Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Згідно основних нормативних документів Національного банку України з питань обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, Положення п...полностью>>
'Публичный отчет'
Информация, содержащаяся в настоящем Ежеквартальном отчете по ценным бумагам, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федера...полностью>>
'Учебно-тематический план'
Цель: повышение квалификации преподавателей в области культуры и искусств; расширение представления о дизайне как о целостной системе технологий созд...полностью>>
'Документ'
оде- тый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещали...полностью>>

С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону

Матеріали доповідей

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

(Суми, 18-20 травня 2011 року)

Суми

Сумський державний університет

2011

УДК 332.14 (063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

Е 45

Рецензенти:

O.Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор;

С.М. Козьменко – проректор ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», доктор економічних наук, професор

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету (протокол № 11 від 14.04.2011 р.)

Е 45

Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 238 с.

ISBN 978-966-657-367-7

У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (18-20 травня 2011 року, м. Суми, Сумський державний університет), присвячені проблемам розвитку інвестиційно-інноваційних процесів в регіонах і країні; теоретичним та методологічним основам формування стратегії регіонального розвитку; економічним аспектам транскордонного співробітництва регіонів; міжнародним та регіональним аспектам економіки природокористування й екологічної економіки; проблемам управління соціально-економічним розвитком регіону та іншим питанням.

УДК 332.14 (063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

I

SBN 978-966-657-367-7 © Видавництво Сумський державний університет, 2011

Офіційні партнери та спонсори:

Публічне акціонерне товариство “БМБанк”ЗАТ “Крафт Фудс Україна”

Компанія САНДОРА

Науковий журнал “Маркетинг і менеджмент інновацій”

Науковий журнал

Вісник СумДУ. Серія “Економіка”

З м і с т

Стор.

Абрамова І.О. Антикризовий менеджмент соціально-економічного розвитку регіону та реалізація стратегії антикризового розвитку регіону

Андреева Т.А., Сорочайкин А.Н. Деятельность WWF России по повышению энергоэффективности и энергосбережению

Аскольская А.Н. Создание логистических информационных систем

Бабець І.Г. Розвиток міжнародного співробітництва регіонів України в умовах євроінтеграції

Бараннік В.О. Сталий розвиток регіонів України. Нові підходи до оцінки рівня та наявні тенденції

Берташ Б.М. Інвестиційно-інноваційна роль міжнародних фондів в розвитку регіонів

Білик О.С. Конкурентоспроможність регіону з позиції сталого розвитку

Біловодька О.А. Стратегії маркетингових каналів інноваційної продукції

Божкова В.В. Застосування матричного інструментарію у стратегічному плануванні промислових підприємств

Буднікевич І.М. Суть класичної концепції муніципального маркетингу та її роль у підвищенні конкурентоспроможності міста

Бурда А.І. Освіта як головний чинник формування та розвитку інформаційної економіки

Василишин Х.Р. Екологічне страхування як економічний інструмент природокористування

Витрищук К.О. Забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства регіонів

Галгаш Р.А. Координація як активний елемент системи управління діяльністю підпри\мства

Гліненко Л.К. Застосування матричних технологій при розробці стратегій підприємства

Гловацкая Н.Р. Современные стратегии международного маркетинга в условиях возрастающей на рынках власти потребителей

Гретченко А.А. Проблемы формирования инновационных кластеров России

Гретченко А.И. Неотехнократия в модернизации Российской экономики

Грінченко Ю.Л. Макроекономічна політика України в контексті перспектив приєднання до Європейського Союзі

Демченко Я.А. Специфіка проведення міжнародних нарад у пост-кризовий період

Деркач Ж.В., Боронос В.Г. Удосконалення існуючих підходів до визначення фінансової кризи підприємства

Джинджоян В.В. Особливості американського менеджменту в транснаціональних корпораціях

Добровольська О.П. Воспроизводственный подход к реализации маркетингового механизма управления региональным развитием

Долина Ю.Е., Сорочайкин А. Н. Правила покупки компаний в секторе M&A

Домашенко М.Д. Врахування країнового ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства

Дорошина С.В. Страхование рисков нанесения экологического ущерба при эксплуатации опасных производственных и иных объектов

Дубовіч І.А., Гулик Г.С. Особливості економіко-правового регулювання лісокористування в Україні

Дудкін О.В., Щербаченко В.О. Інструментарій реалізації соціальної відповідальності підприємства

Дусак Н.В. Освіта як головний чинник формування та розвитку інформаційної економіки

Жаворонков В.О. Створення інституційоного середовища для управління соціонально-економічнм розвитком регіону

Жаворонкова Г.В. Технологічна безпека: регіональний аспект

Жоган І.М. Підходи до дослідження кадрового потенціалу на вітчизняних підприємствах

Загвойська Л.Д. Еко-інноваційна складова стратегій регіонального розвитку

Заричанськая Е.В. Необхідність врахування впливу факторів зовнішнього середовища на процес поводження з відходами

Захарова О.В. Складові ефективності інвестування у людський капітал

Iwacewicz-Orlowska Anna Sustainble development as the base of regional developmental of the nature valuable areas

Иванова Т.И. Инновационное развитие как основной способ обеспечения продовольственной безопасности

Ілляшенко Н.С., Росохата А.С. Спостереження за тенденціями в суспільстві як основа стратегії розвитку регіону

Ілляшенко С.М., Сірік Ю.А., Хижняк М.О. Ефективність використання ВНЗ м. Суми елементів брендингу

Ільїна М.В. Міжнародні стратегії сталого розвитку туристично-рекреаційної галузі

Ильяшенко К.В. Морфологический аспект обеспечения устойчивого развития городских территорий

Какодей А.А. Показники експортної діяльності металургійного комплексу України

Карінцева О.І., Тарасенко С.В. Еколого-економічнізасади розвитку регіону

Качурина Н.М. Аналіз проблем та тенденцій використання промислового потенціалу регіону

Квятковська Л.А. Принципи реалізації державної регіональної політики

Кийко Ю.И. Проблемы регулирования развития торговли в Республике Беларусь

Кльоба Л.Г., Кльоба В.Л., Кльоба Р.Л. Фінансово-інвестиційні центри– інструмент розвитку транскордонного співробітництва

Климчук М.М. Фактори результативності бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики

Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Зінкевич Д.К. Трансферні можливості та інноваційні рішення суб’єктів валютно-фінансових відносин

Козій І.В. Особливості комплексного лісокористування в Українських Карпатах

Коломыцева А.О., Варваровская Н.Н. Моделирование влияния внедрения инновационных энергосберегающих технологий на снижение тарифов жилищно- коммунального хозяйства

Котенко Н.В., Червяк В.В. Врахування принципу комплементарності в алгоритмі трансфертного фінансування публічних екологічних послуг

Крапивний І.В. Територіальність в умовах глобалізації економіки

Куга А.Г. Инновационная деятельность предприятий Украины

Кудрявцева О.В. Экономическая ценность городских зеленых насаждений (Economic value of urban forests)

Лапшин В.В., Марочко С.С. Оптимизационная блочно-диагональная модель регионального развития экономики

Литвинчук А.В. Інституційні зміни обумовлені формуванням системи комунікацій промислового виробництва

Лозовская И.М. Проблема стратегического менеджмента на малых и средних предприятиях

Лойко Д.М. Аналіз сучасного стану правового регулювання інтелектуальної власності в Україні

Лотиш О.Л. Передумови запровадження системи муніципального екологічного менеджменту

Макаренко М.В. Інноваційна модель конкурентоспроможного розвитку регіону

Манукян М.М., Сорочайкин А.Н. Уровень инновационного пути развития нефтегазового сектора

Махнуша С.М., Олійник О.В. Аналіз ребрендингу як засобу тривалого існування компанії на ринку

Маценко О.М., Запорожчено О.М., Савельєва К.В. Підходи до оцінки інтелектуального капіталу

Мельник Ю.М. Застосування принципу субсидарності для розв’язання проблем забезапечення сталого розвитку регіону в ринкових умовах

Микитин Т.М. Маркетинг заповідних територій як інструмент зміцнення фінансової стійкості природно-заповідного фонду

Михайлишин М.І., Максимюк М.К. Конкурентоспроможність у формуванні стратегії підвищення соціально-економічного розвитку регіону.

Мішенін Є.В., Коблянська І.І. Управління відходами промислових підприємств на логістичних засадах

Мишенина Г.А. Застосування кластер них моделей в організації господарювання лісо ресурсної сфери на регіональному рівні

Могильна Н.О., Омельяненко В.А., Хворост О.О. Трансфер технологій як фактор інноваційного розвитку регіону

Мульська О.П. Система інституційного забезпечення прав та потреб дитини в україні

Мусієнко С.В. Регіональні та глобалізаційні аспекти торговельної політики України

Наконечна Н.В. Пріорітети зміцнення економічної безпеки держави

Ничитайлова М.С. Инвестиционные проекты по минимизации последствий атомной енергетики

Овєчкіна О.А. Проблеми формування оптимальної моделі ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу підприємств

Олефір А.О., Олефіренко В.В. Реформування системи технічного регулювання з метою розвитку зовнішньої торгівлі України

Олійник О.В., Боронос В.Г. Експертна оцінка-важливий фактор при виборі оптимальної структури капіталу

Орлов О.Г. Еволюція підходів до формування моделі сталого розвитку суспільства

Паук О.Є., Мирощенко Н.Ю., Лучко Г.Й. Види стратегій інвестування і принципи їхньої реалізації

Пашкевич М.С. Еволюція концепцій формування стратегії соціально-економічногорозвитку регіонів України

Пенькова А.Е. Управление инновационной деятельностью

Петрушенко Ю.М. Соціально-економічний розвиток регіону: розвиток території через розвиток громад

Подольна В.В. Проблеми визначення вартості гудвілу

Попова О.Ю., Заворотнєва О.Ю. Економічна сутність води як фактора та ресурсу економічного розвитку підприємств

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Впровадження контролінгу на підприємстві на прикладі процесу валютного контролю

Радченко Л.М. Вплив членства України у СОТ на нарощування експортного потенціалу регіону

Рибак О.М. Графічні методи управління інструментами хеджування в умовах когнітивного розвитку суспільства

Рижова К.І. Основні шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу в регіонах України

Сабадирьова А.Л. Стратегія потенціалу промислового підприємства

Савіна Н.Б. Максимчук Т.С. Трансформаційні процеси торговельної діяльності на прикладі Рівненській області та місті Рівне

Савіцька Н.В., Коломієць О.Л., Чушак-Голобородько А.М. Управління креативним потенціалом підприємства

Савченко К.В., Марочко С.С. Удосконалення банківського кредитування для покращення інвестиційного забезпечення розвитку економіки України

Савчук О.М. Шляхи подолання бідності українців

Садловька І.П. Проблеми розвитку аеропортів в регіонах

Садченко Е.В. Роль экологического маркетинга в условиях развития международного партнерства

Свєтлов А.А. Статичні та динамічні ефекти зони вільної торгівлі між Республікою Корея та США

Семененко И.М. Зіставлення концепцій «стійкого розвитку» та «юдського розвитку»

Семків О.В. Ефекти впровадження національної схеми торгівлі викидами на валовий внутрішній продукт

Скрипчук П.М. Економічна ефективність екологічної сертифікації

Смоленніков Д.О. Підвищення енергоефективності як елемент інноваційного розвитку регіону

Сотник И.М., Мазін Ю.О. Організаційно-економічні проблеми розвитку інфраструктури ринку ресурсозбереження в Україні

Cуміна О.М., Євдошенко Б.Д. Формування стратегії входу до маркетингового середовища Німеччини для іноземних компаній

Телетов А.С. Научно-методическое обеспечение социально-економического развития региона

Терешина М.В. Проблемы управления экологическим имиджем рекреационных территорий

Тіпанов В.В. Актуальні аспекти регулювання міжнародних ринків сировинної продукції

Трало І.М. Роль прикордонних регіонів у розвитку транскордонного співробітництва (на прикладі Рівненської області)

Троян М.Ю., Хижняк М.О. Мовні маніпуляції в рекламі

Тур О.М. Екологічне ліцензування як інструмент становлення стійкого розвитку національної економіки

Тхор О.С., Кроленко М.С., Мірошниченко Т.С. Основні напрямки в трактуванні концепції стійкого розвитку

Удалих О.О., Бондаренко Н.М. Регіональна політика інноваційного розвитку

Фёдорова Ю.С. Экологическая составляющая социальной ответственности бизнеса

Филатова А.В., Шишкина Е.С. Стратегия экономического развития в Самарской области

Філіппков Ю.С. Інвестиційна підтримка інноваційних процесів

Фролов С.М. Вдосконалення державної регіональної політики у прикордонних регіонах

Харичков С.К., Андерсон Н.В. Проблемы формирования стратегии развития приграничных территорий

Холонюк О.Л. Регіональна диференціація цін як свідчення нерівномірного соціально-економічного розвитку регіонів України

Христенко О.В. Напрями забезпечення інноваційного розвитку регіонів

Чернова Т.Л. Западная система экологического управления и возможности её применения в Украине

Черчик Л.М. Проблеми формування економічного механізму природокористування

Шевчук Г.М. Оцінка перспектив проведення екологічної сертифікації сільськогосподарських угідь в Рівненській області

Щепіна Т.Г. Використання кластерного аналізу при розробці стратегій розвитку банку

Шклярук М.Ф. Лізинг, українські та міжнародні тенденції його розвитку

Шкробот М.В. Сутність системи управління фінансовими ресурсами підприємства

Шульгіна Л.М., Мельничук В.М. Історичий розвиток поняття «споживча цінність товару

Яворська Н.П. Екологічні аспекти інноваційної діяльності в Україні

Якименко О.С. Ситуаційне управління фінансовою стійкістю підприємства

Яковлева Г.В. Міжнародний досвід регулювання руху персоналу

Якуга А.Г. Стратегічне маркетингове планування міжнародних підприємств

Яремко Л.А. Відкрита економіка як невід’ємна складова трансформаційних ринкових перетворень

12

13

15

16

18

20

21

23

25

26

29

30

32

34

35

37

39

43

46

48

49

51

52

54

56

57

61

62

64

65

67

69

70

72

74

75

77

78

80

81

83

84

87

89

92

94

96

97

100

102

104

105

107

108

110

112

112

114

116

117

119

121

122

124

126

127

129

131

132

134

136

138

140

141

143

145

145

148

150

151

153

154

156

157

159

162

164

165

168

169

171

173

174

176

178

179

182

183

185

187

188

190

191

193

195

198

199

201

203

205

207

208

210

212

213

214

216

218

220

221

223

225

227

228

230

232

233

235

237

Абрамова І.О.

Луцький національний технічний університет

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВТКУ РЕГІОНУ

Актуальність дослідження антикризового менеджменту регіону пов’язана, по-перше, з відносно новим видом управління взагалі-регіональним, тому відсутність розуміння тлумачення дефініції “антикризовий менеджмент регіону “ призводить до необхідності подальших досліджень у цій сфері, по-друге, актуальність дослідження питання антикризового управління регіоном пов’язана з зміною повноважень та функцій регіону, що обумовлює необхідність розробки нових стратегій регіонального розвитку, по-третє, урахування особливостей регіонального управління на різних стадіях циклічного розвитку регіону сприяє розробці стратегії регіонального розвитку, яка сприятиме попередженню виникненню кризи соціально-економічного розвитку регіоном , що у результаті сприяє сталому соцільно-економічному розвитку держави.

Крім того, сучасна економічна криза потребує активізації наукового пошуку у напрямі обґрунтування та реалізації стратегічних перспектив соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх стану.

Варто зазначити, що дослідженням питання антикризового управління займалась велика кількість вітчизняних науковців : Е.Уткін, А.Градов, М.Мескон, С.Бєляєв, В.Кошкін, В.Панагушин, Г.Іванов, В.Король, А.Грязнов, Є.Коротков, Н.Данілочкіна, Н.Радіонова, І.Булєєв, Н.Брюховецька, Л.Ситник, Е.Мінаєв, Н.Туленкова, Л.Лігоненко, І.Бланк.

Варто зазначити, що існує велика кількість підходів та тлумачень поняття антикризового менеджменту, причиною чого є те, що розуміння змісту та особливостей саме такого виду управління знаходиться ще на стадії формування.Як результат дана невизначеність у тлумаченні поняття антикризового управління призводить до певних труднощів у практичному застосуванні та реалізації антикризового управління у повній мірі, а також розробці та реалізації стратегії регіонального розвитку.

Аналіз літературних джерел показав, що існують принципові розбіжності трактування вченими поняття антикризовий менеджмент.Так, аналіз та систематизація тлумачень наукових визначень поняття антикризовий менеджмент дали нам змогу виділити 2 групи вчених, які відрізняються кардинально різними підходами , закладеними в основу трактування поняття антикризовий менеджмент.

Отже, думки вчених щодо визначення антикризового менеджменту розподілилися у двох напрямках : одні у центр уваги ставлять управління в умовах кризи, інші в основу поняття антикризовий менеджмент закладають можливість попередження кризи.

На нашу думку, така диференціація підходів до визначення антикризового менеджменту зумовлена циклічністю розвитку будь-якої системи, оскільки кожна окрема фаза економічного циклу вимагає певного специфічного управління та розробки стратегії, в залежності від фази розвитку системи. Отже, на нашу думку, варто подати характеристику антикризового менеджменту регіону з урахуванням циклічності розвитку економіки регіону .

Таким чином, фаза піку розвитку, тобто фаза економічної рівноваги, характеризується управлвінням, яке повинно забезпечувати стійкість регіонального розвитку.

Антикризовий менеджмент на стадії рецесії соціально-економічного розвитку регіону спрямовується на недопущення виникнення кризи соціально-економічного розвитку регіону через аналіз факторів, що викликають спад господарської активності регіону та порушення соціально-економчної рівноваги та при вчасній реакції на дестабілізуючі чинники попереджують виникнення кризи на мезорівні.

Завданням антикризового менеджменту на етапі депресії соціально-економічного розвитку є забезпечення протікання кризи з мінімальними негативними наслідками, забезпечення якнайшвидшого виходу з кризи, стабілізація економіки регіону, що реалізується через реструктуризацію господарського комплексу регіону, розробку cистеми економічних регуляторів, що стимулюють пріорітетні напрямки розвитку економіки регіону, розробку напрямів регіональної політики виходу з кризи соціально-економічногорозвитку регіону.

Антикризовий менеджмент регіону у фазі пожвавлення спрямовується на забезпечення переходу до наступної фази економічного циклу, до піднесення ( експансії), а не до повернення до кризового стану, тобто головним завданням антикризового менеджменту є надання системі розвитку для досягнення стабільної економічної ситуації у регіоні.

Таким чином, стратегія соціально-економічного розвитку регіону залежить від завдання управління регіоном і потребує аналізу стану соцально-економічного розвитку кризового регіону.

 1. Барановськи О.І. Фінансові кризи:пердумови, наслідки і шляхи запобігання:Монографія.-К.:Київ. нац.торг.-економ. ун-т, 2009.-754.

 2. Г.Базаров, С.Беляєв, Л.Белих Теория и практика антикризисного управления: Учеб. дляя вузов/ под ред.С.Г.Беляева, В.И. Кошкина.-М.: Закон и право; ЮНИТИ,1996.-468 с.

 3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.-К.: МП ” ИНТЕМ” Лтд,1995.-448 с.

 4. Кондратьев Н. Проблемы экономической динамики.-М.: Экономика, 1989.

Андреева Т.А., Сорочайкин А.Н.

ГОУ ВПО «Самарский государственный университет», Самара, РФ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ WWF РОССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Среди многих видов жизнедеятельности человека энергетика, в широком смысле слова, оказывает наиболее сильное воздействие на окружающую среду и приводит к самым серьезным негативным последствиям для природы и человека.

Энергоемкость экономики России вдвое выше, чем мировой экономики в целом, и в 3 раза – чем в 15 странах Евросоюза и Японии. Это значит, что на производство и транспортировку большинства российских товаров расходуется намного больше энергии и топлива, и в итоге они оказываются гораздо дороже товаров из других стран. В результате, это отрицательно сказывается на конкурентоспособности большинства российских товаров.

WWF России ведет активную разностороннюю работу по содействию повышению энергоэффективности и энергосбережению в России во всех сферах экономики – от работы с крупными энергетическими компаниями до бытовых конечных потребителей - населения.

Так, WWF России принял активное участие в процессе разработки Федерального Закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и подключил непосредственно к разработке отдельных статей Закона ведущих специалистов в вопросах энергоэффективности в различных в области строительства, энергоснабжения и эксплуатации зданий и сооружений. Многие предложения привлеченных WWF специалистов были учтены в окончательном тексте Закона.

WWF России оказывает экспертную поддержку в формулировании предложений по отдельным пунктам принятого Правительством Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являющегося свое рода «дорожной картой» реализации Закона.Самая известная акция WWF по повышению энергосбережения, это, конечно же, Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое WWF и призывающая выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата.

Ежегодно около 100 стран по всему миру принимает участие в акции Час Земли. В России в акции 2010 года приняли участие 20 городов из 10 субъектов федерации. Так, например, в Москве были традиционно выключены 7 высоток, а в целом по России отключались отели, торговые центры, жилые дома, мерии и даже некоторые цеха.

Если энергоэффективность российской экономики не будет радикально повышена, то для поддержания высоких темпов роста экономики будет требоваться все больше энергии, но слишком большой спрос на энергию невозможно будет удовлетворить из-за ограниченности имеющихся энергетических ресурсов. Уже сегодня не хватает мощностей в электроэнергетике, чтобы не прибегать к отключениям электричества в периоды затяжных холодов зимой.

По полученным оценкам, прямой эффект от одномоментной замены устаревших технологий на их лучшие аналоги достигнет 42% от объема потребления энергии в 2005 г. Или примерно годовому потреблению энергии во Франции. С учетом косвенных эффектов такой замены, полный потенциал энергоэффективности может удвоиться.

В соответствии с политикой повышения энергоэффективности России энергоемкость ВВП должна быть снижена на 40% к 2020 году, а в Москве, в соответствии с Постановлением Правительства, энергоэффективность валового регионального продукта должна быть повышена на 43% к 2025 году (по сравнению с 2008 годом). Все это не может не затронуть сферу строительства и эксплуатации зданий.

По данным исследования компании McKinse «Энергоэффективная Россия», именно энергосбережение в зданиях – самый крупный резерв России для сбережения энергии и снижения выбросов СО2. Реализация рентабельных мер в этом секторе даст экономию 13% всего объема энергопотребления в стране.

Конечно, потребуются инвестиции, но они окупаются достаточно быстро: к 2030 году экономия оценивается в 190 млрд. евро.

Аскольская А.Н.

Донецкий национальный универстетСкачать документ

Похожие документы:

 1. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (2)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 2. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 3. Л. Г. Мельник доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету

  Документ
  О.Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління Сумського державного університету;
 4. Діяльність банківських установ

  Автореферат
  Козьменко Сергій Миколайович,Державний вищий навчальний заклад«Українська академія банківської справиНаціонального банку України», проректор з наукової роботи
 5. Школьник Інна Олександрівна удк 336. 76(477)(043. 5) Стратегія розвитку фінансового ринку України Спеціальність 08. 00. 08 Гроші, фінанси І кредит автореферат

  Автореферат
  Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст УкраїниЄпіфанов Анатолій Олександрович,ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”,

Другие похожие документы..