Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С высоты (92м) прибрежного холма, где ещё в 4 веке до н.э. греки основали небольшое поселение Никея, для Вас откроется удивительная панорама на горы,...полностью>>
'Документ'
Предмет бухгалтерського обліку – господарська діяльність підприємства, що складається з окремих господарських операцій, у результаті здійснення яких ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «_4_» октября 2007 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.038.07 по защите диссертаций на соискание ученой степ...полностью>>
'Реферат'
В течение недели с момента объявления 28 июля 1914 г. Австро-Венгрией войны Сербии в неё втянулись почти все великие державы Европы. Сразу же после на...полностью>>

Методика оцінки вартості майна під час приватизації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МЕТОДИКА

оцінки вартості майна під час приватизації

(У тексті Методики замінено у всіх відмінках слова "початкова ціна" - словами "початкова вартість"; слова "експертна оцінка" - словами "незалежна оцінка"; слова "звіт про проведення експертної оцінки", "звіт експерта про експертну оцінку оцінюваного майна", "звіт експерта про експертну оцінку", "звіт про експертну оцінку" - словами "звіт про оцінку майна"; слова "висновок експерта про вартість оцінюваного майна", "висновки про вартість оцінюваного майна", "висновки з питань експертної оцінки майна", "висновки експерта про експертну оцінку" - словами "висновок про вартість майна" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2002 року N 585)

I. Загальні положення

1. Згідно з цією Методикою проводиться оцінка вартості майна, яке відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки та інших актів законодавства підлягає продажу, внесенню до статутних фондів господарських товариств, а також аналіз фінансового стану підприємств за спрощеною схемою.

У цій Методиці визначено:

основні засади оцінки майна, у тому числі майна господарських товариств, у яких держава володіє часткою не менше 25 відсотків статутного фонду, у разі відчуження такого майна способами, визначеними законодавством, передачі його в заставу, ліквідації, у разі банкрутства та в інших випадках (крім випадків відчуження майна згідно із Законом України "Про правовий режим майна Збройних Сил України");

порядок застосування заходів фінансової реструктуризації під час проведення оцінки майна з метою підвищення вартості власного капіталу підприємства та запобігання його банкрутству, досягнення суспільної ефективності створення господарських товариств на базі державного та комунального майна, майна Автономної Республіки Крим. Заходи фінансової реструктуризації застосовуються за результатами аналізу фінансового стану підприємства за спрощеною схемою.

2. Відповідно до цієї Методики оцінюються цілісні майнові комплекси, у тому числі їх необоротні та оборотні активи, індивідуально визначене майно, частки, паї, акції, у тому числі пакети акцій, об'єкти незавершеного будівництва, що не входять до складу цілісних майнових комплексів і приватизуються окремо, а також будь-яке інше майно, що належить державі або господарському товариству, в якому держава володіє часткою не менше 25 відсотків статутного фонду.

Методика застосовується для оцінки державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.

Методика не поширюється на оцінку вартості земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт приватизації (відчуження, застави тощо), а також надр та інших складових природного середовища (за винятком прав користування ними, що оцінюються як нематеріальні активи).

3. Згідно з Методикою визначається розмір статутного фонду господарського товариства, початкова вартість майна у разі його продажу на конкурентних засадах, ціна майна у разі його викупу та в інших випадках, визначених пунктом 1.

4. У цій Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:

вартість - суспільно визначений еквівалент у грошовій формі;

оцінка - процес визначення вартості майна за встановленою процедурою на певну дату;

незалежна оцінка - визначення певного виду вартості майна експертом за договором із замовником;

стандартизована оцінка - визначення розміру статутного фонду ВАТ у процесі приватизації (корпоратизації) на засадах незалежної оцінки активів або даних бухгалтерського обліку, а також визначення вартості майна у випадках, передбачених Методикою, з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних;

ціна майна (внеску) - грошова сума, за якою можливий перехід права власності на об'єкт оцінки або передача права управління ним; грошовий еквівалент вартості майна, визначений за допомогою незалежної чи стандартизованої оцінки;

початкова вартість майна - ціна, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну цієї ціни під час продажу;

балансова вартість активів - вартість, за якою активи відображено в балансі підприємства, після вирахування суми накопиченої амортизації;

переоцінена вартість активів - вартість, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках, передбачених цією Методикою, а також відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

дата оцінки - дата (останнє число місяця), на яку проводиться оцінка;

дата попередньої інвентаризації необоротних активів - дата (будь-яке число місяця), на яку проводиться інвентаризація необоротних активів з метою складання їх основного переліку для проведення незалежної оцінки з метою підготовки передавального балансу. Попередня інвентаризація проводиться до дати оцінки;

дата інвентаризації - дата, на яку проводиться інвентаризація майна підприємства. Дата інвентаризації збігається з датою оцінки;

справедлива (ринкова) вартість - вірогідна ціна, за яку майно може бути продано на дату оцінки на відкритому конкурентному ринку за відсутності додаткових інвестиційних умов угоди між обізнаними, заінтересованими та незалежними сторонами;

інвестиційна вартість - вартість майна за конкретних додаткових інвестиційних умов договору.

Нерухоме майно, що перебувало в оренді та продається згідно із законодавством і умовами договору оренди з компенсацією орендарю фактичної вартості здійснених ним усіх видів невід'ємного поліпшення такого майна, може оцінюватися за інвестиційною вартістю;

ліквідаційна вартість - вартість майна, що оцінюється виходячи з умов вимушеного його продажу у термін, визначений ліквідаційною комісією, і є занадто коротким для проведення відповідного маркетингу;

вартість ліквідації - чиста поточна грошова сума, яку очікується отримати за майно після вирахування очікуваних витрат, пов'язаних з ліквідацією (окремий випадок застосування ліквідаційної вартості).

Вартість ліквідації визначається переважно щодо об'єктів, які планується відчужувати шляхом продажу під розбирання матеріалів, а також у разі оцінки основних засобів, термін корисної експлуатації яких вичерпано та відповідно до норм законодавства подальше використання яких у визначеному стані та складі заборонено, а здійснення капітальних витрат на відновлення цих об'єктів неефективне. Вартість ліквідації у разі її від'ємного значення приймається такою, що дорівнює 1 гривні;

вартість відтворення - поточна вартість витрат на відтворення необоротних активів до вирахування всіх видів зносу (фізичного, функціонального, зовнішнього тощо);

залишкова вартість заміщення - поточна вартість витрат на придбання (будівництво) об'єкта, що подібний за функціональним призначенням тому, який оцінюється, і може бути йому задовільною заміною за вирахуванням усіх видів зносу (фізичного, функціонального, зовнішнього тощо);

(абзац двадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу) - вартість підприємства, що формується завдяки функціонуванню його як діючого та єдиного цілого і є сумою капіталізованих доходів від його діяльності, збільшеною на вартість надлишкових активів підприємства, визначену виходячи з найкращого альтернативного варіанта використання цих активів, у тому числі їх ліквідації;

ринкова вартість підприємства при існуючому використанні - сукупна переоцінена вартість активів, що використовуються підприємством запланованим способом з метою отримання поточного фінансового результату, збільшена на переоцінену вартість надлишкових активів, що оцінюються виходячи з найкращого варіанта їх альтернативного використання, включаючи вартість ліквідації, та зменшена на суму зобов'язань;

надлишкові активи - активи підприємства, що в даний час не використовуються ним для отримання фінансового результату та використання яких на даному підприємстві у зазначений спосіб та належним чином є фізично неможливим або економічно неефективним;

заставна вартість - дисконтована на дату оцінки справедлива (ринкова) вартість необоротного активу, визначена на передбачувану дату закінчення терміну дії договору застави з метою укладення договору застави майна;

невід'ємні поліпшення орендованого майна - фізичні наслідки заходів, спрямованих на зміну технічного стану орендованого майна або його споживчих якостей, відокремлення яких обумовить знецінення об'єкта оренди на суму, що перевищує вартість відтворення цього поліпшення, з урахуванням їх фізичного стану;

(абзац двадцять п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

експерт - суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні;

(абзац двадцять шостий пункту 4 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 27.04.2002 р. N 585)

договір на проведення незалежної оцінки майна - договір між замовником оцінки та експертом, визначеним у випадках, передбачених цією Методикою на конкурсних засадах у порядку, встановленому Фондом державного майна, відповідно до якого експерту доручається проводити незалежну оцінку майна;

інвестиційні умови - початкові (фіксовані) умови договору купівлі-продажу чи установчого договору (внесення майна до статутного фонду, здійснення усіх видів невід'ємного поліпшення орендованого майна) стосовно оцінюваного майна у матеріально-грошовому виразі, а також зобов'язання держави щодо сприяння реструктуризації заборгованості ВАТ перед державою, пакет акцій якого підлягає продажу із зазначеними умовами;

цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням розподільного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства;

індивідуально визначене майно - інвентарні об'єкти або групи інвентарних об'єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися способами, визначеними законодавством, як окремий самостійний об'єкт;

власні кошти підприємства - кошти, отримані підприємством протягом звітного періоду внаслідок звичайної діяльності, а також амортизаційні відрахування з матеріальних та нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду;

передавальний баланс підприємства - баланс підприємства, складений на дату оцінки відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в якому зазначається переоцінена вартість активів;

фінансова реструктуризація - комплекс заходів щодо погашення простроченої заборгованості підприємства перед бюджетом, спрямований на зміну структури власного капіталу та зобов'язань підприємства з метою його фінансового оздоровлення і підвищення інвестиційної привабливості;

контрольна державна частка - належний державі пакет акцій, частка або пай у майні господарського товариства, що перевищує 50 відсотків його статутного фонду;

блокуюча державна частка - належний державі пакет акцій, частка або пай у майні господарського товариства, що перевищує 25 відсотків його статутного фонду, але не більша від контрольної державної частки;

положення (національні стандарти) незалежної оцінки - акти Кабінету Міністрів України, що визначають основні методичні засади проведення незалежної оцінки різних видів майна, вимоги до осіб, які проводять таку оцінку, а також основні вимоги до змісту звітів про оцінку майна та порядку їх рецензування;

забудовник - юридична особа, яка забезпечує фінансування капітальних вкладень та їх освоєння підрядним або господарським способом;

замовник будівництва - юридична особа, яка видає замовлення на виконання робіт (послуг) на будівництво об'єктів, укладає підрядний договір (контракт), контролює вартість, терміни, якість виконаних робіт та здійснює їх оплату.

5. Інші поняття, які використовуються у цій Методиці, вживаються у значеннях, визначених законодавством, що регулює процес оцінки майна та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі положеннями (національними стандартами) незалежної оцінки майна, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативними актами Фонду державного майна.

6. Проведення незалежної оцінки майна регулюється вимогами цієї Методики, положеннями (національними стандартами) незалежної оцінки, нормативними актами Фонду державного майна. У випадках, не врегульованих законодавством, а також цією Методикою, незалежна оцінка проводиться на основі принципів та правил, визначених міжнародними стандартами оцінки. Роз'яснення та висновок про вартість майна надаються Фондом державного майна.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

7. В основу незалежної оцінки майна, у тому числі цілісних майнових комплексів, покладаються загальновідомі в світовій практиці базові принципи. Враховуються фактори попиту і пропонування на аналогічні об'єкти, ліквідності, впливу зовнішнього середовища та наявності ринків збуту продукції; ризики, пов'язані з діяльністю об'єкта оцінки, отриманням прибутків та інвестуванням коштів для його придбання; ступінь контролю над бізнесом, що є об'єктом оцінки; поточна та прогнозована прибутковість діяльності тощо.

8. Для проведення незалежної оцінки майна використовуються такі загальновідомі методичні підходи:

витратний (майновий);

підхід, що базується на капіталізації доходів (пряма капіталізація доходу та дисконтування майбутніх грошових потоків);

порівняльний (аналогів продажу).

Використання зазначених підходів та вибір виду вартості грунтується на визначеній меті оцінки, яка залежить від способу відчуження майна, що є об'єктом оцінки. Вибір підходів до оцінки та вид вартості майна, що визначається, обов'язково обгрунтовуються експертом у звіті про оцінку майна. Під час проведення незалежної оцінки майна експертом використовуються кілька підходів з подальшим узагальненням результатів оцінки, отриманих з їх використанням. Неможливість або недоцільність застосування певного підходу експертом також обгрунтовується у звіті.

9. За зверненнями правоохоронних органів у разі виникнення потреби у визначенні збитків, завданих державі, оцінка майна проводиться у порядку, способами та з використанням термінології, що були визначені законодавством на дату оцінки, станом на яку завдано збитки.

II. Порядок проведення оцінки вартості майна

10. Оцінка вартості майна (крім об'єктів незавершеного будівництва, майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства, холдингових компаній) під час приватизації (корпоратизації) з метою визначення розміру статутного фонду проводиться у такому порядку:

1) утворення державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) інвентаризаційної комісії у складі працівників підприємства та визначення дати попередньої інвентаризації необоротних активів з метою складання їх основного переліку, згідно з яким проводитиметься незалежна оцінка на дату оцінки;

2) визначення цими органами дати оцінки розміру статутного фонду ВАТ;

3) проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації необоротних активів та затвердження її результатів у термін, що не перевищує 15 календарних днів від встановленої дати попередньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до визначеної дати оцінки;

4) складання та затвердження державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) основного переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, у 5-денний термін від дати надання інвентаризаційною комісією результатів їх попередньої інвентаризації;

5) відбір державним органом приватизації на конкурентних засадах експерта, що проводитиме незалежну оцінку необоротних активів, та укладання з ним договору на проведення незалежної оцінки у тритижневий термін, але не пізніше ніж за п'ять днів до визначеної дати оцінки;

6) уточнення інвентаризаційною комісією у 20-денний термін після визначеної дати оцінки результатів попередньої інвентаризації необоротних активів на дату оцінки, проведення повної інвентаризації інших активів та зобов'язань і схвалення протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) зведеного акта інвентаризації та додаткового переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці згідно з вимогами пункту 19 Методики, і передання їх до державного органу приватизації;

(підпункт 6 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2002 р. N 585)

7) проведення експертом незалежної оцінки необоротних активів згідно з основним та додатковим переліками і подання у термін, що не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки, висновка про вартість майна та звіту про оцінку майна до державного органу приватизації для рецензування їх відповідності встановленим законодавством методичним вимогам;

8) проведення державним органом приватизації рецензування матеріалів незалежної оцінки необоротних активів та надання експерту висновків рецензування у 10-денний термін від дати надходження цих матеріалів;

9) усунення в 3-денний термін експертом зауважень державного органу приватизації та подання доопрацьованих матеріалів незалежної оцінки до державного органу приватизації для здійснення контролю та підписання акта приймання-передачі робіт;

10) надання державним органом приватизації до комісії з приватизації (корпоратизації) матеріалів незалежної оцінки необоротних активів та акта приймання-передачі робіт для затвердження висновків експерта не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення терміну підготовки та затвердження акта оцінки вартості майна підприємства;

у разі надання зазначених матеріалів пізніше встановленого терміну або виникнення необхідності додаткового рецензування звіту про оцінку майна термін складання та подання на затвердження акта оцінки вартості майна продовжується за рішенням державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном);

(підпункт 10 пункту 10 доповнено абзацом другим згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2002 р. N 585)

11) розгляд та затвердження протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації) висновку про вартість майна та надання матеріалів незалежної оцінки підприємству для коригування даних бухгалтерського обліку в частині вартості необоротних активів та підготовки передавального балансу;

12) складання підприємством у 5-денний термін з дати отримання затверджених матеріалів незалежної оцінки передавального балансу на дату оцінки за наслідками інвентаризації та відповідно до результатів незалежної оцінки необоротних активів і подання його разом з висновками аудиторської перевірки та іншими матеріалами, що вимагаються для проведення оцінки, комісії з приватизації (корпоратизації);

13) складання комісією з приватизації (корпоратизації) та затвердження державним органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним майном) акта оцінки вартості майна підприємства згідно з цією Методикою, в термін, що не перевищує 2 місяців від визначеної дати оцінки.

Порядок проведення оцінки вартості майна з метою визначення розміру статутних фондів відкритих акціонерних товариств, що створюються на базі майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських підприємств, підприємств рибного господарства, і визначення розміру статутних фондів холдингових компаній наводиться у відповідних розділах цієї Методики.

11. Оцінка вартості індивідуально визначеного майна та цілісних майнових комплексів, які віднесено Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки до груп А, В, Г та Ж, проводиться у такому порядку:

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

1) визначення державним органом приватизації дати оцінки та утворення інвентаризаційної комісії для проведення інвентаризації цілісних майнових комплексів у термін, що передує даті оцінки;

2) відбір державним органом приватизації на конкурсних засадах експерта, що проводитиме незалежну оцінку майна, та укладання з ним відповідного договору;

3) проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації майна підприємства та затвердження державним органом приватизації її результатів у термін, що не перевищує 25 календарних днів від дати інвентаризації;

4) підготовка державним органом приватизації інформаційних матеріалів стосовно об'єктів нерухомого майна, що підлягають продажу як індивідуально визначене майно або у складі цілісного майнового комплексу (документи бюро технічної інвентаризації; документи, що підтверджують вартість невід'ємних поліпшень, здійснених орендарем за період оренди за згодою орендодавця; тощо), а також підготовка переліку майна, вартість якого вилучається з вартості цілісного майнового комплексу;

(підпункт 4 пункту 11 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

5) складання і подання у 5-денний термін до державного органу приватизації підприємством, що приватизується цілісним майновим комплексом, передавального балансу на дату оцінки за результатами інвентаризації (у разі прийняття відповідного рішення державним органом приватизації - разом з висновками аудиторської перевірки фінансової звітності);

6) проведення експертом незалежної оцінки об'єкта приватизації та подання його висновку до державного органу приватизації на рецензування не пізніше ніж за 20 календарних днів від кінцевої дати завершення робіт з оцінки та затвердження її результатів або проведення державним органом приватизації стандартизованої оцінки об'єкта приватизації у випадках, визначених Методикою;

7) затвердження державним органом приватизації висновків експерта про початкову вартість (ціну продажу) об'єкта приватизації або акта оцінки вартості майна у термін, що не перевищує 2 місяців від визначеної дати оцінки.

12. Процедура оцінки вартості об'єктів незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об'єкти, визначається відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" з урахуванням особливостей, передбачених Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, та включає такі етапи:

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

1) передача державному органу приватизації забудовником або замовником бухгалтерської інформації щодо фактичних витрат на будівництво об'єкта за періодами їх здійснення із зазначенням джерела фінансування;

2) проведення аудиторської перевірки даних бухгалтерського обліку у разі, коли фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів державного підприємства або власних коштів та централізованих капіталовкладень або власних коштів акціонерного товариства, на балансі якого перебуває об'єкт (якщо будівництво об'єкта здійснювалося акціонерним товариством на підставі умов, передбачених планом приватизації, або за згодою органу управління державним майном) з метою підтвердження фактів такого фінансування;

(підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2002 р. N 585)

3) визначення необхідності проведення незалежної оцінки об'єкта незавершеного будівництва у разі відсутності документів, необхідних для оформлення актів приймання-передачі, зразок яких наведено у додатках 10 і 11 до цієї Методики, та у разі продажу об'єкта незавершеного будівництва під розбирання;

(підпункт 3 пункту 12 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

4) відбір експерта на конкурсних засадах у разі продажу будівельних матеріалів, які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва, невстановленого устаткування, придбаного для забезпечення функціонування об'єкта після завершення будівництва, та у разі прийняття рішень про необхідність проведення незалежної оцінки об'єктів незавершеного будівництва, зазначених у підпункті 3 цього пункту;

(підпункт 4 пункту 12 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

5) проведення обстеження будівельного майданчика і технічного стану об'єкта;

6) проведення інвентаризації матеріалів, виробів, конструкцій, що завезені на будівельний майданчик, але не використані для будівництва, і устаткування, не переданого для монтажу, або такого, що не потребує монтажу (у разі його наявності);

(підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

7) проведення стандартизованої оцінки та затвердження державним органом приватизації акта оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництвом у термін, що не перевищує 2 місяців від визначеної дати оцінки;

8) проведення незалежної оцінки у випадках, зазначених у підпункті 4 цього пункту;

(підпункт 8 пункту 12 в редакції постанови

 Кабінету Міністрів України від 18.10.2001 р. N 1366)

9) затвердження державним органом приватизації висновка про вартість майна об'єкта приватизації (окремого майна) у термін, що не перевищує 2 місяців від визначеної дати оцінки;

10) складання у разі потреби зведеного акта оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва за результатами проведення стандартизованої та незалежної оцінки і затвердження його державним органом приватизації у термін, що не перевищує 3 місяців від визначеної дати оцінки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методика оцінки майна

  Документ
  (У тексті Методики слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року N 909)
 2. Методика оцінки майна загальні питання Ця Методика застосовується для проведення оцінки майна у таких випадках

  Документ
  2. Установити, що акти оцінки вартості майна та висновки про вартість майна, складені та затверджені відповідно до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, що діяла до набрання чинності цією постановою, є дійсними протягом
 3. Закон україни про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва

  Закон
  Цей Закон визначає особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, включаючи законсервовані об'єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним
 4.   постанов авід 10 грудня 2003 р

  Документ
  2. Установити,  що акти оцінки вартості майна та висновки про вартість  майна,  складені  та  затверджені відповідно до Методики оцінки вартості майна під час приватизації,  що діяла до  набрання чинності  цією  постановою,  є дійсними
 5. Стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

  Документ
  4. ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів (скасовано- наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.

Другие похожие документы..