Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ЭРФУРТ Завтрак. Выселение из отеля. Нас ждет средневековый городок с декоративными домиками, задумчивыми мостиками через тихую речку Геру, и узкими у...полностью>>
'Урок'
Цель всех моих уроков по литературе – это воспитание вдумчивого читателя. Учащийся должен так уметь читать, чтобы интерпретировать текст, сопоставлят...полностью>>
'Интервью'
Если кого-то и спрашивать о проблемах современного чтения, то, видимо, моего сегодняшнего собеседника. Борис Владимирович Дубин – ведущий специалист ...полностью>>
'Документ'
По большому счету, история биоэнергетики началась еще до нашей эры, когда пещерные люди научились получать тепло, сжигая дрова. Однако новейшая биотоп...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Науково-дослідна діяльність

Бердянського державного

педагогічного університету

у 2010 році


Схвалено вченою радою Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 6 від 24.12.2010 р.

Відповідальний за випуск: Богданов І.Т. – проректор з наукової роботи БДПУ.

Упорядкування та комп’ютерний набір: Щукіна Н.О.,

Ліпич В.М.

Пінчук В.Ю.,

Назімова К.А.


© Бердянський державний

педагогічний університет, 2010 р.

1. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У 2010 РОЦІ

Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання. У 1933 році інститут соціального виховання реорганізовано в педагогічний інститут, при якому діяв учительський інститут. У 1935 році педінститут припинив свою діяльність, і з того часу до 1953 року вищий навчальний заклад мав назву державного вчительського інституту, який у 1953 році наказом Міністерства освіти було реорганізовано в педагогічний інститут. 25 липня 2002 року згідно з розпорядженням
№ 420-р Кабінету Міністрів України на базі БДПІ створено Бердянський державний педагогічний університет.

У структурі університету 5 інститутів та 2 факультети, у яких за різними формами навчання здобувають освіту 7233 студенти:

– Інститут філології та соціальних комунікацій (Філологія. Журналістика. Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Мова і література (російська; англійська, болгарська; німецька, болгарська);

– Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій (Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент. Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Комп’ютерні системи та мережі. Обробка та захист інформації в комп’ютерних системах та мережах);

– Інститут фізико-математичної та технологічної освіти (Фізика. Математика. Технологічна освіта. Професійна освіта. Інженерна та комп’ютерна графіка. Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання);

– Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв (Початкова освіта. Практична психологія. Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія. Музичне мистецтво. Музика);

– Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти (Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка. Корекційна освіта (логопедія));

– соціально-гуманітарний факультет (Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Управління навчальним закладом (магістратура));

– факультет фізичного виховання (Фізична культура).

На 37 кафедрах Бердянського державного педагогічного університету навчальний процес забезпечують 275 викладачів, серед яких 21 доктор наук, професор, 157 кандидатів наук, доцентів, 4 заслужених працівники освіти України: доктор філологічних наук, професор В. А. Зарва, доктор історичних наук, професор І. І. Лиман, доктор філологічних наук, професор М.П. Кочерган, кандидат педагогічних наук, професор В. В. Крижко, Заслужений винахідник УРСР, професор Г. М. Тимонькін, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент Л. І. Котенджи, Заслужений тренер України, доцент Г.М. Шилкін.

В університеті функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють видатні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор В. А. Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор І. І. Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор К. О. Баханов), “Підготовка вчителя загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання” (керівник – д.пед.н., професор В.І. Гусєв), “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В. В. Кідалов), “Школа розвитку особистості” (керівник – д.психол.н., професор В. К. Демиденко), “Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” (керівник – к.пед.н., професор В. П. Котляр), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор В. В. Крижко).

Формуються також науково-педагогічні школи провідних учених І. Т. Богданова, Н. Л. Сосницької, О. Д. Харлан, О.В.Домащенка, А. Я. Зрожевської, Е. Д. Циховської, В. Г. Хоменка, В. М. Константінової, Р. О. Христіанінової та інших.

На сьогодні університет готує педагогічних працівників практично з усіх шкільних навчальних предметів, зокрема бакалаврів і спеціалістів – за 20 спеціальностями, магістрів – за 19 спеціальностями.

У Бердянському державному педагогічному університеті здійснюється підготовка в цільовій аспірантурі зі спеціальностей:

 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;

 • 07.00.01 – історія України;

 • 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

 • 10.01.01 – українська література;

 • 10.01.05 – порівняльне літературознавство;

 • 10.01.06 – теорія літератури;

 • 10.02.15 – загальне мовознавство;

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання, креслення);

 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

В аспірантурі БДПУ навчається 86 аспірантів, із них денної форми навчання – 48, заочної – 38. В аспірантурах інших вишів України навчаються 12 науковців, у докторантурі – 13 викладачів (Т.Г. Шаповалова, Т.Ф. Сидорченко, І.Я. Глазкова, І.Ф. Шумілова, О.П. Новик, Е.Д. Циховська, С.О. Філоненко, В.Ф. Дороз, І.О. Черезова, І.А. Барбашова, В.М. Константінова, Н.П. Анісімова, О.П. Колінько).

У 2010 році до аспірантури БДПУ вступили 23 здобувачі, із них
4 – на контрактну основу, а в аспірантуру інших ВНЗ – 3. Викладачі університету проходять підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах різних регіонів України та Росії.

У звітному році захищено 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

Доценти Н.О. Вєнцева, О.А. Сєнічева та В.М. Константінова в 2010 році отримували стипендію Кабінету Міністрів України.

У 2010 році в Бердянському державному педагогічному університеті виконувалося фундаментальне дослідження “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5” та прикладне дослідження “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук А3В5” (науковий керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов). Пройшли конкурсний відбір держбюджетні теми: “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект” (науковий керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан), “Науково-методичні засади підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників із інтегрованих професій в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій” (науковий керівник – к.т.н., проф. Г.М. Тимонькін). Держбюджетне фінансування в 2010 році склало 113,1 тис. грн.

На базі університету проводяться конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів. У звітному році проведено 14 конференцій. Університет брав участь в одній міжнародній виставці.

БДПУ має фахові видання: “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)” – 4 рази на рік; збірник наукових статей “Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство” – 1 раз на рік; міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство” – 1 раз на рік. У 2010 році отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації “Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін” (Серія КВ № 17405-6175Р).

Протягом звітного року викладачами університету видано: методичних розробок – 67, статей та тез – 881, монографій – 23, збірників наукових праць – 17, підручників – 5, навчально-методичних посібників – 57, із них – 16 з Грифом МОН.

У 2010 році на базі Бердянського державного педагогічного університету проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта” та ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Російська мова та література”.

Студенти-переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади: студентка 4 курсу факультету початкової освіти та практичної психології Ю. Заплюсвічка (2 місце зі спеціальності “Початкова освіта”), студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій Д. Маврова (3 місце з напряму “Журналістика та інформація”). Студентка факультету початкової освіти та практичної психології В. Гаврилюк стала номінантом ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за перспективи практичного впровадження проекту “Оптимізація гендерного виховання дітей, підлітків і молоді”.

За результатами ІІ туру та підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету А. Холод посіла ІII місце в галузі “Історія”, студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету М. Гурбич виборола 3 місце в галузі “Політичні науки”, студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікаці Ю. Мусенко – ІI місце в галузі “Романо-германські мови”, студенка 4 курсу соціально-педагогічного факультету А. Луб’янова – 2 місце та магістрантка цього ж факультету І.Негрій – 3 у галузі “Педагогіка та вікова психологія”, студент 4 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ І. Давиденко нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу в галузі “Українська мова, література (у т.ч. методики їх викладання). За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з російської мови та літератури магістрантка 62 групи Інституту філології та соціальних комунікацій В. Кідалова посіла 1 місце, а магістрантка цього ж інституту Т. Нікішина – 2.

У 2010 р. студентами БДПУ опубліковано 533 статті та тези, із них самостійно – 516.

Активісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримують стипендії Президента України, Запорізької державної обласної адміністрації, інших установ і фондів. Так, студентка 4 курсу соціально-педагогічного факультету БДПУ М. Пейчева та студент 4 курсу фізико-математичного факультету М. Стеценко в 2010 році отримували стипендію Президента України, студентка 4 курсу факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко – стипендію Запорізької державної обласної адміністрації. Студентка ІІ курсу Інституту філології та соціальних комунікацій (спеціальність “Журналістика”) Вікторія Лутчак отримувала стипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США).

П О К А З Н И К И

наукової діяльності Бердянського державного

педагогічного університету за 2008-2010 рр.

Код ВНЗ -139

 

Бердянський державний педагогічний університет

 

 

 

п/п

Показники

2008

2009

2010

1.

Науково-педагогічні кадри

 

 

 

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб

265

271

275

1.1.1.

з них: - докторів наук

13

14

21

1.1.2.

- кандидатів наук

143

153

157

1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб

265

271

275

1.2.1.

з них: - докторів наук

13

14

21

1.2.2.

- кандидатів наук

143

153

157

1.3.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:

0,8

9

5,3

1.3.1.

з них: - докторів наук

0,4

3

2

1.3.2.

- кандидатів наук

0

0

0

1.4.

Кількість штатних одниць наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, зайнятих штатними працівниками, усього

 

4,4

3

1.4.1.

з них: - докторів наук

 

0,9

0

1.4.2.

- кандидатів наук

 

0

0

1.5.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього

265

101

3

1.5.1.

з них: - докторів наук

13

25

1

1.5.2.

- кандидатів наук

143

28

0

2.

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

2.1

Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них:

0

0

0

2.1.1.

"- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

0

0

0

2.2.

Кількість докторантів, усього

12

14

13

2.3.

Кількість аспірантів, усього

64

91

86

2.3.1.

з них: з відривом від виробництва

30

48

48

2.4.

Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ, усього, в тому числі:

10

17

18

2.4.1.

"- за межами ВНЗ

 

17

18

2.4.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

 

0

0

2.5.

Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ усього, в тому числі:

1

2

3

2.5.1.

"- за межами ВНЗ

 

2

3

2.5.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

 

0

0

3.

Фінансування НДДКР

 

 

 

3.1.

Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них:

51,1

101,1

113,1

3.1.1.

- фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020)

 

51,1

57,4

3.1.2.

- прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040)

 

50

55,7

3.1.3.

- збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

 

0

0

3.2.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., усього, з них:

0

0

0

3.2.1.

- обсяг фінансування НДР за державними цільовими програмами

0

0

0

3.2.2.

-обсяг фінасування НДР за державним замовленням, тис.грн.

0

0

0

3.2.3.

-обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва

0

0

0

3.3.

-обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них:

0

0

0

3.3.1.

• за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень

 

0

0

3.4.

Обсяг надходжень до спеціального фонду за надання послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 2201160

0

0

59,94

4.

Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ

 

 

 

4.1.

Середньорічна вартість основних засобів (у фактичних цінах), тис. грн, в тому числі:

 

109

132

4.1.1.

" - машин та устаткування

 

109

132

4.2.

Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. грн

 

0

52,95

4.3.

Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються НДДКР, тис.кв.м

 

0,06

0,06

4.4.

Кількість створених у ВНЗ наукових та науково-технічних інфраструктур (лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, центрів спільного користування обладнанням) усього, в тому числі:

2

0

3

4.4.1.

"- створених спільно із науковими установами Національної та галузевих академій наук

1

0

0

4.4.2.

"- створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств

 

0

0

4.4.3.

"- створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ

 

0

0

5.

Результативні показники виконаних НДДКР

 

 

 

5.1.

Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і техніки, всього

0

0

0

5.1.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього

0

0

0

5.2.

Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в інших галузях, усього

 

0

0

5.2.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

 

0

0

5.3.

Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього

 

0

0

5.3.1.

Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього

 

0

0

5.4.

Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну України для молодих учених, усього

3

4

3

5.5.

Кількість науковців, що отримують премії та гранти Президента для молодих учених, усього

0

1

0

5.6.

Кількість науковців, що отримують премії Верховної Ради України для найталановітиших молодих учених, усього

 

0

0

5.7.

Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівня, усього

0

0

0

5.8.

Кількість наукових та науково-технічних робіт (об'єктів), які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, всього, в тому числі:

1

2

2

5.8.1.

" - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)

1

1

1

5.8.2.

"- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)

0

1

1

5.8.3.

- збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за кодом КПКВ 2201090)

0

0

0

5.9.

Кількість наукових та науково-технічних договорів, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього

 

0

0

5.10.

Кількість завершених наукових та науково-технічних робіт у звітному періоді, усього, в тому числі:

0

6

3

5.10.1.

" - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)

0

1

0

5.10.2.

"- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)

0

5

0

5.11.

Кількість завершених наукових та науково-технічних договорів, які виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі економіки, усього

 

0

0

5.12.

Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню

100

100

100

5.13.

Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому числі:

 

1

2

5.13.1.

" - нової техніки, з них:

 

0

0

5.13.1.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.1.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.13.2.

" - нових технологій, з них:

 

0

0

5.13.2.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.2.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.13.3.

" - нових матеріалів, з них:

 

1

2

5.13.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

1

1

5.13.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

1

5.13.4.

" - сортів рослин та порід тварин, з них:

 

0

0

5.13.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.13.5.

" - методів, теорій, з них:

 

0

0

5.13.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.13.6.

" - інше*, з них:

 

0

0

5.13.6.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.13.6.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.

Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:

0

0

0

5.14.1.

" - нової техніки, з них:

 

0

0

5.14.1.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.1.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.2.

" - нових технологій, з них:

 

0

0

5.14.2.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.2.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.3.

" - нових матеріалів, з них:

 

0

0

5.14.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.4.

" - сортів рослин та порід тварин, з них:

 

0

0

5.14.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

5.14.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.5.

" - методів, теорій, з них:

 

0

0

5.14.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.14.6.

" - інше*, з них:

 

0

0

5.14.6.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.14.6.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.15.

Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі:

 

0

2

5.15.1.

" - нової техніки, з них:

 

0

0

5.15.1.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.1.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.15.2.

" - нових технологій, з них:

 

0

0

5.15.2.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.2.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.15.3.

" - нових матеріалів, з них:

 

0

2

5.15.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

1

5.15.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

1

5.15.4.

" - сортів рослин та порід тварин, з них:

 

0

0

5.15.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.16.5.

" - методів, теорій, з них:

 

0

0

5.15.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

5.15.6.

" - інше*, з них:

 

0

0

5.15.6.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

5.15.6.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

6.

Публікації, конференції, виставки

 

 

 

6.1.

Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:

15

18

23

6.1.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

1

6.1.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.1.3.

-"- друк. арк.:

184,5

316,5

369,7

6.1.4.

з них, відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:

15

18

23

6.1.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

1

6.1.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.1.4.3.

-"- друк. арк.:

184,5

316,5

13,37

6.1.5.

з них, відповідно за кордоном, усього одиниць:

 

1

0

6.1.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

0

6.1.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

6.1.5.3.

-"- друк. арк.:

 

13,5

0

6.2.

Опубліковано підручників , всього одиниць:

2

2

5

6.2.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.2.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.2.3.

-"- друк. арк:

25,5

35,5

104,4

6.2.4.

з них, з грифом МОН, усього одиниць:

2

1

5

6.2.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.2.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.2.4.3.

-"- друк. арк.:

25,5

24

104,4

6.3.

Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:

56

70

57

6.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.3.3.

-"- друк. арк.:

458,19

520,63

400

6.3.4.

з них:. з грифом МОН, усього одиниць:

22

20

16

6.3.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.3.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.3.4.3.

-"- друк. арк.:

179,8

169

157,5

6.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

615

544

789

6.3.1.

за кодом КПКВ 2201020

2

0

6

6.3.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

6

6.3.3.

-"- друк. арк.:

338,7

234,4

411,08

6.3.4.

з них: статей у фахових виданнях України, усього одиниць:

615

458

688

6.3.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

2

0

6

6.3.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

6

6.3.4.3.

-"- друк. арк.:

307,5

209,1

379,03

6.3.5.

з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:

76

86

101

6.3.5.1.

за кодом КПКВ 2201020

0

0

0

6.3.5.2.

за кодом КПКВ 2201040

0

0

0

6.3.5.3.

-"- друк. арк.:

31,2

25,3

32,06

6.3.5.4.

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць:

 

0

6

6.3.5.4.1.

за кодом КПКВ 2201020

 

0

3

6.3.5.4.2.

за кодом КПКВ 2201040

 

0

0

6.5.

Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

 

3

1

6.5.1.

" - в Україні, з них:

 

3

1

6.5.1.1.

патенів на винаходи

 

3

1

6.5.2.

" - за кордоном, з них:

 

0

0

6.5.2.1.

патенів на винаходи

 

0

0

6.6.

Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:

 

0

5

6.6.1.

" - в Україні, з них:

 

0

5

6.6.1.1.

патенів на винаходи

 

0

0

6.6.2.

" - за кордономі, з них:

 

0

0

5.6.2.1.

патенів на винаходи

 

0

0

6.7.

Кількість проданих ліцензій, усього одиниць

 

0

0

6.8.

Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, всього

15

15

14

6.8.1.

з них: міжнародних

7

2

4

6.8.2.

в т.ч. які зареєстровані у МОН, всього

12

15

14

6.9.

Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та конференціях за межами України, усього

 

67

39

6.10.

Взято участь у виставках, всього :

у національних

2

2

0

6.11.

у міжнародних

0

0

1

6.12.

Кількість експонатів

46

52

52

6.13.

Кількість договорів, угод, контрактів про науково-технічне міжвузівське співробітництво із зарубіжними партнерами

7

10

16

7.

Інноваційна спрямованість результатів

 

 

 

7.1.

Кількість робіт прикладного спрямування (НДР), розпочатих за результами фундаментальних досліджень, усього одиниць

 

1

1

7.2.

Кількість робіт прикладного спрямування (ДКР, ДТР), розпочатих відкритих за результами прикладних досліджень, усього одиниць

 

0

0

7.3.

Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених на базі ВНЗ або за його участю (бізнес-інкубатори, технопарки, наукові парки), усього одиниць

 

0

0

8.

Наукова робота студентів

 

 

 

8.1.

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб

3509

3226

3405

8.2.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб

2005

1304

2145

8.2.1.

з них: - з оплатою із загального фонду бюджету

1

4

2

8.2.2.

- з оплатою із спеціального фонду

0

0

0

8.3.

Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб

38

41

41

8.4.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами 2 туру олімпіад, усього, в тому числі:

3

3

3

8.4.1.

" - на міжнародних олімпіадах

 

0

2

8.5.

Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

112

25

27

8.6.

Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

9

3

9

8.7.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

630

643

533

8.7.1.

з них: самостійно

625

601

516

8.8.

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України

2

2

2

8.9.

Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії державного та регіонального рівнів

3

7

2

2. ВИЗНАЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ, СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ЗОКРЕМА НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СВІТОВОГО РІВНЯ (ВИКОНАНІ ТІЛЬКИ ЗА КОШТИ ДЕРЖБЮДЖЕТУ)

З 2010 року фінансується держбюджетна тема “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5”, що пройшла конкурсний відбір у 2009 році. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Номер державної реєстрації: 0110U002021. Категорія роботи: фундаментальна. Обсяг фінансування в 2010 році – 57 400 грн.

Мета цього науково-дослідного проекту полягає в тому, щоб створити гетероструктури для над’яскравих світлодіодів. На сьогодні у світлодіодах, які випускає сучасна промисловість, не вся електроенергія, що підводиться до чіпа, трансформується у світло, тому одне із завдань проекту - одержати максимальний світловий потік від світолодіодного кристала при заданому струмі. Можливість перетворення струму у випромінювання світла залежить від якості плівки GaN, на якій вирощуються всі наступні шари. Як підкладки для плівки GaN багато сучасних фірм використовують сапфір (неузгодженість ґраток 16%) і SiC (неузгодженість ґраток 9,5%). Це призводить до механічних напруг у структурі й дефектності плівки GaN. При пропущенні струму рекомбінація електронів і дірок у напівпровідниковій структурі супроводжується випромінюванням кванта світла. Якщо плівки нітриду галію мають значну кількість неоднорідностей і дислокацій, то випромінювальна здатність активної області, отримана на цій плівці, стрімко падає. Таким чином, чим більше дислокацій, тим менше квантовий вихід кристала й відповідно нижче яскравість.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримуються плівки GaN на поруватих підкладках, які дозволяють значно знизити механічні напруги, які виникають у плівках GaN, і зменшити кількість дефектів плівки, що дозволяє вирощувати високоякісну плівку нітриду галію кубічної модифікації.

У 2010 році отримані високоякісні нанопоруваті плівки на основі сполук А3В5 методом електролітичного травлення.

Електронно- і рентгенографічні дослідження поруватої поверхні отриманих плівок підтвердили її кристалічну структуру. У спектрах ФЛ поруватих плівок як n-, так і p-типу за Т=77 К виявлено широку смугу випромінювання, пов'язану з ефектом квантового обмеження в результаті утворення квазіперіодичних нанооб’єктів (квантових дротів). У спектрах комбінаційного розсіювання монокристалічних і поруватих плівок виявлено відмінність в енергетичному положенні фононних реплік та їхніх на півширинах, низькочастотне зміщення фононних LO- і TO-реплік і розширення обох фононних ліній, що свідчить про деструктацію матеріалу, пов`язану зі збільшенням внутрішньої поверхні поруватого матеріалу. Показано, що наявний перерозподіл інтенсивності між TO і LO- модами в напрямку збільшення інтенсивності першої з названих. Кількісна оцінка розмірів кристалітів – 4–9 нм.

За результатами науково-дослідної роботи створено інноваційний проект “Організація виробництва світлодіодів на основі поруватих сполук”.

У 2010 році пройшов конкурсний відбір науковий проект “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект” (науковий керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан), що пропонується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в категорії фундаментальних досліджень.

3. КОРОТКИЙ ОПИС ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОБҐРУНТУВАННЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

З 2009 року фінансується держбюджетна тема “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV”, що пройшла конкурсний відбір у 2008 році. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Номер державної реєстрації 0109U002856). Категорія роботи: прикладна. Обсяг фінансування в 2010 році – 55 700 грн.

Для одержання високоякісних плівок GaN кубічної модифікації використовуються нові типи гетеропереходів GaN/por-GaAs/GaAs, які дозволять керувати фізичними властивостями та функціональними параметрами плівок GaN у залежності від морфології поруватої підкладки бінарної галієвої сполуки елементів п’ятої групи. Використання нанопоруватих шарів галієвих сполук елементів п’ятої групи дозволить отримувати плівки GaN лазерної якості, які можуть бути застосовані як підкладки для виготовлення над’яскравих світлодіодів, фотодіодів, сенсорів, HEMT транзисторів та лазерів, що випромінюють в ультрафіолетовій області спектру.

У поточному році досліджена динаміка змін оптичних властивостей нанорозмірного CdSe на різних етапах його хімічного поверхневого осадження на поруваті підкладки InP у залежності від параметрів електролітичного травлення плівок поруватого фосфіду галію. Спектри фотолюмінесценції реєструвались за допомогою автоматизованої установки для проведення спектральних досліджень (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова).

На підставі проведених досліджень встановлено, що поетапний транспорт наночасток CdSe з колоїдного стану на поверхню поруватого GaP дозволяє формувати наноструктурований матеріал на основі плівок поруватого GaP. На початковому етапі осадження наночасток CdSe на підкладки поруватого GaP відбувається зсув спектрів фотолюмінесценції наночасток CdSe в короткохвильову область. Подальша обробка призводить до формування двох фракцій наночасток CdSe в плівці поруватого GaP.

Розроблена установка для отримання поруватих шарів напівпровідникових сполук, до складу якої входить потенціостат-гальваностат, ванна для електролітичного травлення 2 – дюймових пластин (50 мм) з платиновим електродом. Як електроліт використовувались розчини плавикової, бромідної або соляної кислот, щільність струму вибиралася в діапазоні від 30 до 180 мА/см2, час травлення від 5 - 30 хвилин. Процес електролітичного травлення здійснюється за допомогою комп’ютера.

Протягом звітного року методом анодного електролітичного травлення отримані поруваті сполуки А3В5, досліджені їхні оптичні (комбінаційне розсіювання, фотолюмінесценція) і морфологічні властивості (за допомогою растрового електронного мікроскопу модель JSM-6490). Для отримання наноструктурованої поверхні наночастки осаджувались на поверхню поруватих сполук А3В5 з колоїдного розчину з наступним випаровуванням вуглеводню, який виступав як основа цього розчину.

Проведені дослідження дали змогу з’ясувати, що транспорт наночасток з колоїдного стану на поверхню поруватих сполук А3В5 дозволяє формувати наноструктурований матеріал на основі плівок поруватих сполук. На початковому етапі осадження наночасток на підкладки поруватих сполук відбувається зсув максимуму фотолюмінесценції, наночасток в коротко- хвильову область спектру. Виявлено, что порушення оболонки наночасток призводить до утворення двох фракцій наночасток з різними розмірами.

Патенто-, конкурентоспроможними результатами цього дослідження є патенти:

1. Пат. 49947 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання поруватої поверхні фосфіду індію р-типу методом фотоелектрохімічного травлення / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.;- u201003113; заявл. 18.03.2010; опубл.   11.05.2010. Бюл. № 9/2010.

2. Пат. 50341 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання нанопоруватого шару фосфіду індію шляхом електрохімічного травлення у розчині плавикової кислоти / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. - a200911298; заявл. 06.11.2009; опубл.   10.06.2010. Бюл. № 11/2010.

3. Пат. 51830 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання макропоруватої поверхні фосфіду індію методом електролітичного травлення у розчині плавикової кислоти/ Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.;- a200911608; заявл. 13.11.2009; опубл.   10.08.2010. Бюл. № 15/2010.

4. Пат. 53712 Україна, МПК(2006): H01L 21/306 (2006.01). Спосіб текстурування поверхні фосфіду індію р-типу / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. Балан О. С., Коноваленко А. А.- u201006059; заявл. 19.05.2010; опубл.   11.10.2010. Бюл. № 19/2010.

5. Пат. 54800 Україна, МПК(2006): H01L 21/00 (2006.01). Спосіб отримання плівки InN на підкладці з поруватого шару ІnP / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. Балан О. С., Коноваленко А. А. - u201006056; заявл. 19.05.2010; опубл.   25.11.2010. Бюл. № 22/2010.

У 2010 році пройшов конкурсний відбір науковий проект, що пропонується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в категорії прикладних досліджень “Науково-методичні засади підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників із інтегрованих професій в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій” (науковий керівник – к.т.н., проф. Г.М. Тимонькін).

Об’єкт дослідження – процес підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників із інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій.

Предмет дослідження – концепція, зміст, методи, електронні комп’ютерні засоби системи підготовки інженерів-педагогів до професійної підготовки кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі комп’ютерно-орієнтованих технологій.

Актуальність. Сучасний стан реорганізації та перебудови вітчизняного промислового виробництва з метою інтеграції у європейське та світове виробництво вимагає переобладнання підприємств сучасним інтегрованим комп’ютеризованим та автоматизованим технічним та технологічним промисловим обладнанням. Ці об’єктивні обставини обумовлюють необхідність підготовки відповідних кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій, що визначає актуальну проблему обґрунтування та розробки системи професійної підготовки інженерно-педагогічних кадрів для навчання сучасних висококваліфікованих робітників.

Проект ґрунтується на нових актуальних ідеях, технічних рішеннях, які належать його авторам.

Метою проекту є теоретичне обґрунтування та розробка концепції, змісту, методів та електронно-дидактичних засобів системи підготовки інженера-педагога до професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій.

Проект спрямовується на розв’язання практичних завдань:

 • теоретичне обґрунтування та розробка концепції системи підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 • теоретичне обґрунтування та розробка змісту системи підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників із інтегрованих професій в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 • теоретичне обґрунтування та розробка методів системи підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 • теоретичне обґрунтування та розробка електронних дидактичних засобів системи підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 • розробка електронних навчальних посібників, які будуть містити основний теоретичний матеріал зі спеціальних дисциплін, контрольні питання для самоперевірки, методичні рекомендації за видами занять, зокрема, із самостійної роботи та з виконання дипломних робіт (проектів);

 • розробка інтерактивного електронного задачника для виробничого навчання;

 • розробка електронних презентацій конспектів лекцій зі спеціальних дисциплін;

 • розробка контрольно-вимірювальних матеріалів для забезпечення спеціальних дисциплін і виробничого навчання (екзаменаційні білети, тести тощо), які встановлюють зміст і порядок проведення проміжних та підсумкових атестацій;

 • розробка інформаційного забезпечення спеціальних дисциплін, виробничого навчання та виробничої практики (навчальні програми, програми для контролю знань, спеціалізовані пакети прикладних програм тощо);

 • розробка тематики курсових, дипломних робіт, рефератів, а також інших видів індивідуальних завдань.

Результати роботи з реалізації проекту передбачається узагальнити в матеріалах однієї докторської та п’яти кандидатських дисертацій, а також застосувати при створенні електронного навчально-методичного комплексу (на сучасних інформаційних носіях) для спеціальних дисциплін, виробничого навчання та виробничої практики кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій. За результатами проекту планується публікація десяти статей та трьох навчальних посібників “Методичні засади підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій”, “Методика розробки електронного науково-методичного комплексу з підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій”, “Методичні засади професійної підготовки висококваліфікованих робітників з інтегрованих професій у галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій електронно-дидактичними засобами”.

Нові доробки передбачається апробувати в закладах професійно-технічної освіти.

4. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Під керівництвом завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж (КСМ) БДПУ В.І. Межуєва здійснюється розробка інформаційної технології предметно-орієнтованого математичного моделювання (англ. Domain-Specific Mathematical Modeling, DSMM). Інформаційна технологія DSMM була реалізована в процесі виконання наступних науково-технічних проектів:

 • створення web-орієнтованих інструментів DSMM для концептуального моделювання систем та організації процесів системної інженерії в рамках наукового співробітництва кафедри комп’ютерних систем та мереж БДПУ з бельгійським науково-дослідним інститутом OpenLicenceSociety (www.openlicensesociety.org), договір від 21 грудня 2005 року;

 • розробка комплексних інструментальних засобів DSMM для моделювання програмних систем (топологій обчислювальних вузлів та розподілених паралельних додатків операційної системи реального часу OpenComRTOS) у рамках наукового співробітництва БДПУ з бельгійською фірмою Altreonic (), договір №77-05/16 від 11.09.2007 року;

 • створення комплексних інструментальних засобів DSMM для розв’язання задач багатовимірних фізичних ПрО, що зокрема використовувалася для реконструкції тривимірних зображень за серією плоских зрізів у рамках держбюджетної наукової теми “Нові високоефективні методи розв’язання плоскої та просторової задач комп’ютерної томографії, основані на використанні сплайн-інтерлінації та сплайн-інтерфлетації функцій” (реєстраційний номер 042/0718), сумісно з кафедрою вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії;

 • комплексні інструментальні засоби DSMM для багатовимірних фізичних ПрО набули подальшого розвитку та застосовувалися для моделювання та обчислення властивостей метаматеріалів у процесі спільного наукового проекту “Physical properties of heterostructures and metamaterials” БДПУ з інститутом фізики університету штату Пуебла (Instituto de Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), Мексика (у рамках договору про наукове співробітництво від 27.06.09 року);

 • розробка комплексних інструментальних засобів DSMM для моделювання ПрО, опис яких наданий у формі силогізмів (векторна логіка), у рамках наукового проекту з Фіск Університетом (штат Теннессі, США) та державним університетом штату Айдахо (США) при підтримці USA CRDF (Civilian Research and Development Foundation, грант #UK-T1-6031-BE-05-01).

Конкурентоспроможні прикладні розробки здійснюють викладачі БДПУ в межах дисертаційних досліджень. Так, ст. викладач кафедри математичного моделювання В.В. Лаврик, працюючи над темою “Системи автоматизованого проектування конструкцій з еластомерів”, встановив, що математичне моделювання та дослідження за допомогою комп’ютера багатьох класів сучасних задач механіки еластомерів призводить до необхідності розрахунків об’єктів, які перебувають у напружено-деформованому стані. Тому автоматизація їх створення є важливою актуальною проблемою. Дослідник на базі інструментального САПР FORTU розробив модель, в основу якої покладено метод моментних схем. Побудована модель дозволяє інженеру-проектувальнику самостійно вибирати метод розрахунку конструкцій. Важливість результатів дисертаційної роботи для інженерної практики пов’язана з можливістю використання розроблених методик і програмного забезпечення в проектних установах, конструкторських бюро, а також при підготовці відповідних спеціалістів у навчальному процесі, що підтверджується актами про впровадження розробленої системи. Результати дослідження подано у візуальних прикладах, що підтверджує можливості розробленого математичного і програмного апарату.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ З КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК

Унаслідок розгортання на базі БДПУ фундаментальних досліджень виникла необхідність захисту об’єктів права інтелектуальної власності, що вимагає підготовки спеціальних кадрів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2004 року № 533 “Про створення підрозділів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності” та з метою ефективного використання наукового потенціалу під час проведення науково-дослідних робіт з 2005 року в БДПУ функціонує підрозділ комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, яким керує на громадських засадах кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Ольга Іванівна Гуренко. Підрозділ здійснює свою діяльність в єдиному комплексі освітньої, наукової та науково-технічної діяльності Бердянського державного педагогічного університету, бере участь у підготовці й укладанні передбачених чинним законодавством договорів з авторами реалізації об’єктів інтелектуальної власності та контролює їх виконанням, здійснює заходи з організації навчання та підвищення кваліфікації у сфері комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності працівників, аспірантів і студентів БДПУ, співпрацює з органами державного управління, фімами, підприємствами, організаціями м. Бердянська та Запорізької області, діяльність яких пов’язана зі сферою інтелектуальної власності.

О.І. Гуренко щорічно проходить навчання за програмою навчального семінару для наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації “Організація діяльності підрозділів з питань інтелектуальної власності вищих навчальних закладів” та є консультантом з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. Вона надає працівникам і студентам Бердянського державного педагогічного університету консультативно-правову, інформаційну й адміністративну допомогу в реалізації особистих немайнових і майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, що їм належать, і пільг, передбачених чинним законодавством і локальними нормативними актами БДПУ, у тому числі прав працівників-винахідників (авторів) на винагороду за використання реалізації об’єктів інтелектуальної власності, створених ними у зв’язку з виконанням трудового договору чи доручення працедавця.

Для магістрантів усіх факультетів викладається дисципліна “Захист інтелектуальної власності”, а для магістрантів фізико-математичного факультету – “Патентознавство та авторське право” (викладач – к.пед.н., доцент Т.М. Яценко).

У контексті входження України до європейського наукового простору викладачі всіх кафедр університету здійснюють модернізацію навчально-виховного процесу посередництвом власних наукових розробок. Відповідно до вимог кредитно-модульної системи розроблено навчальні програми, інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення з дисциплін та розміщено в комп’ютерній мережі Бердянського державного педагогічного університету.

Невпинне зростання наукової інформації, динаміка розвитку сучасного суспільства, посилення соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки та технології потребують від вищих закладів освіти України забезпечення якісно нового рівня підготовки вчителів. З метою популяризації досліджень і наукових проектів Бердянського державного педагогічного університету викладач кафедри обробки та захисту інформації Г.М. Алексєєва впроваджувала програму “Intel@Навчання для майбутнього” у перепідготовку студентів та викладачів, що дало змогу практично використовувати її елементи викладачами й студентами в навчально-виховному процесі.

6. ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ

У рамках держбюджетних наукових досліджень у БДПУ у звітному році отримано п’ять патентів на корисну модель.

1. Пат. 49947 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання поруватої поверхні фосфіду індію р-типу методом фотоелектрохімічного травлення / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.;- u201003113; заявл. 18.03.2010; опубл.   11.05.2010. Бюл. № 9/2010.

2. Пат. 50341 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання нанопоруватого шару фосфіду індію шляхом електрохімічного травлення у розчині плавикової кислоти / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. - a200911298; заявл. 06.11.2009; опубл.   10.06.2010. Бюл. № 11/2010.

3. Пат. 51830 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання макропоруватої поверхні фосфіду індію методом електролітичного травлення у розчині плавикової кислоти/ Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.;- a200911608; заявл. 13.11.2009; опубл.   10.08.2010. Бюл. № 15/2010.

4. Пат. 53712 Україна, МПК(2006): H01L 21/306 (2006.01). Спосіб текстурування поверхні фосфіду індію р-типу / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. Балан О. С., Коноваленко А. А.- u201006059; заявл. 19.05.2010; опубл.   11.10.2010. Бюл. № 19/2010.

5. Пат. 54800 Україна, МПК(2006): H01L 21/00 (2006.01). Спосіб отримання плівки InN на підкладці з поруватого шару ІnP / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. Балан О. С., Коноваленко А. А. - u201006056; заявл. 19.05.2010; опубл.   25.11.2010. Бюл. № 22/2010.

Корисна модель “Спосіб отримання поруватої поверхні фосфіду індію р-типу методом фотоелектрохімічного травлення” належить до способів дослідження композиційної неоднорідності монокристалічного фосфіду індію – смуг сегрегації домішки, що виникають під час росту кристалу, а саме способів селективного травлення кристалів, завдяки якому можливо спостерігати цей тип дефектів кристалічної структури InP.

Дослідження “смугастості” кристалів фосфіду індію n-типу легованого S до концентрації носіїв n=2,3х1018см-3 з орієнтацією (111) проводилося в декілька етапів.

 1. Шліфування зразків та обробка поверхні алмазним порошком. Після цього на поверхні були присутні нерівності висотою 2-10 нм.

 2. Полірувальне електрохімічне травлення для отримання дзеркально гладкої поверхні.

 3. Видалення з поверхні полярних та неполярних забруднень за допомогою толуолу та етилового спирту.

 4. Селективне електрохімічне травлення зразків у розчині HF:C2H6OH:Н2О (1:2:1) для дослідження смугастої неоднорідності розподілу компонентів у кристалі фосфіду індію.

 5. Промивання поверхні в етиловому спирті та висушування в потоці азоту.

Дослідження композиційної неоднорідності кристала фосфіду індію має великий науковий та практичний інтерес, оскільки ці дефекти можуть суттєво впливати на властивості як монокристалічного InP, так і на поруваті структури, отримані на об’ємних підкладках фосфіду індію, а також на більш складні епітаксійні сполуки, отримані на основі InP.

Корисна модель “Спосіб отримання нанопоруватого шару фосфіду індію шляхом електрохімічного травлення у розчині плавикової кислоти” належить до способів виготовлення поруватих структур на поверхні монокристалічного фосфіду індію, а саме способів електрохімічного травлення, у результаті чого на поверхні формується поруватий шар, що скаладається переважно з макропор.

Отримання макропоруватого шару на поверхні монокристалічного фосфіду індію n-типу легованого S до концентрації носіїв n=2,3х1018см-3 з орієнтацією (111) здійснювалося в декілька етапів.

 1. Знежирення зразків в гарячому (75 – 800С) аміачному розчині.

 2. Обробка в гарячій концентрованій азотній кислоті (видалення іонів металів).

 3. Промивання зразків у толуолі, етиловому спирті та дистильованій воді.

 4. Електрохімічне травлення зразків у розчині HF:C2H6OH:Н2О (1:2:1) для отримання поруватого шару фосфіду індію.

 5. Очищення зразків у дистильованій воді та просушування за допомогою центрифуги в струмені сухого повітря.

Поруватий фосфід індію є перспективним матеріалом для розробки надшвидких інтегральних схем, а також створення комбінованих оптоелектронних пристроїв, у яких інформація обробляється не тільки в електронному, але й в оптичному вигляді. Енергетичні параметри монокристалів поруватого InP дуже близькі до параметрів монокристалічного кремнію, тому на його основі легко виготовляти прилади інтегральної оптоелектроніки, сумісні з кремнієм, зокрема резистивні оптопари.

Корисні моделі “Спосіб отримання макропоруватої поверхні фосфіду індію методом електролітичного травлення у розчині плавикової кислоти” та “Спосіб текстурування поверхні фосфіду індію р-типу” належать до способів виготовлення квантово-розмірних структур на поверхні монокристалічного фосфіду індію, а саме способів електрохімічного травлення, у результаті чого на поверхні формуються квантово-розмірні структури по типу квантових дротів.

Отримання нанопоруватого шару на поверхні монокристалічного фосфіду індію n-типу легованого S до концентрації носіїв n=2,3х1018см-3 з орієнтацією (111) проводилося в декілька етапів.

 1. Шліфування зразків та обробка поверхні алмазним порошком. Після цього на поверхні були присутні нерівності висотою 2-10 нм.

 2. Полірувальне електрохімічне травлення для отримання дзеркально гладкої поверхні.

 3. Видалення з поверхні полярних та неполярних забруднень за допомогою толуолу та етилового спирту.

 4. Електрохімічне травлення зразків у розчині HF:C2H6OH:Н2О (1:2:1) для отримання нанопоруватого шару фосфіду індію.

 5. Промивання поверхні в етиловому спирті та висушування в потоці азоту.

Поруваті шари фосфіду індію можуть застосовуватися при створенні нових унікальних матеріалів для виготовлення транзисторів та інших СВЧ-приладів. Також можливе використання їх як підкладок для вирощування різних гетероструктур, на основі яких виготовляються ефективні джерела випромінювання.

Корисна модель “Спосіб отримання плівки InN на підкладці з поруватого шару ІnP” призначена для одержання високоякісних плівок GaN(InP) кубічної модифікації, де використовуються нові типи гетеропереходів GaN/por-GaAs/GaAs, які дозволять керувати фізичними властивостями та функціональними параметрами плівок GaN (InP) у залежності від морфології поруватої підкладки бінарної галієвої сполуки елементів п’ятої групи. Використання нанопоруватих шарів галієвих сполук елементів п’ятої групи дозволить отримувати плівки GaN (InP) лазерної якості, які можуть бути застосовані як підкладки для виготовлення над`яскравих світлодіодів, фотодіодів, сенсорів, HEMT транзисторів та лазерів, що випромінюють в ультрафіолетовій області спектру.

Ідея використання поруватої підкладки на основі бінарних сполук А3В5 для вирощування тонких плівок з метою зняття механічних напружень раніше застосовувалася тільки для кремнієвих підкладок і дала позитивні результати.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок полягає в тому, що плівки GaN, отримані на поруватом GaAs, дешевше плівок GaN, отриманих традиційними технологіями.

Публікації, конференції, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

Публікації

Рік

2009

2010

Кількість

Обсяг

Кількість

Обсяг

Кількість публікацій /др. арк.

851

1543,04

1050

1685,33

Монографії

18

316,5

23

369,7

Збірники наукових праць

18

292,62

17

274

Підручники

2

35,5

5

104,4

Навчальні посібники

70

520,63

57

400

Методичні розробки

70

126,03

67

116,04

Статті

458

209,03

688

379,03

Тези

129

17,7

92

10,1

Кількість публікацій у закордонних виданнях

86

25,03

101

32,06

Наукові конференції

У 2010 році проведено такі наукові конференції:

 1. Регіональний науково-практичний семінар “Сучасний урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу: здобутки та перспективи”. Конференція була проведена кафедрою теорії та методики навчання мов. Відповідальна за проведення – завідувач кафедри теорії та методики навчання мов, к.пед.н., доц. В.Ф.Дороз. Дата проведення – 11 березня 2010 р. Кількість учасників – 50. Матеріали семінару опубліковано в “Збірнику наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”.

 2. Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання “Навчання, виховання та розвиток”. Конференція була проведена кафедрою психології. Відповідальна за проведення – завідувач кафедри психології, к.психол.н., доц. І.О.Черезова. Дата проведення – 12 березня 2010 р. Кількість учасників – 70. За матеріалами наукових читань видано збірник тез.

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми та перспективи розвитку інженерно-педагогічної освіти”. Конференція була проведена кафедрою професійної педагогіки та методики професійного навчання. Відповідальна за проведення – завідувач кафедри професійної педагогіки та методики професійного навчання, к.пед.н., доц. В.І.Жигірь. Дата проведення – 23-24 березня 2010 р. Кількість учасників – 45. Матеріали конференції опубліковано в “Збірнику наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”.

 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти на освітньо-кваліфікаційних рівнях “бакалавр-магістр”. Конференція була проведена Інститутом початкової освіти та практичної психології. Відповідальна за проведення – директор ІПОПП, к.пед.н., доц. А.М.Крамаренко. Дата проведення – 19 квітня 2010 р. Кількість учасників – 33. За матеріалами конференції видано збірник тез.

 5. Всеукраїнська науково-практична конференція “ІV Всеукраїнські Корфівські читтання”. Конференція була проведена кафедрою педагогіки. Відповідальна за проведення – завідувач кафедри педагогіки, к.пед.н., доц. О.В.Голуб. Дата проведення – 13 травня 2010 р. Кількість учасників – 70. За матеріалами конференції видано збірник тез.

 6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Здорове довкілля – здорова нація”. Конференція була проведена кафедрою валеології та безпеки життєдіяльності. Відповідальна за проведення – завідувач кафедри валеології та безпеки життєдіяльності, к.фарм.н., доц. Г.Л.Воскобойнікова. Дата проведення – 16-19 червня 2010 р. Кількість учасників – 119. Матеріали конференції опубліковано в збірнику “Здорове довкілля – здорова нація”.

 7. Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування здорового способу життя дітей та молоді як інтегрована науково-практична проблема”. Конференція була проведена кафедрою соціальної педагогіки. Відповідальний за проведення – завідувач кафедри соціальної педагогіки, к.пед.н., проф. В.П. Котляр. Дата проведення – 15-16 жовтня 2010 р. Кількість учасників – 60. Матеріали конференції опубліковано в “Збірнику наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”.

 8. Всеукраїнська наукова конференція “Пріоритети сучасної іноземної філології: теорія та практика”. Конференція була проведена кафедрою романо-германської філології. Відповідальний за проведення – зав. кафедри романо-германської філології, д.філол.н., проф., М.П.Кочерган.Дата проведення – 15-17 вересня 2010 р. Кількість учасників – 102. За матеріалами конференції видано збірник “Актуальні проблеми іноземної філології”.

 9. Всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія та практика оновлення сучасної дошкільної освіти”. Конференція була проведена кафедрою дошкільної освіти. Відповідальна за проведення – заступник директор з наукової роботи Інституту початкової освіти та практичної психології І.Г. Улюкаєва. Дата проведення – 16-17 вересня 2010 р. Кількість учасників – 120. За матеріалами конференції видано збірник статей.

 10. Всеукраїнська науково-практична конференція “Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів мистецьких дисциплін в системі національної освіти України: регіональний аспект”. Конференція була проведена кафедрою музичного виховання. Відповідальний за проведення – завідувач кафедри музичного виховання, к.пед.н., доц. П.Б.Косенко. Дата проведення – 16-18 вересня 2010 р. Кількість учасників – 75. За матеріалами конференції видано збірник статей.

 11. Міжнародна наукова конференція “Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах”. Конференція була проведена кафедрами загального мовознавства та слов’янської філології та філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів. Відповідальні за проведення – завідувач кафедри загального мовознавства та слов’янської філології, к.філол.н., доц. А.М.Сердюк та завідувач кафедри філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів, к.філол.н., доц. М.М. Греб. Дата проведення – 23-24 вересня 2010 р. Кількість учасників – 210. За матеріалами конференції видано збірник статей “Філологічні студії”, частина доповідей увійшла до фахових збірників “Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство”, “Актуальні проблеми іноземної філології”.

 12. ІІ Міжнародний науково-практичний семінар “Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов”. Конференція була проведена кафедрами іноземних мов та загального мовознавства. Відповідальні за проведення – завідувач кафедри іноземних мов, к.пед.н., доц. О.Б.Ярова, завідувач кафедри загального мовознавства та слов’янської філології, к.філол.н., доц. А.М.Сердюк. Дата проведення – 7-28 травня 2010 р. Кількість учасників – 72. За матеріалами семінару видано збірник тез.

 13. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми русистики”. Конференція була проведена Інститутом філології та соціальних комунікацій. Відповідальна за проведення – заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності, к.філол.н., доц. О.А.Сєнічева. Дата проведення – 11-12 березня 2010 р. Кількість учасників – 54. За матеріалами конференції видано збірник тез.

14. Міжнародна науково-практична конференція “Мариністика в художній літературі”. Конференція була проведена Інститутом філології та соціальних комунікацій. Відповідальна за проведення – д.філол.н., проф. В.А.Зарва. Дата проведення – 9-10 вересня 2010 р. Кількість учасників – 151. Матеріали конференції опубліковано в збірнику “Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство”.

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

У Бердянському державному педагогічному університеті здійснюється підготовка в цільовій аспірантурі зі спеціальностей:

 • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;

 • 07.00.01 – історія України;

 • 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

 • 10.01.01 – українська література;

 • 10.01.05 – порівняльне літературознавство;

 • 10.02.15 – загальне мовознавство;

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення);

 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

В аспірантурі навчається 86 аспірантів, із них денної форми навчання – 48, заочної – 38. В аспірантурах інших ВНЗ України навчаються 12 науковців, у докторантурі – 13 викладачів (Т.Г. Шаповалова, Т.Ф. Сидорченко, І.Я. Глазкова, І.Ф. Шумілова, О.П. Новик, В.Ф. Дороз, С.О. Філоненко, Е.Д. Циховська, І.А. Барбашова, В.М. Константінова, І.О. Черезова, О.П. Колінко, Н.П. Анісімова).

У звітному році захищено 3 докторські дисертації: Л.В. Коваль – д.пед.н., професор кафедри початкової освіти, “Підготовка майбутніх учителів до застосування загальнонавчальних технологій у початковій школі”, Л.О. Чулкова – д.пед.н., професор кафедри іноземних мов, “Теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах Німеччини”, І.Т. Богданов – д.пед.н., професор кафедри фізики та методики викладання фізики, “Теоретичні і методичні засади формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики”.

У 2010 році в Бердянському державному педагогічному університеті було захищено 18 кандидатських дисертацій. Так, кандидатами наук у поточному році стали К.В. Марченко (економічні науки); О.В. Матвєєва, Л.А. Даннік, В.В. Григор’єва, Т.Л. Єськова, Д.Л. Десятов, Г.П. Чуприна, В.В. Бурназова, В.І. Паскар, В.О. Мирошниченко (педагогічні науки); С.С. Журавльова, А.А. Мороз, О.А. Дуброва, М.Ю. Кайки, А.С. Топуз (філологічні науки); А.К. Баханов (філософські науки); О.В. Карапетрова (психологічні науки); В.М. Осіпов (фізична реабілітація). До захисту подано докторську дисертацію В.М. Константінової та кандидатські дисертації О.П. Мокрогуза, О.Л. Бухало, І.О. Баранової, С.І. Жульової, Н.М. Самсутіної, В.О. Коркішко, Л.О. Коновальської, А.О. Федчиняка.

Станом на 01.12.2010 р. відсоток викладачів з науковими ступенями та вченими званнями складає 64,73 % (21 доктор наук, 157 кандидатів наук).

7. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ТА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Підготовка та участь студентів у конкурсах, олімпіадах

Одним із важливих засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі є науково-дослідна робота студентів, організація якої в БДПУ регламентується положеннями, розробленими й затвердженими в 2007 р., зокрема: “Положенням про науково-дослідну роботу студентів Бердянського державного педагогічного університету”, “Положенням про діяльність Ради з науково-дослідної роботи студентів Бердянського державного педагогічного університету”, “Положенням про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у Бердянському державному педагогічному університеті”, “Положенням про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у Бердянському державному педагогічному університеті”.

Згідно з “Положенням про науково-дослідну роботу студентів Бердянського державного педагогічного університету” її мета – сприяти глибокому вивченню програмового матеріалу, розвитку наукового мислення і творчого підходу до виконання теоретичних і практичних завдань майбутньої діяльності. Завдання НДРС: поглиблення, систематизація теоретичних і практичних знань, оволодіння методикою наукових досліджень; розвиток навичок самостійної творчої пошукової роботи, накопичення досвіду досліджень; виховання творчого ставлення до наукового пошуку, потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності; інтелектуальний і духовний розвиток особистості.

Розуміння сучасними студентами престижу науки стимулює їх до написання наукових робіт (статті, тези, конкурсні роботи), співпраці з викладачами у виконанні фундаментальних досліджень, участі в міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсах, конференціях.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 904 від 01.10.2009 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році” на базі Бердянського державного педагогічного університету в січні-лютому 2010 р. проводився І тур Конкурсу. На розгляд конкурсного журі було представлено 47 студентських робіт, 27 із них було визнано кращими та надіслано до базових вищих навчальних закладів.

За результатами ІІ туру та підсумкової науково-практичної конференції студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету А. Холод посіла ІII місце в галузі “Історія” з роботою “Концепція “досконалого правителя” (конфуціанська традиція)” (науковий керівник – ст. викл. А.О. Федчиняк), студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету М. Гурбич виборола також IІІ місце в галузі “Політичні науки” за дослідження з теми “Особливості виборчого процесу в Україні: проблеми та перспективи” (науковий керівник – к.політ.н., ст. викл. Н.С. Гармаш), студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій Ю. Мусенко посіла ІI місце в галузі “Романо-германські мови” з роботою “Структурні та семантичні особливості звуконаслідувальних дієслів німецької та російської мов” (науковий керівник – к.пед.н., доц. Н.В. Володіна). За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з російської мови та літератури магістрантка Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ Т. Нікішина посіла ІІ місце, тема її конкурсної роботи: “Семантико-стилистическая специфика заимствованной лексики в пьесах А.П. Чехова” (науковий керівник – к.філол.н., доц. О. А. Сєнічева.). Студент 4 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ І. Давиденко нагороджений дипломом ІІІ ступеня за участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методик їх викладання), науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Г.О. Александрова. Студенка 4 курсу соціально-педагогічного факультету А. Луб’янова посіла ІІ місце з науковою роботою “Особливості психологічної адаптації шестирічок до систематичного навчання в умовах школи та дошкільного закладу” (науковий керівник – к.п.н., доцент Н.А. Кот) у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт у галузі “Педагогіка та вікова психологія”, наукова робота магістрантки цього ж факультету І.Негрій “Навчання старших дошкільників творчих розповідей” відзначена дипломом ІІІ ступеня в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Г.Сковороди (науковий керівник – к.пед.н., доцент А.Я. Зрожевська).

11–12 березня 2010 року на базі Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ було проведено другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі “Російська мова та література”. До складу конкурсної комісії ввійшли викладачі БДПУ: голова конкурсної комісії – д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи К.О. Баханов; члени конкурсної комісії – д.філол.н., професор, директор Інституту філології та соціальних комунікацій В.А. Зарва, к.філол.н., доцент О.А. Сєнічева, к.філол.н., доцент С.О. Філоненко, к.філол.н., доцент І.Е. Співак, к.пед.н., доцент Л.Я. Романова, к.філол.н., доцент В.І. Жиляков, а також представники з інших ВНЗ України: завідувач кафедри журналістики та філології, д.філол.н., професор Сумського державного університету О.Г. Ткаченко, д.філол.н., професор, завідувач відділу слов’янських літератур Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України П.В. Михед, д.філол.н., професор, завідувач кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету В.Л. Погребна, д.філол.н., професор кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара В.А. Гусєв, д.філол.н., професор кафедри загального мовознавства Слов’янського державного педагогічного університету В.А. Глущенко, д.філол.н., професор кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.П. Мегела. Конкурсна комісія розглянула 34 студентські наукові роботи, що надійшли з 18 вищих навчальних закладів. За результатами конкурсу було проведено Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію “Актуальні проблеми русистики”. Переможцем конкурсу стала магістрантка 62 групи Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету В. Кідалова, яка виступила з доповіддю “Авантюрний роман” Теффі: модифікація жанру”. Роботу виконано під керівництвом докт. філол. наук, проф. О.Д. Харлан. Усі переможці Конкурсу були нагороджені відповідними дипломами
(I-III ступенів).

Крім того, студенти університету гідно представили результати наукових досліджень на підсумкових науково-практичних конференціях Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук і отримали заохочувальні грамоти та дипломи, серед них: студентка 5 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій М. Петровська з дослідженням “Типи переносних значень слів у сучасній українській мові (на матеріалі поетичних творів Юрія Андруховича)” у галузі “Українська мова та література, у т.ч. методики їх викладання”, студентка 5 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій О. Шимановська (тема дослідження: “Мовна ситуація як соціально-комунікативна система (на прикладі країн Західної Европи)” у галузі “Соціолінгвістика”, студентка 4 курсу соціально-педагогічного факультету М. Пейчева (тема дослідження: “Соціально-педагогічна робота з “дітьми вулиці” в умовах притулку для неповнолітніх”) з напрямку “Педагогічні науки”.

Згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 р. № 928/2010 “Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”, наказом Міністерства освіти і науки України від 26.10.2010 № 1011 “Про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010 – 2011 навчальному році” та з метою підвищення загальної мовної культури й у рамках підготовки до відзначення в 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на базі Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету 16 грудня 2010 року було проведено І етап конкурсу.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом МОН від 18.08.1998 № 305, конкурс проводився з української мови та літератури, болгарської мови та літератури. Методична комісія Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ розробила завдання для І етапу та виробила критерії оцінювання конкурсних робіт. У конкурсі взяли участь 52 студенти Інституту філології та соціальних комунікацій, Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти, Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій, Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв.

За рішенням журі конкурсу переможцями з української мови та літератури серед студентів філологічних спеціальностей стали М. Антощак, студент 41 групи Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, та Н. Пискун, студентка 42в групи Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ. Серед студентів нефілологічних спеціальностей 1 місце посіла студентка 25 групи Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв С. Шиян.

З болгарської мови та літератури переможницею стала студентка 45 групи Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ І. Лукіна.

Переможці конкурсу нагороджені почесними грамотами та рекомендовані до участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу.

20 січня 2010 року студентка 4 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ Н. Пискун посіла 2 місце в другому (обласному) етапі X Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Студентка нагороджена дипломом-відзнакою Марії Фішер-Слиж (Канада) за підписом Міністра освіти і науки України Івана Вакарчука, президента Ліги українських меценатів Володимира Загорія, а також грамотою управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Такою ж грамотою нагороджено доцента кафедри української мови О.А. Крижко за підготовку переможця другого етапу X Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Юні науковці університету у звітному році брали участь не лише у всеукраїнських конкурсах, а й у внутрівузівських. Так, 22 лютого 2010 року в рамках Міжнародного дня рідної мови кафедрою загального мовознавства та слов’янської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ було організовано круглий стіл “Germanistica”. Студентами було підготовлено комп’ютерні презентації та наукові доповіді, присвячені функціонуванню мов германської групи. Так, впливу культури готів на формування сучасних германських мов було присвячено доповідь студентів М. Сосницької та Є. Стоянова, функціонуванню нідерландської мови – доповідь К. Михайлової та Н. Золотарьової, люксембурзької мови – А. Садецької та Н. Бараннік, мови їдиш – І. Григоренко, африкаанс – А. Мінько та Т. Колоянової, фризької мови – О. Руденко та А. Яценко, датської мови – М. Косарєвої та Ю. Ємельяненко, шведської мови – І. Белери та Т. Іовової, норвезької мови – В. Зіньковської та О. Губар, ісландської мови – А. Бойко та А. Макарій.

На засіданні проблемної групи “Актуальні питання болгаристики” студенти-науковці виступили з доповідями, присвяченими впливу болгарської мови та літератури на світову культуру. Учасники проблемної групи “Актуальні проблеми сучасної полоністики” взяли участь у дискусії на тему: “Польська мова: історія і сучасність”. На засіданні проблемної групи були присутні члени товариства польської мови та культури “Відродження”, які поділилися власним досвідом у дослідженні актуальних питань польської лінгвістики.

З метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців зі спеціальності “Початкова освіта” та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2009 року за № 1052 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади в 2010-2011 н.р.” з 19 по 21 квітня 2010 року на базі факультету початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта”. Заявки до участі подали 62 студенти з 32 вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації. У програмі проведення олімпіади передбачалися конкурсні випробування: виконання тестових завдань з педагогіки і фахових методик початкової школи, складання плану-конспекту уроку за програмою початкової школи та проведення цього уроку в умовах студентської аудиторії.

Учасники олімпіади ознайомилися з історією та сьогоденням Бердянського державного педагогічного університету, м. Бердянська. Студенти факультету початкової освіти та практичної психології підготували виставку творчих робіт та святковий концерт з нагоди відкриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта”.

До складу журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта” увійшли провідні науковці, досвідчені викладачі вищих навчальних закладів України і БДПУ. Очолювала журі д.пед.н., професор, декан факультету підготовки вчителів початкових класів Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Я.П. Кодлюк. За результатами олімпіади друге місце в II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади посіла студентка 41 групи факультету початкової освіти та практичної психології Ю. Заплюсвічка.

Випробування ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму “Журналістика та інформація” зі спеціальності “Видавнича справа та редагування” гідно пройшла студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій Д. Маврова, яка була нагороджена дипломом ІІІ ступеня. Студентка факультету початкової освіти та практичної психології В. Гаврилюк стала номінантом ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за перспективи практичного впровадження проекту “Оптимізація гендерного виховання дітей, підлітків і молоді” (науковий керівник: к.психол.н., доц. Л.Р. Кашкарьова).

У всеукраїнських олімпіадах, що проводились базовими вищими навчальними закладами, взяв участь 41 студент БДПУ (у І турі – понад 800 студентів), серед яких увійшли в десятку кращих студентка 3 курсу факультету фізичного та естетичного виховання О. Мокшина, студентка 1 курсу факультету початкової освіти та практичної психології А. Хохлова, студентка 4 курсу факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко, студентка 1 курсу цього ж факультету Г. Підопригора, студентки 3 курсу соціально-гуманітарного факультету С. В’юн та М. Гурбич.

Активісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримують стипендії Президента України, Запорізької державної обласної адміністрації, інших установ і фондів. Так, студентка 4 курсу соціально-педагогічного факультету БДПУ М. Пейчева та студент 4 курсу фізико-математичного факультету М. Стеценко в 2010 році отримували стипендію Президента України, студентка 4 курсу факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко – стипендію Запорізької державної обласної адміністрації.

Студентка ІІ курсу Інституту філології та соціальних комунікацій (спеціальність “Журналістика”) В. Лутчак отримувала стипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США). Цей Фонд був заснований у Сполучених Штатах Америки 1999 року. Він орієнтований на молодих людей, які потребують допомоги для досягнення своєї мети, тобто Фонд надає стипендії відмінникам навчання в Україні та в інших країнах Східної Європи, Азії та Південної Америки. Завдання Фонду – підтримувати молоде покоління, полегшувати шлях у професійне життя талановитим людям. Кандидати (національно свідомі, обдаровані, але економічно не забезпечені студенти) відбираються регіональними представниками міжнародної екологічної організації “Світова передача інформації” (ВІТ) і схвалюються радою директорів Фонду.

Участь студентів у наукових дослідженнях спільно з викладачами

У Бердянському державному педагогічному університеті потужний професорсько-викладацький склад, що є одним із провідних чинників продуктивної студентської науково-дослідної діяльності. У виші створено сприятливі умови для виявлення кожним студентом своїх науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань. Талановиті студенти-науковці разом з викладачами-наставниками беруть участь у розробці фундаментальних досліджень, що проводяться на базі університету. Так, магістрант Інституту фізико-математичного та технологічної освіти А. Коноваленко та студенти цього ж факультету О. Коломінська, А. Балан є співдослідниками держбюджетних тем “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5”, “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук А3В5”. Ними отримані поруваті плівки InP, досліджено їхню морфологію та фотолюмінісценцію.

На кафедрі фізики та методики викладання фізики здійснюється робота з удосконалення загальних методичних принципів аналітичного опису фізичних явищ і процесів засобами математичної та теоретичної фізики. У поточному році залучалися студенти (дипломники та магістранти) до розробки та виготовлення приладів для проведення демонстраційних та лабораторних експериментів, розробки методичного забезпечення інноваційного спрямування. Продовжувалась робота з розробки методик викладання фізики та технічних дисциплін у вищій школі з використанням інформаційних технологій. З цією метою проводилася розробка й адаптація навчальних програм з урахуванням можливостей комп’ютерного моделювання при вивченні фізичних явищ і процесів.

Участь студентів у науковій роботі спільно з викладачами сприяє не лише професійному зростанню майбутніх педагогів, а й удосконаленню їхнього наукового потенціалу. Так, студенти та магістранти соціально-гуманітарного факультету Є. Рибалко, К. Карімова, В. Кульбак, С. Магомедова, О. Хайло, О. Єрошенко, С. Палій, В. Теслицький, О. Карбула, І. Савчук, Ю. Гузієва, Н. Демко під керівництвом к.іст.н., доцента В.М. Константінової та д.іст.н., професора І.І. Лимана в межах проекту “Усна історія Голодомору” були задіяні в історико-археографічній експедиції й проводили опитування свідків Голодомору 1933 р. у селах Запорізької області та м. Бердянська.

Студенти різних факультетів університету І. Новицька (3 курс фізико-математичного факультету), Л. Москалік (3 курс фізико-математичного факультету), Ю. Корзун (3 курс фізико-математичного факультету), О. Сімченко (2 курс соціально-гуманітарного факультету), К. Акав (4 курс факультету початкової освіти та практичної психології), І. Кухарська (3 курс факультету естетичного та фізичного виховання) разом з викладачами кафедри екології та природознавства впродовж 2010 року досліджували стан здоров’я населення м. Бердянська як індикатора економічного добробуту; еколого-економічні аспекти розвитку курортно-рекреаційних територій України, м. Бердянська; небезпеки, пов’язані зі стійкими органічними забруднювачами та екологічними факторами ризику, зокрема автомобільними викидами, електромагнітними випромінюваннями локатора, розташованого в селітебній зоні Бердянської коси. Досліджувався стан узбережжя курортних територій у межах м. Бердянська.

Уже стало традицією в БДПУ написання наукових статей студентів у співавторстві з викладачами. Варто відзначити студентів фізико-математичного факультету Є. Коломенську, А. Балан, А. Коноваленка, факультету комп’ютерних технологій та систем О. Фесенка (5 курс) та І. Григор’ян (4 курс), студентку факультету технологій інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко (5 курс).

Студенти Інституту філології та соціальних комунікацій В. Лутчак, А. Костромицька, О. Довгань, О. Гришун під керівництвом к.філол.н., доцента Ю.О. Мельнікової та ст. викл. кафедри соціальних комунікацій С.М. Гериліва регулярно випускають студентську газету “У нас на бамбеклі”. Газета має постійні рубрики “Інститутські новини”, “Інтерв’ю”, “Cinema digest”, “Stuff”. Читачам запропоновано актуальні події, резонансні інтерв’ю з викладачами та студентами, огляди книжкових та кінематографічних новинок, інформацію про участь студентів у конкурсах різного рівня, виховних заходах, фотографії людей, які, на думку редколегії, є законодавцями моди в інституті.

Гурткова діяльність студентів

Талановита молодь університету закріплена за досвідченими викладачами та об’єднана в наукові гуртки та проблемні групи. У 2010 році в університеті діяли 24 наукових гуртки, 55 проблемних груп, 3 науково-дослідні лабораторії, психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар, факультатив.

Під керівництвом компетентних педагогів студенти працюють над актуальними проблемами лінгвістики, літературної компаративістики, іноземної філології; досліджують особливості розвитку дітей дошкільного, молодшого шкільного віку; експериментально перевіряють дієвість інноваційних освітніх технологій в умовах навчальних закладів м. Бердянська; вивчають історичне та культурне минуле рідного краю; удосконалюють власний творчий потенціал. Результатом науково-дослідної роботи студентів у позанавчальний час є написання статей, тез, конкурсних робіт тощо.

Так, наприклад, при кафедрі педагогіки функціонують проблемні студентські групи та гуртки, керівництво якими здійснюють досвідчені викладачі кафедри. Зокрема, стабільною і системною за останні 5 років є робота таких проблемних груп і гуртків: “Творчий пошук вчителя” (керівники – к.пед.н., доцент І.А. Барбашова, к.пед.н., доцент О.В. Голуб, ст. викладач Л.В. Чемоніна), “Педагогічна старовина” (керівник – к.пед.н., доцент О.В. Голуб). Робота гуртка “Педагогічна старовина” спрямована на популяризацію педагогічних ідей минулого, адже засвоєння цінних надбань національної педагогіки має неабияке значення для відродження найкращих освітянських традицій, підготовки вітчизняних кадрів та виховання молоді. На заняттях гуртка в поточному році студенти знайомились з такими темами з історії педагогіки: “Міста українського Причорномор’я Херсонес, Ольвія, Пантікапей – носії афінської системи освіти”, “Становлення початкової освіти в Північному Приазов’ї”, “М.О. Корф – засновник земських шкіл у Бердянському повіті (друга половина ХІХ ст.)”, “Розвиток освіти в м. Бердянську (друга половина ХІХ ст.)”, “Історія розвитку Бердянського державного педагогічного університету, факультету початкової освіти”. Крім того, проводилися екскурсії в музеях м. Бердянська, В. Немировича-Данченка (садиба М. Корфа) (с. Нескучне Донецької обл.), організовувалися студентські наукові читання, були підготовлені тематичні екскурсії “Бердянськ – педагогічна Мекка ХІХ ст.)”, “Історія розвитку Бердянської чоловічої гімназії (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)”, “Історія розвитку жіночої гімназії Е.М. Саханєвої м. Бердянська” тощо. У звітному році гуртківці працювали в Запорізькому архіві, у фондах Бердянського краєзнавчого музею з матеріалами з історії розвитку земських шкіл у регіоні та просвітницької діяльності видатного педагога М.О. Корфа, з історії кафедри педагогіки.

При кафедрі педагогіки вищої школи та управління освітніми закладами працюють проблемні групи “Аксіологічні проблеми в управлінні” (керівник – к.пед.н., професор В.В. Крижко), “Інновації в управлінні” (керівники – к.пед.н., доцент С.Г. Немченко, к.пед.н., доцент О.Б. Голік), “Управління навчальними закладами” (керівники – к.пед.н., професор В.В. Крижко, к.пед.н., доцент С.Г. Немченко).

Проблемами дошкільної освіти опікувалися в поточному році студенти-учасники наукових гуртків при кафедрі дошкільної освіти: “Інноваційні технології розвитку дітей раннього віку” (керівник к.пед.н., доцент Л.П. Гайдаржийська), “Економічне виховання в дитячому садку” (керівник к.пед.н., доцент І.Г. Улюкаєва), “Театралізована діяльність в дошкільному закладі” (керівник к.пед.н., доцент Л.В. Макаренко), “Двомовне навчання дошкільників” (керівник к.пед.н., доцент Л.І. Казанцева), “Проблеми мовленнєвого розвитку дошкільників” (керівник к.пед.н., доцент А.В. Омеляненко), “Проблема аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності” (керівник ст.викладач О.П. Литвин), “Сучасний підхід до керівництва сюжетними іграми” (керівник ст.викладач О.П. Тельчарова), “Виховання дітей засобами ручної праці в дошкільних закладах України” (керівник ст.викладач Т.Л. Єськова), “Формування у дошкільників культури мовлення” (керівник к.пед.н., доцент А.Я. Зрожевська). У поточному році молоді науковці активно вивчали різноманітні питання з названих наукових проблем дошкільної освіти, випускали бюлетні, стіннівки про науку у світі та до ювілейних дат видатних педагогів, психологів, науковців.

Напрямками роботи студентського гуртка “Школа волонтерів”, що діє при кафедрі соціальної педагогіки, є просвітницька робота, соціальна профілактика, навчально-виховна діяльність, консультативна, соціально-терапевтична допомога, соціально-правовий захист (науковий керівник: старший викладач І.Г. Горошнікова). Студенти-волонтери постійно залучаються до участі в міських та районних заходах. Декілька років поспіль студенти беруть участь у Всеукраїнській благодійній акції “Почуйте всі”.
У травні 2010 р. учетверте проводилася всеукраїнська акція “Серце до серця”, метою якої стало збирання коштів для обладнання неонатальних центрів. Для волонтерів така акція є особливо важливою через те, що, окрім благодійної допомоги дітям, волонтери мають змогу отримати ще й певний професійний досвід ведення вуличної волонтерської роботи. Цього року наші волонтери зібрали 2204 грн. Найбільш активними з них були студентки соціально-педагогічного факультету О. Василенко, Н. Удовенко, В. Хіора, Є. Каширіна та інші.

Ознайомлення з історією розвитку логопедії як однієї з галузей корекційної педагогіки, вивчення особливостей дітей з порушеннями мовленнєвої діяльності, ознайомлення з новітніми корекційними методиками виховання та навчання дітей з порушеннями мовленнєвої діяльності та впровадження таких методик в освітній процес у дошкільних закладах й школах міста Бердянська та регіону – напрямки роботи студентських наукових гуртків, що діють при кафедрі логопедії (“Корекційні методики навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення” (керівник – к.пед.н., доц. О.В. Ревуцька), “Нетрадиційні методи масажу” (керівник – викл. Г.О. Лопатіна).

Сучасний етап розвитку шкільної освіти в Україні, зокрема її початкової ланки, характеризується поширенням інноваційних процесів, істотною особливістю яких є реальна варіативність, пошук ефективних технологій навчання. Очевидно, що й надалі зазначені тенденції будуть розвиватися, адже це невід’ємна ознака демократизації та гуманізації освіти. У зв’язку з цим на кафедрі початкової освіти працює два студентських гуртки з проблем упровадження сучасних навчальних технологій у практику початкової школи: “Сучасні навчальні технології в початковій школі” (керівник – д.пед.н., проф. Л.В. Коваль), “Сучасні технології викладання освітньої галузі “Мови і літератури” (керівник – к.філол.н., доц. Л.П. Попова). На заняттях гуртківці знайомляться з альтернативними інноваційними технологіями, які набувають широкого впровадження в сучасному освітньому просторі.

Упродовж 2010 року студенти Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ в межах діяльності проблемних груп “Особистісно-орієнтовані технології навчання української мови” (керівник – к.пед.н., доц. В.Ф.Дороз), “Інноваційні технології викладання у сучасній школі” (керівник – к.пед.н., доц. Л.Я. Романова), “Методика впровадження технологічного підходу в процесі навчання української мови” (керівник – к.пед.н., доц. В.А. Ніщета), організованих на кафедрі теорії та методики навчання мов, працювали над темами: “Вивчення української мови за сприяння інтерактивних методів навчання”, “Розвиток критичного мислення у процесі навчання мови”, “Сучасні інтерактивні технології навчання”, “Типи уроків: взаємонавчання, дискусія, урок-дослідження”, їх структура та методика проведення”, “Групова робота на уроці української мови. Соціометрична характеристика класу. Техніка роботи в групі”, “Дискусія, дебати на уроці української мови. Дебати як педагогічна технологія. Організація дебатів на уроці. Дискусійні теми. Методична розробка дебатів”, “Концентроване навчання, або урок-“занурення”. Поняття про урок-“занурення”. Організація концентрованого навчання української мови (моделі). Урок-“занурення” в лексикологію”, “Інтегровані уроки української мови. Інтегрованість освітнього процесу. Українська словесність”, “Упровадження інноваційних технологій на уроках української мови”.

Проблеми естетичного виховання дітей та підлітків розробляли в поточному році студенти факультету естетичного та фізичного виховання на засіданнях гуртків, що діють при кафедрах музичного виховання та хореографії. Так, учасники гуртка “Оновлення змісту музичної освіти в сучасних умовах” (керівник – к.пед.н., доц. А.І. Омельченко) вивчали наукові проблеми музичної освіти; “Впровадження інноваційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи” (керівник – ст. викл. С.М. Сергієнко) – вивчали предмети художньо-естетичного циклу в системі загальної середньої освіти, які є важливим чинником духовного розвитку, естетичної та загальної культури молодого покоління, з’ясовували основні вимоги до організації навчального процесу з предметів художньо-естетичного циклу, аналізували структуру та зміст навчальних програм у зв’язку з інноваціями технологій навчального процесу в загальноосвітній школі. Робота гуртка “Навчально-виховний потенціал хореографічного мистецтва в роботі з дітьми молодшого віку” (керівник – к.пед.н. доц. О.В. Мартиненко) передбачала засвоєння загальних підходів та вимог до наукових досліджень, опанування студентами традиційних і нетрадиційних форм хореографічної роботи, методів активізації творчої активності дітей засобами танцю, формування вмінь моделювати зміст хореографічної роботи, обґрунтування його доцільності та використання в експериментальній роботі.

На кафедрі фізичного виховання цього ж факультету створено науковий факультатив з навчально-дослідної роботи студентів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” (керівники – к.біол.н., доц. Г.Е. Це-Кононенко, викл. В.М. Осіпов), напрямками роботи якого є вивчення сучасних проблем фізичного виховання і спорту школярів та студентів України, використання новітніх технологій оздоровчої фізичної культури в навчально-виховному процесі, упровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності в навчально-виховній сфері, психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання, фізичної реабілітації та спорту.

Робота наукового студентського гуртка “Прикладні проблеми трудового навчання школярів та підготовки вчителів трудового навчання в педагогічному ВНЗ” (керівник – ст. викладач Л.А. Даннік) при кафедрі професійної педагогіки та методики трудового навчання спрямована на поглиблення навчання та самоосвіти студентів у галузі проблем трудового навчання школярів та підготовки вчителів трудового навчання в педагогічному виші.

Пошуком та розробкою нових оригінальних методик викладання автосправи в школах, ліцеях, вищих закладах освіти, вивченням новинок у галузі автомобілебудування, експлуатації автотранспортних засобів, нових автотракторних експлуатаційних матеріалів, а також підготовкою робітничої професії “Водій автотранспортних засобів категорії “С” займалися учасники гуртка автомобілістів (керівник – ст. викл. В.І. Подольський); виготовленням виробів з деревини – гуртківці з технічної праці (керівник – к.техн.н., доц. Ю.В. Сілохін) при кафедрі професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки.

Різні аспекти психології впродовж поточного року досліджували студенти факультету початкової освіти та практичної психології й соціально-педагогічного факультету. Так, учасники наукового гуртка “Психологічний” (керівник – к.психол.н., доц. Т.П. Малихіна) вивчали психологічні аспекти навчання і виховання особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. Напрямком діяльності гуртка “Психологія розвитку інтелектуальних здібностей дітей молодшого шкільного віку” (керівник – ст. викл. О.М. Кузнєцова) було дослідження психологічних причин неуспішності в навчанні молодших школярів та розробка корекційно-розвивальних програм з їх подолання.

Напрямком діяльності студентського наукового гуртка “Соціалізація дітей та молоді в умовах сучасного соціокультурного простору” (керівник – к.пед.н., доц. Н.М. Захарова), що діє при кафедрі соціальної педагогіки, було вивчення особливостей впливу соціального середовища на соціалізацію та самовизначення дітей та молоді в сучасних умовах.

Вивченням етнокультурних традицій українців та національних спільнот українського Північного Приазов’я займалися учасники студентського народознавчого гуртка “Рідний край” при кафедрі соціальної педагогіки (керівник – к.пед.н., доц. О.І. Гуренко). Гурток діє на основі “Положення про студентський народознавчий гурток “Рідний край”, згідно з Конституцією України, Законом України про вищу освіту, Концепцією національного виховання, Концепцією громадянського виховання, наказом МОН України про виконання Комплексних заходів з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та розвитку культур національних меншин на період до 2010 року, Програми проведення заходів з профілактики та поширення ксенофобських та расистських проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді та інших. У результаті наукових народознавчих пошуків студентів був зібраний етнографічний, етнопедагогічний матеріал, який використовувався студентами під час вивчення дисципліни “Етнопедагогіка”, підготовлений фотопроект “Культура і побут народів Північного Приазов’я”, проведено дослідження щодо рівня сформованості етнічної толерантності та культури міжнаціонального спілкування в цілому серед студентів БДПУ. 13 травня 2010 р. у межах Днів науки в БДПУ було проведено відкрите засідання гуртка за участю грецького фольклорного ансамблю “Сартанські самоцвіти”. Учасниця гуртка, студентка соціально-педагогічного факультету Старцева Аліна з доповіддю “Формирование этнокультурной компетентности детей дошкольного возраста средствами мультимедиа” посіла 1 місце в Міжнародній студентській науковій конференції, що відбулася в Таганрозькому державному педагогічному інституті (м.Таганрог, Росія).

У 2010 році при кафедрі філософії та соціології функціонував Диспут-клуб з метою популяризації досягнень гуманітарних наук, активізації суспільно-політичної діяльності студентів, виховання у студентів умінь дискутувати, відстоювати власну позицію (керівник – ас. О.С. Гурбич).

Разом зі студентами 2 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУО.С. Гурбич брав участь у роботі Всеукраїнської асоціації вчителів історії та суспільних дисциплін “Нова Доба”.

Упродовж 2010 року поглиблено вивчали українознавство, історію України та її актуальні проблеми студенти соціально-гуманітарного факультету на засіданнях проблемних груп при кафедрі історії України під керівництвом к.іст.н., доц. А.П. Могильного, к.іст.н., доц. А.В. Мороза.

Актуальні філологічні проблеми досліджували студенти Інституту філології та соціальних комунікацій на засіданнях наукових гуртків та проблемних груп. Так, при кафедрі української мови функціонують дві проблемні наукові групи: “Семантична структура номінативних одиниць української мови” (керівник – к.філол.н., доц. О.А. Крижко), “Динамічні процеси у фонетичній та лексичній системах української мови” (керівник – к.філол.н., доц. В.О. Юносова). У межах цих проблемних наукових груп проводилося дослідження за індивідуальними науковими темами студентів.

Вільне володіння українською мовою є невід'ємним чинником поваги до власного народу, а висока культура ділового писемного й усного мовлення, знання державної мови, уміння правильно користуватися всіма засобами ділової української мови – найкраща рекомендація для кожної особи в її громадській діяльності й повсякденному житті. Саме тому для всіх охочих удосконалити рівень володіння діловою українською мовою запропоноване членство в гуртку “Основи справочинства та документалістики” (керівник – к.філол.н., доц. С.М. Глазова) при кафедрі філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів. Він допомагає слухачам, студентам, державним службовцям, діловим особам поглибити знання про основні лексичні, граматичні й стилістичні норми офіційно-ділового стилю, уникнути найпоширеніших помилок у діловому мовленні. Мета діяльності наукового гуртка “Культура професійного спілкування” (керівник – к.філол.н., доц. М.М. Греб) – сприяти поглибленню вмінь і навичок високої культури професійного мовлення майбутніх учителів, усуненню мовних огріхів та недоречностей у всіх стильових різновидах літературної мови; навчити майбутніх учителів готувати публічні виступи, твори для читання, переказування, а також безпосередньо їх виголошувати. На засіданнях гуртка “Літературна спадщина письменників Запорізького краю (творчість В. Сіренка)” (керівник – к.філол.н., доц. О.П. Колінько) упродовж звітного року студенти досліджували літературні доробки земляка В. Сіренка.

Формування сучасного болгарського народу, яке тривало декілька століть, було надзвичайно важким процесом. Основу заклали три етнічні спільноти: слов’янська, фракійська й тюрська. Сучасні болгари й у мовному, і в етнографічному відношенні є спадкоємцями кожної з них. Унаслідок певних історичних умов велика кількість болгар опинилася на території сучасної України, значна частка яких проживає на території сучасної Запорізької області. Болгари Північного Приазов’я намагаються зберегти риси матеріальної, духовної культури своїх пращурів, спілкуючись у повсякденному житті своєю рідною мовою – болгарською.

Основне завдання гуртка “Вивчаймо літературну болгарську мову”
(керівник – к.філол.н., доц. С.І. Корнієнко) полягає у вивченні літературної болгарської мови, поглибленні й збагаченні знань про мовні одиниці, орфоепічні, орфографічні й пунктуаційні норми болгарської мови. Під час роботи наукового гуртка студенти мали змогу вдосконалити свої комунікативно-мовленнєві вміння.

При кафедрі української літератури та компаративістики діють наукові гуртки “Світова література міжвоєнного двадцятиліття в компаративному вивченні” (керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан), “Інтертекстуальність в літературі” (керівник – к.філол.н., доц. В.М. Школа), “Стильові дискурси в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.” (керівник – к.філол.н., доц. Н.П. Анісімова) та проблемна група “Традиція в історії літератури” (керівник – к.філол.н., доц. О.П. Новик).

Питання, що розглядалися на засіданні наукового гуртка “Світова література міжвоєнного двадцятиліття в компаративному вивченні”, мають актуальний характер і визначають один із найважливіших напрямків розвитку сучасної компаративістики – інтермедіальні студії. Магістрантка С. Макаренко запропонувала для обговорення доповідь “Інтермедіальність художнього твору (С. І. Віткевич “Прощання з осінню”)”, а студентка п’ятого курсу О. Ларіна – доповідь “Собор Паризької Богоматері: екфраза С. Гординського”. Обговорювалися теоретичні засади інтермедіальних студій та особливості вираження міжмистецьких тенденцій у творах С. І. Віткевича та С. Гординського.

Студенти, які відвідують гурток “Література постмодернізму в Росії” при кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури (керівник – к.філол.н., доц. І.Е. Співак), здійснювали дослідження в таких напрямках: “Етапи розвитку постмодернізму в літературі ХХ століття. Поетика літературного постмодернізму”, “Формування російського літературного постмодернізму як літературознавча проблема”, “Національні версії літературного постмодернізму”, “Специфіка взаємовідношень російського постмодернізму та масової літератури. Дискусії в науковій літературі”. Учасники гуртка “Стильові дискурси в українській поезії к. ХХ ст. – п. ХХІ ст.” розглядали проблему трактування стильових течій і напрямів в українській поезії порубіжжя; традиційну лірику, її стильові особливості та основні репрезентанти; неоавангард як естетичне явище в українській поезїі 80-90-х рр. ХХ ст.

На засіданнях проблемної групи “Поетика художнього твору” (керівник – асист. В.О. Коркішко) були порушені такі важливі літературознавчі проблеми, як жанрово-стилістична специфіка художнього твору, фольклорно-літературні зв’язки (на матеріалі літературних творів), особливості поетики художнього твору, проблемний аналіз художнього твору, особливості композиції художнього твору (на матеріалі літературних творів). Проблемна група “Традиція в історії літератури” у поточному році працювала над дослідженням проблеми традиції в історії літератури на матеріалі української літератури, вивчала традиційні сюжети, мотиви й образи.

Упродовж 2010 року при кафедрі загального мовознавства та слов’янської філології працювали 6 проблемних груп та 1 науковий гурток: “Сучасні тенденції російської мовознавчої науки” (керівники – к.філол.н., доц. О.А. Сєнічева., к.філол.н., доц. А.М. Сердюк), “Актуальні проблеми граматики російської мови” (керівник – к.філол.н., доц. Г.Л. Вусик), “Актуальні проблеми лінгвістики” (керівник – асист. М.Ю. Кайки), “Теорія та практика перекладу” (керівник – к.пед.н., доц. Л.О. Алєксєєва), “Актуальні проблеми болгаристики” (керівники – доцент С.М. Цанов, асист. О.Б. Червенко), “Проблематика перекладу в світлі теорії комунікації” (керівник – к.пед.н., доц. Л.О. Алєксєєва). Головною метою їхньої роботи є вироблення та розвиток у студентів навичок науково-дослідної роботи, удосконалення культури лінгвістичного аналізу, уміння осмислено підходити до мовних явищ на базі антропометричної орієнтації сьогоденного мовознавства, усвідомлення студентами ролі та значення перекладу в суспільно-політичній діяльності, у розвитку суспільства, підвищення рівня комунікативної, мовної, соціолінгвальної, прагматичної й лінгвістичної компетенції майбутніх учителів, формування висококультурної національно-мовної особистості педагога.

Напрямками діяльності наукових гуртків “Проблеми антропоцентризму в німецькомовній картині світу” (керівник – к.пед.н., доц. Н.В. Володіна), “Когнітивна семантика номінативних одиниць у британській мовній картині світу” (керівник – ст. викл. Т.Ю. Шевчінська) при кафедрі романо-германської філології було усвідомлення студентами проблем лексичної семантики, структури лексичних значень, парадигматичних та синтагматичних відношеннь у лексиці, поняття концепту, концептосфери, національної мовної картини світу та їх дефініцій; ознайомлення студентів з природою і визначенням лексичного та фразеологічного значення, змістовою структурою лексичних та фразеологічних одиниць французької мови, синтагматичними й парадигматичними зв’язками на лексичному та фразеологічному рівнях.

Розширення екстралінгвістичного світогляду студентів, ознайомлення з традиціями та звичаями Німеччини, Франції, Великобританії, характерними рисами їх народу, особливостями побуту й стилю життя; розвиток країнознавчої компетенції студентів, автоматизація використання граматичних структур у процесі спілкування; розвивиток практичних умінь володіння іноземною мовою – пріоритетні завдання, що виконувалися на засіданнях наукових студентських гуртків при кафедрі іноземних мов “Казкова країна Німеччина” (керівник – ст. викл. Н.Г. Данукало), “Подорож Францією” (керівник – ст. викл. В.Д. Зубенко). Мета гуртка “American Studies” (керівники – викл. Ульянова О.М., волонтер Корпусу Миру США в Україні Керрі Найт) – формувати країнознавчу компетенцію студентів, поглиблюючи їхні знання про народ-носія мови, його національний характер, суспільно-державний устрій, історико-культурний досвід, здобутки в галузі культури, освіти, особливості побуту, традиції і звичаї; розширювати лінгвокраїнознавчу компетенцію студентів; автоматизувати використання граматичних структур у процесі спілкування; розвивати практичні вміння володіння англійською мовою. Засідання гуртків відбувалися за темами: “The discovery of America”, “The Constitution of the USA”, “The US Government”.

При кафедрі журналістики та видавничої справи в 2010 році діяли проблемна група “Медіа в Україні” (керівник – асист. О.С. Кайда) та науковий гурток “Сучасні проблеми масової комунікації” (керівник – к.філол.н., доц. Ю.О. Мельнікова). У процесі роботи студенти поглибили теоретичні відомості з проблем сучасних масових комунікацій на матеріалі друкованих ЗМІ Запорізького краю, проаналізували матеріали власних кореспондентів районних та міських газет (Бердянська суспільно-політична газета “Південна зоря”, “Бердянск деловой”, газети “Рідний край” Куйбишевського району, “Трудова слава” Оріхівської районної ради, “Нива” Чернігівської районної ради та Чернігівської райдержадміністрації, “Роз-информ”, “Голос Гуляйпілля”, “Терсянський вісник”, “Районка”, “Пологівські вісті”, “Нова газета”).

Під керівництвом компетентних викладачів студенти-гуртківці здійснюють дослідження природничого спрямування. Так, у процесі діяльності наукових гуртків при кафедрі валеології та БЖД “Валеологія” (керівник – к.пед.н., доц. Т.Г. Шаповалова), “Валеопсихологія” (керівник – к.фармац.н., доц. Г.Л. Воскобойнікова) студенти вивчали проблеми впливу довкілля на здоров’я людини; окреслювали основні шляхи захисту населення від забруднювачів (“Забруднення біосфери та його вплив на здоров’я людини”, “Антропогенний вплив на стан гідросфери Північного Приазов’я”); проводили презентації за темами: “Навчальне навантаження та стан здоров’я старшокласників з різними хронотипами”, “Психічні стани та їх вплив на здоров’я”; обговорювали теми “Комп’ютер та здоров’я”, “БЖД в стародавніх віруваннях та міфах”.

Дослідженням соціально-екологічних проблем узбережжя Північного Приазов’я займалися в 2010 році учасники студентської проблемної групи “Еколого-економічні аспекти розвитку м. Бердянська” (керівники – к.хім.н., доц. О.П. Мягченко, к.хім.н., доц. Л.М. Кравченко) при кафедрі екології та природознавства.

Метою діяльності проблемної групи “Проблеми та перспективи розвитку України в контексті глобалізації” (керівник – ст. викл. Н.В. Криворучко) при кафедрі менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності є дослідження економічних, соціальних та екологічних проблем сучасної України. Наукова діяльність у такому руслі є особливо актуальною саме зараз, коли є не визначеними питання стратегічного курсу розвитку нашої країни, намагання вступу до світових торговельних організацій (СОТ), проблеми таких об’єднань, як ЄЕП та ЄС та місця в них України. У поточному році проблемна група працювала за такими напрямками: проблемні питання державного регулювання економіки; інвестиції та їх роль в поліпшенні економічного стану України; інноваційних розвиток як парадигма сучасної економічної політики України; соціальні проблеми України; соціально-економічний розвиток України; екологічні проблеми України та світу; міжнародні економічні відносини.

Прикладні дослідження в галузі фізики та математики впродовж звітного року студенти здійснювали в межах діяльності наукових гуртків та проблемних груп “Добір і використання математичних моделей в процесі навчання математики в загальноосвітній та вищій школах” (керівник – к.техн.н., доц. О.Г. Онуфрієнко), “Оптимізація процесів навчання” (керівник – к.пед.н., доц. Т.А. Лизогуб), “Розв’язування складних задач з фізики” (керівник – д.пед.н., проф. Н.Л. Сосницька), “Проблеми сучасної фізичної науки” (керівник – к.фіз.-мат.н., доц. А.С. Лазаренко), “Теоретична інформатика і штучний інтелект” (керівник – к.пед.н., доц. О.В. Сосницький), “Семінар з підготовки до захисту дипломних робіт” (керівник – к.фіз.-мат.н., доц. В.Я. Білошапка). Так, на засіданнях гуртка “Добір і використання математичних моделей в процесі навчання математики в загальноосвітній та вищій школах” при кафедрі математичного моделювання та обчислювальної математики студенти вивчали тему “Застосування теорії звичайних диференціальних рівнянь у задачах фізики, механіки, біології та економіки”. У рамках курсу було розглянуто геометричні задачі, наприклад: “Визначити криву, відрізок довільної дотичної до якої, що знаходяться між точкою дотику і віссю абсцис, ділиться віссю ординат навпіл”; з механіки, наприклад: “Визначити форму однорідної вертикальної колони з круглим поперечним перерізом таку, щоб тиск утримуваного колоною вантажу Р та її власної ваги, що припадає на одиницю площі горизонтального перерізу, був скрізь однаковий”; задачу про прогін балки; задачі про деякі типи коливань (вільні гармонічні коливання, вільні пружні коливання при наявності пору, вимушені коливання та ефект резонансу); задачі на хімічні реакції першого й другого порядків; розглянуто деякі диференціальні моделі в екології (зв‘язок збільшення та зменшення кількості осіб у популяції); розглянуто основні принципи задач теорії керування; досліджено деякі задачі про збільшення грошових вкладів; розглянуто задачу “Прогноз зростання населення міста”.

При кафедрі комп’ютерних систем та мереж функціонує гурток програмування (керівник – ст. викл. О.В. Генов-Стешенко) та проблемна група під керівництвом ст. викл. А.В. Хатько. Студенти займаються розробкою онтологій предметних областей професійної діяльності інженера-педагога.

Науково-дослідна робота зі студентами здійснювалася не лише в проблемних гуртках і групах. Уже традиційними стали такі цікаві форми залучення студентської молоді до наукового пошуку, як тематичні конференції, диспути, брейн-ринги тощо. Зокрема, значний інтерес у студентів і викладачів викликає тематична конференція, присвячена Дням науки. Крім того, студенти БДПУ активно залучаються до написання наукових статей. У звітному році студентами опубліковано 533 статті та тези повідомлень.

Участь у наукових конференціях

У 2010 році понад 500 студентів Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. У стінах університету в поточному році відбулися 3 всеукраїнські науково-практичні конференції та 1 міжнародна наукова конференція, внесені до плану МОН України.

11 – 12 березня 2010 р. кафедра загального мовознавства та слов’янської філології провела Всеукраїнську наукову студентську конференцію “Актуальні проблеми русистики” – підсумкову конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Російська мова і література”. Кількість учасників – 54. За матеріалами конференції видано збірник тез.

11 березня 2010 р. відбувся регіонально-практичний семінар “Сучасний урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу: здобутки та перспективи”. Конференцію провела кафедра теорії та методики навчання мов. Кількість учасників – 50. Матеріали семінару опубліковано в “Збірнику наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”.

12 березня відбулися щорічні Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання “Навчання, виховання та розвиток”. Кількість учасників – 70. За матеріалами наукових читань видано збірник тез.

16-19 червня 2010 р. кафедрою валеології, основ здоров’я та безпеки життєдіяльності було організовано та проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Здорове довкілля – здорова нація”, у якій взяло участь понад 120 студентів, у тому числі з інших міст – 65 та 11 зарубіжних учасників з Республіки Білорусь, Польщі, Росії, Латвії. На конференції були представлені: Бердянський державний педагогічний університет; Бердянський міський виконком, Бердянський міський центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Донецький інститут соціальної освіти, Херсонський державний університет, НАДУ при Президентові України, Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Департамент міжнародних зв’язків Краківського педагогічного університету ім. Комісії народної освіти, Житомирський державний університет ім. І.Я.Франка, Інститут гігєни та медичної екології
ім. О.М.Марзєєва АМН України (Київ), Запорізький національний університет, Глухівський державний педагогічний університет, Міжнародна Академія Інформатизації, Нью-Йоркська Академія Наук, Peace Corps Volunteer, Lithuanian University of Agriculture Academy Kaunas distr. Програмою конференції були передбачені пленарне й секційні засідання. Працювало п’ять секцій: “Валеологічне та екологічне виховання, валеологічна ноосферна освіта і культура як складові якості життя”, “Якість довкілля і стан охорони здоров’я населення”, “Ековалеологія, адаптація та фізична реабілітація людини”, “Валеопсихологія, формування здорового способу життя, захищеної поведінки у молодого покоління”, “Інноваційні освітні оздоровчі технології, нанотехнології в біології, медицині, охороні здоров’я та БЖД”.

15 – 16 жовтня 2010 року в стінах Бердянського державного педагогічного університету на соціально-педагогічному факультеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування здорового способу життя дітей та молоді як інтегрована науково-практична проблема”, на якій обговорювалися проблеми формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді, правові аспекти формування соціального здоров’я учнів, використання методів арттерапії, мистецтва як подолання недуги, оздоровча релаксація і психологічна реабілітація дітей засобами дельфінотерапії. З доповідями виступали працівники соціальних та медичних установ м. Бердянська, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центру планування сім’ї та репродуктивного здоров’я молоді, викладачі Бердянського державного педагогічного університету, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Запорізького національного університету, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Волинського національного університету ім. Л.Українки, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Конференцію організувала та провела кафедра соціальної педагогіки Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти БДПУ.

Ще однією масштабною та яскравою подією в БДПУ стала Міжнародна наукова конференція “Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах”, яка відбулась 23 – 24 вересня 2010 р. Кількість учасників – 210, у тому числі з інших країни – 19, з інших міст – 101. У конференції брали участь представники таких навчальних закладів: Башкирський державний університет, Пловдивський університет ім. Паїсія Хилендарського, Таллінський університет, Шуменська природо-математична гімназія імені Нанчо Поповича, Софійський університет імені Св. Климента Охридського, Люблянський університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний лінгвістичний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Запорізький національний університет, Донецький національний університет, Саратовський державний університет, Сумський державний університет. Під час конференції працювали круглий стіл та секції “Релігійні й національні традиції та символи: проблеми міжконфесійного порозуміння й толерантності”, “Особливості символіки у міфології, фольклорі, літературі”, “Символи у вітчизняних і зарубіжних ЗМІ та масовій культурі”, “Символ у системі текстових структур”.

Результати науково-дослідної роботи студентів БДПУ апробовані на міжнародних і всеукраїнських конференціях, які проходили як в Україні, так і за кордоном. 11 березня 2010 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулась Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Мова й література у проекції різних наукових парадигм”, у якій взяли участь студентки Інституту філології та соціальних комунікацій Ю.Чепуренко, Є. Регуш, О. Тумко, І. Пройчева з доповідями “Субституція англійських ергонімів у сучасній українській мові”, “Грамматические средства выражения категории художественного пространства в произведениях А.П. Чехова”, “Традиции и культура Болгарии”.

13 квітня 2010 року в Таганрозькому державному педагогічному інституті (Росія) проходила П’ятдесят третя студентська наукова конференція. У роботі конференції взяли активну участь студентки 4 та 5 курсів Інституту філології та соціальних комунікацій з доповідями: Шевченко М. “Особенности восприятия соматизма “Kopf” в немецкой языковой картине мира”, Забєліна К. “Концепт “царь” в прозе Д.С. Мережковского” (науковий керівник – к.філол.н., доц. Сердюк А.М.), Перетятько “К. Лингвистика эмоций в творчестве Владимира Набокова” (науковий керівник – к.філол.н., доц. Сєнічева О.А.).

23 квітня 2010 р. на базі Маріупольського державного гуманітарного університету відбулася І Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін”, у якій взяла участь магістрантка 62 групи Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ В. Кідалова з доповіддю “Феномен образа “русской парижанки” в “Авантюрном романе” Тэффи” (науковий керівник – д. філол. н., проф. Харлан О. Д.).

О.Шимановська, студентка 5 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов” (м. Житомир), науковий керівник – ст. викладач Г.А. Удовиченко, студентка 5 курсу Х. Сербінова – у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов” (м. Житомир), науковий керівник – ст. викладач Г.А. Удовиченко, студентка 4 курсу Ю. Терехова – у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Мова й література у проекції різних наукових парадигм” (м. Луганськ), науковий керівник – к.пед.н., доц. Л.О. Алєксєєва, Г. Кухта, студентка 3 курсу, – у Міжнародній науковій конференції “Молодежные Чеховские чтения в Таганроге” (м. Таганрог), науковий керівник – к.пед.н., доц. Л.О. Алєксєєва.

В. Подолянчук, студентка Інституту філології та соціальних комунікацій, нагороджена грамотою за участь у студентській науковій конференції ГОУПВО “ТДПІ” (13 квітня 2010 року), а також – сертифікатом за участь у Міжнародній науковій конференції молодих учених “Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах” (23 – 24 вересня 2010 року) (науковий керівник к.філол.н., доц. І.Е.Співак).

Студенти фізико-математичного факультету впродовж року взяли участь у таких конференціях: Всероссийская конференция “Нитриды галлия, индия и аллюминия: структуры и приборы” (г. Москва, 1 – 3 февраля 2010 г.), “Пористый InP как подложка для InN”, “Хімічні проблеми сьогодення” (м. Донецьк, 16-18 березня 2010 р.), “Исследование химического состава пористого n-InP (111), полученного методом электрохимического травления”, “Научная мысль информационного века – 2010” (Польша, 7 – 15 марта 2010 г.), “Использование разных типов электролита для получения регулярной пористой структуры фосфида индия”, “Новейшие научные достижения” (Болгария, 17 – 25 марта 2010 г.), “Метод определения кристаллографической ориентации фосфида индия”, “Микроэлектроника и информатика 2010” (г. Москва, 28 – 30 апреля 2010 г.), “Пористый фосфид индия – перспективный материал для микроэлектроники”, VI Международная научно-техническая конференция “Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии” (БФФХ – 2010 г. Севастополь, 26 – 30 апреля 2010 г.), “Електрохімічне травлення арсеніду галію та фосфіду індію”, 8-th International Conference “ELECTRONIC PROCESSES IN ORGANIC AND INORGANIC MATERIALS” (ICEPOM – 8) May 17 – 22, 2010, Residence Synyogora, Ivano-Frankivsk, Ukraine, “POROUS InP AS SUBSTRATE FOR FILMS OF InN”, ICOOPMA2010, 15 - 20 August 2010 Budapest, Hungary Fourth International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications “Morphology of porous n-InP”, 4-th International Scientific and Technical Conference “Sensor Electronics and Microsystem Technologies” (with the exhibition of sensors developments and industrial samples) “SEMST-4”, Ukraine, Odessa, June 28 – July 2, 2010, XI Международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии 2010” СИЭТ-2010, “Нанопористый InP как подложка для пленок InN”, “Научное пространство Европы” (Польша, 7 – 15 апреля 2010 г.), “Высокие давления – 2010 Фундаментальные и прикладные аспекты” (Судак, Крым 26–30 сентября 2010 г.).

Студентка соціально-гуманітарного факультету А. Холод у поточному році взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Гуманитарное знание в изменяющейся России: состояние, перспективы развития” з доповіддю “Феномен другодоминантности”, у якій порушувалися актуальні психологічні проблеми розвитку особистості в сучасному освітньому просторі (г. Невинномысск), Міжнародній науковій конференції “Духовність. Культура. Людина”, тема доповіді “Філософсько-антропологічна концепція “серця” П. Юркевича (науковий керівник – к.філос.н., доц. Дуденок В.І.), а також у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Ціннісний вимір політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства” (м. Херсон), науковий керівник – к.філос.н., доц. Ліпич І.І.

6-8 жовтня 2010 р. М. Гурбич, студентка соціально-гуманітарного факультету, взяла участь у Всеукраїнській конференції студентів-філософів – ХІІІ наукові читання пам’яті Георгія Флоровського (м.Одеса).

Студентка Інституту соціально-педагогічної та кореційної освіти І. Стовбун здобула перемогу в ІІ Всеукраїнському молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”, де посіла ІІ місце в номінації “Прикладне дослідження з гуманітарної тематики”.

У липні студенти 1 курсу соціально-гуманітарного факультету проходили археологічну практику в Ольвії, під час якої брали участь у розкопках та відвідали лекції та семінар.

Деяких студентів університету можна з упевненістю назвати молодими науковцями, серед них – студентки 4 курсу Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій О.Дублє, К.Антипенко, І.Улюкаєва, Т.Козачок, І.Головко, Л.Василенко, які в поточному році взяли участь у Міжнародній науковій студентській конференції “Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді” (10 квітня 2010, м.Харків, Харківський національний автодорожній університет), де виступили з доповідями “Промисловий шпіонаж”, “Вплив фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на зростання тіньової економіки”, “Порушення права захисту інтелектуальної власності в маркетингу”, “Порушення Закону України “Про рекламу” в маркетингу”, “Етикет ділового спілкування: міжнародні традиції та практика”, “Современные тенденции в менеджменте или тайм-менеджмент” (науковий керівник – ст. викладач Н.В.Криворучко).

Студенти 3-4 курсів Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій В. Сенченко, Ю. Цинклер, Т. Білик, Г. Кущ, А. Грінь, Л. Киянець, О. Дублє, К. Антипенко відвідали ХІ Міжнародну наукову конференцію студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”, де висвітлювалися такі питання: нові тенденції у венчурному бізнесі: дотком та стартап, демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві, аналіз сучасних тенденцій світової валютної системи: пошук альтернативи доллару, сучасні труднощі в управлінні персоналом, способи ухилення від сплати внесків до пенсійного фонду, перспективність використання ісламського банкінгу (науковий керівник – ст. викл. Н.В.Криворучко).

Студент 5 курсу Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій О. Фесенко взяв участь у стипендіальній програмі “Завтра.ua” Фонду Віктора Пінчука, підготувавши конкурсну роботу “Використання віртуального навчального середовища Moodle при навчанні студентів інженерно-педагогічних спеціальностей” (науковий керівник – ст. викл. А.В. Хатько). Студенти 3 курсу цього ж інституту А.Тюркеджи, І.Григор’ян стали призерами 53 наукової студентської конференції Таганрозького державного педагогічного інституту, де отримали дипломи за кращі доповіді.

У Бердянському державному педагогічному університеті вже стало доброю традицією в травні підводити підсумки наукової діяльності викладачів та студентів і висвітлювати її позитивні тенденції. Упродовж тижня з 13 по 20 травня 2010 р. в університеті проводились студентські Дні науки, під час яких у 49 секціях з науковими доповідями виступили понад 600 студентів. За результатами Днів науки видано збірники наукових тез студентів: “Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) Т.1” – 252 с. (155 тез); “Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету (Гуманітарні науки) Т.2.” – 276 с. (161 тез), “Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету (Природничі науки) Т.3.” – 236 с. (145 тез).

13 травня 2010 р., починаючи з 8.00, було проведено конкурс стіннівок, присвячених Дням науки, виставку творчих робіт студентів університету, розпочалась робота наукових студентських секцій. На пленарному засіданні студентської наукової конференції факультети та інститути університету презентували власну наукову діяльність із використанням сучасних комп’ютерних технологій: визначні досягнення викладачів та студентів, результати проведення науково-практичних конференцій та семінарів на базі БДПУ, наукові публікації.

Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставками літератури “Наука сьогодні”, “Педагогічна наука як вектор освітянського поступу”, із презентацією наукових видань БДПУ – 2010 р.

Понад 100 студентів БДПУ отримали грамоти за досягнення, здобуті в ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад (Д. Маврова, Ю. Заплюсвічка), за кращі наукові студентські роботи у Всеукраїнському конкурсі з природничих, технічних і гуманітарних наук (В. Кідалова, Т. Нікішина, А. Луб’янова, І. Негрій, Ю. Мусенко, І. Давиденко, М. Гурбич, А. Холод) та за активну участь у науково-дослідній роботі.

13 травня 2010 року в межах Днів науки БДПУ відбулися такі факультетські та загальноуніверситетські заходи: наукові читання “Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія…”, присвячені 120-й річниці від дня народження Миколи Зерова, Всеукраїнська науково-практична конференція “ІV Корфівські читання”, підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу на кращий науковий проект, присвячений спадщині М.О. Корфа, засідання круглого столу “Боротьба інтересів на тлі громадянської та моральної руйнації українського суспільства в драматургії М. Кропивницького”, майстер-клас доктора педагогічних наук, професора С. Т. Золотухіної, відкрите засідання народознавчого гуртка “Рідний край” за участю грецького фольклорного ансамблю “Сартанські самоцвіти”, брейн-ринг з фізики за участю команд фізико-математичного факультету.

У межах Днів науки 14 травня відбулося засідання міжнародного круглого столу з питань сучасної вищої освіти за участю викладачів БДПУ, представників Таганрозького державного педагогічного університету (Росія) та Університету Фатіх (Стамбул, Туреччина). Крім того, було проведено презентацію міжнародної діяльності БДПУ, круглий стіл “Еколого-економічні проблеми м. Бердянська”, брейн-ринг “У рідній хаті – рідна мова”, науково-методичний семінар “Позакласна робота з іноземної мови у ЗОШ”, відеотренінг “Особливості проведення сучасного уроку в початковій школі за технологічними принципами”, майстер-класи з групової психокорекції для вчителів “Застосування сучасних технологій образотворчого мистецтва в навчально-виховному процесі початкової школи” та “Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання дисциплін професійного спрямування”.

20 травня 2010 року відбулися наукові читання “Леонід Булаховській – фундатор лінгвостилістики у мовознавстві”, присвячені 122-й річниці від дня народження мовознавця Л. А. Булаховського, а 21 травня – театральна вистава “Ковток весни”, які стали завершальним акордом Днів науки в університеті.

Усі заходи, проведені в межах Днів науки, висвітлені в засобах масової інформації: на каналі ТБ-Бердянськ, НТН “Містечко”, у газетах “Південна зоря”, “Бердянск Деловой”, “Азовский вестник”.

У цілому участь студентів університету у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах є стабільною та результативною.

Науково-дослідна робота молодих учених

У 2010 році в університеті працювали 95 викладачів віком до 35 років, 39 із них уже здобули ступінь кандидата наук, 17 – закінчили аспірантуру при БДПУ та 3 – при інших вищих навчальних закладах України, 86 – навчаються в аспірантурі БДПУ, 12 – в аспірантурах інших вишів. Упродовж 2010 року молодими вченими було захищено 18 кандидатських дисертацій.

Ректорат університету всіляко підтримує наукову діяльність молодих учених. 56 молодих науковців мали змогу впродовж місяця працювати в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в санаторії-профілакторії Київського політехнічного інституту на пільгових умовах. 9 молодих учених були нагороджені почесними грамотами.

Доценти О.А. Сєнічева, В.М. Константінова та Н.О. Вєнцева в 2010 році отримували стипендію Кабінету Міністрів України.

Молоді науковці університету роблять вагомий внесок у розвиток педагогічної теорії та практики, упроваджуючи власні наукові доробки в практику роботи навчальних закладів. Так, ст. викладач кафедри математики, методики викладання математики В.В. Ачкан у 2010 році результати дисертаційного дослідження “Формування математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей” упроваджував у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Бердянська, м. Харкова та Харківської області. Метою роботи була перевірка ефективності розробленої методики формування математичних компетентностей учнів при вивченні рівнянь та нерівностей у класах різних профілів. Експериментальна робота проводилася з учнями 10-11 класів. Під час експериментального навчання з використанням IПЗ “GRAN l din”, SchoolGraph активно застосовувались прикладні задачі, що зводяться до тригонометричних, ірраціональних, логарифмічних та показникових рівнянь та нерівностей, організовувалась пошуково-дослідницька діяльність учнів під час вивчення рівнянь та нерівностей з параметрами та функціональних рівнянь.

У межах дисертаційного дослідження “Методичні засади використання інформаційних технологій у процесі вивчення електротехнічних дисциплін майбутніми вчителями фізики” аспірантом Ю.О. Єфименком розроблено педагогічний програмний засіб для проведення віртуальних лабораторних робіт з теми “Перехідні процеси в електричних колах” та методика його використання для студентів різних форм навчання, показана можливість моделювання електротехнічних явищ у різних середовищах візуального програмування та математичних пакетах. У дослідженні з’ясовані також можливості інформаційно-комунікаційних технологій при забезпеченні дистанційної і традиційної форми навчання.

Старший викладач кафедри математики, методики викладання математики В.В. Мацюк у процесі дисертаційного дослідження розробив навчально-методичні матеріали щодо організації рівневого контролю результатів навчання алгебри в умовах кредитно-модульної системи в педагогічних вищих навчальних закладах, які впроваджено в навчальний процес Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 57/2054-08 від 03.12.2008р.), Мелітопольського державного педагогічного університету (довідка № 06/1547 від 10.09.2008р.), Донецького національного університету (довідка № 1006/01-26/6.1.0 від 24.09.2008р.), Запорізького національного університету (довідка № 01-09/1147 від 23.09.2008р.).

Упродовж 2010 року молодими вченими видано навчальні посібники: “Технічний переклад: завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 6.01.01.04 – комп’ютерні системи та мережі” (О.А. Халабузар), “Вища математика (частина 1)” (О.В. Куделіна), “Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти”, “Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу: технологічний аспект”, “Методика виховної роботи” (Л.Г. Ярощук), “Англійська мова. Кредитно-модульний курс” (І.Я. Глазкова), “Українська мова (за професійним спрямуванням)” (М.М. Греб), “Методика трудового навчання та художньої праці”, “Методика викладання освітньої галузі “Людина і світ” (А.М. Крамаренко), “Методика трудового навчання та художньої праці” (А.М. Крамаренко, К.І. Донських), “Лінгвістичний аналіз художнього тексту” (О.А. Сєнічева), “Алгебра і теорія чисел: Теорія конгруенцій” (В.В. Мацюк), “Практикум у навчальних майстернях” (П.Г. Буянов), “Системне програмування” (А.В. Генов-Стешенко), “Позакласна робота з іноземної мови: інтерактивні методи” (І.Я. Глазкова, І.В. Школа).

Подано до захисту докторську дисертацію доцента В.М. Константінової на тему “Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина XIX – початок XX ст.)” у спеціалізовану вчену раду
Д 11.051.02 Донецького національного університету. Готуються до захисту кандидатських дисертацій молоді науковці університету А.О. Федчиняк “Методичні засади вивчення історії повсякденності у 8-9 класах загальноосвітніх шкіл”, О.Л. Бухало “Формування емоційної культури молодших школярів у процесі психолого-педагогічної взаємодії”, В.М. Кудінов “Методика навчання case-технологіям студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів”, В.О. Коркішко “Хронотоп дороги у творчості М.В. Гоголя: семантика та художні функції”, А.В. Хатько “Формування інформативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю”.

8. ВІДОМОСТІ ПРО НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТА ІЗ ЗАМОВНИКАМИ

Відповідно до “Концепції діяльності Бердянського державного педагогічного університету” та “Заходів з розвитку Бердянського державного педагогічного університету на період з 2007 по 2012 рр.” у БДПУ створено два науково-дослідних інститути: НДІ нанотехнологій та системної інженерії, НДІ слов’янознавства та компаративістики.

Науково-дослідні інститути діють відповідно до Конституції України, Законів України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, положення “Про державний вищий навчальний заклад”, Статуту БДПУ, чинного законодавства України, здійснюють фундаментальні та прикладні дослідження з метою одержання нових наукових знань, сприяння науково-технічному прогресові та соціально-економічному й духовному розвиткові суспільства; забезпечують освітню діяльність, яка включає наукову, культурну, методичну діяльність; є організаторами конференцій, симпозіумів тощо.

НДІ нанотехнологій та системної інженерії створено наказом ректора БДПУ №1 від 31.01.2007 р. відповідно до наказу Міністерства освіти і науку України №422 від 01.06.2007 р. Структурними підрозділами НДІ є 2 відділи: нанотехнологій та системної інженерії.

У межах діяльності НДІ в 2010 році здійснювалося фундаментальне дослідження “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5” та прикладне дослідження “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV” (науковий керівник – д.фіз.-мат.н., проф. В.В. Кідалов); видано колективну монографію “Формирование пористой структуры фосфида индия с заданными свойствами” (д.фіз.-мат.н., проф. В.В. Кідалов; д.фіз.-мат.н., проф. Г.А. Сукач; ас. Я.А. Сичікова); отримано 5 патентів на корисну модель:

1. Пат. 49947 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання поруватої поверхні фосфіду індію р-типу методом фотоелектрохімічного травлення / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.;- u201003113; заявл. 18.03.2010; опубл.   11.05.2010. Бюл. № 9/2010.

2. Пат. 50341 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання нанопоруватого шару фосфіду індію шляхом електрохімічного травлення у розчині плавикової кислоти / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. - a200911298; заявл. 06.11.2009; опубл.   10.06.2010. Бюл. № 11/2010.

3. Пат. 51830 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб отримання макропоруватої поверхні фосфіду індію методом електролітичного травлення у розчині плавикової кислоти/ Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.;- a200911608; заявл. 13.11.2009; опубл.   10.08.2010. Бюл. № 15/2010.

4. Пат. 53712 Україна, МПК(2006): H01L 21/306 (2006.01). Спосіб текстурування поверхні фосфіду індію р-типу / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. Балан О. С., Коноваленко А. А.- u201006059; заявл. 19.05.2010; опубл.   11.10.2010. Бюл. № 19/2010.

5. Пат. 54800 Україна, МПК(2006): H01L 21/00 (2006.01). Спосіб отримання плівки InN на підкладці з поруватого шару ІnP / Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О. Балан О. С., Коноваленко А. А. - u201006056; заявл. 19.05.2010; опубл.   25.11.2010. Бюл. № 22/2010.

НДІ нанотехнологій та системної інженерії БДПУ співпрацює з Бельгійським НДІ – Open License Society та фірмою Altreonic. Під керівництвом завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж (КСМ) БДПУ В.І. Межуєва в 2010 році здійснювалася розробка інформаційної технології предметно-орієнтованого математичного моделювання (англ. Domain-Specific Mathematical Modeling, DSMM).

НДІ слов’янознавства та компаративістики створено відповідно до рішення вченої ради Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 8 від 13.03.2007 р.) наказом ректора Бердянського державного педагогічного університету (№ 4 від 30.03.07 р.). Основними підрозділами НДІ слов’янознавства та компаративістики є два відділи: слов’янознавства та компаративістики.

Результатом діяльності НДІ в 2010 році є захист кандидатських дисертацій (к.філол.н., ст. викл. С.С. Журавльова “Алфавит собранный, рифмами сложенный…” архієпископа Іоана Максимовича як явище агіографічної культури українського бароко”, к.філол.н., ст. викл. О.В. Дуброва “Архетипна пам’ять та її семіотичні відповідники у творах Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича”); співорганізація науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівня “Мариністика в художній літературі” (9-10 вересня 2010 р.), “Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах” (23-24 вересня 2010 р.), видання колективної монографії “Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція” (д.філол.н., проф. Є.К. Нахлік, д.філол.н., проф. О.Г. Астаф’єв, д.філол.н., проф. Р.П. Радишевський, д.філол.н., проф. П.В. Михед, д.філол.н., проф. О.Д. Харлан, к.філол.н., доц. Е.Д. Циховська ).

9. ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Одним із пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва БДПУ є започаткування нових партнерських зв'язків із вищими навчальними закладами й науковими установами інших країн, а також поглиблення співробітництва з іноземними навчальними установами, з якими раніше були укладені договори про співпрацю. У рамках реалізації цього напряму в 2010 році було підписано та налагоджено тісне співробітництво з Ярославським державним університетом ім. П.Г.Демидова (Росія), Воронезьким державним архітектурно-будівельним університетом (Росія), Музично-педагогічним факультетом ТДПІ (Росія), Історичним факультетом НДУ ім. М.І. Лобачевського (Росія), Університетом для іноземців “Данте Аліг’єрі” (Реджіо Калабрія, Італія) та Новосибірським державним педагогічним університетом (Росія). Продовжено міжнародну співпрацю в рамках укладених договорів про співробітництво з Тракійським університетом (Болгарія), Університетом Фрідріха-Александра (Німеччина), Південно-Західним університетом “Неофіт Рильський” (Болгарія), Пловдівським лінгвістичним університетом (Болгарія), Вармія-Мазурським університетом (Польща), Калузьким державним педагогічним університетом ім. К.Е. Ціолковського (Росія), Шяуляйським університетом (Литва), Московським технічним університетом ім. Баумана (Росія), Ярославльським державним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського (Росія), Брянським державним університетом ім. І.Г. Петровського (Росія), Невинномиським державним гуманітарно-технічним інститутом (Росія), Технічним університетом Варна (Болгарія), Open License Society (Бельгія), Таганрозьким державним педагогічним інститутом (Росія), Педагогічним інститутом Південного федерального університету (Росія), Фізичним інститутом ім. П.М.Лебедєва РАН (відділення оптики) (Росія), Жешувським університетом (Польща), Московським державним університетом технологій та управління (Росія), Великотирновським університетом ім. Святих Кирила та Мефодія (Болгарія), Мінським інститутом управління (Білорусь), Технічним університетом Габрово (Болгарія), Університетом Фатіх (Туреччина), Академією розвитку свідомості (Росія), Асоціацією “Дружба і танець” (Франція), Університетом Мічиган-Флінт (США), Магнітогорським державним університетом (Росія), Університетом Пуебло (Мексика), Горійським університетом (Грузія), Воронізьким архітектурно-будівельним університетом (Росія), Російською академією природничих наук (Росія), Уральським державним технічним університетом ім. першого Президента Росії Б.М. Єльцина (Росія), Московським державним університетом імені М.В.Ломоносова (Росія), Нижегородським державним університетом ім. М.І. Лобачевского (Росія).

Бердянський державний педагогічний університет тісно співпрацює з Таганрозьким державним педагогічним інститутом. Викладачі та студенти БДПУ щороку активно публікують свої статі у виданні “Вестник Таганрогского государственного педагогического института”, а ТДПІ – у фаховому виданні “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету”. У рамках співпраці вчених університету Фрідріха-Александра та Бердянського державного педагогічного університету було опубліковано “Німецько-українські педагогічні студії: збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра (Ерланген-Нюрнберг) та Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, Україна)”. Книга містить публікації відомих учених університету Фрідріха-Александра (Ерланген-Нюрнберг) та Бердянського державного педагогічного університету із загальних проблем освіти в епоху глобалізації та теоретичних проблем розвитку навчання й виховання особистості. 26 жовтня 2010 р. у БДПУ відбулася презентація цього збірника. Згідно з підписаним договором з Корпусом Миру в БДПУ займається викладацькою діяльністю Керрі Найт (США), проводить факультативи та тренінги з англійської мови.

Студенти та викладачі БДПУ активно беруть участь у різноманітних міжнародних обмінах та поїздках, набираючись таким чином досвіду для вдосконалення своїх знань та вмінь, що якісно позначається на подальшій роботі та навчанні. У 2010 році здійснено 201 візит до 17 країн світу. Студенти та викладачі БДПУ відвідали Австрію, Бельгію, Білорусь, Болгарію, Грецію, Італію, Литву, Мексику, Нідерланди, Німеччину, Польщу Росію, Сінгапур, США, Туреччину, Францію, Чехію.

У 2010 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 100 фахівців та студентів з Азербайджану, Бразилії, Болгарії, Бельгії, Естонії, Індонезії, Італії, Китаю, Нової Зеландії, Німеччини, Польщі, Росії, США, Тайваню, Угорщини, Фінляндії, Японії. Серед них: директор Open License Society Єрик Верхалст з метою консультування із сумісних наукових проектів, Генеральний консул Генерального консульства Німеччини в Україні Клаус Ціллікенс з дипломатичним візитом, студенти та викладачі ТДПІ для участі в Днях науки, викладачі Молєв Є. та Молєва І. з НДУ ім.Лобачевського (Росія) для читання лекцій, Джессіка Джиллес, Шеліа Слемп, Кейтлін Рейтс, Керрі Найт, Френк Кестінг, Девід Єнс, Кетті Піплс, Філ Рофмен (США) для участі в міжнародному науково-практичному семінарі, доктор Цанов С.М. (Болгарія) з метою викладання болгарської літератури та методики її навчання, Цонєв Ц.І. (Болгарія) для викладацької діяльності, доктор психологічних наук Кулікова Н. Г. з Російської академії природничих наук, відділу ноосферної освіти, кафедри історії науки, філософії і системономії для читання циклу лекцій ноосферної освіти для викладачів кафедри основ здоров’я та бжд, доктор педагогічних наук, професор Надолинська Т.В. (ТДПІ, Росія) для участі в конференції.

Участь у міжнародних освітніх організаціях, програмах, фондах, проектах

Упродовж поточного року продовжилося членство БДПУ в міжнародних освітніх організаціях, програмах, фондах, проектах.

Партнер (держава, організація, інститут, установа та ін.)

Назва проекту, програми

Термін виконання

Виконавці

Очікувані результати та їх впровадження

The Association of the Carpathian Region Universities (Асоціація університетів Карпатського регіону)

International Association of Higher Education Institutions from Slovakia, Poland, Hungary, Ukraine, Romania, Serbia

Упродовж року

Лиман І.І., Paul Serban Agachi

Обмін досвідом, організація форумів, співробітництво з місцевими органами влади, неурядовими організаціями, міжнародними установами тощо

Міжнародний Альянс з боротьби ВІЛ-СНІД (США)

Програма PEPFAR (Профілактика та попередження ВІЛ-СНІД засобами освіти відповідно Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції на 2004-2008 рр. 2005-2011 Відповідно концепції стратегії дій Уряду щодо запобігання поширення ВІЛ-СНІДу в Україні)

1 січня 2005 – 31 грудня 2011 рр.

Кафедра іноземних мов (Школа І.В., Халабузар О.А.), кафедра основ здоров’я та БЖД (Г.Л.Воскобойнікова),

Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в Україні

Подолання поширення епідемії ВІЛ-СНІД в Україні, проведення тренінгів у студентському й учнівському середовищі

Міжнародна асоціація викладачів російської мови та літератури

“Міжнародна асоціація викладачів російської мови та літератури”

Упродовж року

Члени кафедри загального мовознавства та слов’янської філології БДПУ, Сєнічева О.А.

Участь у міжнародних конференціях, круглих столах, видання статей в Інформаційному віснику МАВРМЛ

Корпорації Microsoft та Intel

Intel Навчання для майбутнього

Упродовж року

Викладачі кафедри інформатики та інформаційних технологій у навчанні,

Алєксєєва Г.М.

Використання методу проектів для підготовки викладачів шкіл

Open License Soсiety (Бельгія)

Розробка системи відкритих специфікацій Open Specs. Наукові дослідження, стажування студентів та викладачів, проведення спільних наукових заходів

2006-2010 рр.

Межуєв В.І., Верхалст Е., директор Open License Soсiety

Розробка системи моделювання Open Specs

Корпус Миру Сполучених Штатів Америки в Україні

Проект навчання англійської мови

Грудень 2009 р. – квітень 2011 р.

Ярова О.Б.,

Керрі Найт

Співпраця в процесі навчання студентів та обмін досвідом у галузі викладання англійської мови,

створення міського мовного та культурного центру на базі Бердянського державного педагогічного університету, кафедра іноземних мов

Відділ преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні

Фонд сприяння демократії

Вересень 2010-2011 рр.

Кафедра соціальних комунікацій, Мельнікова Ю.О.,

Фонд розвитку ЗМІ Посольства США в Україні

Обладнання радіостудії для забезпечення навчального процесу спеціальності “Журналістика” (організація практичних та лабораторних занять для студентів-журналістів; підвищення кваліфікації персоналу для роботи в навчальній лабораторії);

організаційне, технічне, навчально-методичне забезпечення радіостудії

Німеччина (Кельн, Вупперталь), Росія, Москва (Всеросійський музей Декоративно-прикладного мистецтва)

Міжнародний проект “Подвійність”

25.08.10 -   1.09.10 р.

Зільке Хаазе, Юрген Умлауф, Рігіне Хердек Галина Зайдель (Німеччина), Володько Т.К. (Україна, БДПУ)

Обмін досвідом художниками, власниками музеїв та галерей, викладачами шкіл мистецтв

Виконання міжнародних грантів

Співробітники БДПУ активно беруть участь в одержанні нових та виконанні вже отриманих грантів від міжнародних організацій. Так, у 2010 році провідні науковці та викладачі БДПУ взяли участь у реалізації 9 колективних та індивідуальних грантів.

Прізвище, ім’я та по батькові виконавця

Грантодавець

Термін виконання

Тематика проекту

Мельнікова Ю.О.

Фонд сприяння демократії Відділу преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні

15 вересня 2010 –

15 липня 2011 рр.

Обладнання радіостудії для забезпечення навчального процесу спеціальності “Журналістика” (організація практичних та лабораторних занять для студентів-журналістів; підвищення кваліфікації персоналу для роботи в навчальній лабораторії);

організаційне, технічне, навчально-методичне забезпечення радіостудії

Лиман І.І.

“Open Society Institute”

2008-2011 рр.

Regional Seminar for Excellence in Teaching “Comparative and Interdisciplinary History of Religious Traditions in Eastern, Central and Southern-Eastern Europe”

Константінова В.М.

Центр міської історії Центрально-Східної Європи

2009-2010 рр.

“Свої серед чужих, чужі серед своїх?”: сприйняття городянами Північного Приазов’я селян-переселенців і місце останніх у соціальній структурі міст краю першої третини ХХ століття

Ярова О.Б.,

Керрі Найт

SPA грант

Корпусу Миру США в Україні

Грудень 2010 р. – квітень 2011 р.

Створення міського мовного та культурного центру на базі Бердянського державного педагогічного університету, кафедра іноземних мов

Школа І.В.

Халабузар О.А.,

Керрі Найт

Грант у рамках Невідкладного плану Президента США в запобіганні ВІЛ/СНІДу (PEPFAR)

Жовтень 2010 – лютий 2011 рр.

Робота за грантом передбачає аналіз результатів анкетувань, психологічних тренінгів, рольових ігор, інформаційної роботи та презентація рекомендацій усім партнерам проекту щодо додаткових можливостей продовження освітньої роботи в нашому місті

Мельнікова Ю.О.,

Герилів С.М.

Фонд Катерини Ковшевич (США)

2010-2011 рр.

Студентка ІІ курсу Вікторія Лутчак отримала грант від Фонду Катерини Ковшевич (США) у розмірі річної оплати за навчання на спеціальності “Журналістика”

Цанов С.М., Савченко Л.І. (голова товариства “Родолюбіє”)

“Товариство Родолюбіє”

2011–2012 рр.

“Роден език и обучение зад граница”

Навчання болгарської мови в недільній школі м. Бердянська, придбання обладнання, навчально-методичного забезпечення

Кафедра основ здоров’я та БЖД БДПУ, Г.Л.Воскобойнікова

МБФ “Міжнародний Альянс ВІЛ/СНІД в Україні”

2010 рік

Соціально-просвітницькі тренінги, тематичні лекції в рамках реалізації програми “Подолання епідемії ВІЛ/СНІД в Україні, підтриманої Глобальним Фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією”

Межуєв В.І.,

Логвін М.О.

Європейський фонд IWT

вересень 2010 р.

ITEA EVOLVE (Evolutionary Validation, Verification and Certification)

Упродовж 2010 року викладач кафедри іноземних мов Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ О.Б. Ярова разом з Керрі Найт займалися втіленням міжнародного колективного гранту SPA Корпусу Миру США в Україні. 27–28 травня 2010 року в БДПУ відбувся науково-практичний семінар “Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов”. Тренерами семінару виступили волонтери Корпусу Миру США в Україні: Керрі Найт, Девід Янс, Каті Піплс, Шіла Слемп, Френк Керстінг, Філ Роффман, Джессіка Джілз та Кейтлін Рейтс, які працюють методистами й учителями навчальних закладів у різних містах України. Метою міжнародного семінару-тренінгу було створення атмосфери реального спілкування іноземною мовою, обмін досвідом з питань методики викладання іноземної мови, що сприятиме зміцненню міжнародних зв’язків з методичної роботи, поповненню фонду методичних видань кафедр Інституту філології та соціальних комунікацій, підвищенню рівня володіння іноземною мовою як серед студентів, так і серед викладачів вишу та вчителів загальноосвітніх шкіл міста Бердянська. До програми семінару-тренінгу ввійшли такі питання: альтернативні види навчальної діяльності на уроці, інтенсивне навчання іноземної мови, використання Інтернет-технологій у навчальному процесі, креативні підходи до викладання іноземних мов, використання сучасних комп'ютерних технологій у викладанні французької мови, інтерактивний метод навчання: активізація мовленнєвої діяльності учнів на уроках французької мови тощо. Крім круглого столу, з теоретичних питань викладання іноземних мов учасникам семінару було запропоновано майстер-класи. У роботі семінару-тренінгу взяли участь учителі загальноосвітніх шкіл і гімназій міста, викладачі університету, а також майбутні вчителі іноземних мов − студенти Інституту філології та соціальних комунікацій. Кількість учасників методичного форуму (понад 60 осіб) підтвердила важливість і необхідність проведення подібних заходів у регіоні: це прекрасна нагода для підведення підсумків наприкінці навчального року, можливість набути нового педагогічного досвіду та визначити перспективи.

Було отримано грант на створення навчальної радіостанції завдяки перемозі в конкурсі проектів, який проводився Фондом сприяння демократії Відділу преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. БДПУ отримав можливість закупити технічне оснащення лабораторії радіожурналістики для підвищення якості навчання студентів-журналістів. Студентська навчальна радіостудія кафедри соціальних комунікацій функціонуватиме в локальній системі БДПУ. Основний продукт – новини, репортажі про життя університету, освітні радіопрограми, радіонариси, радіоінсценізації. До роботи в студії залучатимуться студенти І та ІІ курсів, які навчаються за спеціальністю “Журналістика”. Упродовж наступних 10 місяців колектив кафедри повинен закупити обладнання на суму 90 тис. грн., виділені Фондом розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Проект спрямований на підвищення рівня підготовки майбутніх журналістів у радіоіндустрії. Це передбачає оволодіння сучасною технікою, що дозволяє виготовляти високоякісний радіоефірний продукт; використання досвіду роботи кращих радіожурналістів південно-східного регіону України. Підготовка журналістів нового типу має базуватися на принципі виготовлення інформаційного продукту молодими – для молодих.

Також варто відзначити роботу І.В. Школи та О.А. Халабузар , що займаються втіленням Гранту в рамках Невідкладного плану Президента США в запобіганні ВІЛ/СНІДу. Було проведено низку тренінгів серед студентської та учнівської молоді, підготовлено 12 студентів БДПУ для проведення тренінгів у школах, гімназіях і ліцеях м. Бердянська.

Наукові стажування, поїздки, семінари та практики закордоном

Викладачі та студенти БДПУ активно беруть участь у міжнародних семінарах і конференціях, щороку проходять літні практики та мовленнєві стажування за кордоном, проводять науково-дослідну роботу, знайомляться з історією, культурою, традиціями та системою освіти інших країн. Так, у 2010 році викладачі Інституту філології та соціальних комунікацій О.Б. Ярова, Л.О.Чулкова, Г.Л. Вусик, Ю.О. Мельнікова побували на IV форумі української діаспори, що відбувся 3-13 вересня 2010 року в Греції на о. Евії. Однією з ключових тем форуму стала тема української освіти в діаспорі, тому під час освітянської конференції учасники порушили проблеми полікультурної освіти, українського шкільництва та методики викладання українознавчих дисциплін. 10 вересня в церкві св.Елефтеріоса пройшла Міжнародна акція “Свічка моління”, під час якої разом з учасниками форуму свічки моління запалили посол України в Греції Володимир Шкуров та представники української діаспори в Греції.

У жовтні 2010 року учасником XIV Міжнародного конгресу політологів, що відбувся в Чикаго (штат Іллінойс, США), стала доктор політичних наук, професор, декан соціально-гуманітарного факультету БДПУ І.В. Алєксєєнко, яка з 2007 року є членом Американської Асоціації політологів. Головною темою жвавих дискусій був комплекс питань, об'єднаних формулою “Мир і глобалізація”, що відображає реальні завдання, перед вирішенням яких стоять зараз держави світової політичної спільноти. Темою презентації Ірини Вікторівни дуже зацікавився директор департаменту політичних наук університету Іллінойс-Чикаго, проф. Дік Сімпсон, що став ініціатором переговорів про співпрацю між БДПУ та університетом Іллінойс-Чикаго.

24 – 28 листопада 2010 року доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології БДПУ А.М. Сердюк взяла участь у роботі наукового форуму “Le salon européеn de l’éducation – 2010”, який проходив у м. Парижі (Французька республіка). Під час відрядження А.М. Сердюк була спостерігачем на виставці “Європейський салон освіти – 2010” та перекладачем української делегації. Разом із делегацією викладачка відвідала павільйони, присвячені професійній орієнтації та інноваційним технологіям у викладацькій діяльності.

3 листопада 2010 р. на гуманітарному факультеті Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (УМКС) відбувся публічний захист кандидатської дисертації Ю.В. Федорика, асистента кафедри історії України в БДПУ. За час навчання в Польщі аспірант написав низку статей українською та польською мовами в наукових журналах Любліна, Кракова, Кєльца, Львова, Донецька та Рівного, брав участь у науково-культурних заходах та конференціях, які за останні 6 років проходили в Польщі та Україні.

Викладачі кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ І.Е. Співак, С.О. Філоненко взяли участь у міжнародному проекті Автономного університету міста Пуебло, Мексика. У рамках проекту І.Е. Співак подала до друку статтю до Збірника праць факультету філології та філософії Автономного університету Пуебло, взяла участь у Четвертому Національному (Мексиканському) Конгресі Латиноамериканської Асоціації Досліджень мов, 28-30 жовтня 2010 року виступила з доповіддю (спільно з В.Перез); рецензувала та рекомендувала до друку статті викладачів: Сенкі Гарсіа М.Р., Діар Карденас А.Ф., Гутіерер Еступінен Р. (Автономний Університет м. Пуебло (Мексика). С.О. Філоненко подала до друку в Збірник праць факультету філології та філософії Автономного університету Пуебло статтю “Мексиканські хроніки Максима Кідрука: травелог українського неоромантика”. І.Е. Співак редагувала статті викладачів: Сенкі Гарсіа М.Р., Діар Карденас А.Ф., Гутіерер Еступінен Р., (Автономний Університет м. Пуебло (Мексика).

Особлива увага приділялась організації колективних закордонних поїздок студентів і викладачів. У 2010 році студенти БДПУ відвідали Росію, Болгарію, Францію, Чехію, Німеччину. 12-13 квітня 2010 року група студентів Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ здійснила подорож у Російську Федерацію з метою участі в 53-й Міжнародній науковій студентській конференції у Таганрозькому державному педагогічному інституті. Молоді науковці презентували свої наукові доповіді в секції іноземних та російської мов. Студенти М. Шевченко та О. Мартиненко за високий рівень їхніх наукових робіт були відзначені Похвальними грамотами (за 2 місце). У рамках конференції було представлено цікаву культурну програму, яка передбачала відвідування чехівських місць, історичних пам'яток, парків та прогулянки містом. 22-23 квітня 2010 року студенти Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ Т. Нікішина (науковий керівник – О.А Сєнічева), Г. Кухта (науковий керівник – Л.О. Алєксєєва), Є. Регуш (науковий керівник – М.Ю. Кайки) взяли участь у молодіжних Чехівських читаннях, які проходили в м. Таганрозі (Російська Федерація). З 9 по 15 травня студенти й викладачі БДПУ (усього 40 осіб) взяли участь в інформаційно-патріотичній програмі “Париж студентський”, яка була організована завідувачем кафедри соціальних комунікацій доц. Ю. О. Мельніковою. У серпні-вересні 2010 року дві групи студентів та викладачів БДПУ перебували в Болгарії. Перша група відвідала м. Софію (керівник Мороз А.В.), друга група - м. Габрово (керівник Саприкіна Н.В.). Студенти проходили мовленнєве стажування, а викладачі взяли участь у науковому форумі. Метою поїздки було не лише стажування, але й ознайомлення з історією, культурою, національними традиціями країни. Усе це сприяло всебічному вивченню студентами болгарської культури й традицій. Останнім часом усе більшої популярності серед студентської молоді набувають такі програми, як “CCUSA” (Camp Counselors USA) та “Work and Travel”. Також міжнародна професійна програма стажування AIESEC пропонує нашим студентам найінтенсивніші технічні, соціальні, освітні, менеджмент-стажування в таких країнах світу, як Індія, Малайзія, Тайвань, Росія, Турція, Польща, Шрі–Ланка, Румунія, Угорщина. Завдяки програмі AIESEC студенти БДПУ Д. Браїлко та Н. Мироненко пройшли стажування в Італії та Польщі за проектами “Торіно без кордонів” та “Усі разом”.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ СПІЛЬНО З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ НАН ТА ГАЛУЗЕВИМИ АКАДЕМІЯМИ НАУК УКРАЇНИ

З метою подальшого підвищення якості наукових досліджень Бердянський державний педагогічний університет проводить роботу, спрямовану на посилення зв’язків, співробітництва з АПН та НАН України. Провідні науковці БДПУ впродовж 2010 року брали участь у роботі академій. Професор К.О. Баханов є член-кореспондентом Академії педагогічних та соціальних наук; в.о. ректора університету, професор В.А. Зарва – член Української Академії Наук; професор В.В. Кідалов – дійсний член Академії наук вищої школи України; професор В.В. Крижко – дійсний член Української Академії наук, член-кореспондент Академії педагогічних та соціальних наук; завідувач кафедри екології та природознавства, доцент О.П. Мягченко – дійсний член Міжнародної Кадрової Академії; доцент кафедри педагогіки Л.Г. Ярощук – дійсний член-кореспондент Української Академія Акмеологічних Наук по відділенню “Педагогічна акмеологія”.

Науково-педагогічні працівники університету беруть участь у роботі комісій Науково-методичної ради МОН України: д.філол.н., професор В.А. Зарва (журналістика), д.пед.н., професор Л.В. Коваль (підкомісії дошкільної освіти і початкової освіти), к.техн.н., доцент В.Г. Хоменко (секції комп’ютерних технологій та автоматизації підкомісії з професійної освіти).

Викладачі університету входять до складу спеціалізованих учених рад (в.о. ректора університету, професор В.А. Зарва, професор К.О. Баханов, професор В.В. Крижко, професор В.В. Кідалов, професор Л.В. Коваль, декан факультету комп’ютерних технологій та систем, доцент В.Г. Хоменко).

К.пед.н., доц. В.Ф. Дороз призначено незалежним експертом для виконання експертизи рукописів підручників, що подавалися на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України № 940 від 17.10.2008, додаток №33), відповідно до п.п. 2.4, 4.4 та 4.5 Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.2008 №649 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2008 за №699/15390 та з метою забезпечення учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів якісними підручниками та іншою навчальною літературою. Аналізувала рукописи таких підручників: “Російська мова” (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) (авт. Н.А. Пашківська, Г.О. Михайловська, С.О. Распопова); “Російська мова” (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) (авт. О.М. Рудяков, Т.Я. Фролова); “Російська мова” (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, 5-й рік навчання) (авт. І.П. Ґудзик, В.О. Корсаков, О.К. Сакович); “Російська мова” (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, 5-й рік навчання) (авт. Т.М. Полякова, О.І. Самонова, А.М. Приймак).

Доктор історичних наук, професор, зав. кафедри історії України І.І. Лиман є науковим співробітником Інституту Української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. У рамках загальнодержавної програми проведення досліджень та здійснення заходів з увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні у співпраці із Запорізьким відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України впродовж року І.І. Лиман та В.М. Константінова силами студентів, магістрантів та аспірантів БДПУ організовували археографічні експедиції населеними пунктами регіону Північного Приазов’я з метою виявлення джерел усної історії. І.І. Лиман взяв участь у роботі над енциклопедією історії України, що опублікована Інститутом Історії України НАН України, є членом редакційних колегій ВАКівських видань “Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII – ХІХ століття”, “Музейний Вісник” та “Південний архів”.

Кафедрами університету налагоджено тісні взаємозв’язки з відповідними науковими установами АПН та НАН України. Кафедра психології БДПУ тісно співпрацює з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Напрям дослідження кафедри “Психологічні аспекти навчання і виховання особистості на сучасному етапі розвитку суспільства” координується з відділенням психології та вікової фізіології Академії педагогічних наук. Налагоджено зв’язки з Російською академією освіти.

Кафедра української мови бере участь у Всеукраїнському лінгвістичному діалозі, який організовано Українським мовно-інформаційним фондом НАН України. Кінцевим результатом його має бути створення віртуальної лексикографічної лабораторії та словника української мови. У цьому проекті задіяно 5 викладачів кафедри: доценти В.О. Юносова, Р.О. Христіанінова, О.А. Крижко, О.І. Попова, В.М. Ліпич, Н.В. Павлик.

Між Інститутом археології НАН України, Інститутом педагогіки АПН України та БДПУ укладено угоду, згідно з якою студенти соціально-гуманітарного факультету нашого університету мають змогу проходити археологічну практику в національному історико-археологічному заповіднику “Ольвія”.

Викладачі кафедри екології та природознавства взяли участь у роботі Донбаського відділення української філії Міжнародної академії наук екології та безпечної життєдіяльності.

Здійснюється співпраця з академічними установами через залучення науковців до керівництва дисертаційними дослідженнями аспірантів та здобувачів БДПУ: Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (д.іст.н., проф. Ю.І. Шаповал), Центральним інститутом післядипломної освіти АПН України (д.психол.н., проф. П.В. Лушин), Українським НМЦ практичної психології АПН України (к.психол.н., ст.н.сп. В.Г. Панок), Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України (к.психол.н., доц. В.Л. Зливков, к.психол.н., ст.н.сп. О.В. Завгородня).

Кафедри Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ тісно співпрацюють з Інститутом літератури ім. Тараса Шевченка НАН України з підготовки аспірантів, консультування провідних учених-літературознавців з проблем кандидатських і докторських дисертацій, участі в наукових конференціях, міжнародних конгресах, організованих Інститутом літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, спільного видання міжвузівського збірника наукових статей “Актуальні проблеми слов’янської філології”.

Для читання лекцій та консультування викладачів історичних кафедр залучаються провідні фахівці Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, зокрема доктор історичних наук, професор Ю. Шаповал та доктор історичних наук, професор, заступник директора інституту О. Майборода.

11. ЗАХОДИ, ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНО З ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ НАУКОВЦІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ

Науковці Бердянського державного педагогічного університету активно співпрацюють із Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти:

– входять до складу журі обласного конкурсу-захисту учнівських наукових робіт МАН, учнівських олімпіад і турнірів;

– задіяні в рецензуванні учнівських робіт МАН;

– залучаються для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів;

– на базі БДПУ проводяться підготовчі курси за певними напрямками;

– беруть участь у заходах, які проводять співробітники Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

– викладачі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти залучаються як наукові керівники кандидатських дисертаційних досліджень та магістерських робіт (Є.М. Павлютенков, Т.І. Сущенко, М.І. Приходько, Н.Ф. Денисенко).

Бердянський державний педагогічний університет тісно співпрацює з відділом у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації. Кафедра філософії та соціології підтримує зв’язки з національними товариствами міста: єврейським, грецьким, болгарським, німецьким, польським, російським, культурним товариством “Просвіта”. Викладачі кафедри теорії та методики мов беруть участь у засіданнях методичних об’єднань учителів української, російської, болгарської, польської та романських мов шкіл м. Бердянська.

Кафедра всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії здійснює дослідження з теми “Місце європейських етносів в історичній долі України (на матеріалах Півдня з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст.)”. Викладачі кафедри вивчають причини міграції німецьких етносів Півдня України, причини та етапи колонізації, особливості цих процесів. Досліджуються переселення та створення на Півдні України колоній болгар та греків, а також правові основи організації життя в регіоні.

У рамках співпраці з методоб’єднанням учителів-болгаристів 21 травня 2010 року доцентом кафедри С.М. Цановим у співробітництві з товариством болгарської культури “Родолюбіє” було проведено обласний методичний семінар для вчителів болгарської мови та літератури. У роботі семінару взяли участь директор Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, д.філол.н., професор В.А. Зарва, к.філол.н., доцент О.А. Сєнічева, к.філол.н., доцент А.М. Сердюк, асистент О.Б. Червенко, студенти Інституту філології БДПУ, що працюють у загальноосвітніх школах м. Бердянська (А. Мінько, С. Желєва, А. Зюзіна, Т. Колоянова, О. Даниленко), учителі-болгаристи Запорізької області.

За підтримки Запорізької обласної державної адміністрації, згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 р. № 928/2010 “Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”, наказом Міністерства освіти і науки України від 26.10.2010 № 1011 “Про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010 – 2011 навчальному році” з метою підвищення загальної мовної культури і в рамках підготовки до відзначення в 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на базі Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету 16 грудня 2010 року було проведено І етап конкурсу.

Управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації на базі Бердянського державного педагогічного університету в 2010 року проводились контрольні роботи учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Викладачі БДПУ постійно консультують учнів ЗОНЗ щодо написання наукових робіт. Так, у звітному році під керівництвом науковців університету в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України учні шкіл м. Бердянська посіли призові місця: А. Капустіна з роботою “Стилістичний потенціал фразеологізмів у романі Ю. Покальчука “Озерний вітер” (науковий керівник – к.філол.н., доцент В.М. Ліпич), Т. Середа “Сучасні та традиційні методи розв’язування рівнянь та нерівностей з параметрами” (науковий керівник – ст. викладач ВВ. Ачкан), О. Рупчева (науковий керівник – к.пед.н., доцент Л.Я. Романова).

Доценти кафедри української та зарубіжної літератури (О.Д. Харлан, Н.П. Анісімова, О.П. Новик), загального мовознавства та слов’янської філології (А.М. Сердюк, Г.Л. Вусик) проводили протягом поточного року консультації для обдарованої учнівської молоді, рецензували роботи МАН України.

Г.М. Алексєєва, ст. викладач кафедри обробки і захисту інформації, співпрацює з Обласним відділом освіти і науки у межах проведення курсів за програмою “Intel. Навчання для майбутнього” для вчителів шкіл Запорізької області.

Кафедра соціальної педагогіки разом із Запорізьким ресурсним центром з підготовки соціальних педагогів та соціальних працівників бере участь у програмі “Інтеграція молодих інвалідів у сучасний соціокультурний простір” при Запорізькому національному університеті.

Співробітництво науковців Бердянського державного педагогічного університету з місцевими органами влади

Бердянським державним педагогічним університетом укладено угоди з міським та районним відділами освіти. Завідувачі міськво та райво є членами вченої ради університету. Ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів та провідні фахівці університету виступають на засіданнях міськво і райво.

Ст.викладач кафедри економіки підприємств К.В. Марченко очолює фракцію Партії регіонів у Бердянській міській раді.

Доцент кафедри філософії та соціології В.М. Федорик у звітному році співпрацював з Бердянською міською радою та міськвиконкомом при розробці Стратегічного плану економічного розвитку міста, технопарків та грінфілдів для залучення іноземних інвестицій.

Бердянським державним педагогічним університетом налагоджено співпрацю з Бердянським відділом РАГС, зокрема при кафедрі української мови працює на громадських засадах консультаційний пункт з надання допомоги в складанні документації та написанні прізвищ (доцент Р.О. Христіанінова).

Кафедра загального мовознавства та слов’янської філології є дійсним членом Української Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури (МАПРМЛ). Викладачі кафедри тісно співпрацюють з регіональними товариствами національних меншин Приазов’я: з болгарським товариством “Родолюбіє”, польським “Одродження”, єврейським, російським “Русский дом”, з методичним об’єднанням учителів російської мови шкіл м. Бердянська та Бердянського району. Асистент кафедри О.Б. Червенко є членом Ради м. Бердянська при міському голові з міжнародних відносин та розвитку культур національних меншин.

  Кафедра романо-германської філології співпрацює з методичним об’єднанням учителів іноземних мов м. Бердянська. Викладачі кафедри (к.пед.н., доц. І.В. Шиманович, ст. викладач Т.Ю. Шевчінська, к.пед.н., доц. Н.В. Володіна) у звітному році проводили консультації для вчителів шкіл міста з написання наукових робіт, здійснювали рецензування науково-дослідних робіт МАН.

У травні 2010 року Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету провів олімпіаду із соціальних комунікацій для випускників загальноосвітніх закладів. Мета цього заходу – виявлення обдарованої творчої молоді, яка рекомендуватиметься для вступу до навчання в БДПУ за напрямом підготовки “Журналістика”. Під час олімпіади, яка проходила в два етапи, перед випускниками ставилося завдання – продемонструвати необхідні для репортерської праці знання й навички. Згідно з розробленим кафедрою соціальних комунікацій Положенням про олімпіаду із соціальних комунікацій першим творчим завданням було написання журналістського твору за підсумками пресової конференції, влаштованої спеціально для учасників олімпіади. Темою прес-конференції стала молодіжна політика в м. Бердянську, її основні напрями та перспективи. Перед майбутніми журналістами виступили начальник відділу у справах молоді виконавчого комітету Бердянської міської ради Д. Борисенко, керівник прес-служби міськвиконкому В. Горбатко, головний спеціаліст відділу у справах молоді І. Бабак. Другим етапом олімпіади стало аудіювання, аби визначити рівень мовної культури абітурієнтів. Протягом 3-5 хвилин кожен із них виступав із промовою на одну із заздалегідь запропонованих тем, що стосуються українських реалій минулого та сьогодення. Відповідно до Положення про олімпіаду пропонувалися такі теми: економічна ситуація в Україні та світі; вибори в Україні; політична ситуація в Україні; спортивні досягнення українців; кінематограф незалежної України; театральне життя в Україні; журналістика в Україні; освіта й наука в Україні; молодіжні організації в Україні; сучасне літературне життя в Україні; сучасне музичне життя в Україні; релігійна ситуація в Україні; європейські перспективи України; становище національних меншин в Україні; досягнення моєї країни. Найбільшу кількість балів (93) за підсумками обох етапів цього творчого змагання набрала О. Новик з Бердянської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов № 16. Усі учасники олімпіади отримали дипломи.

З 2008 року доцент кафедри менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності М.В. Ґудзь на основі розпорядження голови Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області № 250 працює в складі робочої групи з розробки стратегії розвитку Бердянського району. У співавторстві з О.М. Оргієць П.М. Ґудзь розроблена “Концепція розвитку прибережних територій Бердянського району на період до 2025 року”, затверджена Бердянською райрадою Запорізької області (№ 8 від 14 серпня 2009 р.). Отримано довідки про використання результатів поточного дослідження від Запорізької обласної ради (№ 01-35/ 1338 від 16.10.2008 р.), підписаної першим заступником голови облради О.О. Клепаковим, а також від Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області (№ 1076/01 від 06.07.2009 р.), підписаної заступником голови О.М. Оргієць.

Кафедра соціальної педагогіки та кафедра психології плідно співпрацюють зі службою у справах неповнолітніх міськвиконкому, прокуратурою м. Бердянська та району, Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Соціально-реабілітаційним центром для дітей-інвалідів “Турбота”, інтернатом для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обласним притулком для неповнолітніх, Бердянською виправною колонією № 77, комітетом у справах молоді та ін. Так, викладачі кафедри психології (доценти І.О. Черезова, Т.П. Малихіна, Л.Р. Кашкарьова) систематично проводять психологічні експертизи на запит міжрайонної прокуратури, міського та районного відділів внутрішніх справ, надають методичну допомогу психологічній службі ЗВП №77.

Викладачі кафедри соціальної педагогіки тісно співпрацюють зі Всеукраїнською громадською організацією “Волонтер”. У 2010 році викладачі та студенти-волонтери взяли участь у Всеукраїнській акції “Від серця до серця” (збирання коштів для офтальмологічного обладнання дитячих лікарень). 12 студентів-волонтерів соціально-педагогічного факультету включено до бази даних організації “Волонтер”. Упродовж 2010 року кафедра соціальної педагогіки разом з міським ЦСССДМ упроваджували програми з профілактики негативних явищ серед учнів ЗОШ та молоді; підтримки дітей-інвалідів; інтеграції неповнолітніх притулку в соціум. У межах цих програм були проведені загальноміські заходи до новорічних (“Діди-Морози – Волонтери”) та пасхальних свят “Крашанки – дітям притулку”; до Дня Святого Валентина; Міжнародного дня волонтерів та людей-інвалідів; до Дня боротьби з ВІЛ/СНІД, профілактики паління (“Змінимо життя на краще”), тренінги з профілактики паління, наркозалежності та популяризації здорового способу життя. Студенти-волонтери соціально-педагогічного факультету під керівництвом доцентів кафедри соціальної педагогіки Н.М. Захарової, О.І. Гуренко впроваджують програми соціалізації та розвитку соціальної комунікації дітей-інвалідів на базі Соціально-реабілітаційного центру дітей-інвалідів “Турбота”, спільно зі службою у справах неповнолітніх проводять рейди з виявлення “дітей вулиці”, розв’язання їх проблем та залучення до організованої змістовної діяльності (творчі колективи, спортивні секції тощо). У загальноосвітні школи, професійно-технічні ліцеї та училища впроваджувалася програма профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, у межах якої проводилися тренінги з профілактики паління, наркозалежності та попередження ризикованої поведінки. У межах співпраці з міською Службою у справах неповнолітніх викладачі кафедри брали участь у рейдах з виявлення дітей, не охоплених позашкільними закладами освіти з метою залучення їх до організованої змістовної діяльності (творчі колективи, спортивні секції тощо). У Бердянській міській організації товариства “Червоний Хрест” організовувалася практична соціально-виховна допомога, лекції на тему популяризації здорового способу життя, тренінги, соціологічні дослідження з актуальних проблем учнівської молоді.

У результаті співпраці кафедри валеології та БЖД з Бердянським міським відділом охорони здоров’я та Запорізьким регіональним центром репродуктивного здоров’я молоді впродовж звітного року в навчальних закладах міста реалізовувалася програма “Профілактика поширення епідемії ВІЛ/СНІД в Україні та в регіоні Північного Приазов’я”.

Кафедра екології та природознавства співпрацює з Бердянською міжрайонною природоохоронною прокуратурою в галузі охорони природи.

Доцент кафедри педагогіки вищої школи та управління освітніми закладами О.Б. Голік і доцент кафедри професійної педагогіки та методики професійного навчання О.А. Кривильова проводять консультації для керівників гуртків ЦДЮТ м. Бердянська. Доцент кафедри хореографії О.В. Мартиненко проводить експериментальні дослідження серед вихованців зразкового ансамблю танцю “Марлен”, керівником якого вона є.

Науковці БДПУ приділяють увагу й дошкільній освіті міста.
У 2010 році результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри дошкільної освіти впроваджувалися в дошкільних навчальних закладах міста Бердянська (№ 1, 3, 20, 25, 28, 33, 34, 36, 37, 39, та ін.) та району через різноманітні форми методичної роботи з практичними працівниками: методичні об’єднання, семінари-практикуми, педагогічні наради, консультування та ін. Викладачі кафедри знайомлять з результатами своїх досліджень дошкільних працівників регіону, беручи участь у роботі курсів підвищення кваліфікації, що проводять обласні інститути післядипломної освіти педагогів (Запорізька й Донецька обл.). Наукове дослідження ст. викладача О.П. Литвин з проблеми формування педагогічного аналізу та самоаналізу в поточному році проводилося у формі системи занять на методоб’єднаннях завідувачів та методистів дошкільних закладів. Дослідниця впроваджувала авторську програму “Формування педагогічного аналізу та самоаналізу” в навчальний процес соціально-педагогічного факультету, підготувала й провела семінар-практикум для методистів дошкільних закладів на тему: “Методика педагогічного аналізу ігрової діяльності в дошкільному закладі”. Доцент Л.В. Макаренко на базі дитячого садка № 39 проводить постійне консультування вихователів, музичних керівників, методистів з проблеми “Організація театралізованої діяльності у дошкільному закладі”. Неодноразово виступали з доповідями на методичних об’єднаннях викладачі кафедри: к.пед.н., доцент Л.І. Казанцева (тема: “Проблема навчання дітей другої мови”.); к.пед.н., доцент А.В. Омеляненко (тема: “Специфіка проведення занять з навчання дітей дошкільного віку української мови”); ст. викладач Т.Л. Єськова (тема: “Українська писанка”); к.пед.н., доцент Л.П. Гайдаржийська (тема: “Навчання дітей раннього віку”); к.пед.н., доцент А.Я. Зрожевська (тема: “Пропедевтична робота з підготовки майбутнього читача (робота з книгою)”); ст. викладач О.П. Тельчарова (тема “Морально-статеве виховання як комплексна педагогічна проблема”); асистент І.О. Стовбун (тема: “Дидактична гра як засіб інтелектуального розвитку старших дошкільників (на матеріалі навчання математики)”).

Кафедра початкової освіти постійно зміцнює зв’язки зі школами та органами освіти м. Бердянська, Бердянського району та Запорізької області. Професор Л.В. Коваль систематично читає лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, керує роботою методичних семінарів з проблем оновлення сучасного уроку математики.

Викладачі кафедри професійної підготовки, інженерної та комп’ютерної графіки тісно співпрацюють з відділами освіти Приморського, Куйбишевського та Чернігівського районів. У результаті тісного співробітництва планується створення проблемної лабораторії з дослідження й розв’язання проблем сільської школи.

Співпраця БДПУ з державними установами та місцевими органами влади полягає не лише в наданні інформаційно-консультативних послуг з боку викладачів університету, а й виділенні баз для проходження виробничих практик студентами БДПУ. Так, у звітному році студенти 4 курсу фізико-математичного факультету проходили виробничу практику на базі міських та приватних установ і підприємств: Бердянський міськвиконком, Бердянська міська дитяча поліклініка, ВАТ “Бердянський райагропромстач”, Азовський завод мастил та олив, Бердянський морський торговельний порт, ТОВ “Бонус”, АБ “ТАС Бізнес-банк”, ТОВ “Амбер-Україна”, ТОВ “Модем-1”, ЗАТ “Агротех”, Клінічний санаторій “Лазурний”, ЗАТ “Берті”, Управління пенсійного фонду України в м. Бердянську. Студенти соціально-гуманітарного факультету, що навчаються зі спеціалізації “Правознавство”, проходили правознавчу практику при службі у справах неповнолітніх, міському відділі кримінальної міліції та районному відділі управління юстиції. Крім того, упродовж 2010 року організовувалися екскурсії для магістрантів-управлінців на підприємства України: ЗАЗ, АЗМОЛ, Азовкабель. Студенти соціально-педагогічного факультету проходили виробничі практики в Бердянському ЦСССДМ, Районному ЦСССДМ, Службі у справах неповнолітніх, Соціально-реабілітаційному центрі дітей-інвалідів “Турбота”, Бердянській міській організації товариства “Червоний Хрест”. Студенти 5 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ проходили практику в поліграфічних центрах суспільно-політичних газет “Південна зоря” (м. Бердянськ), “Наше слово” (Волноваський район), “Нива” (Чернігівський район), “Рідний край” (Куйбишевський район), “Народна трибуна” (Токмацький район) тощо.

Співпраця з державними установами

Науковці університету плідно співпрацюють з державними установами, передусім підпорядкованими Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, за такими напрямами:

 • розробка в складі робочих груп державних стандартів вищої освіти, напрям “Професійне навчання”, спеціальності: “Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні”, “Комп’ютерні системи та мережі”, “Обробка та захист інформації в комп’ютерних системах і мережах” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” та “спеціаліст” (к.техн.н., доцент В.Г. Хоменко); “Педагогіка та методика середньої освіти. Історія”, освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”, “магістр” (д.пед.н., проф. К.О. Баханов); “Управління закладом освіти”, освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” (к.пед.н., доц. Г.В. Кашкарьов); “Початкова освіта” (д.пед.н., проф. Л.В. Коваль);

- участь у роботі акредитаційної ради зі спеціальності “Початкове навчання” (д.пед.н., проф. Л.В. Коваль);

 • участь у розробці державних стандартів середньої освіти освітньої галузі “Суспільствознавство” (д.пед.н., проф. К.О. Баханов);

 • розробка в авторському колективі програм зі всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів з 12-річним терміном навчання (д.пед.н., проф. К.О. Баханов);

 • розробка завдань, участь в експертизі й роботі журі всеукраїнських олімпіад та турнірів (к.філол.н., доц. Р.О. Христіанінова, д.філол.н., проф. О.Д. Харлан, д.пед.н., проф. К.О. Баханов).

Викладачі Бердянського державного педагогічного університету працюють у складі журі обласного конкурсу-захисту учнівських наукових робіт МАН, а також задіяні в їх рецензуванні.

12. ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДОСТУПУ ДО ЕЛЕКТРОННИХ КОЛЕКЦІЙ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ ТА БАЗ ДАНИХ ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ВИДАВНИЦТВ СВІТУ ПРО ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Для поліпшення рівня інформаційно-бібліографічного забезпечення наукової діяльності бібліотека БДПУ обладнана сучасними інформаційними засобами (8 - ПК, 2 - принтери), об'єднаними локальною мережею. Сьогодні користувачі бібліотеки можуть здійснювати пошук інформації, використовуючи як традиційний довідково-бібліографічний апарат, так і електронний каталог бази даних бібліотеки БДПУ та інших бібліотек в режимі ОН-ЛАЙН. З 2006 року працює програма “Бібліограф”, що реалізує такі завдання: “Замовлення”, “Пошук”, “Читач”, “Каталог”.

В університеті створено та постійно поповнюється база даних фонду бібліотеки, її електронний каталог поточних надходжень та ретрофонду, картотек періодичних видань, формується фонд електронних підручників. У фонді бібліотеки є 352 СВ диски (37 на бух. обліку).

У читальному залі університету та методичних кабінетах інститутів і факультетів установлено комп'ютери (у цілому 45) для забезпечення сучасної інформаційно-комунікативної мережі обміну інформацією з виходом у мережу Інтернет. Наявний електронно-довідковий каталог містить бібліографічні описи книжок (79 726), періодичних видань (журналів, газет) та статей (826), що складають електронний фонд бібліотеки; статистику забезпечення навчального процесу підручниками з можливістю пошуку необхідної літератури; можливість формувати запит на пошук літератури в електронному каталозі.

Фонд електронної бібліотеки складає 352 найменування, серед яких підручники, навчальні посібники, монографії на СД дисках, документи, затверджені Міністерством освіти і науки України. Усі найменування україномовні та відповідають дисциплінам, що вивчають студенти університету: “Управління персоналом і економіка праці”, “Політологія”, “Психологія”, “Гуманітарні та природничі дисципліни”, “Маркетинг”, “Філологічні науки”, “Дошкільна педагогіка”, “Фізичне виховання”. Крім того, у фонді електронної бібліотеки є підручники викладачів БДПУ на магнітних носіях (64), програми курсів, практикуми, лабораторні роботи, розроблені викладачами університету та доступні в локальній мережі університету.

6 комп’ютерів бібліотеки мають доступ до мережі Інтернет. За 2010 рік до веб-сайту бібліотеки звернулась 2541 особа. У цілому замовлено та видано 8004 примірники навчальної та додаткової літератури на магнітних носіях.

На сайті БДПУ серед підрозділів представлена БІБЛІОТЕКА, де є можливість переглядати зміст каталогу з мережі Інтернет. Пошук здійснюється за назвою чи автором, за ключовим словом, розділами ББК і УДК.

На сайті бібліотеки представлені рубрики “Виставки до визначних дат та подій”, “Нові надходження”, “Наукові праці викладачів БДПУ”, “Видання до ювілеїв” (серія “Слово про вченого”), “Бібліографічні посібники та покажчики”, укладені провідними бібліотеками країни (Бібліотека ім. В.О. Сухомлинського при АПН України, Бібліотека ім. В.І. Вернадського тощо) з таких галузей науки, як “Педагогіка, психологія, філологія, мистецтво”, “Словники та енциклопедії”; тематичні списки літератури “Краєзнавство” (матеріали з історії, економіки, екології м.Бердянська та Запорізького краю), “Болонський процес – модернізація освіти в Україні”, “Дарування” (з бібліотек д.філол.н., проф. В.О. Горпинича, АПН України ін-ту ім. Г.С.Костюка, Бердянського морського торговельного порту, Шаповалова Ю., Ярощук Л., Мовчан В.Н., Баханова А.К., Дороз Л.Ф.), “Перелік отриманих університетом періодичних видань”.

АСПІРАНТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

(кількісний склад станом на 31.12.2010 р.)

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Кількість аспірантів, чол.

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

усього

01.04.10

Фізика напівпровідників і діелектриків

4

-

4

07.00.01

Історія України

4

4

8

08.00.06

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

2

1

3

10.01.01

Українська література

2

1

3

10.01.05

Порівняльне літературознавство

6

5

11

10.01.06

Теорія літератури

1

1

2

10.02.15

Загальне мовознавство

1

0

1

13.00.01

Загальна педагогіка та історія педагогіки

12

12

24

13.00.02

Теорія та методика навчання (з галузей)

13

7

20

19.00.07

Педагогічна та вікова психологія

3

7

10

Загальна кількість аспірантів – 86.

Прийом до аспірантури університету

Усього: 23

у тому числі:

за держзамовленням:

з відривом від виробництва – 15 особи

без відриву від виробництва – 4 осіб

На контрактній основі – 4 осіб

Випуск з аспірантури університету

Усього: 17

у тому числі:

за держзамовленням:

з відривом від виробництва – 11 осіб

без відриву від виробництва – 6 особи

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЧЕРЕЗ АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ ІНШИХ ВНЗ

(кількісний склад станом на 31.12.2010 р.)

ВНЗ, наукова установа

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Кількість аспірантів (докторантів)

з/в

б/в

усього

Аспірантура

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

13.00.03

Корекційна педагогіка

1

0

1

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

10.02.01

Українська мова

1

0

1

Докторантура

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

13.00.07

Теорія і методика виховання

1

0

1

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

13.00.01

Загальна педагогіка та історія педагогіки

1

0

1

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

13.00.04

Теорія і методика професійної освіти

1

0

1

ЗАХИСТ

докторських і кандидатських дисертацій у 2010 р.

Прізвище, ім’я, по батькові

Шифр

Назва спеціальності

Докторські

1.

Богданов І.Т.

13.00.02

теорія і методика навчання (фізика)

2.

Коваль Л.В.

13.00.04

теорія і методика професійної освіти

3.

Чулкова Л.О.

13.00.04

теорія і методика професійної освіти

Кандидатські

1.

Марченко К.В.

08.05.01

світове господарство та міжнародні економічні відносини

2.

Матвєєва О.В.

13.00.02

теорія та методика музичного навчання

3.

Даннік Л.А.

13.00.02

теорія та методика трудового навчання

4.

Журавльова С.С.

10.01.01

українська література

5.

Григор’єва В.В.

13.00.02

теорія і методика музичного навчання

6.

Мороз А.А.

10.02.15

загальне мовознавство

7.

Десятов Д.Л.

13.00.02

теорія та методика навчання (історія)

8.

Єськова Т.Л.

13.00.01

загальна педагогіка та історія педагогіки

9.

Баханов А.К.

09.00.11

релігієзнавство

10.

Кайки М.Ю.

10.02.02

російська мова

11.

Мирошниченко В.О.

13.00.02

теорія та методика навчання (історія)

12.

Карапетрова О.В.

19.00.05

соціальна психологія; психологія роботи

13.

Дуброва О.А.

10.01.05

порівняльне літературознавство

14.

Чуприна Г.П.

13.00.02

теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

15.

Бурназова В.В.

13.00.02

теорія і методика музичного навчання

16.

Паскар В.І.

13.00.04

теорія і методика професійної освіти

17.

Осіпов В.М.

24.00.03

фізична реабілітація

18.

Топуз А.С.

10.01.05

порівняльне літературознавство

ПРИСВОЄНО ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ДОЦЕНТА

Прізвище, ім’я, по батькові

Кафедра

Присвоєно вчене звання доцента

1.

Буянов П.Г.

Професійної підготовки, інженерної та комп’ютерної графіки

2.

Богданова М.М.

Української літератури та компаративістики

3.

Куделіна О.В.

Фундаментальних та інженерних дисциплін

4.

Вусик Г.Л.

Загального мовознавства та слов’янської філології

5.

Голік О.Б.

Педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

6.

Глазова С.М.

Філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів

7.

Греб М.М.

Філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів

8.

Красножон О.Б.

Дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

9.

Мельникова Ю.О.

Соціальних комунікацій

10.

Немченко С.Г.

Педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

11.

Олійник Е.В.

Української мови

12.

Омеляненко А.В.

Дошкільної освіти

13.

Пелагейченко М.Л.

Професійної педагогіки і методики трудового навчання

14.

Сидорченко Т.Ф.

Менеджменту організації

15.

Співак І.Е.

Зарубіжної літератури та теорії літератури

16.

Халабузар О.А.

Іноземних мов

17.

Хоменко С.В.

Професійної педагогіки та методики професійного навчання

18.

Школа Г.М.

Загального мовознавства та слов’янської філології

ПРИСВОЄНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ КАНДИДАТА НАУК, ДОКТОРА НАУК

за 2008-2010 рр.

2008 р.

2009

2010

Сосницька Н.Л.

Буянов П.Г.

Омеляненко А.В.

Шиманович І.В.

Хоменко С.В.

Попова Л.П.

Старинська О.В.

Корнієнко С.І.

Макаренко Т.П.

Халабузар О.А.

Ліпич І.І.

Домащенко О.В.

Харлан О.Д.

Гармаш Н.С.

Бережна О.О.

Алексєєва Л.О.

Нищета В.А.

Александрова Г.О.

Харченко О.В.

Чулкова Л.О.

Коваль Л.В.

Богданов І.Т.

Марченко К.В.

Матвєєва О.В.

Даннік Л.А.

Журавльова С.С.

Григор’єва В.В.

Мороз А.А.

Десятов Д.Л.

Єськова Т.Л.

Баханов А.К.

Кайки М.Ю.

Мирошниченко В.О.

Топуз А.С.

Карапетрова О.В.

Дуброва О.А.

Чуприна Г.П.

Бурназова В.В.

Паскар В.І.

Осіпов В.М.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ (2008-2010 рр.)

Рік

Кандидатські дисертації

Докторські дисертації

Усього

2008

1. Буянов П.Г.

2. Омеляненко А.В.

3. Шиманович І.В.

4. Хоменко С.В.

5. Попова Л.П.

6. Старинська О.В.

7. Корнієнко С.І.

8. Макаренко Т.П.

9. Халабузар О.А.

10. Ліпич І.І.

1. Сосницька Н.Л.

11

2009

1. Харченко О.В.

2. Александрова Г.О.

3. Бережна О.О.

4. Алексєєва Л.О.

5. Чемоніна Л.В.

6. Костромицький Р.І.

7.Мішечкіна М.Є.

8. Чумак В.В.

9.Гармаш Н.С.

10. Лиходєєва Г.В.

11. Нищета В.А.

12. Сердюк Т.І.

13. Горецька О.В.

14. Ачкан В.В.

15. Кравченко Н.В.

16. Косенко П.Б.

17. Павленко М.П.

1. Харлан О.Д.

2. Домащенко О.

19

2010

1. Марченко К.В.

2. Матвєєва О.В.

3. Даннік Л.А.

4. Журавльова С.С.

5. Григор’єва В.В.

6. Мороз А.А.

7. Десятов Д.Л.

8. Єськова Т.Л.

9. Баханов А.К.

10. Кайки М.Ю.

11. Мирошниченко В.О.

12. Топуз А.С.

13. Карапетрова О.В.

14. Дуброва О.А.

15. Чуприна Г.П.

16. Бурназова В.В.

17. Паскар В.І.

18. Осіпов В.М.

1. Чулкова Л.О.

2. Коваль Л.В.

3. Богданов І.Т.

21

СТИПЕНДІАТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Прізвище, ім’я, по батькові

Кафедра

Посада

Сєнічева Ольга Анатоліївна

Загального мовознавства та слов’янської філології

Доцент

Венцєва Надія Олександрівна

Всесвітньої історії, правознавства та методики навчання історії

Доцент

Константінова Вікторія Миколаївна

Історії України

Доцент

НАУКОВІ ВИДАННЯ

 1. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки), №№ 1-4. / 11,9.

 2. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Педагогічні науки. – Т.1. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 252 с. (15,1).

 3. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Гуманітарні науки. – Т.2. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 276 с. (15,1).

 4. Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. – Природничі науки. – Т.3. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 236 с. (15,1).

 5. Збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра та БДПУ “Німецько-українські педагогічні студії” / За заг. ред. д.пед.н., проф. К.О.Баханова. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. –179 с.

 6. Збірник наукових статей “Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство” – Вип. 24, 25.

 7. Міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”. – Вип. 4.

 8. Збірник статей студентів БДПУ “Філологічні студії”. – Вип. 4.

 9. Збірник тез наукових робіт студентів “Актуальні проблеми русистики”: матеріали науково-практичної конференції. [11-12 березня].

 10. Корфівські педагогічні читання.

 11. Слово про колегу: Кудліна Євгенія Ананіївна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 8 с.

 12. Слово про вченого:Баханов Костянтин Олексійович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 51 с.

 13. Слово про колегу: Матвєєва Ольга Вікторівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 7 с.

 14. Слово про вченого: Христіанінов Олександр Миколайович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 15 с.

 15. Слово про колегу: Федоренко Петро Петрович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 7 с.

 16. Слово про вченого: Попова Лариса Петрівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 7 с.

 17. Слово про вченого: Коваль Людмила Вікторівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 18. Слово про вченого: Дуденок Валентина Іванівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 19. Слово про вченого: Білошапка Валерій Якович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 7 с.

 20. Слово про вченого: Немченко Сергій Геннадійович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 21. Слово про вченого: Бондаренко Георгій Петрович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 22. Слово про вченого: Голік Олександр Борисович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 23. Слово про вченого: Захарова Наталя Миколаївна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 15 с.

 24. Слово про колегу: Захарченко Таїса Костянтинівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 25. Слово про вченого: Співак Ірина Едуардівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 15 с.

 26. Слово про колегу: Зубова Надія Сергіївна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 11 с.

 27. Слово про вченого: Кідалов Валерій Віталійович. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 16 с.

 28. Слово про колегу: Дубінець Ірина Володимирівна. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 12 с.

МОНОГРАФІЇ

Автор (автори)

Назва

Обсяг др. арк.

Де опубліковано чи видане

1.

Гудзь М.П.

Потенціал приморської курортно-рекреаційної території: стан і перспективи використання

13,92

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 352 с.

Формирование сети туристических кластеров украино-российского Приазовья

18,6

Донецк: Юго-Восток, 2010. – 419 с.

2.

Ярощук Л.Г.

Навчання учнів гімназії предметів гуманітарного циклу: технологічний аспект

10,5

Луцьк, 2010. – 186 с.

3.

Томіч Л.М., Зрожевська А.Я., Ревуцька О.В.

Науково-теоретичні засади розвитку, корекції та реабілітації дітей з психофізичними вадами

24,2

Бердянськ: Вид. Ткачук О.В., 2010. –360 с.

4.

Бузова О.Д., Бурназова В.В., Григор’єва В.В., Омельченко А.І. та інш.

Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки

11,2

Донецьк: Вид. “Ноулідж”, 2010. – 251 с.

5.

Астаф’єв О.Г., Михед П.В., Нахлік Є.К., Домащенко О.В., Харлан О.Д., Циховська Е.Д.

Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція

8,91

Донецьк: Вид. “Ноулідж”, 2010. – 132 с.

6.

Кідалов В.В., Сукач Г.А., Сичікова Я.О.

Формирование пористой структуры фосфида индия с заданными свойствами

6,19

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 230 с.

7.

Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г.

Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління.

18

Харків: Бурун Книга, 2010. – 288 с.

8.

Халабузар О.А.

Культура логічного мислення педагога у контексті сучасної фахової підготовки

14

Бердянськ : Видавець “Ткачук О.В.”, 2010. – 284 с.

9.

Глазова С. М.

Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика

7

Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 176 с.

10.

Александрова Г.О.

Поетика художньої прози В. Будзиновського

9

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 149 с.

11.

Олійник Е. В.

Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень

7,9

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 136 с.

12.

Баханов К.О., Аксьонова О.П., Аксьонова О.П.

Андрущенко В.П. та ін.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Заорізька область.

19,2

К.: Знання України, 2009. – 431с.

13.

Баханов А.К.

Архієпископ Інокентій (Борисов): релігійно-філософські погляди

13,91

Донецьк: видавництво “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 224 с.

14.

Гайдаржийська Л.П.

Формирование элементов математических представлений у детей старшого дошкольного возраста

6,8

Бердянск: Издатель Ткачук А.В., 2010. – 153 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

Автор (автори)

Назва

Обсяг др. арк.

Де опубліковано чи видане

Кафедра іноземних мов

1.

Ярова О.Б.

Англійська мова для дослідників

17,3

Бердянськ: Вид-во Ткачук О.В., 2010. – 175 с.

2.

Англійська мова:навчальний посібник для самостійної роботи магістрантів (Гриф МОН України)

12,3

Бердянськ: Вид-во Ткачук О.В., 2010. – 144 с.

3.

Колектив авторів за заг. ред. О.Б. Ярової: І.Я. Глазкова, О.Б. Ярова, І.В. Школа, Н.Г. Данукало, Р.В. Дорогих, К. Найт, В.Д. Зубенко, О.А. Халабузар, Л.К. Білозерова, І.О. Баранова, О.М. Ульянова

Тиждень іноземних мов: сценарії заходів

2

Бердянськ : БДПУ, 2010. – 74 с.

4.

Глазкова І.Я, Школа І.В

Позакласна робота з іноземної мови: інтерактивні методи

11

Бердянськ: Вид-во Ткачук О.В., 2010. – 123 с.

5.

Глазкова І.Я

Англійська мова. Кредитно-модульний курс (Гриф МОН України)

12,8

Бердянськ: Видавництво Ткачук О.В., 2010. – 296 с.

6.

Халабузар О.А.

Технічний переклад: завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 6.01.01.04 – Комп’ютерні системи та мережі (Гриф МОН України)

15,21

Донецьк: Вид. “Ноулідж”, 2010. – 239 с.

7.

Константінова В.М.

Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861 – 1904 роки)

37,25

Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 596 с.

Кафедра романо-германської філології

8.

Володіна Н.В., Богданова О.І.

Німецька мова. – Ч. 1.

2,4

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 55 с.

9.

Німецька мова. – Ч. 2.

4,6

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 103 с.

10.

Німецька мова (кредитно-модульний курс для студентів-германістів)

11,4

Бердянськ: Вид. Ткачук О.В., 2010. –256 с.

Кафедра української мови

11.

Попова О.І.

Українська діалектологія

6,9

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 156 с.

12.

Ліпич В.М.

Історична граматика української мови: модульний курс

5,5

Бердянськ, 2010. – 114 с.

13.

Павлик Н.В.

Зіставна стилістика української та російської мов

10,0

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 156 с.

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

14.

Солдатенко Т.Я.

Данте. «Божественна комедія»

1

Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх закладах: теорія і практика. – Суми:
Вид-во СУМ ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 18-38

15.

Співак І.Е.

История русской литературы (конец ХХ – начало ХХ вв.)

7

Бердянськ : БДПУ, 2010. – 112 с.

Кафедра загального мовознавства та слов’янської філології

16.

Сердюк А.М.

Порівняльна граматика німецької та української мови

5,2

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 118 с.

17.

Вусик Г. Л.

Вступ до мовознавства: модульний курс

6

Донецьк: “Ноулідж”, 2010. – 120 с.

18.

Вступ до мовознавства (Гриф МОН України)

21,06

Донецьк: “Ноулідж”, 2010. – 358 с.

19.

Сєнічева О.А.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту

4,4

Бердянськ: Вид-во “ПП Уорнієнко І.І.”, 2009. – 157 с.

Кафедра теорії та методики навчання мов

20.

Дороз В.Ф.

Методика вивчення лексикології ву мовах діалогу культур (Гриф МОН України)

16,5

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 292 с.

21.

Українська мова в діалозі культур : факультативний курс

26

К. : Ленвіт, 2010. – 360 с.

Кафедра філологічних дисциплін для неспеціальних факультетів

22.

Греб М. М., Вусик Г.Л.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

5

Бердянськ, 2009. – 184 с.

Кафедра історії України

23.

Мороз А. В.

Історіографія історії України

10

Бердянськ, 2010. – 226 с.

24.

Україна: 1900 – середина 1960-х рр.

8,6

Бердянськ, 2010. – 195 с.

25.

Україна в другій половині 1960-х – на початку ХХІ ст.

5,7

Бердянськ, 2010. – 128 с.

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

26.

Голік О.Б.

Педагогічна майстерніст: організаційно-управлінський аспект (Гриф МОН України)

14,98

Донецьк: вид-во “Ноулідж”, 2010. – 242 с.

27.

Немченко С.Г.

Рефлексивне управління загальноосвітньою школою (Гриф МОН України)

15,2

Донецьк: вид-во “ЛАНДОН-ХХІ”, 2010. – 230 с.

Кафедра філософії та соціології

28.

Алєксєєнко І.В., Воронкова Т.В., Кіндратець О.Л., Катаєв Н.С.

Регіонально-адміністративний менеджмент (Гриф МОН України)

21,6

Запоріжжя : [Вид-во ЗДІА], 2010 – 486.

29.

Політологія

15,7

Запоріжжя : [Вид-во ЗДІА], 2010 – 353 с.

Кафедра історії України

30.

Вєнцева Н.О.

Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 8 класі

11,4

Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 183 [1] с. (Б-ка журн. “Історія та правознавство”.

31.

Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі

7,94

Х.: Вид. група “Основа”, 2010. – 127 [1] с. (Б-ка журн. “Історія та правознавство”. Вип. 2 (74)).

Кафедра логопедії

32.

Томіч Л. М.

Клінічні основи РВД, ЗПР, ДЦП, РДА (Гриф МОН України)

13,06

Бердянськ: Вид. Ткачук О.В., 2010. – 236 с.

33.

Невропатологія та неврологічні основи логопедії

10,0

Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2010. – 162 с.

34.

Педіатрія

15,8

Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2010. – 254 с.

35.

Ревуцька О.В., Томіч Л.М., Зрожевська А.Я.

Науково-теоретичні засади розвитку, корекції та реабілітації дітей з психофізичними вадами

16,4

Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2010. – 370 с.

Кафедра фундаментальних та інженерних дисциплін

36.

Куделіна О.В.

Вища математика. – Ч. 1. Гриф МОН України)

8,6

К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 148 с.

Кафедра математики та методики викладання математики

37.

Вагіна Н.С.

Збірник тестів з математики

6

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 144 с.

Кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

38.

Овсянніков О.С.

Системи управління вмістом

6,85

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 171с.

Кафедра професійної підготовки, інженерної і комп’ютерної графіки

39.

Буянов П.Г., Корець М.С.,

Подольський В.І, Сиващенко С.І., Силохін Ю.В., Рогозіна О.В.

Практикум у навчальних майстернях

17,4

Бердянськ БДПУ, 2010

Кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні

40.

Сосницька Н.Л.

Загальна фізика. Електрика і магнетизм. Гриф МОН України)

11,68

Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 201 с.

41.

Шавальова В.І., Красножон О.Б.

Аналітична геометрія і лінійна алгебра з комп’ютерною підтримкою. Гриф МОН України)

20,58

К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – 362 с.

42.

Школа О.В.

Основи статистичної фізики та термодинаміки. Збірник задач (Гриф МОН України)

8

Донецьк: ТОВ “Юго-Восток”, 2010. – 170 с.

Кафедра педагогіки

43.

Ярощук В.Г.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти (Гриф МОН України)

16,7

Луцьк, 2010. – 308 с.

44.

Методика виховної роботи

16,05

Луцьк, 2010. – 306 с.

45.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти. Курс лекцій

12,25

Луцьк, 2010. – 186 с.

46.

Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти (Гриф МОН України)

17,7

К.: Вид. Дім “Слово”, 2010. – 304 с.

47.

Ткач В.В., Бузова О.Д. Бурназова В.В., Григор’єва В.В. та ін.

Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі : проблеми, пошуки, знахідки

12

[за ред. А. І. Омельченко]. – Донецьк, 2010. – С. 210 – 229.

Кафедра соціальної педагогіки

48.

Котляр В.П.

Основи художнього виховання дітей (Гриф МОН України)

12,96

Донецьк: вид-во “Ноулідж”, 2010. – 223 с.

49.

Гуренко О.І.

Етнокультурне виховання дітей дошкільного віку

3,8

Бердянськ: БДПУ,2010. – 90 с

50.

Захарова Н.М.

Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору

12

Донецьк: вид-во “Ноулідж”, 2010. – 216 с.

Кафедра початкової освіти

51.

Крамаренко А.М., Донських К.І.

Методика трудового навчання та художньої праці (Гриф МОН України)

16,75

Донецьк: вид-во “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 285 с.

52.

Крамаренко А.М.

Методика викладання освітньої галузі “Людина і світ” (Гриф МОН України)

22,9

Донецьк: вид-во “Ноулідж” (донецьке відділення), 2010. – 394 с.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

53.

Трофимов В.А.

Теорія і методика викладання легкої атлетики. Техніка стрибків у довжину з розбігу

5,5

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 133 с.

Кафедра основ здоров’я та БЖД

54.

Воскобойнікова Г.Л

Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія

6

Камянець Подільський,2010. – 148с.

55.

Гігієна

10

Бердянськ:БДПУ, 2010. – 240с.

56.

Фізіологія ВНД

3,2

Бердянськ: БДПУ, 2010. – 80с.

Кафедра екології та природознавства

57.

Мягченко О.П.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства (Гриф МОН України)

39,5

ПІДРУЧНИКИ

1.

Амелькін В.І., Зайончик В.М., Сидоренко В.К., Шмельов В.Є.

Технічна творчість учнів (Гриф МОН України)

26

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 458 с.

2.

Амелькін В.І., Зайончик В.М., Корець М.С., Шмельов В.Є.

Основи художнього проектування предметного середовища

Бердянськ БДПУ, 2010

3.

Мягченко О.П.

Основи екології (Гриф МОН України)

18,2

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

П.І.Б.

Курс, інститут, факультет

Спеціальність

Науковий керівник

Зайняте місце

Конкурс

Ю. Мусенко

3 курс Інституту філології та соціальних комунікаці

Романо-германські мови

Володіна Наталя Вікторівна

2 місце

А. Луб’янова

4 курс соціально-педагогічного факультету

Педагогіка та вікова психологія

Кот Надія Андріївна

2 місце

І.Негрій

6 курс соціально-педагогічного факультету

Педагогіка та вікова психологія

Зрожевська Алла Якимівна

3 місце

А. Холод

3 курс соціально-гуманітарного факультету

Історія

Федчиняк Артур Олександрович

3 місце

М. Гурбич

3 курс соціально-гуманітарного факультету

Політичні науки

Гармаш Наталя Сергіївна

3 місце

ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

П.І.Б.

Курс, інститут, факультет

Науковий керівник

Зайняте місце

Кідалова В.

6 курс Інституту філології та соціальних комунікацій

Харлан Ольга Дмитрівна

1 місце

Нікішина Т.

6 курс Інституту філології та соціальних комунікацій

Сєнічева Ольга Анатоліївна

2 місце

СТУДЕНТИ-ПЕРЕМОЖЦІ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

П.І.Б.

Курс, факультет

Спеціальність

Науковий керівник

Зайняте місце

Олімпіада

Ю. Заплюсвічка

4 курс факультету початкової освіти та практичної психології

Початкова освіта

Коваль Людмила Вікторівна

2 місце

Д. Маврова

3 курс Інституту філології та соціальних комунікацій

Журналістика та інформація

Мельникова Юлія Олександрівна

3 місце

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 2. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (3)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

Другие похожие документы..