Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В 2009 году Совет директоров ОАО ГК «Орехово», руководствуясь интересами единственного акционера Общества, проводил работы, связанные с развитием сис...полностью>>
'Программа'
Рабочая программа основана на требованиях Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 231...полностью>>
'Учебное пособие'
В последние годы мануальная терапия находит все более широкое применение, как в нашей стране, так и за рубежом. Этому способствовало научное обоснован...полностью>>
'Документ'
Метод представляет собой модификацию широко известных методик социометрии для условий мониторинга. Название метода “Социометрия: мониторинг” указывае...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни мелітопольський державний педагогічний університет імені богдана хмельницького

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.9. Розвиток освіти, школи й педагогічної думки в Україні

у 50-90-х рр. ХХ ст.

План

 1. Розвиток українського шкільництва і освіти в період зміцнення тоталітаризму.

 2. Криза освіти та наміри реформування шкільництва до 90-х років ХХ ст.

 3. Проголошення незалежності України (1991 р.) і розбудова національної освіти.

 4. Освіта в Україні на сучасному етапі духовного та національного відродження.

Рекомендована література:

Основна: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 16, 17, 25.

Додаткова: 15, 16, 22, 35, 50.

Вивчаючи стан освіти в Україні в цей період необхідно звернути увагу на ті події, які відбувалися в політичному, соціально-економічному житті країни. В кінці 40-х років вже передбачалася загроза війни з фашистською Німеччиною. Для армії і військової промисловості потрібні були відповідно підготовлені кадри, які за наявності середньої освіти мали можливість оволодіти будь-якою військовою спеціальністю.

Особлива увага приділялася розширенню мережі шкіл та контингенту учнів 8-10 класів, підвищенню якості викладання. Перед педагогічними працівниками ставилося завдання: підвищення якості знань учнів; посилення роботи з комуністичного виховання; всебічне вивчення учнів; поглиблення ідеологічної та загальноосвітньої педагогічної підготовки вчителів.

З 1938 р. запроваджувалося обов’язкове викладання російської мови в усіх неросійських школах, починаючи з другого класу з тижневим навантаженням 4-5 год. У великих містах та промислових центрах відкривалися школи з російською мовою викладання.

У передвоєнні роки так звана всенародна боротьба за подальший розвиток народної освіти була повністю підпорядкована вищим партійним органам. Навчання і виховання підростаючого покоління взяли на себе не народні вчителі, а партійні функціонери, які не будучи фахівцями в галузі освіти, нав’язували педагогічним працівникам не тільки свої форми і методи роботи, притаманні політичній пропаганді, а й зміст освіти. Майже всі підручники для українських шкіл готувались в Росії. В Україні їх лише перекладали рідною мовою.

Історія України в школах не вивчалась. Її місце посіла історія Радянського Союзу. Через лихоліття другої світової війни на десятки років загальмувався розвиток школи в Україні. Під час тимчасової гітлерівської окупації школи в Україні не працювали, хоча в окремих населених пунктах робилася спроба налагодити роботу початкових шкіл для навчання грамоти майбутніх рабів.

Після звільнення України від німецько-фашистських загарбників почалася відбудова шкіл, відкривалися окремі класи. Не вистачало підручників, парт, класних дошок, лабораторного обладнання, писати доводилося на газетних сторінках. Багато вчителів загинуло на фронтах війни.

З 1943/44 н.р. було запроваджено цифрову п’ятибальну систему оцінок.

З 1944/45 н.р. в школах були введені випускні іспити для учнів, які закінчували початкову і семирічну школу, а для випускників середньої – іспити на атестат зрілості. Найкращі випускники школи нагороджувалися золотими і срібними медалями.

Студенти повинні звернути увагу на те, що з 1949 р. неповна середня освіта стала обов’язковою.

В 1958 р. було прийнято закон «Про зміцнення зв’язку школи з життям та про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР», який передбачав перехід на обов’язкову 8-річну освіту, встановлення основного типу середньої загальноосвітньої трудової політехнічної школи з виробничим навчанням. Ці школи були 11-річні: 8 класів + 3 роки для здобуття повної середньої освіти та професійної підготовки.

В 60-х роках середня школа стає 10-річною, а обов’язкову професійну підготовку в загальноосвітніх школах було скасовано.

Важливим завданням для студентів є вивчення педагогічної спадщини видатного українського педагога, гуманіста, новатора – Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970).

Студентам необхідно знати про значний внесок педагога у теорію розвиваючого навчання, проблеми дидактики та формування творчої особистості. Саме він сформулював нові підходи до організації навчання й виховання дітей, про що свідчить досвід роботи Павлиської школи.

Необхідно зосередити увагу на проблемі формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості, питанні професійно-педагогічної підготовки молодого вчителя до роботи в школі, змісту сімейної педагогіки.

Особливу увагу майбутні педагоги повинні звернути на теорію двох джерел виховання В.О.Сухомлинського, де першим джерелом є заздалегідь продумана робота з дітьми, а другим – складні явища життя, взаємовідносини людей, їх вчинки. Звідси випливає й інше важливе положення В.О.Сухомлинського: виховання – це не усунення недоліків, а зміцнення в дитині усього найкращого.

Студентам слід звернути особливу увагу на етнопедагогічні основи спадщини визначного педагога, бо в ній простежується органічний, багатосторонній зв’язок виховання особистості з народним світобаченням щасливої перспективи для кожної людини, сім’ї, суспільства.

Подумати, наскільки глибоким і всебічним є зв’язок системи педагогічних поглядів В.О.Сухомлинського з досягненнями української етнопедагогіки.

Необхідно здійснити аналіз праць вченого: «Батьківська педагогіка», «Серце віддаю дітям», «Сто порад вчителеві», «Народження громадянина». Охарактеризувати основні думки В.О.Сухомлинського, які знайшли відгук сьогодні, в сучасній освітньо-виховній практиці.

У 1984 р. було прийнято основні напрями шкільної реформи, які передбачали підвищення якості освіти й виховання. Згодом було здійснено перехід на навчання дітей 6-річного віку та на 11-річний термін шкільного навчання, змінювалась структура загальноосвітньої школи і наповнюваність класів: початкова – 1-4 класи – до 25 учнів; неповна середня – 5-9 класи – до 30 учнів; 10-11 класи – до 25 учнів. Проте через економічну кризу в країні ці реформи повністю не були здійснені.

3. Завдання для самостійної роботи студентів

3.1 Плани семінарських занять

Змістовий модуль 1

Семінарське заняття № 1

Життєвий шлях і педагогічні погляди Яна Амоса Коменського

План

 1. Життя і педагогічна діяльність Я.А.Коменського, характеристика його світогляду.

 2. Я.А.Коменський про мету і завдання виховання.

 3. Коменський про вікову періодизацію виховання.

 4. Дидактичні принципи Я.А.Коменського.

 5. Значення педагогічних ідей Я.А.Коменського для сучасного навчання і виховання.

Контрольні запитання

1) Зробити порівняльний аналіз класно-урочної системи Я.А. Коменського та сучасної школи.

2) У чому принципова різниця у трактуванні принципу наочності за Я.А. Коменським і сучасною дидактикою?

Завдання для самостійного опрацювання

1) Охарактеризувати вимоги до вчителя, які сформулював Я.А. Коменський.

2) Аналіз праць Я.А.Коменського («Велика дидактика», «Материнська школа»). Стислий конспект.

Рекомендована література:

Основна: 6, 17, 20, 22, 26, 37.

Додаткова: 20, 34, 41, 51.

Першоджерела: 9.

Семінарське заняття № 2

Педагогічні погляди Джона Локка

План

 1. Концепція виховання і освіти Дж.Локка. Дж.Локк про фактори розвитку особистості, про роль виховання, мету, завдання, зміст освіти, методи навчання.

 2. Дж.Локк про гуманне ставлення до дитини як принцип, який визначає вибір педагогічних засобів, їх відповідність віковим і індивідуальним особливостям дитини.

 3. Дж.Локк про соціальне значення дитячої праці. Записка до проекту закону про бідних «Робочі школи».

Контрольні запитання

1) Розкрити основу «ідеї виховання джентельмена» за Дж.Локком.

2) Пояснити, чому Дж.Локк надавав перевагу фізичному та моральному виховання на відміну від освіти ?

Завдання для самостійного опрацювання

1) Відзначити особливості системи морального виховання, яку запропонував педагог.

2) Аналіз праць («Думки про виховання», «Думки про те, що читати й вивчати джентльмену»). Стислий конспект.

Рекомендована література:

Основна: 6, 17, 20, 22, 26, 37.

Додаткова: 20, 28, 34, 51.

Першоджерела: 11.

Семінарське заняття № 3

Педагогічна спадщина Жан-Жака Руссо

План

 1. Життя і діяльність Жан-Жака Руссо.

 2. Жан-Жак Руссо про «вільне» виховання.

 3. Вікова періодизація.

 4. Значення педагогічної теорії Руссо.

Контрольні запитання

1) Пояснити сутність ідеї «вільного» виховання в педагогічній спадщині вченого.

2) Охарактеризувати форми виховання відповідно до вікової періодизації Руссо.

Завдання для самостійного опрацювання

1) Охарактеризувати помилковість поглядів Ж.Ж.Руссо щодо вікового розвитку дитини.

2) Аналіз праці (Еміль, або про Виховання). Стислий конспект.

Рекомендована література:

Основна: 6, 17, 20, 22, 26, 37.

Додаткова: 20, 34, 51.

Першоджерела: 28.

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття № 1

Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Г.С.Сковороди

План

 1. Життя та педагогічна діяльність Г.С.Сковороди.

 2. Дидактичні погляди Григорія Сковороди.

 3. Загальна характеристика виховних поглядів Г.С.Сковороди.

 4. Значення педагогічної спадщини Г.С.Сковороди для сучасності.

Контрольні запитання

1) Чим відрізняється трактування принципу природовідповідного виховання за Г.С. Сковородою від трактування за Я.А. Коменським і Ж.Ж. Руссо?

2) Охарактеризувати сутність принципу народності за Г.С. Сковородою.

3) Чому Г.С.Сковороду називали мандруючим філософом?

Завдання для самостійного опрацювання

1) Проаналізувати дидактичні погляди Г.С.Сковороди.

2) Аналіз праць («Вдячний Єродій», «Убогий жайворонок»). Cтислий конспект.

Рекомендована література:

Основна: 1, 22, 23, 26, 33.

Додаткова: 20, 50, 51.

Першоджерела: 33.

Семінарське заняття № 2

Культурно-просвітницька діяльність О.В.Духновича

План

 1. Розвиток школи й педагогіки на Закарпатті.

 2. Педагогічні ідеї О.В.Духновича.

 3. Ідея народності, демократизму в педагогічних поглядах О.В.Духновича.

 4. Народознавча діяльність О.В.Духновича.

Контрольні запитання

1) Якому принципу виховання за Духновичем підпорядковується зміст розумового, морального, фізичного, трудового виховання? Обґрунтувати.

2) В чому полягала мета виховання за О.В. Духновичем?

Завдання для самостійного опрацювання

1) Розкрити специфіку дидактичних поглядів педагога.

2) Аналіз праці («Народна педагогия в пользу училищ и учителей сельских»).

Рекомендована література:

Основна: 22, 23, 26, 33.

Додаткова: 20, 42, 51.

Першоджерела: 7.

Семінарське заняття № 3

Педагогічна теорія К.Д.Ушинського

План

 1. Життя і педагогічна діяльність К.Д.Ушинського.

 2. К.Д.Ушинський про педагогіку як науку і мистецтво виховання.

 3. Дидактичні погляди К.Д.Ушинського.

 4. Вплив спадщини К.Д.Ушинського на школу і педагогічну думку інших народів.

Контрольні запитання

1) В чому специфіка ідеї національного виховання К.Д. Ушинського?

2) Яку роль відводив педагог праці в гармонійному розвитку особистості?

Завдання для самостійного опрацювання

1) Зробити порівняльний аналіз дидактичних систем Я.А. Коменського та К.Д. Ушинського.

2) Аналіз праць Костянтина Ушинського («Людина як предмет виховання», «Про народність у громадському вихованні», «Праця в її психічному і виховному значенні»). Стислий конспект (1 праця).

Рекомендована література:

Основна: 17, 22, 23, 26, 33.

Додаткова: 20, 21, 51.

Першоджерела: 49-54.

Семінарське заняття № 4

Національна школа і педагогіка в

Українській Народній Республіці

План

 1. Розвиток українського шкільництва в УНР.

 2. Педагогічна думка в період національно-визвольних змагань українського народу (1917-1920 рр.).

Контрольні запитання

1) З’ясувати роль української Центральної Ради у створенні нової моделі системи народної освіти в Україні.

2) Який університет був створений у 1918р. в Кам’янець-Подільському?

Завдання для самостійного опрацювання

1) Відтворити процес становлення української школи за умов соціальних, політичних та економічних змін в період УНР.

2) Проаналізувати педагогічні погляди М.С. Грушевського, І.І. Огієнка, В.І. Вернадського.

3) Визначити вплив педагогічних діячів на хід освітніх перетворень того часу.

Рекомендована література:

Основна: 9, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 36, 38.

Додаткова: 1, 14, 16, 20, 26, 29, 51.

Першоджерела: 5, 24, 25.

Семінарське заняття № 5

Педагогічні погляди і освітня діяльність С.Ф.Русової та Г.Г.Ващенка

План

 1. С.Ф.Русова про національну систему освіти та виховання.

 2. Г.Г.Ващенко про національне виховання української молоді.

 3. Значення педагогічної спадщини С.Ф.Русової та Г.Г.Ващенка для сучасної школи.

Контрольні запитання

1) Назвіть засади концепції національної освіти і виховання С.Ф. Русової та Г.Г. Ващенка.

2) В чому полягала роль С.Ф. Русової в розвитку системи дошкільної освіти і виховання?

3) В чому сутність педагогічної концепції Г.Г. Ващенка?

Завдання для самостійного опрацювання

1) Знайти спільні риси у поглядах на мету та ідеал виховання двох педагогів.

2) Аналіз праці Г.Г.Ващенка («Виховний ідеал»). Стислий конспект.

Рекомендована література:

Основна: 22, 23, 26, 33.

Додаткова: 1, 14, 20, 33, 51.

Першоджерела: 1, 2, 29-31.

Семінарське заняття № 6

Педагогічна діяльність і провідні педагогічні ідеї А.С.Макаренка

План

 1. Життя та педагогічна діяльність А.С.Макаренка.

 2. Педагогічна система А.С.Макаренка.

 3. Основні положення теорії А.С.Макаренка про колектив.

 4. Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і відродження національної школи України.

Контрольні запитання

1) В чому специфіка поглядів А.С.Макаренка на сімейне виховання?

2) Назвіть ознаки сформованості колективу за А.С.Макаренком.

3) Назвіть основні закони, яким підпорядковується колектив у своєму розвитку?

Завдання для самостійного опрацювання

1) Охарактеризувати методику формування колективу в колонії ім. М.Горького.

2) Аналіз основних праць педагога («Педагогічна поема», «Прапори на баштах», «Марш 30-го року», «Книга для батьків»).

Рекомендована література:

Основна: 17, 20, 22, 23, 28, 32, 36.

Додаткова: 1, 14, 20, 51.

Першоджерела: 13-21.

Семінарське заняття № 7

Педагогічна теорія В.О.Сухомлинського

План

 1. Головні віхи життя і педагогічної діяльності В.О. Сухомлинського.

 2. Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті педагогіки В.О.Сухомлинського.

 3. Основні принципи педагогіки В.О. Сухомлинського – гуманізм, громадянськість, патріотизм.

 4. Значення спадщини В.О. Сухомлинського.

Контрольні запитання

1) В чому специфіка роботи школи з батьками в Павлиській середній школі?

2) Яким, на думку педагога, повинно бути родинне виховання?

3) Охарактеризувати своєрідність педагогічної системи В.О. Сухомлинського.

Завдання для самостійного опрацювання

1) Зробити порівняльний аналіз уроків на природі Ж.Ж. Руссо та В.О.Сухомлинського.

2) Аналіз праць В.О. Сухомлинського («Батьківська педагогіка», «Серце віддаю дітям», «Сто порад вчителеві», «Народження громадянина»).

Рекомендована література:

Основна: 17, 20, 22, 23, 28, 32, 36.

Додаткова: 1, 13, 14, 20, 51.

Першоджерела: 35-46.

3.2. Питання для підготовки до підсумкового тестування

Розділ 1. Історія зарубіжної педагогіки

Змістовий модуль 1

1.1. Предмет, завдання і методи історії педагогіки.

Виховання в первісному суспільстві, Стародавньому світі і в античну епоху

1. Історія педагогіки – це…

а) сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості;

б) наука про розвиток виховання, школи й педагогічної думки в різні історичні періоди;

в) виникнення і розвиток теорії і практики виховання і навчання підростаючого покоління на різних ступенях розвитку людства;

г) галузь педагогічної науки, яка вивчає й аналізує подібні та відмінні риси й тенденції в галузі виховання та освіти, визначає перспективи їхнього розвитку.

2. Монографічний метод передбачає…

а) цілісне вивчення якогось конкретного освітньо-виховного закладу;

б) розгляд внутрішньої логіки розвитку педагогічної теорії з точки зору виникнення, трансформації, взаємодії різних парадигм;

в) вивчення освітніх реформ, контрреформ;

г) вивчення біографії відомого педагога.

3. Представниками еволюційно-біологічної теорії є…

а) Ш.Летурно і Дж.Сілтон; б) П.Монро; в) К.Шмідт; г) Ф.Енгельс і Л.Морган.

4. Перші в історії заклади для життя і виховання підростаючого покоління, окремо для хлопчиків і для дівчат з’явилися в період ...

а) первісного стада; б) матріархату; в) патріархату; г) розпаду первісного ладу.

5. В школах кіфариста навчали …

а) музиці; б) письму; в) читанню; г) боротьбі;

6. Праця «Держава» належить …

а) Сократу; б) Платону; в) Арістотелю; г) Демокріту.

7. Евристичний метод розробив …

а) Платон; б) Сократ; в) Демокріт; г) Арістотель.

8. Будинки молоді перетворилися на спеціальні заклади для дітей знаті в період …

а) первісного стада; б) родового устрою; в) розпаду первісного ладу; г) матріархату.

9. Представниками трудової теорії є …

а) Ш.Летурно і Дж.Сілтон; б) П.Монро; в) К.Шмідт; г) Ф.Енгельс і Л.Морган.

10. Представниками психологічної теорії є …

а) Ш.Летурно і Дж.Сілтон; б) П.Монро; в) К.Шмідт; г) Ф.Енгельс і Л.Морган.

1.2. Просвіта і педагогічна думка у Візантії

 1. Як називалася вища школа, організована в Константинополі при імператорі Феодосії ІІ у 425 р.?

а) Лекціонаріум; б) Комментаріум; в) Аудиторіум; г) Університет.

2. Першим ступенем навчання у Візантії були …

а) школи грамоти; б) монастирські школи; в) школи палестри; г) школи письма.

3. Вчителів початкових шкіл у Візантії називали …

а) педономами; б) дидаскалами; в) наставниками; г) учителями.

4. Будинок мудрості був створений у …

а) Багдаді; б) Константинополі; в) Кутаїсі; г) Римі.

5. Характерною рисою візантійської цивілізації було створення …

а) початкової освіти; б) середньої освіти; в) підвищеної освіти; г) вищої освіти.

6. Домашні академії, які об’єднували освічених людей, що групувалися навколо мецената-філософа у Візантії називали …

а) кружки-салони; б) салони-академії; в) домашні салони; г) гімназії.

7. Богословську освіту отримували в …

а) монастирях; б) духовних академіях; в) церквах; г) християнських училищах.

8. Твір «Шестиднев» належить …

а) Василю Кесарійському; б) Іоанну Златоусту; в) Михайлу Пселлу; г) Іоанну Дамаскіну.

9. Наставником слов’янських першовчителів Кирила-Костянтина і Мефодія був …

а) патріарх Фотій; б) Іоанн Дамаскін; в) Фома Аквінський; г) Сімеон Богослов.

10. Основними методами виховання Іоанн Златоуст вважав …

а) настанову і бесіду; б) тілесні покарання; в) переконання і привчання; г) заохочення.

1.3. Виховання і школа епох Середньовіччя та Відродження

  1. Серед церковних шкіл в Західній Європі оформилися …Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України (17)

  Документ
  Дисципліна “Загальні основи педагогіки” передбачає опанування майбутніми вчителями досягнень цивілізації в галузі педагогічної науки з урахуванням надбань української педагогічної думки та шкільної практики, багатовікових педагогічних
 2. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (2)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (3)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (4)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних

Другие похожие документы..