Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Компетенция арбитражных судов. Понятие, виды и критерии подведомственности. Понятие, виды подсудности....полностью>>
'Монография'
Впервые в отечественной психиатрии психотравматология представлена, как направление исследований этиопатогенетических механизмов психических расстройс...полностью>>
'Документ'
(должность руководителя организации, Ф.И.О....полностью>>

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державне управління

охорони навколишнього природного середовища

в Івано-Франківській області

РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗА 2008 РІК

м. Івано-Франківськ

2009 рік

ВСТУПНЕ СЛОВО

У своєму розвитку людство досягло того рівня, коли оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньою мірою ощадливо та раціонально ним користуватися. Індустріалізація та урбанізація, посилення інших видів антропогенного навантаження на природу порушили колообіг речовин, природні обмінні енергетичні процеси і регенераційні механізми у біосфері, внаслідок чого почалося її прогресуюче руйнування.

Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього середовища змушує змінювати точку зору щодо подальшого економічного розвитку і технічного прогресу й оцінювати їх з урахуванням екологічних пріоритетів, наявності екологічних ризиків та стану екологічної безпеки. Забруднюються повітря, води і ґрунти, збіднюється ландшафтне і біологічне різноманіття, що негативно впливає на живі організми і людей.

Для усунення цієї небезпеки необхідно переглянути існуючі методи природокористування, докорінно перебудувати виробничо-господарську діяльність і системи природокористування на нових засадах, які ґрунтуються на досягненні компромісу між соціальними і економічними потребами суспільства та можливостями біосфери задовольняти їх без загрози для нормального функціонування природних екосистем. Необхідний перехід від тактики споживання до тактики розвитку.

Івано-Франківщина має високий інтегральний показник антропогенних навантажень на навколишнє середовище. На окремих територіях (Галицький, Калуський, Надвірнянський райони) екологічна ситуація та якість довкілля характеризуються як несприятливі для здоров’я людини. Природокористування є нераціональним й екологічно незрівноваженим, а ефективність використання природних ресурсів досить низька.

Зростання обсягів використання природних ресурсів, їх вичерпання та деградація обумовлюють необхідність розробки і реалізації стратегії і тактики невиснажливого природокористування і постійного контролю за змінами у ході природних і антропогенних процесів для інтегрального управління природними ресурсами та станом навколишнього середовища.

Альтернативних варіантів раціональному (невиснажливому) природокористуванню, основою якого є врахування законів розвитку природи та формування безпечних умов життєдіяльності людини, живих організмів, немає.

Тому необхідно виробити і здійснювати таку стратегію і тактику природокористування які б забезпечили інтегральне управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання і охорону від вичерпання і забруднення, а також постійний контроль (моніторинг) за змінами природних і антропогенних процесів у природно-територіальних комплексах.

Саме на вирішення цих завдань спрямовувалась робота Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Івано-Франківській області як у попередні роки, так і у 2008 році.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості Івано-Франківської області

Івано-Франківська область розміщена в Карпатську регіоні, який є унікальним природним комплексом. На її території, яка займає всього 2,4 відсотка (13,9 тис км2) площі України, формується 8,6 відсотків річкового стоку, зосереджена значна частина лісових ресурсів (8,0 відсотків площі земель лісового фонду і 10,0 відсотків запасу деревини).

В області є 631,9 тис.га сільськогосподарських угідь і 636,5тис.га земель лісового фонду (відповідно 46,9 і 44,6 відсотка від загальної площі області). Крім цього, область має значний рекреаційно-оздоровчий потенціал завдяки неповторним ландшафтам, різноманітності та унікальності рослинного і тваринного світу. Флора налічує 1500 видів судинних рослин, що складає 40 відсотків природної флори України. Хребетні представленні 435 видами, ссавці - 74 видами (77 відсотків всіх видів України), птахи - 280 видами, що складає 80 відсотків загальної кількості видів птахів. 156 видів рідкісних і зникаючих видів рослин, що зростають на території області, занесено до Червоної книги України. Серед них: айстра альпійська, білотка альпійська, конвалія, відкасник татарниколистий, журавлина дрібноплідна, ковила волосиста, тирличі та інші.

Область розташована в трьох різних за своєю природою ландшафтних зонах. Північно-східна частина території - лісостепова (включає Рогатинське Опілля і Прут-Дністровське межиріччя), характеризується інтенсивним веденням сільського господарства, високим ступенем розораності земель. Природна лучна рослинність збереглася на крутих схилах, в долинах річок, по ярах і балках. Заплавні луки відіграють значну роль у кормовому балансі тваринництва. Масиви широколистяних лісів розмішені головним чином на непридатних для сільськогосподарського використання землях.

Середня частина області розташована в межах Передкарпаття з піднятим і розчленованим рельєфом. Тут панують лісолучні ландшафти. Ліси мішані з участю бука, дуба, граба, ялиці, смереки та інших порід, займають високі межиріччя та їх схили. На понижених рівнинах в структурі земель переважають сільськогосподарські угіддя.

Південно-західна частина області заходить в Українські Карпати, які складаються з серії хребтів, витягнутих у південно-східному напрямку. Значна висота гір (1000 - 2000 метрів над рівнем моря) зумовлює сильне зволоження цієї частини області. Більшість гір вкрита лісами. Вище 1500 м н.р.м. виділяється субальтійський пояс з лучною рослинністю.

Кліматичні особливості області дуже різноманітні. Це пояснюється не лише складністю рельєфу території (гори, височини, низини, річкові долини), але й наявністю великих лісових масивів. У зв'язку з цим забезпечення теплом, вологою в різних районах області неоднакове. Середня місячна температура повітря найтеплішого місяця липня в гірських районах - 14,5-16°, в передгірних - 16-17,5°, в низинних - 17,5-19оС, а найбільш холодного зимового місяця - січня в гірських районах - 6-7°, в передгірних - 4-5,5°, в низинних - 4,5-5,5° нижче нуля. Найбільш забезпеченні теплом низинні райони. Тут сума середніх добових температур понад 10о становить 2400-2600°, а в гірських районах не перевищує 1500-1600°. Середня тривалість вегетаційного періоду в рівнинних районах - 220, а в гірських районах - 190 днів.

Опади, їх інтенсивність, розподіл у часі і просторі є одним із основних метеорологічних елементів, які у комплексі з іншими природними і антропогенними факторами визначають формування водного режиму території, розвиток і інтенсивність ерозійних процесів. Івано-Франківська область знаходиться у зоні найвологішого в Україні клімату. Середньорічна кількість опадів змінюється від 600 до 1100 мм. Така велика різниця пояснюється наявністю гір, які зумовлюють орографічне підняття повітря по схилах з подальшим хмароутворенням. Значна амплітуда висот на відносно невеликій території (від 200 до 2000 м н.р.м.) є причиною прояву висотної поясності природних умов, у тому числі і атмосферних опадів. Гірський рельєф, як фактор розподілу кліматичних параметрів у просторі, проявляється закономірним збільшенням кількості опадів із збільшенням абсолютної висоти місцевості. Найбільша кількість опадів за рік випадає на вершинах гір і становить 1000-1100 мм ; в передгірних і рівнинних районах - 550-650 мм. Із загальної річної кількості найбільше (70%) опадів випадає в теплий період року.

Стійкий сніговий покрив, зазвичай, утворюється тільки в горах. На решті території він найчастіше нестійкий. Середня висота снігового покриву коливається в межах 20-47 см при мінімальних значеннях 5-10 см. В окремі роки формується значний за висотою сніговий покрив - 40-60 см, а в горах - до 1 м і більше.

Вітри на території області переважно північно-західного і північно-східного напрямків. В Карпатах значний вплив на напрямок вітру мають річкові долини. В більшості випадків вітри дують вздовж долин.

Природно-кліматичні особливості сприяють розвитку сільського і лісового господарства, організації відпочинку людей в усі періоди року. Із гірсько-долинних ландшафтів найбільш придатними для рекреації є долини Пруту, Бистриць Солотвинської і Надвірнянської, Лімниці, Чечви, Свічі та Мізуньки.

Економіко-географічне положення Івано-Франківської області дуже вигідне. Густою сіткою шляхів вона з'єднана з багатьма важливими економічними районами України і з сусідніми державами. На території області виявлені і експлуатуються родовища нафти і газу, озокериту, кухонної та калійної солей, будівельних матеріалів.

Карпатський регіон, в т.ч. Івано-Франківська область, на екологічній карті Європи (рис. 1), опублікованій у м. Відень (Австрія) за редакцією Петера Йордана, є єдиною зеленою (екологічно чистою) плямою, де ще збереглись природні екосистеми, де лісами регенерується чисте повітря, де беруть початок головні ріки басейнів Чорного і Балтійського морів, де є умови для рекреації і туризму, де можна зберегти генетичний фонд населення Європи.

Відродження області, як і регіону Українських Карпат в цілому, може забезпечити переорієнтація економіки на формування рекреаційного комплексу, розвитку індустрії відпочинку і оздоровлення, як провідної галузі виробничої спеціалізації і пріоритетного використання природно-ресурсного потенціалу. Основні напрямки роботи щодо поліпшення екологічної ситуації і оптимізації природокористування повинні передбачати систему заходів по збереженню біологічного різноманіття, лісовідновленню і лісорозведенню, оптимізації структури угідь, зменшенню техногенного навантаження (викидів і скидів шкідливих речовин у довкілля) шляхом екологізації всіх галузей виробництва.

Івано-Франківщина

Рис. 1. Екологічна карта Європи

 

1.2. Соціальний та економічний розвиток Івано-Франківської області.

Промисловість   У  промисловості  області у  2008р.  допущено  спад  обсягів виробництва   проти  2007р.  на  21,5%.

Скорочення випуску продукції  допущено  за  всіма  основними  видами  діяльності:  у  добувній  промисловості –  на  0,8%,  переробній – на 27,0%, на підприємствах  з виробництва  та  розподілення електроенергії,  газу  та  води –  на  2,4%.

З  приростом  обсягів   працювали  промислові  підприємства  Івано-Франківської  міської  ради,  а  також  Косівського,  Коломийського,  Рожнятівського,  Рогатинського,  Богородчанського,  Тлумацького,  Снятинського,  Тисменицького,  Галицького  районів.

Зниження  випуску  продукції  спостерігалось  у  промисловості  Болехівської  (на 9%),  Яремчанської  (на 7,9%),  Коломийської  (на 4,2%),  Калуської  (на 4,1%)  міських  рад,  Калуського (на 60,8%),  Надвірнянського  (на 48%),  Долинського  (на 18,7%),  Верховинського  (на  20,1%)  районів. 

Підприємства Городенківського району спрацювали  на  рівні  2007р.

За  січень–листопад 2008р.  обсяг  реалізованої  промислової  продукції  (робіт, послуг)  у  відпускних  цінах  підприємств (без  ПДВ  та  акцизу)  склав  10362 млн.грн.

Сільське господарство   За попередніми даними, загальне виробництво продукції сільського господарства області у 2008р. зменшилось  проти  2007р.  на  6,8%, у т.ч. у господарствах населення – на 10,8%, у сільськогосподарських підприємствах  зросло на 12,8%.

Всіма категоріями господарств області  у 2008р. зібрано  397,5 тис.т зерна (у вазі після доробки), що на 32,6% більше,  ніж у  2007р., ріпаку на зерно – 22,0 тис.т (у 2,9 р.б.), цукрових  буряків (фабричних) – 52,3 тис.т (на 46,1% менше), картоплі – 551,5 тис.т (на 28,8% менше), овочів – 106,6 тис.т (на 13,5% менше).

У році, що минув, сільськогосподарськими товаровиробниками області реалізовано худоби та птиці на забій (у живій вазі) 97,7 тис.т, що є нижчим рівня попереднього року на 1,2%, вироблено молока 495,0 тис.т або на 8,2% менше, яєць – 622,8 млн.шт. (на 0,8% більше), вовни – 19 т (на 5,0% менше).

Будівельна  діяльність   Підприємствами  області  за  2008р.  виконано  будівельних  робіт  на  суму  1332,1 млн.грн.,  що  менше  рівня  2007 р.  на  8,1%.

Транспорт   За  2008 рік  підприємствами  залізничного  та  автомобільного  транспорту  області  перевезено  5,6  млн.т  вантажів,  що  на  10,3%  менше,  ніж  за  пропередній  рік.  Вантажооборот  становив  1791,1  млн.ткм.,  або  на 7,2%  більше  обсягів  2007року.

Послугами  автомобільного,  залізничного, авіаційного та тролейбусного  транспорту  скористалися  117,1 млн.  пасажирів,  що  на  8,6%  більше,  ніж  за  попередній  рік;  виконано  пасажирську  роботу  в  обсязі  1466,9  млн.пас.км,  або на  13,4%  більше.

Зовнішньоекономічна діяльність   Обсяги  експорту товарів  суб’єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  області  за  січень–листопад  2008р.  склали  694,2 млн.дол.США,  імпорту – 764,5 млн.дол.США.  У  порівнянні  з  відповідним  періодом  попереднього  року  обсяги  експорту  зменшились  на  24,3%,  імпорту  зросли – на 8,7%.  Від’ємне  сальдо  зовнішньої  торгівлі  склало  70,3 млн.дол.США.

Споживчий  ринок  товарів   Населенню   продано  споживчих товарів  на  11,9  млрд.грн.,  що  в  порівнянних  цінах  на  19,8%  більше,  ніж  за  2007р.

Ціни  і  тарифи   За  даними  Державного комітету  статистики,  індекс  інфляції  споживчого  ринку  України  у  грудні  2008р.,  як  і  у грудні 2007р., становив  102,1%.  За 2008р. споживчі  ціни  зросли  на 22,3%  (за  2007р.  –  на  16,6%).

По  області  у  грудні  2008р.  індекс  споживчих  цін  склав  103,9%,  за  2008р.  –  121,8%  (у  2007р.  –  102,9  та  114,0%  відповідно).

Індекс цін виробників промислової  продукції області у грудні  2008р. становив 102,3% (у  грудні попереднього року – 102,0%). За  2008р.  індекс  цін  виробників  промислової  продукції  склав  107,9%  (за 2007р. –  118,3%).

Фінанси   За  даними  Головного  управління  Державного  казначейства  в  області,  бюджет  за  січень–листопад  2008р.  зведено  з  профіцитом  в  сумі  295,0 млн.грн.  Доходна  частина  бюджету  становить  4275,5 млн.грн.

Вимоги  банківської  системи  України  за  кредитами,  наданими  в  економіку  області  (з  нарахованими  відсотками),  на  кінець  листопада  2008р. становили  9970,7 млн.грн.,  а  зобов’язання  банків  за  коштами,  залученими  на  рахунки  фізичних  осіб,  склали  3524,5 млн.грн.

Сальдований  фінансовий  результат  від  звичайної  діяльності  до  оподаткування  підприємств  області,  що підлягають  щомісячному  спостереженню за  січень–листопад  2008р.,  становив  487,7 млн.грн. збитків,  проти  70,9  млн.грн.  прибутку  за  січень–листопад  2007  року.

Рентабельно  спрацювали  69,7%  підприємств  області,  ними отримано  577,3 млн.грн.  прибутку.

Доходи  населення   Номінальна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника (без врахування працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців) у листопаді 2008р. становила 1573 грн., що перевищує законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати – у 2,9 раза та прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб – у 2,4 раза (з 1 жовтня 2008р.  545 грн. і 669 грн. відповідно). Порівняно з листопадом 2007р. заробітна плата зросла у 1,2 раза, а з жовтнем 2008р. зменшилась на 4,8%. Реальна заробітна плата зросла на 2,9% проти листопада 2007р., а  відносно жовтня  2008р. зменшилась на 5,8%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) станом на 1 грудня 2008р. становила 17,7 млн.грн. Впродовж січня–листопада 2008 р. обсяги заборгованості збільшились у 4,4 раза, у тому числі за листопад – у 2,7 раза. Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевого бюджету у листопаді 2008р. збільшилась у 2 рази і склала 110,4 тис.грн. На економічно активні підприємства припадає 83,5% загальної суми боргу, 16,3% – на підприємства-банкрути, 0,2% – на економічно неактивні підприємства, які зупинили діяльність у 2001–2007рр.

Ринок праці   За  даними  обласного центру зайнятості, станом на  1  грудня 2008р. на обліку перебувало 27,7 тис. громадян, незайнятих трудовою діяльністю, з них 26,2 тис., або 94,6% отримали офіційний статус безробітних. Впродовж листопада 2008р. кількість зареєстрованих безробітних збільшилась на 9,5%, а порівняно  з  1 грудня 2007р. – на 8,7%.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до кількості  населення  працездатного  віку, в цілому по області станом на 1 грудня 2008р. склав 3,2%, що на 0,3 в.п. більше як порівняно з 1 листопада 2008р., так і з 1 грудня 2007р.

За  сприяння  державної  служби  зайнятості  у січні–листопаді 2008р. було працевлаштовано 45,1 тис. осіб, з них 3,5 тис. осіб – у листопаді. Обсяги працевлаштування у листопаді 2008р. збільшилися на  2,0% порівняно з листопадом 2007р. і зменшилися на 36,4%  порівняно з жовтнем 2008р.

Субсидії  населенню  За  січень–листопад  2008р. до  державних  служб  субсидій  для  відшкодування  оплати  за  житлово-комунальні  послуги та електроенергію звернулося 23,9 тис. сімей,  що на  7,9 тис.сімей  менше, ніж за відповідний  період  2007р.  Призначені  субсидії  з урахуванням  попередніх  звернень  21,1 тис. сім’ям  на  суму  3,3 млн.грн.

Оплата  населенням  житлово-комунальних  послуг   На  кінець  листопада  2008р. заборгованість  населення   перед  організаціями-надавачами  житлово-комунальних  послуг  склала 80,2 млн.грн. і за листопад 2008 р. зросла на 19,1%.  Термін  заборгованості  населення  за  всі  види  послуг  склав  2,8 місяця.

Правопорушення   Працівниками  органів  внутрішніх   справ  за  2008р.  зареєстровано 5247 злочинів,  що  на 6,4% менше,  ніж  у   2007р.,  з  них  загальнокримінальної  спрямованості  відповідно  4595  і  на  4,5%  менше.  Частка  тяжких  та  особливо  тяжких  злочинів  у  загальній  кількості  становить  32,3%,  а  їх  кількість  зменшилася  у  порівнянні  з  2007р.  на  10,2%.  На  100 тис. жителів  області  припадає  379 зареєстрованих  злочинів  проти  404  у  2007р.

Населення   Станом  на 1 грудня 2008р. чисельність населення області становила  1381,3 тис. осіб,  з  них 594,7 тис. – у міських поселеннях  та  786,6 тис. – у сільській місцевості. За січень–листопад 2008р.  кількість  жителів  області  зменшилась на 1290 осіб (на 1,0 особу на 1000 населення). Такі  зміни  відбулись як за рахунок  природного (на 1129 осіб), так  і  міграційного  скорочення  населення  (на 161 особу).

2. Забруднення АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА РУЙНУВАННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ

2.1. Стан атмосферного повітря та його якість в населених пунктах.

Спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря проводять спеціалісти Івано-Франківської обласної санітарно-епідеміологічної станції.

У 2008 році ними зафіксований підвищений вміст по вуглецю, діоксиду азоту, пилу, сірчистого газу, аміаку, сірководню, які утворюються підприємствами, що розміщені у них, та від автотранспору.

Високий рівень забруднення у цих зонах вносить Бурштинська ТЕС (діоксид азоту, окис вуглецю, пил), ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”, м.Надвірна, (окис вуглецю), ТОВ “Лк Інтерплит Надвірна” м.Надвірна (пил), ТОВ “Карпатнафтохім”, м.Калуш (окис вуглецю), КП “Івано-Франківськводоекотехпром” (сірководень).

Таблиця 2.1.1. Вміст основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Івано-Франківської області

Забруднююча речовина

Клас небезпеки

Кількість міст, охоплених спостереженнями,кількість досліджень

Середньорічний вмістмг/м3

Середньодобові

ГДК

Максимальний вміст

мг/м3

Максимально разові ГДК

Зних що перевищують ГДК

Питома вага

досліджень з перевищеннями ГДК, %

Вище 1 ГДК

Вище 5 ГДК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пил

4

895

-

-

-

-

87

9,7

0

Сірчистий газ

3

360

-

-

-

7

1,9

0

Сірководень

2

119

-

-

-

-

4

3,36

0

Окис вуглецю

3

901

-

-

-

-

73

8,1

0

Окис азоту

2

1103

-

-

-

-

87

7,9

0

Аміак

2

284

-

-

-

-

22

7,7

0

Фенол і його сполуки

2

128

-

-

-

-

9

7,03

0

Формальдегід

2

609

-

-

-

-

45

7,38

0

Сірчана кислота

34

-

-

-

-

0

0

0

Хлор

2

97

-

-

-

-

0

0

0

Синтетичні жирні кислоти

2

24

-

-

-

-

0

0

0

Хром

1

37

-

-

-

-

0

0

0

Сажа

3

46

-

-

-

-

2

4,3

0

Ацетат

3

24

-

-

-

-

0

0

0

Вуглеводні нафти

4

30

-

-

-

-

0

0

0

Етилен

3

30

-

-

-

-

0

0

0

Пропілен

3

30

-

-

-

-

0

0

0

Бутилацетат

4

65

-

-

-

-

0

0

0

Всього

4816

-

-

-

-

336

6,9

0

Таблиця 2.1.2. Найбільші середні й максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міст

Забруднююча речовина

Місто

Середня річна концентрація

Максимальна з разових концентрацій

1

2

4

5

Окис вуглецю

Богородчани

4,3

4,3

Пил

Богородчани

0,375

0,4

Діоксид азоту

Бурштин

0,079

0,091

Окис вуглецю

Бурштин

2,36

3,1

Пил

Бурштин

0,2

0,39

Діоксид азоту

Галич

0,06

0,09

Пил

Івано-Франківськ

0,55

0,6

Діоксид азоту

Калуш

0,08

0,09

Діоксид азоту

Коломия

0,24

0,259

Окис вуглецю

Коломия

8,0

10,0

Пил

Коломия

0,56

0,56

Пил

Надвірна

0,48

0,7

Окис вуглецю

Надвірна

3,6

5,8

Пил

Косів

0,48

0,7

Окис вуглецю

Снятин

4,6

4,8

Діоксид азоту

Городенка

0,08

0,1

Окис вуглецю

Городенка

5

5,2

Пил

Городенка

0,47

0,55

Таблиця 2.1.3. Рівень забруднення атмосферного повітря за значенням ІЗА

Міста,

(значення ІЗА)

Забруднюючі речовини , які визначають високий рівень забруднення атмосферного повітря

м.Івано-Франківськ , ( 5,1)

Діоксид азоту,

оксид вуглецю

2.2. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Охорони навколишнього природного середовища україни Державне управління охорони навколишнього природного середовища

  Документ
  Подана характеристика стану навколишнього природного середовища в 2006 р. Відображено динаміку показників за 2004-2006 роки. У матеріалах використані дані Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Списки кандидатів у депутати по одномандатних мажоритарних виборчих округах з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради

  Документ
  Список кандидатів у депутати в Городенківському одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 10 з виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради
 4. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 5. Про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік

  Документ
  про здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області за 2011 рік.

Другие похожие документы..