Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Виды социологических и прикладных исследований. Социологические прикладные исследования. Разведывательные и окончательные исследования. Панельные исс...полностью>>
'Книга'
Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива ТЗЗ / Отв. ред. АЛ. Журавлев, А.В. Юревич. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 20...полностью>>
'Документ'
Об утверждении требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с учетом особенностей на территории МО П...полностью>>
'Лекція'
Як правило, класифікують комп'ютери, по набору розв'язуваних ними завдань, на підставі яких формуються вимоги до характеристик, забезпечуваним відпов...полностью>>

Бухгалтерський облік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Бухгалтерський облік

Зміст

Бухгалтерський облік 1

Розділ 1.Класифікація господарських засобів. 1

Таблиця 1.1. Класифікація господарських засобів ВАТ „ Сяйво ” 3

Розділ 2. Основна бухгалтерська процедура. 6

Розділ 3. Облік амортизації основних засобів. 14

Розділ 4. Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті. 18

Розділ 5. Документальне оформлення обліку виробітку і заробітної плати. 23

Література використана в написанні курсової роботи. 29

Вступ.

Нажаль в нашому економічному житті багато незрозумілого і ми не завжди можемо дати чітку відповідь на досить просте і природне запитання: чому? На наш погляд, серед найбільш очевидних причин такого становища слід назвати єдину - недостатнє розуміння нашими бізнесменами, інвесторами, менеджерами, фінансистами, податківцями і обліковими працівниками сучасних проблем обліку. На них дивляться але не бачать, про них чують, але не прислуховуються, про них говорять, але не аналізують, про них думають, але не прогнозують і, як наслідок, їх не вирішують.

В умовах переходу до ринкової економіки відродження справжньої бухгалтерії ускладнюється невизначеністю ситуації. Одні вважають, що до зовсім нового обліку можна і необхідно перейти відразу; інші стверджують, що шлях може і повинен бути "далекий і довгий".

У нашій державі налічується близько півмільйона бухгалтерів. В умовах ринкової економіки роль та самостійність представників цієї професії надзвичайно зросли, але разом з тим підвищилась і їх відповідальність. Адже ціна помилки, якої може припуститися бухгалтер, велика і тягне за собою для підприємства відчутні штрафні санкції.

Вирішення цих проблем сьогодні пов'язане з подальшим розвитком теоретичних та методологічних засад бухгалтерського обліку.

Теорія обліку виконує два основні завдання:

- формує у студентів комплексний науковий підхід до аналізу господарських явищ та відображення їх в обліку;

- поєднує одержані теоретичні знання з практичними навиками та вміннями в обліковій сфері.

Розділ 1.Класифікація господарських засобів.

Для управління діяльністю підприємства необхідно знати, якими господарськими засобами воно розпоряджається, де ці засобі розміщені, як вони функціонують в процесі діяльності, а також за рахунок яких джерел утворилися і для чого призначені.

Тому господарські засоби прийнято групувати:

 • за функціональною участю в процесі діяльності;

 • за джерелами утворення (формування) і цільовим призначенням.

За функціональною участю в процесі діяльності господарські засоби (ресурси) підприємства поділяються на необоротні й оборотні активи.

Необоротні активи – це активи, які використовуються в господарській діяльності підприємства протягом періоду, що перевищує рік, або операційний цикл (проміжок часу між придбанням запасів для виготовлення та отримання грошових коштів від реалізації виробленої продукції), якщо він більший за рік.

Оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти , що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом періоду, що не перевищує рік, або операційний цикл, якщо він не більше за рік.

Витрати майбутніх періодів – це витрати, що мали місце протягом звітного або попередніх періодів, але належать до наступних періодів.

В загальному активами вважають ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Отже, необоротні активи поділяються на:

 1. Необоротні матеріальні активи:

Основні засоби – це сукупність матеріальних цінностей, що тривалий час приймають участь в процесі виробництва, не змінюють своєї натуральної форми і переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється підприємством, частинами у вигляді нарахування зносу. До них відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, робочі та силові машини, обладнання, вимірювальні, регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка тощо.

Незавершені капітальні вкладення – це вкладення коштів у незавершені будівництвом об’єкти.

Довгострокові фінансові інвестиції – це внески в цінні папери інших підприємств (акції акціонерних товариств, процентні облігації державних і міських позик) на строк більше одного року або операційного циклу.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це заборгованість фізичних і юридичних осіб даному підприємству, яка має бути погашена протягом періоду, що перевищує один рік або операційного циклу, якщо він більше за рік.

Інші необоротні матеріальні активи – це матеріальні предмети, які використовуються тривалий час не змінюючи свою натуральну форму, але на відміну від основних засобів їх вартість менша.

 1. Необоротні нематеріальні активи – це довгострокові витрати, які окупаються протягом визначеного періоду за рахунок додаткової виручки чи прибутку, які одержує підприємство в результаті їх застосування в своїй господарській діяльності.

Оборотні активи мають такий поділ:

 1. Активи у сфері виробництва:

Предмети праці (сировина, матеріали, комплектуючі вироби) – призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

Незавершене виробництво – це матеріали, які безпосередньо знаходяться на певній стадії обробки, тобто незакінчені технологічні процеси.

 1. Активи у сфері обігу:

Готова продукція – виготовлена на підприємстві , пройшла всі стадії обробки, призначена для продажу та відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором абоіншими нормативними актами.

Кошти в рахунках – вільні грошові кошти підприємства, що зберігаються на поточному рахунку, від реалізації продукції, виконаних робіт та надання послуг, одержані кредити банків, заборгованість від дебіторів.

Грошові кошти – готівка, що зберігається у касі підприємства. До каси гроші надходять з поточного рахунку в банку для виплати заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності, пенсій, премій та інших цілей.

 1. Вилучені з обігу активи :

збитки підприємства, тобто перевищення витрат над одержаними доходами. Збиток означає зменшення, втрату коштів, вилучення з величини ресурсів, які має підприємство.

Щодо класифікації господарських засобів за джерелами формування та цільовим призначенням, то з (мал.1.2) видно, що вони поділяються на:

Власні – засоби, які підприємство отримує на весь період діяльності. Це:

Власний капітал – це власні джерела підприємства, які складаються з внесків власників вкладених без визначеного строку повернення, або залишені ними на підприємстві з одержаного прибутку;

Цільове фінансування – це джерело додаткових коштів одержаних з бюджету, галузевих і міжгалузевих фондів спеціального призначення, від інших організацій, фізичних осіб для здійснення заходів цільового призначення (для розширення своєї діяльності, фінансування науково-дослідних робіт, якщо не вистачає внутрішніх ресурсів), такі кошти поверненню не підлягають.

Доходи майбутніх періодів – це доходи, одержані в поточному періоді, проте вони належать до майбутніх періодів.

Позикові – це засоби, які підприємство одержало у тимчасове користування. Це:

Довгострокові зобов’язання – це заборгованість підприємства перед фізичними і юридичними особами, яка має бути погашена протягом періоду, що перевищує один рік або операційний цикл. До них відносять: довгострокові зобов’язання по кредитам банку, довгострокова кредиторська заборгованість.

Поточні зобов’язання – це заборгованість фізичним і юридичним особам, яка має бути погашена протягом року, або операційного циклу, якщо він більший за рік. Вони включають: короткострокові зобов’язання по кредитам банку, короткострокова кредиторська заборгованість, короткострокові зобов’язання за розподілом.

До довгострокових зобов’язань належать:

 • довгострокові кредити банків – заборгованість підприємства банкам по отриманих від них кредитах, строк погашення яких не припадає на звітний період;

 • інші довгострокові фінансові зобов’язання – сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховують відсотки;

 • інші довгострокові зобов’язання (заборгованість по довгострокових векселях, по фінансовій оренді, відстрочених податкових зобов’язаннях тощо)

До складу поточних зобов’язань належать зобов’язання, що підлягають погашенню на вимогу кредиторів, а також та частина зобов’язань, яка буде погашена протягом операційного циклу або протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. До таких зобов’язань належать:

 • короткострокові кредити банків – сума поточних зобов’язань перед банками за отримані від них короткострокові кредити;

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги – сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за одержані матеріальні цінності та надані послуги;

 • поточні зобов’язання по розрахунках з бюджетом та позабюджетних платежах, по оплаті праці, по страхуванню (по соціальному страхуванню, пенсійному забезпеченню, страхуванню майна тощо), з учасниками по нарахованих дивідендах та інших операціях;

 • інші поточні зобов’язання (по векселях виданих, одержаних авансах, внутрішньовідомчих та інших розрахунках).

На основі вихідних даних, наведених в таблиці 1.1 здійснимо класифікацію господарських засобів ВАТ „Сяйво” та на основі результатів класифікації складемо бухгалтерський баланс діяльності даного підприємства за січень – грудень 2005 року.

Таблиця 1.1. Класифікація господарських засобів ВАТ „ Сяйво ”

А

П

Код рядка

Номер рахунку

п.п

Види господарських засобів та їх джерела

На початок

На кінець

3,1

 

270

39

1

Витрати майбутніх періодів

4

303

2,1

 

100

207

2

Запасні частини

2

30

(1,1)

 

032

13

3

Знос основних засобів

89

2398

2,2

 

230

30

4

Каса

4

22

2,3

 

100

203

5

Паливо (бензин)

105

50

 

1,1

350

441

6

Прибуток

0

5300

 

5,1

630

69

7

Доходи майбутніх періодів

10

100

2,4

 

120

23

8

Незавершене виробництво

24

720

 

2,1

420

48

9

Цільове фінансування

84

110

1,2

 

031

109

10

Первісна вартість основних засобів

293

10427

 

1,2

300

40

11

Статутний капітал

325

5078

 

(1,3)

350

442

12

Збитки

0

0

 

2,2

400

47

13

Забезпечення виплат персоналу

1

100

1,3

 

31

112

14

Малоцінні необоротні матеріальні активи (первісна вартість)

9

460

 

4,1

610

68

15

Розрахунки з кредиторами

5

60

2,5

 

250

33

16

Гроші в лімітованих чекових книжках

14

2765

 

4,2

550

641

17

Розрахунки з кредиторами (бюджетом)

0

59

 

4,3

610

685

18

Інші поточні зобов’язання

1

86

 

4,4

530

63

19

Розрахунки з кредиторами за товари, роботи, послуги

0

0

 

4,5

540

681

20

Розрахунки з кредиторами по одержаних авансах

10

100

2,6

 

100

201

21

Сировина та матеріали

16

952

2,7

 

220

35

22

Поточні фінансові інвестиції

0

1000

2,8

 

160

36

23

Товари, роботи і послуги (дебіторська заборгованість)

2

77

2,9

 

160

36

24

Розрахунки з дебіторами за виконані роботи

5

50

1,4

 

11

127

25

Права користування інтелектуальною власністю

0

39

 

4,6

520

621

26

Векселі видані

14

2000

 

4,7

570

65

27

Розрахунки з кредиторами зі страхування

9

486

1,5

 

45

14

28

Довгострокові фінансові інвестиції

24

722

 

4,8

610

685

29

Розрахунки з іншими кредиторами

2

554

2,10

 

150

341

30

Векселі одержані

4

302

2,11

 

180

371

31

Розрахунки за авансами виданими

3

30

1,6

 

11

127

32

Права користування землею (первісна вартість)

2

18

 

4,9

580

66

33

Розрахунки з кредиторами з оплати праці

4

1023

(1,7)

 

12

13

34

Знос нематеріальних активів

1

21

 

3,1

440

501

35

Довгострокові кредити банків

0

0

 

5,2

630

69

36

Доходи майбутніх періодів

26

110

Продовження таблиці1.1

 

1,4

320

42

37

Додатковий капітал

0

0

 

1,5

340

43

38

Резервний капітал

0

0

 

4,10

500

601

39

Короткострокові кредити банків

0

0

2,12

 

130

26

40

Готова продукція

4

215

 

4,11

590

67

41

Розрахунки з кредиторами (учасниками)

2

207

 

1,6

320

42

42

Додатковий капітал

2

230

2,13

 

250

31

43

Поточний рахунок

50

30

2,14

 

100

203

44

Паливо (вугілля)

1

10

2,15

 

230

31

45

Гроші на рахунку в банку по коштах на капітальне вкладення

2

20

 

3,2

470

55

46

Інші довгострокові зобов’язання

0

0

2,16

 

230

331

47

Грошові документи

3

25

3,2

 

270

39

48

Витрати майбутніх періодів

0

10

(1,8)

 

12

13

49

Знос малоцінних необоротних матеріальних активів

2

21

 

4,12

610

372

50

Розрахунки з підзвітними особами

2

522

2,17

 

230

33

51

Гроші в акредитивах

2

25

2,18

 

100

209

52

Насіння та корми

6

63

2,19

 

210

37

53

Розрахунки з іншими дебіторами

5

19

2,20

 

 230

33 

54 

Гроші в дорозі

2

20

2,21

 

240

312

55

Валютний рахунок

3

181

497,00

497,00

 

 

 

16125,00

16125,00

Разом

1178

37150

За видами та розміщенням

1. Необоротні активи

420

14106

2. Оборотні активи

257

6606

3 Витрати майбутніх періодів

4

313

За джерелами утворення та цільовим призначенням

1. Власний капітал

327

10608

2. Забезпечення майбутніх витрат та платежів

85

210

3. Довгострокові зобов’язання

0

0

4. Поточні зобов’язання

49

5097

5. Доходи майбутніх періодів

36

210

Разом

1178

37150

Засоби тривалого використання

Оборотні засоби

Відокремлені засоби

Засоби,

що не належать

підприємству

1. Основні засоби:

1. Матеріальні засоби:

1. Відрахування до

1. Орендовані

— будівлі та

— сировина і матеріали

бюджету

основні засоби,

споруди

— готова продукція

2. Відстрочені

крім орендних

— земельні ділянки

— товари

податкові активи

підприємств

–– машини,

— малоцінні та

2. Товарно-

устаткування

швидкозношувані предмети

матеріальні

–– транспортні засоби

(МШП)

цінності, прийняті

— тара і тарні матеріали

на тимчасове

–– інструменти

–– господарський інвентар

2. Кошти:

зберігання

— грошові кошти в касі

3. Товари, прийняті

— кошти в банках на поточних

на комісію

–– інші основні засоби

рахунках у національній та

2. Нематеріальні активи.

іноземній валютах

— в акредетивах і на чекових

книжках

— інші грошові кошти
3. Кошти в розрахунках:

— дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

— дебіторська заборгованість
підзвітних осіб

— аванси видані

— аванси одержані

— інші дебітори

Таблиця. 1.2 Класифікація господарських засобів за видами та розміщенням:

Таблиця. 1.3. Класифікація джерел господарських засобів:

Джерела власних коштів

Джерела позикових коштів

1. Капітал (фонди):

1. Кредити банків:

— статутний

— довгострокові кредити

— пайовий

банків

— додатковий.

— короткострокові кредити

2. Нерозподілений прибуток:

банків

— від основної діяльності

2. Кредиторська

(реалізація товарів, робіт,

заборгованість:

послуг)

— постачальникам

— від іншої реалізації

— за векселями, виданими

— від позареалізаційних

іншим кредиторам

операцій

3. Зобов'язання:

3. Резерви:

— з оплати праці

— резервний фонд

— перед бюджетом

— резерв майбутніх витрат і

— зі страхування

платежів

— інші

4. Бюджетне фінансування:

— на капітальні вкладення

— на поповнення оборотних

засобів

— цільове фінансуванняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Бухгалтерський облік та аудит фінанси

  Документ
  Аналізуючи об’єктивні умови, що сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені цілим рядом причин, серед яких, насамперед, слід виділити низький рівень податкової культури та відсутність
 2. Бухгалтерський облік І статистика

  Документ
  Знати : організацію обліку у виробничих підрозділах та підприємствах, систему економічних показників стану і розвитку сільського господарства основні принципи ведення бухгалтерського обліку, питання методології, організації інвентаризації
 3. Бухгалтерський облік Бухгалтерський облік у галузях економіки

  Документ
  Підруч. для Б94 студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. - К.: МАУП, 2005.
 4. Бухгалтерський облік – всесвітня мова бізнесу кафедра

  Конкурс
  Після кожного успішно виконаного Вами кроку, координатор проекту надсилає Вам повідомлення із результатами та запрошенням до участі в наступному Етапі конкурсу.
 5. "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі

Другие похожие документы..