Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Календарно-тематический план'
Программа по алгебре рассчитана на учащихся 7-х классов школ города, изъявивших желание расширить, углубить, систематизировать и обобщить материал по...полностью>>
'Руководство'
Разработка методов оценки точностных характеристик движения самолетов на этапах разбега и пробега. Разработка математической модели процесса испытаний...полностью>>
'Документ'
В рамках председательства России в Форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» во Владивостоке в сентябре 2012 года состоится Делово...полностью>>
'Методические рекомендации'
знание семантической системы современного русского литературного языка, элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание закономерностей...полностью>>

Модуля: змістово-пошуковий

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дата __. __. Конспект

уроку художньої культури в 11 класі

Етап модуля: змістово-пошуковий

Тема: Музичні традиції китайського народу

Мета: ознайомити учнів з музичною культурою Китаю, дати поняття про китайські народні музичні інструменти, особливості Пекінської опери, вчити учнів розуміти зв’язки мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлювати власну причетність до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу; розвивати вмін­ня аналізувати твори мистецтва Китаю; виховувати емоцій­ну чутливість до творів різних видів мистецтв.

Обладнання: мультимедійна дошка або комп’ютер, проектор, презентація.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

 • Подивіться один на одного, посміхніться … і починаємо наш урок.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Мозковий штурм

 • Діти, а скажіть чи існує мова, яку розуміють усі жителі планети?

Так, це мова музики. Кожен народ має свою музичну мову, як і розмовну, і ця музична мова, на відміну від мови розмовної, зрозуміла всім іншим народам без перекладу.

У кожного народу є свої музичні інструменти, національні танці, свої народні пісні, композитори й своя музична культура. Народи різних країн світу мають свою національну музику. Музика деяких народів світу не міняється століттями. З музикою і танцями Індії ми вже познайомилися. Сьогодні ми познайомимося із музикою Китаю - однієї з найзагадковіших країн.

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

 • Сформулювати мету сьогоднішнього уроку може кожен з вас, скориставшись фразою: «На цьому уроці я дізнаюсь …»

ІV. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з одночасним переглядом мультимедійної презентації

Витоки музичної культури Китаю сягають сивої давнини. Найдавніша музична пам'ятка - «Книга пісень» («Шицзін») - створена у період XI-VI ст. до н. є. і містить 305 гімнів, магічних пісень та од: Ці класичні взірці свідчать про багатобічні зв'язки музики з життям, природою, Всесві­том. Деякі вчені припускають, що ле­гендарну збірку впорядкував Конфуцій.

Уже на ранніх етапах розвитку ки­тайська музична культура поділялася на офіційну музику конфуціанських церемоній і простонародну - світських розваг. Існували оркестри з великою кількістю виконавців (від 300 до 800). У Стародавньому Китаї при імпера­торському дворі було створено спеці­альну музичну палату, в якій працюва­ло близько 800 осіб - чиновників і ви­конавців. Крім ритуальних, двірських, існували військові оркестри. Провідну роль у них відігравали ударні та духо­ві інструменти з металу. Військова му­зика часто супроводжувалась танцями, виконавці вдягалися у спеціальні кос­тюми, використовували відповідний реквізит (піки, панцирі, щити).

За доби Тан - золотої ери китайської культури - у мистецтві, зокрема музи­ці, виникає так званий танський стиль, що згодом поширився в інших країнах Індокитаю - Кореї, Японії, В'єтнамі. Формуються принципи музичної виста­ви дацюй, що поєднувала спів, танець, гру на музичних інструментах.

Китайська музична культура розви­валася під впливом різних філософ­сько-релігійних ідей. В одній із книг Лаоцзи серед дарів Дао музика згаду­валася навіть раніше за їжу: «Великий образ Дао несе людям мир, спокій, му­зику та їжу». У конфуціанських трак­татах розроблялася космологічна кон­цепція природи музики, підкреслюва­лися морально-виховні моменти (до­сягнення соціальної гармонії). У буд­дійському світогляді, поширеному на Далекому Сході, наголошувалося на містичних засадах музики, її розгляда­ли як засіб духовного самовдоскона­лення. Загалом китайці вважали, що, музика відображає гармонію природи, є основою законів Всесвіту.

Особливої національної неповтор­ності надає китайській музиці - народ­ній і професійній, давній і сучасній -пентатоніка. Це переважно п'ятизвукова (до - ре – мі - соль - ля), а піз­ніше - семизвукова (з двома додатковими ступенями - фа, сі) система, яку ки­тайські теоретики обгрунтували ще близько IV ст. до н. є. Як не дивно, па­нування пентатоніки в китайській музи­ці давало підстави деяким по-європей­ському зорієнтованим музикознавцям вважати її примітивною.. Проте давні китайці були знайомі з акустичною 12-ступеневою хроматичною системою («люй-люй»), задовго, до європейців добирали з неї звуки для пентатонічних ладів. Усі ступені були певним чином пов'язані з уявленнями людей про жит­тя, природу, суспільство: кожний звук асоціювався з 12 годинами доби, 12 мі­сяцями року, кожному відповідав пев­ний колір. Сформована в давнину на основі ієрогліфів музична нотація у де­яких варіантах збереглася й дотепер.

До характерних рис китайських на­родних пісень належать комбінування інтонацій шляхом зворотних (дзер­кальних) орнаментальних поспівок, швидкі переходи з високого до низько­го регістру і навпаки, нерозривна єд­ність тексту й мелодії, інколи - з жес­том і танцем. Вокальна музика не прос­то поєднується з інструментальною: акомпанемент, підтримуючи мелодію, супроводжує її, «мов тінь» (окрім, зро­зуміло, вступу та заключної частини). Інструменти китайців надзвичайно різноманітні - понад 100 видів, виго­товлених на високому рівні майстер­ності. Наприклад, під час розкопок давнього поховання було знайдено 124 музичні інструменти. Серед археоло­гічних знахідок - 65 дзвонів, що до­сить оригінально добиралися: з кожно­го можна було видобути лише два зву­ки, проте всі разом вони утворюють звукоряд з 90 музичних тонів, що охоплюють понад 5 октав!

Поряд із дзвонами часто використо­вували барабани, флейти, гонги з різ­ким звучанням у високому регістрі. Більшість китайських національних інструментів дуже давнього походжен­ня. Палітра звучання зумовлена розма­їттям матеріалів, з яких вони виготовлялися: камінь, мідь, глина, шкіра, дерево, гарбуз, шовк.

Без барабанів у Китаї не відбувається жодного видовища чи процесії. Про надзвичайне значення цього інструмента у му­зичній культурі країни свідчить той факт, що в оперних оркестрах на маленькому барабані грає сам диригент.

З-поміж струнних інструментів у Китаї найпопулярніші цинь та піпа.

Цинь - старовинний струн­ний інструмент, один з найдавніших різновидів цитри. Продовгуватий кор­пус виготовляли з дерева, сім струн - із шовку. З давніх-давен серед ученої еліти було поширене сольне виконав­ство на цині. Використовували його також для супроводу співу, декламуван­ня віршів, в оркестрах і ансамблях.

Улюбленим струнно-ударним інс­трументом китайців був також яньцинь (нагадує цимбали).

Піпа - струнно-щипковий інстру­мент, китайська модифікація лютні. На грушоподібному корпусі кріплять­ся 4-5 шовкових струн, отже, звук глухий, м'який, негучний.

Існують також різноманітні смичко­ві інструменти, наприклад такі, що на­гадують 2-4-струнні народні скрипки. Багатий інструментарій групи духо­вих: поздовжня флейта сяо, багатоствольна флейта пана пайсяо, губний орган шен та ін.

Таким чином, у культурі китайсько­го народу можна зустріти різновиди практично всіх основних груп музич­них інструментів, відомих європейцям. Подібні до них інструменти побутують у Кореї, Японії, В'єтнамі.

Про роль музики в сучасному Китаї промовисто свідчить той факт, що екс­курсійне турне його столицею, як пра­вило, передбачає три обов'язкові прог­рами: сходження на Велику Китайську стіну, ознайомлення з особливостями китайської кухні у ресторані «Пекінська качка» та перегляд виступу трупи Пекінської опери («цзїнцзюй»). Цей специфічно китайський сценічний жанр музичної драми поєднує елемен­ти вокального мистецтва, драматично­го діалогу, акробатики, у-шу. Отже, в ній своєрідно синтезувалися різні тра­диції китайського народу, що форму­валися упродовж тисячоліть: з одного боку, мистецькі - музичні, драматичні, з другого - спортивні, циркові.

Учнівське повідомлення. Китайська опера

Китайська опера (інша назва - Пекінська музична драма) бере свій початок в XVIII столітті, коли в Пекіні з музичного фольклору і ритуальної музики різних регіонів Китаю поступово сформувалося своєрідне музичне і сценічне мистецтво, поєднавши в собі музику, танець, театральне уявлення, акробатику і бойові мистецтва. Все це компоненти в рівній мірі і створюють Пекінську оперу.

За два століття структура і принципи Пекінської опери практично не змінилися. Музичний супровід створює оркестр або два, що складаються з традиційних китайських інструментів. Перкуссия тут грає одну з найважливіших ролей - будучи одночасно і музичним інструментом, і показником того, що відбувається на сцені. По звуку і тональності ударних інструментів глядачі можуть визначити, що відбувається на сцені і що хочуть виразити персонажі - гнів, радість, страх, здивування або щастя.

Але одній з головних і найбільш помітних навіть для недосвідченого глядача особливостей Пекінської опери є маски акторів. Маски в Пекінській опері є досить складним поєднанням гриму і аксесуарів. Маска представляє певного героя опери і служить пізнавальним знаком його характеру. Річ у тому, що в Пекінській опері існує всього 4 персонажі, і всі актори розподіляються на 4 категорії - шен (чоловік), дань (молода жінка), цзін (чоловік в масці) і чоу (клоун, мім - як чоловік, так і жінка). Представники цих чотирьох ролей можуть бути як позитивними, так і негативними героями, і їх натуру глядачі можуть визначити по масці.
Не менш важливим атрибутом уявлення є костюм. Костюми в Пекінській опері візуально і тематично поєднуються з маскою і найчастіше в масці і костюмі використовуються однакова палітра квітів і відтінків, підкреслюючи характер персонажа. Традиційно всі костюми ізготовліваются уручну, і найбільш вдалі зразки використовуються акторами впродовж десятиліть.

Репертуар Пекінської опери традиційно заснований на музичній переробці класичних китайських творів, частіше фантастичних або історичних. Імператори і наложниці, мандруючі ченці і воїни, чиновники і учені є головними героями не тільки класичної літератури Китаю, але і Пекінської музичної драми.

Якщо ви хочете побачити і почути справжню Пекінську оперу, краще місце це зробити - це Театр Пекінської музичної драми (Peking Opera House of Beijing), старий оперний театр в країні. Там ви зможете не тільки побачити саме уявлення в одній з найкрасивіших будівель в місті, але і зануритися в атмосферу старого Китаю, яку останнім часом так важко знайти в Піднебесній.

V. Актуалізація набутих знань (рефлексія)

У Пекінській опері склалися суворі вимоги до манери співу, усного монологу, рухів, бойових сцен. Декорації майже відсутні, театральний реквізит­не власні символічні прийоми: вираз обличчя, рухи тіла, музичний супровід (переважно у виконанні оркестру на­родних інструментів). Китайському глядачеві, наприклад, цілком зрозумі­ло, коли на сцені персонаж «відчиняє» двері, «зачиняє» неіснуюче вікно або «скаче» на уявному коні. Засобами кількох прийомів у-шу невелика група акторів відображає баталію цілих ар­мій. За допомогою гриму створюються виразні маски.

Нині у Китайській Народній Респуб­ліці (у Пекіні, Шанхаї та інших міс­тах) працює чимало театрів традицій­ної музичної драми, класичної опери, балету, сучасні симфонічні оркестри.

Перевіримо себе

 • У чому полягає відмінність між європейською і китайською оперою?

 • Назвіть особливості Пекінської опери, китайських національних музичних інструментів.

 • Які види мистецтва втілились у Китайській опері?

 • Як ви розумієте давній китайський вислів «Музика - це квітка доброчинності»?

VІ. Підбиття підсумків

Творчий підсумок.

На аркуші паперу діти дають відповіді на запитання:

 • Що найбільше вам сподобалось на уроці?

 • З яким настроєм пройшов урок?

 • Що нового ви дізнались?

 • Над чим ще необхідно попрацювати.

VІІ. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення “Найкращі виконавці і співаки Китайської опери”Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 2. Управління освіти виконкому Миколаївської міської ради Науково-методичний центр Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області Матеріали перспективного педагогічного досвіду

  Документ
  Збірка містить опис власного педагогічного досвіду Яценко Н.А., учителя Першої української гімназії імені Миколи Аркаса з теми : «Компетентнісний підхід у навчанні української мови і літератури в умовах допрофільної та профільної освіти».
 3. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем змістовий модуль Європейська освітня інтеграція Тема 1

  Методичні рекомендації
  Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням єдиного як економічного, так і освітянського та наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.
 4. Конспект лекцій Змістовий модуль Психологія І педагогіка як наука про людину, її світ І діяльність. Лекція 1

  Конспект
  Психічні факти виявляються об'єктивно, зовні: в міміці, психо­моторних діях, рухах, діяльності і творчості і суб'єктивно, внутріш­ньо: у відчуттях, сприйманні, увазі, пам'яті, уяві, почуттях, волі то­що.
 5. За переліком кредитних модулів програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства курс «Основи ціноутворення» має код п-09 та викладається обсягом 4 кредити естs. ІІ. Розподіл навчального часу

  Документ
  Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» дисципліна «Основи

Другие похожие документы..