Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
28.11.1958г. в городе Бобруйске сформирована автотранспортная контора №1 на укомплектование конторы был обращен автотранспорт города в количестве 204...полностью>>
'Документ'
Германн («профиль Наполеона и душа Мефистофеля»): хочет математически просчитать законы судьбы; на его совести три жертвы: графиня, Лиза, собственная ...полностью>>
'Документ'
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ В Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, процес економічних перетворень розпочався з трансформації фінансов...полностью>>
'Документ'
В газете "Дуэль" № 32 за 1997 год опубликован список, взятый из журнала "Эхо планеты" (декабрь 1994), в котором помещена статья &...полностью>>

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової адміністрації України

24.12.2010 № 1016 

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

1

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Тип виду декларації

1.1.Т

Порядковий номер за рік1

Тип декларації

01

Загальна

02

Нова загальна

03

Уточнююча загальна

04

Звітна

05

Нова звітна

06

Уточнююча звітна

за

рік

починаючи з2

.

з урахуванням уточнень з3

.

2

Найменування платника податку _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3

Код згідно з ЄДРПОУ

4

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

.

.

5

Код організаційно-правової форми господарювання

6

Місцезнаходження платника податку _____________________

Поштовий індекс

Міжміський код

Телефон

Електронна адреса4

Факс4

7

Найменування органу державної податкової служби за основним місцем

обліку платника ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

8

Найменування органу державної податкової служби за місцем

розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

9

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

земельної ділянки за КОАТУУ5

Одиниця виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,

гривні - з двома десятковими знаками

з/п 

Категорія земель

Площа земельної ділянки 

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Річна сума податку

(к.3 х к.4 х к.5 / 100)

Січень

(к.6 х 10/100/3)

Лютий

(к.6 х 10/100/3)

Березень

(к.6 х 10/100/3)

Квітень

(к.6 х 10/100/3)

Травень

(к.6 х 10/100/3)

Червень

(к.6 х 10/100/3)

Липень

(к.6 х 50/100/3)

Серпень

(к.6 х 50/100/3)

Вересень

(к.6 х 50/100/3)

Жовтень

(к.6 х 30/100/3)

Листопад

(к.6 х 30/100/3)

Грудень

(к.6 х 30/100/3)

к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних

днів у місяці) х (кількість календарних

днів користування

та/або володіння землею)6

к. 6 х 50/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6

к. 6 х 30/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею) 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т.ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.17

рілля

1.27

сіножаті

1.37

пасовища

1.47

багаторічні насадження

27

Землі водного фонду

3

Нараховано на 20 ___ рік, усього (сума р. 1-2 к.7-18)

48

Нараховано на 20 ___ рік за даними раніше поданої декларації

(р.3 декларації, що уточнюється)

58

Нараховано до збільшення податкового зобовязання на 20 ___ рік

(позитивне значення (р. 3 - р. 4))

68

Розмір заниження податкового зобовязання минулих податкових періодів

78

Нараховано до зменшення податкового зобовязання на 20___ рік

(позитивне значення (р. 4 - р. 3))

88

Розмір завищення податкового зобовязання минулих податкових періодів

98

Сума штрафу (колонки 7-18 рядка 6 х 3% або 5 %)

109

Сума пені

118

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

арк. 

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

на

арк. 

1310

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції)  та від надання супутніх послуг

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік

1410

Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік

1510

Питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу за попередній податковий (звітний) рік, % 

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік

До декларації додаються:

додаток „Відомості про наявність земельних ділянок”

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник платника податку ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

та номер паспорта11

Головний бухгалтер ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

та номер паспорта11

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______20___ року

_________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”__________ 20___ року №________

“___” ________ 20__ року _________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

____________

1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 За бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації не заповнюється.

6 При зміні протягом року об’єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники у колонках 7-18 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

7 За потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (р. 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Рядки 13, 14, 15 підлягають обов’язковому заповненню (при поданні загальної та/або звітної декларації) за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20____ рік.

11 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (4)

  Документ
  Повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) згідно з реєстраційними документами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва,
 2. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 3. Податковий кодекс україни (3)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 4. Податковий кодекс україни (5)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 5. Податковий кодекс україни (7)

  Закон
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI ( ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 3205-VI ( ) від 07.04.2011 N 3221-VI ( ) від 07.04.

Другие похожие документы..