Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Многие задают себе вопрос: «Как прожить, чтобы не стареть?» И себе отвечают: «Так не бывает». Каждый человек хоть чем-то, да болеет. Но почему один п...полностью>>
'Документ'
Гроші та кредит: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економ...полностью>>
'Урок'
А) наличие в современном растительном и животном мире переходных форм, например, ехидна, утконос (между пресмыкающимися и млекопитающими; найди их сх...полностью>>
'Решение'
1.1. Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия явл...полностью>>

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» Державним стандартом про дошкільну освіту закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:


В с т у п

Центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради в своїй діяльності керувався:

 1. Положенням про центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту, затвердженого наказом гуманітарного департаменту від 05.02.2010 року №48-д

 2. Конституцією України

 3. Законом України «Про освіту»

 4. Законом України « Про загальну середню освіту»

 5. Законом «Про дошкільну освіту»

 6. Законом «Про позашкільну освіту»

 7. Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті

 8. Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти»

 9. Державним стандартом про дошкільну освіту

 10. Законом України «Про мови»

 11. Законом України «Про відпустки»

 12. Постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

 13. Постановою Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст , структуру і 12 – річний термін навчання»

 14. Постановою Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»

 15. Наказом Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

 16. Наказом Міністерства освіти і науки України «Про запровадження 12 – бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

 17. Постановою Головного державного санітарного лікаря України «Державні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу»

 18. Державними програмами

 19. Типовими навчальними планами

 20. Нормативно – правовою базою проведення державної підсумкової атестації

 21. Інформаційно – методичною базою впровадження профільного навчання.

 22. Положенням про навчальні кабінети

 23. Програмно – методичним забезпеченням атестації закладу

 24. Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників

 25. Положенням про проведення предметних олімпіад

 26. Положенням про інноваційну діяльність

 27. Типовим положенням про центри практичної психології і соціальної роботи

 28. Положенням про різні конкурси

 29. Законом «Про місцеве самоврядування»

 30. Іншими актами законодавства в галузі освіти в тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Блок І

Модуль І. Характеристика центру методичної та соціально-психологічної служби

Центр методичної та соціально-психологічної служби працює над проблемою: „Підвищення фахового рівня педагогів, розвиток їхньої творчості ініціативи шляхом оптимального поєднання основних та сучасних форм методичної роботи”

Центр методичної та соціально-психологічної служби (далі ЦМСПС) є структурним підрозділом гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради, що функціонує як науково-методична установа, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Метою діяльності ЦМСПС є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи в освітніх закладах, підвищення кваліфікації професійного рівня педагогічних працівників загаль­ноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.

Діяльність ЦМСПС здійснюється за такими основними напрямами:

- науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;

- трансформування наукових ідей у педагогічну практику, нау­ково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній га­лузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку прово­дять педагогічні працівники навчальних закладів міста;

- інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, до­сягнень психолого-педагогічних наук;

 • просвітницько – пропагандистська робота з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім’ях;

 • формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх;

 • індивідуальна робота з дітьми і учнями (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика).

Основними завданнями діяльності ЦМСПС є:

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, твор­чої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з викорис­танням дистанційних форм навчання;

 • координація діяльності методичних кабінетів при на­вчальних закладах, міських циклових методичних об'єднань і методичних об'єднань при навчальних закладах;

 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня на­вчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти) та Державному стандарту базової і повної за­гальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24 (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти); моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчаль­них закладів;

 • моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблен­ня вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

 • здійснення організації апробації та моніторингових дос­ліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної осві­ти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, створених науково-методичних матеріалів на допомогу педагогічним працівникам;

 • патронаж навчальних закладів, які мають статус експери­ментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної до­помоги;

 • здійснення методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів; вивчення потреб і надання практичної допомоги педагогічним працівникам в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій; надання на звернення гуманітарного департаменту оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

 • організація методичної роботи з резервом;

 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 • погодження та затвердження програми психологічної просвіти учасників навчально – виховного процесу;

 • рецензування документів з питань прогнозування розвитку психологічної служби, навчання та виховання учнів у навчальних закладах освіти;

 • одержання у визначеному порядку від місцевих центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів), практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів освіти всіх форм власності необхідні матеріали для виконання своїх завдань;

 • проведення науково – практичні конференції і семінари з теорії та практики психології і соціальної роботи;

 • здійснення психологічних, педагогічних консультації для дітей, педагогічних працівників, батьків та різних категорій населення;

 • вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів у загальноосвітніх закладах відповідно до державних стандартів кожного освітнього вивчення стану викладання предметів в навчальних закладах;

 • організація діяльності наукових товариств учнів та їх осередків у закладах освіти, підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань ;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

 • створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікацій педагогічних і керівних закладів освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів і керівників закладів освіти, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи;

 • проведення масових, методичних заходів (семінарів, конференцій, конкурсів, виставок, творчих зустрічей, педагогічних питань, фахових конкурсів для педагогічних працівників („Вчитель року”, „Вихователь року”) тощо з метою популяризації прогресивних ідей та практичного досвіду, заходів, поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошуко­вої роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і ок­ремих педагогічних працівників;

 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах, поліпшення на цій основі управління ними і організації методичної роботи;

 • взаємодія з обласним науковим відділен­ням Малої академії наук України та іншими учнівськими това­риствами;

 • формування електронної бази даних щодо перспектив­ного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогіч­них колективів і окремих працівників; створення сучасних нау­ково-методичних комплексів, матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-попу­лярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

 • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

Центр методичної та соціально-психологічної служби має сучасну навчально-матеріальну і технологічну базу.

Для забезпечення діяльності ЦМСПС обладнано:

- 7 комп’ютерів;

- 4 принтера;

- 2 ксерокси;

- 1 телевізор;

- 1 DVD – програвач;

- 2 магнітофони;

- веб – камера;

- доступ до мережі Інтернет.

Для роботи працівників ЦМСПС створені належні умови: інтер’єри 7 кімнат оформлені в єдиному стилі і відповідають естетичним вимогам. Приміщення налічує 3 робочі кабінети, 1 кабінет для заступників директора, 1 кабінет директора, конференц-залу для проведення нарад та методичних заходів, бібліотеку, фонд якої налічує 275 екземплярів методичної та художньої літератури, 720 примірників підручників, 6 електронних засобів навчання. Всі робочі приміщення оснащені необхідним приладдям: столами, стільцями, шафами.

В ЦМСПС працює:

19 педагогів (4 у декретній відпустці), з них:

- Вищої кваліфікаційної категорії – 2;

- І кваліфікаційної категорії – 10;

- ІІ кваліфікаційної категорії – 3;

- Спеціаліст – 4;

- Заслужений учитель України – 1

- Відмінник освіти України - 1

На даний час всі методисти пройшли курси підвищення кваліфікації при ЦІППО та КОППО.

Вищу освіти мають - 19.

За віком:

до 30 років – 4 особи

до 40 років – 8 осіб

до 55 років – 4 особи

пенсійного віку – 3 особи.

Досягнення працівників ЦМСПС:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України – 1;

Почесна грамота управління освіти і науки Кіровоградської обласної адміністрації – 1;

Подяка Міністерства освіти і науки України – 1;

Грамота управління освіти Кіровоградської міської ради – 16.

У 2003 центр методичної та соціально-психологічної служби став переможцем ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського огляду – конкурсу методичних кабінетів.

У 2003 році визнаний кращим у Всеукраїнському огляді – конкурсі методичних кабінетів в організації методичної роботи з проблеми: „Організація пошукового дослідження в галузі розробки та впровадження нових освітніх технологій.”

У 2004 році винесено подяку Кіровоградської міської ради та занесено колектив на міську дошку пошани.

У 2005 році результатом тематичного вивчення працівниками КОІППО щодо науково - методичного забезпечення переходу на новий зміст, структуру і 12 – річний термін навчання є визнання того, що діяльність ЦМСПС відповідає сучасним вимогам модернізації освіти.

У 2008 році за наслідками тематичного вивчення діяльності ЦМСПС з питань удосконалення стану викладання предметів природничо-математичного циклу та методичного забезпечення інформатизації навчально-виховного процесу, підготовки до роботи з обдарованими дітьми визнано, що діяльність ЦМСПС відповідає професійним замовленням освітян міста щодо науково – методичного забезпечення викладання предметів природничо-математичного циклу, інформатизації навчально-виховного процесу, підготовки до роботи з обдарованими дітьми.

У керівництві колективом адміністрація центру методичної та соціально-психологічно служби використовує адміністративно-розпорядчі методи: письмові накази і усні розпорядження, вказівки, які виходять від директора та його заступників; методи переконання (роз’яснення, інструктаж, бесіди); вимоги (схвалення, осудження, порада, прохання); різного роду заохочення (усна подяка, похвала, письмова подяка); заходи адміністративного впливу та контролю, оцінка результатів; особистий приклад. Також використовуються колегіальні методи: виробничі збори, методичну раду, пропагування кращого передового досвіду.

ЦМСПС здійснює свою роботу згідно планів (перспективного прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та організації методичної роботи з педагогами; плану роботи на поточний рік, місячного, тижневого планування ).

Блочно-модульна інтегрована система планування дає цілісне уявлення всіх напрямків діяльності ЦМСПС. В блоках зібрані за напрямками зміст, структура і порядок організація діяльності ЦМСПС, його структурних підрозділів. Кожен блок конкретизується модулями. В модулях проектується робота з педагогами та учнями, передбачається моніторингова система кінцевих результатів діяльності учасників педагогічного процесу.

До річного плану роботи ЦМСПС додаються структура методичної роботи, плани різних її форм.

Відповідно до структури методичної роботи у 2009/2010 навчальному році функціонують:

 • 26 методичних об’єднань педагогів різних фахів;

 • 4 постійнодіючих семінари;

 • 8 семінарів-практикумів для керівників шкільних МО;

 • 1 семінар – практикум вихователів – методистів;

 • 13 творчих груп;

 • 8 майстер-класів;

 • 3 авторські школи;

 • 3 опорні школи;

 • 1 Школа молодого директора;

 • 1 Школа кадрового резерву керівників;

 • 1 Школа молодого заступника з навчально-виховної роботи ;

 • 1 Школа молодого заступника з виховної роботи;

 • 1 Школа молодого завідувача ДНЗ;

 • 1 Школа молодого методиста;

 • Школа професійної адаптації молодого педагога - стажиста (різних фахів);

 • 1 Школа професійної адаптації молодого вихователя ДНЗ;

 • 1 Школа професійної адаптації молодого соціального педагога та психолога;

 • Методична рада.

На 2010/2011 навчальний рік у річному плані роботи ЦМСПС враховані пропозиції працівників КОІППО щодо змісту та форм методичної роботи з педагогами міста.

Модуль ІІ.

Методична робота в місті: стан, проблеми

та шляхи удосконалення

(аналіз методичної роботи за 2009/2010 навчальний рік та завдання на 2010/2011навчальний рік)

Методична робота, яку організував центр методичної та соціально-психологічної служби (далі ЦМСПС) у 2009/2010 навчальному році здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадського виховання , Постанови Кабінету Міністрів від 16.11.2000 №1717 «Про перехід навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання», «Положення про районний (міський) методичний кабінет»,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №1119 та Положення про ЦМСПС, затвердженого наказом гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради від 05.02.2010 року №48-д, Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 року №385, інших нормативних документів, річного плану роботи ЦМСПС.

Особливу увагу адміністрація ЦМСПС приділяла удосконаленню професійної підготовки методичних працівників.

У поточному навчальному році відбулися зміни в якісному складі методистів ЦМСПС. Три методиста, які мають першу кваліфікаційну категорію, знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, а новопризначені методисти потребують як теоретичної, так і практичної допомоги. Для них працювала школа молодого методиста з проблеми «Основні підходи до організації методичної роботи в умовах модернізації освіти». За новопризначеними методистами закріплені досвідчені наставники. З метою підвищення професійної компетентності методистів проводилися інформаційно-методичні наради, наради при директорі, щотижневі планірки при заступниках директора центру, культурологічні інформації. Удосконаленню професійної підготовки методичних працівників сприяли навчання в обласній школі удосконалення методичної майстерності, участь в обласних, Всеукраїнських семінарах, науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях.

Слід відмітити, що протягом навчального року всі новопризначені методисти пройшли курси підвищення кваліфікації при КОІППО, один методист підвищив свій фаховий рівень шляхом проходження атестації.

Становленню малодосвідчених методистів сприяли групові консультації з таких професійних блоків: організація та проведення серпневої та січневої нарад, технології підготовки та проведення методичних заходів, вивчення, узагальнення та впровадження ППД, стимулююча роль атестації у підвищенні фахового рівня педагога, технологія проведення тематичних вивчень, організація роботи з молодими вчителями, підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми, аналітична діяльність, комунікативна культура, діалогічна компетентність методиста та інші.

Здійснення чіткого контролю за виконанням щоденних планів роботи методистів допомагали оперативно - методичні наради, наради при директору, щотижневі планірки звіти методистів на засіданнях методичної ради. З метою підвищення якості виконання посадових обов’язків щопонеділка перевірялися щоденні плани методистів, проводилися співбесіди по виконанню запланованого. Крім цього, для надання їм вчасної допомоги розроблений графік відвідування адміністрацією методичних заходів у працівників ЦМСПС.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План заходів Міністерства освіти І науки України щодо реалізації постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти» від 14 січня 2004 р. №24

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та з метою організаційного,
 2. Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл на 2001 2003 роки" від 06. 05. 2001 n 436 ( 436-2001-п ) та закон

  Закон
  Затвердити Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (додається).
 3. Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки від 06. 05. 2001 №436 та закон (1)

  Закон
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.
 4. Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки від 06. 05. 2001 №436 та закон (2)

  Закон
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки” від 06.
 5. Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року (протокол №31), керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 закон

  Закон
  З метою якісної організації виконання в області Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство,

Другие похожие документы..