Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В.В. Брежнева, д-р пед. наук, проф., зав. каф. информационного менеджмента; Г.Ф. Гордукалова, д-р пед. наук., проф., зав. каф. информационной аналити...полностью>>
'Документ'
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підс...полностью>>
'Документ'
В соответствии с п. 16 ст. 29 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 и приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 «О...полностью>>
'Диплом'
Программа 3D Studio MAX версии 6.0 (в дальнейшем называемая просто МАХ 6.0) является собственностью компании Autodesk и разработана ее отделением – ф...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Формування сучасного болгарського народу, яке тривало декілька століть, було надзвичайно важким процесом. Основу заклали три етнічні спільноти: слов’янська, фракійська й тюрська. Сучасні болгари й у мовному, і в етнографічному відношенні є спадкоємцями кожної з них. Унаслідок певних історичних умов велика кількість болгар опинилася на території сучасної України, значна частка яких проживає на території сучасної Запорізької області. Болгари Північного Приазов’я намагаються зберегти риси матеріальної, духовної культури своїх пращурів, спілкуючись у повсякденному житті своєю рідною мовою – болгарською.

Основне завдання гуртка “Вивчаймо літературну болгарську мову”
(керівник – к.філол.н., доц. С.І. Корнієнко) полягає у вивченні літературної болгарської мови, поглибленні й збагаченні знань про мовні одиниці, орфоепічні, орфографічні й пунктуаційні норми болгарської мови. Під час роботи наукового гуртка студенти мали змогу вдосконалити свої комунікативно-мовленнєві вміння.

При кафедрі української літератури та компаративістики діють наукові гуртки “Світова література міжвоєнного двадцятиліття в компаративному вивченні” (керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан), “Інтертекстуальність в літературі” (керівник – к.філол.н., доц. В.М. Школа), “Стильові дискурси в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.” (керівник – к.філол.н., доц. Н.П. Анісімова) та проблемна група “Традиція в історії літератури” (керівник – к.філол.н., доц. О.П. Новик).

Питання, що розглядалися на засіданні наукового гуртка “Світова література міжвоєнного двадцятиліття в компаративному вивченні”, мають актуальний характер і визначають один із найважливіших напрямків розвитку сучасної компаративістики – інтермедіальні студії. Магістрантка С. Макаренко запропонувала для обговорення доповідь “Інтермедіальність художнього твору (С. І. Віткевич “Прощання з осінню”)”, а студентка п’ятого курсу О. Ларіна – доповідь “Собор Паризької Богоматері: екфраза С. Гординського”. Обговорювалися теоретичні засади інтермедіальних студій та особливості вираження міжмистецьких тенденцій у творах С. І. Віткевича та С. Гординського.

Студенти, які відвідують гурток “Література постмодернізму в Росії” при кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури (керівник – к.філол.н., доц. І.Е. Співак), здійснювали дослідження в таких напрямках: “Етапи розвитку постмодернізму в літературі ХХ століття. Поетика літературного постмодернізму”, “Формування російського літературного постмодернізму як літературознавча проблема”, “Національні версії літературного постмодернізму”, “Специфіка взаємовідношень російського постмодернізму та масової літератури. Дискусії в науковій літературі”. Учасники гуртка “Стильові дискурси в українській поезії к. ХХ ст. – п. ХХІ ст.” розглядали проблему трактування стильових течій і напрямів в українській поезії порубіжжя; традиційну лірику, її стильові особливості та основні репрезентанти; неоавангард як естетичне явище в українській поезїі 80-90-х рр. ХХ ст.

На засіданнях проблемної групи “Поетика художнього твору” (керівник – асист. В.О. Коркішко) були порушені такі важливі літературознавчі проблеми, як жанрово-стилістична специфіка художнього твору, фольклорно-літературні зв’язки (на матеріалі літературних творів), особливості поетики художнього твору, проблемний аналіз художнього твору, особливості композиції художнього твору (на матеріалі літературних творів). Проблемна група “Традиція в історії літератури” у поточному році працювала над дослідженням проблеми традиції в історії літератури на матеріалі української літератури, вивчала традиційні сюжети, мотиви й образи.

Упродовж 2010 року при кафедрі загального мовознавства та слов’янської філології працювали 6 проблемних груп та 1 науковий гурток: “Сучасні тенденції російської мовознавчої науки” (керівники – к.філол.н., доц. О.А. Сєнічева., к.філол.н., доц. А.М. Сердюк), “Актуальні проблеми граматики російської мови” (керівник – к.філол.н., доц. Г.Л. Вусик), “Актуальні проблеми лінгвістики” (керівник – асист. М.Ю. Кайки), “Теорія та практика перекладу” (керівник – к.пед.н., доц. Л.О. Алєксєєва), “Актуальні проблеми болгаристики” (керівники – доцент С.М. Цанов, асист. О.Б. Червенко), “Проблематика перекладу в світлі теорії комунікації” (керівник – к.пед.н., доц. Л.О. Алєксєєва). Головною метою їхньої роботи є вироблення та розвиток у студентів навичок науково-дослідної роботи, удосконалення культури лінгвістичного аналізу, уміння осмислено підходити до мовних явищ на базі антропометричної орієнтації сьогоденного мовознавства, усвідомлення студентами ролі та значення перекладу в суспільно-політичній діяльності, у розвитку суспільства, підвищення рівня комунікативної, мовної, соціолінгвальної, прагматичної й лінгвістичної компетенції майбутніх учителів, формування висококультурної національно-мовної особистості педагога.

Напрямками діяльності наукових гуртків “Проблеми антропоцентризму в німецькомовній картині світу” (керівник – к.пед.н., доц. Н.В. Володіна), “Когнітивна семантика номінативних одиниць у британській мовній картині світу” (керівник – ст. викл. Т.Ю. Шевчінська) при кафедрі романо-германської філології було усвідомлення студентами проблем лексичної семантики, структури лексичних значень, парадигматичних та синтагматичних відношеннь у лексиці, поняття концепту, концептосфери, національної мовної картини світу та їх дефініцій; ознайомлення студентів з природою і визначенням лексичного та фразеологічного значення, змістовою структурою лексичних та фразеологічних одиниць французької мови, синтагматичними й парадигматичними зв’язками на лексичному та фразеологічному рівнях.

Розширення екстралінгвістичного світогляду студентів, ознайомлення з традиціями та звичаями Німеччини, Франції, Великобританії, характерними рисами їх народу, особливостями побуту й стилю життя; розвиток країнознавчої компетенції студентів, автоматизація використання граматичних структур у процесі спілкування; розвивиток практичних умінь володіння іноземною мовою – пріоритетні завдання, що виконувалися на засіданнях наукових студентських гуртків при кафедрі іноземних мов “Казкова країна Німеччина” (керівник – ст. викл. Н.Г. Данукало), “Подорож Францією” (керівник – ст. викл. В.Д. Зубенко). Мета гуртка “American Studies” (керівники – викл. Ульянова О.М., волонтер Корпусу Миру США в Україні Керрі Найт) – формувати країнознавчу компетенцію студентів, поглиблюючи їхні знання про народ-носія мови, його національний характер, суспільно-державний устрій, історико-культурний досвід, здобутки в галузі культури, освіти, особливості побуту, традиції і звичаї; розширювати лінгвокраїнознавчу компетенцію студентів; автоматизувати використання граматичних структур у процесі спілкування; розвивати практичні вміння володіння англійською мовою. Засідання гуртків відбувалися за темами: “The discovery of America”, “The Constitution of the USA”, “The US Government”.

При кафедрі журналістики та видавничої справи в 2010 році діяли проблемна група “Медіа в Україні” (керівник – асист. О.С. Кайда) та науковий гурток “Сучасні проблеми масової комунікації” (керівник – к.філол.н., доц. Ю.О. Мельнікова). У процесі роботи студенти поглибили теоретичні відомості з проблем сучасних масових комунікацій на матеріалі друкованих ЗМІ Запорізького краю, проаналізували матеріали власних кореспондентів районних та міських газет (Бердянська суспільно-політична газета “Південна зоря”, “Бердянск деловой”, газети “Рідний край” Куйбишевського району, “Трудова слава” Оріхівської районної ради, “Нива” Чернігівської районної ради та Чернігівської райдержадміністрації, “Роз-информ”, “Голос Гуляйпілля”, “Терсянський вісник”, “Районка”, “Пологівські вісті”, “Нова газета”).

Під керівництвом компетентних викладачів студенти-гуртківці здійснюють дослідження природничого спрямування. Так, у процесі діяльності наукових гуртків при кафедрі валеології та БЖД “Валеологія” (керівник – к.пед.н., доц. Т.Г. Шаповалова), “Валеопсихологія” (керівник – к.фармац.н., доц. Г.Л. Воскобойнікова) студенти вивчали проблеми впливу довкілля на здоров’я людини; окреслювали основні шляхи захисту населення від забруднювачів (“Забруднення біосфери та його вплив на здоров’я людини”, “Антропогенний вплив на стан гідросфери Північного Приазов’я”); проводили презентації за темами: “Навчальне навантаження та стан здоров’я старшокласників з різними хронотипами”, “Психічні стани та їх вплив на здоров’я”; обговорювали теми “Комп’ютер та здоров’я”, “БЖД в стародавніх віруваннях та міфах”.

Дослідженням соціально-екологічних проблем узбережжя Північного Приазов’я займалися в 2010 році учасники студентської проблемної групи “Еколого-економічні аспекти розвитку м. Бердянська” (керівники – к.хім.н., доц. О.П. Мягченко, к.хім.н., доц. Л.М. Кравченко) при кафедрі екології та природознавства.

Метою діяльності проблемної групи “Проблеми та перспективи розвитку України в контексті глобалізації” (керівник – ст. викл. Н.В. Криворучко) при кафедрі менеджменту та правового забезпечення господарської діяльності є дослідження економічних, соціальних та екологічних проблем сучасної України. Наукова діяльність у такому руслі є особливо актуальною саме зараз, коли є не визначеними питання стратегічного курсу розвитку нашої країни, намагання вступу до світових торговельних організацій (СОТ), проблеми таких об’єднань, як ЄЕП та ЄС та місця в них України. У поточному році проблемна група працювала за такими напрямками: проблемні питання державного регулювання економіки; інвестиції та їх роль в поліпшенні економічного стану України; інноваційних розвиток як парадигма сучасної економічної політики України; соціальні проблеми України; соціально-економічний розвиток України; екологічні проблеми України та світу; міжнародні економічні відносини.

Прикладні дослідження в галузі фізики та математики впродовж звітного року студенти здійснювали в межах діяльності наукових гуртків та проблемних груп “Добір і використання математичних моделей в процесі навчання математики в загальноосвітній та вищій школах” (керівник – к.техн.н., доц. О.Г. Онуфрієнко), “Оптимізація процесів навчання” (керівник – к.пед.н., доц. Т.А. Лизогуб), “Розв’язування складних задач з фізики” (керівник – д.пед.н., проф. Н.Л. Сосницька), “Проблеми сучасної фізичної науки” (керівник – к.фіз.-мат.н., доц. А.С. Лазаренко), “Теоретична інформатика і штучний інтелект” (керівник – к.пед.н., доц. О.В. Сосницький), “Семінар з підготовки до захисту дипломних робіт” (керівник – к.фіз.-мат.н., доц. В.Я. Білошапка). Так, на засіданнях гуртка “Добір і використання математичних моделей в процесі навчання математики в загальноосвітній та вищій школах” при кафедрі математичного моделювання та обчислювальної математики студенти вивчали тему “Застосування теорії звичайних диференціальних рівнянь у задачах фізики, механіки, біології та економіки”. У рамках курсу було розглянуто геометричні задачі, наприклад: “Визначити криву, відрізок довільної дотичної до якої, що знаходяться між точкою дотику і віссю абсцис, ділиться віссю ординат навпіл”; з механіки, наприклад: “Визначити форму однорідної вертикальної колони з круглим поперечним перерізом таку, щоб тиск утримуваного колоною вантажу Р та її власної ваги, що припадає на одиницю площі горизонтального перерізу, був скрізь однаковий”; задачу про прогін балки; задачі про деякі типи коливань (вільні гармонічні коливання, вільні пружні коливання при наявності пору, вимушені коливання та ефект резонансу); задачі на хімічні реакції першого й другого порядків; розглянуто деякі диференціальні моделі в екології (зв‘язок збільшення та зменшення кількості осіб у популяції); розглянуто основні принципи задач теорії керування; досліджено деякі задачі про збільшення грошових вкладів; розглянуто задачу “Прогноз зростання населення міста”.

При кафедрі комп’ютерних систем та мереж функціонує гурток програмування (керівник – ст. викл. О.В. Генов-Стешенко) та проблемна група під керівництвом ст. викл. А.В. Хатько. Студенти займаються розробкою онтологій предметних областей професійної діяльності інженера-педагога.

Науково-дослідна робота зі студентами здійснювалася не лише в проблемних гуртках і групах. Уже традиційними стали такі цікаві форми залучення студентської молоді до наукового пошуку, як тематичні конференції, диспути, брейн-ринги тощо. Зокрема, значний інтерес у студентів і викладачів викликає тематична конференція, присвячена Дням науки. Крім того, студенти БДПУ активно залучаються до написання наукових статей. У звітному році студентами опубліковано 533 статті та тези повідомлень.

Участь у наукових конференціях

У 2010 році понад 500 студентів Бердянського державного педагогічного університету взяли участь у роботі конференцій міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. У стінах університету в поточному році відбулися 3 всеукраїнські науково-практичні конференції та 1 міжнародна наукова конференція, внесені до плану МОН України.

11 – 12 березня 2010 р. кафедра загального мовознавства та слов’янської філології провела Всеукраїнську наукову студентську конференцію “Актуальні проблеми русистики” – підсумкову конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Російська мова і література”. Кількість учасників – 54. За матеріалами конференції видано збірник тез.

11 березня 2010 р. відбувся регіонально-практичний семінар “Сучасний урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу: здобутки та перспективи”. Конференцію провела кафедра теорії та методики навчання мов. Кількість учасників – 50. Матеріали семінару опубліковано в “Збірнику наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”.

12 березня відбулися щорічні Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання “Навчання, виховання та розвиток”. Кількість учасників – 70. За матеріалами наукових читань видано збірник тез.

16-19 червня 2010 р. кафедрою валеології, основ здоров’я та безпеки життєдіяльності було організовано та проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Здорове довкілля – здорова нація”, у якій взяло участь понад 120 студентів, у тому числі з інших міст – 65 та 11 зарубіжних учасників з Республіки Білорусь, Польщі, Росії, Латвії. На конференції були представлені: Бердянський державний педагогічний університет; Бердянський міський виконком, Бердянський міський центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, Донецький інститут соціальної освіти, Херсонський державний університет, НАДУ при Президентові України, Харківський національний університет ім. В.М.Каразіна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Департамент міжнародних зв’язків Краківського педагогічного університету ім. Комісії народної освіти, Житомирський державний університет ім. І.Я.Франка, Інститут гігєни та медичної екології
ім. О.М.Марзєєва АМН України (Київ), Запорізький національний університет, Глухівський державний педагогічний університет, Міжнародна Академія Інформатизації, Нью-Йоркська Академія Наук, Peace Corps Volunteer, Lithuanian University of Agriculture Academy Kaunas distr. Програмою конференції були передбачені пленарне й секційні засідання. Працювало п’ять секцій: “Валеологічне та екологічне виховання, валеологічна ноосферна освіта і культура як складові якості життя”, “Якість довкілля і стан охорони здоров’я населення”, “Ековалеологія, адаптація та фізична реабілітація людини”, “Валеопсихологія, формування здорового способу життя, захищеної поведінки у молодого покоління”, “Інноваційні освітні оздоровчі технології, нанотехнології в біології, медицині, охороні здоров’я та БЖД”.

15 – 16 жовтня 2010 року в стінах Бердянського державного педагогічного університету на соціально-педагогічному факультеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування здорового способу життя дітей та молоді як інтегрована науково-практична проблема”, на якій обговорювалися проблеми формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді, правові аспекти формування соціального здоров’я учнів, використання методів арттерапії, мистецтва як подолання недуги, оздоровча релаксація і психологічна реабілітація дітей засобами дельфінотерапії. З доповідями виступали працівники соціальних та медичних установ м. Бердянська, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центру планування сім’ї та репродуктивного здоров’я молоді, викладачі Бердянського державного педагогічного університету, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Запорізького національного університету, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Волинського національного університету ім. Л.Українки, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Конференцію організувала та провела кафедра соціальної педагогіки Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти БДПУ.

Ще однією масштабною та яскравою подією в БДПУ стала Міжнародна наукова конференція “Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах”, яка відбулась 23 – 24 вересня 2010 р. Кількість учасників – 210, у тому числі з інших країни – 19, з інших міст – 101. У конференції брали участь представники таких навчальних закладів: Башкирський державний університет, Пловдивський університет ім. Паїсія Хилендарського, Таллінський університет, Шуменська природо-математична гімназія імені Нанчо Поповича, Софійський університет імені Св. Климента Охридського, Люблянський університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний лінгвістичний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Запорізький національний університет, Донецький національний університет, Саратовський державний університет, Сумський державний університет. Під час конференції працювали круглий стіл та секції “Релігійні й національні традиції та символи: проблеми міжконфесійного порозуміння й толерантності”, “Особливості символіки у міфології, фольклорі, літературі”, “Символи у вітчизняних і зарубіжних ЗМІ та масовій культурі”, “Символ у системі текстових структур”.

Результати науково-дослідної роботи студентів БДПУ апробовані на міжнародних і всеукраїнських конференціях, які проходили як в Україні, так і за кордоном. 11 березня 2010 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулась Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Мова й література у проекції різних наукових парадигм”, у якій взяли участь студентки Інституту філології та соціальних комунікацій Ю.Чепуренко, Є. Регуш, О. Тумко, І. Пройчева з доповідями “Субституція англійських ергонімів у сучасній українській мові”, “Грамматические средства выражения категории художественного пространства в произведениях А.П. Чехова”, “Традиции и культура Болгарии”.

13 квітня 2010 року в Таганрозькому державному педагогічному інституті (Росія) проходила П’ятдесят третя студентська наукова конференція. У роботі конференції взяли активну участь студентки 4 та 5 курсів Інституту філології та соціальних комунікацій з доповідями: Шевченко М. “Особенности восприятия соматизма “Kopf” в немецкой языковой картине мира”, Забєліна К. “Концепт “царь” в прозе Д.С. Мережковского” (науковий керівник – к.філол.н., доц. Сердюк А.М.), Перетятько “К. Лингвистика эмоций в творчестве Владимира Набокова” (науковий керівник – к.філол.н., доц. Сєнічева О.А.).

23 квітня 2010 р. на базі Маріупольського державного гуманітарного університету відбулася І Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін”, у якій взяла участь магістрантка 62 групи Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ В. Кідалова з доповіддю “Феномен образа “русской парижанки” в “Авантюрном романе” Тэффи” (науковий керівник – д. філол. н., проф. Харлан О. Д.).

О.Шимановська, студентка 5 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ, взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов” (м. Житомир), науковий керівник – ст. викладач Г.А. Удовиченко, студентка 5 курсу Х. Сербінова – у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих науковців “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов” (м. Житомир), науковий керівник – ст. викладач Г.А. Удовиченко, студентка 4 курсу Ю. Терехова – у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Мова й література у проекції різних наукових парадигм” (м. Луганськ), науковий керівник – к.пед.н., доц. Л.О. Алєксєєва, Г. Кухта, студентка 3 курсу, – у Міжнародній науковій конференції “Молодежные Чеховские чтения в Таганроге” (м. Таганрог), науковий керівник – к.пед.н., доц. Л.О. Алєксєєва.

В. Подолянчук, студентка Інституту філології та соціальних комунікацій, нагороджена грамотою за участь у студентській науковій конференції ГОУПВО “ТДПІ” (13 квітня 2010 року), а також – сертифікатом за участь у Міжнародній науковій конференції молодих учених “Типологія символів у соціальному, міжетнічному, психологічному та кроскультурному вимірах” (23 – 24 вересня 2010 року) (науковий керівник к.філол.н., доц. І.Е.Співак).

Студенти фізико-математичного факультету впродовж року взяли участь у таких конференціях: Всероссийская конференция “Нитриды галлия, индия и аллюминия: структуры и приборы” (г. Москва, 1 – 3 февраля 2010 г.), “Пористый InP как подложка для InN”, “Хімічні проблеми сьогодення” (м. Донецьк, 16-18 березня 2010 р.), “Исследование химического состава пористого n-InP (111), полученного методом электрохимического травления”, “Научная мысль информационного века – 2010” (Польша, 7 – 15 марта 2010 г.), “Использование разных типов электролита для получения регулярной пористой структуры фосфида индия”, “Новейшие научные достижения” (Болгария, 17 – 25 марта 2010 г.), “Метод определения кристаллографической ориентации фосфида индия”, “Микроэлектроника и информатика 2010” (г. Москва, 28 – 30 апреля 2010 г.), “Пористый фосфид индия – перспективный материал для микроэлектроники”, VI Международная научно-техническая конференция “Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии” (БФФХ – 2010 г. Севастополь, 26 – 30 апреля 2010 г.), “Електрохімічне травлення арсеніду галію та фосфіду індію”, 8-th International Conference “ELECTRONIC PROCESSES IN ORGANIC AND INORGANIC MATERIALS” (ICEPOM – 8) May 17 – 22, 2010, Residence Synyogora, Ivano-Frankivsk, Ukraine, “POROUS InP AS SUBSTRATE FOR FILMS OF InN”, ICOOPMA2010, 15 - 20 August 2010 Budapest, Hungary Fourth International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications “Morphology of porous n-InP”, 4-th International Scientific and Technical Conference “Sensor Electronics and Microsystem Technologies” (with the exhibition of sensors developments and industrial samples) “SEMST-4”, Ukraine, Odessa, June 28 – July 2, 2010, XI Международная научно-практическая конференция “Современные информационные и электронные технологии 2010” СИЭТ-2010, “Нанопористый InP как подложка для пленок InN”, “Научное пространство Европы” (Польша, 7 – 15 апреля 2010 г.), “Высокие давления – 2010 Фундаментальные и прикладные аспекты” (Судак, Крым 26–30 сентября 2010 г.).

Студентка соціально-гуманітарного факультету А. Холод у поточному році взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Гуманитарное знание в изменяющейся России: состояние, перспективы развития” з доповіддю “Феномен другодоминантности”, у якій порушувалися актуальні психологічні проблеми розвитку особистості в сучасному освітньому просторі (г. Невинномысск), Міжнародній науковій конференції “Духовність. Культура. Людина”, тема доповіді “Філософсько-антропологічна концепція “серця” П. Юркевича (науковий керівник – к.філос.н., доц. Дуденок В.І.), а також у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Ціннісний вимір політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства” (м. Херсон), науковий керівник – к.філос.н., доц. Ліпич І.І.

6-8 жовтня 2010 р. М. Гурбич, студентка соціально-гуманітарного факультету, взяла участь у Всеукраїнській конференції студентів-філософів – ХІІІ наукові читання пам’яті Георгія Флоровського (м.Одеса).

Студентка Інституту соціально-педагогічної та кореційної освіти І. Стовбун здобула перемогу в ІІ Всеукраїнському молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”, де посіла ІІ місце в номінації “Прикладне дослідження з гуманітарної тематики”.

У липні студенти 1 курсу соціально-гуманітарного факультету проходили археологічну практику в Ольвії, під час якої брали участь у розкопках та відвідали лекції та семінар.

Деяких студентів університету можна з упевненістю назвати молодими науковцями, серед них – студентки 4 курсу Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій О.Дублє, К.Антипенко, І.Улюкаєва, Т.Козачок, І.Головко, Л.Василенко, які в поточному році взяли участь у Міжнародній науковій студентській конференції “Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді” (10 квітня 2010, м.Харків, Харківський національний автодорожній університет), де виступили з доповідями “Промисловий шпіонаж”, “Вплив фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на зростання тіньової економіки”, “Порушення права захисту інтелектуальної власності в маркетингу”, “Порушення Закону України “Про рекламу” в маркетингу”, “Етикет ділового спілкування: міжнародні традиції та практика”, “Современные тенденции в менеджменте или тайм-менеджмент” (науковий керівник – ст. викладач Н.В.Криворучко).

Студенти 3-4 курсів Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій В. Сенченко, Ю. Цинклер, Т. Білик, Г. Кущ, А. Грінь, Л. Киянець, О. Дублє, К. Антипенко відвідали ХІ Міжнародну наукову конференцію студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”, де висвітлювалися такі питання: нові тенденції у венчурному бізнесі: дотком та стартап, демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві, аналіз сучасних тенденцій світової валютної системи: пошук альтернативи доллару, сучасні труднощі в управлінні персоналом, способи ухилення від сплати внесків до пенсійного фонду, перспективність використання ісламського банкінгу (науковий керівник – ст. викл. Н.В.Криворучко).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 2. Проект міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” (з змінами) та на виконання завдання стосовно поліпшення роботи з патріотичного, правового, екологічного виховання дітей, учнівської та студентської молоді, формування у них
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (1)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (2)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з м. Київ 31. 10. 2011 №1243 (3)

  Документ
  Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, на виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

Другие похожие документы..