Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебный курс'
Задача курса: научить студентов планированию и проведению политических PR – компаний, выработке стратегий и тактики избирательных технологий и партий...полностью>>
'Доклад'
Наименование ОУ: Краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченны...полностью>>
'Документ'
СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Достоевский перед вечными проблемами Самый отчаявшийся среди отчаявшихся. Демонология (от человекомыши к человекобогу) Бунт: Не...полностью>>
'Документ'
На самостоятельное изучение по дисциплине «Аналитическая геометрия» для студентов 1 курса специальность Математика во 2 семестре, отводятся следующие ...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Науково-дослідна діяльність

Бердянського державного

педагогічного університету

у 2010 році


Схвалено вченою радою Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 6 від 24.12.2010 р.

Відповідальний за випуск: Богданов І.Т. – проректор з наукової роботи БДПУ.

Упорядкування та комп’ютерний набір: Щукіна Н.О.,

Ліпич В.М.

Пінчук В.Ю.,

Назімова К.А.


© Бердянський державний

педагогічний університет, 2010 р.

1. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У 2010 РОЦІ

Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання. У 1933 році інститут соціального виховання реорганізовано в педагогічний інститут, при якому діяв учительський інститут. У 1935 році педінститут припинив свою діяльність, і з того часу до 1953 року вищий навчальний заклад мав назву державного вчительського інституту, який у 1953 році наказом Міністерства освіти було реорганізовано в педагогічний інститут. 25 липня 2002 року згідно з розпорядженням
№ 420-р Кабінету Міністрів України на базі БДПІ створено Бердянський державний педагогічний університет.

У структурі університету 5 інститутів та 2 факультети, у яких за різними формами навчання здобувають освіту 7233 студенти:

– Інститут філології та соціальних комунікацій (Філологія. Журналістика. Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Мова і література (російська; англійська, болгарська; німецька, болгарська);

– Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій (Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент. Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Комп’ютерні системи та мережі. Обробка та захист інформації в комп’ютерних системах та мережах);

– Інститут фізико-математичної та технологічної освіти (Фізика. Математика. Технологічна освіта. Професійна освіта. Інженерна та комп’ютерна графіка. Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання);

– Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв (Початкова освіта. Практична психологія. Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія. Музичне мистецтво. Музика);

– Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти (Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка. Корекційна освіта (логопедія));

– соціально-гуманітарний факультет (Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Управління навчальним закладом (магістратура));

– факультет фізичного виховання (Фізична культура).

На 37 кафедрах Бердянського державного педагогічного університету навчальний процес забезпечують 275 викладачів, серед яких 21 доктор наук, професор, 157 кандидатів наук, доцентів, 4 заслужених працівники освіти України: доктор філологічних наук, професор В. А. Зарва, доктор історичних наук, професор І. І. Лиман, доктор філологічних наук, професор М.П. Кочерган, кандидат педагогічних наук, професор В. В. Крижко, Заслужений винахідник УРСР, професор Г. М. Тимонькін, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент Л. І. Котенджи, Заслужений тренер України, доцент Г.М. Шилкін.

В університеті функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють видатні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор В. А. Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор І. І. Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор К. О. Баханов), “Підготовка вчителя загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання” (керівник – д.пед.н., професор В.І. Гусєв), “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В. В. Кідалов), “Школа розвитку особистості” (керівник – д.психол.н., професор В. К. Демиденко), “Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” (керівник – к.пед.н., професор В. П. Котляр), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор В. В. Крижко).

Формуються також науково-педагогічні школи провідних учених І. Т. Богданова, Н. Л. Сосницької, О. Д. Харлан, О.В.Домащенка, А. Я. Зрожевської, Е. Д. Циховської, В. Г. Хоменка, В. М. Константінової, Р. О. Христіанінової та інших.

На сьогодні університет готує педагогічних працівників практично з усіх шкільних навчальних предметів, зокрема бакалаврів і спеціалістів – за 20 спеціальностями, магістрів – за 19 спеціальностями.

У Бердянському державному педагогічному університеті здійснюється підготовка в цільовій аспірантурі зі спеціальностей:

 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;

 • 07.00.01 – історія України;

 • 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

 • 10.01.01 – українська література;

 • 10.01.05 – порівняльне літературознавство;

 • 10.01.06 – теорія літератури;

 • 10.02.15 – загальне мовознавство;

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання, креслення);

 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

В аспірантурі БДПУ навчається 86 аспірантів, із них денної форми навчання – 48, заочної – 38. В аспірантурах інших вишів України навчаються 12 науковців, у докторантурі – 13 викладачів (Т.Г. Шаповалова, Т.Ф. Сидорченко, І.Я. Глазкова, І.Ф. Шумілова, О.П. Новик, Е.Д. Циховська, С.О. Філоненко, В.Ф. Дороз, І.О. Черезова, І.А. Барбашова, В.М. Константінова, Н.П. Анісімова, О.П. Колінько).

У 2010 році до аспірантури БДПУ вступили 23 здобувачі, із них
4 – на контрактну основу, а в аспірантуру інших ВНЗ – 3. Викладачі університету проходять підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах різних регіонів України та Росії.

У звітному році захищено 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

Доценти Н.О. Вєнцева, О.А. Сєнічева та В.М. Константінова в 2010 році отримували стипендію Кабінету Міністрів України.

У 2010 році в Бердянському державному педагогічному університеті виконувалося фундаментальне дослідження “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5” та прикладне дослідження “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук А3В5” (науковий керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов). Пройшли конкурсний відбір держбюджетні теми: “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект” (науковий керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан), “Науково-методичні засади підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників із інтегрованих професій в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій” (науковий керівник – к.т.н., проф. Г.М. Тимонькін). Держбюджетне фінансування в 2010 році склало 113,1 тис. грн.

На базі університету проводяться конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів. У звітному році проведено 14 конференцій. Університет брав участь в одній міжнародній виставці.

БДПУ має фахові видання: “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)” – 4 рази на рік; збірник наукових статей “Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство” – 1 раз на рік; міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство” – 1 раз на рік. У 2010 році отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації “Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін” (Серія КВ № 17405-6175Р).

Протягом звітного року викладачами університету видано: методичних розробок – 67, статей та тез – 881, монографій – 23, збірників наукових праць – 17, підручників – 5, навчально-методичних посібників – 57, із них – 16 з Грифом МОН.

У 2010 році на базі Бердянського державного педагогічного університету проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта” та ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Російська мова та література”.

Студенти-переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади: студентка 4 курсу факультету початкової освіти та практичної психології Ю. Заплюсвічка (2 місце зі спеціальності “Початкова освіта”), студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій Д. Маврова (3 місце з напряму “Журналістика та інформація”). Студентка факультету початкової освіти та практичної психології В. Гаврилюк стала номінантом ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за перспективи практичного впровадження проекту “Оптимізація гендерного виховання дітей, підлітків і молоді”.

За результатами ІІ туру та підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету А. Холод посіла ІII місце в галузі “Історія”, студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету М. Гурбич виборола 3 місце в галузі “Політичні науки”, студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікаці Ю. Мусенко – ІI місце в галузі “Романо-германські мови”, студенка 4 курсу соціально-педагогічного факультету А. Луб’янова – 2 місце та магістрантка цього ж факультету І.Негрій – 3 у галузі “Педагогіка та вікова психологія”, студент 4 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ І. Давиденко нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу в галузі “Українська мова, література (у т.ч. методики їх викладання). За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з російської мови та літератури магістрантка 62 групи Інституту філології та соціальних комунікацій В. Кідалова посіла 1 місце, а магістрантка цього ж інституту Т. Нікішина – 2.

У 2010 р. студентами БДПУ опубліковано 533 статті та тези, із них самостійно – 516.

Активісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримують стипендії Президента України, Запорізької державної обласної адміністрації, інших установ і фондів. Так, студентка 4 курсу соціально-педагогічного факультету БДПУ М. Пейчева та студент 4 курсу фізико-математичного факультету М. Стеценко в 2010 році отримували стипендію Президента України, студентка 4 курсу факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко – стипендію Запорізької державної обласної адміністрації. Студентка ІІ курсу Інституту філології та соціальних комунікацій (спеціальність “Журналістика”) Вікторія Лутчак отримувала стипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США).

П О К А З Н И К И

наукової діяльності Бердянського державного

педагогічного університету за 2008-2010 рр.

Код ВНЗ -139

 

Бердянський державний педагогічний університет

 

 

 

п/п

Показники

2008

2009

2010

1.

Науково-педагогічні кадри

 

 

 

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб

265

271

275

1.1.1.

з них: - докторів наук

13

14

21

1.1.2.

- кандидатів наук

143

153

157

1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб

265

271

275

1.2.1.

з них: - докторів наук

13

14

21

1.2.2.

- кандидатів наук

143

153

157

1.3.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:

0,8

9

5,3

1.3.1.

з них: - докторів наук

0,4

3

2

1.3.2.

- кандидатів наук

0

0

0

1.4.

Кількість штатних одниць наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, зайнятих штатними працівниками, усього

 

4,4

3

1.4.1.

з них: - докторів наук

 

0,9

0

1.4.2.

- кандидатів наук

 

0

0

1.5.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього

265

101

3

1.5.1.

з них: - докторів наук

13

25

1

1.5.2.

- кандидатів наук

143

28

0

2.

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

2.1

Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них:

0

0

0

2.1.1.

"- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

0

0

0

2.2.

Кількість докторантів, усього

12

14

13

2.3.

Кількість аспірантів, усього

64

91

86

2.3.1.

з них: з відривом від виробництва

30

48

48

2.4.

Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ, усього, в тому числі:

10

17

18

2.4.1.

"- за межами ВНЗ

 

17

18

2.4.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

 

0

0

2.5.

Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ усього, в тому числі:

1

2

3

2.5.1.

"- за межами ВНЗ

 

2

3

2.5.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

 

0

0

3.

Фінансування НДДКР

 

 

 

3.1.

Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них:

51,1

101,1

113,1

3.1.1.

- фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020)

 

51,1

57,4

3.1.2.

- прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040)

 

50

55,7

3.1.3.

- збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

 

0

0

3.2.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них:

0

0

0

3.2.1.

- обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами

0

0

0

3.2.2.

-обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.

0

0

0

3.2.3.

-обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва

0

0

0

3.3.

-обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них:

0

0

0

3.3.1.

• за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

 

0

0

3.4.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160

0

0

59,94

4.

Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ

 

 

 

4.1.

Середньорічна вартість основних засобів (у фактичних цінах), тис. грн, в тому числі:

 

109

132

4.1.1.

" - машин та устаткування

 

109

132

4.2.

Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн

 

0

52,95

4.3.

Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються НДДКР, тис.кв.м

 

0,06

0,06

4.4.

Кількість створених у ВНЗ наукових та науково-технічних інфраструктур (лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, центрів спільного користування обладнанням) усього, в тому числі:

2

0

3

4.4.1.

"- створених спільно із науковими установами Національної та галузевих академій наук

1

0

0

4.4.2.

"- створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств

 

0

0

4.4.3.

"- створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ

 

0

0

5.

Результативні показники виконаних НДДКР

 

 

 

5.1.

Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, всього

0

0

0

5.1.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього

0

0

0

5.2.

Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в інших галузях, усього

 

0

0

5.2.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

 

0

0

5.3.

Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього

 

0

0

5.3.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

 

0

0

5.4.

Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, усього

3

4

3

5.5.

Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених, усього

0

1

0

5.6.

Кількість науковців, що отримують премії Верховної Ради України для найталановітиших молодих учених, усього

 

0

0

5.7.

Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня, усього

0

0

0

5.8.

Кількість наукових та науково-технічних робіт (об'єктів), які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, всього, в тому числі:

1

2

2

5.8.1.

" - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)

1

1

1

5.8.2.

"- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)

0

1

1

5.8.3.

- збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

0

0

0

5.9.

Кількість наукових та науково-технічних договорів, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього

 

0

0

5.10.

Кількість завершених наукових та науково-технічних робіт у звітному періоді, усього, в тому числі:

0

6

3

5.10.1.

" - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)

0

1

0

5.10.2.

"- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)

0

5

0

5.11.

Кількість завершених наукових та науково-технічних договорів, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього

 

0

0

5.12.

Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню

100

100

100

5.13.

Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому числі:

 

1

2

5.13.1.

" - нової техніки, з них:

 

0

0

5.13.1.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.1.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.13.2.

" - нових технологій, з них:

 

0

0

5.13.2.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.2.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.13.3.

" - нових матеріалів, з них:

 

1

2

5.13.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

1

1

5.13.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

1

5.13.4.

" - сортів рослин та порід тварин, з них:

 

0

0

5.13.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.13.5.

" - методів, теорій, з них:

 

0

0

5.13.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.13.6.

" - інше*, з них:

 

0

0

5.13.6.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.6.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.

Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:

0

0

0

5.14.1.

" - нової техніки, з них:

 

0

0

5.14.1.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.1.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.2.

" - нових технологій, з них:

 

0

0

5.14.2.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.2.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.3.

" - нових матеріалів, з них:

 

0

0

5.14.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.4.

" - сортів рослин та порід тварин, з них:

 

0

0

5.14.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

5.14.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.5.

" - методів, теорій, з них:

 

0

0

5.14.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.6.

" - інше*, з них:

 

0

0

5.14.6.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.6.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.15.

Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:

 

0

2

5.15.1.

" - нової техніки, з них:

 

0

0

5.15.1.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.1.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.15.2.

" - нових технологій, з них:

 

0

0

5.15.2.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.2.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.15.3.

" - нових матеріалів, з них:

 

0

2

5.15.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

1

5.15.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

1

5.15.4.

" - сортів рослин та порід тварин, з них:

 

0

0

5.15.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.16.5.

" - методів, теорій, з них:

 

0

0

5.15.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.15.6.

" - інше*, з них:

 

0

0

5.15.6.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.6.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

6.

Публікації, конференції, виставки

 

 

 

6.1.

Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:

15

18

23

6.1.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

1

6.1.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.1.3.

-"- друк. арк.:

184,5

316,5

369,7

6.1.4.

з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:

15

18

23

6.1.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

1

6.1.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.1.4.3.

-"- друк. арк.:

184,5

316,5

13,37

6.1.5.

з них, відповідно за кордоном, усього одиниць:

 

1

0

6.1.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

6.1.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

6.1.5.3.

-"- друк. арк.:

 

13,5

0

6.2.

Опубліковано підручників , всього одиниць:

2

2

5

6.2.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.2.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.2.3.

-"- друк. арк:

25,5

35,5

104,4

6.2.4.

з них, з грифом МОН, усього одиниць:

2

1

5

6.2.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.2.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.2.4.3.

-"- друк. арк.:

25,5

24

104,4

6.3.

Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:

56

70

57

6.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.3.3.

-"- друк. арк.:

458,19

520,63

400

6.3.4.

з них:. з грифом МОН, усього одиниць:

22

20

16

6.3.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.3.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.3.4.3.

-"- друк. арк.:

179,8

169

157,5

6.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

615

544

789

6.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

2

0

6

6.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

6

6.3.3.

-"- друк. арк.:

338,7

234,4

411,08

6.3.4.

з них: статей у фахових виданнях України, усього одиниць:

615

458

688

6.3.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

2

0

6

6.3.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

6

6.3.4.3.

-"- друк. арк.:

307,5

209,1

379,03

6.3.5.

з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:

76

86

101

6.3.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.3.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.3.5.3.

-"- друк. арк.:

31,2

25,3

32,06

6.3.5.4.

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць:

 

0

6

6.3.5.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

3

6.3.5.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

6.5.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

 

3

1

6.5.1.

" - в Україні, з них:

 

3

1

6.5.1.1.

патенів на винаходи

 

3

1

6.5.2.

" - за кордоном, з них:

 

0

0

6.5.2.1.

патенів на винаходи

 

0

0

6.6.

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

 

0

5

6.6.1.

" - в Україні, з них:

 

0

5

6.6.1.1.

патенів на винаходи

 

0

0

6.6.2.

" - за кордономі, з них:

 

0

0

5.6.2.1.

патенів на винаходи

 

0

0

6.7.

Кількість проданих ліцензій, усього одиниць

 

0

0

6.8.

Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, всього

15

15

14

6.8.1.

з них: міжнародних

7

2

4

6.8.2.

в т.ч. які зареєстровані у МОН, всього

12

15

14

6.9.

Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, усього

 

67

39

6.10.

Взято участь у виставках, всього :

у національних

2

2

0

6.11.

у міжнародних

0

0

1

6.12.

Кількість експонатів

46

52

52

6.13.

Кількість договорів, угод, контрактів про науково-технічне міжвузівське співробітництво із зарубіжними партнерами

7

10

16

7.

Інноваційна спрямованість результатів

 

 

 

7.1.

Кількість робіт прикладного спрямування (НДР), розпочатих за результами фундаментальних досліджень, усього одиниць

 

1

1

7.2.

Кількість робіт прикладного спрямування (ДКР, ДТР), розпочатих відкритих за результами прикладних досліджень, усього одиниць

 

0

0

7.3.

Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених на базі ВНЗ або за його участю (бізнес-інкубатори, технопарки, наукові парки), усього одиниць

 

0

0

8.

Наукова робота студентів

 

 

 

8.1.

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб

3509

3226

3405

8.2.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб

2005

1304

2145

8.2.1.

з них: - з оплатою із загального фонду бюджету

1

4

2

8.2.2.

- з оплатою із спеціального фонду

0

0

0

8.3.

Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб

38

41

41

8.4.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі:

3

3

3

8.4.1.

" - на міжнародних олімпіадах

 

0

2

8.5.

Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

112

25

27

8.6.

Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

9

3

9

8.7.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

630

643

533

8.7.1.

з них: самостійно

625

601

516

8.8.

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України

2

2

2

8.9.

Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів

3

7

2Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 2. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (3)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

Другие похожие документы..