Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Послевоенное развитие экономики Западного мира определялось, в первую очередь, бесспорным экономическим и военно-политическим лидерством США и против...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Исследование систем управления» рассмотрены и одобрены на заседании кафедры-р...полностью>>
'Конкурс'
Многие считают Новгород примером построения демократии в России. Это утверждение необоснованно, так как Новгород XV в. скорей представляет из себя ре...полностью>>
'Урок'
воспитывать интерес к письмам, к переписке с ребятами из других школ, городов, стран, понимание важности работы почты в поддержании дружбы между отде...полностью>>

Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут комп’ютерних технологій

Факультет комп’ютерних систем

Кафедра комп’ютеризованих систем управління

Індекс: Р03-7.091502-26 ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

__________________ М.Кулик

“_____”______________2006р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Системне програмування

(за кредитно-модульною системою)

Напрям: 0915 “Комп'ютерна інженерія”

Спеціальності 6.091500 “Системне програмування”

Курс – 2 Семестр – 3,4

Лекції – 70 Диференційований залік – 3 семестр

Лабораторні заняття – 35 Екзамен – 4 семестр

Індивідуальна робота – 10

Самостійна робота – 101

Всього – 216

Домашнє завдання (1) – 3 семестр
Курсова робота – 4 семестр

Київ 2006

Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 502/03 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 6.091500 “Системне програмування”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”, індекс: НБ-4-8.091501-27, НБ-4-7.091502-26, затвердженої ___.___.200 , “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.

Робочу навчальну програму склав:

старший викладач Є. Артамонов

Робоча навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні випускової кафедри комп’ютеризованих систем управління спеціальності 6.091500 “Системне програмування”, протокол № 16 від 20 березня 2006 р.

Завідувач кафедри _______________________________ О. Литвиненко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету комп’ютерних систем інституту комп’ютерних технологій, протокол №_____ від “_____”____________2006р.

Голова НМРК Б. Г.Масловський

Згоден

Декан ФКС

_______________ О. Литвиненко

“____”__________2006р.

ЗМІСТ

ВСТУП 4

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни 4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 4

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 6

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 7

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 9

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 9

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 10

2.2.3 Індивідуальна робота 11

2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи 11

2.2.4.1. Домашнє завдання 12

2.2.4.2. Курсова робота 13

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 13

3.1. Основна та додаткова література 13

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН 13

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 15

4.1 Основні терміни, поняття, означення 15

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 16

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Основною метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій проектування та реалізації системних програм з використанням переривань і звертань до пам’яті, алгоритмів обробки інформації різних типів даних, вивчення принципів реалізації системних програм з використанням сучасних технологій програмування.

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головною задачею дисципліни є:

- ознайомлення з принципами побудови системних програм;

- засвоєння основ побудови спеціалізованих апаратно-програмних обчислювальних комплексів збирання, обробки та передавання даних;

- вивчення основ програмування на низькому рівні;

- вивчення і реалізація основних алгоритмів, покладених в основу операційних систем;

- вивчення і реалізація основних алгоритмів обробки інформації різних типів даних.

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують професійний профіль фахівця в галузі інформаційних управляючих систем та технологій.

На базі знань, здобутих під час вивчення дисципліни, фахівцем вирішуватимуться такі основні задачі як:

розробка системних і прикладних програм;

робота з комп’ютерними пристроями на низькому рівні;

вирішення основних задач написання та налагодження системного програмного забезпечення.

Фахівці повинні кваліфіковано проводити аналіз проблем написання програм на різних стадіях створення та оформляти одержані результати в вигляді відповідних документів.

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • основні методи роботи з пам’яттю за допомогою мови С++;

 • основи мови Асемблер;

 • систему адресації пам’яті в режимі процесорів вищих за Intel 80486;

 • принципи організації відеопам’яті в текстовому режимі;

 • принципи побудови спеціалізованих апаратно-програмних обчислювальних комплексів збирання, обробки та передавання даних;

 • принципи мікропрограмування;

 • принципи лінійного простору пам’яті;

 • алгоритми обробки інформації різних типів даних (голосової або аудіо, графічної та символьної інформації).

Вміти:

 • створювати програми підвищеної складності на мові С++;

 • створювати прості програми на мові Асемблер;

 • використовувати асемблерні підпрограми;

 • реалізовувати основні алгоритми, що покладені в основу операційних середовищ і систем на мові програмування "С" та "С++".

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з п’яти навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Мова С++ в системному програмуванні ” студент повинен:

Знати:

 • етапи створення, зміст та структуру програм і програмних кодів;

 • основні елементи мов програмування, які використовуються при системному програмуванні;

 • поняття адресації і адресної арифметики.

Вміти:

 • самостійно описувати формати даних представлення в комп‘ютері;

 • самостійно розробляти системні програми, які зможуть обмінюватися даними з операційними системами;

 • налагодити систему Windows XP для визначення прав доступу системних програм.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Особливості написання системних програм” студент повинен:

Знати:

 • принципи роботи з потоками і файлами;

 • поняття видимості змінних;

 • методи керування пам‘яттю, стратегії керування пам‘яттю, особливості керування зовнішньою пам‘яттю.

Вміти:

 • писати програми на мові програмування С++ по роботі з потоками та файлами;

 • використовувати пре процесор мови С++;

 • писати програми на мові програмування С++, які використовують пам’ять різних рівнів;

 • розробляти структури, які використовують системні данні.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 „Програмування на мові Асемблер” студент повинен:

Знати:

 • програмну модель мікропроцесора;

 • структуру програми на асемблері;

 • способи обчислення арифметичних операцій для цілих чисел, чисел з фіксованою точкою та чисел з плаваючою точкою.

Вміти:

 • самостійно писати елементарні програми на мові асемблер;

 • використовувати стандартні перериванні при написанні програм на мові асемблер.

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 „Структурні елементи у мові асемблер” студент повинен:

Знати:

 • особливості описання і використання одно- і двохвимірних масивів;

 • про організацію і роботу з структурами, об’єднаннями і записами;

 • про макродирективи мови асемблер.

Вміти:

 • самостійно розробляти програмні реалізації з використанням масивів;

 • самостійно розробляти програми по сортуванню одно- і двовимірних масивів;

 • використовувати у програмах макродирективи;

1.5.5. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №5 „Курсова робота” студент повинен:

Знати:

- специфікації вивчених алгоритмів, які використовуються при побудові системних програм;

- особливості архітектури універсальних процесорів;

- основи програмування на «Сі» та асемблері,

- алгоритми керування розподілом внутрішньої та зовнішньої пам‘яті.

Вміти:

- самостійно переводити вимоги специфікації на алгоритмічну мову (її графічну або текстову форму), в імітаційну модель, яка реалізована у вигляді програми;

- при реалізації програми вміло використовувати особливості архітектури процесора;

- розробляти програмну модель на мові програмування «Сі» та асемблер;

- створювати та налагоджувати програмні проекти середовищах Вorland С, Assembler та Microsoft Visual Studio.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Лекції

Лабораторні

СРС

Індив роб.

1

2

3

4

5

6

7

3 семестр

Модуль №1 “Мова С++ в системному програмуванні”

1.1

Введення в системне програмування

7

2

2

3

1.2

Мова С++ в системному програмуванні

10

4

2

4

1.3

Типи даних

10

4

2

4

1.4

Особливості використання масивів у системному програмуванні

7

2

1

4

1.5

Поняття адресації

10

4

2

4

1.6

Модульна контрольна робота №1

3

2

1

Усього за модулем №1

47

18

8

17

4

Модуль №2 „Особливості написання системних програм”

2.1

Функції

10

4

2

4

2.2

Робота з потоками і файлами

10

4

2

4

2.3

Поняття видимості змінних

4

2

1

1

2.4

Структури

14

4

5

5

2.5

Модульна контрольна робота №2

3

2

0

1

2.6

Домашнє завдання

8

0

8

Усього за модулем №2

49

16

9

23

1

Усього за 3 семестр

96

34

17

40

5

4 семестр

Модуль №3 „Програмування на мові Асемблер”

3.1

Програмування на мові Асемблер

13

4

2

6

1

3.2

Програмна модель мікропроцесора

9

6

3

3.3

Структура програми на асемблері

23

6

6

9

2

3.4

Модульна контрольна робота №3

3

2

0

1

Усього за модулем №3

48

18

8

19

3

Модуль №4 „Структурні елементи у мові асемблер

4.1

Масиви

12

4

2

6

4.2

Структури, об’єднання і записи, як особливі елементи мови асемблер

8

2

2

4

4.3

Макродирективи

4

2

2

4.4

Теорія переривань

10

4

2

4

4.5

Використання асемблерних вставок

15

4

4

5

2

4.6

Модульна контрольна робота №4

8

2

0

1

Усього за модулем №4

57

18

10

22

2

Модуль №5 “Курсова робота”

5.1

Програмна реалізація на мові асемблер алгоритмів сортування та управління файловою системою

20

20

Усього за модулем №5

20

0

0

20

0

Усього за 4 семестр

120

36

18

61

5

Усього за навчальною дисципліною

216

70

35

101

10

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг

пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

3 семестр

Модуль №1 „Мова С++ в системному програмуванні”

1.1

Вступ. Література. Огляд програми, мета та задачі викладання курсу “Системне програмування”. Види занять та форми звіту. Короткий екскурс до історії розвитку системного програмування.

2

1

1.2.1

Основні поняття і визначення. Програми і програмне забезпечення. Етапи підготовки програми.

2

1

1.2.2

Мова С++: історична довідка, загальна характеристика, основні переваги для використання у системному програмуванні . Підготовка до виконання і виконання програм в операційному середовищі MS DOS. Підготовка до виконання і виконання програм в операційному середовищі MS Windows.

2

1

1.3.1

Поняття типу даних. Змінні і константи. Основні типи даних у мові С++: загальна характеристика, машинне представлення, опис даних у програмі. Числові, символьні і строкові константи.

2

1

1.3.2

Арифметичні операції й арифметичні вирази. Операції відношення, логічні операції і логічні вирази. Умовна операція. Автоматичне перетворення типів і операція приведення.

2

1

1.4

Масиви змінних як однорідні статичні структури даних. Рядки символів. Ініціалізація змінних і масивів. Керуючі конструкції мови С++.

2

1

1.5.1

Адреси і вказівники. Операції одержання адреси і непрямої адресації. Ототожнення масивів і вказівників. Адресна арифметика. Вказівники на масиви.

2

1

1.5.2

Масиви вказівників і багатомірні масиви. Динамічне виділення пам'яті під масиви. Ініціалізація вказівників

2

1

1.6

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №1

18

9

Модуль №2 „Особливості написання системних програм”

2.1.1

Функції в мові С++. Формальні і фактичні параметри. Механізм передачі параметрів.

2

1

2.1.2

Значення, що повертаються. Використання вказівників як аргументів функцій. Попередній опис функцій. Аргументи командного рядка.

2

1

2.2.1

Введення і виведення у мові С++: загальні концепції. Файли даних і каталоги файлів. Внутрішня організація і типи файлів.

2

1

2.2.2

Стандартні функції для роботи з файлами і каталогами. Зовнішні пристрої як спеціальні файли. Організація обміну зі стандартними зовнішніми пристроями.

2

1

2.3

Загальна структура програми мовою С++. Час існування і видимість змінних. Блоки. Класи пам'яті. Автоматичні, зовнішні, статичні і реєстрові змінні. Рекурсивні функції. Реалізація рекурсивних алгоритмів. Препроцесор мови С++: файли, що включаються, символічні імена і макровизначення.

2

1

2.4.1

Структури в мові С++: основні поняття. Масиви структур. Вказівники на структури. Вкладення структур.

2

1

2.4.2

Структури і функції. Об'єднання. Перерахування. Визначення і використання нових типів даних. Класи імен.

2

1

2.5

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №2

16

8

Усього за 3 семестр

34

17

4 семестр

Модуль №3 „Програмування на мові асемблер”

3.1.1

Структурна схема персонального комп'ютера.

2

2

3.1.2

Принципи мікропрограмного керування

2

2

3.2.1

Програмна модель мікропроцесора. Поняття регістрів

2

1

3.2.2

Регістри користувача. Регістри загального призначення. Описання використання регістрів загального призначення

2

1

3.2.3

Системні регістри. Описання використання системних регістрів. Регістри керування. Описання використання регістрів керування

2

1

3.3.1

Команди та інструкції. Макрокоманди. Директиви

2

1

3.3.2

Рядки коментарів. Синтаксис асемблера. Типи даних.

2

1

3.3.3

Описання операторів. Оператори і їх пріоритет

2

1

3.4

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №3

18

11

Модуль №4 „Структурні елементи у мові асемблер”

4.1.1

Особливості описання і використання одновимірних масивів.

2

2

4.1.2

Двовимірні масиви. Типові операції з масивами.

2

2

4.2

Шаблони структури. Екземпляр структури. Звернення до елементів структури. Особливості використання об’єднання. Поняття записів. Використання записів при зверненні до пам’яті

2

2

4.3

Поняття про макродирективи мови асемблер. Правила використання макродиректив. Псевдооператори. Макрокоманди. Директиви умовної компіляції.

2

2

4.4.1

Поняття переривань. Поняття функцій переривань. Переривання DOS та BIOS

2

1

4.4.2

Особливості обробки переривань під Windows ХР

2

1

4.5.1

Правила описання асемблерних вставок в мовах високого рівня. Вплив типу компілятора на роботу асемблерних вставок

2

1

4.5.2

Використання асемблерних вставок в візуальних компіляторах. Використання асемблерних вставок для управління апаратною частиною комп’ютера в операційній системі Windows ХР

2

1

4.6

Модульна контрольна робота

2

1

Усього за модулем №4

18

13

Усього за 4 семестр

36

24

Усього за навчальною дисципліною

70

41

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг

пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

Заняття

СРС

1

2

3

4

4 семестр

Модуль №1 „Мова С++ в системному програмуванні”

1.1

Розробка імітації входження в систему з елементами розробки команд по зміні і коригуванню імен та паролів

2

2

1.2

Базові типи даних і введення-висновок.

Арифметичні операції і математичні функції мови

2

2

1.3

Бітові операції

2

2

1.4

Робота з матрицями. Структури і масиви структур

2

2

Усього за модулем №1

8

8

Модуль №2 „Особливості написання системних програм”

2.1

Покажчики, масиви, символьні рядки і функції

2

2

2.2

Перевірка обладнання, керування клавіатурою

2

2

2.3

Керування таймером під системою Windows 98

2

1

2.4

Керування відеоадаптером під системою Windows 98. Розробка драйверів обладнання для DOS

3

2

Усього за модулем №2

9

7

Усього за 3 семестр

17

15

4 семестр

Модуль №3 „Програмування на мові асемблер”

3.1

Введення та виведення тексту командами мови асемблер

2

2

3.2

Заміщення прописних літер строчними командами мови асемблер

2

2

3.3

Робота з таблицею ASCII в мові асемблер

2

2

3.4

Робота з одновимірними та двовимірними масивами в мові асемблер

2

2

Усього за модулем №3

8

8

Модуль №4 „Структурні елементи у мові асемблер”

4.1

Організація виведення дати та часу на екран

2

2

4.2

Вирішення задачі перетворення з однієї кодової таблиці в іншу

2

2

4.3

Виведення списку файлів в поточному каталозі

2

2

4.4

Використання асемблерних вставок в мовах високого рівня

2

1

4.5

Використання асемблерних вставок для організації роботи з перериваннями у системі Windows

2

2

Усього за модулем №4

10

9

Усього за 4 семестр

18

17

Усього за навчальною дисципліною

35

32

2.2.3 Індивідуальна робота

Навчальним планом передбачається 10 годин індивідуальної роботи зі студентами (по 5 годин у кожному семестрі).

Питання, які виносяться на індивідуальну роботу:

1. Використання коду Грея при роботі з побітовими операціями – 1 години.

2. Розробка альтернативних інтерфейсів системних процедур – 2 години.

3. Розробка підпрограм з можливостями отримання даних від драйверів – 2 година.

4. Алгоритмізація порівняльного пошуку на мові асемблер – 1 година.

5. Розробка альтернативних файлових менеджерів – 2 години.

6. Розробка графічних прискорювачів для програм, які не пристосовані для роботи у середовищі Windows – 2 години.

2.2.4. Самостійна робота студента і контрольні заходи

тижня

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма

контролю

№ тижня

проведення

контролю

1

2

3

4

5

3 семестр

1

Опрацювання матеріалу лекції №1.1

1

ПК

2

2

Підготовка до лабораторного заняття №1.1

2

ПК

3

2

Опрацювання матеріалу лекції №1.2.1

1

ПК

3

3

Опрацювання матеріалу лекції №1.2.2

1

ПК

4

4

Підготовка до лабораторного заняття №1.2

2

ПК

5

4

Опрацювання матеріалу лекції №1.3.1

1

ПК

5

5

Опрацювання матеріалу лекції №1.3.2

1

ПК

6

6

Підготовка до лабораторного заняття №1.3

2

ПК

7

6

Опрацювання матеріалу лекції №1.4

1

ПК

7

7

Опрацювання матеріалу лекції №1.5.1

1

ПК

8

8

Підготовка до лабораторного заняття №1.4

2

ПК

9

8

Опрацювання матеріалу лекції №1.5.2

1

ПК

9

9

Підготовка до модульної контрольної роботи за модулем №1

1

МК

9

10

Опрацювання матеріалу лекції №2.1.1

1

ПК

10

10

Підготовка до лабораторного заняття №2.1

2

ПК

11

11

Опрацювання матеріалу лекції №2.1.2

1

ПК

11

12

Опрацювання матеріалу лекції №2.2.1

1

ПК

12

12

Підготовка до лабораторного заняття №1.2

2

ПК

13

13

Опрацювання матеріалу лекції №2.2.2

1

ПК

13

14-16

Підготовка до написання домашнього завдання

8

ПК

17

14

Опрацювання матеріалу лекції №2.3

1

ПК

14

15

Підготовка до лабораторного заняття №2.3

1

ПК

15

16

Опрацювання матеріалу лекції №2.4.1

1

ПК

15

16

Опрацювання матеріалу лекції №2.4.2

1

ПК

16

17

Підготовка до лабораторного заняття №2.4

2

ПК

17

17

Підготовка до модульної контрольної роботи за модулем №2

1

МК

17

Усього за 4 семестр

40

4 семестр

1

Опрацювання матеріалу лекції №3.1.1

2

ПК

2

2

Підготовка до лабораторного заняття №3.1

2

ПК

3

2

Опрацювання матеріалу лекції №3.1.2

2

ПК

3

3

Опрацювання матеріалу лекції №3.2.1

1

ПК

4

4

Підготовка до лабораторного заняття №3.2

2

ПК

5

4

Опрацювання матеріалу лекції №3.2.2

1

ПК

5

5

Опрацювання матеріалу лекції №3.2.3

1

ПК

6

5-16

Виконання курсової роботи

20

ПК

16

6

Підготовка до лабораторного заняття №3.3

2

ПК

7

6

Опрацювання матеріалу лекції № 3.3.1

1

ПК

7

7

Опрацювання матеріалу лекції №3.3.2

1

ПК

8

8

Підготовка до лабораторного заняття №3.4

2

ПК

8

8

Опрацювання матеріалу лекції №3.3.3

1

ПК

9

9

Підготовка до модульної контрольної роботи за модулем №3

1

МК

9

10

Підготовка до лабораторного заняття №4.1

2

ПК

10

10

Опрацювання матеріалу лекції №4.1.1

2

ПК

11

11

Опрацювання матеріалу лекції №4.1.2

2

ПК

11

12

Підготовка до лабораторного заняття №4.2

2

ПК

12

12

Опрацювання матеріалу лекції №4.2

2

ПК

13

13

Опрацювання матеріалу лекції №4.3

2

ПК

13

14

Підготовка до лабораторного заняття №4.3

2

ПК

15

14

Опрацювання матеріалу лекції №4.4.1

1

ПК

14

15

Опрацювання матеріалу лекції №4.4.2

1

ПК

15

16

Підготовка до лабораторного заняття №4.4

1

ПК

17

16

Опрацювання матеріалу лекції №4.5.1

1

ПК

16

17

Опрацювання матеріалу лекції №4.5.2

1

ПК

17

18

Підготовка до лабораторного заняття №4.5

2

ПК

18

18

Підготовка до модульної контрольної роботи за модулем №4

1

МК

18

Усього за 4 семестр

61

Усього за навчальною дисципліною

101

2.2.4.1. Домашнє завдання

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни виконується в третьому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студента в області системного програмування (на прикладі розробки програмного модулю доступу до портів комп’ютера) і є складовою модулю №2 “Особливості написання системних програм”.

Конкретна мета ДЗ міститься у розробці методів доступу до портів в операційних системах, які програмно закривають ці порти, з використанням заданого у варіанті індивідуального завдання (порт комп’ютера).

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання ДЗ, – 8 годин самостійної роботи.

2.2.4.2. Курсова робота

Контрольна робота (КР) з дисципліни виконується у четвертому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни в області системного програмування.

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця комп’ютерної інженерії.

Конкретна мета КР міститься у засвоєнні студентом основних елементів мови Асемблер і напрацюванні навиків побудови програмних алгоритмів з урахуванням специфіки програмних мов низького рівня.

У результаті виконання курсової роботи студент повинен:

Знати:

- специфікації вивчених алгоритмів, які використовуються при побудові системних програм;

- особливості архітектури універсальних процесорів;

- основи програмування на «Сі» та асемблері,

- алгоритми керування розподілом внутрішньої та зовнішньої пам‘яті.

Вміти:

- самостійно переводити вимоги специфікації на алгоритмічну мову (її графічну або текстову форму), в імітаційну модель, яка реалізована у вигляді програми;

- при реалізації програми вміло використовувати особливості архітектури процесора;

- розробляти програмну модель на мові програмування «Сі» та асемблер;

- створювати та налагоджувати програмні проекти середовищах Вorland С, Assembler та Microsoft Visual Studio.

Час, потрібний для виконання КР – 20 годин самостійної роботи.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Основна та додаткова література

Основна література

3.1.1. И.Д Вильямс  Системное программирование в среде Windows, Издательство:Вильямс, 2005 г, 592 стр

3.1.2. Абель «Системное программирование», М. Высшая школа, 1990 г., 456 с.

3.1.3. Солонина А. И, Улахович Д. А., Арбузов С. М., Соловьева Е.Б. и Гук И. И. «Основы цифровой обработки сигналов. Курс лекций» Издательство «БХВ-Петербург», 2003, 576 с.

3.1.4. Басс Л., Клементс П., Кацман Р. «Архитектура программного обеспечения на практике», СПб: "Питер", 2005 г, 576 с.

3.1.5. Коберн А. «Быстрая разработка программного обеспечения», М: Лори, 2002, 314 с.

3.1.6. Соммервилл Иан «Инженерия программного обеспечения. Изд.6»; М: Диалектика-Вильямс, 2002, 624с.

3.1.7. Константайн Л. «Разработка программного обеспечения», Сп-б: «Питер», 2004., 592 с.

Додаткова література

3.1.8. Орлов С. «Технологии разработки программного обеспечения. Изд.3», Сп-б: «Питер», 2004., 528 с.

3.1.9. Тамре Л. «Введение в тестирование программного обеспечения», М: Диалектика-Вильямс, 2003, 368 с.

3.1.10. Вигерс Карл «Разработка требований к програмному обеспечению», М: Русская Редакция, 2004, 576 с.

3.1.11. Шоу А. Логическое проектирование операционных систем. Пер. с англ. - М.: Мир, 1981, 256 с.

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН

пор.

Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Електронний конспект лекцій

1.1 – 4.7

необмежена

2.

Електронний підручник по дисципліні «Системне програмування» на трьох мовах (українська, російська, англійська)

1.1 – 4.7

необмежена

3.

Набори тестів для проведення модульного контролю

1.6, 2.5, 3.4, 4.6

необмежена

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

3 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах кількість

балів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

8

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

8

Виконання та захист лабораторної роботи №1.2

8

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

8

Виконання та захист лабораторної роботи №1.3

8

Виконання та захист лабораторної роботи №2.3

8

Виконання та захист лабораторної роботи №1.4

8

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4

8

Виконання модульної контрольної роботи №1

8

Виконання та захист домашнього завдання

8

0

Виконання модульної контрольної роботи №2

8

Усього за модулем №1

40

Усього за модулем №2

48

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 3 семестр

100

4 семестр

Модуль №3

Модуль №4

Модуль №5

Мах

кількість балів

Вид

навчальної роботи

Мах кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах кількість

балів

Мах

кількість

балів

Виконання та захист лабораторної роботи №3.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.1

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.2

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.3

6

Виконання та захист лабораторної роботи №3.4

6

Виконання та захист лабораторної роботи №4.4

6

Виконання модульної контрольної роботи №3

8

Виконання та захист лабораторної роботи №4.5

6

Виконання модульної контрольної роботи №4

8

Усього за модулем №3

32

Усього за модулем №4

38

Виконання та захист курсової роботи

18

Семестровий екзамен

12

Усього за 4 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Виконання

та захист

лабораторної роботи (модуль 1,2),

домашньої роботи

Виконання

та захист

лабораторної роботи

(модулі 3,4)

Виконання

модульної

контрольної

роботи

Виконання

та захист

курсової

роботи

(модуль №5)

8

6

8

17-18

Відмінно

7

5

7

14-16

Добре

5-6

4

5-6

11-13

Задовільно

менше 5

менше 4

менше 5

менше 11

Незадовільно

4.2.3. Якщо студент виконав та захистив лабораторні роботи з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки модуля, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-технічної конференції.

Також бали додаються за виконання індивідуальних завдань у випадку, коли студенту при отриманні мінімальних позитивних оцінок не вистачає суми балів для отримання підсумкової мінімальної позитивної оцінки за кредитно-модульною системою.

4.2.4. Якщо студент виконав та захистив курсову роботу поза встановлений термін з неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент за результатами захисту, дорівнює 16 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.5. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.6. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.7. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.8. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.

4.2.9. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

Увага! Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених термінів і не отримав (отримав мало) заохочувальних додаткових балів, то наявність у нього навіть позитивних (за національною шкалою) рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи та позитивної контрольної модульної рейтингової оцінки не гарантує, що його підсумкова модульна рейтингова оцінка буде позитивною.

У цьому випадку студент повинен виконати додаткове індивідуальне завдання за узгодженою з викладачем темою і захистити його з позитивною (за національною шкалою) оцінкою (табл. 4.2), яка має бути додана до поточної модульної рейтингової оцінки.

Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1

Модуль №2

Модуль №3

Модуль №4

Модуль №5

Оцінка за національною шкалою

40-36

44-48

29-32

35-38

17-18

Відмінно

35-30

36-43

24-28

29-34

14-16

Добре

24-29

29-35

19-23

23-28

11-13

Задовільно

менше 24

менше 29

менше 19

менше 23

менше 11

Незадовільно

4.2.10. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.11. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.12. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює семи (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.13. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.14. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.2.15. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.16. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.17. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

4.2.18. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5.

Таблиця 4.4

Відповідність підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою

Таблиця 4.5

Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

79-88

Відмінно

11-12

Відмінно

66-78

Добре

9-10

Добре

53-65

Задовільно

7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно

менше 7

Незадовільно

4.2.19. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.20. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

У протилежних випадках він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F

Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)

4.2.21. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім’я декана факультету (табл. 4.7).

4.2.22. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

Наприклад, якщо студент має підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку 71 бал, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою, то до 71 бала викладач повинен додати 9 балів. Тоді підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента буде дорівнювати 80 балам, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою та оцінці “С” за шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.7

Зразок заяви студента про звільнення від складання семестрового екзамену

Декану ФКC ІКТ

проф. Литвиненко О.Є.

студента 201 гр. ФКС

Саленка В.І.

ЗАЯВА

У зв’язку з отриманням мною у 4 семестрі 2005-2006 навчального року позитивних підсумкових модульних рейтингових оцінок з усіх трьох модулів дисципліни “Системне програмування” (26, 30, 14 балів відповідно) без порушення встановлених термінів і позитивної підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки – 70 балів (“Добре” – за національною шкалою), прошу Вашого дозволу на звільнення мене від складання семестрового екзамену з даної дисципліни (викладач – Є.Артамонов) і зарахування мені підсумкової семестрової рейтингової оцінки, що дорівнює 70+9=79 балам, “Добре” – за національною шкалою та “С” – за шкалою ECTS.

Дата Підпис

Погоджено ________________ /Артамонов/

4.2.23. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Екзаменаційна рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку – у третьому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

4.2.25. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.27. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відмінно/А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задовільно/D, 65/Задовільно/Е тощо.

4.2.28. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами захисту курсової роботи (у даному випадку – модуль №3), окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 17/Відм., 16/Добре, 11/Задов.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни " Системне програмування" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0915 "Комп'ютерна інженерія" (2)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі робочого навчального плану № РБ - 4 - 501/01 напряму 0915 “Комп'ютерна інженерія” спеціальності 8.091501 “Комп'ютерні системи та мережі”, навчальної програми дисципліни “Системне програмування”,

Другие похожие документы..