Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С 7 по 9 октября 2011 года здесь пройдут публичные лекции академиков - лауреатов Государственной премии РФ, профессоров Московского университета и Ро...полностью>>
'Документ'
заведующий кафедрой экономики, учета и финансов Института последипломного образования НУПТ, заведующий экономико-правовым отделом Научно-исследовател...полностью>>
'Расписание'
Курсы будут читаться в Подольске. Место проведения занятий: Дом Культуры им. Карла Маркса, г. Подольск, ул. Зеленовская Б. д. 50, напротив Троицкого ...полностью>>
'Документ'
2. Бабкина, Н. В. Странички для занятий с детьми. Игры со словами / Н. В. Бабкина Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2010. — N 5...полностью>>

Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії Унавчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Чигиринський технікум Уманського ДАУ

Навчально-методичний посібник

для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни

Логіка”

для спеціальності 5.03040101 “Правознавство”

Номінація: Навчально-методичні матеріали для забезпечення

самостійної роботи студентів

2009

Автор Некопаненко Михайло Григорович , викладач правових дисциплін, спеціаліст ІІ категорії

Рецензент Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії

У навчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закони правильного мислення, ідеї і проблеми формальної логіки, показано зв'язок з практикою судового пізнання, форми і способи мислення для тих хто вчиться правильно формулювати, висловлювати і відстоювати свої думки. Окрім теоретичного матеріалу після кожного розділу є запитання для самоперевірки, вправи і задачі та приклади їх розв’язання. Наявність словника основних термінів полегшить розуміння матеріалу, а перелік додаткових завдань в кінці посібника до всіх розділів сприятиме пошуку потрібних завдань для наведення і підготовки прикладів по темах. Матеріали складено на основі навчальної програми курсу.

Посібник призначений для студентів юридичних відділень заочної форми навчання системи закладів вищої освіти.

Може бути використаний студентами стаціонарної форми навчання юридичних відділень, усіма, хто цікавиться логікою.

Логіка

Частина І

План

Вступ........................................................................................................................... 6

Розділ 1. ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ..................................................... 10

1.1. Поняття мислення....................................................................................11

1.2. Мислення і мова .....................................................................................12

1.3. Поняття форми мислення і закони мислення ..................................... 13

1.4. Істинність і правильність мислення..................................................... 14

1.5. Аналіз і критика мислення…………………………………………….15

1.6. Мова логіки............................................................................................. 17

1.7. Міркування, його структура………………………………………….. 26

1.8. Визначення логіки як науки...................................................................29

1.9. Логіка в історії………………………………………………………… 36

1.10. Логіка формальна й діалектична ........................................................ 55

1.11. Значення логіки для судового пізнання.............................................. 60

1.12. Значення логіки для юристів………………………………………… 61

Розділ 2. ПОНЯТТЯ..................................................................................................63

2.1. Загальна характеристика поняття.......................................................... 63

2.2. Поняття і слово ...........................................…………………………….66

2.3. Зміст і обсяг поняття................................................................................67

2.4. Зміст поняття і склад злочину.................................................................68

2.5. Логічна сутність кримінально-правової кваліфікації злочину………69

2.6. Види понять ............................................................................................ 70

2.7. Відношення між поняттями .................................................................. .81

2.8. Логічна характеристика юридичних понять…………………………..86

2.9. Операції над поняттями.......................................................................... 87

2.10. Узагальнення і обмеження понять ........................................................ 89

Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДІЛ ПОНЯТЬ.......................................................96

3.1. Сутність визначення................................................................................ 96

3.2. Види визначень........................................................................................ 97

3.3. Правила визначення і помилки, можливі при визначенні ………….. 98

3.4. Поділ понять ............................................................................................101

3.5. Правила поділу.........................................................................................102

3.6. Види поділу понять..................................................................................102

3.7. Класифікація.............................................................................................103

Розділ 4. СУДЖЕННЯ (висловлювання)..............................................................113

4.1. Визначення логіки висловлювань……………………………………..113

4.2. Загальна характеристика суджень .........................................................114

4.3. Структура судження................................................................................115

4.4. Судження і речення.................................................................................116

4.5. Роль запитань в пізнанні……………………………………………….117

4.6. Про роль запитання в судовому пізнанні ..............................................117

4.7. Просте судження, види і структура........................................................118

4.8. Категоричні судження, їх види...............................................................119

4.9. Розподіленість термінів у судженнях ....................................................122

4.10. Логічні змінні та логічні постійні..........................................................124

4.11. Судження і пропозиційна функція.........................................................124

4.12. Поняття про квантори..............................................................................125

4.13. Поділ суджень за модальністю................................................................126

4.14. Відношення між судженнями. Види відношень ……………………...129

4.15. Значення суджень як форми мислення…………………………………131

Розділ 5. СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ .........................................................................137

5.1. Умовне судження.....................................................................................137

5.2. Єднальні (кон'юнктивні) судження .......................................................139

5.3. Розподільні (диз 'юнктивні) судження...................................................139

5.4. Логічні сполучники та їх табличне визначення………………………140

5.4.1. Поняття про таблицю істинності………………………………………140

5.4.2. Заперечення, його умови істинності…………………………………..141

5.4.3. Кон'юнкція, її умови істинності……………………………………….142

5.4.4. Диз'юнкція, умови істинності…………………………………………142

5.4.5. Імплікація, її умови істинності…………………………………………144

5.4.6. Еквіваленція, її умови істинності………………………………………145

5.4.7. Логічний закон, логічне протиріччя, виконувана формула…………..147

5.4.8. Логічні сполучники в правових контекстах…………………………..148

5.5. Логічна структура суджень і тлумачення норм права..........................149

Розділ 6. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ...............................................................154

6.1 Природні закони, нормативні закони, закони логіки………………..154

6.2. Загальна характеристика основних законів логіки…………………..154

6.3. Закон тотожності ....................................................................................156

6.4. Закон суперечності..................................................................................160

6.5. Закон виключеного третього..................................................................163

6.6. Закон достатньої підстави.......................................................................166

6.7. Закон подвійного заперечення…………………………………………167

6.8. Значення законів логіки для судового дослідження …........................168

6.9 Логічні тавтології……………………………………………………….170

6.10 Можливі світи…………………………………………………………..172

Розділ 7. УМОВИВІД. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ (міркування)..........181

7.1. Загальна характеристика умовиводів ....................................................181

7.2. Безпосередні умовиводи.........................................................................184

Розділ 8. ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ (міркування)….................................189

8.1. Загальна характеристика дедуктивних умовиводів..............................189

8.2. Категоричний силогізм, його визначення і склад ……………………190

8.3. Аксіома силогізму....................................................................................191

8.4. Загальні правила категоричного силогізму...........................................192

8.5. Фігури і модуси категоричного силогізму.............................................195

8.6. Категоричні силогізми з виділяючими засновками..............................199

8.7. Категоричні силогізми, в яких більшим засновком є судження-

визначення……………………………………………………………….199

8.8. Категоричні силогізми, побудовані із суджень можливості................201

8.9. Категоричні силогізми з імовірними засновками.................................203

8.10. Логічні помилки, які трапляються в категоричних силогізмах ..........203

Частина ІІ

Розділ 9. ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ (продовження) ..................................211

9.1. Умовно-категоричний силогізм..............................................................211

9.2. Висновки із еквівалентних і одиничних умовних суджень .................214

9.3. Суто умовний силогізм ...........................................................................215

9.4. Роль умовних умовиводів в аналізі й оцінці судових доказів.............216

9.5. Розподільно-категоричний силогізм......................................................219

9.6. Умовно-розподільний силогізм .............................................................221

9.7. Розподільно-умовний силогізм………………………………………..223

9.8. Скорочені силогізми................................................................................223

9.9. Складні і складноскорочені силогізми...................................................227

9.10. . Умовиводи із суджень із відношеннями...............................................231

Розділ 10. ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ (міркування)......................................244

10.1. Поняття про індукцію .............................................................................244

10.2. Індукція в судовому пізнанні...................................................................246

10.3. Спостереження та експеримент..............................................................247

10.4. Повна індукція ..........................................................................................248

10.5. Неповна індукція.......................................................................................249

10.6. Індукція через простий перелік ..............................................................251

10.7. Індукція через простий перелік у судовому дослідженні.....................252

10.8. Індукція через відбір фактів, які виключають випадкові

узагальнення ……………………………………………………………254

10.9. Наукова індукція......................................................................................254

10.10. Методи встановлення причинних зв'язків між явищами……………255

10.11. Зв'язок індукції і дедукції.......................................................................260

Розділ 11. Логічний аналіз діяльності……………………………………………264

11.1. Теоретичні і практичні міркування…………………………………….264

11.2. Дія й практичне міркування. Поняття про логіку дії…………………265

11.3. Поняття про дію. Зовнішні і внутрішні аспекти дії…………………...265

11.4. Структура дії……………………………………………………………..266

11.5. Мовленнєва комунікація як різновид соціальної дії…………………..267

11.6. Взаємодія і практичне міркування……………………………………..273

11.7. Типи взаємодії. Поняття про логіку взаємодії ………………………..273

11.8. Поняття про соціальну дію……………………………………………..274

11.9. Загальна характеристика соціальних норм……………………………274

11.10. Логіка санкцій………………………………………………………….274

11.11. Поняття про імператив. Запитання як різновид імперативів……….274

11.11.1. Види запитань………………………………………………………..275

11.11.2. Види відповідей………………………………………………………277

Розділ 12. АНАЛОГІЯ..............................................................................................284

12.1. Поняття і структура умовиводів за аналогією………………………..284

12.2. Аналогія в судовому пізнанні................................................................286

Розділ 13. ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ (аргументація)........................296

13.1. Поняття доведення...................................................................................296

13.2. Логічне доведення і судовий доказ.......................................................297

13.3 Поняття про суперечку. Види суперечок…………………………….298

13.4. Побудова доведення...............................................................................301

13.5. Види доведення......................................................................................306

13.6. Поділ доведень на прямі й непрямі у логіці та кримінальному

процесі………………………………………………………………….308

13.7. Спростування...........................................................................................308

13.8. Правила доведення і спростування: помилки, які трапляються в ….310

13.9. Софізми і паралогізми, парадокси, антимонії і абсурд………………318

Розділ 14. ГІПОТЕЗА................................................................................................367

14.1. Поняття гіпотези і її структура ..............................................................357

14.2. Види гіпотез..............................................................................................359

14.3. Доведення і спростування гіпотези……………………………………362

14.4. Пізнавальна роль гіпотези……………………………………………..363

14.5. Версія в судовому дослідженні..............................................................365

14.6. Висування версій ....................................................................................365

14.7. Перевірка версій ......................................................................................367

Короткий термінологічний словник......................................................................371

Вправи .........................................................................................................................373

Література....................................................................................................................422

Вступ

Відомо, що деякі люди (а серед них були і видатні мис­лителі) схильні недооцінюва-ти, а то й ігнорувати значення формальної логіки. Одні з них вважали, ніби міркування людей можуть бути досконалими й без знання логіки, тому її вивчення — зайве чи принаймні малоефективне. Нігілістичне ставлення до логіки деяких інших людей пояснюється їх антипатією до знеособленого відношення суб'єкта суворо логічного міркування до проблем, які розв'язуються за допомогою цих міркувань. Подібні погляди, звичайно, мають деякі, хоча й недостатні, підстави.

Дійсно, кожна людина володіє більш чи менш досконалою стихійно сформованою, інтуїтивною логікою. Без неї вона вза­галі не могла б правильно міркувати, спілкуватися з людьми тощо. Та стихійно сформована логіка ніколи не може заміни­ти свідомо засвоєних знань законів і форм мислення. По-пер­ше, вона не завжди спроможна вирішувати ті проблеми, які постають перед людьми. А по-друге, лише незначний відсоток людей, які не вивчали логіки, має більш-менш задовільний рівень стихійно сформованої логічної культури.

Про необхідність вивчення курсу логіки свідчить той факт, що немало людей не можуть відрізнити правильні міркування від неправильних.

Розкриваючи проблему значення логіки, з'ясуємо, по-перше, яку роль відіграє вона як наука, а по-друге, яке значення має знання логіки як науки. З'ясовуючи перший аспект, треба зазначити, що рівень розвитку логіки по­стійно давався взнаки у всіх сферах наукового пізнання, а в кінцевому підсумку — і в практиці. Історія свідчить про нерозривний (хоча далеко й неоднозначний) зв'язок логіки з іншими науками, прогресом техніки і технології. Особли­во переконливо цей зв'язок виявляється в наш час. Один з відомих засновників кібернетики американський математик Н. Вінер вважав, що виникнення кібернетики було б не­можливим без сучасної логіки. Автоматика і електронно-обчислювальна техніка, що застосовуються в кібернетиці, як відомо, використовують алгебру логіки, а в керуючих системах кібернетики важливу роль відіграють релейно-контактні схеми, які моделюють логічні операції. Опис цих операцій, який надається логікою, сприяє скрупульозному аналізу структури думок і відкриває багаті можливості автоматизації логічних процесів, використання для їх здійснення автоматичних машин.

Сучасна логіка проникає у нові галузі науки і техніки. При цьому досягнення логіки використовуються в усіх га­лузях знання, бо вона досліджує загальні засади правильного міркування, зв'язки між засновками і висновками незалежно від того, з якої сфери пізнання взяті ці засновки. Важливо враховувати й те, що різні логічні системи (класична й некласична) і навіть різні розділи цих систем, особливо некласичної, виконують свої специфічні функції.

З'ясовуючи значення знання логіки як науки, треба насамперед зазначити, що воно підвищує загальну інтелектуальну культуру людини, сприяє формуванню логічно правильного мислення, основними рисами якого є чітка визначеність, послідовність, несуперечливість та доказовість. Освоєння логічної науки дає можливість свідомо будувати правильні міркування, відрізняти їх від неправильних, уникати логічних помилок, вміло й ефективно обґрунтовувати істинність думок, захищати свої погляди і переконливо спростовувати хибні думки та неправильні міркування своїх опонентів, сприяє удосконаленню стихійно сформованої логіки мислення. Завдяки логіці, особливо сучасної, людина прилучається до новітніх результатів логічних досліджень.

Необхідність знання логіки пояснюється вже тією обставиною, що вона досліджує загальнолюдські закони мислення, які діють у всіх галузях науки. Можливість вивчати дисципліну, майючи в посібнику велику теоретичну базу та масу запитань для самоперевірки підкріплених вправами та зразками розв’язків, надзвичайно полегшує її опанування та отримання задоволення від роботи з текстом. А висока логічна культура громадян країни сприяє її прогресу в усіх сферах життя. Тому, вивчаймо логіку!

ЛОГІКА

ПРОГ РАМА

ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПО ПІДГОТОВЦІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.060101"ПРАВОЗНАВСТВО"

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма з логіки розрахована на студентів вищих навчальних закладів І-1І рівнів акредитації спеціальності 5.060101 "Правознавство".

Вона охоплює вісім основних тем і передбачає засвоєння студентами дисципліни "Логіка" як науки, історії її розвитку, основних форм та принципів мислення, взаємозв'язку його формально-логічних та діалектичних законів.

Автор програми прагне запровадити українські відповідники визначення таких форм мислення як судження та умовиводи, замінивши їх термінами висловлювання і міркування.

З метою посилення професійної орієнтації викладання дисципліни кожна з тем містить питання використання понять, висловлювань, міркувань та законів мислення в юриспруденції, практиці судового пізнання, додатково передбачено теми про логічний аналіз діяльності та основи теорії аргументації, введено ряд розділів сучасної логіки, зокрема логіка модальностей, темпоральна логіка тощо.

Програма розрахована на 80 годин навчального часу. Автор пропонує розподілити його наступним чином: 54 години виділити на аудиторні заняття ( у т.ч. 34 год. - лекційні, 20 годин - практичні); 26 годин - на самостійне вивчення. Запропонований розподіл навчального часу є орієнтовним і може творчо переглядатись викладачами.

У результаті вивчення дисципліни "Логіка" студент повинен знати основні форми та закони мислення, основи теорії аргументації, оволодіти практичними навиками виконання логічних операцій з поняттями, висловлюваннями та міркуваннями, логічного аналізу діяльності, аргументації та спростування гіпотез і версій, логічно обґрунтованого ведення попереднього слідства та судового пізнання.

Приведений у програмі план є орієнтовним. При складанні робочої програми викладач у разі необхідності може змінювати кількість годин, які відводяться на вивчення окремих тем, з обов'язковим зберіганням загальної кількості годин, передбаченої навчальним планом.

Внесені в план зміни повинні бути обговорені на засіданні циклової (предметної) комісії та затверджені заступником директора з навчальної роботи.

Орієнтовний тематичний план

Кількість годин

Назва теми

всього

у тому числі

теоре-

семі-

самостійна

тичні

нарські

робота

1. Логіка як наука.

4

4

-

Поняття про мислення

2. Поняття

8

4

2

2

3. Висловлювання

14

6

4

4

4. Основні закони

10

4

2

4

мислення

5. Міркування

20

8

4

8

6. Логічний аналіз

8

4

2

2

діяльності

7. Гіпотеза

8

2

4

2

8. Основи теорії

8

2

2

4

аргументації

Всього

80

34

20

26Скачать документ

Похожие документы:

  1. Зміст Дошкільна освіта

    Документ
    Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
  2. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі

    Документ
    Брайко О.В. – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України.
  3. Інформаційний вісник (4)

    Документ
    Жигалло Л.І., Заставнюк О.О., Іванова Я.Є., Ігнатова А.В., Корень Л.О., Костик Н.М., Колесова Г.В., Лавриченко І.С., Мандровний О.М., Старовойтова А.О.
  4. Робоча навчальна програма на 2011-2012 навчальний рік для спеціальності 030401 "Правознавство" Денна форма навчання

    Документ
    Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
  5. Автор: Наумець Ліна Дмитрівна звягельський календар звягель – Новоград-Волинський Віхи історії

    Документ
    Окреме щире дякування Віктору Ваховському, Євгенії Ващук за постійну суттєву допомогу і рецензування, а також міському голові М. П. Боровцю та його заступнику В.

Другие похожие документы..