Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
….Ты должна восстановить историю Земли, Я Знаю, что ты сейчас подумала на этот счет. Действительно, есть много информации контактного характера, и мн...полностью>>
'Документ'
Для участия в работе конференции необходимо до 10 марта 2011 года прислать заявку (по прилагаемой форме), текст статьи. Оплата общежития производится...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 08 ноября 2007 г. в 11.00 часов на заседании Диссертационного совета Д 212.074.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени д...полностью>>
'Рабочая программа'
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, в соответствии с государствен...полностью>>

Cекції за фаховим напрямом 8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин» Наукової ради мон н україни за напрямом огії видобутку та переробки корисних копалин»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток № 8

до наказу МОН

від _______ № _______

ПАСПОРТ

cекції за фаховим напрямом 8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин»

Наукової ради МОН Н України за напрямом

огії видобутку та переробки корисних копалин»

Для участі у конкурсному відборі до секції ­­­8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин» приймаються наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування.

До фундаментальних проектів секції належать теоретичні і експериментальні дослідження, результати яких формують відкриття нових або уточнення відомих закономірностей, що є вихідними положеннями для розвитку нових концепцій, принципів і методів синтезу наукових знань в конкретних галузях науки.

До прикладних проектів секції належать оригінальні дослідження і розробки, які здійснюються для отримання нових знань, створення елементів нової техніки, нових або удосконалених технологій і призначені головним чином для досягнення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше. Прикладні розробки базуються, як правило, на результатах попередніх прикладних досліджень і результатом їх має бути проект конкретного нового елементу нової техніки, технології або дослідний зразок.

Секція 8 «Технології видобутку та переробки корисних копалин» включає наступні напрями наукових досліджень:

1. Науково-технічні проблеми дослідження технології та процесів підземної розробки родовищ корисних копалин, які включають основи управління гірським тиском у підготовчих і очисних виробках, засобів розкриття підготовки і безпосереднього видобутку твердих корисних копалин, які включають дослідження і оптимізацію головних параметрів технологічних процесів підземного видобутку рудних і нерудних копалин.

1.1. Прогнозування і оптимізація параметрів технологічних процесів видобутку корисних копалин і визначення способів розкриття, підготовки і розробки родовищ, які залягають в різних гірничо-геологічних умовах та на великій глибині.

1.2. Розробка раціональної безвідходної, малоопераційної і енергозберігаючої технології очисних і підготовчих робіт та удосконалення технологічних процесів, а також засобів розташування, проведення і підтримування підземних гірничих виробок з урахуванням проявів гірського тиску при експлуатації родовищ корисних копалин.

1.3. Обґрунтування раціональних видів, складу і засобів транспортування закладних матеріалів, технології і закладних робіт при різних системах розкриття, підготовки і видобутку родовищ твердих корисних копалин.

1.4. Наукові основи концентрації і інтенсифікації підземних гірничих робіт;

1.5. Надійність і безпечність технологічних процесів підземного видобутку твердих корисних копалин, розробка засобів їх поліпшення.

1.6. Рзробка засобів підвищення повноти вилучення та якості твердих корисних копалин і комплексного використання надр при розробці руд чорних, кольорових і дорогоцінних металів.

1.7. Розробка способів видобутку твердих корисних копалин без постійної присутності людей у вибоях підземних виробок (безлюдний видобуток).

1.8. Геотехнологічні засоби підземного видобутку корисних копалин, комбіновані способи розробки.

1.9. Проектування технологічних схем підземної розробки родовищ корисних копалин.

1.10. Розробка технологічних схем шахтної утилізації відходів гірничого виробництва, а також використання підземних пустот.

2. Науково-технічні проблеми дослідження фізичних процесів гірничого виробництва, які включають розробку теорії і технологій механічних, вибухових, гідравлічних, електрогідравлічних, фізико-хімічних, теплових, аеро-, пило- та газодинамічних, хвильових та інших процесів, що використовуються при розробці корисних копалин відкритим і підземним способами і безпосередньо в масивах та породах при їх руйнуванні, в гірничих виробках методами практичного використання отриманих закономірностей та освоєнням геотермальних, водних та інших природних ресурсів надр.

2.1. Напруження та деформації в масивах гірських порід навколо гірничих виробок, в зонах аномально високих та пластових тисків, а також при взаємодії породного масиву з природними та штучними опорами під дією гірського тиску та інших природних факторів.

2.2. Управління станом масивів гірських порід шляхом дії на них механічними, гідравлічними, тепловими, електромагнітними та іншими полями з метою боротьби з гірськими ударами, раптовими викидами порід, вугілля, газів та пилу, підвищення стійкості оголень масиву, ослаблення важкообвалювальних порід, підвищення вилучення з надр твердої мінеральної сировини, покращання інших умов розробки родовищ.

2.3. Руйнування гірських порід механічними, гідравлічними, тепловими, електромагнітними та іншими фізико-технічними способами при їх бурінні, різанні, сколюванні, відриві, подрібненні.

2.4. Фізико-хімічні та технологічні способи формування параметрів вибухового імпульсу для забезпечення раціональних режимів детонаційних процесів і вибухових речовин з метою підвищення їх технологічної, екологічної надійності і ефективності.

2.5. Руйнування, розміцнення, ущільнення та переміщення гірських порід вибухом, фізичні процеси, що виникають при взаємодії вибухових речовин з гірськими породами.

2.6. Механічні, гідро- та газодинамічні, адгезійні, когезійні та інші процеси при переміщуванні, обезводненні, дегазації, спіканні, огрудкуванні та складанні гірської маси;

2.7. Фізико-хімічні процеси в породах при розробці нових способів їх видобування та переробки.

2.8. Тепломасоперенесення в умовах фільтрації дифузії рідини та газу в зонах природної чи штучно створеної проникливості породного масиву при видобутку твердої мінеральної сировини та отриманні геотермальної енергії.

2.9. Аеро-, газо-, гідро-, пило- та термодинамічні процеси в гірничих виробках, вироблених просторах та масивах порід, встановлення статистики та динаміки природних фазових систем (тверде тіло, рідина, газ) для розробки методів контролю та керування процесами газо-, пило- та тепловиділень з метою забезпечення санітарно-гігієнічних норм складу атмосфери в шахтах, рудниках, кар’єрах та підземних спорудах.

2.10. Розповсюдження та взаємодія акустичних, електричних, радіохвильових, радіаційних, ультразвукових та інших фізичних полів та електричних розрядів з гірськими породами, пилом та атмосферою гірничих виробок;

2.11. Управління властивостями та станом гірських порід дією звукових, магнітних, радіаційних та комбінованих полів з метою пошуку та розробки нових перспективних технологій гірничого виробництва.

2.12. Підвищення повноти розкриття та розділення мінеральних зерен в гравітаційних, магнітних та електричних полях при їх видобуванні та первинній переробці з метою раціонального і комплексного використання природних ресурсів надр, зниження енергоємності та підвищення надійності технологій гірничого виробництва.

3. Науково-технічні проблеми дослідження збагачення корисних копалин, які визначають технологічні процеси підготовки сировини до збагачення, технології розділення мінералів та комплексного використання продуктів збагачення, розробка нових та удосконалення відомих процесів, що забезпечують комплексне використання сировини, зменшення енерго- та матеріалоємності збагачувальних виробництв та завдання шкоди навколишньому середовищу.

3.1. Збагачуваність мінеральної сировини на підставі вивчення мінерального складу, вкрапленості, розкриття мінералів, їх фізико-механічних властивостей.

3.2. Подрібнення сировини, процеси та апарати руйнування руд до різних необхідних ступенів крупності для розкриття цінних мінералів з мінімальними витратами енергії та матеріалів.

3.3. Класифікація здрібнених та перемелених корисних копалин за крупністю, як підготовча операція для послідуючого розділення матеріалів в інших спеціальних операціях та апаратах, а також як збагачувальна самостійна операція, підвищення ефективності розділення продуктів за крупністю та зменшення енерго- та матеріаломісткості процесу.

3.4. Змішування та удосконалення руд різних мінеральних різновидів з метою стабілізації та підвищення ефективності процесів підготовки руд до збагачення, процесів збагачення та поліпшення якості продукції, зниження її собівартості.

3.5. Вплив на руди під час підготовки їх до збагачення вибухом, ультразвуком, мікрохвильовим електромагнітним випромінюванням поверхневим відновленням чи розчиненням мінералів з метою підвищення селективності їх розділення, зменшення витрат енергії та матеріалів на розкриття і розділення корисних копалин на цінні продукти, придатні до повного використання у різних галузях господарства.

3.6. Процеси розділення мінералів за їх властивостями – густині, електромагнітним показникам, змочуваності, формі, розчинності, тертю, кольору та ін., а також комбінація методів та способів збагачення з метою підвищення показників технології збагачення – якості концентратів, їх виходу, ступеня вилучення, зменшення витрат цінних компонентів та зменшення енерго- та матеріаломісткості процесів.

3.7. Створення нових та вдосконалення існуючих технологій збагачення корисних копалин, які відповідають сучасним вимогам.

3.8. Створення безвідходних технологій, комплексне використання сировини та захист навколишнього середовища як завершальні операції підготовки продуктів збагачення до використання в народному господарстві, процеси окускування, згущення, сушки, класифікації хвостів для використання їх як будівельних матеріалів, пошук та довилучення розсіяних, рідкісних і благородних металів та елементів, зменшення мінералізації стічних вод та знешкодження флотаційних та хімічних реагентів, зменшення шкідливих викидів оксидів сірки, вуглецю та азоту в атмосферу.

4. Науково-технічні проблеми дослідження галузі маркшейдерії, яка займається розробкою наукових основ та засобів виконання маркшейдерських зйомок, складання маркшейдерської графічної документації на всіх етапах освоєння родовищ корисних копалин, наукових методів геометризації родовищ, планування гірничих робіт та кількісних оцінок пов’язаних з ними головних параметрів для забезпечення раціональної та комплексної розробки родовищ, визначення точності таких оцінок, розробкою нових засобів і методів маркшейдерського забезпечення гірничих робіт, а також наукового обґрунтування управління зрушенням і стійкості гірських порід з метою розробки заходів з охорони земної поверхні.

4.1. Дослідження та розробка ефективних методів та засобів виконання маркшейдерських зйомок, створення та поповнення маркшейдерської графічної документації.

4.2. Дослідження основ геометризації родовищ корисних копалин для досягнення об’єктивної оцінки головних параметрів родовищ та раціонального планування гірничих робіт.

4.3. Дослідження закономірностей зрушень гірських порід та розробка методів кількісної оцінки їх головних параметрів при розробці родовищ.

4.4. Дослідження впливу підземних гірничих робіт та стійкість виробок, гірських порід та земної поверхні, розробка заходів охорони підроблених ділянок земної поверхні.

4.5. Дослідження стійкості бортів кар’єрів і відвалів, розробка ефективних методів спостереження за ними, заходів щодо попередження деформацій укосів, уступів та відвалів і кількісної їх оцінки.

4.6. Дослідження і розробка нових засобів та методів виконання маркшейдерських зйомок.

5. Науково-технічні проблеми дослідження технології та процесів відкритої розробки родовищ корисних копалин, які включають прогнозування та наукове обґрунтування технології та засобів механізації видобутку корисних копалин відкритим способом, дослідження технологічних процесів розкриття управління якістю товарної продукції, комплексне використання мінеральної сировини, що видобувається.

5.1. Технологія та механізація відкритих гірничих робіт.

5.2. Технологічні процеси розкриття і розробки кар’єрних полів.

5.3. Режими гірничих робіт, управління якістю товарної продукції.

5.4. Наукові методи і теоретичні основи управління енергією вибуху.

5.5. Технологія проведення вибухових робіт, які виконуються на поверхні землі.

5.6. Розробка способів і засобів приготування вибухових речовин за місцем проведення вибухових робіт.

6. Науково-технічні проблеми дослідження технології шахтного та підземного будівництва, які включають наукові основи та засоби керування гірським масивом у підземних виробках різного призначення та нових технологій їх спорудження, у тому числі на об’єктах, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, дослідження у сфері розрахунків на міцність елементів кріплення і споруд поверхневого комплексу та оптимізації його проектування.

6.1. Дослідження напружено-деформованого стану гірського масиву, що послаблений гірничою виробкою або комплексом виробок різного призначення.

6.2. Розробка нових конструкцій кріплення та методик їх розрахунку.

6.3. Розробка нових технологій спорудження гірничих виробок.

6.4. Розробка наукових засад оптимального проектування виробок різного призначення.

6.5. Розробка методик розрахунку на міцність та надійність елементів конструкцій будівель та споруд поверхневого комплексу.

6.6. Розробка нетрадиційного кріплення гірничих виробок, а також будівель та споруд поверхневого комплексу.

6.7. Розробка наукових засад комплексного використання надр та збереження поверхні при будівництві шахт та підземних споруд.

6.8. Розробка нових технологій ліквідації гірничих виробок при реструктуризації та закритті гірничих підприємств.

6.9. Розробка нових технологій при застосуванні спеціальних способів для спорудження, реструктуризації й охорони шахт і підземних споруд.

7. Науково-технічні проблеми дослідження геотехнічної і гірничої механіки, які включають вивчення властивостей, стану і особливостей поведінки сипучих тіл, ґрунтів, ґрунтових основ, гірських порід та їх масивів з урахуванням твердої, рідкої, газоподібної фаз і напружено-деформованого стану під впливом різних видів навантаження для створення і вдосконалення існуючих способів видобутку корисних копалин і техногенних родовищ, освоєння природних ресурсів надр, методів прогнозу і управління гірським тиском і зсуванням, стійкістю породних оголень при створенні штучних наземних та підземних порожнин, природних та штучних укосів, бортів кар’єрів та відвалів, будівництва наземних та підземних споруд цивільного та промислового призначення.

7.1. Розробка методології, методик, розрахункових методів, вивчення і оцінка властивостей сипучих тіл, ґрунтів і гірських порід, методи управління властивостями і станом сипучих тіл, ґрунтів і гірських порід.

7.2. Дослідження закономірностей механічних процесів при розміцненні, ущільненні і переміщенні сипучих тіл, у тому числі мерзлих.

7.3. Дослідження явищ, що протікають у гірських породах, в тому числі у кам'яному вугіллі, вивчення закономірностей змінювання їх стану та властивостей під впливом зовнішніх полів.

  1. Розробка методології, методик і розрахункових методів при дослідженнях механіки органомінеральних ґрунтів, лесів і лесовідних ґрунтів (макропористих утворень), пливунів та псевдопливунів, мерзлих і вічномерзлих ґрунтів (кріогенних утворень) з метою використання їх для створення і вдосконалення технологій будівництва наземних та підземних об’єктів різного призначення.

7.5. Розробка методології, методик, розрахункових методів щодо оцінки напружено-деформованого стану гірських порід і інших проявів гірського тиску.

7.6. Дослідження параметрів вибухового імпульсу в масивах гірських порід під впливом детонаційних процесів з метою підвищення безпеки, технологічної і екологічної надійності, ефективності вибухового способу при різних видах його застосування.

7.7. Дослідження напружено-деформованого стану у породних масивах, розрахунок і оцінка зсування гірських порід при підземному і відкритому способах видобутку з метою розробки способів їх попередження та стабілізації.

7.8. Дослідження закономірностей формування та протікання газодинамічних і динамічних явищ в масивах порід при веденні гірничих робіт, розробка способів їх попередження та запобігання.

7.9. Методи контролю фізико-механічних властивостей і напружено-деформованого стану породного масиву; діагностика і моніторинг геотехнічних процесів.

8. Наукові проблеми дослідження гірських порід, мінералів у вигляді природних мінерально - сировинних об'єктів та у безпосередньому зв'язку з геологічними умовами їх утворення.

8.1. Геологічна будова родовищ металевих і неметалевих корисних копалин та рудоносних територій.

8.2. Спеціалізовані або комплексні дослідження геологічної будови родовищ металевих і неметалевих корисних копалин, рудних районів, областей та провінцій; дослідження геологічних структур рудних районів, полів і родовищ - картування, розроблення класифікацій та геолого-генетичних моделей утворення рудоконтролюючих структур; розроблення геологічних класифікацій родовищ металевих та неметалевих корисних копалин.

8.3. Геолого-історичні реконструкції розвитку рудоносних територій та об'єктів (родовищ, рудопроявів).

8.4. Геологічні та фізико-хімічні умови утворення родовищ металевих і неметалевих корисних копалин, речовинний (мінеральний, хімічний) склад руд і неметалевих корисних копалин.

8.5. Спеціалізовані геолого-генетичні дослідження (польові, лабораторні) з геології, мінералогії, геохімії родовищ металів та їх сполук, родовищ неметалевих корисних копалин. дослідження речовинного складу, текстур і структур руд та неметалевих корисних копалин;

8.6. Мінералогічні, геохімічні, геолого-промислові класифікації руд і неметалевих корисних копалин; експериментальні дослідження геолого-технологічних властивостей мінералів і руд природних родовищ; моделювання геохімічних і фізико-хімічних умов утворення руд та мінералів корисних копалин.

8.7. Металогенічний аналіз, виявлення закономірностей утворення та розміщення металевих і неметалевих корисних копалин у геологічному часі та просторі.

8.8. Виявлення й обгрунтування регіональних і локальних факторів локалізації зруденіння та неметалевих корисних копалин; розроблення і впровадження регіональних і локальних пошукових критеріїв металевих та неметалевих корисних копалин; виділення й класифікація рудних формацій і провінцій; спеціалізоване та загальне металогенічне картування рудних провінцій, районів, полів і родовищ;пошук і прогноз родовищ.

8.9. Розроблення і вдосконалення методів розвідки родовищ чорних, кольорових, рідкісних, радіоактивних, благородних металів та їх сполук, а також неметалевих корисних копалин; геолого-мінералогічне та структурно-геологічне картування родовищ, дослідження впливу геологічних особливостей будови родовищ металевих і неметалевих корисних копалин на гірничо-геологічні умови експлуатації; вдосконалення методів випробування та картування рудних покладів і родовищ неметалевих корисних копалин.

9. Наукові проблеми дослідження геологічної будови вугленосних товщ, вугільних покладів, вугільних родовищ, вугільних басейнів, покладів горючих сланців, покладів торфу, вивчення закономірностей їх розміщення, історії нагромадження, прогнозування вугленосності надр; розроблення, удосконалення методів пошуків і розвідки покладів цих корисних копалин; дослідження гірничо-геологічних умов їх розроблення.

9.1. Загальні теоретичні та регіональні дослідження походження твердих горючих копалин, умови та фактори їх виникнення і формування родовищ.

9.2. Вивчення вугленосних формацій, вугленосних товщ, покладів вугілля, вугільних басейнів, родовищ, їх геологічної будови, тектоніки, стратиграфії, літології.

9.3. Класифікація торфів, бурого та кам'яного вугілля, горючих сланців.

9.4. Речовинний склад, якість і властивості торфу, бурого й кам'яного вугілля, горючих сланців.

9.5. Умови утворення, будова, зміни, структурні перетворення та закономірності розміщення вугленосних формацій.

9.6. Методи пошуків та розвідки родовищ торфу, вугілля і горючих сланців.

9.7. Геолого-економічна оцінка родовищ торфу, вугілля й горючих сланців.

9.8. Геолого-екологічна оцінка родовищ торфу, вугілля та горючих сланців.

9.9. Гірничо-геологічні умови розроблення родовищ вугілля, торфу й горючих сланців.

10. Наукові проблеми дослідження геофізики, що включають вивчення будови й фізичних властивостей Землі загалом, її ядра, мантії та земної кори і фізичних процесів, що відбуваються в її твердих сферах, а також у рідкій сфері (гідросфері); пошук і розвідка родовищ корисних копалин.

10.1. Геофізика твердої Землі й гідросфери.

10.2. Сейсмологія та внутрішня будова Землі; глибинне сейсмічне зондування і сейсморозвідка.

10.3. Гравітаційне поле, густинна модель та фігура Землі; гравіметрія і гравірозвідка.

10.4. Постійне магнітне поле Землі, магнітні варіації та палеомагнетизм; магнітометрія, магніторозвідка.

10.5. Електромагнітні поля Землі;електричні й електромагнітні методи досліджень, електророзвідка.

10.6. Теплове поле Землі та термодинаміка її надр; геотермічна розвідка.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Cекції за фаховим напрямом 21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації» Наукової ради мон

  Документ
  Для участі в конкурсному відборі до секції 21 «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство, соціальні комунікації» приймаються проекти фундаментального та прикладного спрямування.
 2. Cекції за фаховим напрямом 9 «Охорона навколишнього середовища» Наукової ради мон

  Конкурс
  Для участі в конкурсному відборі до секції 9 «Охорона навколишнього середовища» приймаються наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування.
 3. Cекції за фаховим напрямом 19 «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки» Наукової ради мон

  Документ
  Для участі в конкурсному відборі до секції 19 “Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки” приймаються наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування.
 4. Cекції за фаховим напрямом 17 «Економіка» Наукової ради мон

  Конкурс
  До фундаментальних проектів секції належать експериментальні та теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності функціонування ринку товарів та послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної,
 5. Для участі в конкурсному відборі до секції 7 «Енергетика та енергозбереження» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування

  Конкурс
  До фундаментальних проектів секції належать теоретичні і експериментальні дослідження, результати яких формують відкриття нових або уточнення відомих закономірностей розвитку природи й техніки і є вихідними положеннями для розвитку

Другие похожие документы..