Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Подписка на журнал «Диалог со временем» производится в почтовых отделениях всех регионов РФ по каталогу Агентства «Роспечать». Подписной индекс издан...полностью>>
'Программа дисциплины'
Целью преподавания дисциплины "Электроника" является изучение студентами физических принципов действия, характеристик, моделей и особенност...полностью>>
'Документ'
Впервые «День заповедников и национальных парков» начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой при...полностью>>
'Реферат'
Искусство всецело овладело Врубелем уже в Академические годы. Прежний юноша, для развлечения почитывающий и порисовывающий, совершенно переменился: о...полностью>>

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (1)

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

15

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ТКАЧУК ІРИНА МИКОЛАЇВНА

УДК 657.412.7

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Кужельний Микола Васильович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»,

завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Мних Євген Володимирович,

Київський національний торговельно-економічний

університет,

завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю

кандидат економічних наук, професор

Чернелевський Леонід Миколайович,

Національний університет харчових технологій,

завідувач кафедри обліку і аудиту

Захист відбудеться «22» лютого 2008 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, ауд. 601.

Автореферат розіслано «21» січня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат технічних наук, професор О.Д. Шарапов

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Соціальний захист населення гарантується законодавством, при цьому значна увага приділяється саме пенсійному забезпеченню. Питання ефективної організації пенсійного страхування цікавлять усіх людей, оскільки воно стосується кожного з нас в певний період життя. Забезпечити належне фінансування виплат для людей пенсійного віку лише державними коштами стає дедалі важче усім країнам світу.

Актуальність дисертаційного дослідження обумовлена необхідністю формування правдивої та неупередженої інформації для її використання в процесі здійснення контрольних дій суб’єктами пенсійної системи (страхувальниками, одержувачами пенсійних виплат та пенсійними організаціями). Основний масив цієї інформації продукується системою бухгалтерського обліку. Для підвищення її результативності важливо забезпечити чітке нормативне регулювання організації облікового та контрольного процесів. Не дивлячись на це негативний вплив на процес пенсійного страхування справляє недосконалість вітчизняного законодавства, протиріччя в чинних нормативних актах, а також слабка висвітленність у наукових дослідженнях.

Особливої гостроти ці проблеми набувають у процесі реформування системи пенсійного страхування. Формування нових видів пенсійних фондів та їх запровадження у практику уможливлюється за ефективної організації обліку та контролю з урахуванням ринкових трансформацій та й сучасної реалії економічної дійсності.

Вивченню проблем організації бухгалтерського обліку присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних учених: М.А. Леонтьєва, О.М. Кашаєва, Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього, В.В. Сопка, А.М. Кузьмінського, М.С. Пушкаря, С.В. Свірко, В.С. Леня, Л.Г. Ловінської. Питанням облікової політики на підприємствах присвячено наукові праці Р.А. Алборова, В.П. Астахова, П.С. Безруких, С.А. Ніколаєвої, М.С. Пушкаря, Л.З. Шнейдмана, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Сопка та інших вчених.

Важливість контролю на підприємствах досліджувалась Г.Г. Кірейцевим, М.В. Кужельним, М.Т. Білухою, Л.М. Крамаровським, А.Д. Шереметом, В.П. Суйцом, В.В. Бурцевим, Є.М. Калюгою, Л.В. Нападовською та іншими провідними вченими.

Аналіз результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених свідчить про важливість практичних і теоретичних розробок організації обліку й контролю. Проте, відсутність науково-практичних досліджень з організації обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України і визначила вибір теми дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою: «Вдосконалення обліку і контролю в галузях економіки» (державний реєстраційний номер 0103U004766) та Луцького державного технічного університету за темою «Організаційно-економічний механізм управління підприємствами в сучасних умовах господарювання» (державний реєстраційний номер 0105U000804). У межах наукових програм автором проведено дослідження та розроблено пропозиції щодо удосконалення науково-практичної організації облікового і контрольного процесів в органах Пенсійного фонду України.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування, уточнення наукових положень та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України.

Відповідно до поставленої мети у роботі визначено такі основні завдання:

- уточнити економічну сутність пенсійного страхування та пенсійного забезпечення як економічних категорій в умовах реформування пенсійної системи;

- обґрунтувати нормативно-правову базу, що регулює питання обліку та контролю в Пенсійному фонді;

- визначити напрями удосконалення діючого плану рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України;

- відшукати раціональне застосування методу документального забезпечення контрольного процесу;

- визначити етапи створення облікового та контрольного процесів на підприємствах з метою окреслення шляхів їх удосконалення для органів Пенсійного фонду України.

Об’єкт дослідження – діяльність органів Пенсійного фонду України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, організаційних і методичних аспектів обліку і контролю в Пенсійному фонді.

Методи дослідження. В процесі написання дисертаційної роботи було використано загальнонаукові методи. Застосування історичного методу дало можливість дослідити процес виникнення та розвитку системи пенсійного страхування, організації обліку і контролю. Методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу використовувались під час дослідження теоретичних і практичних аспектів організації обліку та контролю. Діалектичний та абстрактно-логічний методи покладено в основу теоретичного узагальнення та формулювання висновків.

Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно досліджуваних питань, закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, правління Пенсійного фонду України, статистичні матеріали Держкомстату України, Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України, матеріали науково-практичних конференцій, періодичних видань і мережі Internet за темою дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України. У процесі дослідження одержано такі наукові результати:

вперше:

- визначено пенсійне забезпечення елементом пенсійного страхування, виділено види пенсійного забезпечення і страхування та уточнено їх зміст, як об’єктів обліку;

- розроблено Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов’язкового державного пенсійного страхування, з метою посилення контролю у сфері нарахування та сплати збору;

- запропоновано регламентовану форму Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що забезпечить більш повне висвітлення інформації, що перевіряється;

удосконалено:

- інструкцію з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду;

- план рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України;

набули подальшого розвитку:

- методика організації облікового та контрольного процесу в органах Пенсійного фонду України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо удосконалення побудови обліку та контролю в органах Пенсійного фонду України. Основні науково-практичні результати та висновки дисертаційної роботи є підґрунтям для подальших досліджень в даній галузі, а також при викладанні відповідних економічних дисциплін.

Окремі результати дисертаційного дослідження використовуються у практичній діяльності головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області (довідка № 2879/05-10 від 27.08.2007 р.) та управління Пенсійного фонду України в Луцькому районі Волинської області (довідка № 4997/05-10-16 від 25.10.2007 р.). Теоретичні та науково-практичні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Луцького державного технічного університету під час викладання навчальних курсів «Організація обліку», «Контроль і ревізія», «Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях», «Податковий облік» (акт впровадження від 29.06.2007 р.).

Особистий внесок здобувача. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження розроблено автором особисто та містяться в одноосібних наукових працях.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал світу – ‘2005» (м. Дніпропетровськ, 19-30 вересня 2005 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження – ‘2006» (м. Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал світу – ‘2006» (м. Дніпропетровськ, 18-29 вересня 2006 р.); І Международная научно-практическая конференция «Становление современной науки – ‘2006» (г. Днепропетровск, 16-30 октября 2006 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України» (м. Чортків, 23 листопада 2006 р.); V Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум - 2006)» (м. Харків, 23-24 листопада 2006 р.); Друга всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал України 2007» (м. Київ, 27-29 березня 2007 р.); ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону» (м. Чернівці, 17-18 травня 2007 р.).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 15 наукових праць обсягом 4,11 др. арк., в тому числі: у фахових виданнях - 7 наукових статей обсягом 2,85 др. арк. та 8 тез доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 1,26 др. арк.

Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 157 сторінок друкованого тексту. У дисертації розміщено 19 таблиць на 17 сторінках, 49 рисунків на 24 сторінках, 11 додатків на 45 сторінках. Список використаних джерел містить 166 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, визначено мету, основні завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, розкрито наукову новизну та визначено теоретично-практичну цінність одержаних результатів роботи.

У розділі 1 «Економічні та організаційно-правові основи діяльності пенсійних фондів» досліджено історичні умови формування та існування вітчизняного й зарубіжного пенсійного страхування як окремого виду соціального страхування в умовах становлення економічних відносин. Розглянуто структуру, механізм створення і діяльності в Україні різних видів і форм пенсійних фондів. Проаналізовано тенденції основних фінансових показників системи загальнообов’язкового пенсійного страхування. Визначено позитивні та негативні риси у нормативно-правовому забезпеченні обліку і контролю органів Пенсійного фонду.

Розвиток суспільних відносин та економіки зумовили поступове уточнення сутності соціального страхування й виокремлення деяких його видів (наприклад, медичне, пенсійне, на випадок безробіття та інших), як окремих напрямів дослідження. Важливим видом страхування є пенсійне, оскільки забезпечує підтримання матеріального добробуту громадян та їх сімей у випадках настання непрацездатності.

У процесі дослідження було виявлено недосконалість у формулюванні пенсійно-страхових термінів, що знайшло відображення при побудові пенсійного законодавства. Адже, згідно з чинними нормативними актами Україна у процесі реформування пенсійної системи повинна перейти від державного пенсійного страхування до недержавного пенсійного забезпечення, а не навпаки.

У процесі дисертаційного дослідження було визначено, що при сплаті коштів до пенсійних фондів (державних чи недержавних) відбувається процес страхування, і в даному випадку потрібно вживати термін «пенсійне страхування». А термін «пенсійне забезпечення» носить в собі ознаки безпосередньо виплати пенсій, допомоги та інших виплат. Тобто пенсійне забезпечення є елементом пенсійного страхування, оскільки людина саме в момент працездатності підлягає пенсійному страхуванню, а вже при досягненні нею пенсійного віку (визначеного законодавством) отримує забезпечення. Адже, відповідно до страхових договорів, страховик зобов’язується виплачувати страхове забезпечення, яке набуває значення пенсії.

Взаємозв’язок між пенсійним страхуванням та забезпеченням можна подати наступним чином (рис. 1):

Рис. 1. Схема взаємозв’язку пенсійного страхування та забезпечення

Досліджуючи законодавчу базу щодо побудови обліку формування та використання коштів у Пенсійному фонді, було виявлено, що Інструкція по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду від 13.12.1994 р. № 11-4 (далі – Інструкція № 11-4), зміни до якої вносилися останній раз 23.02.1998 р., потребує перегляду. У роботі пропонується на основі чинної Інструкції № 11-4 сформувати для Пенсійного фонду окремі нормативно-законодавчі акти, котрі б:

1) регулювали порядок організації бухгалтерського обліку в Пенсійному фонді з урахуванням положень, зазначених у Зако­ні «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

2) містили план рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду.

Вивчаючи план рахунків обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду, визначений Інструкцією № 11-4 було відмічено, що найбільшої зміни зазнають рахунки, на яких ведеться облік видатків та надходжень. Відповідно запропоновано план рахунків, де виділено синтетичні рахунки, на яких ведеться облік надходжень та видатків з власних коштів чи Держбюджету. До усіх субрахунків другого порядку можуть відкриватися субрахунки третього порядку, які повинні визначатися у додатку до наказу про облікову політику.

Досліджуючи нормативне забезпечення контролю за нарахуванням зборів до Пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій було відмічено відсутність форм звітності за деякими платежами. Тому з метою посилення контролю у сфері нарахування та сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування запропоновано форму Звіту про нарахування та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів та придбання нерухомого майна, що подаватиметься юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності за даними звітного періоду, в якому мали місце зазначені вище операції.

У розділі 2 «Облік в органах Пенсійного фонду України: організація та методика» досліджено питання побудови бухгалтерського обліку, наведено характерні особливості формування облікової політики в Пенсійному фонді, визначено значимість інформації для організації облікового процесу.

У процесі дослідження було визначено, що для ефективної побудови обліку органам Пенсійного фонду слід врахувати такі фактори, як:

1. Зовнішнє середовище. Значний вплив на діяльність Пенсійного фонду мають державні органи влади, страхувальники, одержувачі пенсійних виплат. Зокрема на організацію обліку вливають такі зовнішні чинники (фактори):

1) політичні – домовленості між країнами, законодавча база, політика держави відносно інших країн, внутрішня політична ситуація в країні;

2) економічні – темпи інфляції, зайнятість та рівень доходів населення, платоспроможність підприємств, рівень податкових ставок, демографічна ситуація;

3) технологічні – використання новітньої обчислювальної техніки в обліку для збору, обробки та передачі інформації;

4) соціальні – відношення більшої чисельності населення до системи пенсійного страхування, зміна суспільних цінностей.

2. Наявні фінансові, трудові, матеріальні та інформаційні ресурси. Серед усіх наявних ресурсів в органах Пенсійного фонду варто виділяти найважливіші, що сприятимуть ефективній організації обліку та їхній перевазі над іншими.

3. Розподіл праці та процес управління. Чітко сформульовані функціональні обов’язки та скоординована робота працівників сприятимуть зниженню затрат праці та часу на виконання тих чи інших розпоряджень.

Оскільки облік є мовою бізнесу та підсистемою управління, то пропонується виділити два напрямки щодо формування етапів організації обліку в Пенсійному фонді.

Перший – ґрунтується на тому, що облік є важливою функцією управління. В даному випадку необхідно виділити такі етапи побудови облікового процесу: 1) попереднього формування мети; 2) прийняття рішення; 3) реалізації рішення; 4) контролю за реалізацією рішення; 5) оцінки результатів дії рішення.

Другий – ґрунтується на тому, що облік є окремою наукою, якій притаманні свої особливості. Саме тому пропонується виділити наступні етапи організації обліку (з їх визначенням та призначенням): 1) становлення; 2) підготовчий; 3) організаційно-аналітичний; 4) методологічний; 5) документальний.

Запропоновано вдосконалити Інструкцію з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду виділивши у ній такі розділи: 1) загальні положення; 2) основні правила ведення бухгалтерського обліку; 3) організація бухгалтерського обліку. Облікова політика; 4) первинна документація; 5) бухгалтерські регістри; 6) документування обліку надходження і витрачання коштів; 7) інвентаризація; 8) звітність і порядок її представлення.

Органи Пенсійного фонду характеризуються відсутністю формуванням власної облікової політики. Це зумовлено тим, що Пенсійний фонд на сьогоднішній день функціонує як центральний орган виконавчої влади і бухгалтерський облік в ньому чітко регламентований державою.

У процесі дослідження було визначено, що побудова облікової політики - це процес, який має визначену структуру та характеризується розвитком у часі. Процес формування облікової політики можна визначити як циклічну послідовність дій облікових працівників, що спрямовані на вибір у процесі аналізу альтернативних варіантів процедур обліку та прийняття рішення відносно їхнього виконання.

Основні стадії процесу формування облікової політики для Пенсійного фонду можна подати так (рис. 2):

Рис. 2. Стадії процесу формування облікової політики

Запропоноване у дисертаційні роботі Положення про облікову політику для органів Пенсійного фонду буде слугувати саме тим внутрішнім документом, у якому відображено усі основні питання щодо організації облікового процесу. До того ж, необхідно зазначити, що Положення про облікову політику є одним із складових елементів організаційно-управлінського процесу і його можна визначити, як:

 1. план для виконання визначених положень;

 2. процес реалізації та виконання положень;

 3. результат виконання плану положень.

У розділі 3 «Організаційно-методичні аспекти контролю в Пенсійному фонді» досліджено теоретично-практичні основи організації та методики проведення зовнішнього і внутрішнього контролю в органах Пенсійного фонду.

Необхідність проведення контролю Пенсійним фондом полягає у перевірці ефективного та цільового використання бюджетних коштів. На основі проведеного дослідження з’ясовано, що контроль для органів Пенсійного фонду України є важливою складовою частиною прийняття управлінських рішень і процесу управління, який здійснює вагомий вплив на якість та оперативність управління.

Незважаючи на те, що в економічній літературі достатньо багато уваги приділяється висвітленню теоретичних та практичних аспектів контролю, на даний час недостатньо вивченими залишилися питання визначення етапів контрольного процесу з урахуванням галузевої специфіки. Саме це зумовило виділення таких етапів проведення контролю органами Пенсійного фонду: 1) організаційний; 2) документально-аналітичний; 3) узагальнюючий; 4) результативний. Виділення зазначених вище етапів контролю дозволить забезпечити високу ефективність, об’єктивність та раціональність здійснення зовнішнього та внутрішнього контролю в органах Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді значна увага приділяється правильності нарахування та сплати зборів, а під час перевірок ще й ефективності контролю та оформленню актів перевірок. Недоліком законодавчих норм (п. 1.5 Порядку № 6-5) у сфері контролю за сплатою страхових зборів є формування за результатами перевірок акту довільної форми. Безумовно, в акті зазначаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника, які мають відношення до виявлених фактів порушень законодавства. Але за умови складання акту з порушенням норм чинного законодавства, його можна буде визнати недійсним. З метою підвищення якості оформлення посадовими особами органів Пенсійного фонду матеріалів планових та позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання особливу увагу у роботі було приділено розробці регламентованої форми Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Дана форма Акту містить чотири розділи, а саме:

 1. вступна частина;

 2. загальні положення;

 3. перевірка правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до Пенсійного фонду зборів, встановлених законодавством (в цьому розділі виділено такі складові частини: перевірка дотримання вимог законодавства про обов’язкове державне пенсійне страхування; перевірка дотримання вимог законодавства сплати збору на обов’язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій; перевірка дотримання вимог законодавства про ведення персоніфікованого обліку);

 4. висновок.

У кінці звітного року між підприємствами та управліннями Пенсійного фонду проводиться звірка щодо сум, нарахованих та сплачених страхових зборів. При цьому документально це не відображається. Іноді виникають ситуації, коли при перевірці даних звітного року знаходиться помилка, якої не було виявлено при перевірці у минулому періоді. З метою уникнення таких ситуацій та наявності документального підтвердження пройденого попереднього контролю пропонується на основі проведеної річної звірки даних формувати Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов’язкового державного пенсійного страхування за відповідний рік.

У процесі дослідження було виявлено, що існуючий внутрішній фінансовий контроль спрямований на діяльність підвідомчих органів Пенсійного фонду та більш спрямований на виявлення негативних сторін здійснюваних операцій, ніж на досягнення бажаного у відповідності до визначеної організацією політики. Визначено, що необхідність внутрішньогосподарського контролю в органах Пенсійного фонду як важливого елементу процесу управління, зумовлено такими обставинами:

 1. віддаленість структурних підрозділів від головних управлінь;

 2. постійні зміни в законодавстві;

 3. підвищення ступеня довіри з боку страхувальників;

 4. отримання оперативної інформації, що основана на аналізі для прийняття управлінських рішень.

Важливість здійснення внутрішньогосподарського контролю для органів Пенсійного фонду зумовлена наявністю у ньому методичних прийомів, за допомогою яких можна забезпечити реальність, достовірність та співставність звітних показників.

ВИСНОВКИ

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-практичного завдання щодо організації та методики обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України. Сформульовані висновки та пропозиції теоретично-практичного характеру свідчать про досягнення поставленої мети та завдань.

1. Важливим аспектом у побудові системи пенсійного страхування є розгляд та визначення пенсійно-страхових термінів. А ні в законодавчих актах, а ні у літературних джерелах не існувало чіткості у визначеннях таких понять, як пенсійне «забезпечення» чи «страхування». На основі проведених досліджень було визначено, що пенсійне забезпечення є елементом пенсійного страхування, оскільки людина саме в момент працездатності підлягає пенсійному страхуванню, а вже за досягненням нею пенсійного віку (визначеного законодавством) отримує забезпечення.

2. У будь-якій установі основою правильної побудови організації обліку є нормативно-правове забезпечення. Враховуючи характерні особливості діяльності Пенсійного фонду, пропонується удосконалити чинну Інструкцію № 11-4, розробивши окремі документи, які б: 1) регулювали порядок організації бухгалтерського обліку в Пенсійному фонді з урахуванням положень, зазначених у Зако­ні № 996 (Інструкція з бухгалтерського обліку та звітності в органах Пенсійного фонду); 2) містили план рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду та Порядок його застосування.

3. У Пенсійному фонді найбільшої зміни зазнають рахунки, на яких ведеться облік надходжень та видатків коштів. Це пояснюється, перш за все, зміною законодавства щодо призначення та виплати пенсій та грошової допомоги. У дисертації пропонується виділення синтетичних рахунків, на яких ведеться окремо облік надходжень та видатків з власних коштів та з Держбюджету.

4. На основі проведених досліджень в дисертаційній роботі виділено два напрямки щодо формування етапів організації обліку в Пенсійному фонді. Перший – ґрунтується на тому, що облік є важливою функцією управління, а другий – облік є окремою наукою, якій притаманні певні особливості.

При дослідженні методики організації контрольного процесу в органах Пенсійного фонду подальший розвиток одержали етапи проведення контролю (організаційний, документально-аналітичний, узагальнюючий, результативний). В основу запропонованого поділу покладено наявність взаємозв’язку контрольних прийомів, проведення їх різними посадовими особами у чітко визначеному часовому просторі.

5. Для забезпечення документального підтвердження проведення річної звірки між підприємствами та управліннями Пенсійного фонду щодо сум нарахованих та сплачених страхових зборів, пропонується формувати Відомість звірки нарахування та сплати збору з обов’язкового державного пенсійного страхування за відповідний рік.

6. Враховуючи важливість проведення перевірок щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати страхових зборів, значну увагу було приділено документальному відображенню результатів перевірки. Оскільки за результатами перевірок відповідно до законодавства складається акт довільної форми, то з метою підвищення якості оформлення матеріалів контролю суб’єктів господарювання пропонується використовувати регламентовану форму Акту про результати виїзної планової (позапланової) перевірки з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо нарахування та сплати зборів із загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. У даній формі Акту міститься більш вичерпний перелік інформації за результатами перевірки, а також відображено усі реквізити, що надають йому юридичної сили та доказовості.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Ткачук І.М. Формування облікової політики в Пенсійних фондах // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 3 (12). – Ч. 1. – Луцьк, 2006. - С. 178-185. – 0,5 д.а.

 2. Ткачук І.М. Визначення організаційних та методичних проблем контролю // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 218: В 4 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 265-270. – 0,37 д.а.

 3. Ткачук І.М. Сутність пенсійного страхування та його організація в Україні // Економіка і регіон. № 4 (11) – ПолтНТУ – 2006. – С. 142-146. – 0,43 д.а.

 4. Ткачук І.М. Документальне оформлення результатів перевірки суб’єктів господарювання, щодо сплати пенсійних страхових зборів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 219: В 3 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 200-205. – 0,34 д.а.

 5. Ткачук І. Удосконалення нормативного забезпечення бухгалтерського обліку в пенсійних фондах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 12. – С. 16-18. – 0,37 д.а.

 6. Ткачук І.М. Значимість обліку і контролю у діяльності Пенсійних фондів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 223: В 3 т. – Т. І. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 158-166. – 0,5 д.а.

 7. Ткачук І. Організація облікового процесу в Пенсійних фондах // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 9. – С. 37-39. – 0,34 д.а.

В інших виданнях:

 1. Ткачук І.М. Законодавча основа побудови бухгалтерського обліку // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу - '2005». – Т. 8. Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 60-61. – 0,15 д.а.

 2. Ткачук І.М. Організація та принципи документообігу // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження - '2006». – Т. 25. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 86-88. – 0,12 д.а.

 3. Ткачук І.М. Формування облікової політики в Пенсійних фондах // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий потенціал світу - '2006». – Т. 4. Економічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 102-104. – 0,21 д.а.

 4. Ткачук І.М. Організація внутрішнього контролю в Пенсійних фондах // Материалы І Международной научно-практической конференции «Становление современной науки – ‘2006». – Т. 3. Экономика. - Днепропетровск: Наука и образование, 2006. – С. 35-38. – 0,21 д.а.

 5. Ткачук І.М. Оцінка сучасного стану обліку системи пенсійного страхування // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 23 лист. 2006 р. – Тернопіль: Терно-граф, 2006. – С. 328-329. – 0,12 д.а.

 6. Ткачук І.М. Звітність до пенсійного фонду з окремих видів господарських операцій // Труди V-ї міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – С. 103-104. – 0,09 д.а.

 7. Ткачук І.М. Основи побудови нормативно-правового забезпечення обліку та контролю у системі пенсійного страхування // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал України 2007». – Ч. 1. – Київ, 2007. – С. 39-41. – 0,18 д.а.

 8. Ткачук І.М. Організація електронного документообороту між елементами пенсійної системи // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону: Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2007. – С. 441-443. – 0,18 д.а.

АНОТАЦІЯ

Ткачук І.М. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2008.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних положень й розробці рекомендацій щодо вдосконалення обліку і контролю в органах Пенсійного фонду України.

У дисертаційній роботі уточнено сутність понять «пенсійне забезпечення» і «пенсійне страхування» та визначено пенсійне забезпечення елементом пенсійного страхування. Розглянуто характерні особливості організаційно-економічної діяльності Пенсійних фондів. Проведено оцінку нормативно-правового та інформаційного забезпечення організації обліку і контролю у Пенсійному фонді. Внесено зміни до плану рахунків бухгалтерського обліку надходжень і видатків Пенсійного фонду України. Розглянуто організаційні аспекти побудови облікового й контрольного процесів у органах Пенсійного фонду. З метою посилення контролю у сфері нарахування та сплати страхового збору розроблено пропозиції щодо документального забезпечення контрольного процесу.

Ключові слова: пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, Пенсійний фонд, організація обліку, облікова політика, контроль, внутрішньогосподарський контроль.

АННОТАЦИЯ

Ткачук И.Н. Учет и контроль в органах Пенсионного фонда Украины: теория та практика. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». – Киев, 2008.

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических положений и разработке рекомендаций относительно совершенствования учета и контроля в органах Пенсионного фонда Украины.

В процессе исследования было обнаружено несовершенство в формулировке пенсионно-страховых терминов, которое отображается при построении пенсионного законодательства. На базе критической оценки содержания литературных источников было определено, что при уплате средств в пенсионные фонды (государственных или негосударственных) происходит процесс страхования, и в данном случае следует употреблять термин «пенсионное страхование». А термин «пенсионное обеспечение» носит в себе признаки непосредственно выплаты пенсий, помощи и других выплат.

В Пенсионном фонде наибольшему изменению подлежат счета на которых ведется учет поступлений и расходов средств. Соответственно предлагается в плане счетов выделить синтетические счета на которых ведется отдельно учет поступлений и расходов из собственных средств и Госбюджета. Ко всем субсчетам второго порядка рекомендуется открываться субсчета третьего порядка, которые должны определяться в приложении к приказу об учетной политике.

С целью усиления контроля в сфере начисления и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование предложена форма Отчета о начислении и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование из операций по отчуждению легковых автомобилей и приобретения недвижимого имущества, которая будет предоставляться субъектами предпринимательской деятельности по данным отчетного периода в котором имели место выше перечисленные операции.

В процессе исследования было определено, что для разработки эффективной организации учета следует учесть такие факторы, как: 1) внешняя среда; 2) имеются финансовые, трудовые, материальные, информационные ресурсы; 3) разделение труда и процесс управления.

Исходя из того, что учет является языком бизнеса и подсистемой управления были выделены два направления относительно формирования этапов организации учета в Пенсионном фонде. Первый – основан на том, что учет является важной функцией управления, а второй – учет является отдельной наукой, которой присущи свои особенности.

В процессе исследования было отмечено, что построение учетной политики это процесс, который имеет определенную структуру и характеризуется развитием во времени. Процесс формирования учетной политики можно определить как циклическую последовательность действий учетных субъектов, которые направлены на выбор в процессе анализа альтернативных вариантов относительно тех или других объектов учета и принятия решения относительно выполнения их.

Пенсионный фонд характеризуются отсутствием формирования собственной учетной политики. Это характеризуется тем, что Пенсионный фонд на сегодняшний день функционирует как центральный орган исполнительной власти и бухгалтерский учет в нем четко регламентирован государством. Разработаное Положение об учетной политике для органов Пенсионного фонда будет служить именно тем внутренним документом, в котором отображены все основные вопросы, относительно организации учетного процесса.

В процессе исследования выделено такие этапы проведения контроля в пенсионных организациях: 1) организационный; 2) документально аналитический; 3) обобщающий; 4) результативный. Выделение соответствующих этапов контроля позволит обеспечить высокую эффективность, объективность и рациональность осуществления внешнего и внутреннего контроля в органах Пенсионного фонда.

Недостатком законодательных норм в сфере контроля по уплате страховых сборов является формирование по результатам проверок акта произвольной формы. Ведь, при условии составления акта с нарушением норм действующего законодательства, его можно будет признать недействительным. Соответственно предлагается обязательно использовать утвержденную форму Акта о результатах выездной плановой (внеплановой) проверки по вопросам соблюдения требований действующего законодательства о начислении и уплате сборов по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, с целью повышения качества оформления должностными лицами органов Пенсионного фонда материалов плановых и внеплановых выездных проверок субъектов ведения хозяйства.

В конце отчетного года между предприятиями и управлениями Пенсионного фонда проводится сверка относительно сумм начисленных и оплаченных страховых сборов. При этом документально это не отображается. С целью обеспечения документального подтверждения пройденного предыдущего контроля предлагается на основе проведенной годовой сверки данных формировать Ведомость сверки начисления и уплаты сбора из обязательного государственного пенсионного страхования за соответствующий год.

В процессе исследования было обнаружено, что существующий внутренний финансовый контроль направлен на деятельность подведомственных органов Пенсионного фонда и более направлен на выявление негативных сторон осуществляемых операций, чем на достижение желаемого в соответствии с определенной организационной политикой. В связи с этим для органов Пенсионного фонда предлагается ведение такого внутрихозяйственного контроля, который предопределен наличием в нем методических приемов, с помощью которых можно обеспечить реальность, достоверность и сопоставление отчетных показателей.

Ключевые слова: пенсионное страхование, пенсионное обеспечение, Пенсионный фонд, организация учета, контроль, внутрихозяйственный контроль.

ANNOTATION

Tkachuk I.М. Accounting and control in the authorities of Pension fund of Ukraine: theory and practice. – Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.09 – Accounting, Analyze and Audit (by the type of economic activity). - SHEE «Vadym Getman Kyiv National Economic University». – Kyiv, 2008.

The dissertation is devoted to the integrated study of theoretical and practical thesis and development of recommendations concerning improvement of accounting and control in the authorities of the Pension fund of Ukraine.

In the dissertation it was specified the nature of concept «pension providing» and «pension insurance» and defined the provision of pensions as an element of retirement insurance. It was considered the typical features of economic-organizing activity of the Pension funds. It was carried out the appraisal of the normative legal and dataware of organization of accounting and control in the Pension fund. One made changes to the plan of accounts of business accounting of earnings and expenses of the Pension fund of Ukraine. It was considered the organizational aspects of construction of accounting and control processes in the authorities of the Pension fund. For the purpose of increase in control in the sphere of charge and payment of insurance fee one developed the propositions concerning documentary support of the control process.

Key words: pension insurance, pension providing, Pension fund, organization of accounting, account policy, control, internal control.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра педагогіки та психології словник педагогічних термінів

  Документ
  1. Бесіда - діалогічний метод навчання, при якому педагог шляхом постановки системи запитань підводить тих, хто навчається, до розуміння нового матеріалу чи перевіряє засвоєння ними вже вивченого (Педагогика: Учебник / Л.
 2. «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2)

  Автореферат
  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри міжнародного менеджменту, декан факультету міжнародної економіки і менеджменту
 3. «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (3)

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м.
 4. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана кафедра політичної історії

  Документ
  25. Початок, основні етапи та наслідки захоплення Литвою територій давньоруських удільних князівств. Роль і місце в Литовській державі українських земель.
 5. Освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису Кугаткіна Ольга Юріївна

  Документ
  Масштабні та географічно непропорційні потоки прямих іноземних інвестицій є характерною особливістю сучасного етапу розвитку світової економіки, що пояснюється, з одного боку, вичерпанням існуючого технологічного укладу, що унеможливлює

Другие похожие документы..