Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Комиссия образована при Администрации Тверской области в целях содействия преодолению неблагоприятных факторов, существенно затрудняющих развитие мал...полностью>>
'Литература'
Повесть временных лет, «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Моление Даниила Заточника», Ж...полностью>>
'Программа курса'
Настоящая программа адресована учителям-предметникам учреждений общего и начального профессионального образования, ведущим практическую педагогическую...полностью>>
'Документ'
Россия для Для чего или для кого? Хорошо, пусть для русских – как вариант. Но кто они такие, эти жители страны, одна столица которой зовется мордовс...полностью>>

Дейкун Олена Володимирівна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дейкун Олена Володимирівна,

заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобешівського району Донецької області

ШКОЛА – СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР СІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ

Висвітлено досвід педколективу щодо оновлення і модернізації навчально-виховного процесу в умовах сільської школи шляхом формування якісного освітнього середовища та ефективного використання його внутрішніх і зовнішніх ресурсів для розвитку та становлення особистості школярів, забезпечення його використання в інтересах всієї громади, залучення громадян до місцевого самоврядування, соціально-культурного розвитку села. Розкрито особливості функціонування та основні напрямки діяльності школи – соціокультурного центру сільської громади.

Ключові слова: соціокультурний центр, сільська громада, освітнє середовище, внутрішні і зовнішні ресурси, партнерство, відкрита система.

Освещен опыт педколлектива относительно обновления и модернизации учебно-воспитательного процесса в условиях сельской школы путем формирования качественной образовательной среды и эффективного использования ее внутренних и внешних ресурсов для развития и становления личности школьников, обеспечения его использования в интересах всей общины, привлечения граждан к местному самоуправлению, социально-культурному развитию села. Раскрыты особенности функционирования и основные направления деятельности школы – социо-культурного центра сельской общины.

Ключевые слова: социокультурный центр, сельская община, образовательная среда, внутренние и внешние ресурсы , партнерство, открытая система.

Сільська школа як особливе соціокультурне явище суспільного життя країни містить в собі великий потенціал для реформування українського суспільства. В умовах недосконалої системи місцевого самоврядування, розбалансованого сільського господарства, обмеженої інфраструктури соціальних та культурних послуг, школа залишається єдиним соціально стабілізуючим і культурно-просвітницьким осередком життя на селі , гарантом права дитини на якісну освіту та її соціальний захист . В ній зосереджені кваліфіковані педагогічні сили, вона є відповідальним провідником державної політики в галузі навчання й виховання.

Проблеми сільської школи в центрі педагогічних досліджень науковців (І.С.Волощука, О.М.Коберника, В.В.Мелешко, І.Г.Осадчого, О.Я.Савченко)

Як створити в селі повноцінну систему освіти? Як привернути увагу громадськості до потреб школи? Як не допустити згортання шкільної мережі і уникнути впливу демографічних змін, що спустошують наші села і школу? Модель розвитку «Школа – соціокультурний центр сільської громади» , над втіленням якої працюють педагоги Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, сприяє вирішенню цих та інших проблем сільської школи.

Основна мета – формування якісного освітнього середовища для фізичного, інтелектуального, духовного та соціального становлення особистості школярів, забезпечення ефективного його використання в інтересах всієї громади, залучення громадян до місцевого самоврядування, соціально-культурного розвитку села.

Напрямки діяльності школи:

 • переорієнтація всіх учасників освітнього процесу на нові взаємовідносини – управління на державно-громадських засадах,

 • орієнтація розвитку школи на потреби громади та суспільства

 • впровадження компетентісно-орієнтованого підходу, профільного навчання, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

 • удосконалення виховної системи, забезпечення умов для розвитку здібностей і обдарувань, збереження та зміцнення здоров'я дітей ;

 • удосконалення методичної служби, впровадження передових педтехнологій, психологічне забезпечення НВП, здійснення моніторингу;

 • розширення на базі школи додаткових освітніх послуг;

 • залучення додаткових коштів до закладу освіти;

 • ініціатива школи у реалізації проектів сільської громади, виховання у мешканців громади почуття єдності та солідарності.

Переорієнтація всіх учасників освітнього процесу на нові взаємовідносини – управління на державно-громадських засадах дозволяє оптимізувати внутрішні і зовнішні ресурси, вести пошук нових форм взаємодії школи з її соціокультурним оточенням: сільською радою, підприємствами, організаціями, освітніми закладами, установами культури, спорту, батьківською громадськістю, партнерами та спонсорами (додаток 1) Партнерство у відносинах перетворюють школу на відкриту систему, яка легко сприймає нові ідеї, впроваджує освітні ініціативи, відгукується на волевиявлення всіх учасників навчально-виховного процесу.

Школа – це інтелектуально-освітній центр села. Орієнтуючись на потреби учня та суспільства, вона поєднує практику ефективної передачі знань з потребами і мотиваціями особистості та задоволенням вимог соціокультурного оточення, а профільна спеціалізація є інструментом у виконанні цього завдання. З 2002 року в старшій школі введено профільне навчання за природничо-математичним напрямком. На профільному рівні вивчаються предмети: математика, інформатика, біологія, екологія. Ведеться допрофільна підготовка на гуртках та фа­культативах. Школа співпрацює з вищими та професійно-технічними навчальними закладами, які проводять на базі школи різноманітні заходи. Випускники обирають профільні предмети для ЗНО, продовжують навчання у навчальних закладах за технічними, сільськогосподарськими, медичними, економічними спеціальностями.

Значну роль у створенні якісного освітнього середовища відіграє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес. Школа має високий рівень забезпеченості комп’ютерною технікою: 5 учнів на один комп’ютер. Обладнано 2 сучасних навчально-комп’ютерних комплекси з мультимедійною підтримкою, один з яких одержано за умовами перемоги в конкурсі Всеукраїнського проекту « Рівний доступ до якісної освіти». Комп’ютерною технікою обладнано методичний кабінет, бібліотеку, кабінети психолога та адміністрації школи. З метою інтеграції в світову інформаційну систему школа підключена до мережі Інтернет. На базі школи втілюється обласний програмно-цільовий проект «Сільська школа – рівні можливості для кожного» (2008-2011р.р.), мета якого – створення сучасного інноваційного середовища в умовах сільського регіону. Реалізація завдань проекту сприяє широкому використанню ІКТ, підвищенню професійного рівня педагогів, доступу учнів до якісної освіти.

З метою формування інформаційної культури, вмінь використовувати комп’ютерну техніку у навчальній діяльності та повсякденному житті введено факультативи: «Шукачі скарбів» у 2-8 класах, «Основи інформатики та обчислювальної техніки» у 7-8 класах, а з 2011-2012 н.р. – інформаційно-технологічний профіль. Учні та жителі села залучаються до занять гуртка «Інтершкола», який функціонує на базі школи . ІКТ використовуються на уроках, при проведенні виховних заходів, в роботі з педкадрами та батьками, адміністративно-управлінській діяльності.

Вчителі ведуть розробку навчальних електронних посібників, сайту школи, персональних сайтів. У 2008 р. на обласний конкурс «Вступ до цифрового майбутнього» вчителем біології Дейкун О.В. був представлений електронний підручник «Загальна біологія», який одержав Диплом ІІ ступеню.

У 2011 р. Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. увійшла в число шкіл Донецької області, відібраних для проведення національного пілотного проекту «Відкритий світ».

Школа – центр додаткової освіти та соціального становлення особистості школярів. Орієнтуючись на життєві пріоритети дітей, перспективні потреби суспільства та сільської громади за рахунок варіативної частини навчального плану введено факультативи: «Донеччинознавство», «Методи розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем», «Теорія сучасної літератури», «Українська ділова мова», «Практичне право», «Ділова активність», «Ми господарі Євро 2012», «Розвиток лідерських і підприємницьких навичок», що створює умови для більш повного саморозвитку особистості, набуття школярами додаткової освіти, соціального досвіду, формуванню активної життєвої позиції. Учні беруть участь в районних та обласних етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсах-захистах учнівських науково-дослідних робіт, науково-практичних конференціях, інтелектуально-пізнавальних іграх та акціях, де посідають призові місця.

Об’єднання за інтересами «Молодіжний євроклуб» популяризує загальноєвропейські цінності, сприяє підвищенню зацікавленості молоді до діяльності у Європейському просторі, технології організації бізнесу, привертає увагу до вирішення проблем села, його економічного розвитку, надає допомогу у самовизначенні та самоорганізації. Члени євроклубу залучаються до участі в конкурсах, акціях, фестивалях, тренінг-курсах, семінарах, реалізації соціальних проектів, одержують додаткову освіту (тренінг-курси: «Професія - репортер», «Сучасний агробізнес», «Бізнес курс англійської мови»; проекти: «Відродження села» – навчання за курсом «Бізнес курс англійської мови»; «Молодіжне підприємництво в сільському господарстві» – навчання з ведення власного бізнесу).

Школа – ініціатор у реалізації дитячо-дорослих проектів, спрямованих на вирішення проблем сільської громади, залучає додаткові кошти до закладу освіти: гранти, кошти жителів громади, спонсорів. Прикладом цієї діяльності є реалізовані проекти: «Відродження села» ( ГО «ДАР»), «Молодіжне підприємництво в сільських громадах Донецької області» (Посольство Фінляндії в Україні), «Молодіжне підприємництво на селі», «Шкільний дендропарк » (Донецька обласна рада). Триває участь у довгостроковому науково-освітньому проекті «Оптимізація озеленення території навчальних закладів» (2008-2013 рр..), оголошеного Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОНУ, Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України, Науковим центром екомоніторингу та біорізноманітгя мегаполісу НАН України, за успішну реалізацію І, ІІ етапів якого школа одержала Грамоти Донецького обласного эколого-натуралістичного центру, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОНУ (2009, 2010 р.р.). Залучення до реалізації соціальних проектів працівників школи, учнів, жителів громади, місцевої влади є позитивним прикладом того, як об’єднавши зусилля на місцях, при підтримці районної та обласної ради, громадських організацій, спонсорів можна вирішувати соціальні проблеми села.

Школа – осередок виховної, культурно-просвітницької роботи . Створені сприятливі умови для різнобічного розвитку особистості дітей та підлітків, їх самореалізації та самоутвердження. У школі є актовий зал, обладнано кімнати для занять гуртків та клубів. Гуртковою роботою охоплено 95% учнів. Працюють гуртки еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, фізкультурно-спортивної, художньо-естетичної спрямованості; клуби за інтересами : «Правовий клуб», «Молодіжний євроклуб»; дитячі організації: «Країна Барвінкова», «Козаче коло». Проводяться різноманітні форми організації творчого та пізнавального дозвілля: інтелектуально-пізнавальні ігри, творчі конкурси і концерти, літературні вечори, огляди і виставки, подорожі та екскурсії по рідному краю та на місцеві підприємства. Вихованці художніх та творчих об’єднань школи – активні учасники районних та обласних конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів.

Школа – центр краєзнавчої, пошукової і науково-дослідної роботи. Спільними зусиллями педагогів, учнів і сільської громади в школі створено Музей українського побуту, на базі якого працюють гуртки: «Юний етнограф», «Юні музеєзнавці», ведеться пошукова робота, експонуються виставки, присвячені історичним подіям села і рідного краю, проводяться екскурсії, уроки, виховні заходи, календарно-обрядові свята, готуються науково-дослідні роботи.

Школа – центр збереження та зміцнення здоров’я, спортивно-масової роботи на селі. Створені умови для задовільнення потреб школярів у руховій активності. Працюють спортивні секції і клуби: «Настільний теніс», «Волейбол», «Футбол», «Юний турист» . Щорічно проводиться спартакіада школи .Учні школи – учасники та призери районних змагань з різних видів спорту, туризму. На базі школи функціонує філіал ДЮСШ, який здійснює початкову підготовку з футболу. Учні виступають у складі збірної команди ДЮСШ м.Комсомольське на обласних та всеукраїнських змаганнях. Ведеться робота з пропагування здорового способу життя. Школа надає можливість дорослому населенню села займатись фізичною культурою та спортом у шкільному спортивному залі, на шкільному спортивному майданчику. Спільно з працівниками сільського будинку культури та дозвілля, сільської ради, профспіковим комітетом базового підприємства проводяться заходи, на яких школярі та сільська молодь демонструють свої спортивні досягнення: «Козацькі забави», «Куреш», Дні здоров’я .

Соціальне партнерство з позашкільними, державними та громадськими організаціями. В своїй діяльності школа прагне до інтеграції освітніх, соціо-культурних програм для дітей та дорослих, об’єднує зусилля жителів громади, місцевої влади, громадських організацій, спонсорів для вирішення соціальних проблем села. Педколектив співпрацює з районним будинком дитячої та юнацької творчості, районною станцією юннатів, Петрівським будинком культури та дозвілля, Дитячо-юнацькою спортивною школою, ДНЗ «Веселка», використовуючи їх потенціал для всебічного розвитку учнів. У шкільних приміщеннях функціонує філіал ДЮСШ, працюють гуртки будинку дитячої та юнацької творчості. Спільно з ДНЗ «Веселка», Петрівським будинком культури проводяться свята, конкурси, фестивалі, урочисті заходи. Учні школи відвідують художні гуртки Петрівського будинку культури : вокальний, танцювальний, драматичний.

Однією з важливих завдань сільської школи є підготовка вчителя і його професійне вдосконалення. Співпраця з районною методичною службою відділу освіти, з інститутом післядипломної освіти допомагає упроваджувати сучасні форми і технології в роботі з кадрами. Педагоги школи – призери та переможці районних , учасники обласних етапів конкурсів «Вчитель року», «Кращий працівник року», обласних семінарів, творчих груп. Узагальнюється і розповсюджується передовий педагогічний досвід роботи вчителів та школи на районному рівні.

Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – Лауреат Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України – 2006» в номінації «Школа – соціокультурний центр села», учасник Всеукраїнського конкурсу на кращу модель сучасної сільської школи, неодноразовий призер конкурсу серед середніх загальноосвітніх закладів Старобешівського району.

Матеріали про школу опубліковані в збірках: Аніскіна Н.О. Інноваційний досвід шкіл Донеччини. – Донецьк: Каштан, 2007, Становлення компетентністно орієнтованої школи Донеччини: від ідеї до практики – Донецьк: Каштан, 2008; Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи – Донецьк: Витоки, 2009. – 418 с. Сільська школа Донеччини: багатовекторність розвитку – Донецьк: Витоки, 2009.

Значну підтримку школі у вирішенні проблем освіти і виховання надає районний відділ освіти на чолі з начальником, депутатом обласної ради В.М.Немилостивою. Взаєморозуміння знаходить школа в особі керівників господарств, підприємців, суспільних організацій . Сільська школа сьогодні переходить на якісно новий рівень функціонування – як відкрита освітня система, що орієнтується на життєві пріоритети дітей та перспективні потреби українського суспільства, вона є важливим фактором закріплення молоді на селі, продовженням життя села, без якого у держави не буде майбутнього.

Література:

 1. Коберник О.М. Навчально-виховний процес у сільській загальноосвітній школі: сутність, проектування, організація.-К: Знання, 1998. – 307с.

 2. Мелешко В.В. Середовищний підхід: досвід експериментальної роботи у сільській школі // Рідна школа. – 2008. – №1-2. – С. 24-27

 3. Осадчий І.Г. Проектно-модульна організація системи загальної середньої освіти сільського адміністративного району // Освітня система сільського регіону: проблеми та перспективи. -К: КП ВД «Педагогіка», 2000. – С.21-32

 4. Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи // Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції 3 листопада 2009 року: – Донецьк: Витоки, 2009. – 418 с.

 5. Савченко О.Я. Моделювання розвитку сільської школи: досвід Всеукраїнського фестивалю-конкурсу// Рідна школа. – 2007. – №2. – С. 3-6

 6. Сільська школа Донеччини: багатовекторність розвитку – Донецьк: Витоки, 2009.

Додаток 1

Використання ресурсів середовища

в школі – соціокультурному центрі сільської громадиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма спецсемінару „Новітні технології навчання І виховання в початковій школі (для студентів факультету початкового навчання) / Черніг держ пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2003. 22 с

  Документ
  Роль психолого-педагогічного компонента в діаді „вчитель-учень” Школа першого ступеня: теорія і практика. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 6. – С.
 2. Молоді та спорту україни (2)

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р.
 3. Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р. №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 15. 11. 2010р. №1084 Про проведення Всеукраїнського конкурс

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2011роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007р.
 4. Кафедра педагогіки, психології І методики фізвиховання

  Документ
  Рівень розвитку показників інтелекту, як критерій спортивного відбору в художній гімнастиці на початковому етапі  Спорт. вісник Придніпров’я. – 2005.
 5. Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека

  Документ
  Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (1997–2002рр.) присвячений 90-річному ювілею Чернігівського державного педагогічного університету ім.

Другие похожие документы..