140

70

70

Форма контролю – тези, залік та іспит

Умови визначення рейтингу:

І триместр: - присутність та робота на заняттях – 45,5 б.

 • Конспекти першоджерел – 4,5 б.

 • контрольна робота – 10 б.

 • підсумковий тест – 40 б.

ІІ триместр: – присутність та робота на заняттях – 48 б.

 • контрольна робота – 12 б.

 • підсумковий тест – 40 б.

ІІІ триместр: присутність та робота на заняттях – 50б.

підсумковий тест – 50 б.

Лекційна тематика

Модуль І. Політика та поліична наука

Тема 1. Політика як соціальне явище.

 1. Основні підходи до визна­чення суті політики.

 2. Два погляди на суть полытики. Політика як відображення політичних ін­тересів.

 3. Види політики: економічна, соціальна, демографічна, культурна, екологічна. Географічні, демографіч­ні, економічні, соціальні, культурні та інші детермінанти політики. Внутрішня і зовнішня політика.

Література:

 1. Політологія:Підручник для студентів вузів/ за ред.О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка.-К.:Акалемія,1998.

 2. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики.-К.: Тандем, 1996.-192с.

 3. Політологія. Курс лекцій / І. С. Дмитрів, О. М. Рудакевич, В. А. Кулик та ін. - Тернопіль, 1998. - С. 5-9;

 4. Політологія /За ред.0. І. Семківа. -Львів, 1994. - С.9-24.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни "Загальна теорія держави І права" Для спеціальностей

  Документ
  Програма курсу “Загальна теорія держави і права” підготовлена для студентів факультету соціології НТУУ (КПІ) за спеціальностями: “Адміністративний менеджмент”, “Соціальна робота”.
 2. Робоча навчальна програма з курсу „ політологія острог Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології Протокол №2 від 25 вересня 2008 року

  Документ
  Академічний курс „Політологія” викладається на економічному факультеті для студентів спеціальностей „Фінанси” та „Економічна кібернетика”. Це навчальна дисципліна, що знайомить студентів з основами сучасної політології, засадами внутрішньої
 3. Навчальна програма курсу "Соціологія" (для студентів Ікурсу спеціальності "політологія" факультету політико-інформаційного менеджменту)

  Документ
  Дисципліна “Соціологія” передбачає формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Поведінка споживачів" для студентів денної форми навчання окр "Магістр" спеціальності 050108 "Маркетинг"

  Документ
  Метою вивчення дисципліни “Поведінка споживачів” є набуття знань та практичних навичок відносно роботи із споживачами, управлінні їх поведінкою, формуванні і підтримці попиту споживачів на свої товари та послуги, виявленні свого споживача
 5. Робоча програма з курсу „ права людини" для студентів 4 курсу спеціальності "Політологія" Складена кандидатом політичних наук, в о. доц кафедри політології Мартинюком Р. С

  Документ
  Курс „Права людини” є обов’язковим навчальним предметом для студентів 1 курсу юридичного факультету. Він відіграє значну роль у формуванні світогляду особистості, формуванні її правової культури та несе в собі значний морально-виховний потенціал.

Другие похожие документы..