Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Когда в семье родился мальчик, все очень обрадовались. Позади осталась трудная беременность, хлопоты о приданом для малыша, тревоги, здоровый ли буде...полностью>>
'Закон'
Солнечный мартовский день. По асфальту около школы степенно вышагивает пригожий мальчик 2-х с половиной лет, на нем светлые брючки и курточка. Мальчи...полностью>>
'Публичный отчет'
В рамках налоговых проверок налоговые органы должны стремиться не к максимальному доначислению налогов, а к определению действительных налоговых обяз...полностью>>
'Документ'
Настоящим приказом утверждаю решение ученого совета университета от 31.08.2011 (протокол № 01) и в целях реализации основных задач коллектива универс...полностью>>

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Програми

для загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми для профільного навчання

Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних
курсів, гуртків

ІНФОРМАТИКА

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

2003


ББК 74.263.2

П78

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України від 08.07.2003 р. №1/11-2813)

За редакцією акад. М.І. Жалдака

Відповідальна за випуск:

завідувачка сектору Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України О. Мостіпан

П78

Інформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 304 с.

ISBN 966-685-066-4

У збірнику вміщено програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів різного профілю, для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням інформатики, програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів та гуртків. Кожна програма складається з пояснювальної записки, тематичного планування, змісту навчального матеріалу та результатів навчальної діяльності учнів. До окремих програм додається список навчальної, науково-популярної та методичної літератури.

ISBN 966-685-066-4 ББК 74.263.2


І. ПРОГРАМИ З ІНФОРМАТИКИ

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю
Інформатика
10–11 класи

(Укладачі: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І.)

Пояснювальна записка

Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) універсального профілю. Вона передбачає обов’язковий освітній мінімум підготовки учнів з інформатики у відповідності до проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу «Інформатика» [1] і концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [2]. Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах навчальних закладів з обладнаними комп’ютерними класами, у яких на кожному уроці інформатики буде організована практична робота учнів на комп’ютерах. Курс розрахований на 70 годин (1 година на тиждень) згідно з Типовими навчальними планами для профільного навчання [4].

Метою вивчення курсу є формування теоретичної бази знань учнів з інформатики та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і професійній діяльності.

До теоретичної бази знань належать: знання про інформацію, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера при використанні прикладних програм загального і спеціального призначення, формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних інформаційних моделей, знання основних понять алгоритмізації, загальне уявлення про будову та функціонування комп’ютера, про можливості використання глобальної мережі Інтернет.

Практичні навички використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій передбачають уміння працювати з системними та прикладними програмними засобами загального призначення: операційними системами, програмами-архіваторами, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, а також педагогічними програмними засобами, програмами-броузерами, програмами для роботи з електронною поштою; здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет; розв’язувати задачі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Зміст курсу розроблено відповідно до завдань профільного навчання на основі аналізу узагальненої універсальної діяльності фахівців в інформаційному суспільстві.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного навчально-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв’язування освітніх завдань курсу, вносити необхідні корективи в кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може добирати відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення з переліку літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.

Програмою передбачено резерв навчального часу, що використовується на розсуд учителя для узагальнення та систематизації навчального матеріалу або на збільшення кількості годин на вивчення окремих тем.

Тематичне планування навчального матеріалу

№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього

10 клас

11 клас

Вступ. Інформація та інформаційні процеси

2

2

Інформаційна система та її складові

6

6

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

4

4

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

34

14

20

4.1. Графічний редактор

4.2. Текстовий редактор

4.3. Комп’ютерні презентації

4.4. Табличний процесор

4.5. Бази даних. Системи управління базами даних

4

10

2

10

8

4

10

2

10

8

Глобальна мережа Інтернет

6

6

Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

12

12

Резерв часу

6

3

3

Всього

70

35

35

Для забезпечення курсу інформатики необхідні такі програмні засоби:

 1. Клавіатурний тренажер.

 2. Операційна система.

 3. Редактор текстів.

 4. Графічний редактор.

 5. Засіб для створення комп’ютерних презентацій.

 6. Табличний процесор.

 7. Система управління базами даних.

 8. Інформаційно-пошукова система. Комп’ютерні енциклопедії.

 9. Прикладні програми навчального призначення.

 10. Програми для роботи в глобальній мережі Інтернет.

 11. Бази даних навчального призначення («Шкільна бібліотека»).

 12. Діалоговий інтерпретатор (компілятор) однієї з мов програмування.

Зміст навчального матеріалу і вимоги до результату навчальної діяльності учнів

1. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)

Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, подання, передавання, опрацювання, захист інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення.

Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. Поняття про сучасні засоби зберігання й опрацювання повідомлень. Носії повідомлень, одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Учні повинні знати:

 • поняття про інформатику як науку;

 • поняття інформації та повідомлення;

 • взаємозв’язки між поняттями «інформація» і «повідомлення»;

 • види та властивості інформації;

 • особливості основних інформаційних процесів: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист інформації;

 • форми та засоби зберігання, подання й передавання повідомлень;

 • приклади різних носіїв повідомлень;

 • способи опрацювання повідомлень;

 • поняття шуму;

 • одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв.

Учні повинні мати уявлення про:

 • взаємоперетворення інформації і шуму;

 • можливості та принципи кодування повідомлень;

 • сучасні засоби зберігання та опрацювання повідомлень.

2. Інформаційна система та її складові (6 год.)

Структура інформаційної системи: апаратна та інформаційна складові, їх взаємодія.

Техніка безпеки при роботі на комп’ютері. Правила підготовки комп’ютера до роботи.

Пристрої введення-виведення даних: клавіатура, маніпулятори, сканер, дисплей, принтер, модем, їх призначення та характеристики.

Процесор. Пам’ять комп’ютера. Внутрішня пам’ять комп’ютера. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера.

Основні характеристики комп’ютера. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів.

Види програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система, її функції. Початок і завершення роботи з операційною системою. Інтерфейс операційної системи та правила роботи з ним. Запуск і закінчення роботи програм, що працюють під управлінням операційної системи.

Основні об’єкти, з якими працює операційна система. Типи вікон і правила роботи з ними.

Поняття файлу. Ім’я і розширення імені файлу. Каталоги (папки) файлів. Шлях до файлу. Зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера. Піктограми, їх призначення. Контекстне меню об’єкта. Основні вказівки для роботи з об’єктами: виділення, перейменування, створення, відкривання, копіювання, перенесення, пошук, вилучення, відновлення, перегляд властивостей.

Поняття про інсталювання програмних засобів. Робота з довідками в операційній системі.

Поняття про комп’ютерні віруси. Профілактика і боротьба з комп’ютерними вірусами. Антивірусні програми.

Поняття про стиснення даних. Архівація файлів. Програми для роботи з архівами. Створення архіву. Додавання файлів до архіву. Перегляд вмісту архіву. Вилучення та переписування файлів із архіву.

Учні повинні знати:

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення і функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • види пам’яті комп’ютера;

 • види пристроїв введення-виведення даних;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • основні характеристики комп’ютерів;

 • призначення основних клавіш клавіатури;

 • основні об’єкти, з якими працює ОС;

 • поняття файлу, його імені та розширення, каталогу (папки), шляху до файлу;

 • зарезервовані імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • призначення й основні функції операційної системи;

 • основні вказівки операційної системи для роботи з об’єктами;

 • правила запуску на виконання програм, що працюють під управлінням операційної системи, і завершення їх роботи;

 • поняття комп’ютерного вірусу;

 • призначення антивірусних програм і основні можливості їх використання;

 • правила профілактики та боротьби з комп’ютерними вірусами;

 • що таке архів;

 • правила користування програмами-архіваторами.

Учні повинні мати уявлення про:

 • основні галузі застосування комп’ютерів;

 • принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера, їх характеристики;

 • пристрої для організації комп’ютерного зв’язку;

 • основні етапи історії розвитку обчислювальної техніки;

 • види операційних систем;

 • правила інсталювання програмних засобів;

 • особливості виконуваних файлів.

Учні повинні вміти:

 • правильно вмикати та вимикати комп’ютер;

 • користуватися клавіатурою комп’ютера і маніпулятором мишка;

 • визначати місце знаходження потрібного файлу;

 • вибирати об’єкти, з якими працює операційна система;

 • виконувати операції над файлами та папками, передбачені в операційній системі;

 • знаходити необхідну довідкову інформацію;

 • запускати на виконання програми, що працюють під управлінням операційної системи, і коректно завершувати їх роботу;

 • користуватися антивірусними програмами;

 • користуватися програмами-архіваторами:

 • створювати архіви;

 • дописувати файли до архіву;

 • переглядати вміст архіву;

 • вилучати окремі файли із архіву;

 • переписувати файли із архіву.

3. Прикладне програмне забезпечення навчального
призначення (4 год.)

Програмні засоби цільового призначення. Комп’ютерні енциклопедії.

Програмні засоби для підтримки навчання історії, мови і літератури та інших предметів.

Учні повинні знати:

 • правила роботи з прикладними програмами навчального призначення.

Учні повинні мати уявлення про:

 • різні можливості використання прикладних програм навчального призначення.

Учні повинні вміти:

 • запускати на виконання та використовувати програми для підтримки навчання мов, літератури, історії та інших дисциплін;

 • користуватися комп’ютерними енциклопедіями та довідниками.

4. Прикладне програмне забезпечення загального призначення
(34 год.)

4.1. Графічний редактор (4 год.)

Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор і його призначення. Робота з графічними файлами. Система вказівок графічного редактора. Вказівки створення графічних примітивів.

Учні повинні знати:

 • основні поняття комп’ютерної графіки;

 • призначення й основні функції графічного редактора;

 • правила роботи з графічними редакторами;

 • основні операції щодо створення та редагування зображень в середовищі графічного редактора.

Учні повинні мати уявлення про:

 • растрову та векторну графіку;

 • типи графічних файлів;

 • зберігання графічних об’єктів у різних форматах.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати графічний редактор;

 • створювати малюнки в середовищі графічного редактора;

 • працювати з графічними файлами;

 • змінювати параметри графічних об’єктів у середовищі графічного редактора.

4.2. Текстовий редактор (10 год.)

Системи опрацювання текстів, їх функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Робота з текстовими файлами. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка правопису. Об’єкти в середовищі текстового редактора (символ, абзац, документ) і правила роботи з ними. Робота з фрагментами тексту: виділення, перенесення, копіювання, форматування, пошук, заміна. Використання буфера обміну. Робота з таблицями. Робота з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора. Вбудовування об’єктів з інших додатків. Форматування документа. Друкування тексту.

Учні повинні знати:

 • призначення й основні функції текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-11

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9 (2)

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
 3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9 (3)

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням
 4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9 (4)

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
 5. 1. Затвердити Положення про дитячі будинки І загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт І дітей, позбавлених батьківського піклування (додається)

  Документ
  З метою реалізації державної політики в галузі освіти, виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ),
 6. Рішенні Колегії Міністерства освіти І науки від 26. 08. 2009 Вступ Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання закон

  Закон
  Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі розроблена на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.

Другие похожие документы..